1(atufungan

1. TUJUAN

2. LATAR BELAKANG

3. PROSEDUR PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT

4. TINDAKAN I PROSES KERJA

5. PENUTUP

6. INOEKS

MUKA SURAT

1

1

2

5

13

14

PENGENDALIAN URUSAN PANJAR WANG RUN CIT

1. TUJUAN

Buku Panduan Pengendalian Panjar Wang Runcit disediakan untuk rujukan pegawaL

2. LATARBELAKANG

Pengendalian Panjar Wang Runeit adalah tertakluk kepada peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa seperti berikut:

BIL RUJUKAN TAJUK
i. Arahan Kewajipan Menjalankan
Perbenda h araa n Tanggungjawab Kewangan
11
Ii. Arahan Pengendalian Panjar Wang
Perbendaharaan Runeit
113 (a) hingga (f)
iii. Arahan Pemeriksaan Mengejut Peti
Perbendaharaan Wang Tunai Dan Lain-Lain
309
IV. Peke.liling Penjenisan Ked Perbelanjaan
Perbendah araa n Dan Hasil
Bil. 5/2004
v. Surat Pekeliling Pindaan Kepada Arahan
Perbe nd ahara an Perbendaharaan Dan
Bil2/2002 Panduan Had Amaun Panjar
Wang Runeit 3. PROSEDUR PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT

3.1 PEMPROSESAN BAYARAN TUNTUTAN PANJAR WANG RUNCIT

a. Pegawai-peqawal hendaklah mengemukakan tuntutan Panjar Wang Runeit seperti berik.ut:

L Borang Kew. 50 & Kew 50A; LAMPIRAN A

Ii. Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri;

iii. Salinan asal invois/resit; dan iv. Borang Tuntutan Tanpa Resit

b. Senarai Semak untuk memastikan dokumen yang dikemukakan lengkap.

c. Carta Aliran Pemprosesan

Bayaran Tuntutan Panlar Wang Runcit.

3.2 URUSAN REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT

a. Dokumen yang diperlukan bagi urusan rekupmen adalah seperti berikut;

i. Helaian asal Buku Wang Runcit;

ii. Penyata perbelanjaan mengikut; Objek Lanjut; dan

iii. Salinan asal dokumen sokongan sepertl di LAMPlRAN A HINGGA D

• Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri.

• Salinan asal invois/resit..

• Borang Tuntutan Tanpa Resit.

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C LAMPI RAN D LAMPIRAN E

LAMPIRAN F

LAMPIRAN G LAMPIRAN H

b.

Pemprosesan rekupmen Panjar Wang Runeit diasaskan kepada format pergerakan dokumen e-SPKB.

e. Bayaran rekupmen akan dibuat oleh Jabatan Akauntan Negara melalui eek.

d.

Carta Aliran untuk Urusan Rekupmen Panjar Wang Rundt.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN J

3.3 URUSAN RE.KUPMEN TERAKHIR PANJAR WANG RUNCIT

a. Urusan rekupmen terakhir dilakukan pada bulan Disember setiap tahun.

b. Dokumen yang diperlukan bagi urusan rekupmen terakhir seperti berikut:

i. Surat Jabatan Akauntan Negara mengenai peraturan penutupan Akaun Panjar Wang Runeit;

u. Sijil Perakuan Panjar Wang Rundt LAMPIRAN L

lAMPIRAN K

Hi. Perakuan Panjar Wang Runcit LAMPIRAN M

senarai rekupmen diminta tetapi

belum jelas;

iv. Perakuan Panjar Wang Runeit lAMPIRAN N

senarai baueer dilangan;

v. Maklumat pegawai yang menyedia LAMPIRAN 0

Sijil Perakuan PanjarWang Runcit;

dan

vi. Baucar bayaran rekuprnen terakhir LAMPIRAN P

diasaskan kepada format pergerakan

dokumen e-SPKB.

c. Bayaran rekupmen akan dibuat oleh Jabatan Akauntan Negara melalui eek.

d.

Carta Aliran Urusan Rekupm.en Terakhir Panjar Wang Runeit.

LAMPIRANQ

3.4 PEMERIKSAAN MENGEJUT 6 BULAN SEKALI BERASASKAN KEHENDAK AP 309

Tindakan yang diambil ialah seperti berikut:

a.

Semak baki wang tunai di tangan supaya sarna dengan baki dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut.

b. Sahkan pemeriksaan mengejut yang telah dilakukan dengan menandatangani Daftar Pemeriksaan Mengejut.

c. Catatkan dalam Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut butiran seperti berikut:

i. Tarikh dan masa pemeriksaan;

ii. Nama pegawai dimana wang tunai

di periksa;

iii. Amaun;

iv. Hasil pemeriksaan; dan

v. Tandatangan dan jawatan pegawai pemeriksa.

LAMPIRAN R

t=
o
Z
:J
0:::
C)
z
<t
3:
a:::
c(
.,
z
c(
c..
z
«
t-
:J
t-
Z
:J
t-
Z
«
0:::
« «
~
Ci
w m
~ z
en «
en
w w
en UJ
0 0
0::: a:::
c.. c..
- :!:
z w
« c..
~
«
c
z T""
-
t- -.::t
"=t z ('f)
..- ..-
;2 ..- ...
c c c
:» ro co aJ
..., (IJ ro (IJ
:» ,_ ,_ - ,_
ro (IJ - ro
a::: "-
..c ..c en ..c ~
Z ro ro Ol ro a
"0 "0 0) C "0 a
« c c c c 0) C N
:I: co Q) (IJ Q) c Q) Q) i?i
« ..c ..c ..c ..c s: ..c
~ L ~ ,_ ~ L
a::: Q) Q) - Q) Q)
« <:{ 0... <:{ a, ~ Q_ a, m
... N ('f)
Z
« ::I
(!) "0 C
Z c c c
0 (IJ ro ro (IJ
...... C +-'
::s:: E ::I (IJ ·c :J C
....... Q) ....... ro
0 Q) c ro c c
0) ._;, ~ '- ro
tn o, :J ~C" Q) :J 'iii :;::::; (J) :a ro
OJ I- <1> Z I- ~ c ro co {fj
Z 0 cnQ_ OJ ~ !: ..c ~
W (J) c c E c ro +-' m +-' .. c
+-' :J cn <1l
:!: 'iii '0 ~ :J ro ~ o, !.2 ro
~ c ,_ c.
:» Q) > :J 0 ro ro 0 c :J Q) :J Q)
~ 0:: c III co W 0 CO en (/) 0. (/) 0.
+-'
0
c to to
... N ('f) "<;I" I"- T5 Q) .::.:::

.....

Q)

U

::I

ro

..c

c ClJo ~l()

CIJ ,

::0 :;: <1> Q) (/)~

z t
ct ~ Oro ..... Q)
e ~ c c Q) 0. C
Z c Q) co ro <1l t w c u Q) ro
~ 0) ....... E 0) :::I
<c ro :::I c ~~ ro m {fj co
;: ....... ......... Q) ...... :J ...... "0
::I (IJ 0. C ro c :J ..c a c
...... "u "0 :J ~ >. m ..... io co ro Q)
w c - 0 c :a !t:
Q) CIJ +-' C C "0 ~ E 0)
::.::: :J 0. c (IJ "0 C :J C
+-' .::.::: ro c x ro 0. m D.. +-' "m Q) co ci <D
..¥. ..... ~i:: ro c 0) :!: ..::.::
Z "5 CIJ CIJ x s: !t: +-' Z Z Q_
ttl Q) ell X ro c ell :J
« E 0 "0 CIJ ;;::l t:: 0) 0 x ..c « E m= x
~ :J _..c {fj Q) c x OJ co ..J 0)0 ";::
-e Q) co a co co CIl Q) 0 c (J) Q) (!) Q) Q)
to ..c l() .c 0... "0 "0 {fj Q) '6 :0 (/) 0. ..::.:: .0 ro .c
0
Z
I- ..- N ('f) z «

e « :I: « CO

z « !:II: -e C z

i=

z

:;!; C) oCt ::I: -< m

z oCt ~ -« c z

i=

z -< ::c :::l ...,

:::l 0:::

-

Z

<t ::I: 0(

0::: -«

z 0(

C) z a ~ a UJ

z w :2: :::l ~ a c

Z <t C)

Z

~

~

z oCt ~ 0(

c z ....

cu

'(\1 c:: 3: (U (U .... OJ co Q) >.0. (U co .c'U -co COo. ~ cu ro~

E ...

co ,-

_0

co c::

"C ~

cue::: ..:t:cn c:: c:: ro ro

:as

o ::l ~.:.::

Q) ::l

e:::ro

z ~ co
« ..- en
~ c c c
:::l ttl ttl ......... , ttl
..., ~ ro E- ttl
L.. ....
:::l ro ro ttl
0:: ..c ..c :0- ..c .........
- ro ro ......., ro ..0
Z "0 "0 "0 -
<t c c c c -- c c c
(IJ (l) CI] (l) (IJ (l) CI] (l) rn
J: ..c ..0 ..c: ..0 -- ..c ..0 "C
~ CI] L.. ttl L.. ('f') C ~ ~
._ ill L.. (l) ~ ttl (l) .........
<C « n, « n, ....... "C « a, ~
..... N ('f')
...... C
Z C :l :l (IJ
<t CI] '--' ttl 0>
(IJ C 0'1 CI]
(!) ' ........ ro c W ::lI
C_J (IJ E "C .0
Z c: (j) ";::
ro ~, ro C
a Qi ~ co ro til "0
Q) ..... ro co
~ .0 :.a :l ::lI E c
.... ..... 0 ro ..c C
a wO ~ c (l) 0>
:::J c: a. ~ ttl
en a. ... ::J :;:::;: (/) C
co I- aI c: ro w co
Z g :::I C 0'1 (/)
~ c:: 0'1 ~ 0 J!! :;: E ~
w ro ro ~ ';:: co ';::
'0 .~ (/) .c
:5 >- Cl '@ ro (l) :::I ......, 0'1 ..... Q)
c '5 ro ro ro
C W .c (/) d ".:=' g> ~ L.. C .... 0-
:::l w Q) :::l ill > Q) :::l :::I Q) ::lI Q)
~ o, E I c:: c:: c III Q. Z (D U) a. en 0.
a
0
..- N M 0::1" 1.0 to r.....: co !:::: o z :;)

0:::

C> z <C

s 0::: <C

...,

z <C a..

z w

:!l a.. ;:)

::s'! w 0:::

z

s e < J:

-< CD

Z

;;!

< o

Z

I-

z <C :::.:: :::> ..,

:::> a:

Z <C J: <C a: <C

z -c C)

z o :::.:: o U)

z w :!: :l :::.:: o c

z « e z <C

s:

w :::.::

z « :::.:: « c z

i=

z « C) <C J: <C Ol

z <C :::.:: <C c z

i=

-

- -

c:

m c: .... m m ~

~ ~ m ~

.... (l) <1> Cl.. U

::I

m

rn

z -c C)

z o ~ o en

z w :; ::l ::.:: o o

z ~ .::,,:
« z Q) ~ c .::,,:
(!) « u ._ .::,,: ~ "C ro ro ro
"C :J a:i ._ .......
z -, c «I ....... C n::: ro 0
~ ro o:t::: c c ro ..0 >. .::,,:
";:: ._ ro ro :J « Q) ro
ro :;:::; 0 en 0).::,,: ..c >- UI ..c E
"C :J
W ..0 c C Q) "C -< C ._ ro
:J ro «I
~ X .::,,: .g u III ttl Q) ro
Q) C >. UI c a
:J ro ro 0) ro 2i c "C
Z 0 ro OJ c: "(ij ttl :J
.::,,: :J "C C .::,,: .::;:: ro c
« en "C E ro: :l: .::,,: c en ro .::;:: ..c ro
E ._ ro .......
::.:: 0 ro roO;:: .::,,: c :J :J a.
« ";:: .::,,: ro >. 0)1l) c ro ;:'I ..c "'C UI "§
Q) Q) ro (l) Q):!3 Il) CD +-< Q) ::I (l)
0 -
Z l- n::: "C CO a..-o E ..c "'C I- UI ttl en
f- a .....
r-.... 0:> m -e--' ..- ~:r: ru~ ::I ru (Q iii' ;0::1 s::: ru ::I en o ru ~

r:c s:::

'" s:::

OJ en 0"''0 -I ru 0 (J)ru (J) ....... "'en ..... _, .... 0 cD _. _.

ru ::I '. £ii' 3

<C ,,.. ,;::::l. .... ru

_ ...... ru .'

ruruo.~cn ? ::I 0 ru -::

0.",::1- ru s::: <C '1J :!, 3 -n (J) '0' /OJ '_, ru CD c: m

,ci. ::J ::I '"

m 0 c:

. ;:::;: m

::I

:j Z o »

" »

z

IlJ » ::t » G'l

s

z

:;0 m

" c

"'C s: m z

-I m

~

" .:::I:

~

:;0

"tJ > Z c...

> :;0

:E > z G')

:::0 C Z o

~

-i Z o »

" »

z

" m

:E » z C')

» z

o a

" c:

'!: m z

en o

" a

z G')

» z

» ;0

» ::t,

» z

-

::tJ

c: t...

c:

" »

z

:::!
z
0
»
"
»
z
CD
»
:z:
»
C')
s
z
~ ~ +:0-
I :::!
to a. :::0 c.... a;' ..... o to _. 0 z
Il) ):- (1) 0
D:I CD ,...... (D D:I .Ill
'< Il) " Z ... til .- C ;::t:! >
til 3 0 :s: 3· '0 OJ 0 III ;:,;;
.... a. " "tI "tI III "tI "tI ....
til til >
:J IJ] " 0- m (1) .., m m 0-
OJ 0 til .... ... to @ ... III Z
C :::I CD III OJ W
" " c " " III " " '< "-
C 0- 0 -e Dl
CD C C C C ~.
c a. w Q) til Q) Q) ...,
0 - m ...... ..... Il)
m =;- .... 0- ::I :::l m ::I ;:) :::l
;::t:! Q) -6" Il) - - :::J - - »
- -
m :::I Q) '< Z
...... o a. II) C')
...,
CD m II) »
" :::J
Z
0
a
"
c
:s::
m
z
en
0
"
0
Z
G)
»
z
»
;;0
»
:c
»
z
-
:::tJ
C
t...
C
"
»
z co

~ z o » :;JI\

» z

til » :::I:

» G')

s

z

:::! z o » :;:1\

» z

;,;; m

:E » z G')

» z

o a :;JI\ c s: m z

en a :;JI\

a z G)

» z

» ;;0

» :::I: » z

:n

c r... c: :;:1\

» z

co

~ z o » :;JI\

» z

til » :::I:

» G')

s

z

:::! z o » :;:1\

» z

;,;; m

:E » z G')

» z

o a :;JI\ c s: m z

en a :;JI\

a z G)

» z

» ;;0

» :::I: » z

:n

c r... c: :;:1\

» z

BIL LAMPIRAN TAJUK
1 LAMPIRAN A Barang Kew 50 & 50A
2 LAMPIRAN B Barang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam
Negeri
3 LAMPIRAN C Sa.linan Asal ResiVinvois
4 LAMPI.RAN D Borang Tuntutan Tanpa Resit
5 LAMPIRAN E Senarai Semak Dokumen Sakongan
6 LAMPIRAN F Carta Aliran Pemprosesan Panjar Wang
Runcit
7 LAMPIRAN G Helaian Asal Buku Wang Runcit
8 LAMPIRAN H Penyata Perbelanjaan Mengikut Objek Lanjut
9 LAMPIRAN I Format Pergerakan Dokumen e~SPKB Panjar
Wang Runcit
10 LAMPIRAN J Carta Allran Urusan Rekupmen PanjarWang
Runcit
11 LAMPIRAN K Surat JANM Mengenai Peraturan Penutupan
Akaun Panjar Wang Runcit
12 LAMPlRAN L Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit
13 LAMPIRAN M Perakuan Panjar Wang Runcit Senarai
Rekupmen Diminta Tetapi Belum Dijelaskan
14 LAMPIRAN N Perakuan Panjar Wang Runcit Senarai Baucer
Ditangan
15 LAMPIRAN 0 Maklumat Pegawai Yang Menyediakan Sijil
Perakuan
16 LAMPIRAN P Format Pergerakan Dokumen e~SPKB
17 LAMPIRAN Q Carta Aliran Urusan Rekupmen Terakhir
Panjar Wang Runcit
18 LAMPIRAN R Pemeriksaan Mengejut BOI~ANG· I(EW 50 &. 50A.

LAMI'IRAN A

_,

(Kew, 50 Pin. 1/80)

MALAYSIA

B aucnr Keci I..

NEGERI ... ..~ .. ~\t::-.~;;:A~ ..

Bnyar kepada ?~";~:\::.~::::t?:':~ 161.- M... ~...... .

............................... dulam

Tnrikh Bekalan

RM SCtl.

,Oe C-<>

Peruntu kan:

Kepala

Banyakny~

Pecahan Kepala ?:c~ .. :± .. ~.~ {? .. ~.9. .. \ .. ~.I2. ,. __ .

Dengan i oi saya akui . bahuwa perkaru di aras telah disernpurnakan dan bahawa bayaran yang d ikenak an berjumlah

~;:I'~''';'"~.·· .....c~,..0~'':c~········································· - _ _ _ .

j (. \ 1 I) 5a\u '0._._,_.~._._\_.- Q_ •. - __ ~_.:;;>_.-

;~:_:'I kl::::~_:lall~;:: ~=it_~;;,;.---.- -.---------- --. ' Dit.erima wang sebanyak Ringgit .. -.---- - -------.--

penertma dan pem- .:.; AU,: A H r::'. .' j., -. 1 ' " -;?:;:\:~~~ ~ . ··R· . It··

~:~:pr:; z: dl .--- .... ----I(::-1T:'Y·--pr~n}:;\';;-"I:,~:·:-:!'·:;·:~~~;·~·i· \} -----1

. ! _ 1 J/J~) c ; (-;::.~-~ - -- .. : .

r r. :: :: I 1;J·.q c) Tarikh. _ ~} : _ .

,

I J ika peneri rna rnenandatangan i dengan tanda atau huruf lain daripada Rurni, rnaka Pegawai Pernbayar dan seseorang lail'l hendaklah rnenandatangani sebagai saksi.

JO 108~61- Pt-IM8 .. KL

Tandatangan atau tanda hendak lah diturunkan pada masa wang sebenarnya diterima dan hendak lah dibuat dengan dakwar.

SALINAN PEJABAT

(Kew, 50,,-(>i,o, 2193)

MALAYSIA

_~~~~N~E~G_ER~I~~W_'_~~8~_\_l __ Qa{Sa~\~8~ ~'_n,~

Bayar kepada o a\\o-,'<8l, B\ r...e.. ......... ~ J c;:utt..:

AH ST. YACOB

Baucar Keeil dalam Baucar Perbendaharaan No, EGA W At T AUB1R

29 7

Tarikh Bekalan

sen

Peruntukan: Kepala ").4' , .. o€I~OO..l1-L;'O",,- _

Pecahan Kepala -- ... ;l.,j;,;<&lf .... I-''+~I+I-+(--10~3~_r'EC.3'\HQ~"'''I)1---. ----------

Banyaknya

BUTlR,BUTlR

RM

Dengan ini saya akui bahaw a perkara di atas Lelah disempurnakan dan bahawa bayaran yang di kenak an berjumlah

Ringgit _~""'q.!o<loo_+.s:~.c:.:;Lj.:__.:.;=x;:u;,""'*'_ _

adalah betul.

I" Salesi ke, PQd~_1 t,a",dQ 1 alau tandatangan

penerima dan pembayaran dibuat di hadapan saya

2, Diterirna wang sebanyak Ringgit

Tarikh. 1 _il-f'___"'__O____:):___

I, Jika penerirna menandatangani dengan tanda atau buruf lain daripada Rumi, rnaka Pegawai Pernbayar dan seseorang lain nendaklah menandatangani sebagai saksi.

2. Tandatangan atau tanda hendaklah diturunkan pada rnasa wang sebenarnya direrima dan hendaklah dibuat dengan dak war.

10 tOJ 115 - PNMB .. K ,L_

""" <::
.. "
>. -0
"
'" <::
.0
~ ..
""
::J
...
~
..
"0 MALAYSlA

in. 1180)

AGI). .

NEGERI ... Wl .. LAYAH ... PERSEKLJJ1!AN.. Ke[mt P,'!l:b:llltu Tldbir

Bayar kepada ,.JYO::lP.."Nl.Z8R ... ,a.lN."~T.."N£{".l\Q .• ,K/.P'.;,,Q.~.QZ.f.~.::-:J 0- 507 3 S .:cl~ ... ; j 1;:1 I' ~ n t:td biran A UI .

Baucar Kec il " .. ?: .. ??19 . .''?"."",,,,,.dalnm ,,, , " "" .. " .. ,," ,." .. ,,,,,,,Bauca.r Perbendaharaan No. " ,""""".""." .. ",,, ,,.

20

Tarikh Bekalan

Peruntukan:

:lIOed

Kepala .. "",ft;:fi8., " , .. "".,"" ,', " ,'''".,.',."'', ,."''''''''''''"." ,''''" ,, ,, ,", ..

0101010 ,?ll6l.4 CC30(01)

Pecahan Kepala "'''''',."'''', .. ,."" ,'''''" " , ,', ,.,,, .. ,"',.. . " , " , , ,"'" .

Banyaknya

BUTIR-BUTIR

... Tunturan.basatan.ua.l.Ik .... Tol." . dan ... Parking .. kereta .... yang."" , ... ,"" .

,,,.dj .. q.@,h.LJJ,y.l., .. p.~g.j .. ,k.~lJd.~r.&.&lJ.J.~p~.t.!~rL . .Y{l,D.g.".R§rlJOO1R.QJ"".~ $4 d~f1 ..

RM

sen

I Jika penerima meuandatangani dcngan tanda atau huruf lain daripada Rumi, rnaka Pegawai Pembayar dan seseorang lain hendaklah menandntanguni sebagai saksi,

JDI08261-PNMB .. K,L.

Tanda; ngan arau tanda hendaklah dirurunkan pada masa wang sebenarnya diter ima dan hendaklah dibuat dengun dakwat,

SG(I/ f//h¥I ~ 7/7

-·11,_ •

1.6.4/:.' _ .I f !\'" ~.'\ k:-

lYi[;i,\i;', 1, HUH{S ~:DTi ~;)~ eilD (8~3{j:~;'>-W)

)CL(I p/Jt1A ~

0/7 JIL·l:1"ll;tJ(

li!'j,;h ~.P.uN 1 RJi.l"~S kOT.fI. SDt-J BHu l 1::'3U-, !.I'lil l(~D lE 8Uii h.", Y.1I [),fJ,Iu1,~,I'JS.Ii., R}. Pl,)(:~t()I"j\j l' uF'1

08-tl7 -2005 1 S: 00 JT : 2"15:3 L ; f;[Jz/-'I K 1'5

PL 2: "'" p~ NCHI\LA SOUTH

RM1.UO Terima Kasih

YJt(J /J"~, ~ (~/7

.. srrn PRIME SDN, BHD.

I ' HoUine: u9·lJlUIUU

(1'1

KlS: 5 PlZ: GBK

LRG TC

TOl 7212970

RM 4.00

Tar uh Masa 14072005 0844

Kadar Bayaran TERIMA KASIH.

)OIC( v~ ~ 1Lt'/7

~

,-ii.. :~fIH"'.) ~

". _,"

I ~ i . 'R.!'· lt

IL~I:~I'H \j.~ ~ ~ " I

IID2~ I., ill I ~'I

, 1.)f) , ' , • f H:., Ii ;ll!

RESIT TOL BULAN JULAl 200S

Xli! iJ/J1fVl- qy[q

77

J&Ll~llA.J{~

LlI',113h,iJl".f'N TR.~N:3 tJ.;'T~I, ti[it-J Bliu ri::':ill~):\·IIIIJ lfi D ll:'[jl JH !~Jr:{_.u. 1!,U.T"~,hk,,il, R.u, pi 1(:1 !Ol-l'; !' : 'I·' 1

''_''

07"ul-2005.Ai6':38 Jf:?9JH \ :tlO'\I\ 1(: 5 PlZ: ..... P.Jaya :I,'lill(111

IIH 1.00 TERH1A 1(IIS1H

KlS: 5 PlZ: G8K

Tarikh Masa 13072Q05" 1402

lRG TC

801 721206\

Kadar Bayaran' TERIMA KASIH.

RM 4.00

xY/fV~ ~"'i'.

19/7 ;:_/a.,

I jp",1 .t·- ttY 1., \ ~,H."LI

Ltbwhraya, L-Karak

KLS: 5 1'17: B I n

T11l'ikh 1,1 ct:o; 0;1

140nOtl!:J u817

LHG un

lL.

7/.(1 u13

i"ldal il,.;"nl all I;: 'I'F, i'y.;'i,

1~!1 'j_.!:Ill

j~. I : ~t • ~ - : F ..., i I; t I ~_, ...

, 1, 11 n' b ~ llJWR Perbclanjaan dlaf2t

- ANI B. HAS,HIM Kel'lJa J';;;l'b·· .. • .. ~, db

• ". ,d!;.,l~ n 1T

Sl'..k~",." Pen ,~.

-~ ~., ,I, r.l»iJlri!.U Am

East Coast Expressway

KLS: 5 MSK: KUA KlR: KAfl

Tar ish Nasa 15072005 16:11 i 15012005 I l1'..'~)

lRG TC

MOl 1380264

K01 7310097

Kadar Bayaran T ERIt~A KASIH.

RM 19.60

l!

o z

:::> '0 C

'"

E

ct

'"

6

'"

z

to 0/) 0/) c::

i

t.:i
"l
~
E
.:.:
0
£
...
iU
c..
...
~
:.:l
S
o
.:»
:,;
~ ._
c ~
..
.:.:
'"
c::
::0
<>Il
:a
.c ~
'"
E
:J
...,
~
.~
-,
~
:;;;
bIl
C
~
8
'"
-;; ~

s ri
:2 ~
+
~
.c
'"
E
::0
-.
...... ~
c ~
..
..
c
:::>
<>Il
bIl
c::
iU
Q.
c "ii
'" .r>
c 0 ~
~
'f .c
iU "' ~
u E
:0
...,
~ 'V BORANG TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

LAMlllRAN B

'- r;} l ~

MALAYSIA

W·p· pUlnAjlHln

IL NEGERI .

.fJ1t.&mAN 4tN tn~ Hl7 71H&

Baynr kepada .

Ba ucar Kec i 1 :·:::.~.~.~.Jg~~ dalam .

~ - ... ~: .

(Kew, 50 Pin. I/SO)

.. Baucar Perbendaharaan No ... 2D

Tarikh Bek alan

C>o

Peruntukan:

~l.\(;Cd

Kepala............... .. .

Pecahan Kepala 2:.,.\y.~ ,.(~.~~~.~J

Banyaknya

BUTIR-BUTlR

RM

.................... ~~.~ ...

B.Jtt.n

70;0 Tu~'!!'!.. t...~.~~ .

~UrN ;n~ dtfor;

..... ········l'i··:~········\~;;::··;::~··~·{··········:.r~7+;S··A· : .

Dengan ini suy a ak ui baha wa perk ara di alas te lah disempurnakan dan bahawa bayaran yang dikenakan berjumlah

!'.:::'J:'b;;-;i----~l!i¥_-~"-l,-~~------- ------------

, !:'~:.i ~e:,~~al,,:~~I:~) ----~~---) Diterirna wang sebanyak Ringgit 7}.~ e..~.=~.1'

peneruna dan pem- . -\ '. '. !, ' ~ , .'. :.! :..' ., ') ~!"!J:J?! :.............................. :/ .

bayaran dibuat di K!:.rL"~ ..... :. ·,·· .. ·,·.· .. ············L.····I """ ..... ,.~.l ... '...... ~

hadapan. saya .;}IJ.) /t);' / }_ /?- a · .. · .. .'.·1·,..···· .. ······ .. ·········

, Tariklr.,: ..... ' ..... ':~ ...

I lika penerima menandatangani dengan landa ainu huruf lain daripada Rumi, maka Pegawai Pernbayar dan seseorang lain hendakluh menandatangani sebagai saksi,

Tandatangan arau ianda hendaklah diturunkan pada rnasa wang sebenarnya diterima dan hendaklah dibuat dcngan dakwat.

LAMPlRAN "A" KENY AT AAN TUNTUT AN ELAUN J>ERJALANAN DALAM NEGERJ

BAGI BULAN MEJ 2005

Bulan Tahun

I .M.AKLUMAT PEGA WAf I
Nama (Huruf Besar): HASMAN BIN MOHD TAIB
No. Kad Pengenalan 670301-01-5103
No. Akaun 101048358834
(mengikut dim slip gaji terakhir)
Nama dan Alamat Bank ( " ) MA YBANK BERJ-iAD
Gred/Kategori/ Nl7
[Kumpulan (**)J: SOKONGAN
Jawstan: PEMBANTU TADBJR (P/O) Nt7
• Ja batan Perkhidmaran A warn Malaysi a
Gaji : R.M 1,205.64
Pendapatan (RM) Elaun RM 80.00 (fTKA) + RM40.00 (B1TK)
Jumlah RM1,370.64
Jenis/Model
No. Pendaftaran
Kenderaan
Kuasa (C.q
Kelas Tunruran
Bahagian Sumber Manusia dan Khidrnat Pengurusan
Alamat Pejabat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Ares 10, Blok Cl, Parcel C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
6251 0 Pu trajaya.
6D-08-02
Alamat Rumah Blok D, Parcel 6
Precinct 9 62500 Putrajaya KENY A TAAN TUNTUT AN

Waktu
Tarikh Tujuan/Tempar Jarak (k.m)
Bertolak Sarnpai

Tuntutan Pcrjalanan Kerana Mcnghadiri Peperiksaan
Khas KJ>SL Pen Peg Tadbir Gred N27 1/2005
Tarikh: 11 Mei 2005

1 1.2.2005 IUD pagi 9.00 pagi. Dari Pejabat dengan menaiki teksi ke Dewan RM 15.00
Peperiksaan UNITEN Aras 4, Bgn Peperiksaan
Jalan Kajang-Puchong, Kajang, Selangor
J 2.35 t/hari 1.05 Ptg Dari Dewan Peperiksaan UNITEN RM15.00
Aras 4, Bgn Peperiksaan Jalan Kajang-Puchong
Kajang, Selangor menaiki teksi pulang ke rumah,
JUMLAH RM30.00 I TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN I

Bagi :
500 kill pertarna : 500 km ........ krn x sen/km: RM
50 I - 1,000 krn selepas 500 km .......... km x sen/km: RM
I , J 0 J - 1,700 krn selepas 700 km .......... km x sen/kin: RM
1,70 I km dan seterusnya km .......... km x sen/krn: RM
.Jumlah RM
I TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN A WAIve I

Teksi [ tiada resit (pergi dan balik ]: RM30.00
Bas [ Resit ...................... , ....... - .............................. ]: RM
Kereta Api [ Resit ......................... - .............................. ]: RM
Feri [ Resit .............................. - .............................. ]: RM
Lain-lain RM
Jumlah RM30.00 "'
I , I
TUNTUT AN ELAUN MAKANANIELAUN HARlAN

............... ~ x Elaun Makan sebanyak RM I hari (Sernenanjung Malaysia) RM
...... 3 .... x Elaun Makan sebanyak RM55.00 I hari (Sabah/Sarawak/labuan) RM
....... , , ....... x Elaun Harian sebanyak RM I hari (Semenanjung Malaysia) RM
...... 1 .......... x Elaun Harian sebanyak RM27.50 I hari (Sa bah/Sarawak/la buan) RM
Jumlah IW TUNTUTAN BAY ARAN SEW A HOTEL (BSH)!ELA UN LOJING

~ BSH sebanyak RM /hari: RM

[ Resit 7 1668 1. ] RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: R.M

........... x Elaun Lojing sebanyak RM /118ri RM

Jumlah RM

TUNTUT AN PELBAGAI

Tol [ Resit seperti lampiran ]: RM

Tempat Letak Kereta {Resit seperti Iampiran ]: RM

Dobi [Resit ]: RM

Yuran Pendaftaran [Resit No ]: RM

Telefon, Teleks, Faks. [ Resit ]: RM

Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) [Bagi Selatan Thailand dan R.M

Kalimantan sahaja]

Jumlah Tuntutan RM Z.~ o--d

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa:

( a ) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;

( b ) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasrni dan/atau pegawai-pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;

( c ) perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RM30.00 telah sebenarnya

( d ) pangilan telefon sebanyak RM dibuat atas urusan rasmi; dan

( e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh: 21 Julai 2005

(Tandatangan Pemohon)

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

:>/ .( ,. / :l (. "

Tarikh: '.~.l':' ::': .

----cJl!: .... ~ .~~. ~~~-~-------------~-.-. ...angan

.J

(Nama)

b.p, Ketua Setiausaha!

Pegawai Pengawal

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)

Pendahuluan Diri diberi

Tolak: Turitutan Sekarang

Baki dituntut/baki dibayar balik

Arahan Kepada Calon

1, Calon rnestilah rnernatuhi arahan Ketua Pengawas.

2. Calon mesti berada di tempat masing-masing lima beJas (15) minil sebelum peperil<saan dimulakan.

3. Calon tidak dibenarkan berhubung dengan eaton lain.

Sila anqkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.

4. Calon hanya boleh meninggalkan dewan peperiksaan selepas li9a puluh (30) min it dari masa peperiksaan dimulakan.

5. Calon hendaklah membawa perkara-perkara berikut i). slip arahan calon

ii). kad pengenalan

iii). alatulis seperli pen, pensel (28 alau 8S) dan getah pemadam.

iv). bahan-bahan rujukan yang diiuluskan sekiranya rujukan dibenarkan.

6. Calon yang mengambil peperiksaan adalah diwajibkan memakai pakaian pejabat.

PERHATIAN : Mana-mana bahagian di dalam pepsriksaan ini adalat: iERO.:'TAL sakiranya seseorang calon itu telah lulus Sahagian tersebut dl dalam peperiksaan-peperikscan yang iepas.

1.

(~A_A __ L .: _.....]

LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM Slip Arahan Calon

PEPERIKSAAN:

lV1erujuk kepada permohonan tuan/puan untuk rnenduduki oeperiksaan lersebut di alas, di bawah ini adalah butir-butir anjut mengenainya.

:>USAT:

~"JGI<A GIURAI\l:

No. Fail:

Tarikh:

No. Siri:

NO. KIP:

BHG:

TARIKH PEP:

WAKTU:

C~~~) (~==~) (~~==~)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

(~()( )

LAMPI RAN C

SALINAN ASAL RESIT /INVOIS

---~~- -- --- ---~ -- --_-
"It fit '~~ h , 1t -f' I -¥- j~ .j t:;)_ I iitfi
'__' ,~
Buur·Butlr Kuant~lj ,H Seunit RM sen
JneJIIt e&te:;Up,ir) ID b.'CD bo 00
~~1A:" sr.
MltlL1~ %1.~n; V
~.(.bhRt W,fLltt') /
Q.tIllf1{ lklctkr /
I:lcB~h U'Yf,lQ /
~Cl I


"'It*' If: ~, , ;g_ ;r-i!~ !§ 1t GO w
Bafl!ngeb~rang yan~ telan dijual Jumlah
tid ak bole h dil<.olmha ika n -----------------------------~

~

AZAHARIN SIN ROSLAN

PPT(U)Q

) h :). f(etua r\:t":'};;l'·':',j·! p(::),.rl-:ck"z:tclri

A VI! a rn, {v1~}: ;~~ V ~:'.~; .'._<t

-_. ---_._-,-- ._-_ .... __ ..... ,._.--------- ------,

Citra Klasik Bakeri& Cafe

r S & r SM. Jalan Hentian 4. Pusat Hen! ian Kajang, Jalan Reko, 43000 Selangor Darul Ehsan, Tel: 03-8734 6421 Fax: 03 -11736 0034

KTO I S71.3I-.A

f~~'o-v-a ~ ~ ~.~ '_- f.h.clo. o/o/6~

faGk \~Vl~:-

(j) ~~F

@ ~l/V) r~b

CD~

€) '(,0 r' N~~~ ® re1--. '0/

INVOICE

Ref. no.:

1113

Date: t;;:/&>t /~o~

~- --

c.oo

Total:

[)~Wlq)II"11 I Qu.uuuy ! 1'lk·L·l'1l11IR\11 I \1.1"111.111<\1,

AHBT.YACOB PEGA AI rADII"' (NZ7)

All cheques should be crossed and made payable to Citra Klasik Ba.kery & Cafe. Term of payment: 30 days

for Citra Klasik Bakery & Cafe

Finance Department

/

Received by

l00-az:,

LAMPIRAN 0

BORANG TUNTUTAN TANPA RESIT

• "

~

"

~ '" "''1:1 .() c

'"

.; t::

... ... "'.()

'"

""' 0100

C/)c

..

""'

(Kew. 50 Pin. 1180)

MALAYSIA NEGERI",······"~:~\~l~h .... ~.~: .. ~.~,~~SJ.,

?a\'rr.,,g.\.. QA ~ vv-.~

Bayar kepada " ,', ,', ,", .. " , ," " , ,", " ,", ,""', ,", ,'" ,'"., .. ,.,,", ,"', ..

Tarikh Bekalan

RM UI!

IfrO fr4

Peruntukan:

)"G!ocro

Kepala.. " , " , ",., ,""', , " ,.,' , , " .

Banyaknya

Pecahan Kepala

.. ,?:~ ~ .. \.~ l.9.,.~.~,~ .. l?,I>, ,.,',' , ,,', ..

BUTlR-BUTIR

.~.~~.~ r~e\~?:.~, .. T.:.~.~ .. ~,~ \a:~ ~~ ..

"'"'~,,~"'\_~ul..'iu~~'~_- \."cl. _~§"'~

~~;: ~~~~ ~ ...~ ~ ~.~.~ ~~.~........... " "' , .

~.: .. ~ .. :, .. ?:,::.:.~,... db ,~.=~:~.~l~~ ... ", ..... ~.~~'~·~.t}~~: ... "' ~" ..... :~ .. , ...... ,, .... " .... " ,' ,' , ..

R. Dengan~a a~~~a p~~di~as telah disernpurnakan

Ingg't " " ,,, ,', , ,', ,, , ,", " , " ,' .. ,', " ,' , " "", , , .. ,, ,", " ,', ,"' ,,, ,"',, .. ",.,,, ,' , ,.,", ..

adalah betul. \\ A

p~~all~t!'r·,.n~l:aP,n~d:?a,'tla:p~~m:;.] ~S .. ·PA .. ·~gL:w'~A·i .. HP~~B·;bl~~.·~.·~A; .. ·I· .. ,,' ·\···,· "', .. 0···.·-] , Diterima wang sebanyak Ringgit ~~ ""~~.~

::;:;:: ,:~~,,; d'Kf~·iC1A'~FMBANj'U:'r;D'Q' ..~~"'- ~ .. ~.=

( W': 2) I <q I 0 .) Tarikh ' .. : :t.)..9. .. L .

dan bahawa bayaran yang dikenakan berjumlah

I lika penerima menandatangani dengan tanda atau huruf lain daripada Rumi, maka Pegawai Pembayar dan seseorang lain hendaklah rnenandarangani sebagai saksi.

JDI08261-PNM8 .. K.L.

> Tandatangan atau randa hendaklah diturunkan pada masa wang sebenarnya diterima dan hendaklah dibuat dengan dakwat,

Tuntutan:... Sayaran Perbelanjaan rninum Petang Semasa Mesyuarat Serhubung dengan Isu-Isu Kewangan dengan Sahagian-Sahagian di Jabatan Perkhidmatan Awam Pada 8 September 2005 di Seksyen Kewangan & Akaun

Nama Salmah Ahmad

No. Kad Pengenalan

550713-10-6072

Jawatan

Pembantu Tadbir (Kew) W22

Sahagian

Kewangan dan Akaun

Bil No. ResitlTarikh

Perihal

Jumlah

1

5.9.2005

Minum petang

RMS.OO x 20 orang 100.00

Jumlah

100.00

--_._,-

-----

Adalah disahkan bahawa perbelanjaan yang tersebut diatas telah dibiayai oleh saya sendiri untuk kegunaan serta merta atas urusan rasmi.

Tarikh: j':).' "f. ::l-a-oy ....

~ ..

~ i "~

(T andata nga n)

Denganini disahkan bahawa tuntutan pegawai tersebut adalah benar dan atas urusan rasmi.

Tankh:

~ .

..... ~ '

(Tan tangan)

~ASHrMAH BT. Y ACOS

PENOLONG PEGAWA! TADUIR (N27)

SENARAI SEMAK DOKUMENSOKONGAN

LAMPIRAN E

BIL. DOKUMEN SOKONGAN TINDAKAN
3. Objek Sebagai 26000 • Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan
untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan
3.1 Tuntutan Pembelian Petrol
a) Resit pembelian I I

b) Pengesahan pegawai sebab-sebab pembelian dibuat I I
secara tunai
3.2 Tuntutan Pembelian Alat Ganti Kenderaan
'" Resit Pembelian I I

4. Objek Sebagai 27000 - Bekalan dan bahan-bahan lain
4.1 Tuntutan pembelian majalah I suratkhabar I alat tulis
'" Resit I I

5. Objek Sebagai 28000 - Penyelenggaraan dan pembaikan keeil
yang dibeli
5.1 Tuntutan penyelenggara keeil motosikal penghantar
eepat I bas
'" Resit I I
6. Objek Sebagai 29000 - Perkhidmatan iktisas dan perkhidmatan
lain yang dibeli dan Hospitaliti.
6.1 Tuntutan perbelanjaan makan I minum untuk kursus I
mesyuarat I sesi pembelajaran
'" Resit Iinvois I I
6.2 Tuntutan bayaran yuran kursus
'" Resit I I

. LAMPIRAN E

SENARAISEMAK

PEMPROSESAN BAYARAN TUNTUTAN PANJAR WANG RUNelT

BIL. OOKUMEN SOKONGAN TIND.AKAN
1. Objek Sebagai 15000 - Bayaran Balik
1.1 Tuntutan Lesen Memandu
i) Resit Bayaran Lesen Memandu I I

ii) Salman lesen Memandu I I

2. Objek Sebagai 21000 - Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup
2.1 Tuntutan Perjalanan
a) Bayaran tuntutan pemandu I I

i) Resit tol I I
I I
ii) Resit parking
I I
iii) Buku log

IV) Semak tarikh resit tol dengan tarikh buku Jog I I

2.2 Bayaran Tuntutan Teksi
2.2.1 a) Menghadiri peperiksaan
i. Borang !untutan I I
I I
ii, Surat hadir peperiksaan

iii. Resit Teksi (jika ada) I I

2.2.2 b) T untutan pengawas peperiksaan
i. Surat lanlikan pengawas I I

Ii. Borang tuntutan I I

iii. Resi! teksi (jika ada) I I
LAMP.RAN F

CARTA ALlRAN PEMPROSESAN PANJAR WANG RUNCIT

CARTA AURAN PEMPEROSESAN BAYARAN TUNTUTAN PANJAR WAN.G RUNCIT

o

Dikembalikan semula

III Tidak

Mula

Terima baucar kecil Kew 50/50A beserta dokumen sokonga.n

KPT(U)K semak dok.umen sokongan mengikut senarai semak

Buat bayaran serta cop BAYARAN TELAH DIJELASKAN pada Kew 50. Tandatangan pembayar dan penerima

Rekod. urusniaga yang telah dibayar dalam Buku Tunai Runcit

Tarnat

HELAIAN ASAL BUKU WANG RUNCIT

LAMPIRAN G

• 1/114)

BUI(U WANG RUNCIT

N~ 98

SA,YARAN

'L,_ ... =~;(:;". I._L.

'TERIMAAN

T.i,rikh

Pol d.ln P.lnloloill:il;k\i.UJ!

B~l,Ie;l_r T d-ClJ1m d: • .n

Wan •. Rueeu I- __ -+_P_.""'_~· _~oiII(.I_'.i!I_' _I~ I- _

No.

91iL:w:: ....

,Perbel;.1;_h..r •• nf-----1

30 a 0:: ;\0 00
1% 13d 'flS" ~l
:l..:!.o 0·0 ·:l.·:l.C 0-"
.>l.~e c.--e: .:100 &-d
Go ({J ~() o-J
I 'lit ('~ I i~!.(rc, I
IS,; ~ID I 86T<f 0
'tl DO 't-:J. 100
~~ .:..; 6S" '=""1
lao oe lao 0,'
)8" 00 I'i! &u
.~)... dO 3:.2. 3u
-
3::l.C 00 3.:1.c 6-£1
IG'I ..:1.0 16 't ..:to
.- 0'1 00 3'1 (;0
~o OQ to ~,
100 co 100 0-,",
'li H-O '18 1M
1..l flO I"::" 00
lOS 00 las--r;;-
3a IS 3"3 IJ,-
:1...\ 911 .:1...\ ~o
-
I£,) CO 150 Cr-<I
:l.~:;l.O l'"t
+Ib_j'f &{,
1'>0
I ,Jtt.co \ .

fL

I

r \VU".".~ ~1' " . '-08 I

,J ··1 Ir\l,\~ . l ~.~ -

I

I

I

I

:::"5%,1}05

II

II

u

LAMP.RAN H

PENY A T A PERBELANJAAN MENGIKUT OBJEK LANJUT

o 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 000 0 ~ 0 0 000 0 0 0 m ~ N 0 0 M 0 N 0 0 0 ~ q 0 ~ m 0

o ~ 000 ~ W ~ ~ 0 ~ NOm moo ~ N ~ ~ ~ 0 M ~ N 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ M N ~ M ~ 0 ~ ~ 0 M N ~

N N ~ ~ ~ ~ r , ~ r

a'i a o· N 0 0 ~ 0 <Ii

~ 0 ..... ~

... ...

• Q)

N

888

000 N 0 ~ N N

o 0 "

o M

~ <"i ~ M

....

,

..

0' o

<Ii ~

o o N

.....

, ...

c; 0 a 00(;

ggggg~

000000

- ,.,

o

....

~:

(lj

I;:, IZ ~ Z w a.

i

<C Z

a:: ~ CD

o Z

~ N M ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ N M ~ ~ ~ ~ ~ m 0 ..... N M r ~ ~ r r ~ r ~ ~ r N N N N

o ..,

~ ~

N

~ \ ..;

..,

o • ....:

.... ....

o o o

N ....

\

,

\

(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.!'l 0 O"l 0 0 0 q-
0 0 q- 0 N 0 O"l M to M N 0 0 a
ci 0> o::i r-.: en ci .... N r'i ,., r-- ..n c:i c:i M c:i
N M 1- q- to N N ,., I.!'l ,., 0 to eo M N N
,., N to ,.,
:2: N
0:: :r:
~
..I
~
=>
q- O'l O'l .... ;; .... O'l O'l O"l .... q- -,
, 0 O'l a> 0 a O'l O'l m a 0 .... ....
!:: N .... .... i:::: N N q- to q- ~ ~ q-
!II .... .... to r-, r-- r-, 1- 1'- r-- m m O'l O'l
!/) !::! !::! !::! !::! !::! N !::! !::! !::! !::! !::! !.'::! !::! !::! !.'::!
"-
'" ;; .... ... ... ;; ;; .... .... ;; ... ....
.:.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl .... N ;; ... N to N to to to .... N ;; to
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0
OC ,., N M M N M ;; M M M M ,.... ,.... M ,.,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FORMATPERGERAKAN DOKUMEN e-SPKB PANJAR WANG RUNCIT

LAMPIRAN I

NO. SEQUEN DAFTAR BAYARAN :

PERGERAKAN DOKUMEN e-SPKB PANJAR WANG RUNCIT

(UNIT PENTADBIRAN / BELANJAWAN )

15.08.2005

PANJAR WANG RUNCIT BKP/PWRl14/05

777453

TARIKH TERIMA JENIS BAYARAN NO. INVOIS / Bil

DAFTAR BAUCER
Bil TINDAKAN BAYARAN BAYARAN CATATAN
(T.TANGAN / (T.TANGAN I
TARIKH) TARIKH)
Semak Borang Tuntutan Yang Lengkap
1 NAMA PENUNTUT :
KPPA
2 Semak Perkiraan
3 II Pick-Up Form" ( Kew. 321 )
~,
4 SEDIA Y-J
15.08.2005
5 SAH v-« / .} ;/cl
e?
}. .~ , /' I
6 LULUS dQbv ;;/q l;' a-Iq
d
I I IJ
7 SATAl
8 No. Sementara Saucer Bayaran Cti;1v7/
1'1 b-(
9 No. Tetap Saucer Bayaran 1/ c A '-I {
5-~ 't.:.-
10 Nombor Kelompok
11 Daftar USPK
12 No. Cek / Elektronik Fun Transfer -

v
0
N
~ M I l l
1.1'1 It') N
,--.
0 0
0 0 \0
N ~ ~
CO 00 «
0 0
- l?J L
1.1'1
...-I
t:
c .-...
rtJ
~ '-'
CO
Z Ln
~ 0..
c(
U) t::
1-4 lit') \
0 rtJ
> Cl
l& ~ III t::
Z '0 Z rtJ
1-4 ;:
... > a: ~ ]!
t::
1-4
m s: .s=. c. CO t:: 1l
~ ~ :;:; Ln ::l
"l ';:: ';:: ,_, !U 0.. s: E
Z 1;;1 ". ~ {!!. l- e -c ~ &
~ f.- !:;. o, .:( +
I.~~
C ;>. m
~' .:.:
>- «:
c '_.
r tll
m 0. .
z . C 'li~
('"
= I, o.
t
- c
~ c
z
....r:: w
::l.,. IlL It')
0
~ -..
v
..... It')
-.. It') It')
_, a: 0 0 0
ZJ ~ 0 0 ,0
N N ~
:> n, -.. -..
0 il: 00 00 00
> 1.0 N 0 e 0
0 ::.::: -.. ._
Z N co ..... It') It') It')
- ..... ..... ...::..
1.._
z
:J
~
z Iti ii:i '5
en fu x r.:l
~ ,!B .... 1\1 E
1:.: ,._
c: ·c v c ~
III III :::l. r-« E
:r: 2 '0 w £3 ~ ro
> I- C"J' .....
... =:l r.:: c:
c: .c s
:r: .. !!! - ,:-.: .Y- ." IV
'c "i..7 ·c >
0 c: ci .0 .:»
QJ "1 ro m ~ ) 0
~ ...... z " I I- I - .:L Z
t
:...
r:
:l
."
J . " ~ col
';,
-. 0
(~ L <, N
\ -, " -, M I/)
N ::l
C-
o (» 0 0 0 ro
" I: M N 0 0 ~ ::r:
t :I ,....: Lti 0 0 M
~"'i w I'D 0 (0 00 M N
- E N ..... (0 ..... ~
0:::: ~ ~
::J :E
ItI U
~ IX _,
«
%
IX
w
Q,. ;)
~ '" =
E
"C
l ~ .>i ~j
QJ B J::
Q,. ~ ~I
0:::: ..c: ~ L I'll
::J L L L L E
::J ::J ~ .... .......
~ J!! "C ..,
{!!. ::l
« '" ......

L c
II
II C
§J! l l l l l
It
1'"
~
~ ~ i ~ ~ \
1:6- ,...
.....
~' :':0 3;
a) N
U .i.!
- a IlL L L L L L
co 0 u
z
l- II L L L L L
~
~ L L L L L
CD
....... e
III IlL
• 0
• cO

• N .c
• .... L L L L
:!i • .n II
• c
!a ..!.._ 0
r-.: II
~ .... E
0:::: ...;
18 N C
:E ~
~ 0:::: 0- ...; :!ii! ~ ~ ~ "
::J IX: ~ % ~ -,
ItI aI III
.... ::l .c ..-
~ 0.. Z ~ ....... 0
a: ..:( 0:::: ::E s e .,.....
~ z '" ::l !i 0
S iij ...J M
.E::.. Iii :5 J: :r IlL 0
0> ~ ~
'::E c ..:( .!r! ~ ~ ~ ~ l~
0 QJ ::l
Q,. I:; z
I ~ it 0.
'Q 0 U
~ {J z ..., -
IX: ..:( ::l J:
W 0 :::t '" VI P
Q,. '"
z w ~ ~
:::t CD Z a.
~ ~ ~ z 0
::J ~ ~ ~ ~ ~
t3 z ;:!
« '"
z ~ ~
w ..:(
0.. _, ~ W
0.. ~ .z, 0..
~ ..:( > l:il
~ ~ 0.. [i]
0 ::E z 0.. ~ ~ ~ l~
z ::::> .... w z ..,
L=.. e c: ~ ~ ~
'" 18 a..
E z ::::> z
'" ::J
"C { E ~
III W !3 - .-4 N M V 1.1'1
0:::: '" c!f. iii
& z ~ .-4 ...-I ...-I - .-4
iI!! ~ ~ ~
'" '" ~ c ~
E ~ E 1:: i! L L L I
'" '" OJ Z
Z ;;( n, ::J - v C c

c

or

~

V'

0- III

-

..._

-III

0. t:: ...c

v 00 tQ 0..

I~
N
ILJ") , M I l
Lrl ~ N L l
0 0
0 0 1.0
N N ~
CO iiO
a a «
i:n in 1-
M ~
~
C -
fU
a. -
00
Z Lrl
C a.
I- <C
~ c:
.... ILJ")
g It!
C'I
18 </I c:
Z 0 It!
.... ,.... .~ .~!.. ~
l.N 0 rr:
... c: ~ "'iij
.... ..... .:w::
all ..c: ..c: ~ 00 c: 11
.::.:. .::.:. Lrl ::I
.~ .;:: , " r~.t a. ..c: E
Z :1.- ~ ~ f-- ;::: <C {!!. 11.1
~ L I~L «1' + a..
i ",. n',
'J' ""
I"
~-
r
,_,
Z :j
~ r.
t
f--< C
Q
0.. Z
« '" LJ")
Z a. 0
:;;;:
-c ~
f--< -- L() L() ID
c: 0 0 0
C/) ~ 0 0 0
~ N N
,.._. a. -- iiO
0 0 a:: 00 00
> 1.0 N 0 0 0
0 ~ in -- --
z N I ell, L~_ LJ") 10 L
...... ~ t..!:"'_ .....
,-
Z
0
Q
.. ' .
Z It! I.!'I ~
C'I rr: t. ,'1
~ It! " r:
'E l... ,
..J.i .:w::
</I </I ',' ... r- ~
-< ::I '0 " m
L.. ,:_; 1-:' '" .....
>- :J > e: c:
c: r .. .\.-. '- s
-< <II ..... .r , J !v
CO 'E 0 ' I -1::. '- > 0
11.1 '" Jti lfi'J ! '.Ii
Z ,..., z _.-. I ~ 1-· :..::: Z
~
«
f--<
L.r....
<C
C!
z
L.IJ
0.. I" " v =1
pol
I!. l_ \ 0 CO
\ N
\ (V') II)
\ <, N ::I
Q.
0 0 0 0 LJ") It!
e ~ ~ C'") ~ ..... J:
t ::l 0 ..- N C'") M
m
w .... N N C'") LJ") M -1
-- c M ..-
e ~ « ~I
:::> ::E w
'" u
E cr:: ...J Gil
« ~ I
I COl
ii2 I
w
CI.. -
'"
~ E L. E
.;:
CLI _;.; ::I
l ii CLI ..c: l)
CI.. ]! u .0
c: ..&:: ~ It! Q)
:::> L L I 1+ E
:::> :::> € ....: - (J)
~ fl .<;: ..
{!. {!!. It_ ::I
'" ,...,
~+-
'-'-
L c
"'
"' c
!is I l l
2'"'
:.::i L
'8'"" L I
~ L
'I \ ~ ~
~ ~ ~.
lF (j) 1\
0)
:'::0 .....
..!:o:: ,....
V N
U _;.; L IL_
- B a. L L L
~ 0 u
z
.... Ll L! L
"'
:w
'"
~ L L I L I
G.I
.~
GI e
• 0 a. L
• a;
* '--
• N .: D
• ,.... L L l_
s • iii "'
• c
~ .1L 0
....: fI
....: E
c: -
::E J8 C!. C
::E c: g_ ~ ~ ~
:::> :..:: ~ ~ ~. 10 I-
~ ~ Ill! ItI <II
-c :::> 2: ~ C
a:: <C -- e, s ~ -
c: ::E ~ ~
~ 2: '" 3 ~ !:5
<C ftj e
c.9:_ !;;: e
CLI ~ J: a.
::E g' ~ (§ ~ ~ ~ ~l~~
c CLI :::>
...... CI.. :..:: ~ z Q.,
J: "tl C u a:
lto:: ~ Z , .....
Ill! <C :::> % ~
w c:i J: Ill! <II
g_ Ill!
Z ~ t.:I Z
J: < 0.
~ 2: z
:..:: ~ ~ ~ ~ ~
<C ~
t.:I Ill! .c
2: ~
w >- <C It)
e, _. <C ..... w .. .,
a.. lto:: z. Z Q.
:::.:: <C >- ~ @
~ ::E
0 ::E z Q. ~ ~ ~~~
z ~ :::> ....: w Z ~
C c: ::E ~
'" lto:: J8 Q. >
E z '" :::> z
.~ ~ E :w: :::>
w (!) -
'" ~ w iii
CLI z :.:: 1.0 ,.... C"I ;:0
Q. c: ";l-
III :-x, :.::
'" '" i= c WeJ
E E .E
'" ~ '" rT,; Z .:&: l _ I
z ;;;;: "- ::::I I- C. <II

...

o

t: f

z

j!

U) ....

o > z

....

...I ....

all

Z

:! ~ :

z

:!

~

c c Z au a.

1~-l8

I, "_' f i'o ,

, . .'

VI

'0

> s:: ....

o 1.0 o N

-

rtl OJ rtl ·c

VI ::J ,_

=:l . ~ s::

QJ .......

-I~ I~

''t> n

LJ

........

ro ......

CO Irl a.. «

Il'> o o N

Cia

o

U'5

...

VI

'0

> C

......

n 1-

a z

l

-

i:P

~

a z

-

r!. L

.JJ. C

a1

11:1 E

11:1 Z ~

III

11:1

<l

, ,

v

, -

V) o o t""1

-- 00

~

lr')

\ \ \ \

o o

~

....

o o

ai M

o o

r-. -.:r

o N

O'l co

...... .....

-.

~,

L ,;::1

(I)'

all

1======l~9F==tF===lF~ I ==11==91" "" I

~ I

~ :

,....,

..;.;

a

o z

1=

e LLI I L

LLDDO

f Ll_DDC LLLL

.c Ia C Ia

E c

:",

-

o

.... ,

cu

~

l..

....
III
~
Qi
::.:::
~Jl
"-"-1
'1:
nI
C)
!:
I ~l
I
~I 0-
-il Vl
£[ .-
~
CIS
>
... 1Il1 <.":I
l.., c: CO
~ nI c
l.., ~ ~
~
7' III Cl
t £1 <.":I
0-
C
CIl
rJ :0
-< -~
:> :g
> 0-
7' ..... <.":I
... ""' Cl
7' C C
In CIl
5 ....
-il ;J :0
~ . .:( =2
ta
~ .n
7' IV _.:.c:
~ t: e, 0-
(1)1 III -- Vl
cu
I .s:: .... ..._
'~l In t:
III
... Q) III
t: ~I 0\ :..! ~ "7
C ..:.:: 1:'"
o In
ru E ro M
7' 0. 1.. 1:"1
~ ~ ru ru
.... VI Q.. a
"' -
E "iii c :::::::
:.: III
::l ,_ ~ Vl
... :s2 In "' g
e ....
r... ~ t'I3 ~ !'Q
( ~ U ....c:
~
~
:..l
I., :ENARAI SEMAK

Page 1 of2

_- I
Daftar Bayaran Bil Invois Tanpa PT
Pilihan II Bil II Perka .... I
~ Menerima Invols daripada Pembekal/Kontraktor
-Tarikh invoiS/no. Invols
1 -Nombor akaun/Nama bank
-Invois diperakui
-No.Syarikat
r~ 2. I Tahun Kewangan Semasa/Akaun Kena Sayar/APS8(a)
~. 3 Ilperiha, baucer bayaran I
l~ 4 IIAkaun Dipertanggungkan .' I
I
I 5 11* Sayaran kepada CDC I
: I 6 1* Pastlkan samada melalui kaedah Pemfaktoran Pembekal/Kontraktor
-Sijil Pemfaktoran
, [ 7 1[* Good Receives Note/Delivery Order
\
I 8 II· Silll APS8(a)
I 9 II· Jadual kadar
, 10 11* Pelarasan Debit / Pelarasan Kredlt
I
!' 11 1* JKR 66
I 12 11* Perjanjlan I
I 13 11* Sebutharga I
r 14 I· Sijil Pendaftaran Kontraktor/SijU Pendaftaran Kontrator Bumlputra.
I _. I 15 11* Kelulusan Khas
r . 16 11* Perakuan oleh pembekal
i~ 17 11* Perakuan oleh Jabatan ('
,
I 18 11* Jaminan Bank
I I 19 11* Bon Pertaksanaan
I 20 I * In5uran
! - 21 II * Sij II Pera kuan Slap Kerja
I 22 11* Surat Tawaran
,
[ 23 11* Surat 5etujuterima Tawaran
r' 24 11* Sijil Memperbaiki Kecacatan
I 25 11* Deeds of Assignment
r 26 11* Sijil Kelewatan Lanjut masa I
I j 27 1* Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak
I II 28 11* Keputusan Sebutharga I
l 29 11* Keputusan Tender I
! 30 11* Surat Pengesahan Akaun Bank I
'~ 31 11* Buku Tunal dan lampiran rekupmen ... ~~ I
I
32 11* Dokumen Pampasan tanah I
v 33 11* Dokumen lain yang menyokong bayaran L I lttps:/1I 0.23.24.11 /espkb/db/tanpaptldbtanpapt/check.jsp

15/0812005

~ENARAI SEMAK

Page 2 or:

Catatan:

[\EW.50 PHI. lI80, KEW. 50A-~ -PI~,-.2"/93-,--KEW:-2·4~-------:J P1I>1.1/94 DAN RESIT

'/

_j

Simpan i Keluar I

.Ups:!/ 10.23. 24.ll/espkb/dh/tnnpaptldbtanpaptlcheck.jsp

15/08/2005

LAMPIRAN J

CARTA ALIRAN URUSAN REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT

CARTA ALiRAN URUSAN REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT

Dikembalikan Semula

Ya

D

Buat Pembetulan

Mula

Pastikan semua bayaran direkodkan dalam Buku Tunai Runcit

KPT(U)K Semak

Kira wang tunai ditangan sarna dengan baki wang tunai di Buku Tunai Runeit

Sahkan semua perbelanjaan adalah atas urusan rasmi dengan tandatangan - Buku Tunai Runeit

Sediakan penyata perbelanjaan mengikut Objek Lanjut

KPT(U)K memproses daftar bayaran

Serahkan baueer rekupmen, Buku Tunai Runeit dan semua dokumen sokongan kepada PAK(U)K dan PPT(U)K untuk tandatangan

PAK(U)K I PPT(U)K Semak

PPT(U)KlPAK(U)K sah dan lulus daftar bayaran

KPT(U)K terima daftar bayaran yang telah lulus

PAK(U)KlPPT(U)K sah dan lulus bauear bayaran

Cetak bauear bayaran yang telah lulus

Terima eek dari JANM, rekod dalam Buku Daftar Bayaran dan tunaikan

Tebuk DIBAYAR di sudut sebelah Kanan atas bauear

Simpan dalam kotak

Tamat

LAMP.RAN K

SURAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MEN GENAl PERA TURAN-PERA TURAN PENUTUPAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA. CAWANGAN W_!.kWAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA, ARAS 2pT2GtA.

PREs.INl2. KOtvIPLEK KEMENTERIAN KEWANGAN. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62594 PUTRAJAYA

labatan Abun!an Negara Malaysia ©

Cawa.'lgz..1. U".c,a (;

Aras 2. Lot :IG j A.. ?:.~dnt Z

Komplek" Ke:;:!~;:::;::i:ln Kewangan

Pusar Pentadbir:m Kerajaan PerseA.-ublall 62594 Putrajaya

Telefon: 03 -88821 000 Faks:03-88895817

Raj. TUC/II:

Ruj. Kami:

ANMjCWPj4075 Jld. V( 7 )

Tarikh:

13 Oktober 2004

KETUA-KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

Y. Bhg. Tan Sri! Dato'! Datin! Tuan! Puan,

PERA TURAN-PERA TU RAN PEN UTU PAN AKAUN PERSEKUTILIPO..'_"_'

TAHUN KEWANGAN 2004

1. TUJUAN

1.1 Surat ini bertujuan untuk menerangkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua Pusat Tanggungjawab CPT]) yang diberi khidmat oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Cawangan Utama, Putrajaya (JAN.CUP) berkenaan dengan penutupan akaun persekutuan bagi tahun kewangan 2004.

2. PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2004

2.1 Tarikh akhir bagi Penutupan Akaun Awam Persekutuan tahun kewangan 2004 telah ditetapkan oleh Surat PekelHing Akauntan Negara Malaysia Bil. 2 Tahun 2004.

2.2 Berdasarkan kepada Surat Pekeliling tersebut, akaun-akaun bagi tahun kewangan 2004 di JAN.CUP akan ditutup pada tarikh-tarikh seperti berikut:-

Akaun Bulanan Tarikh Tutup
Disember 2004 31 Disember 2004
Disember 2004 Tambahan I Pada atau sebelum
(Akaun Kena Bayar) 31 ]anuari 2005 p

ClI104·035

8. WARAN PERUNTUKAN BAGI TAHUN 2004 DIPROSES DALAM TEMPOH AKAUN KENA SAYAR

8.1 Semua waran peruntukan bagi tahun 2004 atau 2005 hendaklah dicop Tahun 2004 atau Tahun 2005 masing-masing pada borang kawalan kelompok dan waran peruntukan.

8.2 Penyediaan Borang Kawalan Kelompok

(i) Semua waran peruntukan tahun 2004 hendaklah dikelompokkan secara berasingan dari waran peruntukan tahun 2005.

(ii) Borang kawalan kelompok bagi tahun 2004 yang disediakan dan dinomborkan oleh JabatanjPTJ masing-masing hendaklah merupakan sambungan nombor siri tahun 2004.

8.3 Penyediaan Waran Peruntukan

(i) Waran peruntukan tahun 2004 yang disediakan dan dinomborka n oleh KementerianjJabatanjPTJ masing-masing hendaklah merupakan sambungan nombor siri tahun 2004.

(ii) KementerianjJabatan/PTJ yang menyediakan dan menghantar borang kawalan kelompok dan waran peruntukan tahun 2004 hendaklah mencatatkan ked-ked JabatanjPTJ tahun 2004.

9. BAUCAR SAYARAN REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT I PANJAR MESIN FRANKING

9.1 Semua baucar bayaran untuk rekupmen panjar wang runcit hendaklah dikelompokkan secara berasingan dari baucar bayaran lain.

9.2 Semua baucar bayaran Rekupmen Panjar yang terakhir hendaklah dicop REKUPMEN TERAKHIR pada borang kawalan kelompok.

ClJI04-035 7

9.3 Bagi rekupmen terakhlr, KementerianjJabatan/PTJ hendaklah menyertakan empat salinan Perakuan Panjar Wang Runcit berserta Lampiran A, B, C1 dan D atau empat salinan Perakuan Panjar Mesin Franking berserta Lampiran E, F, G dan H bersama dengan baucar bayaran dan dokumen sokongan. Keempat-empat lampiran ini hendaklah disusun kepada empat set sijil berasingan. Setiap lampiran mestilah dicatat Nombor Petunjuk seperti Kod JabatanjPTJ dan Nombor KelompokjBaucar. Rekupmen akan ditolak jika Sijil Perakuan Panjar tidak disediakan.

9.4 Sijil Perakuan Panjar pada akhir tahun 2004 mestilah ditandatangani oleh pegawai-pegawai yang diberikuasa dan dicop dengan cop rasmi pejabat.

9.5 Kod jenis urusniaga 136 hendaklah digunakan pada Baucar Bayaran untuk REKUPMEN TERAKHIR dalam tempoh Akaun Kena Bayar.

9.6 Tiga salinan baucar bagi setiap Rekupmen Terakhir hendaklah dikemukakan ke Jabatan ini. Satu salinan baucar tambahan tersebut hendaklah dikepilkan kepada set asal Sijil Perakuan Panjar.

9.7 Sekiranya tiada rekupmen bagi tempoh sehingga 31 Disember 2004, Sijil Perakuan Panjar dalam empat salinan masih perlu disediakan dan dihantar ke jabatan ini pada atau sebelum 10 Januari 2005.

9.8 Rekupmen Terakhir akan DITOLAK jika Sijil Perakuan Panjar tidak disediakanjdikepi Ikan.

9.9 Sekiranya pemegang panjar wang runcit gaga I mengemukakan Sijil Perakuan Panjar pada tarikh yang ditetapkan di atas, tindakan untuk menutup panjar wang runcit tersebut mungkin akan diambil

10. BULAN PERAKAUNAN UNTUK BORANG KAWALAN KELOMPOK

10.1 Semua borang kawalan kelompok untuk dokumen-dokumen kewangan (baucar bayaran, baucar jurnal, penyata pemungut dan waran peruntukan) yang diproses dalam tempoh Akaun Kena Sayar bagi akaun tahun kewangan 2004 hendaklah dicatat "13/2004" di medan "Bulan Perakaunan".

SIJIL PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT

LAMPIRAN L

Lampiran A

Pejabat Perakunan Kod Jabatan

: JANM Cawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya

No. Kad Keeil

: 112

: 0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUNelT SEPERTI PADA 31 DIS EMBER 2004

Saya memperakui bahawa baki wang runcit yang ada dalam tangan sayaselepas tutup urusan pada hari terakhir dalam tahun 2004 berkenaan dengan akaun panjar wang dengan wang apongan sebanyak RM4,OOO.OO yang diberi kepada saya ialah RM 3,294 •. 00 (Ri.nggit Malaysia: Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Sahaja ) dan telah dlperekeunkan dengan betul seperti berlkut.-

( a) Amaun telah didahulukan kepada. saya

RM 4,000.00

Tolak

( b ) Hekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan seperti dalam senaral yanq dik.embarkan (Lampira" B)

Tiada

( c ) Baucer ditangan seperti dalam senarai yang dikembarkan,

(436/04 - 447/04) ( Lampiran C)

RM 706.00 RM 706 .. 00

( d ) Buku Tunai

RM 3.,294.00

DISOKONG OLEH:

( e ) ( i) Wang Tunai Dalam Tangan ( ii) Wang Tunai Dalam Bank

RM 3,294.00

RM 3,294 .. 00

Senaraisokongan yang disertakan dengan perakuan ini telah disahkan oleh dua orang pegawai yang bertanggungjawab tentang kebtulannya.

Tarikh; '

31 .. 12.2004

Tarikh:

31,12.2004

~cJL~ O')'\..A

(Has mah Bt Yacob)

T( U) K 2

lampiran B

Pejabat Perakunan Kod jabatan

No. KadKecil

JANM Cawangan Wllayah PersekutuanPutrajaya 112

0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAI REKUPMEN DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER .2004

an, Rujukan Baucer Perkara Amaun
Kecil (RM)
- TIADA -
~~
(Ha mah Bt Yacob)
T(U)K2 Lampira.n C

I")ejabat Perakunan

1

nod jabatan

No. Kad Keeil

JANM Ca.wangan Wilayah Pe.rsekutuan Putrajaya 112

0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAI.BAUCER DITANGAN SEPERTI PADA 31 DI.SE.MBER 2004

BU. Rujukan Baueer Perkara Amaun
Keeil (RM)
1 436/04 f1l10HD FlRDAUS BIN SENIN 6.00
2 437/04 RADZAU BIN BAHARUM 20.00
3 438/04 AMRAN BIN BUYONG 70.00
4 439/04 ALI BIN MOHO SHARIF 30.00
5 440/04 HASNIAH BT RASHID 16.40
6 441/04 ABO RAZAKBIN ABDUL WAHAB 45 .. 00
7 442/04 AMA T SANI BIN AHMAD 120.00
8 443/04 AMAT SANI BIN AHMAD 43.60
9 444/04 HASHIMAH BT YACOB 150.00
10 445/04 HARIDRANATH AIL K.N. DAMONDARAN 15.00
11 446/04 HASHIMAH BT YACOB 150.00
12 447/04 ABDAZIZ BIN JAAFAR 40.00
Bi.UCER DALAM TANGAN 706.00
~~.~
( Has ah Bt Yacob)
T(U)K2 I Pejabat Perak.unan

Kod jabatan No. Kad Keeil

Nama Jabatan

Alamat

Nama Pegawai Yang Bertanggungjawab AtasKewangan

NomborTelefon Jabatan dan Sambungan Ber.kenaan

Lampiran D

: JANM Cawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya

: 112

: 0200

: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia : Seksyen Kewangan Dan Akaun Sahagian Pengurusa.n Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan

Aras 11, Blok C 1, Parcel C

Pusat Pentadbi.ran Kerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJA YA

: JOHAR BIN IBRAHIM

f!3-88853151

LAMP. RAN M

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAI REKUPMEN DIMINT A TET API BELUM DIJELASKAN

LampiranB

Pejabat Perakunan

,

I

Kod jabatan

No. Kad Kecil

JANM Cawangan Wilayah Persekutuan PutraJaya 112

0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAI REKUPMEN DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN SEPERTI PADA 31 DIS.EMBER 2004

Bil. Rujukan Baucer Perkara Amaun
Kecil (RM)
-TIADA -
r~
( Ha mah Bt Yacob)
T(U).K2 LAMP.RAN N

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAI BAUCAR DITANGAN

Lampiran C

I")ejabat Perakunan

1

"ad jabatan

No. Kad Keeil

JANM Cawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya 112

0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAI BAUCER DITANGAN SEPERTI PADA 31 DlSEMBER 2004

Bil. Rujukan Baueer Perkara Amaun
Keeil (RM)
1 436/04 MOHO FIRDAUS BIN SENIN 6.00
2 437/04 RADZALI BIN BAHARUM 20.00
3 438/04 AMRAN BIN BUYONG 70.00
4 439/04 ALI BIN MOHO SHARIF 30.00
5 440/04 HASNIAH BT RASHID 16.40
6 441/04 ABD RAZAK BIN ABDUL WAHAB 45.00
7 442104 AMAT SANI BIN AHMAD 120.00
8 443/04 AMAT SANI BIN AHMAD 43.60
9 444/04 HASHIMAH BT YACOB 150.00
10 445/04 HARIDRANATH AIL K. N. DAMONDARAN 15.00
11 446/04 HASHIMAH BT YACOB 150.00
12 447/04 ABDAZIZ BIN JAAFAR 40.00
ai-.UCER DALAM TANGAN 706.00
r~
( Has ah Bt Yacob)
T(U)K2 LAMPIRAN 0

MAKLUMAT PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN SIJIL PERAKAUAN

i Pejabat Perakunan Kod jabatan

No. Kad Kecil

Nama Jabatan

Alamat

Nama Pegawai Yang Bertanggungjawab Atas Kewangan

Nombor Telefon Jabatan dan Sambungan Berkenaan

Lampiran D

= JANM Cawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya

: 112

: 0200

: J:lbatan Perkhidmatan Awam Malaysia : Seksyen Kewangan Dan Akaun Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan

Aras 11, Blok C1, Parcel C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJAYA

: JOHAR BIN IBRAHIM

~3 ·88853151

FORMAT PERGERAKAN DOKUMEN e-SPKB REKUPMEN TERAKHIR PANJAR WANG RUNCIT

LAMPlRAN P

Kod PTJ ,010101 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM -PENTADBIRAN leu PEJABAT

,~=====_ .. L:._ __ ---,- , __ =====~

,- -------,._--_._------_._------_._--_._------------

No. KPlNo.Daftar Syk1. PWR

KodJab_

112

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Nama Penerima

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

-------+-----------------------------------------1

MBBEMYKL I MALAYAN BANKING

Kod Bank

Ala.mat

No. Akaun Bank ••••• PERIHAL CEK / EFT

---_----~-------------------------------+---------------- -----~

8erganda (811. CekJEFT)

~-----.------+_-----------------------------~.----- --r--------~

TAkaun Penerima I X

-.-------- , -----+------------- ------

I ."Ih., BAYARAN REKU.MEN· PANJA.RWANG RUNCIT AKHIRTAHUN BKFi. (+Terbuka 39/12 - 53/12)

Kod Plndah Catat

==:=====~-============================~=========================--=====

Pesana" I Kebena.ran

EDY/PWRBKP/105/03

Invois Pembekal

----.---------r-----------,----+---------r------------.---.-----.---~.

Amaun (RM)

767.10

. . . -+ -+ ---L -+-. -I

__________________ J_U_m_IB_h_:..LI -'- .J_U_m_la_h_: _'-- ... 767 • 10

No RuJukan

AmBun(RM)

Tarlkh

No Rujukan

-----------+--

10/1212003

PERBELANJAAN OIMASUKIRA KE OALAM AKAUN·AKAUN 01 BAWAH

----------.- ---

- _.
PTJ/PK Prog/Aktiviti Amanah Projek Selia CP Objek Amaun (RM)
010101 030101 15102 50,0
--
010101 030101 21199 107.0
.. - --
J 010101 030101 27101 15.0
--- ~--
010101 030101 27199 78.8
-.- _.
010101 030101 27299 40.
----
010101 030101 29118 97.8
010101 030101 29199 76,5
_~10101 i 030101 29411 302.0 "1

r-. +--'1-12 ~

B;-T~~~~

t~--~-~

~08 I 112_~ BOa l_~_L~l.

Vot

Oisedlakan I MOHAMMAD NOR BIN MUSA

J.w,"" ---- _f~EMBANTU TAOBIR (KEWANGANI

Perakuan I KAlSOM BINTI JAMIL @ RAM LAN

l~ _ ~~_~_-1 KEruA PEM~ TADBIR (KEWANGANJ , _

Perakuan II I NORZALINA BINTI ABDUL RAOF

--------r--------+--- --

I Tandatangan

------'-. ------- 1'-----

Tarik

·----I-~andatangBn

J

----------,_-------

----- ... -- -t---------

Jawatan

PENOlONG AKAUNTAN (KANAN)

---- __ ._------

___ ,--=_Tarik

Jawatan

Tarik

Tarik

h l 23/1212003

~-
h I 23/12/2003
I
-- --
h [2311212003

h --l Jawata~ .. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) t-Tarikh-~~[ ~3/1212oo~_

I--p_8_ra_k_Ua_n __ ' --1 __ KA_L_S_°_M_B.'_N_T_I_JA_M_I_L_@_RA_M_LAN ~ =rT::... ...

Ta;ikh -r 2311212003

-_-p_e-r_-a_:_~_:_~_-"'-.'.-_-._- ._- __ -+_._-N~O-~RZA_--L-IN-A-B-I.-NT-I-A-B-D-U-L-RA-_~O~F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_-_-J-'_-T-a~:a-n-ga-n---il-

Jawalan - -- PENOLONG AKAUNTAN (KANAN) __ ~~:1~~-;3I1~;003

._--_--'--

Jenis Uruslli 13610

Amaull : Rillgg

Diaedlakan

Jawalan

Dibatalkan

KERAJAAN MALA YS'A (Kew.304E)
BAUCAR BAY ARAN Muka sural 2/2
Tahun Kewangan 2003 -
~9a'-1 PeJ. Perakaunan I No. K81ompok I Tarikh Kelompok I +AP 96 (a) I +AP 56 (a) I No.Bau~ Tarikh Baucar
I 070 I OX64 I 23/1212003 I I 1 QX64 23/1212003
Jum"'_'1 Jumlah
767.10 an.
Subsidiari
it Malalsia Tujuh Ratus Enam Puluh TuJuh Dan Sen Seeuluh Sahaja MOHAMMAD NOR BIN MUSA

KETUA PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

-Ja-w~la~ ----- .. --.---.--------------------------- --.--_-_ .. - _. ·[_;_~;_ik_h_l' __'

--_._--- -_--'----_._-------_._---------------

Lampiran A

Pejabat Perakaunan : JANM Caw. Wilayab Persekutuan Putrajaya

Kod Jabatan : 112

Nc. Kad Ked! : 0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUN CIT SEPERTI P ADA

31 DISEMBER 2003

Saya memperakui bahawa baki wang runcit yang ada dalarn tangan saya selepas tutup urusan pada hari terakhir dalam tahun 2003 berkenaan dengan akaun panjar wang dengan wang apongan sebanyak RM4000.00 yang diberi kepada saya ialah RM3232.90 (Ringgit Malaysia: Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua dan sen Sembilan Puluh Sahaja) dan telah diperakaunkan dengan betul seperti berikut :-

(a) Amaun telah didahulukan kepada saya

RM4000.00

Tolak

(b) Rekupmen yang diminta tetapi belum dijelaskan seperti daJarn senarai yang dikembarkan

(Lampiran B) Tiada

( c) Bauear di tangan seperti dalam senarai yang dikembarkan.(39/12 - 53/12) (Lampiran C)

RM767.10

RM767.10

(d) Buku Tunai

RM3232.90

DISOKONG OLEH :

(e) (i) Wang Tunai Dalam Tangan (ii) Wang Tunai Dalam Bank.

RM3232.90

RM3232.90

Senarai sokongan yang disertakan dengan perakuan ini telah disahkan oleh dua orang pegawai yang bertanggungjawab tentang kebetulannya.

Tarikb : ;u . l.:t . ~ot> 3

Taodatangan :

Tandatangan : ~

NORZALINA BT ABDUL RAOF ~fAK(U)K

Lampiran B

Pejabat Perakaunan Kod Jabatan

No. Kad Keeil

: JANM Cawangan Wilayah Persekutuan Putrajaya 112

0200

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT

SENARAI REKUPMEN DIMINTA TETAPI BELUM DIJELASKAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2003

an, Rujukan Perkara Amaun (RM)
Bauear Keeil
TIADA
NORZA~BDUL RAOI'
PAK(lI)K
~
'~.J _" '0,;: Lampiran C

Pejabat Perakaunan Kod Jabatan

No. Kad Kecil

: JANM Cawangan WilayahPersekutuan Putrajaya 112

0.20.0.

PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT SENARAIBAUCAR 01 TANGAN SEP.ERTI PADA 31 OISEMBER. 200.3

Bil. R.ujukan Per.kara Amaun (RM)
Baucar Kecil
1 39/12 Bayaran Bekalan Am Yang lain RM40.00
2 40/12 Bayaran Bek.aJan-8ekalan Pejabat Yang lain RM14.00
3 41/12 Bayaran Bekalan-Bekalan Pejabat Yang lain RM6.00
4 42/12 Bayaran Tol RM16.S0
5 43112 Bayaran Tal RM57AO
6 44/12 Bayaran Keraian Pejabat RM150.00
7 45/12 Bayaran Keraian Pejabat RM20.00
8 46/12 Bayaran Keraian Pejabat RM82.00
9 47/12 Bayaran Balik Yuran Kursus RM50.00
10 47/12 Bayaran Bahan-Bahan Bercetak Yang lain RM15.00
11 48/12 Bayaran Keraian Pejabat RM50.00
12 49/12 Bayaran Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain RM44.80
13 50/12 Bayaran Tol RM32.10
14 51112 Bayaran Perkhidmatan Fotografi RM97.80
15 52/12 Bayaran Perkhidmatan Yang Lain RM76.S0
16 53/12 Bayaran Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain RM15.00
Baucar Dalam Tangan RM767.1o.
c::)~
NORZALINA BT ABDUL RAOF
'"' '''''' ,
'""'" Lampiran D

Pejabat Perakaunan : JANM Caw. Wilayab Persekutuan Putrajaya

Kod Jabatan 112

No. Kad Kecil 0200

Nama Jabatan Jabatan Perkhidmatao Awam

Alamat Penuh Seksyen Kewangan Dan Akaun Babagian Khidmat Pengurusan Aras 11, Blok ci, Parcel C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJAYA

Nama Pegawai Yang Bertanggungjawab

Atas Kewangan KALSOM BT. JAMIL

Nombor Telefon Jabatan Dan SamDungan Berkenaan

03 - 88853158

dJA~

NOllA1iNA BT ABDUL RAOF "-_ PAK(U)K

LAMP.RAN Q

CARTA ALlRAN REKUPMEN TERAKHIR PANJAR WANG RUNCIT

CARTA ALiRAN URUSAN REKUPMEN TERAKHIR PANJAR.WANG RUNelT

o

r·-_______" 6 1 t4--4I -0

c5

Buat Pembetulan

Mula

Terima sijil perakuan serta dokumen sokongan daripada Bahagian

KPT(U)K semak sijil perakuan dan dokumenikut senarai semak

KPT(U)K memproses daftar bayar invois tanpa Pesanan Tempatan

Serahkan baucar rekupmen, sijil perakuan Panjar dan dokumen sokongan kepada PPT(U)KlPAK(U)K untuk tandatangan

PAK(U)KlPPT(U)K semak

PAK(U)KlPPT(U)K sahkan dan lulus baucar bayaran

Cetak baucar bayaran yang telahlulus

Terima cek dari JANM rekod dalam Buku Daftar Bayaran dan tunaikan

Tabuk DIBAYAR di sudut sebelah kanan atas baucar

Simpan dalam kotak

Tamat

LAMPIRAN R

PEMERIKSAAN MENGEJUT

.. .

'0 1IIe: .. :I

E_:'

: - ::J

p

..

~(S\

..

- ,_

:_J i.F :tJ.1

o

.;.

3

• e: :I

.E

II ::J ...

:r

..

.,;;

..

VI ..

" 3

:z:

..

3

..

-