Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN KAJIAN SOAL SELIDIK

PENGGUNAAN KAEDAH NYANYIAN SARA KE ARAH MENINGKATKAN


KEFAHAMAN DALAM TOPIK ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN 6 CEMERLANG
BAHAGIAN A: maklumat diri murid
Arahan: Sila tanda () pada ruang yang telah disediakan.
1. Nama sekolah:_____________________________________________
2. Tempat tinggal:_____________________________________________
3. Bangsa

: Melayu

Cina

4. Jantina

: Lelaki

Perempuan

5. Umur

:__________________

6. Pekerjaan ayah:

India

Kerajaan
Swasta
Bekerja sendiri

7. Pekerjaan ibu:

Kerajaan
Swasta
Bekerja sendiri

8. Penggunaan nyanyian dalam pembelajaran di dalam kelas


Kerap
Jarang
Tidak pernah

BAHAGIAN B: BORANG SOAL SELIDIK PENGGUNAAN KAEDAH NYANYIAN SARA


KE ARAH MENINGKATKAN KEFAHAMAN DALAM TOPIK ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK TAHUN 6 CEMERLANG

Sila baca kenataan yang diberikan.


1. Gunakan skala yang telah disediakan untuk menjawab kenyataan tersebut.
2. Sila tandakan () pada petak berkenaan.
3. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.
Skala:
TS: Tidak setuju
TP: Tidak pasti
S: Setuju
Bil
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Pernyataan
S
Saya mudah mengingat nama alatan tangan dengan
penggunaan kaedah nyanyian SARA
Saya lebih faham fungsi komponen elektronik dengan
bantuan kaedah nyanyian SARA.
Saya dapat menyatakan semula nama dan fungsi
komponen elektronik dengan bantuan kaedah nyanyian
SARA
Aksi dalam kaedah nyanyian SARA membantu saya
mengingat fungsi komponen elektronik.
Saya dapat membantu kawan dalam menerangkan nama
dan fungsi komponen elektronik dengan kaedah nyanyian
SARA.
Saya dapat membuat latihan berkaitan dengan nama dan
fungsi komponen elektronik dengan baik dengan
menggunakan kaedah nyanyian SARA
Saya boleh membuat ulang kaji dengan menggunakan
kaedah nyanyian SARA biarpun berada di luar waktu
belajar.
Saya lebih yakin dalam menjawab soalan berkaitan dengan
nama dan fungsi komponen elektronik .
Saya dapat menjawab soalan nama dan fungsi komponen
elektronik dengan bantuan kaedah nyanyian SARA
secara lisan sekiranya disoal oleh guru .
Saya boleh berkongsi ilmu dengan kawan-kawan
menggunakan kaedah nyanyian SARA.

TP

TS