ϒϗϭ

ϦϴΗήϐϓ ϒϗϭ :
# ϒϗϭ αΎϬΑ ΕϭΩϮγ ϱέΩ
ϪϟΎϳ΍
ϲΘϨϫήΑ / ϦϫΎϨϣ
## ΪϳϮΠΗ ϪϠϴΘγ΍ ΕϭΩϮγ ϱέΩ
ϥ˯ΎΧΎΑ ΎϜϴΘϜγ ϦϜϴΘϨϬϐϣ ϪϟΎϳ΍
΍έ΍Ϯγ ϦϜγϮΗϮϤϣ ΍έΎΨγ ήϴΧ΃Ω
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ϦϏΩ βϓΎϧήΑ ϕϮΘϧϭ΍
ϲϟΎΒϤϛ ύϮΒϣΎΜϣ Ϧϴϐϳ΍ Δϴϧ
ϥ˯ΎΧΎΑ
ϒϗϭ ΍ΪϨΗ
΍ΪϨΗ ϡΎϧ ΩϮμϘϣ
´
ϡίϻ ϒϗϭ
Wakaf Laazim Tanda yang diwajibkan berhenti.
N
ϒϗϭ ϑΎϛ
Wakaf Kaafin Tanda berhenti adalah lebih baik.

ϦδΣ ϒϗϭ
Wakaf Hasan Tanda meneruskan bacaan adalah lebih
baik.
´
΢ϴΒϗ ϒϗϭ
Wakaf Qobeh Tanda dilarang berhenti.
P
ΰ΋ΎΟ ϒϗϭ
Wakaf Jaaiz Tanda diharuskan berhenti atau
meneruskan bacaan.
´
´
ϖϧΎόΗ ϒϗϭ
Wakaf Ta¶aanuq Tanda pilihan untuk berhenti pada salah
satu tempat sahaja.
´´´
ϡΎΗ ϒϗϭ
Wakaf Taamun Tanda wakaf yang sempurna dari segi
lafaz dan makna.
´X.¬´1´ ´ó´·´1´´ ´ ´ò´¬´· ´´´P´·
´´b´BäBb Pß`l´l 0´´´A´ VM´P´ò ´´´
6. Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat)
menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
( Surah Al-Qamar 54 : 6 )
×´´1´´· ´´=´1´o´=´M´) ¬´ÿ ´´äB´´×·
N ´äBb." "´ß ´V´´A´´OBb ´óT´´´´´OBb
´´´´
74. Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai
kurnia yang besar.
( Surah Ali Imran 3 : 74 )
´AAH ´´AM´PH¬´TO ß´´ ´´o´´´´6Bb
´´´
4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
( Surah Al-Humazah 104 : 4 )
´ò"0 ´)´NO ´¬´´o´·"0 B×o´M`1´´
´´´´1´´) Pß`l´l ´ó´¬´· ´´o´.T´l´OBb
´ ´´´l ´)´NO Bò=ó ´´¬´/´N´´"ÿ ´´´´
39. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku
sampai hari Kiamat; Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil Keputusan (sekehendakmu)?

´N´l B´ÿ .´äBA´ ´äBb P ´´=´ò´l ´ó`1´´´·
´M´·´´OBb B´ÿ." Pßâ´´· ´´´
7. Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
( Surah Al-Ảlaa 87 : 7 )

´XBC B´·´ò´T´ ´´ÿ´M´´ó
´ò´÷´M`1´´ ´ .¬T´´´)´H"0 1.1´´ ´
´.¬´·M´/´· ß´´ ´´´H1.Bb P ´A´
Y´´0V ß`V´´ ´ó´¬l´OBb
´´´´l´´´A´´OBb ´´´´
26. Allah berfirman: "(Jika demikian), Maka Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama
empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka
janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."

´P´o´´OBb ´ä ´¬æ.H ´´´´o`1´´´´OBb
´´´
2. Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam.
( Surah Al-Fatihah 1 : 2 )

ϒϗϭ ΍ΪϨΗ
΍ΪϨΗ ϡΎϧ ΩϮμϘϣ
´
ϡίϻ ϒϗϭ
Wakaf Laazim

N
ϑΎϛ ϒϗϭ
Wakaf Kaafin

ϦδΣ ϒϗϭ
Wakaf Hasan

´
΢ϴΒϗ ϒϗϭ
Wakaf Qobeh

P
ΰ΋ΎΟ ϒϗϭ
Wakaf Jaaiz

´
´
ϖϧΎόΗ ϒϗϭ
Wakaf Ta¶aanuq

´´´
ϡΎΗ ϒϗϭ
Wakaf Taam

: # / ## Tanda yang diwajibkan berhenti. Tanda berhenti adalah lebih baik. Wakaf Laazim Wakaf Kaafin .

Wk B DS - [. Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki Nya dan Allah mempunyai kurnia yang besar. ( Surah Al-Qamar 54 : 6 ) 1k Qe B $ [ O " )[. lP R[. Tanda diharuskan berhenti atau meneruskan bacaan. ( Surah Ali Imran 3 : 74 ) R[. Wakaf Hasan Wakaf Qobeh Wakaf Jaaiz Wakaf Ta¶aanuq Tanda wakaf yang sempurna dari segi lafaz dan makna. ( Surah Al-Humazah 104 : 4 ) Q. Maka berpalinglah kamu dari mereka. O n p Z T m ) c d WT 74. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami. ( Surah Al-A laa 87 : 7 ) . dT U 3 S d sP R T$ R4O3 U 2T  D 39. yang tetap berlaku sampai hari Kiamat.Tanda meneruskan bacaan adalah lebih baik. Tanda dilarang berhenti. Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil Keputusan (sekehendakmu)? 1P d O 4  W Z $ Y sU c d $WT n I[H 7. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan).U s DZl @ kU ZZ 4. Tanda pilihan untuk berhenti pada salah satu tempat sahaja. Wakaf Taamun j d 2 S d "n 4 1 I < Z sP #WS (U  6. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Kecuali kalau Allah menghendaki.

R $ nR % [I 4 .

P [ A7Wr j .[U 2. (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. ( Surah Al-Fatihah 1 : 2 ) Wakaf Laazim Wakaf Kaafin Wakaf Hasan  Wakaf Qobeh Wakaf Jaaiz Wakaf Ta¶aanuq Wakaf Taam ." .d _ U! Z 26. Tuhan semesta alam. Allah berfirman: "(Jika demikian). Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.U <RW<[ \Bk rT ZU r(] s 3 SU sP! #U 0 M oP ES Il . Segala puji[2] bagi Allah. Maka Sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun.