Anda di halaman 1dari 5

FOKUS SWOT

KEKUATAN (S)
S 1 Semua guru Bahasa Melayu adalah guru terlatih dan berpengalaman.
S 2 Terdapat dua guru dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang
berpengalaman dalam memeriksa kertas peperiksaan UPSR.
S 3 Mempunyai sebuah makmal computer yang lengkap dan Pusat Sumber yang
baik dan berfungsi.
S 4 BBM adalah mencukupi untuk proses P & P, contohnya CD room, VCD, Pita
Video dan sebagainya.
S 5 Mendapat sokongan yang padu dan tindakbalas yang baik dari pihak
pentadbiran dan keseluruhan staff apabila mengadakan sesuatu program.
KELEMAHAN (W)
W 1 Sikap murid yang tidak mementingkan pelajaran (ponteng / serta tidak
berminat sekolah).
W 2 Wujud kekangan masa dalam penyediaan alatan ICT / LCD.
W 3 Pengaruh media masa turut mempengaruhi minat murid untuk malas belajar.
W 4 80% murid dipengaruhi dialek bahasa daerah.
W 5 Bilangan murid yang menyiapkan kerja sekolah amat sedikit.
PELUANG (O)
O 1 Sumber kewangan panitia mencukupi.
O 2 Hubungan sekolah dengan pihak Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan
Pelajaran Negeri adalah baik.
O 3 Hubungan kerjasama baik di antara pihak waris dan PIBG.
ANCAMAN (T)
T 1 Sikap waris yang kurang mementingkan pembelajaran anak-anak dan kurang
melihat buku-buku tulis anak-anak.
T 2 Ibubapa kurang memotivasikan anak kearah kecemerlangan akademik.
T 3 Murid kurang membaca jadi kurang perbendaharaan kata.
T 4 Pengaruh media masa elektronik lebih banyak menyekat minat murid untuk
membaca dan mengulangkaji pelajaran..

VISI
Sekolah Menengah Bohor akan menjadi antara
Sekolah cemerlang dalam PPD Kota Setar.

MISI
1.
2.
3.
4.

Menghasilkan Pengurusan Panitia Bahasa Melayu yang berkesan.


Penggunaan ABM dalam P & P secara optima dan berkesan.
Memastikan murid-murid mantap menguasai 3M.
29 orang murid mendapat gred A dalam UPSR.

OBJEKTIF
# Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu dalam UPSR 100% pada tahun
2015.
# Meningkatkan pencapaian 5A dalam UPSR.
MATLAMAT
1. Memastikan kualiti pelajaran guru secara optima dengan menggunakan
sumber yang ada secara maksimum.
2. Memastikan semua program panitia dilaksanakan secara berkesan.

TOW MATRIKS
SO
S 1, O 1
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan.
S 1, O 4
Mengadakan kelas bimbingan dan tambahan yang berterusan bagi memastikan
peningkatan prestasi.
S 2, O 3
Kebenaran oleh waris kepada pihak sekolah untuk kelas tambahan intensif.
S 3, T 3
Menggalakan murid membaca buku bagi menambah penbendaharaan kata.
ST
S 1,T 2
Guru yang mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan waris (contohnya : Perjumpaan
Waris menanda buku rekod profile murid).
S 4, T 4
Menambahkan Perbendaharaan kata dengan penggunaan ICT dalam Pengajaran
dan Pembelajaran.
W0
W 1, 0 1
Mengadakan kursus / bengkel mengarang dan teknik menjawab soalan untuk murid
tahap 2.
W 4, 0 1
Menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu yang betul dalam perbualan harian.
WT
W 3, T 1
Menganjurkan perjumpaan waris dengan guru agar dapat mempertingkatkan
pencapaian murid.
W 3, T 3
Mengadakan cenderahati ataupun hadiah galakkan kepada waris untuk menarik
minat waris mengikuti program atau aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak
sekolah.

PERANCANGAN PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2015


BIL.

TAJUK

AKTIVITI

MASA

1.

Mari Menulis

Murid menulis dalam buku latihan dan


kurangkan memberi lembaran kerja yang
mudah disiapkan.

Sepanjang tahun

2.

Kelas Bimbingan dan


Pemulihan

Feb Nov

3.

Kelas Kecemerlangan
UPSR

4.

Bacaan Didikku

5.

Kempen Penulisan

6.

LINUS

7.

PROTIM

Murid yang menghadapi masalah tidak


mengenal huruf dan tidak tahu membaca
akan mengikuti pemulihan di Kelas D
Kasih. Mereka akan dilatih dan diberi
ujian diagnostiK dan sekiranya berjaya
mereka akan dimasukkan semula ke
kelas biasa.
Meningkatkan penguasaan bahasa
dalam pembelajaran kendiri.
Mengadakan kelas bimbingan selepas
waktu persekolahan dan hari cuti penggal
persekolahan. Mengadakan bengkel
teknik menjawab soalan Bahasa Melayu
Kertas 1 dan 2.
Murid Tahap 2 digalakkan mendapatkan
naskah akhbar Didik tiap-tiap minggu
iaitu pada hari Isnin. Murid dapat
membaca petikan dan berita yang
terdapat dalam naskah tersebut. Mereka
juga boleh menjawab soalan Bahasa
Melayu dan berbincang dengan guru
tentang jawapannya.
Semua program / kempen / sambutan
yang dianjurkan oleh pihak sekolah /
PPD / JPN dan lain-lain akan diberi
peluang kepada murid-murid untuk
menyertainya. Aktiviti-aktiviti itu seperti
menulis esei, sajak, pantun, syair,
bercerita dan lain-lain.
Murid Tahun 2 masih meneruskan
program Linus. Tahun 2 seramai 6 orang.
Tahun 3 seramai 5 orang .Mereka akan
mengikuti program Linus di Kelas
Pemulihan berdasarkan jadual waktu
B.Melayu dan matematik di dalam kelas.
Dijalankan untuk murid Tahun 4 dan
Tahun 6. Murid galus terlebih dahulu
diberi ujian pra PROTIM. Murid yang
gagal sahaja akan dipilih menyertai
PROTIM.

Jan Sept

Feb - Okt

Feb - Okt

Feb Nov

Feb Nov

8.

Minggu Bahasa
Melayu

9.

Buku 200 Karangan

Minggu Bahasa Melayu diadakan untuk


menggalakkan perpustakaan sebagai
tempat mendapatkan sumber ilmu
pengetahuan dan maklumat.
Murid Tahap 2 diwajibkan menulis
karangan sebanyak 5 karangan setiap
minggu. Mereka boleh menyalin
karangan tersebut daripada mana-mana
buku mengikut yang diberi.

Feb Nov

Jan - Nov