Anda di halaman 1dari 3

NAZARUL

FARIZ B. JAAFAR
ZULFAHMI
MOHAMED FAIZAL B. ZAINOL

1. Perkembangan pertumbuhan politik di Tanah Melayu bermula terutamanya pada akhir abad ke-19 yang
lebih bersifat kepada politik perkauman. Apakah faktor penubuhan parti politik yang lebih menampakkan sifat
perkauman.
i. Keadaan geografi
ii. Demografi penduduk
iii. Perkembangan pendidikan
iv. Pengalaman sejarah
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. i, ii, iii dan iv Jawapan: B
2. Modenisasi merupakan satu proses transformasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Bagaimanakan proses pelaksanaan modenisasi melalui pembangunan ekonomi.
i. Industrilisasi
ii. Pembangunan pertanian-pertanian komersial
iii. Penerapan ilmu saintifik dan teknik canggih
iv. Menyusun jenis pertanian mengikut etnik
A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. i, ii, iii dan iv Jawapan: A

3.kestabilan politik akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Apakah matlamat
utama dalam intergasi pembangunan politik
a). Membina dan mengukuhkan semangat kesetiaan negara dikalangan setiap rakyat tanpa mengira bangsa,
agama, bahasa dan budaya hidup
b). Mengurang jurang perbezaan ideologi, agama, keturunan nilai dan cara hidup
c). Mengeratkan hubungan pelbagai etnik di malaysia
d) mencapai persetujuan dan pemuafakatan politik
Jawapan : A

4. Apakah dasar yang mempunyai hubungan dengan etnik di malaysia

i) basar ekonomi baru


ii) dasar pendidikan
iii) dasar kebudayaan
iv) dasar penswastaan negara
v) dasar pertanian negara
vi) dasar pembangunan nasional

A) i,ii,iii sahaja
B) iii,iv, v sahaja
C) i,ii,iii,vi sahaja
D) semua diatas
jawapan C

5.) dasar ekonomi baru (deb) mula diperkenalkan pada 1970 hingga 1990 rentetan peristiwa
13 mei 1963. apakah tujuan sebenar kerajaan mewujudkan dasar ekonomi baru (DEB) pada
waktu itu.

i. pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat


ii. mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat bersatu padu
iii. menjadikan sains dan teknologi sebagai teras dalam perancangan dan pembangunan
iv. mengurangkan perbezaan sosio-ekonomi bumiputera dengan bumiputra

A. i,ii
B. ii,iii
C. iii,iv
D. i,iv
jawapan D

6) modenisasi terbahagi kepada dua iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.
Berikut adalah komponen ekonomi kecuali

i. perindustrian
ii. peningkatan kualiti hidup
iii. dasar-dasar awam
iv. kadar pertumbuhan

A iii sahaja
B. i,ii,iv
C. iii,iv
D i,iii
Jawapan A

7) berikut merupakan perinsip bagi dasar kebudayaan kebangsaan kecuali.


a. berterusan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini
b. isalam menjadi unsur penting dalam dasar kebudayaan kebangsaan
c. mencipta satu masyarakatyang adil dimana kemakmuran negara akan dinikmati secara adil
dan saksama
d. memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan
kebangsaan

jawapan C

8.Sebelum Perang Dunia Kedua terdapat beberapa persatuan pertubuhan politik di negeri
China yang lebih menjurus ke arah perkembangan politik dan antaranya:-

i. Chung Hwi Tang


ii. Tung Meng Hui
iii. Lim Kit Siang
iv. Chung Hwi Meng

a) i dan ii
b) ii dan iii
c) i, ii, iii dan iv
d) iii dan iv

jawapan : a

9.� �Pembangunan� berasal daripada kata �bangun� iaitu bangkit atau bina atau mulai
sedar akan nasib diri�. Siapakah tokoh yang memberi definisi ini?

a) Dr. Rashid Soberi, UITM


b) Dr. Fadhilah Kamsah
c) Dr. Mashitah
d) Dr. Yahya, UTM

Jawapan : d

10. apakah yang dimaksudkan dengan dasar yang terancang