Anda di halaman 1dari 58

Penelooh : Dr. H.

Udin Wohyudin

EIrexI
BAE alit
Drs. Asep Saepul Rochim
Linlin Nurbaniah

Fiqih lbadah
Madrasah lbtidaiyah
Kelas 1

<=
-t
PENERBIT PT REMAJA ROSDAI<ARYA BANDUNG
SAqih ibx*xlx
Xr*i=sah
X*ia"-s J

RR.PJ.4030-01-06

Fiqih tbadah
l,4adrasah lbtidaiyah
Kelas 1

Drc. Asep Saepul Rochlm


Linlin Nurbaniah
oesain Sampul Guyun Es dan Toto Bianlo
llustrator Ade Rochman Suryana dan Toto Rianto
Editor Drs. Cucu Cuanda
Penulis Khat Arab Saeful Rahman S.Ag.
Emha Elbnuni

Ditelbitkan oleh Pt REMAJA RAIDA.KAPvA, Bandurg


Anggota IKAPI
Cetakan pertama, Febuari 2006
Hak Cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian aiau seluruh isi buku
ianpa izin iertiJlis dai Penerbii.

tsBN 979692€15-6

Diceiak oleh Rernaia Rosdakarya Offset-aandung


,i1 z )t_- 1,. .

Dengan menyebut narna Al ah


Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Seperti telah diketahui, pemerintah te ah mengeluarkan


keputusan pemberlakuan kurikulum 2004 Berbasis Kornpetens
rKBK). Menyikapai keputusan pemer ntah jni, da am imp emen
rasinya di lapangan, tentu diperlukan sarana cenunjang yang
membantu terciptanya kegiatan belajar- mengalar yang reevan
dengan kurikulum baru tersebui. Salah satu penunjang Kegiatan
3e alar Mengajar (KBM) adalah buku pelajaran untuk peserla did k
vanq sesuai dengan karakterisiik dan tuntutan k!.rrikulum 2004
3e rbas s Kompetensr.
Penyusunan Buku Pelajaran Fiqih lbadah Madrasah
lbtidayah (Ml) ini meru)uk pada Kurikulum l\4adrasah btidayah
rl','ll) Standar Kompetensi yang diterbitkan o eh Direklorat
Jenderal Keiembagaan Agama lslam Departemen Agama
Republlk Indon es ia.
Dalarn penulisan Arab-Latin, kami berpedoman pada
Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan l\lenter Pend dlkan
can Kebudayaan Rl Nomor : 1 58 Tahun 1987 dan Nornor 0543 b/
! 1987 ientang Pembakuan Pedoman Transllteras Arab'Lat n.
Se a n tu, dalam buku ini dimuat Kompetens Dasar. lndrkator.
Uraan Nlateri, Ringkasan, Tugas dan Uji Kompetensi serta
d engkapi dengan gambar-gambar yang rnenarik.
Dengan ditulisnya buku lni, semoga menjadi bagjan dari
irad sipasi kamidalam memenuhi kebutuhan akan buku pelajaran
ui'rtLk peserta d dik sesuai kurrkulum yang berlaku.

.i iii
Buku Fiqih lbadah Madrasah lbtidayah (Mt) ini terdiri dari
enam jilid:
Jilid 1 untuk Kelas 1 Semester '1 dan 2
Jilid 2 untuk Kelas 2 Semester 1 dan 2
Jilid 3 untuk Kelas 3 Semester 1 dan 2
Jilid 4 untuk Kelas 4 Semester 1 dan 2
Jilid 5 untuk Kelas 5 Semesler 1 dan 2
Jilid 6 untuk Kelas 6 Semester 1 dan 2

Penyusun sangat menyadari bahwa buku ini masih banyak


kelemahan dan kekurangan, baik dalam substansr maupun bentuk
penyajiannya. Karena itu, kami sangat mengharapkan koreksi darj
para pembaca untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya.
Kepada penerbit Rosda Karya, kami ucapkan terima kasih
telah menerbitkan buku ini. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah
kita memohon ampun, taufiq, dan hidayah-Nya. Amin.

Bandung, Januari 2006

Penyusun

:livt
kata pengantar
daflar isi

1 rukun islam 1

2 ringkasan 4
o (ugcrs ...............,. 4
uji kemampuan....... 4

1 syahadatain 7
2 ringkasan 11
3 tu gas 11
uji kemampuan 12

........................
bab 3 kebersihan 15

1 bersih dan kotor......-.... 15


2 memelihara kebersihan 16
3 suci dan najis............ 18
4 tatakrama buang air kecil dan buang air besar .... 20
membersihakan kubul dan dubur
setelah buang air kecil dan buang air besar 21
6 ringkasan ........ 24
7 tu9as.......... 24
uji kemampuan.. 25
latihan ulangan umum semesler 1 ............................... 28
bab 4 wudu 32
1 syarat syarat wudu JJ
2 rukun wudu 33
J pekerjaan sunal dalam wudu 34
4 praktek berwudu
lengkap dengan rukun dan sunatnya....................
5 yang mem batalkan wudu 38
6 ringkasan ao
7 tugas ao
uji kemampuan 39

bab 5 salat fardu 42


1 nama nama salat fardu.................. 42
2 bilangan salat fardu 43
3 waktu salat fardu 43
4 ringkasan 44
5 tugas 44
uji kemampuan.. 45
latihan ulangan umum semester 2 47
daftar pustaka 50
F

rukun islam

' denyebltkan lra rlku san

. men,/eLutkn m: ruiiLr s:inl


. haia ,ma,!k.F sam

1 rukun islam
rukun artinya dasar
islam artinya selamat
rukun islam artinya dasar islam
lakl laki yang beragama islam drsebut rnuslirn
perempuan yang beragama islam disebut muslimat
saya beragama islam
saya musl m
kakak saya beragarna slam
kakak saya musLim
adik saya beragama islam
adik saya mus im
ibu saya beragama islam

I
ibu saya muslimat
bapak saya beragama islam
bapak saya muslim
saya adik kakak bapak dan ibu saya adalah muslimin

ruku n islam ada lima


pertama membaca dua kalimat syahadat
kedua rnelaksanakan salat
ketiga mengeluarkan zakat
keempat mengerjakan saum ramadan
kelima menunaikan ibadah haji
bagi yang mampu mengerjakannya

rukun islam yang pertaraa adalah membaca dua kalimat

syahadat art nya rnenyaksikan tidak ada tuhan selain allah


dan menyaksjkan bahwa nabi muhammad utusan allah

rukun sLam yang kedua


adaiah rnen gerjakan salat
umai islam wajib mengerjakan
salat lma waktu sehari
semalam
allah sangat menclntai orang
orang yang mengerjakan salai
berdosa bag yang
meninggalkan salat
maka rajin rajinlah kal an mengerjakan salat

rukun islam yang ketiga mengeluarkan zakat


zakal adalah mengeluarkan sebagian harta
kepada orang orang yang berhak menerimanya

LU likih islan nadtasah ibtidaiyah ketas 1

Y
fakir miskin dan anak anak yatim berhak menerima zakai
allah sangat mencinlai orang yang mengeluarkan zakat

rukun islam yang keempat saum pada bulan ramadan


pada bulan ramadan umat islam berpuasa
selama satu bulan penuh

aku belajar berpuasa pada bulan ramadan


pada malam hari aku suka salat tarawih di mesjid
aku bapak ibu dan kakak mengerjakan salat tarawih
di mesjid

bulan ramadan diakhiri dengan salat idul fitri

berilah tanda cheklist ( { ) pada tabel di bawah ini


:iio
€9
1 apakah yang menciptakan manusia itu allah

2 apakah Allah mengetahui jika kamu


mengerjakan kebaikan

apakah tuhan kamu allah

4 tamatkah puasa ramadan kamu tahun ini

5 apakah rukun islam ada lima


y = ya atau setuju
ss = sangat setuju
ts = tidak setuju
diisi dengan tanda cheklist ( ! )
,; 2 ,ringkasan
rukun islam artinya dasar islam
rukun islam itu ada lima

tugas

bacalah berulang ulang bacaan di atas


hafalkan rukun islam yang lima

baca sampai ha{al rukun islam


baca sampai hafal rukun islam
tulis ulang rukun islam yang lima dalam buku latihan kamu

rrtr lcerralr en

a lingkarilah iawaban yang benar

1 rukunartinya....
a dasar b tu.iuan syarat
islamartinya....
a percaya b selamat benar
rukunislamada....
a empat b lima enam
rukun islam yang keempat . . . .
a salat zakat b saum
zakat adalah rukun islam . . . .
a kedua ketiga b keempat
{4}
'\f likih islan nadtasah ibtidaiyah k6las 1
orang islam perempuan disebut . . . .

a muslim b
muslimat c muslimin
puasa termasuk rukun islam . . . .

a kedua b
ketiga c keempat

orang islarn la\i laki disebui. . . .

a muslim b muslimat c muslimin

ayah dan ibu adalah . . . .

a muslim b muslimat c muslimin


10 orangislam .... melaksanakan rukun islam
a wajib b sunat c makruh

b isilah titik titik di bawah ini dengan benar

1 rukun artinya ....

2 islamartinya....
3 rukun islam artinya

4 rukun islam ada . . . .

5 rukun islam kesatu adalah . . . .

6 rukun islam kedua adalah . . . .

7 rukun islam ketiga adalah . . . .

8 rukun islam keempat adalah . .

9 rukun islam kelima adalah . . . .

10 melakasanakan rukun islam itu

Q
iodohkanlah kata kata yang ada di sebelah kanan
dengan yang ada di sebelah kiri

t I .llorang islam laki taki m usiim

z f.l Oua kalimat syahadat muslimat

3 l-.-l mengelu arkan zakal c muslimin


adalah rukun islam d ketiga

+ J-.--lorang islam perempuan ibadah haji

S fJ rukun islam kelima syahadatain

d iawablah soal di bawah ini dengan benar


1 apa arti rukun

2 apa arti islam

3 apa arti rukun islam

4 ada berapa rukun islam

5 sebutkan lima rukun islam

6 sebutkan rukun islam kedua


7 sebutkan rukun islam kelima
8 ke mana melaksanakan ibadah haji

I berapa lama kita saum ramadan

10 kepada siapa zakat fitrah diberikan

,{,6) ,,r,0 ,",", ,uo,u,ah ibtidaiyah ketas 1

Y
bab 2

syahadatain

i:-

d 1 'syahadatain

rukun islam yang pertama adalah


mengucapkan dua kalimat syahadat
dua kalimat syahadat disebut syahadatain
syahadat yang pertama disebut syahadal tauhid
syahadat yang kedua disebut syahadat rasul

orang yang akan masuk islam


wajib mengucapkan syahadatain
kita sering membaca syahadatain ketika mengerjakan salat

syahadatain O
perhatikan bacaan syahadatain di bawah ini

A,!:119.J,,15
ilr)jij t",G)!I'-,4::5
asyhadu alla ilaha ilallah
wa asyhadu anna m uhammadarusu lullah

artinya
aku bersaksi tiada tuhan selain allah
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad utusan allah

syahadattauhid
syahadat tauhid artinya pengakuan terhadap keesaan allah
allah itu maha esa atau maha tunggal
tiada lagi tuhan selain allah
lidak ada yang menyamai allah
tidak ada yang menyerupai aliah
perhatikan bacaan syahadat tauhid di bawah ini

'a,9t'.itl9 "J&5
asyhadu alla ilaha illallah

artinya

tidak ada tuhan selain allah

liklh islan nadtasah iblidaivah kelaE 1


allah itu satu
firman allah dalam alqurern
\e....J ! ,/j 2J
_r,-ld-UrJ,AJ_i
qul huwallahu ahad

artinya

katakanlah allah itu esa atau satu

b syahadat rasul

syahadat rasul artinya pernyataan atau pengakuan bahwa


nabi muhammad adalah utusan allah

perhatlkan bacaan syahadat rasul di bawah ini

-J\.
"..
j, . t .,/, r' //,'a /1,t ,,:(,
J.l*,:'-\i.. .)' \j!
wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
artinya

dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad utusan allah

orang islam wajib percaya


bahwa nabi muhammad itu utusan allah
kita cinta kepada nabi muhammad
nabi muhammad adalah rasul lerakhir

nabi muhammad dilahirkan pada hari senin


tanggal 12 rabiul awal tahun gajah
bertepatan dengan tanggal 20 april tahun 571 masehi
nabi muhammad dilahirkan di kota mekah

ibu nabi muhamma.d bernama siti aminah


bapak nabi muhammad bernama abdullah
kakek nabi muhammad bernama abdul muthalib
paman nabi muhammad bernama abu thalib

berilah tanda cheklist ( { ) pada tabel di bawah ini

no pertanyaan v ss ts

1 apakah kamu beragama islam

2 apakah yang menciptakan langit


dan burni itu allah

3 apakah yang beragama islam


disebut muslim
4 apakah nabi kamu muhammad saw

5 apakah menolong orang lain


suatu perbuatan yang baik

y = ya atau setuju
ss = sangat setuju
ts = tidak setuju
diisi dengan tanda cheklist (1 )

likih islan nadtasah ibqdaiyah kelas 1


..2 ringkasan

dua kalimat syahadat disebut syahadatain


pengakuan bahwa tidak ada tuhan selain allah
disebut syahadat tauhid

pengakuan bahwa nabi muhammad itu utusan allah


disebut syahadat rasul

i 3 : tugas
. haialkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar
. hafalkan arti dua kalimat syahadat
tulis ulang dua kalimat syahadat dengan cermat
.
)).ii l
- ,-^.^.
-^,-^ c
'-'
.
.) )'--^

a lingkarilah jawaban yang benar

1 agamakitaadalah....
a islam b kristen c hindu

orang islam disebut. . . .

a muslim b mualim c munaf ik

rukun islam kesatu adalah . . . .

a zakat saum b c syahadat

syahadalain adalah. . . .
a dua kalimat syahadat
b syahadat tauhid
c syahadat rasul
syahadatada....
a satu b dua c tiga

asyhadu anla ilaha illallah adalah syahadat . . . .

a rasul tauhid b akhlak c


syahadat tauhid adalah . . . .
a asyhadu anla ilaha illallah
b asyhadu anna muhammadar rasulullah
c allahu akbar
8 nabi terakhir adalah . . . .
a tsa musa b muhammad
9 nabi muharnmad adalah rasul . . . .

a pertama tengah b terakh ir

10 ibu nabi muhammad adalah . . . .

.a siti aminah siti aisyah b siti sarah


U, ttt^th Btan nadtasah ibtrtaryah t
Y ^.ta'
c isilah titik titik di bawah ini dengan benar

1 syahadatain artinya. . . .

2 lalad syahadat tauhid adalah . . . .

3 lafad syahadat rasul adalah . . . .

4 agama kita adalah . . . .

5 nabi kita adalah . . . .

6 ibu nabi muhammad adalah . . . .

7 ayah nabi muhammad adalah . . . .

8 muhammad lahir tahun . . . .

g muhammad lahir hari . . . .

10 muhammad lahir bulan . . .

lodohkanlah kata kata yang ada di sebelah kanan


dengan yang ada di sebelah kiri

1 E lahir nabi muhammad syahadat tau hid

2 ff ibu nabi muhammad abdul muthalib

3 E kakek nabi muhammad siti aminah

4 [,,] syahadatain islam

s lll agama kita e dua kaiimat syhadat


f 12 rabiul awal
tahun gajah
iawablah soal di bawah ini dengan benar

1 apa arti svahadatain


2 apa arti syahadat tauhid

3 apa arti syahadat rasul


4 sebutkan lafaz syahadatain
5 tulis arli lalaz syahadalain

6 siapa muhammad
7 kapan nabi muhammad lahir

8 di mana nabi muhammad dilahirkan

I siapa kakek nabi muhammad


'10 siapa paman nabi muhammad

\\l ririr, ttt", ibudatyah tdtas t


f ^"a,""ah
bab 3

kebersihan

bersih dan kotor

bersih artinya bebas dari kotoran


agama islam mencintai kebersihan
kaum muslimin harus hidup bersih
kita harus hidup bersih
allah mencintai orang orang yang hidup bersih

kebalikan dari bersih adalah kotor


kotor artinya tidak bersih
kotoran harus dibersihkan
kotoran itu menjijikkan
kotor itu mendatangkan PenYakit
penyakit itu berbahaya
hindarilah hidup kotor
peliharalah kebersihan

perhatikan perbedaan bersih dan kotor di bawah ini

bersih itu indah kotor itu jelek

kebersihan kotor itu


pangkal kesehatan mendatangkan penyakit

allah menyukai orang allah tidak menyukai orang


orang yang hidup bersih orang yang hidup kotor

semua orang semua orang tidak senang


senang kebersihan terhadap yang kotor

kebersihan harus dijaga


dan dipelihara

,i. 2 tmemelihara kebersihan


a kebersihan badan
badan adalah seluruh tubuh
badan kita harus selalu bersih
badan kita terasa segar dan sehat apabila bersih

fikjh islan nadta.ah lbtidaiyah kelas 1


memelihara kebersihan badan yaitu dengan mandi
sehari dua kali pagi dan sore
berwudu apabila hendak salat
1i menggosok gigi setelah makan
kebersihan pangkal kesehatan
kebersihan sebagian dari iman
nabi muhammad saw bersabda

1/. ,ii . 1a,(a(


Y - .' '.4 U;ll
,'r \-a.-, !/w)'
I 4-9

annazhalatu minal iman

artinya

kebersihan itu sebagian dari iman

allah senantiasa mencintai orang orang yang menjaga


kebersihan badannya
orang yang selalu hidup bersih disenangi teman temannya

kebersihan pakaian
pakaian adalah kain penutup badan
pakaian yaitu baju celana kerudung dan sarung
pakaian yang kita pakai harus selalu bersih
apabila pakaian telah kotor segeralah dicuci dijemur
disetrika agar bersih dan rapi
kebersihan rumah
rumah adalah tempat tinggal kita
rumah terdiri dari beberapa ruang
di rumah kita tinggal istirahat tidur
dan belajar

rumah harus dijaga kebersihannya agar sehat


kita senang linggal di dalamnya
lantai rumah kamar mandi dapur harus kita bersihkan
setiap hari

kebersihan lingkungan

lingkungan adalah tempat di sekitar kita


lingkungan sekitar kita adalah tetangga mesjid dan sekolah
di tempat ini kila menuntut ilmu
lingkungan sekolah harus dijaga
kebersihannya
agar kila betah
kita harus menjaga kebersihan

I 3 , suci dan naiis


suci adalah sesuatu yang terhindar dari najis dan kotoran
mesjid itu tempat suci
air sumur itu suci
orang yang berwudu itu suci

pakaian untuk salat harus suci


agama islam memerintahkan untuk bersuci
suci badan pakaian lempat tinggal tempat ibadah dan
, lingkungan
118] titih Btan madtasah ibrdaiyah xets 1

Y
allah sangat mencintai orang orang yang suci
kita sangat senang kepada yang suci

najis adalah sesualu yang jijik


seperti darah air kencing dan nanah
bangkai termasuk naj's
kotoran hewan termasuk najis
bekas jilatan anjing termasuk najis
jika badan kita terkena najis
hendaklah dicuci sampai bersih
apabila pakaian atau benda lain terkena najis
hendaklah dicuci sampai bersih

salat kita tidak sah apabila pakaian kila terkena benda najis
salat krta tidak sah
apabila tempat salatnya terkena benda najis

bangkai itu najis


haram kita memakannya
kotoran hewan itu najis
haram kita memakannya
suci dan najis itu beda
perhatikan perbedaan antara suci dan naiis di bawah ini

najis

bersih itu indah najis itu jijik

agama islam memerintah- agama islam memerintah,


kan untuk bersuci kan agar menjauhi najis

allah mencintai orang orang allah membenci orang


yang suci orang yang najis

1,,..4
. ...'tatakrama buang air kecil dan buang air besar
agama islam mengatur tata cara buang air kecil (kencing)
dan buang air besar (berak)
tata cara buang air kecil dan besar adalah
buang air kecil dan buang air besar hendaklah di wc
ketika masuk wc hendaklah kita mendahulukan
l<aki kiri seraya berdoa

j4Vts
allahuma inni a'udzubika minal khubutsi wal khabaitsi

artinya

ya allah aku berlindung kepadamu dari kotoran


dan segala yang kotor
likih islam nadtasah ibtidaiyah kelas
.? 1

.t.
janganlah menghadap kiblat ketika buang arr kecil
atau buang air besar

selesai buang air kecil atau buang air besar


harus dibersihkan (cebok)
ketika keluar wc dahulukanlah kaki kanan seraya berdoa

gr6jsill &Gi +i 4i;ti ;rfft


ghufranaka alhamdulillahh il ladzi adzhaba'annil adza
wa 'aJani

artinya

aku mengharap ampunanmu


ya allah segala puji bagi allah
yang telah menghilangkan koloran yang menji.likkan
dari diri saya
dan engkau telah menyehatkan saya

i 5 :membersihkankubul dandubur
'' setelah buang air kecil dan buang air besar
kubul adalah kemaluan depan tempat buang air kecil
(kencing)
dubur adalah kemaluan belakang tempat buang air besar
(berak)

setelah buang air kecil atau buang air besar


wajib dibersihkan dengan air bersih
membersihkan kotoran atau najis setelah buang air
kecil atau buang air besar itu disebut istinja

sebelum buang air kecil atau buang air besar


hendaklah kita berdoa

*'t;r'Y4 r z4t, \"4t, i

artinya

dengan nama allah yang maha pengasih


dan maha penyayang

apabila kita telah buang air kecil atau buang air besar
hendaklah kotoran dan najis dibersihkan dengan air bersih

cara membersihkannya
setelah buang air kecil dan buang air besar
basuhlah dengan air bersih
pakailah sabun agar lebih bersih
usaplah kubul dari depan ke belakang ketika membersihkan

kubul wanita
apabila tidak ada air
boleh dibersihkan dengan mengenakan daun kertas atau batu
cara membersihkan koloran dengan batu
hendaklah dibersihkan tiga kali
apabila selesai buang air kecil atau buang air besar
hendaklah berdoa

'S ,n* t* *o,",ah ibtidaiyah ketas1


,', \:'J
{iJ r,}4, [itj ^!'{,#,rJ q'll, b lG{
alhamdu lillahilladzi adzaqani ladzatahu
wa abqa liya quwwatahu wa dafa'a adzahu
artinya

segala puji bagi allah yang telah memberikan


nikmatnya makanan dan telah mengeluarkan vitamin
vitaminnya bagiku serta mengeluarkan kotorannya dariku
(hadis riwayat thabrani)

berilah tanda cheklist ( i ) paAa tabel di bawah ini

1 apakah kebersihan itu sebagian dari iman

2 menggosok gigi sebagian dari


kebersihan badan
a apakah memotong dan membersihkan
kuku sebagian dari kebersihan badan

4 apakah orang yang selalu bersih


disenangi allah

5 apakah kamu suka menjaga kebersihan

y = ya atau setuju
ss = sangat setuju
ts = tidak setuju
diisi dengan tanda cheklist ( \i )
-"r"r",rr"
@t
ringkasan

bersih adalah terhindar dari segala najis dan kotoran


kotor adalah sesuatu yang tidak bersih
kita harus menjaga kebersihan badan pakaian
rumah dan lingkungan sekitar

suci adalah bersih badan pakaian dan alat alat lain dari
segala kotoran dan najis
najis adalah sesuatu yang jijik

// ' IUgaS

' . praktikkanlah cara membersihkan kotoran dan najis


setelah buang air
.hafalkan doa setelah buang air kecil dan
buang air besar

('.ir.
Y likih islan nadnsah ibtidaiyah kelas 1
i'eniampr

a lingkarilah iawaban yang ben jlrr

1 bersihaninya....
a bebas dari kotoran
b kotor
c najis

kotoradalah....
a istinja b tidak bersih bersuci

kita harus hidup....


a kotor b bersih jelek

islamitu....
a kotor b najis bersih

allah mencintai ....


a kebersihan b kekotoran keku rangan

kotor itu mengandung. . . .


a penyakit b kesehalan keindahan

sebelum makan kita ... . dulu


a mencuci tangan
b mandi
c wudlu

kain penutup badan adalah . . . .


a pakaian b rumah sekolah

di sekolahkita....
a tidu r b belajar mandi
'10 kalau baju kita kotor . . . .

a dicuci b dijemur
isilah titik titik di bawah ini dengan benar

1 bersih artinya....
2 kotor artinya. . . .

3 najis artinya....
4 suci artinya. . . .

5 buang air kecil seperti . . . .

6 kita membersihkan kotoran dengan

7 doa setelah berak adalah . . . .

8 paling sedikit kita mandi sehari . . .

9 tayamum adalah....
10 buang air besar adalah . . . .

iodohkanlah kata kata yang ada di sebelah kanan dengan


kata yang ada di sebelah kiri

f.- ltidak bersih a bersih


1

2
| -:l tempat di sekitar kita b kotor
bebas darj kotoran
3
f.l c musola
jijik
4
| -l-l sesuatu yang d najis
5 tempat ibadah
f:l e
f
Iingkungan
istinja

:r26!
likih islan nadhsah ibtidaiyah kelas 1
jawablah soal di bawah ini dengan benar

'I apa yang disebut bersih


2 apa yang disebut kotor

3 sebutkan contoh buang air besar

4 apa yang disebut najis

5 apa yang disebut suci

6 kita membersihkan l(otoran dengan

7 tulis doa setelah buang air


8 sebutkan doa masuk wc

I apa arti tayamum

10 kapan boleh tayamum


lF.iif Ie ti gen rJ rii rJ n'i :' ,' semester 1 -

lingkarilah jawaban yang benar

rukun artinya . . ..
a dasar b selamat tujuan

islamartinya....
a dasar b selamat benar

rukunislamada....
a empat b lima enam

salat adalah rukun islam ke . . . .

a satu dua b tiga

rukun islam keempat adalah . . . .

a salat b zakal saum

agamakita....
a islam b kristen hindu

orang islam disebut. . . .

a muslim mualim b muna{ik

yang menjadikan langit dan bumi adalah


a jin b allah c malaikat

nabi muhammad adalah rasul . . . .

a pertama b tengah terakhir

10 nabi muhammada lahir pada hari . . . .

a senin selasa b rabu

hkth islan naddsah ibtidaiyah lelas 1


11 rukun islam artinya. . . .
a dasar islam b tujuan islam hukum islam
12 orang islam laki laki . . . .

a muslim b muslimat muslimin


13 orang islam perempuan.. . .

a muslim bmuslimat muslimin


14 orang islam laki laki dan perempuan . . .

a muslim b muslimat muslim in


15 syahadatain artinya. . . .
a dua kalimat syahadat
b syahadat tauhid
c syahadat rasul
16 allahitu....
a satu b dua banyak
17 ibu nabi muhammad adatah. . . .
a siti aminah b
siti aisyah siti sarah
18 ayah nabi muhammad adalah . . . .
a abdullah b
abdul muthalib c abu thatib
19 kakek nabi muhammad adalah . . . .
a abdullah babdul muthalib c abu thalib
20 paman nabi muhammad adalah . . . .
a abdullah b
abdul muthalib c abu thalib

'f:l
Y
zl syahadatarlinya,...
a penyaksian b pembenaran c pemutusan

syahadatada,...
a dua b tiga empat

23 syahadal tauhid itu , . . .


a asyhadu alla ilaha illallah
b asyhadu anna muhammadar rasulullah
c allahu akbar

24 syahadat rasul itu....


a asyhadu alla ilaha illallah
b asyhadu anna muhammadar rasulullah
c allahu akbar

25 yang menciptakan manusia adalah . . . .

a allah b setan c jin

26 bersih itu....
a tidak kotor b rapi ralrn

kotoritu....
a baik b tidak bersih rapi

28 kebersihan itu sebagian dari . . . .

a iman b amal amil

29 kotor itu seperti .

a nyamuk b lalat c sampah

30 agar badan kila bersih harus .

a mandi tidu r b masak

litih lslan nadnsah ib daith lelas I


b iawablah soal di bawah ini dengan benar

1 sebulkan lima rukun islam


2 apa arti syahadatain

3 sebutkan lafad syahadatain


4 sebutkan perbedaan bersih dengan kotor
5 apa yang disebut najis

tebetehan O
Y
bab 4

wudu

wrldu

sebelum salat kita diwajibkan berwudu


tidak sah salat apabila kita tidak b#,Judu atau
telah batal wudu kita

berwudu adalah membersihkan sebagian anggota


badan kita
dengan air yang suci dan mensucikan
berwudu harus memenuhi syarat dan rukunnya

likih islan na.hasah ibti.laiyah kelas 1


,1,
.1 _ lsyarat-syarat berwudu
pertama, orang islam
yang dimaksud dengan orang islam adalah
mereka yang telah berikrar mengucapkan kalimat syahadat
mengakui keesaan allah swt dan mengakui kerasulan
nabi muhammad saw

mumayiz yaitu orang islam yang telah berakal


sudah dapat membedakan mana yang benar
dan mana yang salah
tidak berhadas besar
jika seorang berhadas besar hendaklah disucikan
dengan mandi wajib

air wudu yang dipakai adalah air yang suci


dan mensucikan
tidak ada yang menghalangi antara kulit dan air
seperli getah atau perekat
jika terdapat sesualu yang menghalangi antara air dan
kutit anggota badan
hendaklah dibersihkan terlebih dahu lu

'.2 . rukun wudu

rukun berwudu ada enam


kesatu berniat
yaitu menyengaja di dalam hati membersihkan hadas kecil
untuk mendirikan salat
berniat untuk mengerjakan wudu termasuk rukun
karena ilu tidak sah ibadah kita jika tidak didahului niat

,t,
sabda rasulullah saw

-1 tt\dto\.uY eg\,:J6\ic3)
innamal a'malu binniat

artinya
sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niat
(hadis riwayat bukhari)

rukun wudu kedua membasuh mu ka


rukun wudu ketiga membasuh dua belah tangan
sampai siku
rukun wudu keempat menyapu kepala
rukun wudu kelima membasuh dua telapak kaki
sampai tumit
rukun wudu keenam melaksanakan wudu dengan tertib

' .3 , pekerjaan sunat dalam berwudu


selain pekerjaan rukun dan wajib dalam berwudu terdapat
juga pekerjaan sunat
pekerjaan sunal dalam wudu artinya lebih utama
jika dikerjakan atau mendapat ganjaran jika dikerjakan

yang termasuk pekerjaan sunat dalam berwudu adalah


membaca bismillah pada permulaan wudu
membasuh dua pergelangan langan sampai pergelangan
berkumur kumur
memasukkan air ke lubang hidung
menyapu seluruh kepala

likih jslan nadtasah ibtidaiyah kelas 1


menyapu kedua telinga luar dan dalam
menyilang nyilangi jari kedua tangan
mendahulukan membasuh anggota badan yang kanan
daripada yang kiri
membasuh anggota wudu sebanyak tiga kali
menggosok gosok anggota wudu supaya lebih bersih
membaca dua kalimat syahadat dan berdoa
setelah selesai berwudu

lc praktek beruvudu lengkap dengan rukun dan


sunatnya

berdasarkan keterangan yang terdapat dalam alquran dan


alhadis
cara berwudu yang telah dicontohkan oleh rasulullah
muhammad saw adalah sebagai berikut
berniat di dalam hati dengan ikhlas sambil membaca

" '4', r.4,.


+--il\t?)\
bismillahir rahmanir rahim

artinya

dengan menyebut nama allah yang maha pengasih dan


maha penyayang
(hadis riwayat abu daud dan ahmad)

dilanjutkan dengan membasuh dua telapak tangan dengan


meremas jari jari sebanyak tiga kali
berkumur kumur sambil mengisap air sedikit ke hidung
tiga kali

membasuh muka tiga kali


membasuh dua belah lengan sampai sikut
dimulai dari sebelah kanan sambil mengosok gosok tangan
kemudian lengan kiri sebanyak tiga kali

mengusap kepala dengan kedua belah tangan


dimulai dengan membasuh dua belah tangan kemudian
mengusap kepala dari depan ke belakang kembali lagi
ke depan (bekas semula)
kemudian langsung mengusap bagian luar telinga dengan
ibu iari dan bagian dalam dengan telunjuk satu kali

membasuh dua telapak kaki sampai tumit tiga kali


dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri denoan
mengosok gosoknya
membaca doa selesai berwudu

Gambar 1 Garnbar 2
sedang membasuh kedua le apak tangan sedang berkumur kumur

jja
.ei
ii ]j
il

Gambar 3 Garnbar 4
sedang menghirup air ke h dung sedang membasuh muka

36
likih islan dadtasah ibtidaiyah lelas t
e5

fr
Gambar 5 Gambar 6
membasuh kedr.ra tangan sampai sikut nrengLrsapkan a r ke rambul kepala

Gambar 7
membasuh kedua tel nga membasuh kedua kak

setelah selesa herwudu kita dianjurkan membaca doa


bahyak doa yan$ dicontohkan rasulullah saw di anlaranya

'{ EpS i'gbr Iot\ t,/.r t l a/


yAfg "i\

l /.2' t 1( t,z-.(,
ri*
4y)J "
c -L.9
r
r,-LF..{
J' .\*j}
asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu

artinya

aku bersaksi tiada tuhan selain allah


tidak ada sekutr.r bagi dia
dan aku bersakr;i nabi muhammad itu hamba allah
dan utusan allah

-,,,s
t"mbatalkan wudu
#r"nn
satu kali berwudu dapat terus dipergunakan untuk
mengerjakan salat selama wudu kita belum batal
menurut keterangan yang terdapat dalam hadis
yang membatalkan wudu itu adalah
keluar sesuatu dari dua jalan yaitu keluar angin
buang air kecil atau buang air besar
hilang akal yang disebabkan oleh pingsan atau mabuk
bersetubuh bagi suami istri

berilah tanda cheklist ( { ) paaa tabel di bawah ini

no nyaan ,.1x,

apakah setiap salat fardu


kamu mengerjakannya berjamaah

2 apakah setiap mengerjakan salat


diharuskan berwudu

3 apakah sehari semalam kita diwajibkan


salal fardu lirna kali

4 apakah salat fardu menghadap ke kabah

5 apakah salat fardu dikerjakan dua rakaat

y = ya atau setuJu
ss = sangat setuju
ts = tidak setuju
diisi dengan tanda cheklist ( ! )

(38] kh tslan natxasah ibtotaivah t6tas t


\Y
ringkasan

wudu adalah membersihkan sebagian anggota badan kita


tata cara berwudu adalah niat membasuh dua tangan
berkumur membasuh muka mengusap kepala
membasuh telapak kaki sampai tumit

tugas
praktekkanlah tata cara berwudu dengan benar
tulis urutan wudu sesuai rukun dan sunat wudu

lingkarilah iawaban yang benar

sebelum salat kita wajib . . . .


a berwudu b bercukur berdandan
wudu tidak boleh menggunakan . . . .

a air b mata air air mata


cara wudu yang pertama . . . .

a niat
b membasuh kaki
c membasuh muka

membasuh kedua tangan sebanyak .

a dua kali btiga kali empat kali


tata cara wudu yang keenam adalah
a berkumur kumur
"."r'9
b membasuh muka
c mengusap kepala
mencuci dua tangan sambil membaca
a bismillah b
alhamdulillah c allahu akbar

urutan wudu yang kedua . . . .

a berkumur kumur
b membasuh muka
c membasuh kepala

membasuh kaki s.lnipai ....


a sikut b lutut paha

10 membasuh muka. . . .
a dua kali
b tiga kali empat kali

isilah titik-titik di bawah ini dengan benar

1 sebelum salat kita wajib . . . .

2 berwudumenggunakar....
3 selain dengan air kita boleh berwudu dengan
4 niat berwudu hendaklah . . . .

5 membasuh tangan san pai . . . .

6 membasuh dlra kaki sa.npai . . . .

7 mengusap kepala sebanyak . . . .

8 asyhadu artinya....
9 aku bersaksi bahwa . . . .

10 niat berwudu boleh di . . . .

UU ntth Etan nadnsah ibh.taryah tetas t


iodohkanlah kata kata yang ada di sebelah kanan
dengan yang ada di sebelah kiri

I l.lkewajiban sebelum salat a doa selesai wudu

z fltata cara berwudu b satu kali

3 | .- imgngg5ap kepala c berwudu

+ f.--l arab d tubuh

5 Ltt l nrat wudu e arab


f bismillahir rahmanir
rahim

d lawablah soal di bawah ini dengan benar


'I apa yang kita kerjakan sebelum salat

2 apa artinya berwudu

3 ada berapa tata cara berwudu


4 sebutkan lafaz niat wudu

5 bagaimana cara mengusap kepala

6 dengan apa kita berwudu


7 berapa kali kita membasuh muka
8 membaca apa ketika membasuh kedua tangan

I sebutkan doa selesai berwudu

10 sebulkan urulan berwudu yang kelima


bab $

salat fardu

'. menvebutkan nama nama salat


ialdu jumlah €kaal dan wakt!

salat fardu
salat fardu adalah ibadah yang dimulai dengan
ucapan takbir
dan diakhiri dengan ucapan salam
agama islam mewajibkan kaum muslimin
mengerjakan salat lima waktu
salat lima kali sehari semalam hukumnya wajib atau fardu

{, 1 .\nama nama salat fardu


' salal subuh
salal zuhur
salat asar
salat magrib
salat isa

likih i.lan nadQsah ibtidaiyah kelas 1

i
ollangan rakaat salat fardu
!1|'
salat subuh sebanyak dua rakaat
salat zuhur sebanyak empat rakaat
salat asar sebanyak empat rakaal
salat magrib sebanyak tiga rakaat
salat isa sebanyak empat rakaat

salat fardu dikerjakan lima kali dalam satu hari satu malam
sebanyak tujuh belas rakaat
orang islam wajib mengerjakan salat lima kali
sehari semalam

allah mencintai orang orang yang rajin melaksanakan salat


wajib lima kali sehari semalam

allah tidak menyukai orang orang yang meninggalkan


salat lardu
meninggakan salt fardu termasuk dosa

d' 3'lwaktu salat fardu


salat fardu tidak boleh dilakukan di sembarang waktu
allah telah menentukan waktu waktu salat lima lardu

salat subuh dikerjakan saat terbit lajar kedua sampai


menjeiang terbit matahari
sekitar pukul empat tiga puluh menit
sampai kurang lebih pukul enam

salai zuhur dikerjakan sejak matahari tergelincir


sampai bayang bayang suatu benda sama panjang
dengan benda itu sendiri
salal asar dikerjakan mulai habis waktu zuhur sampai
matahari terbenam
sekitar pukul tiga sore sampai pukul enam sore

salat magrib dikerjakan saat matahari terbenam sampai


awan merah di ufuk barat menghilang
sekitar pukul enam sore

salat isa dikerjakan mulai awan merah menghilang


di ufuk barat hingga terbit lajar kedua
sekilar pukul tujuh malam sampai pukul empat subuh

{.4.. . rinskasan
salat fardu adalah salat lima waktu yang wajib dikerjakan
oleh orang islam

,i 5 ,)tugas

hafalakan nama bilangan dan waktu salat lardu


yang lima waktu

htth islan dadta,ah ibtidaryah ketas I


lingkarilah iawaban yang benar

rukun islam kedua


a syahadat b salat zakal
salat fardu itu
a wajib b sunat makruh

sehari semalam kita salat


a dua kali b lima t<ali tujuh kali

sehari semalam kita salat . . . rakaat


a lima bsepuluh tujuh belas
jumlah rakaat salat subuh adalah
a dua b tiga empat

rakaat salat magrib


a dua b liga empat

waklu salat asar


a pagi b sore malam

salat fardu malam harl


a subuh b zuhur rsa

pagi hari kita salat


a asar b isa subuh

10 salatasar...rakaat
a dua b tiga empat
b isilah titik-titik di bawah ini dengan benar

1 salat fardu adalah rukun islam ke . . . .

2 hukum salat fardu adalah . . . .

3 sehari semalam salat Jardu sebanyak . . . . kali

4 sehari semalam salat . . . rakaat

5 salatsubuh...rakaat
6 salatzuhur...rakaai
7 salat magrib rakaat

8 waktu salat subuh

I waklu salat asar . .

10 waktu salat isa . . .

c jawablah soal di bawah ini dengan benar

1 apa yang disebut salat {ardu

2 berapa kali salat sehari semalam

3 berapa rakaat salat dalam sehari semalam


4 kapan kita salat magrib

5 salat apa yang kita kerjakan sore hari

-Y
146.) likih islan nadnsah ibudaiyah kelas 1
-s' I ei ilti.n' r :I e n gen rrrnrrrli semesler 2

lingkarilah jawaban yang benar

sebelum salat kita harus . . . .

a berwudu b berjemur bercerita


wuduitu....
a wajib b hararn sunat
berwudu dimulai dengan.. . .
a niat berdoa b
c membasuh tangan

syarat berwudu di antaranya . . . .

a niat b berkumur c mumayrz

rukunwuduada....
a lima b enam c tujuh

mencuci dua tangan sambil membaca . .

a bismillah b alhamdulillah c allahu akbar


niat berwudu termasuk. . . .
a syarat wudu b rukun wudu c su nat wudu

orang islam termasuk. . . .


a syarat wudu rukun b wudu c sunat wudu
10 membasuh muka termasuk. . . .

a syarat wudu b rukun wudu c sunat wudu


11 urutan wudu yang kedua adalah . . . .
a niat b
membasuh kedua telapak tangan
c mengusap kepala
tz membasuh muka sebanyak. . . .

a satu kali b dua kali c tiga kali

13 membasuh muka adalah urutan wudu yang


a keempat b kelima c keenam
14 rukun wudu yang kelima adalah . . . .

a membasuh muka
b menyapu kepala
c membasuh dua telapak kaki

15 hilang akal termasuk. . . .


a batal wudu b rukun wudu
c syarat wudu

16 salat fardu dua rakaat adalah . . . .

A SUbUh b magrib c isa


.17 salat fardu tiga rakaat adalah . . . .
a subuh b magrib c rsa

'18 salat fardu empat rakaal adalah . . . .

a subuh b magrib c rsa

19 rukun islam kedua adalah . . .

a salat b zakal c saum

20 salat asar itu . . . rakaat


a dua b tiga empat
21 salat zuhur dikerjakan.... hari
a pagr b siang c malam

22 salal menghadap ke . . . .

a kiblat b selatan c barat


23 sehari semalam kita salat . . . .
a tiga kalj empat b kali c lima kali

\::1 titih 6tad maddsah htidaiyah tetas 1


24 sehari semalam kita salat . . . rakaat
a sepuluh b dua puluh c tujuh belas
25 mulai terbit lajar sidik hingga matahari terbil adalah waktu
salat....
a subuh b zuhur c isa
26 pukul 12.00 - 15.00 adalah waktu salat . .

a subuh b magrib c rsa

27 salal diwajibkan oleh . . . .

a allah b manusia c Jtn

28 anak yang rajin mengerjakan salat disebut . . . .


a anak saleh b anak pintar c anak lucu
29 pukulluluh malam sampai pukul empat subuh adalah waktu
salat....
a subu h b zuhur c tsa

30 waktu salat asar adalah . .

a pukul 15.00 - 18.00


b pukul 12.00 - 15. 00
c pukul 18.00 - 20.00

b iawablah soal di bawah ini dengan benar

1 apa yang disebut wudu

2 untuk apa kita wudu

o sebutkan doa setelah wudu

4 sebutkan nama nama salat lardu

5 sebutkan waktu salat asar


Ash Shidiq, Hasbi. 1984. Pedoman Sa/af. Jakarta: Bulan
Bintang.
A. Zutzaman & Abdur Shobur. 2oo4. Fikih Ml Kelas 1-6
20(M. Karya Toha Putra: Semarang.
Departemen Agama. 2004. AI Quran dan Teriemahannya.
Jakarta: Naladana.
Depdikbud. Kamus Bes Bahasa Indoneaia. Jakarta:
Depdikbud.
Direktorat Kelembagaan Agama lslam. 2003. Kurikulum 200/Y
Mata Pelajaran Fiqih Ml. Jakarta: Departemen Agama.
Fadilah, R. Muhammad. 2005. Fikih MI KIs 1-6 Kurikulum 2(n4.
Bandung: Armico.
Hasan, A. 1975. Pengajatan Salaf. Bandung: Diponegoro.
Shahih Bukhari. 1968. Alih Bahasa Zaenudin Hamidi. Jakarta:
Wijaya.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SD 1-6
Kurikulum 1994. Bandung: Bina Siswa.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SMP 1-3
Kurikulum 1994. Bandung: Bina Siswa.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SMA 1-3
Kurikulum 1994. Bandung: Bina Siswa.

:1":, li(ih istan na asah ihtidaiyah lelas 1

Y
I juhad (hasil pemikran) para mujlahid,
Fiqih sebagal hukum lslam dan has
menjadi sangat penting dalam menjawab dan rnenyelesaikan berbagai
permasalahan yang ierus bermunculan di tengah masyarakat, seperti
masalah jual-beli, pinjam dan sewa, ketenluan upah, dsb.

Buku Pelajaran Fiqlh lbadah MadQsah lbtidaiyah (Mil lni menyajikan


bahan pelajaran Fiqih dalam lingkup Fiqlh lbadah dan Fiqih N,4uamalah.
Penyusunan rnateri dan pendekatannya rnerujuk kepada Kurikulum
Madrasah lbtidaiyah (N,41) Standar Kompetensi Djrektorat Jenderal
Kelembagaan Agama lslam Departeman Agama Repub lk lndonesia Tahun
2004.

Penyajian dan penampilan buku ini n]emuat kompetensi dasar, indikator,


uraian mater, ringkasan, tugas, dan uli kemampuan serta dilenqkapi
dengan gambar-gambar yang menarik.

ini sebaga sarana pembelajaran, tujuan untuk memahami


i\,4elalui buku
pokok-pokok hukun'r lslan] secara terper nci dan rnenyeluruh,
menjadikannya pedoman daam kehidupan pribadi dan sosial, dan
mengamalkan ketentuan hukurn lsam dengan benar, kiranya atas izin
Allah dapal telwujud.