Anda di halaman 1dari 4

CERITA : ADA HIKMAHNYA

Watak :

1. TokPenghulu 2. Orang kampung 3. Ketuatentera 4. AnaklelakiTokPenghulu

TokPenghuludengananaknyamembelaseekorkuda.Merekaamatmenyayangikudaitu.Sat uhari, kudaituterlepasdanteruslarikedalamhutanberhampiran. Orang kampung yang mengetahuihaltersebutberkatakepadaTokPenghulu, Orang Kampung : Kami simpatiataskehilangankudakesayanganTok. TentuToksedih.

Sebaliknya,TokPenghulutersenyumlaluberkata, TokPenghulu Orang Kampung TokPenghulu : Takapalah. Mestiadahikmahnya. : ApahikmahnyaTok? : Tok pun taktahu. Tapipastiadahikmahnya.

Beberapaminggukemudian, kudakesayanganTokPenghulupulangsemuladenganmembawabeberapaekorkuda liar.Orang kampungsangatkagumkeranasekarangbilangankudakepunyaanTokPenghulubertambah secaratiba-tiba.Sudahrezekinya. Orang kampung : Tokbertuahlah. Untung.

Begitulah kata mereka.TokPenghulusebaliknyaberkata, TokPenghulu : Belumtentulagi. TapiTokyakintentuadahikmahnya.

AnaklelakiTokPenghulubegitugembiradengankudakudanya.Setiapharidiamenunggangkudakesayangansambilmenggembalakuda-kuda liar yang lain. Begitusibukdantangkassekali.Entahbagaimanapadasatupetang, anakTokPenghuluitujatuhdaripadakudanyalalupatahtangankanannya.Orang kampungtahudiaadalahanakkesayanganTokPenghulu.MerekadatangmenziarahianakTo kPenghulu yang terlantar. Orang kampung : Malang benarnasibTokbarudapatnikmatsekarangditimpa bala pula.

Kata mereka.TokPenghulutersenyumlaluberkata, TokPenghulu : Iniujian Allah. Tentuadahikmahnya.

Tidak lama kemudian, kampungmerekadidatangiolehpegawai-pegawaiatasantentera Negara itu.Orang kampungsemuanyabimbangkerana raja merekamemangterkenalzalimdantidakberperikemanusiaan. Ketuatentera : Raja memerintahkansemuaanakmudalelakidikumpulkan! Negara

memerlukantenteratambahanuntukdihantarkemedanperang!

Arahketuatentera.Semuaibubapakampungiturisaudansedihterpaksaberpisahdenganana k-anaklelakimereka.Para remajalelakidibariskan di hadapanketuatentera, termasukanaklelakiTokPenghulu yang patahtanganitu. Ketuatentera : Kamudikecualikan! Tidakadagunanyamembawa orang yangpatahtangan!

Kata ketuatenterasambilmenudingjarinyakepadaanaklelakiTokPenghulu.Padaketikaitu, dalamhati orang kampungterngiang-ngiang kata-kata darimulutpenghulumereka, Mestiadahikmahnya.

Pengajaran :Setiapapa yang berlakuadaburukdanbaiknya. Orang yang berimansentiasamelihatsisibaikdaripadanya.Merekamenerima yang burukdengansabar, namun di dalamhatisentiasamengharapkebaikan di sebaliknyadaripada Allah.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS RAJA MELEWAR PISMP AMBILAN JANUARI 2010 SEMESTER 4

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

NAMA AHLI KUMPULAN 4

: ASIAH BINTI HARUN : SITI ZUNITA BINTIHJ. ZULKIFLI : MOHD QARIB BIN ZAINAL ABIDIN : AHMAD AIDI FAIZI BIN MOHD NOR

UNIT NAMA PENSYARAH TAJUK CERITA

: PEMULIHAN BAHASA MELAYU : EN. MOHAMAD BIN OSMAN : ADA HIKMAHNYA~