Anda di halaman 1dari 5

http://www.scribd.com/doc/46898516/TITAS-Past-Year Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) 2010/2011 Semester 1 1.

Apakah perkataan yang menerangkan kehidupan yang bertamadun? i. Badwi ii. Umran iii. Hadharah iv. Peradaban Jwp: ii, iii, iv 2. Tokoh yang mengemukakan teori kitaran sejarah A. Ibn Kladun B. Jurji Zaydan C. Muhammad Abdul D. Farid Wajdi E. Abu Hassan Ali al-Nadawi Jwp: A 3. Antara berikut, manakah yang menunjukkan perbezaan tamadun daripada budaya? Jwp: Pengaruh dan natijah tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah, sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan Negara atau wilayah tertentu. 4. Antaranya berikut merupakan prinsip-prinsip dialog yang perlu diambil kira KECUALI: A. Memahami dan menyedari tujuan dialog B. Dialog merupakan projek yang bermanfaat kepada kedua-dua pihak yang terlibat. C. Berhemah dan tidak prejudis. D. Iklas dan memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya. E. Mestilah boleh atau berupaya menegakkan pandangan untuk pegangan masing-masing. Jwp: E 5. Risalah Ilahi yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul sejak ________ sehingganya kepada Nabi Muhammad S.A.W. dikenali sebagai Islam. Jwp: Nabi Adam A.S. 6. Tamadun Islam terbina atas Jwp: Akidah, syariah dan akhlak 7. Prinsip-prinsip yang menjadi kriteria asas akidah iaitu Jwp: Kesatuan, rasional dan toleransi 8. Akhlak yang menyekutukan Allah S.W.T. berbohong, dengki, khianat, bakhil dan sebagainya. A. Akhlaqiyyah B. Amaliyyah

C. Batiniyyah D. Mahmudah E. Mazmumah Jwp: E 9. Ilmuwan Islam yang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan A. Ibn-Haitham B. Ibn Sina C. Al-Ghazali Jwp: B 10. Sistem kementerian yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar al-Khattab semasa pemerintahannya adalah mencontohi system yang pernah dipraktikkan oleh kerajaan A. Sudan B. Parsi C. Yaman D. Turki E. Romanwi Jwp: E 11. Jihad meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia seperti jihad Jwp: Nafsu, ilmu, ekonomi dan politik 12. Istilah Melayu merujuk kepada pengertian atau dimensi yang berbeza, iaitu Jwp: Ras, bahasa dan kebudayaan 13. Antaranya berikut, manakah perkataan yang bukan sinonim bagi Tamadun Melayu? A. Nusantara B. Semenanjung Permata C. Alam Melayu D. Tanah Jawi E. Gugusan Kepulauan Melayu Jwp: B 14. Manakah yang dapat mengenal pasti Tamadun Melayu? i. Masyarakat mengamalkan kebudayaan dan adat resam Masyarakat Melayu. ii. Sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri genetic yang sama dan yang berasal dari alam Melayu iii. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa Lingua franca di seluruh kawasan iv. Agama Islam banyak dianut oleh masyarakat dan merupakan asas pembentukan Tamadun Melayu. Jwp: iii, iv (tidak pasti) 15. Kerajaan Melayu Melaka telah membentuk system perundangan yang dikenali sebagai Jwp: Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka

16. Antara berikut, manakah merupakan unsure-unsur pandangansemesta Tamadun Melayu i. Memuliakan yang tua. ii. Akidah Islam. iii. Meraikan tetamu. iv. Bertimbang rasa. Jwp: i, ii, iii, iv. 17. Kesan ketara selepas kedatangan Islam Jwp: Kewujudan persuratan yang terdiri daripada sastera kitab, sastera ketatanegaraan, historiografi Melayu, kitab-kitab perubatan, astronomi dan matematik. 18. Seni Ukuran Jwp: Jengkal, hasta, depa, relong. 19. Antaranya berikut merupakan seni tenun, sulam dan anyaman kecuali: A. Terendak B. Pua kumbu C. Batik D. Tekat E. Tikar Jwp: C 20. Golongan yang utama di Tamadun India Jwp: Orang Indo-Arya dan Dravida 21. Peringkat kehidupan yang dikenali sebagai Ashrama dharma mempunyai beberapa peringkat, iaitu Jwp: Brahmacarya, Grahasta, Vanaprasta dan Sannyasa 22. Bahasa Tamil, Telugu, Malayalam dan Kannada merupakan bahasa Jwp: Dravida 23. _____________ merupakan sebahagian daripada epic Mahabharata yang mengandungi ajaran agama dalam bentuk falsafah. Jwp: Bhagavadgita 24. Gobind Singh memperkenalkan persaudaraan khalsa bertujuan memperkasa identity Sikh dengan memakai simbol-simbol utama seperti Jwp: Kesh, kangha, kara dan kirpan 25. Zhonghua Mingzu terdiri daparida __________ kaum besar. Jwp: Lima 26. ___________ menekankan tiga hubungan iaitu antara raja dengan pembesar, ayah

dengan anak dan suami dengan isteri. Jwp: Sistem Sangkang 27. Konsep Dao menerangkan perkara seperti berikutnya, kecuali A. Konsep dao secara harfiah bermaksud jalan (the way). B. Dao adalah konsep semula jadi (nature/tabii). C. Dao adalah prinsip agung yang mutllak, asal-usul semua makhluk (wanwu). D. Dao bersifat azali (primordial), dengan semua makluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka. E. Dao merupakan kuasa mutlak dalam semua hakikat. Jwp: E 28. Ajaran Buddha mula tersebar ke Negara China pada kurun Masihi yang A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima Jwp: A 29. Dalam tamadun Cina kuno, masyarakat banyak mengamalkan falsafah Jwp: Konfusianisme 30. Sumbangan besat terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia di tamadun Cina adalah Jwp: Kertas, percetakan, bahan letupan dan kompas. 31. Antara ajaran-ajaran falsafah, manakah satu bukan tergolong dalam falsafah yang mempunyai pemikiran politk Cina Jwp: Buddhisme 32. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan Jwp: Kebajikan 33. Pencapaian oleh Tamdun India adalah seperti berikut, kecuali Jwp: Kompas 34. Isu-isu dalam dialog tamadun adalah i. Keganasan dan ketidakadilan ii. Perebutan kuasa politik dan ekonomi iii. Kejahilan tentang tamadun lain iv. Layanan buruk Jwp: i, ii, iii, iv 35. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan Tahun Dialog Tamadun pada

tahun Jwp: 2001 36. Pendedahan kepada pelbagai tamadun akan menyebabkan i. Memperkaya pemikiran. ii. Memperkaya sikap dan tingkah laku. iii. Membuat penilaian yang lebih tepat. iv. Memahami kewujudan perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. Jwp: i, ii, iii, iv (tidak pasti) 37. Dengan mengetahui tamadun-tamadun yang dibincangkan, manakah satu bukan merupakan kesan atas akibat ini? A. Menyebabkan kita boleh membuat penilaian yang lebih tepat. B. Mengakui wujudnya perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. C. Menyediakan kami menghadapi reality dengan muhibah. D. Menyebabkan kami lebih memahami tamadun-tamadun pada masa lampau. E. Menyebabkan kami lebih mengenai tamadun-tamadun supaya lebih mudah mencapai kesepakatan semase menyertai dialog. Jwp: E 38. Wahyu yang diturunkan oleh Allah S.W. T. kepada Rasulluluh S.A.W. melalui malaikat Jwp: Jibril 39. Sastera klasik yang penting dan tertua dalam Kesusateraan Tamil ialah Jwp: Tirukkural 40. Pemerintah yang membuat pembaharuan supaya ajaran Buddha berkembang maju dan tersebar luas semasa pemerintahannya. Jwp: Raja Asoka (tidak pasti)