Anda di halaman 1dari 6

KATA BANTU

Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, frasa
adjektif dan frasa sendi nama. Kata bantu menimbulkan makna tambahan dari
segi aspek waktu atau ragam dalam binaan ayat. Kata bantu dapat dikategorikan
kepada dua kumpulan iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.
(i) Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa iaitu sama
ada masa lampau, masa ini (kini) atau masa hadapan. Bentuk-bentuk kata bantu
aspek yang dominan dalam kalangan penutur jati bahasa Melayu ialah telah,
sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula dan belum.
Kata Bantu Aspek
Masa lampau Masa ini (kini) Masa hadapan
telah
sudah
pernah
selalu
sedang
tengah
masih
akan
belum
Contoh ayat
Masa lampau
!. "ekerja industri itu telah pulang ke rumah.
#. Murid-murid itu sudah bersarapan.
$. Kami pernah melawat ke %abah.
&. 'minah selalu teringat akan gurunya yang sudah bersara itu.
Masa ini (Kini)
(. 'h Meng sedang memba)a komik.
*. Mutusamy tengah menyiapkan kerja khususnya.
+. "uan %iti masih memasak di dapur.
Masa Hadapan
,. -ohari akan ke Kuala .umpur esok.
/. Baju itu belum berbasuh lagi.
Kata bantu aspek tertentu boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan
makna dalam binaan kata kerja. %ila lihat ayat )ontoh yang berikut ini.
!0. belum 1 pernah
Muhammad 2anif belum pernah melawat ke Kuala .umpur.
!!. masih 1 belum
2ari3ah masih belum menjamah kuetiau tersebut.
4alau bagaimanapun, ada sesetengah kata bantu aspek tidak boleh hadir
bersama-sama atau berderetan, malah binaan ayat yang terhasil juga tidak
gramatis. %ila lihat ayat )ontoh yang berikut
!#. 5adis itu akan belum berumah tangga lagi. (6)
!$. Banyak orang akan sedang mengikuti ulasan langsung pertandingan
bola
sepak itu. (6)
!&. Melissa belum akan menyiapkan tugasan sekolahnya. (6)
'yat (!# hingga !&) di atas menyalahi rumus tatabahasa Melayu. 7leh itu,
pengguna bahasa Melayu baku perlu berhati-hati dalam hal ini.
(ii) Kata bantu ragam berperanan untuk menyatakan atau menerangkan
ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang
dilakukan. Bentuk kata bantu ragam yang la3im diungkapkan dalam kalangan
pengguna bahasa Melayu baku ialah hendak, mahu, harus, mesti, boleh,
dapat, perlu, wajib, enggan dan patut.
Kata Bantu Ragam
Mesti
melakukan
(sesuatu
perbuatan)
Hendak
melakukan
(sesuatu
perbuatan)
Berkeupayaan
melakukan
(sesuatu
perbuatan)
Pengiinan
melakukan
(sesuatu
perbuatan)
harus
hendak
dapat boleh
Mesti
perlu
mahu
wajib
Kata Bantu Ragam
Tidak mahu melakukan (sesuatu
perbuatan)
Mahu atau tidak mahu melakukan
(sesuatu perkara)
enggan mungkin
Berdasarkan jadual di atas, yang berikut ini ialah ayat )ontoh bagi meningkatkan
kefahaman pemba)a tentang kata bantu ragam
Mesti melakukan (sesuatu perbuatan)
!(. %emua murid harus )epat ke kelas supaya tidak dikenakan tindakan
disiplin.
!*. Bil elektrik bulan lepas mesti dijelaskan pada hari ini juga.
!+. Kita perlu berhemah semasa berurusan dengan sesiapa sahaja.
!,. 8mat 9slam wajib berpuasa pada bulan :amadan ke)uali mereka yang
tidak berupaya.
Hendak melakukan (sesuatu perbuatan)
!/. 9bu hendak ke pasar Chowrasta.
#0. Banyak orang kini mahu memegang jawatan tinggi.
Berkeupayaan melakukan (sesuatu perbuatan)
#!. Mereka dapat pulang ke rumah pada )uti hujung minggu ini.
##. %iti ;ae3ah dapat melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana.
Pengiinan melakukan (sesuatu perbuatan)
#$. Murid-murid boleh ke tandas sekiranya mendapat pas keluar daripada
guru.
#&. Mereka boleh mengikuti rombongan sekolah ke -ohor Bahru kerana
mendapat kei3inan
daripada ibu bapa masing-masing.
Tidak mahu melakukan (sesuatu perbuatan)
#(. Mereka enggan memakai kemeja putih yang jarang itu.
#*. 'li enggan menyertai pasukan Bulan %abit Merah kerana dia tidak
berminat.
Mahu atau tidak mahu melakukan (sesuatu perbuatan)
#+. %iew .in mungkin tidak akan datang kerana dia kurang sihat.
#,. Mariamah mungkin akan berpindah ke sekolah baharu kerana keluarganya
akan berpindah
ke daerah lain.
<:umus tatabahasa Melayu juga membenarkan gandingan berturutan atau
berpasangan dalam binaan ayat yang menggunakan kata bantu ragam. %ebagai
)ontoh, sila lihat ayat yang berikut ini.
#/. harus 1 mahu
%almiah harus mahu menunaikan rukun 9slam yang kelima pada tahun ini.
$0. harus 1 dapat
=n)ik >aud harus dapat menjawat 5uru Cemerlang kerana mempunyai
prestasi yang amat
membanggakan sepanjang tiga tahun lalu.
$!. mesti 1 mahu
=n)ik .im mesti mahu menghadiri majlis perjumpaan alumni ke-&0 sekolah
lamanya kerana
ingin menemui rakan-rakan sekolahnya.
$#. mesti 1 dapat
Munirah mesti dapat men)apai ,' dalam peperiksaan %ijil "elajaran
Malaysia kerana dia
rajin mengulangkaji pelajarannya.
%eperkara lagi, ada sesetengah kata bantu ragam yang tidak b!leh hadir
bersama"sama. %ebagai )ontoh, sila lihat ayat yang berikut
$$. 'h Chong hendak mahu makan laksa walaupun tidak berselera. (6)
$&. Mohan hendak harus membawa keluarganya ke Bukit ;raser. (6)
$(. 2ashim hendak mesti menyiapkan tugasan sekolahnya pada hari ini. (6)
'yat )ontoh ($$ hingga $() di atas menyalahi rumus tatabahasa Melayu. 7leh
hal yang demikian, pengguna bahasa Melayu baku sentiasa )akna akan hal ini
agar dapat menghasilkan ayat yang gramatis.
<%elain itu, kata bantu aspek tertentu b!leh hadir bergandingan dengan
kata bantu ragam, waima se)ara mendahuluinya atau ,mengikutinya. %ebagai
)ontoh, sila lihat ayat yang berikut ini.
Kata Bantu Aspek # Kata Bantu Ragam
$*. "ak 2usin sedang hendak mengambil wuduk.
$+. :a3if belum hendak pulang ke rumahnya kerana hendak menghabiskan
kerjanya.
Kata Bantu Ragam # Kata Bantu Aspek
$,. 2amdiah mesti akan tiba sebentar lagi.
$/. ?asser harus sudah makan malam.
>i samping itu, dalam binaan ayat yang merangkumi frasa adjektif, elemen-
elemen kata bantu dapat membantu mendukung pelbagai maksud. %ila lihat
ayat )ontoh yang berikut ini.
Kata Bantu # Kata Ad$ekti%
&0. "ekebun itu masih kuat mengerjakan ladangnya.
&!. Budak yang diserang leukimia itu sudah kurus kerana hilang selera
makan.
Kata Bantu # Kata Penguat # Kata Ad$ekti%
&#. ;i3ikal kanak-kanak yang berusia lima tahun itu masih agak kecil
berbanding dengan kanak-
kanak seusianya.
&$. Belum terlalu lewat untuk mengu)apkan 5ong 6i ;a Cai kepada kaum
Cina pada hari ketiga
@ahun baru Cina.
Kata Bantu # Kata Ad$ekti% # Kata Penguat
&&. =n)ik :ahmat memberitahu kawannya bahasa masih awal sangat untuk
meramalkan
pasukan bola sepak yang akan menjuarai "iala Malaysia tahun ini.
&(. "esakit barah itu sudah baik betul setelah doktor menggunakan kaedah
baharu untuk
mengubatinya.
Kata bantu # Kata Ad$ekti% # Kata Ad$ekti%
&*. 4alaupun tinggal di Kenya selama !0 tahun, 'mira masih putih mulus
dan )eria.
&+. "ak Mat dan Mak Minah masih riang gembira menyambut anak mereka
pulang walaupun
mereka dalam keadaan u3ur.
>alam ayat s!ngsang, unsur kata bantu boleh dikehadapankan bagi tujuan
penegasan dalam konstituen predikat. %ila lihat )ontoh ayat yang berikut ini.
Pendepanan Kata Bantu dengan Kata Ker$a
&,. a) "ara atlet itu A masih berlatih.
b) Masih berlatih A para atlet itu.
&/. a) "engantin perempuan belum tiba.
b) Belum tiba pengantin perempuan.
Pendepanan Kata Bantu dengan Kata Ad$ekti%
(0. a) Buah itu belum tentu segar.
b) Belum tentu segar buah itu.
(!. a) Masjid ?egara masih utuh lagi.
b) Masih utuh lagi Masjid ?egara.
<8nsur kata bantu boleh juga hadir dalam binaan frasa sendi nama dan
beberapa unsur kata yang lain. "erhatikan ayat )ontoh yang berikut ini.
Kata Bantu # Kata &endi Nama # Kata Nama Arah # 'rasa Nama # Ayat
K!mplemen
(#. %harifah telah ke Singapura untuk menziarahi sepupunya.
($. "asukan M=:CB akan ke China A untuk membantu mangsa banjir di sana.
Kata Bantu # Kata &endi Nama # Kata Nama Arah # 'rasa Nama #
Keterangan
(&. 7rang tua itu masih di tepi tasik setiap senja.
((. 'bang ?i3am akan ke bawah rumah dengan sepupunya.
>alam binaan frasa sendi nama di atas, kehadiran unsur kata sendi nama dan
frasa nama adalah wajib manakala kehadiran unsur-unsur kata nama arah, ayat
komplemen dan keterangan digunakan se)ara pilihan (boleh digugurkan jika
tidak diperlukan)
<Binaan frasa kerja yang menggunakan unsur kata bantu dapat dilihat
dalam ayat yang berikut ini.
Kata Bantu # Kata Ker$a Transiti% # (b$ek # Keterangan
(*. =n)ik Cul akan mengusahakan perniagaan peralatan kesihatan di bandar
Maran, Pahang.
(+. "uan 'smah hendak membincangkan permasalahan bahasa rojak dalam
Seminar Bahasa
Melayu Antarabangsa.
Kata Bantu # Kata Ker$a Tak Transiti% # Pelengkap # Keterangan
(,. 2asiah masih tinggal di Muar, Johor dengan oor !ehan.
(/. %aiful sedang berwirid di dalam kamar.
Kata Bantu # Kata Ker$a Tak Transiti% # Ayat K!mplemen # Keterangan
*0. 4an .ijah telah berjaya untuk mendapat markah cemerlang dalam temu
duga itu.
*!. =n)ik ?orman telah berjaya dalam peperiksaan Penilaian "ahap
#ecekapan baru$baru ini.
Kesimpulannya, penggunaan kata bantu aspek dan kata bantu ragam yang
menjadi elemen penting bagi frasa kerja dalam binaan ayat bahasa Melayu
banyak membantu pengguna bahasa untuk menghasilkan ayat yang gramatis
dan bermakna serta jelas penyampaiannya. "engguna bahasa yang komited dan
)elik tatabahasa dapat memartabatkan bahasa Melayu dalam aspek morfologi,
sintaksis dan leksikon sama ada dalam pertuturan mahupun penulisan.