Anda di halaman 1dari 5

A. B. C. D. E.

1. Dalam ajaran Islam, transformasi manusia dapat dicapai melalui apa ? Ibadah Tauhid Akidah Akhlak Syariah 2. Apakah contoh saling hubungan dan interaksi pada peringkat awal antara Islam dengan Konfusianisme yang bermula sejak kurun ke-7 M lagi. i)Perdagangan ii) bermastautin di China iii)perkahwinan iv) kepimpinan A. i, ii dan iii B. ii, iii dan iv C. i, ii, dan iv D. i, iii dan iv 3. Dalam konteks hubungan sosial ,interaksi antara masyarakat Islam dengan masyarakat Buddha merupakan interaksi antara budaya dan tamadun yang berbeza. Nyatakan di manakah interaksi itu berlaku: I Thailand II China III India IV Kemboja A. I dan II B. II dan III C. I dan III D. I dan IV

B. Hak masyarakat Yahudi,Kristian dan kelompok-kelompok kaum lain diberi jaminan perlindungan. C. Agama lain bebas diamalkan selagi tidak mengganggu agama Islam. D. Masyarakat Yahudi, Kristian dan lainlain setaraf dengan masyarakat Islam. E. Orang-orang Yahudi perlu mengeluarkan perbelanjaan peperangan bersama orangorang yang beriman apabila mereka berperang. SOALAN TITAS 5. Berikan maksud Islam dari sudut bahasa: a) Benar b) Tulus c) Tunduk d) Taat

6. Berapa lamakah Rasulullah S.A.W. berusaha & berjuang pada zaman Jahiliyah untuk menegakkan ajaran Islam semula? a) 20 tahun b) 21 tahun c) 22 tahun d) 23 tahun 7. Denis Saurat merupakan Anglo-Frech yang mengakui ajaran Nabi Muhammad S.A.W. dalam bukunya. Berikan nama buku tersebut: a) History of Muhammad b) History of Religions c) History of Islam d) History of Ancient Civilisations 8. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan prinsip yang diamalkan oleh setiap agama dan tamadun. Apakah

4. Antara berikut yang manakah bukan isi dalam Piagam Madinah? A. Tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dan Kristian diberi perlindungan.

pandangan setiap agama dan tamamdun terhadap alam sekitar? A. Alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan B. Manusia dipertanggungjawabkan sebagai penjaga alam sekitar C. Memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerahTuhan secara bertanggungjawab D. Memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar disembah E. Semua diatas

B Menyesuaikan Islam dengan semua bentuk pembangunan dan kemajuan semasa C Menyatukan ajaran Islam dan bukan Islam D Menyelesaikan permasalahan orang bukan Islam 47. Berikut merupakan konsep penting untuk memahami pandangan semesta tamadun islam.Antaranya: i)konsep keimanan ii)konsep akidah iii)konsep kemanusiaan iv)konsep kekuasaan A) I,II,II B)I,II,IV C)I,III,IV D)I,II,III,IV 154. tamadun islam terbina atas dasar-dasar berikut, KECUALI a)syariah b)akhlak c)akidah d)umran 155. syariah mempunyai banyak keistimewaan, kecuali

9. Apakah konsep kekeluargaan menurut ajaran islam? A. Kesetiaan dan pertalian yang erat B. Kasih sayang dan hormat-menghormati C. Toleransi dan tanggungjawab D. Kasih sayang dan kesetiaan

10. Apakah yang perlu masyarakat sentiasa dihormati? A. hormati orang lain dan gotong royang B. nilai-nilai dan norma-norma murni C. nilai-nilai dan hormati orang tua D. menyanyangi dan menolong orang

a) bersifat sempurna b) bersifat universal c) bersifat rasional d) bersifat bersepadu 156. Sistem kementerian yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar al-Khattab adalah mencontohi sistem yang pernah dipraktikkan oleh kerajaan X. X ialah: a) kristian b) yahudi c) romawi d) zorastrian

39. Berikut adalah peranan Sunnah sebagai sumber Tamadun Islam, KECUALI: A Sebagai pelengkap kepada al-Quran B Memperincikan apa yang terkandung di dalam al-Quran C Merupakan sumber kedua selepas al-Quran D Memperbetul ayat-ayat al-Quran 40. Apakah fungsi utama Ijtihad? A Mengolah hukum terhadap perkaraperkara baru bagi umat Islam

157. Yang berikut adalah prinsip yang menjadi kiriteria asas akidah, kecuali: A)Kesatuan B)Rasional c)hemah tinggi D)Toleransi 158. "akidah adalah hal2 yg berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan di dlm hati sehingga......" siapakah yg telah menyatakan pernyataan di atas? a) Umar Al-Khattab B) Hassan Al-Banna c) Ibn al-Khaitam d) Abu nasr Al-Farabi 159. Yang mana antara berikut merupakan keistimewaan syariah? a) memelihara agama b) bersifat terbuka kepada penemuan baru c) menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti d) bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan 160. Apakah pengertian SYARIAH? a) undang2,aturan dan ketetapan allah B) sikap rohani yang memuliakan tingkah laku manusia terhadap ALLAH C) perjanjian yang diikat antara makhluk dan penciptanya D) sisitem berfikir secara dinamik 161. Dalam bidang falsafah dan ilmu, tamadun Islam menerima sumbangan daripada tamadun: A)Yunani B)Rom C)India D)Arab 162. Allah S.W.T berfirman dalam surah alJathiyah (45:18) yang bermaksud:

Kesudahannya Kami jadikan engkau (Wahai Muhammmad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukumhukum agama; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar). Ayat di atas merujuk kepada __________ A) Syariah B) Akidah C) Akhlak D) Kepercayaan 163. Terdapat enam aspek kepercayaan seperti yang dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah. Antara berikut, susunan manakah yang BETUL? I) Beriman kepada Allah S.W.T II) Beriman kepada Malaikat III) Beriman kepada Hari Akhirat IV) Beriman kepada Qadak dan Qadar V) Beriman kepada Rasul VI) Beriman kepada Kitab A) I,II,III,VI,V,IV B) I,II,III,IV,V,VI C) I,II,V,VI,III,IV D) I,II,V,VI,IV,III 164. Antara berikut yang manakah BUKAN aspek rasional yang boleh dijelaskan bagi membuktikan kebenaran dan kesahihan akidah Islam? A) Menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti B) Menolak pertentangan antara akal dengan wahyu C) Bersifat terbuka kepada penemuan baru D) Kepercayaan yang ersifat dogmatik semata-mata

165. Dalam bidang falsafah dan ilmu, tamadun Islam menerima sumbangan daripada tamadun Yunani, mankala dari tamadun India pula diambil ilmu: i. matematik ii. astronomi iii. botani iv. perubatan A) i & ii B) i & iii C) ii & iii D) iii & iv 166. Apakah dua aspek akidah yang perlu diberi perhatian sewajarnya untuk membentuk personaliti yang unggul dalam diri manusia yang menjadi penggerak kepada pembinaan tamadun Islam? i. kepercayaan ii.keimanan iii.pelaksanaan iv.kaedah A.i & ii B.I & IV C.ii & iii D.iii & iv 167. Tamadun Islam pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh tamadun ____menekankan perkembangan _______. A) Arab, kebudayaan B) Arab, intelektual C) Yunani, falsafah D) India, kebudayaan 168. Pilih penyataan yang benar tentang keistimewaan syariah. i. bersifat sempurna bagi memenuhi keperluan manusia dalam semua bidang kehidupan ii. bersifat universal kerana tidak tertakluk kepada batasan kaum, iklim mahupun sempadan geografi

iii. matlamat pelaksanaan undang-undang syariah adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T iv. bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sehingga hari kiamat A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. ii, iii dan iv D. semua jawapan di atas 56. siapakah tokoh terawal yang membicarakan tentang konsep tamadun dan tamadun Islam? a. Ibn Majah b. Ibn Sina c. Ibn Khaldun d. Sayyid Qutb 57. Apakah contoh-contoh ilmu kerohanian dan kebendaan yang menjadi ramuan kepada kelahiran sesebuah tamadun yang terdapat di dalam al-Quran? i. pemikiran dan intelektual ii. akhlak iii. ekonomi iv. tatasusila dan kebudayaan a. i,ii,iii b. i,ii,iv c. i,iii,,iv d. ii,iii,iv 58. Apakah asas kepada pembinaan tamadun Islam? a. Kepercayaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T b. Beriman kepada Tuhan Yang Esa iaitu Allah S.W.T. c. Percaya kepada ilmu tauhid d. Menurut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya

48. Menurut Abu Hassan Ali al.Nawawi dalam bukunya Western Civilisation,Islam and Muslim,

terdapat 2 istilah yg lebih menepati konsep tamadun islam & berpusat kepada wahyu iaitu istilah: i)umran ii)hadharah iii)madaniyyah iv)tamadun A) I,II B)I,III C)II,III D)I,IV 49. suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti dan mempunyai empat unsur, iaitu bahan-bahan ekonomi,sistem politik,pengetahuan dan seni''.pendapat berikut diambil dari seorang pemikir barat mengenai konsep tamadun.siapakah pemikir barat tersebut. a) arnold toynbee b)j.k fiebleman c)oswald spengler d)samuel Huntington 50. istilah manakah yang digunakan oleh syeikh muhammad abduh dan muhammad farid wajdi untuk menerangkan konsep tamadun. a)hadharah b)madaniyyah c)tamadun d)umran. 51. Manusia dari perspektif Islam ialah mukallaf yang bermaksud? a. makhluk yang menjalankan tanggungjawab terhadap diri sendiri b. Makhluk yang menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah c. Makhluk yang menjaga hubungannya dengan manusia dan alam semesta d. makhluk yang diberi tanggungjawab atau kewajipan tertentu yang diamanahkan 52. Manusia berasal daripada gabungan tersebut.. a. Tanah dan air

b. c. d.

Tanah, roh, jasad Roh dan jasad Tanah, air, roh dan jasad

53. Menurut Islam, apakah tanggungjawab yang diletakkan Allah untuk dipukul oleh manusia I. Hubungan dengan Allah II. Hubungan dengan alam semesta III. Hubungan dengan manusia A. B. C. D. I dan II I, II dan III I sahaja II dan III

54. Menurut Ibn Khaldun, apakah mekanisme penting pengukur bagi pembangunan sesebuah tamadun? A. pembangunan pembandaran dan kehidupan di Bandar B. pemerintahan berkonsepkan Negara Islam, penggunaan bahasa Arab dan seni bina Islam C. pembangunan dari segi asas dan keperluan telah disempurnakan D. pembangunan berdasarkan wahyu Allah 55. siapakah tokoh yang berpendapat bahawa tamadun adalah sebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. a. Abu Hasan Ali al-Nadawi b. Syed Muhammad Naquib al-Attas c. Syeikh Muhammad Abduh d.Said Hawa