ϒϗϭ

ϦϴΗήϐϓ ϒϗϭ :
# ϒϗϭ αΎϬΑ ΕϭΩϮγ ϱέΩ
ϪϟΎϳ΍
ϲΘϨϫήΑ / ϦϫΎϨϣ
## ΪϳϮΠΗ ϪϠϴΘγ΍ ΕϭΩϮγ ϱέΩ
ϥ˯ΎΧΎΑ ΎϜϴΘϜγ ϦϜϴΘϨϬϐϣ ϪϟΎϳ΍
΍έ΍Ϯγ ϦϜγϮΗϮϤϣ ΍έΎΨγ ήϴΧ΃Ω
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ϦϏΩ βϓΎϧήΑ ϕϮΘϧϭ΍
ϲϟΎΒϤϛ ύϮΒϣΎΜϣ Ϧϴϐϳ΍ Δϴϧ
ϥ˯ΎΧΎΑ
ϒϗϭ ΍ΪϨΗ
΍ΪϨΗ ϡΎϧ ΩϮμϘϣ
´
ϡίϻ ϒϗϭ
Wakaf Laazim Tanda yang diwajibkan berhenti.
N
ϒϗϭ ϑΎϛ
Wakaf Kaafin Tanda berhenti adalah lebih baik.

ϦδΣ ϒϗϭ
Wakaf Hasan Tanda meneruskan bacaan adalah lebih
baik.
´
΢ϴΒϗ ϒϗϭ
Wakaf Qobeh Tanda dilarang berhenti.
P
ΰ΋ΎΟ ϒϗϭ
Wakaf Jaaiz Tanda diharuskan berhenti atau
meneruskan bacaan.
´
´
ϖϧΎόΗ ϒϗϭ
Wakaf Ta¶aanuq Tanda pilihan untuk berhenti pada salah
satu tempat sahaja.
´´´
ϡΎΗ ϒϗϭ
Wakaf Taamun Tanda wakaf yang sempurna dari segi
lafaz dan makna.
´X.¬´1´ ´ó´·´1´´ ´ ´ò´¬´· ´´´P´·
´´b´BäBb Pß`l´l 0´´´A´ VM´P´ò ´´´
6. Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat)
menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
( Surah Al-Qamar 54 : 6 )
×´´1´´· ´´=´1´o´=´M´) ¬´ÿ ´´äB´´×·
N ´äBb." "´ß ´V´´A´´OBb ´óT´´´´´OBb
´´´´
74. Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai
kurnia yang besar.
( Surah Ali Imran 3 : 74 )
´AAH ´´AM´PH¬´TO ß´´ ´´o´´´´6Bb
´´´
4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
( Surah Al-Humazah 104 : 4 )
´ò"0 ´)´NO ´¬´´o´·"0 B×o´M`1´´
´´´´1´´) Pß`l´l ´ó´¬´· ´´o´.T´l´OBb
´ ´´´l ´)´NO Bò=ó ´´¬´/´N´´"ÿ ´´´´
39. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku
sampai hari Kiamat; Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil Keputusan (sekehendakmu)?

´N´l B´ÿ .´äBA´ ´äBb P ´´=´ò´l ´ó`1´´´·
´M´·´´OBb B´ÿ." Pßâ´´· ´´´
7. Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
( Surah Al-Ảlaa 87 : 7 )

´XBC B´·´ò´T´ ´´ÿ´M´´ó
´ò´÷´M`1´´ ´ .¬T´´´)´H"0 1.1´´ ´
´.¬´·M´/´· ß´´ ´´´H1.Bb P ´A´
Y´´0V ß`V´´ ´ó´¬l´OBb
´´´´l´´´A´´OBb ´´´´
26. Allah berfirman: "(Jika demikian), Maka Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama
empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka
janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."

´P´o´´OBb ´ä ´¬æ.H ´´´´o`1´´´´OBb
´´´
2. Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam.
( Surah Al-Fatihah 1 : 2 )

ϒϗϭ ΍ΪϨΗ
΍ΪϨΗ ϡΎϧ ΩϮμϘϣ
´
ϡίϻ ϒϗϭ
Wakaf Laazim

N
ϑΎϛ ϒϗϭ
Wakaf Kaafin

ϦδΣ ϒϗϭ
Wakaf Hasan

´
΢ϴΒϗ ϒϗϭ
Wakaf Qobeh

P
ΰ΋ΎΟ ϒϗϭ
Wakaf Jaaiz

´
´
ϖϧΎόΗ ϒϗϭ
Wakaf Ta¶aanuq

´´´
ϡΎΗ ϒϗϭ
Wakaf Taam

: # / ## Tanda yang diwajibkan berhenti. Tanda berhenti adalah lebih baik. Wakaf Laazim Wakaf Kaafin .

Wakaf Hasan Wakaf Qobeh Wakaf Jaaiz Wakaf Ta¶aanuq Tanda wakaf yang sempurna dari segi lafaz dan makna. Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil Keputusan (sekehendakmu)? 1P d O 4  W Z $ Y sU c d $WT n I[H 7. dT U 3 S d sP R T$ R4O3 U 2T  D 39. Wakaf Taamun j d 2 S d "n 4 1 I < Z sP #WS (U  6. yang tetap berlaku sampai hari Kiamat. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami.Tanda meneruskan bacaan adalah lebih baik. Tanda diharuskan berhenti atau meneruskan bacaan. Tanda pilihan untuk berhenti pada salah satu tempat sahaja. ( Surah Ali Imran 3 : 74 ) R[.U s DZl @ kU ZZ 4. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wk B DS - [. Maka berpalinglah kamu dari mereka. ( Surah Al-A laa 87 : 7 ) . Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki Nya dan Allah mempunyai kurnia yang besar. lP R[. ( Surah Al-Humazah 104 : 4 ) Q. ( Surah Al-Qamar 54 : 6 ) 1k Qe B $ [ O " )[. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan). O n p Z T m ) c d WT 74. Tanda dilarang berhenti. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Kecuali kalau Allah menghendaki.

R $ nR % [I 4 .

" . Segala puji[2] bagi Allah. Tuhan semesta alam. ( Surah Al-Fatihah 1 : 2 ) Wakaf Laazim Wakaf Kaafin Wakaf Hasan  Wakaf Qobeh Wakaf Jaaiz Wakaf Ta¶aanuq Wakaf Taam .P [ A7Wr j . Allah berfirman: "(Jika demikian). Maka Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun.[U 2. (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu.d _ U! Z 26. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.U <RW<[ \Bk rT ZU r(] s 3 SU sP! #U 0 M oP ES Il .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful