Anda di halaman 1dari 24

SOALAN TITAS

1.Berikan maksud Islam dari sudut bahasa:


a)Benar
b)Tulus
c)Tunduk
d)Taat
2.Berapa lamakah Rasulullah S.A.W. berusaha & berjuang pada zaman
Jahiliyah untuk menegakkanajaran Islam semula?
a)20 tahun
b)21 tahun
c)22 tahun
d)23 tahun
3.Denis Saurat merupakan Anglo-Frech yang mengakui ajaran Nabi Muhammad
S.A.W. dalam bukunya.Berikan nama buku tersebut:
a)History of Muhammad
b)History of Religions
c)History of Islam
d)History of Ancient Civilisations
4.Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan prinsip yang diamalkan
oleh setiap agama dantamadun. Apakah pandangan setiap agama dan tamamdun
terhadap alam sekitar?
A.Alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan
B.Manusia dipertanggungjawabkan sebagai penjaga alam sekitar
C.Memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerahTuhan secara
bertanggungjawab
D.Memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar
disembah
E.Semua diatas
5.Apakah konsep kekeluargaan menurut ajaran islam?
A.Kesetiaan dan pertalian yang erat
B.Kasih sayang dan hormat-menghormati
C.Toleransi dan tanggungjawab
D.Kasih sayang dan kesetiaan
6.Apakah yang perlu masyarakat sentiasa dihormati?
A.hormati orang lain dan gotong royang
B.nilai-nilai dan norma-norma murni
C.nilai-nilai dan hormati orang tua
D.menyanyangi dan menolong orang
7.Tamaduna apakah yang menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai
dasar sesebuah kerajaanmelalui peranan dan tanggungjawab seseorang
pemerintah.

A.Tamadun Yunani
HoD.Tamadun Rom

B.Tamadun India
E.Tamadun Indus

C.Tamadun Hwang

8.Konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme adalah termaktub dalam


A. Kitab Veda
B. Lapan Jalan Mulia
C. halal dan haram
D. Yin Yang
9.Dalam ajaran Islam, transformasi manusia dapat dicapai melalui apa ?
A.Ibadah
B.Tauhid
C.Akidah
D.Akhlak
E.Syariah
10.Apakah contoh saling hubungan dan interaksi pada peringkat awal antara
Islam dengan Konfusianismeyang bermula sejak kurun ke-7 M lagi.
i)Perdagangan
ii) bermastautin di China
iii)perkahwinan
iv) kepimpinan
A.i, ii dan iii
B.ii, iii dan iv
C.i, ii, dan iv
D.i, iii dan iv
11.Dalam konteks hubungan sosial ,interaksi antara masyarakat Islam dengan
masyarakat Buddhamerupakan interaksi antara budaya dan tamadun yang
berbeza. Nyatakan di manakah interaksi itu berlaku:
I Thailand
II China
III India
IV Kemboja
A.I dan II
B.II dan III
C.I dan III
D.I dan IV
12.Antara berikut yang manakah bukan isi dalam Piagam Madinah?
A.Tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dan Kristian diberi perlindungan.
B.Hak masyarakat Yahudi,Kristian dan kelompok-kelompok kaum lain diberi
jaminan perlindungan.
C.Agama lain bebas diamalkan selagi tidak mengganggu agama Islam.
D.Masyarakat Yahudi, Kristian dan lain-lain setaraf dengan masyarakat Islam.
E.Orang-orang Yahudi perlu mengeluarkan perbelanjaan peperangan bersama
orang-orang yang berimanapabila mereka berperang.
13.Tokoh-tokoh islam memberikan sumbangan penting kepada perkembangan
tamadun Cina dalam dinasti berikut KECUALI:
A.Dinasti Tang
B.Dinasti Sui
C.Dinasti Sung
D.Dinasti Yuan
E.Dinasti Ming
14. Sains dan muzik dalam tamadun Cina menekankan 2 aspek iaitu?
a.dengar dan lihat
b.fungsi dan kepentingannya
c.penekanan dan penghayatan
d.bahasa dan teknologi

15. Apakah sumbangan besar tamadun Cina terhadap perkembangan


teknologi?
a.kertas, pencetakan, bahan letupan, kompas
b.kertas,bahan letupan, pakaian, tembaga
c.tembaga, emas, bahan binaan, kertas
d.bahan kimia, kapal, jam, bahan elektrik
16. Terangkan 3 aliran Fa (Legalisme)?
a.undang-undang, autoriti, kaedah
b.undang-undang, rayuan, fahaman
c.undang-undang, kerajaan, kaedah
d.undang-undang, kepakaran, ketelitian
17. Nyatakan 4 ciptaan besar Cina yang mempengaruhi masyarakat cina?
a.bahasa, kamus, muzik, teknologi
b.bahasa, muzik, perubatan, undang-undang
c.kesusasteraan, kesenian, sains, teknologi Cina
d.teknologi Cina, kesenian, undang-undang, bahasa
18. Ajaran yang menekan kan amalan nilai dan sifat mulia adalah
amalan?
a.islam
b.buddha
c.konfusius
d.analects

19. Di manakah terletaknya pusat pertumbuhan Tamadun Cina


A.Chang Jiang
B.Anyang
C. Sungai Kuning
D.Canton
20. Apakah yang ditekankan dalam susur galur sistem Zang Fa
A.Nenek Moyang
B.Suami dan Isteri
C.Ayah dan Anak
D.Raja dan Pembesar
21. Apakah nama bentuk tulisan Tamadun Cina
A.Zhishi
B.Hanzi
C.Jiajie

D.Liushu

22. Antara berikut yang manakah salah satu konsep penting dalam
Moisme
A.Samadhi
B.Wuwei
C.Ren
D.Jian Ai
23. Empat penciptaan agung Tamadun Cina adalah membuat kertas,pencetakan,
dan bahan letupan. Nyatakan satu lagi nama penciptaan agung Tamadun Cina
A.Kincir Angin
B.Kapal Korek
C.Kompas
D.Alatan Memburu

24. Setiap lukisan di Tamadun Cina menggambarkan?


a)Hubungan manusia dengan haiwan
b)Hubungan manusia dengan tuhan
c)Hubungan manusia dengan manusia
d)Hubungan manusia dengan alam semulajadi
25. Siapakah pengasas Daoisme ?
a)Laozi & Zhuangzhi
b)Zhong Hua & Hua Xia
c)Zong Fa& Mo zi
d)Mei Feng & Hua yip
26. Apakah konsep penting dalam Moisme?
a) tidak suka berperang
b) menyerah kepada nasib
c) mengutamakan golongan cerdik pandai
d)mengutamakan golongan atasan
27. Tokoh utama yang manakah bertanggungjwb terhadap kejayaan
drama Cina ?
a ) Guan Hanqing
b) Zhong Hua
c) Wang Shi
28. Apakah seni yang dihargai di Tamadun Cina ?
a)Kaligrafi
b)Seni Lukis
c)Seni Bina

d) Laozi

d)Puisi

29. Dalam kitab Lun yu apakah yang dititikberatkan dalam kitad


tersebut?
a.kemanusiaan
b.pendidikan
c.pertanian
d.kesusilaan
30. Sistem keluarga dalam masyarakat cina mengutamakan kuasa
hanya terletak pada kaum lelaki atas waris sebelah bapa, betul atau salah??
a.betul
b.salah
31. Dalam kesusteraan Dinasti apakah yang merupakan zaman keemasan puis?
a.Dinasti song
b.sungai kuning
c.Dinasti Tang
d.chang jiang
32. Apakah bidang yang merangkumi sains dan teknologi?
a.lukisan
b.khazanah
c.pembinaan
33. Apakah yang dimaksudkan Datong?
A)Jalan Agong
B)Jalan lurus
C) Jalan mulia

d.senibina

D)Jalan buntu

34 .Konsep apakah yang ditekankan oleh moisme?


a)Aspek kasih sayang(jian ai)
b)Mengecam sikap suka berperang (feigong)
c)Menyerah kepada nasib(feiming)
d)Mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian)
A)a,b
B)a,b,c
C)a,b,d
D)a,b,c,d
35. Tulisan cina dikenali sebagai apa?
A) huiyi
B)hanzi

C)xing sheng

D)liushu

36. Apakah nama bagi puisi genre sastera cina klasik?


a)Shijinjing
b)Liji
c)xijing
d)shujing
e)chunqiu
A)a,c,d
B)c,d,e
C) a,b,c,d,e
D)b,c,d,e
37. Apakah jenis penciptaan agung yang terdapat dalam tamadun cina?
a)teknik membuat kertas
b)pencetakan
c)bahan letupan
d)kompas
A)a ,b
B)a,b,c
C)b,c,d
D)a,b,c,d
38. Berikut merupakan bentuk2 kesenian dalam Tamadun Melayu kecuali:
A.Seni Tari
B.Seni Pertukangan
C.Seni Kulinari
D.Seni Tulisan
39.Manakah antara berikut merupakan antara Seni Tari dalam Tamadun
Melayu?
I.Zapin
II.Terendak
III.Mak yong
IV.Inang
A.i,ii,iii
B.i,iii dan iv sahaja
C.i dan ii sahaja
D.Semua di atas
40.Berikut merupakan ciri-ciri Sains dan Teknologi yang dihasilkan oleh
Tamadun Melayu kecuali
A.Mencerminkan keperluan serta nilai-nilai kebudayaan Melayu
B.Kesemua sains dan teknologi yang ada merupakan rekaan tamadun Melayu
C.Memanifestasikan daya kreatif kebudayaan Melayu dan kebijaksanaan
tempatan
D.Sesuatu yang unik bagi mengisi keperluan dan nilai kebudayaan Melayu
41.Antara aspek-aspek sains dan teknologi Melayu sebelum dan selepas
kedatangan Islam ialah:
I.Teknologi Alam Bina
II.Teknologi pertanian
III.Teknologi Pertukangan
IV.Teknologi Ukuran
A.i,ii,iii
B.i,iii dan iv sahaja
C.i dan ii sahaja
D.semua di atas

42.Berikut adalah contoh-contoh karya persuratan sebelum kedatangan islam


kecuali
A. Puteri Santubong
B. Tajul Salatin
C. Mahsuri D. Sang Kancil
43.Apakah yang dimaksudkan dengan persuratan sebelum Islam?
I.Terdiri daripada sastera kitab, sastera ketatanegaraan dan kitab-kitab perubatan
II.Merupakan dalam bentuk sastera lisan dan sastera hikayat
III.Antaranya ialah Sharabul Ashiqin oleh Hamzah Fansuri
IV.Terdiri daripada cerita mitos dan legenda
A.i dan ii
B.ii dan iv
C.i dan ii dan iv
D.Semua di atas
44.Persuratan selepas kedatangan islam terdiri daripada
I.Sastera kitab
II.Sastera ketatanegaraan
III.Historiografi Melayu
IV.Kitab-kitab perubatan
V.Astronomi dan matematik
A.I dan III
B.I, II dan III
C.I dan IV
D.Kesemua diatas
45.Berikut adalah peranan Sunnah sebagai sumber Tamadun Islam,
KECUALI:
A.Sebagai pelengkap kepada al-Quran
B. Memperincikan apa yang terkandung di dalam al-Quran
C. Merupakan sumber kedua selepas al-Quran
D.Memperbetul ayat-ayat al-Quran
46.Apakah fungsi utama Ijtihad?
A.Mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru bagi umat Islam
B.Menyesuaikan Islam dengan semua bentuk pembangunan dan kemajuan
semasa
C. Menyatukan ajaran Islam dan bukan Islam
D Menyelesaikan permasalahan orang bukan Islam
47. Berikut merupakan konsep penting untuk memahami pandangan semesta
tamadun islam. Antaranya:
i)konsep keimanan
ii)konsep akidah
iii)konsep kemanusiaan
iv)konsep kekuasaan
A) I,II,II
B)I,II,IV
C)I,III,IV
D)I,II,III,IV

48. Menurut Abu Hassan Ali al.Nawawi dalam bukunya Western Civilisation,Isl
am and Muslim, terdapat 2istilah yg lebih menepati konsep tamadun islam &
berpusat kepada wahyu iaitu istilah:

i)umran
A) I,II

ii)hadharah
B)I,III

iii)madaniyyah
iv)tamadun
C)II,III
D)I,IV

49. Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan


hasil pengeluaran atau produktiviti dan mempunyai empat unsur, iaitu bahanbahan ekonomi,sistem politik,pengetahuan danseni.Pendapat berikut diambil
dari seorang pemikir barat mengenai konsep tamadun.siapakah pemikir barat
tersebut.
a) arnold toynbee
b)j.k fiebleman
c)oswald spengler
d)samuel Huntington
50. istilah manakah yang digunakan oleh syeikh muhammad abduh dan muham
mad farid wajdi untuk menerangkan konsep tamadun.
a)hadharah
b)madaniyyah
c)tamadun
d)umran.
51. Manusia dari perspektif Islam ialah mukallaf yang bermaksud?
a. makhluk yang menjalankan tanggungjawab terhadap diri sendiri
b. Makhluk yang menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah
c. Makhluk yang menjaga hubungannya dengan manusia dan alam semesta
d. makhluk yang diberi tanggungjawab atau kewajipan tertentu yang diamanahkan
52. Manusia berasal daripada gabungan tersebut..
a. Tanah dan air

b. Tanah, roh, jasad

c. Roh dan jasad

d. Tanah, air, roh dan jasad

53. Menurut Islam, apakah tanggungjawab yang diletakkan Allah untuk dipukul
oleh manusia
I.Hubungan dengan Allah
II.Hubungan dengan alam semesta
III.Hubungan dengan manusia
A.I dan II

B.I, II dan III

C.I sahaja

D.II dan III

54. Menurut Ibn Khaldun, apakah mekanisme penting pengukur bagi pembangu
nan sesebuah tamadun?
A. pembangunan pembandaran dan kehidupan di Bandar
B. pemerintahan berkonsepkan Negara Islam, penggunaan bahasa Arab dan seni
bina Islam

C. pembangunan dari segi asas dan keperluan telah disempurnakan


D. pembangunan berdasarkan wahyu Allah
55.siapakah tokoh yang berpendapat bahawa tamadun adalah sebagai keadaan
kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila
dan kebudayaan yang luhur bagi seluruhmasyarakatnya.
a. Abu Hasan Ali al-Nadawi
b. Syed Muhammad Naquib al-Attas
c. Syeikh Muhammad Abduh
d.Said Hawa
56. siapakah tokoh terawal yang membicarakan tentang konsep tamadun dan ta
madun Islam?
a. Ibn Majah
b. Ibn Sina
c. Ibn Khaldun
d. Sayyid Qutb
57. Apakah contoh2 ilmu kerohanian dan kebendaan yang menjadi ramuan
kepada kelahiran sesebuah tamadun yang terdapat di dalam al-Quran?
i. pemikiran dan intelektual
ii. Akhlak
iii. Ekonomi
iv. tatasusila dan kebudayaan
a. i,ii,iii
b. i,ii,iv
c. i,iii,,iv
d. ii,iii,iv

58. Apakah asas kepada pembinaan tamadun Islam?


a. Kepercayaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T
b.Beriman kepada Tuhan Yang Esa iaitu Allah S.W.T.
c. Percaya kepada ilmu tauhid
d. Menurut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya
59. Di dalam Islam, kemuliaan di sisi Allah s.w.t. adalah berdasarkan
a. bangsa
b. Budaya
c. keturunan
d. ketakwaan
60. Sumber-sumber mutlak dalam Islam adalah seperti berikut kecuali
a. Sunnah
b. Ijtihad
c. Al-Quran d. Masalih mursalah
61.Apakah aspek-aspek yang terdapat dalam kitab Lun Yu (Analects)?
a) falsafah,pendidikan,sosial politik
b) pendidikan,kemanusiaan,sifat-sifat mulia
c) sosial politik,kesusilaan,sifat mulia
d) falsafah,pendidikan,kemanusiaan
62.Bilakah ajaran Buddha mula tersebar ke Negara China?
a)Kurun Masihi keenam
b)Kurun Masihi kelapan
c)Kurun Masihi pertama
d)Kurun Masihi ketiga

63.Siapakah pengasas Daoisme?


a)Laozi dan Zhuangyi
b)Laozi dan Mo Zi
c)Chuan Qu dan Wang Shifu
d)Guan Hanqing dan Zhuangyi
64.Apakah kitab yang terkandung pemikiran falsafah dao(daojia) dan aliran
keagamaan dao(daojiao)?
a)Kitab Lun Yu
b)Kitab Daode Jing
c)Kitab Yijing
d)Kitab Dao
65.Apakah 2 aspek yang ditekankan dalam tamadun cina menerusi bidang sains
dan teknologi?
A.Fungsi dan kemahiran
B.Ilmu dan kepentingan
C.Fungsi dan kepentingan
66.Apakah sumbangan besar tamadun cina terhadap perkembangan teknologi
serta tamadun dunia?
I.Bahan letupan
II.Membuat kertas
III.Pelayaran
IV.Pencetakan
V.Kompas
A.I, II, III dan IV
B.II, III, IV dan V
C.I, II, IV dan V
D.Semua di atas
67.Dalam tamadun cina, mereka menekankan fungsi dan kepentingan dalam
bidang Sains dan Teknologi.Antara berikut yang manakah bidang-bidang yang
dimaksudkan.
I.Astronomi
II.Kimia
III.Seni bina
IV.Pelayaran
V.Tenunan
A.I, II, III dan IV
B.II, III, IV dan V
C.I, II, IV dan V D.Semua di atas
68. antara berikut yang manakah merupakan zaman keemasan puisi?
A. Dinasti Song
B. Dinasti Yuan
C.Dinasti Tang
D. Dinasti Han
69. Fu merupakan bentuk prosa bernada di zaman
A. Dinasti Song B. Dinasti Yuan
C. Dinasti Tang

D.Dinasti Han

70. Antara berikut yang manakah merupakan tokoh utama pada zaman
Dinasti Yuan? (zaman keemasandrama)
A. Chang Jiang
B. Chuan Qu
C. Wang Shifu
D. Shi Jing
71. Dinasti Ming dan Qing merupakan zaman keemasan fiksyen. Apakah
maksud Sanguo Yanyi?
A. Mimpi Loteng Mereh
B. Roman Tiga Negara
C. Kisah Pinggir Air
D. Pasu Plum Emas

72. Antara berikut, yang manakah bukan merupakan kesenian Tamadun Cina?
A. Kalendar
B. Muzik klasik
C. Kaligrafi
D. Seni Bina
73. Pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah,
antaranya:i.Konfusianisme
ii.Daoisme
iii.Aliran fa
iv.Moisme
v.Shang Xianisme
A)I,ii dan iii
B)ii dan v
C)I,ii,iii,iv
D)Ii,iii dan v
E)I,ii,iii,iv,v
74.Sistem politik di China adalah berteraskan dinasti yang bersifat?
A)Demokrasi
B)Feudal
C)Detokrasi
D)Keturunan
E)Dominasi
75.Sesebuah dinasti di China akan berpegang pada satu ajaran falsafah lazimnya
berbeza dengan falsafahdinasti yang lain, antara yang berikut yang manakah
betul?
i.Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak
ii.Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan
iii.Shang Xianisme menekankan pemerintahan berdasarkan budi bicara
iv.Aliran fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan
v.Daoisme menekankan pemerintahan berdasarkan tabii
A)ii dan iii
B)I,ii dan v C)Ii,iii dan iv
D)I,ii,iv dan E)ii,iii,iv,v
76.Apakah ciri-ciri sistem kekeluargaan masyarakat cina?
i.Sangat mementingkan semangat kekeluargaan
ii.Memusatkan kuasa pada kaum lelak
iiii.Megutamakan waris lelaki sebelah ibu
iv.Mengutamakan waris sebelah bapa dan pemerintah
v.Keutamaan banyak diberi kepada semua anak-anak yang lahir pada tahun naga
A)Ii dan iv B)I,iii dan v C)Ii,iv dan v

D)I,ii,iv dan v

E)Ii,iii dan iv

77.Siapakah pengasas Moisme dalam falsafah dan agama Tamadun Cina?


a.Laozi
b.Han Feizi
c.Mo zi
d.Zhuangzi
78.Konsep-konsep dalam ajaran Moisme berikut adalah benar kecuali:
a.Kasih sayang sejagat
b.Mengecam sikap suka berperang
c.Menyerah kepada nasib
d.Mengutamakan golongan cerdik pandai
79.Konsep-konsep dalam ajaran Moisme bertentang dengan konsep ajaran:
a.Konfusianisme
b.Buddhisme
c.Islam
d.Daiosme

80.Pernyataan berikut benar mengenai ajaran Fa kecuali:


a.Merangkumi tiga cabang iaitu Fa(undang-undang), Shi(autoriti), dan
Shu(kaedah).
b.Diasaskan oleh dua pemikir agung Cina iaitu Laozi dan Zhuangzi.
c.Dilaksanakan semasa pemerintahan Dinasti Qin oleh Qin Huangdi.
d.Aliran Fa mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak
pemerintah terhadaprakyatnya.
81.Kemuncak kegemilangan Islam di China adalah pada zaman:
a.Dinasti Han
b.Dinasti Yuan
c.Dinasti Qin
d.Dinasti Ming
82.Pernyataan berikut adalah benar kecuali:
a.Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke Negara China melalui dua
jalan, iaitu jalandarat dan jalan laut seawal abad ke-7M.
b.Pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di Selatan China mendirikan
masjid diGuangzhou dan Quanzhou.
c.Pada zaman Dinasti Yuan, Zhanghe telah berjaya mengelilingi dunia
termasuk kedatangannya ke Alam Melayu.
d.Jalan Sutera yang melalui kawasan Parsi dan Afghanistan telah membentuk
masyarakat IslamChina di Xian.

83.Antara sumbangan Tamadun Cina ketika Dinasti Yuan ialah:


a.Kubah masjid
b.Seni ukiran tiang masjid
c.Sukatan Ling
d.Takwim Islam
84.Antara pernyataan yang berikut, yang manakan betul tentang kedudukan
geografi Tamadun India?
i.Benua kecil India yang terletak di antara Lautan Hindi dengan Pergunungan
Himalaya
ii.Terbahagi kepada dua wiliaya utama iaitu India Utara dan India Timur
iii.Tamadun India disempadani oleh Tamadun Cina di barat
iv.Tamadun India disempadani oleh Tamadun Parsi di barat
A. i dan ii

B. ii dan iii

C. i dan iv

85.Pilih kitab Veda yang betul.


i.Rig
ii.Yatur
iii.Sama
A. i dan iii
B. i dan iv
C. ii dan iii

D. ii dan iv

iv.Adarva
D. iii dan iv

86.Susun lapis masyarakat India mengikut Veda diistilahkan sebagai


A.Atharva dharma
B.Ashrama dharma
C.Adarva dharma
D.Atharma dharma
87.Yang manakan bukan empat peringkat kehidupan mengikut Veda?
A.Brahmacarya
B.Sannyasa
C.Grahasta
D.Vanadharta
88.Yang manakah bukan salah satu kasta utama dalam tamadun India?
A.Brahmin
B.Ksatriya
C.Grahasta
D.Sudra
89.Pilih bahasa yang yang dianggap penting dalam Bahasa Dravida.
i.Tamil
ii.Tegulu
iii.Malayalam
iv.Kaddana
A.i dan iv
B. ii dan iv
C. i dan iii
D. iii dan iv
90.Antara yang berikut, pasangan kesusasteraan dan deskripsi yang manakah
yang betul?
Kesusasteraan Deskripsi
i.Epik Ramayana - Ditulis oleh Valmiki
ii.Epik - MahabharataMengajar manusia supaya berpegang janji dan menjauhi
sifatdan amalan negatif
iii.Bhagavadgita - Mengandungi dua koleksi iaitu Ettutokai dan Pattupattu
iv.Sangam - Dihasilkan oleh pujangga Vyasa
v.Tirukkural - Melambangkan nilai kemanusiaan yang membicarakan pelbagai
persoalan tentang sikap manusia terhadap diri danalam
A.i, ii dan iv
B.i, ii dan v
C.ii, iii dan iv
D.ii, iii dan v
91.Selain kepercayaan dan agama Hindu, Buddha dan Islam dalam ketamadunan
India, apakah agama lainyang diamalkan?
i.Jaina
ii.Kristian
iii.Bahai
iv.Zoroaster
A.i dan iii
B.ii dan iv
C.i, ii dan iv
D.i, iii dan iv
92.Apakah maksud perkataan Santana Dharma?
A.Agama yang benar
B.Agama yang kekal abadi
C.Agama yang membawa kesedaran
D.Agama yang satu
93.Dewa Shiva merupakan dewa bagi mahzab apa?
A.Saivisme
B.Sakhta
C.Ganapatiyam

D.Sauram

94.Dalam agama Hindu, terdapat 5 prinsip utama kehidupan. Antaranya ialah:


i.Manusia itu Suci
ii.Kewujudan Tuhan yang Tunggal
iii.Kebaikan adalah jalan ke syurga
iv.Kesedaran dikecapi dari keikhlasan
A.i dan iii
B.i dan ii
C.i, ii, dan iii
D.Semua di atas

95.Apakah yang merupakan antara 10 disiplin yang besifat sejagat dalam agama
Hindu?
i.Kejujuran
ii.Kesucian
iii.Mengaji kitab
iv.Keikhlasan
A.i dan iii
B.i dan iv
C.i, ii, dan iii
D.Semua di atas
96.Di manakah antara di bawah merupakan salah satu dari Empat Kebenaran
Mulia?
A.Penderitaan itu adalah universal
B.Semua orang mengalami penderitaan
C.Penderitaan merupakan cara tuhan memberi balasan atas dosa-dosa
D.Penderitaan tidak boleh diatasi
97.Mazhab Hinayana tersebar di kawasan selatan seperti
i.Sri Lanka
ii.Myanmar
iii.Tibe
iv.Jepun
A.i dan ii
B.i dan iii
C.ii dan iii
D.iii dan iv
98.Antara yang berikut, manakah bukannya faktor pendorong kepada
kemunculan tamadun-tamadun duniasebelum ini?
A. Kedudukan yang tidak strategik
B. Rangsangan keagamaan dan kerohanian
C. Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai
D. Persaingan dengan tamadun lain
E. Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi
99.Siapakah yang mengutamakan konsep kitaran?
A. Ibn Kathir
B. Ibn Katsir
D. Ibn Khaldun
E. Ibn Battuta

C. Ibn Sina

100.Berdasarkan sejarah, antara yang berikut, yang manakah bukannya faktor


kemerosotan sesebuahtamadun?
A. Jumud
D. Jenayah

B. Bencana alam
E. Jurang sosial

C. Keruntuhan moral

101.Siapakah berpendapat "in the course if its evolution, a civilisation


produced, among other things,a universal state and higher form of religion"?
A.Arnold Toynbee
B. Thomas Berry
C. Edward Sullivan
D. Ali Shariati
E. Muhammad Abduh
102." Muslim civilisation was the product of Muslim religion" adalah pendapat
siapa tentang pengaruhan agama terhadap tamadun?
A. Edward Sullivan
B. Arnold Toynbee

C. Thomas Berry

D. Muhammad Abduh

E. Ali Shariati

103.Siapakah yang menekan persoalan peranan Islam sebagai faktor utama


dalam tamadun Islam?
A. Muhammad Abduh
B.Ali Shariati
C. Edward Sullivan
D. Ibn Khaldun
E. Jurji Zaydan
104.Manakah tamadun-tamadun yang berikut merupakan tamadun yang telah
bertahan dalam satutempoh masa yang panjang?
A. Tamadun Hindu dan Tamadun Rom
B. Tamadun Cina dan Tamadun Rom
C. Tamadun Islam Uthmaniyah dan Tamadun Romawi
D. Tamadun Islam Uthmaniyah dan Tamadun Turki UthmaniyahE. Tamadun
Hindu dan Tamadun Islam
105.Siapakah pelopor terawal pengajian tamadun?
A. Farid Wajdi
B. Muhammad Abduh
D. Jurji Zaydan
E. Ibn Sina

C. Ibn Khaldun

106.Antara tamadun yang berikut, yang manakah tidak sebegitu dipengaruhi


oleh agama?
A.Tamadun Cina
B.Tamadun India
C.Tamadun Islam
D.Tamadun Barat
E.Tamadun Melayu
107.Apakah aspek-aspek yang berikut BUKANLAH digunakan untuk
membezakan tamadun daripada budaya?
A.Natijah Budaya
B.NatijahAgama
C. Natijah Tamadun
D.Kenegaraan
E.Wilayah
108.Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak (1469-1539). Terdapat berapa
orang Guru Sikh telahmeneruskan agama ini yang termaktub dalam kitab suci
Guru Granth Sahib?
a) 1 orang
b) 2 orang
c) 9 orang
d) 10 orang
109.Penganut Sikh menyebut nama Tuhan dengan perkataan Waheguru.
Apakah definisi Waheguru?
a) Tuhan yang menakjubkan
b) Tuhan yang sempurna
c) Tuhan yang rasional
d) Tuhan yang dikasihi

110.Tamadun India mempunyai pelbagai bidang. Salah satu ialah bidang


kesenian. Dalam bidang ini, senihalus mengandungi 3 aspek penting iaitu
i) Muzik
ii) Lagu
iii)Tarian
iv)Drama
a) i,ii,iii
b) ii,iii,iv
c) i,ii,iv
d) i,iii,iv
111.Seni bina kuil Hindu ditentukan oleh peraturan, perancangan, pemilihan
tapak, mitologi dan astronomi.Struktur yang penting dalam seni bina Hindu
termasuklah:
I- Shihkara (bentuk kereta kuda)
II- Stambhas (bentuk tiang)
III- ratha (bentuk binatang/burung)
IV- gopuram (pintu masuk kuil)
A. I,II dan III
B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III danIV (m/s 90)
112.Seni bina Buddha jelas kelihatan semasa pemerintahan Raja Asoka. Jenisjenis seni bina Buddhatermasuklah Stupa Buddha,Torana Buddha, dan Vedika
Batu. Antara unsur yang berikut, yang manakahdiukir di atas Vedika Batu atau
pagar yang mengelilingi stupa Buddha?
A. ayat-ayat suci Buddha
B. sejarah kehidupan Buddha
C. hikayat Buddha
D. bentuk binatang (mukasurat 90)
113.Apakah sumbangan Islam terhadap kehidupan masyarakat India?
I. menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa
II. mantap dari bidang pertanian
III. memartabatkan kedudukan wanita
IV. melahirkan bahasa baru
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV D. II,III dan IV (pg 89)
114.Siapakah merupakan Guru terakhir dalam sejarah Sikh?
A. Granth Sahib B. Gobind Singh
C. Arjan Dev D. Ajit Saini (pg 88)
115.Simbol utama yang digunakan untuk memperkasa identiti Sikh adalah
seperti yang berikut kecuali
A. Rambut panjang
B. Sikat C. Gelang Emas D. Seluar jerut (m/s 88)
116.Seni muzik berkembang seiring dengan seni tari di Tamadun India. Alat-alat
muzik di India Selatan dandi India Utara adalah berbeza. Antara alat-alat muzik
yang berikut, yang manakah merupakan alat-alatmuzik India Selatan?
I. Sitar
II. Veena
III.Natasvaram
IV. Mirdanga
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV D. II,III dan IV (m/s 90)
117.Dua kombinasi yang digunakan serentak dalam seni muzik merupakan:
A. tala,kasa
B. raga,tala
C. hada,raga
D. kasa,hada (m.s 90)

118.Unsur-unsur apakah yang digambarkan oleh lukisan yang terdapat dalam


candi dan kuil di india?
I keceriaan
II keagamaan
III keamanan
IV kebijaksanaan
A. I dan II
B. I dan III
C. I, II dan III
D. I, II dan IV (page 91)
119.Apakah aspek seni bina kuil Hindu ditentukan?
I peraturan
II perancangan
III Pemilihan tapak IV astronomi
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C, II, III dan IV
D. I, II, III dan IV
(pg90)
120.Yang berikut, mana merupakan alat-alat muzik India Selatan?
I Sahnai
II Veena
III Mirdanga
IV Tabala
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. I dan IV

(page90)

121.Yang mana tidak merupakan aspek yang terkandung dalam seni halus
India?
A. Drama
B. Nyanyian
C. Tarian
D. Muzik
(page89)
122.Apakah definisi Tamadun?
A.Suatu taraf kejayaan dari segi pembagunan mental, keadaan masyarakat yang
berintelektual atau berilmu tinggi .
B.Suatu taraf pencapaian dari segi pembagunan sosial, keadaan masyarakat
yang berperadaban ataumenjadi bertamadun.
C.Suatu taraf pencapaian dari segi pembagunan fizikal, keadaan masyarakat
yang sihat ataukehidupan bahagia.
D.Suatu taraf pencapaian dari segi pembagunan psikologi, keadaan masyarakat
yang berfikiran positif atau perkawalan emosi yang baik.

123.Antara berikut yang manakah BUKAN faktor pendorong kepada


kemunculan tamadun-tamadun dunia?
A.Rangsangan keagamaan dan kerohanian
B.Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai
C.Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi
D.Perlaburan modal asing yang tinggi
124.Dari manakah Tamadun Islam yang bersikap terbuka menerima sumbersumber ilmu?
A.China
B.Mesir Purba
C.Aztec
D.Lembah Indus

125.Antara berikut yang manakah BUKAN faktor-faktor kemerosotan sesebuah


tamadun?
A.Bencana alam
B.Keruntuhan moral
C.Perbezaan agama
D.Kezaliman
126.Apakah itu jumud?
A.Wujud sikap terbuka yang mampu menerima perubahan terutamanya dari segi
perubahan permikian atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan
sosial.
B.Wujud sikap terbuka yang mampu menerima perubahan terutamanya dari segi
perubahanteknologi atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan sosial.
C.Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari
segi perubahan permikiran atau perubahan dalam skruktur politik, ekonomi dan
sosial.
D.Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya
dari segi perubahanteknologi atau perubahan dalam skruktur politik,
ekonomi dan sosial.
127.Tamadun apakah yang mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau
wilayah yang berbeza?
A. Tamadun Indus
B. Tamadun China
C. Tamadun Islam
D. Tamadun Barat
128. Apakah faktor yang menentukan imej sesuatu tamadun?
A. Bangsa yang menerajui tamadun
B. Kaum yang terdapat dalam tamadun
C. Budaya yang diamalkan dalam sesuatu tamdun
D. Kepercayaan dan agama yang diamalkan dalam sesuatu tamadun
129.Tokoh siapakah yang berpendapat bahawa pembangunan dan kemerosotan
sesebuah tamadun adalahmengikut hukum kitaran sejarah?
A. Plato B. Lao Tze
C. Muhammad Abduh
D. Ibn Khaldun
130. Jurang sosial yang amat ketara berlaku dalam tamadun apa?
A. Tamadun Indus
B. Tamadun Romawi
C. Tamadun China
D.Tamadun India
132. Apakah kesan wujudnya sikap jumud?
A. Mengakibatkan keruntuhan moral dalam sesebuah masyarakat
B. Merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat
C. Berlakunya jurang sosial dalam masyarakat
D. Berlakunya prasangka antara seseuatu masyarakat dengan yang lain

133. Apakah peranan agama?


A. melahirkan manusia yang tidak bermoral.
B. melahirkan manusia yang bermoral.
C. memelihara keamanan sesebuah masyarakat.
D. membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta
perilaku tindakanmereka.
134. Tamadun apa yang lebih cenderung memisahkan nilai-nilai keagamaan
dalam kehidupanmasyarakatnya?
A. Tamadun China.
B. Tamadun Barat.
C. Tamadun Aztec.
D. Tamadun Islam.
135. Arnold Tonybee berpendapat bahawa :
A. in the course if its evolution, a civilisation produced, among other things,
a universal stateand higher form of religion.
B. Tamadun-tamadun timur (oriental civilisation) tidak dapat difahami
sepenuhnya kecualidengan merujuk kepada agama-agama besar Asia.
C. Muslim civilisation was the product of Muslim religion.
D. Muslim civilisation was not the product of Muslim religion.
136. Antara berikut, yang mana bukan faktor mendorong kepada kemunculan
tamadun-tamadundunia sebelum ini?
A. Kreativiti manusia.
B. Kedudukan yang strategik.
C. Rangsangan keagamaan dan kerohanian.
D. Persaingan dengan tamadun lain.
137. Antara berikut, yang manakah contoh natijah tamadun dalam masyarakat
Jepun?
A. Kesetiaan kepada maharaja.
B. Cara berpakaian.
C. Pemilihan jenis makanan
D. Penggunaan komputer.
138. Antara manakah perkara penting dalam kehidupan bertamadun?
I. Ketinggian kemahiran dan teknologi
II. Kehidupan berbudi pekerti mulia
III. Bermoral tinggi
IV. Ketinggian ilmu
A. I & II
B. II & III
C. III & IV
D. I & IV

139. Suatu generalisasi bahawa semua tamadun (madaniyyat) dibangunkan di


atas asas agama yang dikemukan oleh
A. Ali Shariati B. Ibn Khaldun
C. al-Farabi
D. Muhammad Abduh

140. Yang manakah berikut merupakan natijah tamadun?


A. Cara berpakaian
B. Pemilihan jenis makanan
C. Kesetiaan kepada maharaja
D. Kepegangan kepada agama
141. Yang manakah kemunculan tamadun bukan disebabkan oleh kedudukan
yang strategic?
A. tamadun Aztec
B. tamadun Mesopotamia
C. tamadun Mesir
D. tamadun Melaka
142. Yang manakah tokoh tamadun Islam tidak terlibat dalam merealisasikan
penhayatan nilai-nilai murni?
A. al- Farabi
B. al- Mawardi
C. Ibn Khaldun
D. Ali Shariati
143. Yang manakah tamadun-tamadun mempunyai system kepercayaan?
I. Aztec
II. Sumerial/Babylonia
III. Mesir Purba
IV. China
V. Lembah Indus
a. I,III & IV
b. I,II,III & V
c. I,III,IV & V
d. I,II,III,IV & V
144. Apakah factor pendorong kepada kemumculan tamadun - tamadun dunia?
I. Kedudukan yang strategic
II. Kangsangan keagamaan dan kerohanian
III. Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai
IV. Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi
V. Persaingan dengan tamadun lain
a. I & V
b. I,II & III
c. II,III,IV & V
d. I,II,III,IV & V

145. Apakah faktor-faktor menyebabkan sesebuah tamadun itu boleh merosot?


I. Jurang social
II. Kezaliman
III. Keruntuhan moral
IV. Jumud
V. Bencana alam
a. I,II,III,IV & V
b. I,II,IV & V
c. I,III,IV & V
d. II,III,IV & V
146. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan
pencapaian-pencapaianyang mengangkat martabat dalam pelbagai bidang seperti
a. Falsafah,Kesenian dan Kesusasteraan
b. Falsafah,Kesenian, Kesusasteraan dan Pemikiran
c. Kesenian,Kesusasteraan dan pemikiran
d. Kesenian dan Kesusasteraan
147. Apakah bidang yang menunjukan suatu masyarakat yang mencapai tahap
maju?
a. Sosial,Seni dan Sains
b. Sosial,Seni dan Fizikal
c. Sosial,Seni,Sains dan Rohani
d. Sosial,Seni,Sains,Fizikal dan Rohani

148. Terdapat melebihi berapakah kurun oleh Tamadun Islam Uthmaniyyah


untuk bertahantamadunnya?
A. Lima kurun
B. Enam kurun
C. Tujuh kurun
D. Empat kurun
149. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang bersikap terbuka
untuk menerimasumber-sumber ilmu daripada tamadun-tamadun lain.Antara
tamadun di bawah, manakah sumber-sumber ilmu oleh sebuah tamadun tidak
diterimaolen tamadun Islam?
A. Yunani
B. Parsi
C. Melayu
D. India
150. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan
pencapaian-pencapaian yang mengangkat martabat dalam pelbagai bidang
seperti
i. Kesenian
iii. Pemikiran
ii. Kesusasteraan
iv. Falsafah
A. I, ii
B. I, ii, iv
C. I, iii
D. i, ii, iii, iv
152. Manakah tamadun yang mampu berlangsung dari zaman Casear
Augustus(63 SM 13 M)sehingga ke zaman Marcus Aurelius(30 SM 180 M)?
A. Tamadun Romawi
B. Tamadun India
C. Tamadun Islam Uthmaniyyah
D. Tamadun Cina
153. Sesuatu bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan
i. Sejarah
ii. Budaya kawasan geografi
iii. Tradisi
iv. Keagamaan
A. I, ii
B. I, ii, iii
C. ii, iii, iv
D. I, ii, iii, iv
154. tamadun islam terbina atas dasar-dasar berikut, KECUALI
a)syariah
b)akhlak
c)akidah
d)umran
155. syariah mempunyai banyak keistimewaan, kecuali
a) bersifat sempurna
b) bersifat universal
c) bersifat rasional
d) bersifat bersepadu
156. Sistem kementerian yang diperkenalkan oleh Khalifah
Umar al-Khattab adalah mencontohi sistem yang pernah dipraktikkan oleh
kerajaan X. X ialah:
a) kristian

b) yahudi

c) romawi

d) zorastrian

157. Yang berikut adalah prinsip yang menjadi kiriteria asas akidah, kecuali:
A)Kesatuan

B)Rasional

C)hemah tinggi

D)Toleransi

158. "akidah adalah hal2 yg berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan


di dlm hati sehingga......"siapakah yg telah menyatakan pernyataan di atas?
a) Umar Al-Khattab

B) Hassan Al-Banna

c) Ibn al-Khaitam

d) Abu nasr Al-Farabi

159. Yang mana antara berikut merupakan keistimewaan syariah?


a) memelihara agama
b) bersifat terbuka kepada penemuan baru
c) menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti
d) bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan

160. Apakah pengertian SYARIAH?


a) undang2,aturan dan ketetapan Allah
B) sikap rohani yang memuliakan tingkah laku manusia terhadap ALLAH
C) perjanjian yang diikat antara makhluk dan penciptaNya
D) sisitem berfikir secara dinamik

161. Dalam bidang falsafah dan ilmu, tamadun Islam menerima sumbangan
daripada tamadun:
A)Yunani

B)Rom

C)India

D)Arab

162. Allah S.W.T berfirman dalam surah al-Jathiyah (45:18) yang bermaksud:
Kesudahannya Kami jadikan engkau (Wahai Muhammmad dan utuskan
engkau) menjalankan satu syariat(yang cukup lengkap) dari hukum-hukum
agama; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawanafsu
orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).Ayat di atas merujuk
kepada __________
A) Syariah

B) Akidah

C)

Akhlak

D) Kepercayaan

163. Terdapat enam aspek kepercayaan seperti yang dijelaskan oleh alQuran dan Sunnah. Antara berikut,susunan manakah yang BETUL?
I) Beriman kepada Allah S.W.T

II) Beriman kepada Malaikat

III) Beriman kepada Hari Akhirat

IV) Beriman kepada Qadak dan Qadar

V) Beriman kepada Rasul

VI) Beriman kepada Kitab

A) I,II,III,VI,V,IV
C) I,II,V,VI,III,IV

B) I,II,III,IV,V,VI
D)I,II,V,VI,IV,III

164. Antara berikut yang manakah BUKAN aspek rasional yang boleh
dijelaskan bagi membuktikankebenaran dan kesahihan akidah Islam?
A) Menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti
B) Menolak pertentangan antara akal dengan wahyu
C) Bersifat terbuka kepada penemuan baru
D) Kepercayaan yang ersifat dogmatik semata-mata
165. Dalam bidang falsafah dan ilmu, tamadun Islam menerima sumbangan dari
pada tamadun Yunani,mankala dari tamadun India pula diambil ilmu:
i. matematik
ii. Astronomi
iii. Botani
iv. Perubatan
A)i & ii
B) i & iii
C) ii & iii
D) iii & iv
166. Apakah dua aspek akidah yang perlu diberi perhatian sewajarnya untuk
membentuk personaliti yangunggul dalam diri manusia yang menjadi penggerak
kepada pembinaan tamadun Islam?
i. kepercayaan
ii.keimanan
iii.pelaksanaan
iv.kaedah
A.i & ii
B.I & IV
C.ii & iii
D.iii & iv

167. Tamadun Islam pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh tamadun _____
yang menekankan perkembangan _______.
A) Arab, kebudayaan
B) Arab, intelektual
C) Yunani, falsafah
D) India, kebudayaan
168. Pilih penyataan yang benar tentang keistimewaan syariah.
i. bersifat sempurna bagi memenuhi keperluan manusia dalam semua bidang
kehidupan
ii. bersifat universal kerana tidak tertakluk kepada batasan kaum, iklim mahupun
sempadan geografi
iii. matlamat pelaksanaan undang-undang syariah adalah untuk mendapatkan
keredhaan Allah S.W.T
iv. bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sehingga hari kiamat
A. i, ii dan iii

B. i, ii dan iv

C. ii, iii dan iv

D. semua jawapan di atas

169. Apakah ciri-ciri yang penting bagi menghasilkan kehidupan yang lebih
bermakna pada abad akan datang?
(I) Hal-hal kemanusiaan
(II)Pengetahuan ilmu
(III)Pegangan agama
(IV)Alam tabii
A. I dan II
B. II dan III
C. II dan IV
D. I dan IV
170. Apakah nilai yang diikuti oleh tamadun Barat?
A. Nilai toleransi
B. Kolonisasi
C. Mendominasi
171. Contoh agensi berita antarabangsa dari Barat:(I) CNN
(II) BBC
(III) Bloomberg
A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan IV

D. Persefahaman

(IV) Reuters
D. I, II, III, dan IV

172. Apakah terma yang digunakan untuk menjelaskan fahaman falsafah bahaw
akeseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup?
A. Secularism
B. Hedonism
C. Materialisme
D. Vandalisme
173. Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya Perang Dingin, seorang penulis
Amerika, Francis Fukuyamatelah mengemukakan tesis yang bertajuk:A. The End of History
B. The Clash of Civilizations
C. Foreign Affairs
D. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

174. Apakah pengertian kemerdekaan sesebuah Negara?


A.Kebebasan sesebuah negara
B.Tampuk pemerintahan diterajui oleh anak tempatan
C.Tidak dijajah oleh kuasa barat
D.Mempunyai system pemerintahan

175. Negara manakah yang memperoleh kuasa veto?


A.Amerika Syarikat, China dan Jepun
B.Sepanyol, Eropah dan Brunei
C.Malaysia, China dan India
D.America Syarikat, Britain dan Perancis
176. Apakah Majlis Keselamatan PBB?
A.Sebuah badan politik dunia yang terpenting
B.Sebuah syarikat ekonomi
C.Sebuah organisasi dunia
D.Sebuah syarikat kebajikan

177.Negara manakah yang terlibat dalam peristiwa pengeboman Sudan dan


Afghanistan pada tahun1998?
A.Sepanyol
B.Jepun
C.Amerika Syarikat
D.Britain

178. Kenapa US dianggap sebagai sebuah kuasa politik global?


A.Kekuatan tentera
B.Menang peperangan
C.Dominasi perdagangan
D.Perkembangan ekonomi
179.Pola dominasi ekonomi disokong oleh
A.WHO dan WWF
B.UNICEL dan World Vision
C.IMF,Bank Dunia dan WTO
D.PBB dan UNICEF