Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Kata pengantar......................................................................................................................................... i
Daftar isi..................................................................................................................................................ii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.....................................................................................................1
1.2 Rumasan Masalah...............................................................................................................2
1.3 Tujuan Makalah.................................................................................................................3
1.4 Kegunaan Makalah.............................................................................................................4
1.5 Prosedur Makalah..............................................................................................................5
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sistem Pernapasan..........................................................................................6
2.2 Organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan..............................................................
2.3 Mekanisme Pernapasan....................................................................................................
2.4 Fisiologi pernapasan........................................................................................................
2.5 Pengendalian Pernapasan.................................................................................................
2.6 Gangguan Sistem Pernapasan..........................................................................................
Bab 3 SIMPULAN DAN SARAN
3.1 Simpulan...........................................................................................................................
3.2 Saran.................................................................................................................................
Bab 4 PENUTUP
Daftar pustaka........................................................................................................................