Anda di halaman 1dari 15

NO NAMA

Human Graphing
1
(Graf Manusia)

Video Clips (Klip video)

CARA

Murid bergerak mengikut kumpulan dan membentuk corak/ pattern


tertentu supaya topik mudah difahami.

Penggunaan klip video dengan berpandukan soalan-soalan yang


disediakan.

Using large picture cards


3

Penggunaan gambar atau foto dalam PdP.


(gambar/foto besar)

Dengan menggunakan gambar/ objek, murid diminta:

(a) senaraikan/bincang apa yang mereka lihat (see),


4

I See, I Think, I Wonder


(Saya lihat, saya fikir &
saya bertanya)

(b) fikirkan apa yang mereka lihat dan kaitkan dengan hidup
seharian/lain-lain perkara (think) &
(c) bertanya soalan-soalan yang berkaitan/relevan (wonder).

Recap Groups
(mengulang/ mengingat
semula)

Rocket Writing (Penulisan Jangka masa diberi (contohnya 3 atau 5 minit) untuk murid menulis
Pantas)
apa yang mereka tahu berkenaan dengan topik/soalan yang diberi.

NO NAMA

Kumpulan murid memberi laporan kepada kelas secara lisan


berkenaan apa yang telah dipelajari sebelum itu.

CARA

Murid berjalan/bergerak sekeliling bilik/dewan untuk


(a) melihat,

Gallery Walk (Lawatan ke


galeri)

(b) berfikir &


(c) berbincang dengan rakan-rakan sekumpulan berkenaan hasil

kerja rakan-rakan lain yang ditampal.

Y Chart (Carta Y)

Tiga keping kertas ditampal dalam bentuk 'Y' dan pada se-tiap
kertas ditulis soalan yang berbeza untuk murid menulis jawapan
mereka.

Time Capsules (Kapsul


masa)

Guru mengambil hasil kerja/ pandangan setiap murid pada awal


tahun (contohnya) dan membuka kapsul itu beberapa bulan
kemudian untuk murid membaca semula apa yang mereka tulis.

10 Chain Link (Rangkaian)

Murid membuat 'rantai kertas' dimana pada setiap kertas ditulis idea/
maklumat yang berkaitan dengan topik yang diben

11 Survey (Tinjauan)

Murid membuat tinjauan untuk mendapatkan maklumat yang lebih


terperinci bagi tujuan membuat analisis berkenaan topik/isu.

I_

Murid digalakkan memberi idea secara lisan dengan laungan yang


kuat dalam sesi sumbang-saran. Idea-idea mereka dicatat atas
kertas atau papan putih. Aktiviti seterusnya - susun semula ideaidea ni secara sistematik.

NO NAMA

CARA

12
Shout Out (Laungan)

Persembahan murid dalam bentuk :


(a) lisan
(b) video
(c) powerpoint

13

Presentations
(Persembahan)

(d) pameran
(e) nyanyian
(f) tarian
(g) lakonan
(h) Iain-Iain yang kreatif.
Guru perlu membuat peniliaian dan memberi maklumbalas.

Penggunaan gabungan pelbagai cara pembelajaran. Contohnya


kinestatik (pergerakan), visual dan/atau auditori (mendengar).PdP
melibatkan aktiviti-aktiviti mengikut kecenderungan murid (Multiple
Intelligences):
1. Verbal-Linguistic
Learning

2. Logical-Mathematical

Modalities

3. Visual-Spatial

(Gaya

4. Bodily-Kinesthetic

Pembelajaran)

5. Musical-Rhythmic

14

6. Naturalist
7. Intrapersonal
8. Interpersonal

15

Quadrant Activity (Aktiviti


Berempat)

1. Satu bulatan dilukis di tengah-tengah kertas yang besar. Di luar


bulatan, guru membahagikan kertas kepada 4 bahagian (satu
bahagian untuk satu murid).
2. Setiap murid menulis jawapan/ pandangan kepada soalan yang
diberi.
3 Murid berbincang dengan ahli kumpulan dan menulis jawapan
yang telah semua ahli kumpulan di dalam bulatan.

NO NAMA

CARA

Penggunaan dua warna untuk menunjukkan jawapan murid, contohnya:


(a) hijau - Ya / Setuju
16 Indicator (Petunjuk)
(b) merah - Bukan / Tidak
setuju

1. Murid bekerja secara berkumpulan & kolaboratif

17 Build the biggest tower

2. Guru memberi bahan-bahan yang tertiad kepada setiap murid untuk

membina menara mereka secara kreatif


(Membina
terbesar)

menara

yang

18 Chunking (Gabungan)

3. Menara ini mencerminkan/ memaparkan refleksi/ pandangan mereka.

Menggunakan pengetahuan sedia ada murid yang digabungkan dengan


pembela-jaran baru untuk memperting-katkan kefahaman mereka

Graphic Organiser
Bentuk grafik yang digunakan atau dicipta murid untuk menunjukkan
kefahaman mereka dan/atau maklumat/fakta berkaitan isu/tajuk yang
dibincang.

19 (Pengurusan
Grafik)

Sketsa memberi peluang kepada murid untuk membuktikan kefahaman


mereka terhadap topik yang diberi.

20 Skits (Sketsa)

21

Parachute
Building
Aktiviti inkuiri yang menggalakkan murid bekerjasama dan berkolaborasi.
(Membuat payung terjun)

NO NAMA

Cafe
22
(Kafe/Kedai Kopi)

23 IB Tree (Pokok IB)

CARA

Seperti di kafe, murid duduk secara berkumpulan di sebuah meja dan berbincang
tentang soalan/isu yang diletakkan di atas alas meja (table cloth).

Setiap murid diberi helaian yang mempunyai pokok IB dan mereka mencatatkan
perkem-bangan mereka secara individu tentang apa yang dipelajari.

Murid dikemukakan soalan/ situasi/isu untuk dibincangkan dan mereka dikehendaki


men-gisi borang yang mempunyai empat petak:

S: Strengths (Kekuatan) W: Weaknesses (Kelemahan) 0: Obstacles (Halangan/


24 SWOT

Cabaran)
T: Thoughts (Soalan-soalan untuk tmdakan/kajian seterusnya).

25 Commercial (Iklan) Satu cara untuk menyampaikan maklurr^t tentang tajuk/topik yang diberi.

26

Continuum
(Penerusan)

Sama seperti graf atau carta, kaedah ini boleh digunakan untuk menunjukkan
kefahaman dan perkembangan pelajar da-lam sesuatu topik.

Murid dikehendaki menanda item-item dalam senarai untuk menunjukkan kef'ahaman


Checklist (Senarai mereka.
27
semak)

NO NAMA

28

Anecdotal Notes
(Nota anekdot)

CARA

Guru membuat catatan ringkas berdasarkan pemerhatian dan


perbincangan dengan pelajarnya. Nota-nota ringkas ini boleh
dirujuk apabila membuat laporan secara formal.

1. Soalan/topik diatas kertas ditampal di dinding di beberapa


tempat dalam kelas/dewan

29

Bus Stop (Hentian


Bas)

2. Murid bergerak secara berkumpulan dari satu hentian ke


hentian yang lain sambil berbincang tentang soalan/topik
berkenaan.
3. Murid berkongsi pendapat dan merekodkan komen dan
maklumat yang diperolehi.

Table Talkers
30 (Perbincangan di
Meja)

Kad-kad yang mengandungi topik/isu diletakkan di atas meja


untuk perbincangan kumpulan secara itsarr acau fcertulls.

Untuk refleksi. Contoh yang lain:


1. Liaht Bulb (Mentol) - 'Apakah satu perkara baharu saya pelajari hari ini?'

31 Exit Card (Kad

2. Bin. Brina. Baa -Bin (Bakul): 'Apa yang saya perlu


hapuskan/keluarkan?' Brina (Bawa): "Apa yang saya boleh bawa

untuk/kongsi bersa-ma kumpulan saya?'


Keluar)
Bag

NO NAMA

32

Brainstorming
(Sumbangsaran)

33 Classification (Klasifikasi)

34

What Matters (Apa yang


penting)

(Beg): 'Apa yang saya suka/bangga?'

CARA

Cara yang amat baik untuk mendapat idea-idea bernas daripada


murid.

Menampal kata-kata kunci atau soalan di dinding di beberapa


tempat Murid dikehendaki berdiri di mana terdapat kata-kata atau
soalan yang mereka suka/setuju/faham.

Satu teknik menjawab soalan-soalan yang diberi - murid bergerak


dan melihat serta Cuba memahami atau memilih jawapan-jawapan
yang sesuai yang ditampal di sekitar mereka.

Personal Learning
Murid berkongsi pengalaman peribadi berkaitan isu/topik yang
35 Experiences (Pengalaman
dibincang
peribadi)

1. Murid dikehendaki memikir-kan topik/soalan yang diberi secara


individu.
Think - Pair -Share
36

2. Murid diminta berbincang dengan rakan/pasangan.


(Fikir - Pasangan -Kongsi)
3. Mereka perlu berkongsi maklumat/hasil perbincangan dengan
pasangan lain/ kumpulan/kelas.

9 keping kertas/kad disusun dalam bentuk berlian (1-2-3-2-1).

Diamond Ranking
37
(Susunan Berlian)

Strategi ini digunakan untuk menentukan/menunjukkan susunan


mengikut kepentingan
idea/isu/isi, pada pandangan
mund.

NO NAMA

38

Story Books
(Buku Cerita)

39 Party (Pesta)

40

Games
(Permainan)

CARA

Penggunaan buku-buku cerita untuk kanak-kanak dalam kelas murid yang


lebih dewasa dapat memberi peluang kepada mereka untuk berbincang dan
membuat refleksi.

Mewujudkan suasana berpesta' dan berbincang tentang topik/isu yang


disediakan atas kad-kad yang ditampal di sekeliling bilik/dewan atau diletak di
atas meja-meja atau di atas lantai.

Permainan dijadikan strategi yang berkesan untuk refleksi/ perbincangan.

Satu kaedah menguruskan perbincangan dalam kalangan murid:

1. Murid A bercakap, murid B & C dengar dan bertanya soalan.


Learning Trios A2. Murid B bercakap, murid A & C dengar dan bertanya soalan.
B-C
41
(Tiga Serangkai
A-B-C)

3 Murid C bercakap, murid A & B dengar dan bertanya soalan


Murid juga boleh membuat catatan bertulis hasil daripada perbincangan
mereka.

Sharing
42

Kumpulan disusun mengikut minat atau hasil pembelajaran yang sama.


(Berkongsi)

NO NAMA

CARA

1. Soalan-soalan diletak/tampal di sekeliling bilik.

2. Murid dikehendaki bergerak dalam kumpulan dari satu soalan ke soalan yang
lain, dengan menunggu arahan guru sebelum bergerak.

43 Carousel (Karusel)

3. Semua murid mesti bergerak ke setiap tempat yang diletakkan soalan. Murid

diminta berbincang atau menulis jawa-pan mereka atas kertas.


4. Cara yang lain - murid duduk dalam kumpulan dan soalan-soalan diedarkan
mengikut pusingan jam. Setiap kumpulan mesti bincang & jawab semua soalan.

44

Read and Highlight


(Baca dan Tanda)

Satu strategi membaca yang berpandu. Murid diberi bahan bacaan dan dikehendaki
mengenalpasti dan menanda kata-kata kunci atau ayat-ayat penting/utama.

45

Question Builder
(Pembina Soalan)

Guru memberi konsep dan bimbing pelajar supaya mereka membina soalan-soalan
yang membolehkan mereka mempelajari lebih lanjut tentang konsep yang diberi.

Puzzle it Out

Murid diberi maklumat yang tidak mengikut susunan Murid dikehendaki


berbincang dan

46
(Sel p iikan)

menyusun maklumat.

NO NAMA

47

CARA

Cloze Procedures (Isikan Murid diberi helaian tugasan dimana mereka perlu mendengar dengan teliti
tempat kosong)
dan mengisi tempat-tempat kosong dengan maklumat yang sesuai/ tepat

Carta diberi kepada murid sebelum PdP. Pelajar diminta mengisi ruang-ruang
seperti:
1. Know (What I know about / Apa yang saya tahu) -pengetahuan sedia ada
48 KWL Chart (Carta KWL)

2 Want (What I want to know more about / Apa yang saya ingin tahu lebih
lanjut?) -soalan-soalan murid
3. Learned (What I have learned / Apa yang saya telah pelajari) - penilaian
sumatif.

49 Rubrics (Rubrik)

Satu strategi untuk menilai pen-capaian pelajar contohnya persembahan


pelajar Murid akan diberitahu ciri-ciri yang terkandung dalam rubrik.

50 Iceberg (Bongkah ais/


Aisberg)

Satu strategi untuk mengumpul maklumat daripada murid berkenaan topik


yang diberi:
- Fakta asas / maklumat biasa berada di hujung aisberg.

- Maklumat yang lebih kom-pleks berada di paras bawah.

CARA

NAMA
NO

Timeline (Garisan
51
Masa)

Strategi yang digunakan untuk mencatat maklumat murid atau topik - satu
bentuk klasifikasi atau ranking.
Dulu Sekarang Masa depan

II I I

Murid menanda rajah cerun/ lurah untuk menunjukkan tahap kefahaman


mereka berkenaan sesuatu topik.

Dip

Inquire / \ Learn (Tanya) I \ (Belajar)

52
(Cerun/Lurah)

Understand (Faham)

Strategi ini digunakan untuk menilai persembahan atau hasil kerja pelajar.
Murid diberi borang GRASPS untuk diisi diperingkat awal projek mereka.

-Goal (Go/Target)
-Role (Peranan)
53 GRASPS

-Audience /hadnrr/^mbaca) -Situation (Situasi)


-Product, Performance & Purpose (Produk, Penyampaian & Tujuan)
-Standards & Criteria for Success (Ciri/ Kriteria kejayaan)

Quick Quiz (Kuiz


54
Kilat)

Kuiz yang digunakan untuk menguji kefahaman murid tentang pengetahuan


sedia ada atau apa yang teiah mereka
pelajari (awal / akhir PdP).

NO NAMA

CARA

55 Artscape (Lakaran)

Guru memainkan muzik/lagu (jika mahu) dan murid diminta


melakar/melukis (menggunakan warna) di atas kertas kosong apa
yang mereke suka, untuk mencerminkan kefahaman mereka tentang
apa yang dpdayari.

56 Dramatisation (Drama)

Persembahan murid dalam bentuk drama, iaitu hasil kerja pelajar


secara berkumpulan selepas membuat perb-incangan, perancangan
dan latihan.

57 Mind Map (Peta Minda)

Satu strategi untuk memberi peluang kepada murid untuk


menunjukkan kefahaman mereka tentang sesuatu topik yang diajar.
Peta minda i-think ada-lah satu contoh peta minda yang digalakkan.

Attitude Movement
58 (Pergerakan mengikut
Pen-dapat)

Guru menampal kenyataan-kenyataan berkaitan isu/topik yang telah


dibincang di sekelil-ing bilik/dewan dan murid diminta membaca
setiap ken-yataan dan berdiri/berkumpul di tempat kenyataan yang
mereka setujui.

Strategi ini menggalakkan murid melalui proses pembela-jaran yang


bermakna dengan membina idea-idea baru. Proses ini melibatkan:
59

-Generate (Bina/Jana)

Constructivism
(Konstruktivisme)

-Sort (Susun)
-Connect (Gabung/Hubung) -Elaborate (Hurai/Jelaskan)

NO NAMA

CARA

60

Murid diberi keratan ayat/ perenggan dimana mereka dikehendaki


Jigsaw
Reading
menyusun semula ayat-ayat/perengan-perenggan mengikut
(Susun Suai)
kesesuaian/idea/jalan cerita/kronologi/dll.

61

Borang 'Chart and Share' diberi kepada murid dan mereka berbincang
Chart and Share
dan ..ingisi borang serta berkongsi maklumat/idea dengan kumpulan yang
(Catat & Kongsi)
lain.

62

Table Cloth (Alas


Meja)

Guru menyediakan soalan di atas kertas yang besar yang diletakkan di atas
meja. Murid bergilir-gilir untuk menulis jawa-pan mereka di atas kertas itu.

63

Collaboration
(Kolaborasi)

Murid diberi tugasan untuk membuat tugasan secara kumpulan dan


bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan lain untuk melengkapkan /
menyiapkan tugasan.

Guru memberi arahan/ maklumat untuk membantu murid melukis (secara


Stretch to Sketch
individu) tetapi mereka juga dikehendaki menggunakan kreativiti masing64 (Lukis
mengikut
masing untuk berbuat demikian. Hasil kerja murid ditampal dan guru akan
Kreativiti)
member pengiktira-fan/hadiah kepada lukisan yang paling tepat/kreatif.

65

Drawing
Posters Berdasarkan arahan/maklumat yang diberi, murid melukis poster secara
(Melukis Poster)
berkumpulan, tanpa menggunakan perkataan/ayat

NO NAMA

CARA

Satu cara guru menilai murid apabila ditanya soalan, murid memberi
isyarat tangan seperti berikut:
66

Thumbs Up (Isyarat
Tangan)

-Thumbs up (bagus/ faham) -Thumbs middle (kurang faham/ kurang


pasti)
-Thumbs down (tidak faham)

Selepas PdP, guru boleh mengedar borang untuk disi oleh murid secara
individu :
67

Compass Points
(Tanda Kompas)

-Excited (Seronok) -Worrisome (Risau)


-Need to know (Ingin tahu) -Suggestions (Cadangan)

68 Exemplars (Contoh)

69 Personal Action Plan

Guru menggunakan contoh-contoh yang baik dalam PdP untuk


mengukuhkan kefahaman murid.

Setiap murid dikehendaki mem-buat pelan tindakan peribadi berkenaan


pembelajaran mere-ka tentang topik/isu contohnya:

(Pelan Tindakan
Segera 1 bulan 6 bulan 1 tahun

Peribadi)

Satu cara penilaian kendiri / diawal, semasa atau diakhir PdP. Tiga
warna digunakan:
-Green (Hijau - Saya yakin saya tahu)
Traffic Lights (Lampu
71
Isyarat)

-Yellow (Kuning - Rasarasanya saya tahu)


-Red (Merah - Saya tidak tahu)

NO NAMA

72

"Post It" Notes


(Nota Tampalan)

CARA

Murid diminta menulis catatan di atas sekeping kad/kertas dan tampalkan di


papan kenyataan selepas PdP.

Talk Partners
73 (Pasangan

Murid diberi peluang untuk ber-bual dan berbincang dengan pa&ttngan/rakan


tentang apa yang moreka telah pelajari.

Berbual)

Webs/
74 Spider Diagrams
(Rajah Sarang
Labah-labah)

Strategi ini hampir sama dengan menyediakan peta minda. Murid digalakkan
mencatat idea mereka dalam bentuk yang kreatif

Make predictions
Murid diminta membuat an-daian/jangkaan sebelum demo/ ujikaji dibuat.
(Membuat
75
Setelah tamat demo/ujikaji, murid diminta berbincang samada andaian/
jangkaan/
jangkaan mereka betul, salah atau kurang tepat.
andaian)

Circle Time
76
(Bulatan masa)

Murid duduk dalam kumpulan secara bulatan sama ada di atas kerusi @ atas
lantai. Guru menyediakan bola @ beg ka-cang Sesiapa yg memegang bola
tersebut, dikehendaki menyatakan pandangan tentang tajuk yg dibincangkan
dan pass bola tersebut kpd murid lain pula untuk memberi giliran bercakap.

77 Envoys (Utusan)

NO NAMA

Rainbow Groups
78 (Kumpulan
Pelangi)

Setiap kumpulan diberi tu-gasan, Seorang utusan dipilih dari setiap kumpulan
untuk menerangkan hasil perb-incangan tentang tajuk/isu kepada kumpulan
baru disamping mendapatkan pandangan dari kumpulan baru tetang tajuk
itu. Utusan kembali semula kpd kumpulan asal dgn menyatakan feed back
kumpulan lain itu.

CARA

1. Murid berada dalam kumpulan. Tentukan tajuk yang berbeza bagi setiap
kumpulan untuk perb-incangan (home group).
2. Seiepas berbincang, bina kumpulan baru (colour group) yang terdiri
daripada setiap ahli dari kumpulan asal.
3 Murid akan menyatakan hasil perbincangan dari kumpulan asal kepada ahli
kumpulan baru secara bergilir.

Guru menyatakan satu penyataan/soalan kepada semua murid.


1. Setiap murid menghasilkan satu jawapan secara individu

79

Snowballing
(Bola Salji)

2. Kemudian, dia berkongsi ja-wapannya bersama pasan-gan. Jadikan dua


jawapan yang ada kepada satu jawapan yang dipersetujui bersama
3. Pasangan ini pula berkongsi jawapan dengan pasangan yang lain.
4. Ulang proses yang sama. Cara ini boleh mensintesiskan 4 jawapan kepada
1 jawapan.

Letakkan kumpulan kecil di setiap stesen. Mereka diberi masa 10 minit untuk
Rotating
menjawab topik yg telah ditentukan disetiap stesen. Apabila masa tamat,
80 Stations (Stesen kumpulan itu akan bergerak ke stesen se-terusnya sehinggalah semua
Berputar)
kumpulan telah melalui semua stesen Setiap kumpulan diberi pen warna yang
berbeza untuk mencatat jawapan.

NO NAMA

81

CARA

Seorang murid dipilih tampil di depan kelas. Dia bertindak untuk


Hot Seating (Kerusi
menyatakan pandangan atau menjawab soalan daripada rakan-rakan
panas)
berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan.

Goldfish
82 (Mangkuk
emas)

Bowl Sama seperti Hot Seating tetapi yang tampil ke depan ialah satu
Ikan kumpulan untuk menyatakan pandangan dan menjawab soalan Murid
lain boleh bertanya soalan kepada kumpulan ini.

83

Six Thinking Hats


(6 Topi Pemikir)

Murid diminta menyatakan pandangan berdasarkan Thinking Hats yang


telah ditentukan.

84

Guru @ murid bertindak sebagai penyampai radio 4 orang murid terdiri


Radio
Phone-in
dari pelbagai karektor berbincang tentang topik. Murid lain boleh
(Radio Telefon)
mengemukakan soalan.

85

TV Chat
(Bual TV)

Show Guru sebagai pengacara TV. Murid terdiri dari pelbagai karektor
berbincang tentang topik. Murid lain boleh mengemukakan soalan.

Mulakan dalam bulatan. Murid bina freeze frame (rangka beku) berdasar
Freeze
Frame topik. Alih meja supaya ada ruang untuk bergerak . Kumpulan
86
(Rangka Beku)
menunjukkan rangka beku mereka kepada rakan lain untuk meneka apa
yang rangka beku yang dibina dan buat perb-incangan.

Free Discussion
87 (Perbincangan

Ini boleh dilakukan dengan kum-pulan-kumpulan yang lebih kecil. Oleh


kerana ianya tidak berstruktur, perbincangan ini memerlukan guru @
murid yang berpengalaman sebagai pemudahcara.

Beba?)

NO NAMA

CARA

Dua pasangan dalam satu kumpulan. (A&B) (C&D)


3 Steps Interview
88 (3 Langkah
Temubual)

1. A menemu bual B, C menemubual D.


2. B menemu bual A, D menemubual C.
3. ABCD berkongsi pandan-gan tentang temubual mereka secara
berempat pula.

89 Listening
Triad 3 orang murid dalam satu kum-pulan. Seorang sbg penyoal, seorang yang
(Pendengaran
akan menjawab soalan dan seorang lagi seba-gai pencatat.
Bertiga)

Pencatat akan membuat lapo-ran selepas perbualan tersebut berakhir.


Untuk pdp seterusnya, peranan seseorang itu akan bersilih ganti.

Gunakan cerita, drama , main peranan untuk menjauhkan (menyesuaikan)


murid dgn topik sensitif dan emosi. Contohnya, minta murid
membincangkan perasaan mereka tentang perkabungan. Guru boleh
90 Distancing (Jarak)
menggunakan drama daripada orang yang berkabung dan kemudian minta
murid untuk membincangkan bagaimana perasaan orang sedang
mengalami situasi itu.