Anda di halaman 1dari 23

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2010/2011

KURSUS KOD PROGRAM : : : TARIKH : : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA UMA 1162 / UWA 10302

: 1 BEE/BPA/BPC/BFF 2 BEE/BPA 3 BEE/BPC/BPB/BBV 4 BPA/BBV : NOVEMBER 2010

JANGKA MASA ARAHAN

: :

2 JAM A) JAWAB SEMUA SOALAN DALAM BORANG OMR YANG DISEDIAKAN B) DILARANG MEMBAWA KERTAS SOALAN INI KELUAR DARI DEWAN PEPERIKSAAN

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 21 MUKA SURAT


UMA 1162 / UWA 10302

S1

Dalam bahasa Arab, istilah tamaddun yang berasal daripada perkataan madana dan kata sifat madani adalah berasal dari perkataan ________________ A B C D al-din al-dunya al-mudun al-adab

S2

Apakah aspek utama yang ditekankan dalam pengertian perkataan tamadun ? A B C D Kemajuan sains dan kecanggihan teknologi Kehalusan kesenian dan ketinggian kebudayaan Kehalusan budi pekerti dan kesopanan tata susila Kemajuan dalam perlakuan, pemikiran dan pembangunan perbandaran

S3

Siapakah penulis terawal yang mengupas dan mengetengahkan idea pengajian ketamadunan ? A B C D Farid Wajdi Jurji Zaydan Ibnu Khaldun Muhammad Abduh

S4

Istilah Tamadun Islam diperkenalkan secara khusus bagi pengajian ini oleh Jurji Zaidan; Apakah nama buku beliau? A B C D Tarikh al-Tamaddun al-Islam Al-Hadarah al-Islamiyah Al-Tamadun al-Islamiyah Al-Islamiyyah 2

S5

Apakah penanda aras yang digunakan oleh Barat untuk menggambarkan maksud tamadun ( civilization ) ? I II III IV A B C D Penempatan di kawasan perbandaran Pencapaian dalam bidang ilmu dan teknologi Pencapaian dalam aktiviti perekonomian Penyusunan struktur politik dan kemasyarakatan I dan II III dan IV I, II dan IV Semua di atas
UMA 1162 / UWA 10302

S6

Apakah ciri ketamadunan yang paling utama? A B C D Wujudnya sistem kepercayaan dan agama Peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kewujudan sistem perundangan yang teratur Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial

S7

Di bawah ini beberapa faktor pendorong kepada kemunculan tamadun-tamadun dunia sebelum ini, kecuali: A B C D kedudukan yang strategik rangsangan keagamaan dan kerohanian pembangunan ilmu dan penghayatan nilai peningkatan keimanan

S8

Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai hubungan antara tamadun dan budaya. A B C D Semua yang bertamadun adalah berbudaya Budaya terbatas kepada kawasan geografi dan bangsa Semua unsur dan amalan budaya boleh dianggap sebagai bertamadun Tamadun dan budaya berkait rapat walaupun maksud kedua-duanya berbeza

S9

Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dari sudut: I agama 3

II III IV A B C D

teologi epistemologi etika I dan II II dan III I, II dan III II, III dan IV

UMA 1162 / UWA 10302

S10

Perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan sesebuah tamadun adalah: I II III IV A B C D peperangan yang berpanjangan pemerintahan yang zalim nilai-nilai moral yang rapuh penghijrahan manusia I dan II II dan III I,II dan III I, II dan IV

S11

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara tamadun ? I II III IV A B C D Peperangan Perdagangan Penghijrahan Penterjemahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

S12

Teori kitaran yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai perkembangan sesebuah tamadun mengandungi tiga fasa utama iaitu 4

I II III IV A B C D

tahap awal kelahiran tahap kehidupan yang menetap tahap lemah atau kejatuhan tahap pasca-tamadun I dan II I,II dan III II,III dan IV I, II dan IV

UMA 1162 / UWA 10302

S13

Apakah asas utama dalam konsep dan pandangan semesta Tamadun Islam? A B C D Menilai mana yang baik dan boleh diikuti Memelihara, memperbaiki dan menghormati hak-hak yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya di dunia Mencari makna kebenaran dalam kehidupan Meningkatkan kesejahteraan manusia sejagat

S14

Tiga bentuk hubungan penting yang perlu dipelihara dalam Tamadun Islam ialah: A B C D manusia, Allah dan alam sekitar Allah, malaikat dan alam akhirat Allah, alam sekitar dan malaikat manusia, malaikat dan alam sekitar

S15

Berikut adalah kenyataan paling tepat mengenai kepentingan akhlak dalam menjamin kesinambungan sesebuah tamadun. A B C D Akhlak penting kerana agama menganggapnya Nilai akhlak boleh berubah-ubanh mengikut

penting Akhlak yang buruk tidak memberikan sebarang

kesesuaian akal manusia Kemantapan akhlak menyebabkan tamadun manusia seimbang dari aspek fizikal dan spiritual 5

implikasi kepada tamadun

S16

Perbezaan ketara antara Tamadun Islam dengan bukan Islam adalah A B C D Tamadun Islam terbina melalui pencapaian manusia yang dihasilkan oleh manifestasi keimanan kepada Allah, sedangkan tamadun bukan Islam tidak sedemikian Tamadun Islam berpusat di kota, sedangkan tamadun bukan Islam berpusat kepada material asas Tamadun Islam merupakan manusia, sedangkan tamadun bukan Islam adalah menusia yang beriman Tamadun Islam mementingkan pencapaian teknologi sebagai alat, manakala tamadun Islam mementingkan teknologi sebagai matlamat

UMA 1162 / UWA 10302

S17

Mengapakah Islam dinyatakan sebagai teras kepada sebuah tamadun agung? A B C D Islam tidak memisahkan urusan keduniaan dan urusan keagamaan Islam mementingkan perdamaian Islam mementingkan keperluan kerohanian Islam menekankan kehidupan spiritual

S18

Apakah sumbangan terbesar agama Islam terhadap Tamadun Melayu? A B C D Menyediakan panduan ke arah kejayaan dalam aspek material Memberi jiwa dan rupa terhadap kemajuan yang sebenar Memastikan kehidupan sosial yang harmoni Menekankan kepentingan pendidikan

S19

Apakah yang dimaksudkan dengan ciri umum dan sejagat dalam Tamadun Islam ? I II III IV Mencakupi seluruh aspek kehidupan Seruan keadilan untuk semua insan Mempunyai kesesuaian pada semua tempat dan masa Menekankan peringkat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia

A B C D S20

I, II dan III I, III dan IV II, III dan I Semua di atas

Berikut adalah benar mengenai bentuk-bentuk kebebasan yang dibawa oleh Islam I II III IV A B C D Kebebasan beragama dan kepercayaan Kebebasan rohani dan hawa nafs Kebebasan mutlak daripada perhambaan Kebebasan berpolitik, bersuara dan memberi pendapat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV Semua di atas
UMA 1162 / UWA 10302

S21

Kenyataan berikut adalah benar mengenai teori kedatangan Islam ke Alam Melayu dari Tanah Arab kecuali A B C D pengaruh pakaian masyarakat Arab penemuan batu bersurat di Terengganu hubungan perdagangan dengan Asia barat peranan ulama Arab dalam proses pengislaman

S22

Asas Utama Tamadun Islam adalah melibatkan komponen A B C D akidah, syariat dan ibadat akidah, syariat dan akhlak akidah, akhlak dan siyasah akidah, akhalak dan hadarah

S23

Berikut ini merupakan konsep Tamadun Islam, kecuali?

A B

pengabdian diri kepada Allah SWT berorganisasi atas asas akidah

C D

berfungsinya nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan berkembangnya sifat kemanusiaan bukan sikap kebinatangan toleransi terhadap tamadun dan budaya lain

S24

Pilih dasar-dasar Tamadun Islam yang berikut mengikut keutamaannya. A B C D Memelihara akal, nyawa, agama, maruah dan harta Memelihara agama, akal, nyawa, harta dan maruah Memelihara agama, nyawa, akal, harta dan maruah Memelihara akal, agama, nyawa, maruah dan harta

S25

Berikut adalah sifat-sifat Tamadun Islam kecuali A B C D kesatuan dalam kepelbagaian toleransi terhadap kesilapan umatnya keseimbangan antara rohani dan jasmani sempurna dan menyeluruh

UMA 1162 / UWA 10302

S26

Salah satu sifat-sifat tamadun Islam adalah sesuai sepanjang zaman. Antara yang berikut yang manakah bukan sifat- sifat tamadun Islam?

A B C D

Keseimbangan antara rohani dan jasmani Toleransi terhadap tamadun lain Kerjasama terhadap tamadun- tamadun lain Idealistik dan realistik

S27

Manakah kenyataan yang tidak tepat berkaitan dengan hak asasi dalam Islam? 8

A B C D S28

Hak asasi sebahagian daripada ajaran Islam Hak asasi perlu disesuaikan dengan suasana setempat dan masyarakat Hak asasi ditentukan oleh Allah Hak asasi bersifat tetap, tidak boleh sama sekali dihapuskan atau diubah oleh mana-mana pihak

Terdapat banyak faktor-faktor kemerosotan dalam Tamadun Islam. Salah satunya ialah kelemahan sistem pemerintahan. Apakah yang dimaksudkan dengan kelemahan sistem pemerintahan?

I II III IV

Berlaku tidak kestabilan dan kekacauan dalam negara Melemahkan kuasa politik Hilang halatuju dan matlamat sesebuah negara Terdedah kepada campur tangan pihak luar

A B C D

I dan II II dan IV I dan III I, II dan III

S29

Menurut catatan China, Islam tersebar ke Kepulauan Melayu, melalui:

A B C D

Sumatera Pattani Melaka Acheh

UMA 1162 / UWA 10302

S30

Mengapakah Islam dinyatakan sebagai teras kepada sebuah tamadun agung? A B C D Islam mementingkan perdamaian Islam tidak memisahkan urusan keduniaan dan urusan keagamaan Islam mementingkan keperluan kerohanian Islam menekankan kehidupan spiritual

S31

Berikut adalah kesan pengaruh Tamadun Islam yang terdapat dalam masyarakat Melayu kecuali

A B C D

tersebarnya agama Islam pengaruh Arab dan Parsi dalam seni bina masjid bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pertuturan penterjemahan buku-buku Arab ke dalam Bahasa Melayu

S32

Perkembangan Islam di Tanah Melayu adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut

I II III IV

perlumbaan penyebaran agama penaklukan dan politik penyebaran agama kristian peranan ahli sejarah

A B

I dan II I dan IV 10

C D

I, II dan IV I, III, dan IV

S33

Kesan peranan agama Islam dalam pembinaan dan perkembangan tamadun India sejak abad ke-7Masehi meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat India kecuali

A B C D

kebebasan menganut kepercayaan kesejahteraan kehidupan kesopanan dan kesusilaan kerohanian dan kebendaan

UMA 1162 / UWA 10302

S34

Sumbangan Islam dalam tamadun India terbahagi kepada beberapa aspek iaitu

I II III IV

keagamaan sosial dan budaya ekonomi pendidikan

A B C D

I dan II I, II dan III II, III dan IV Semua di atas

S35

Pencapaian Tamadun India dalam meliputi pelbagai bidang termasuk 11

I II III IV

kesenian sains kebudayaan teknologi

A B C D

I dan II II, III dan IV I, II dan IV Semua di atas

S36

Agama Islam mula bertapak di India pada awal abad ke-8 apabila Muhammad alQasim berjaya menguasai wilayah Sind pada tahun 706 M (87 H). Pada pringkat awal, Islam tersebar ke India melalui:

A. B. C. D.

dakwah, perdagangan dan perkahwinan dakwah, perdagangan dan hubungan diplomatik perdagangan, perkahwinan dan hubungan diplomatik perkahwinan, peranan kaum sufi dan hubungan diplomatik.

S37

Di manakah bermulanya Tamadun Indo-Arya? A B C D Lembah Ganges Sungai Gangga Wilayah Sind Sungai Indus
UMA 1162 / UWA 10302

S38

Nyatakan peranan yang dimainkan oleh orang-orang India sewaktu penghijrahan mereka ke Asia Tenggara 12

A B C D S39

Sebagai pedagang dan buruh perladangan Sebagai tentera dan mubaligh agama Sebagai pedagang dan pelajar Sebagai pentadbir dan tentera

Bilakah kuasa Islam mula bertapak dalam Tamadun India? A B C D Zaman Awal Zaman Vedik Zaman Pertengahan Zaman Penjajahan Barat

S40

Pilih kenyataan yang benar mengenai kesan pengaruh Tamadun India yang terdapat dalam masyarakat Melayu. A B C D Karya Hikayat Panji Semerang Pemakaian sari untuk wanita Penggunaan warna kuning untuk keluarga diraja Penerimaan perkataan Sanskrit seperti kerusi, almari, paya dalam bahasa Melayu

S41

Pilih kenyataan yang benar mengenai sumbangan kerajaan Islam daripada Dinasti Mughal dalam Tamadun India. A B C D Membina kuil besar-besaran Memudahkan perkembangan sastera Tamil Memulihkan pergerakan Bhakti dalam mazhab Saiva dan Vaisnava Menggabungkan unsur-unsur Islam dan Hindu dalam aspek bahasa, kesusasteraan, perubatan, astronomi, senibina dan sebagainya

S42

Tinggalan senibina pemerintahan Islam yang diiktiraf oleh dunia sehingga ke hari ini dalam sejarah Tamadun India ialah A B C D Menara Qutb-Minar Bangunan Masjid di Agra Taj Mahal Kota Agra
UMA 1162 / UWA 10302

13

S43

Antara dinasti di bawah ini, yang manakah dinasti yang paling agung dalam sejarah Tamadun China:

A B C D

Dinasti Song Dinasti Han Dinasti Sui Dinasti Chin

S44

Pencapaian Tamadun China meliputi dalam pelbagai bidang, termasuk

I II III IV

bidang sains dan teknologi bidang ilmu sains dan pengetahuan bidang Kesenian bidang Pertanian

A B C D S45

I dan II I, II dan III II, III dan IV Semua di atas

Sumbangan terbesar Tamadun China terhadap perkembanga teknologi dunia ialah I II III IV A B C D pembuatan kertas percetakan bahan letupan kompas I dan II II dan III III dan IV Semua di atas 14

S46

Berikut merupakan pengertian kepada konsep Dao yang menjadi asas kepada pandangan semesta tamadun Cina kecuali A B C D konsep Dao bermaksud jalan ( the way ) Dao adalah prinsip agung yang mutlak serta asal usul semua makhluk Dao bersifat azali (primordial), dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka Dao adalah sifat mulia yang tidak melampaui batas sama ada yang terlebih atau terkurang
UMA 1162 / UWA 10302

S47

Kemuncak kegemilangan Islam di China adalah pada zaman A B C D Dinasti Yuan ( 1271-1368 ) Dinasti Han ( 206 SM-220 SM ) Dinasti Ming (1368-1644 ) Dinasti Qin ( 221 SM-207 SM )

S48

Berikut adalah antara tujuan utama jihad dalam Islam kecuali A B C D memperbanyakkan negara dan jajahan takluk pemerintahan Islam di muka bumi ini meluaskan syiar Islam membela kepentingan orang-orang Islam daripada kezaliman pihak musuh mempertahankan Islam dan ajarannya

S49

Apakah yang dimaksudkan dengan jihad nafsu? A B C D Jihad di medan peperangan Jihad dalaman iaitu apabila terlaksana jihad ini maka sempurnalah konsep jihad keseluruhannya Jihad mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada-Nya Jihad untuk meningkatkan penguasaan ekonomi

S50

Manakah kenyataan yang paling tepat mengenai konsep Jihad dalam Islam? A B C D Ajaran mementingkan kehidupan dunia tanpa mengambil kira kehidupan akhirat Tindakan menceroboh negara bukan Islam satu kewajipan Kedudukan kaum wanita ditentukan oleh kaum lelaki Jihad tidak hanya berkaitan dengan peperangan bersenjata 15

S51

Sekularisme dalam pandangan Tamadun Islam adalah merujuk kepada A B C D pengasingan ajaran Islam dari kehidupan seharian masa sekarang atau kini atau masa yang akan datang proses pengasingan urusan dunia dari ajaran agama amalan cara hidup yang mementingkan urusan dunia

UMA 1162 / UWA 10302

S52

Semua kenyataan berikut berkaitan dengan tuntutan dan pengisian jihad dalam Islam seperti yang dibuktikan pada zaman kegemilangan tamadun Islam, kecuali A B C D tuntutan jihad pada hakikatnya berkaitan dengan proses memantapkan minda dan keperbadian diri mengangkat martabat keintelektualan insaniah yang maksimum mengangkat martabat diri dengan memutuskan hubungan keduniaan secara total mengisi tuntutan Jihad ke arah mempertahankan martabat kemuliaan insan (karamah insaniah)

S53

Yang manakah di antara berikut merupakan perkara yang merujuk kepada peristilahan Melayu? A B C D Ras (genetik atau biologi), kebudayaan dan bahasa Pakaian, kebudayaan dan bahasa Kebudayaan, iklim dan bahasa Pemikiran, kebudayaan dan iklim

S54

Berikut adalah nama-nama yang merujuk kepada wilayah yang didiami oleh orang-orang Melayu di Asia Tenggara kecuali A B C D gugusan kepulauan Melayu (Malay Archipelago) gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia semenanjung alam Melayu, dan Tanah Jawi

S55

Apakah takrif orang Melayu menurut perkara 160 Perlembagaan Persekutuan? I II Berbahasa Melayu Mengamalkan adat istiadat Melayu 16

III IV A B C D

Beragama Islam Tinggal di pesisir pantai I dan II II dan III I, II dan III Semua di atas

UMA 1162 / UWA 10302

S56

Apakah dua perkara penting yang mewarnai pembentukan Tamadun Melayu ? A B C D Bahasa Melayu dan Agama Islam Bahasa dan interaksi antara tamadun Kepelbagaian etnik dan agama Islam Bahasa dan kepelbagaian etnik

S57

Sebutkan dua Empayar Melayu terawal yang merupakan asas kepada pembentukan asal-usul Tamadun Melayu. A B C D Empayar Funan dan Empayar Majapahit Empayar Funan dan Empayar Sri Langka Empayar Funan dan Empayar Sri Vijaya Empayar Funan dan Empayar Demak

S58

Apakah pernyataan yang salah tentang kepercayaan masyarakat Melayu sebelum kedatangan agama Islam di Tanah Melayu? A B C D Primitif dan animisme Percaya kepada ajaran nenek moyang Percaya kepada hyang Percaya kepada Allah

S59

Apakah perubahan bentuk kepercayaan dan corak kehidupan masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam? A B C Kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya bertukar kepada Dewa dan Animisme Kepercayaan kepada Dewa bertukar kepada kepercayaan kepada Allah s.w.t. Kepercayaan kepada Dewa bertukar kepada kepercayaan kepada animisme 17

Kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya bertukar kepada kepercayaan kepada banyak tuhan

S60

Nyatakan pembahagian konsep tauhid? A B C D Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah Tauhid Ubudiyah dan Tauhid Rabbaniyah Tauhid Imaniyah dan Tauhid Rasmaniyah Tauhid Islamiyah dan Tauhid Risaliyah
UMA 1162 / UWA 10302

S61

Manakah antara kenyataan di bawah merupakan faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan Islam di Tanah Melayu? A B C D Perdagangan, perkahwinan, pertanian, perlumbaan penyebaran agama, keunggulan dan kebijaksanaan pendakwah Perdagangan, perkahwinan, pengislaman pemerintah, perlumbaan penyebaran agama, keunggulan dan kebijaksanaan pendakwah Perdagangan, perkahwinan, perlumbaan penyebaran agama, keunggulan dan kebijaksanaan pendakwah serta aktiviti perikanan Perdagangan, perkahwinan, peperangan, perlumbaan penyebaran agama serta keunggulan dan kebijaksanaan pendakwah

S62

Nyatakan laluan kedatangan Islam ke Alam Melayu A B C D Tanah Arab, India, Pakistan dan China. Tanah Arab, Pakistan, India dan Champa Tanah Arab, India, China dan al-Jazair Tanah Arab, India, China dan Champa

S63

Apakah kesan daripada pertembungan Tamadun Barat dengan Tamadun Islam? A B C D Tidak menghilangkan ciri-ciri jati diri bagi seseorang Islam atau seseorang Asia Dunia pada hari ini kelihatan seolah-olah sebuah dunia Barat yang besar yang bersifat hegemoni. Globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta oleh dunia barat sama sekali tidak memberi kesan kepada Tamadun Islam dan Asia Jatidiri Tamadun Islam dan jatidiri Tamadun Asia tetap utuh dan teguh sebagaimana mulanya

18

S64

Nyatakan kesan daripada pengaruh penjajahan dan dominasi barat terhadap dunia Islam dan Asia? A B C D Rasa rendah diri yang berpanjangan Rasa bangga diri yang berpanjangan Rasa tinggi diri yang berpanjangan Rasa megah diri yang berpanjangan

UMA 1162 / UWA 10302

S65

Negara-negara berikut mempunyai kuasa veto yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) kecuali A B C D Amerika Syarikat China Rusia Jerman

S66

Apakah faktor yang menyebabkan Amerika Syarikat menganggap dirinya sebagai sebuah kuasa politik global? A B C D Negara-negara lain memberi pengiktirafan akan kekuatan pengaruhnya Kekuatan ketenteraan dan militarinya Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa bersaru melantiknya sebagai polis dunia Tidak ada negara-negara lain yang ingin menyaingi kekuatan pengaruh dan kehebatan ketenteraannya

S67

Manakah antara institusi-institusi global berikut yang tidak terlibat dalam mencorakkan bentuk ekonomi global dunia? A B C D International Monetary Fund (IMF) World Trade Organisation (WTO) World Health Organization (WHO) Pertubuhan Negara-Negara G8

S68

Antara kenyataan berikut yang manakah bukan merupakan kesan positif hasil daripada interaksi Tamadun Barat terhadap Tamadun Islam dan Asia

19

A B C D

Meningkatkan perkembangan sains dan teknologi dan memberi manfaat kepada dunia Islam dan Asia Membantu mengurangkan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan membawa keselesaan material kepada masyarakat Asia Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pasaran juga telah menambahkan kemewahan golongan menengaj di kebanyakan negara dunia Cara hidup Barat telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Asia dan dunia amnya

UMA 1162 / UWA 10302

S69

Manakah antara berikut merupakan kesan pengaruh kuasa Barat terhadap sistem pemerintahan dan politik di negara-negara Islam dan Asia? A B C D Sistem politik dan pemerintahan negara-negara Islam dan Asia kesemuanya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan politik Barat Tersebar luasnya semangat demokrasi di dalam sistem politik global termasuk di dunia Islam dan Asia Negara-negara Islam dan Asia bebas untuk menentukan nasib dan hak bersuara mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh mana-mana kuasa Mana-mana negara yang tidak sealiran dan bertentangan dengan dasar dan Tamdun Barat diberi kebebasan oleh kuasa besar Barat untuk menentukan polisi dan dasar masing-masing

S70

Kenyataan yang berikut adalah merupakan asas kepada Teori Pertembungan Tamadun sepertimana yang dikemukakan oleh Samuel Hungtington kecuali A B C D teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun selepas era perang dingin, perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi berkaitan ideologi, politik dan ekonomi tetapi budaya dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat setelah keruntuhan komunisme tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar justeru konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun

S71

Apakah yang dimaksudkan dengan Unipolar? A Negara tanpa imbangan kuasa 20

B C D S72

Negara pengeluar senjata Gabungan kuasa negara-negara besar Negara tanpa kuasa

Apakah cabaran berikut yang paling dominan terhadap pertembungan antara peradaban dan tamadun? A B C D Proses globalisasi Kepelbagaian tamadun Perbezaan matawang Persaingan senjata nuklear
UMA 1162 / UWA 10302

S73

Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan pendekatan Islam Hadhari bermatlamat untuk mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka? A B C D Rakyat yang merdeka dari cengkaman penjajah Rakyat yang boleh hidup bebas tanpa kongkongan undang-undang Rakyat yang berjiwa bebas dan sanggup melakukan apa sahaja atas nama negara Rakyat berjiwa bebas dari belenggu nafsu dan perkara-perkara yang bertentangan dengan etika

S74

Manakah antara kenyataan berikut yang tidak berkaitan dengan dialog antara tamadun? A B C D Manusia perlu sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun masingmasing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan kesatuan, kejujuran, maruah dan kebebasan manusia Tamadun Islam dan Tamadun Asia sentiasa menekankan penerimaan terhadap sifat tamak dan kepentingan diri Persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan Setiap bidang dalam masyarakat menurut pendirian Islam dan Tamduntamadun berasaskan agama yang lain mesti diasaskan di atas nilai-nilai moral

S75

Apakah pandangan Barat terhadap Islam selepas peristiwa 11 September 2001? A B C D Islam semakin gah di Barat Islam dilabel sebagai pengganas Kedudukan umat Islam semakin terancam Islam semakin dihormati dan disanjungi 21

S76

Apakah kesan besar peristiwa 11 September 2001 kepada umat Islam? A B C D Presiden Amerika selalu menziarahi negara-negara Islam Golongan minoriti Islam di Barat sering diberikan perhatian Islam semakin diterima oleh masyarakat Barat Dialog antara golongan Islam Minoriti dan golongan Islam Majoriti semakin meningkat

UMA 1162 / UWA 10302

S77

Manakah antara berikut merupakan isu-isu utama yang dibincangkan dalam dialog antara tamadun? I II III IV A B C D Keganasan dan ketidakadilan Perebutan kuasa politik dan ekonomi Kejahilan tentang tamadun lain Pencapaian cemerlang dalam bidang sains dan teknologi I dan II I, II dan III II dan IV Semua di atas

S78

Berikut merupakan perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian dalam mengadakan dialog antara tamadun di Malaysia kecuali A B C D persefahaman antara kaum yang berasaskan nilai budaya dan tamdun sepunya Rukun Negara sebagai asas tamadun Malaysia mengambil kira kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamdun di Malaysia jumlah penguasaan ekonomi setiap bangsa di Malaysia

S79

Apakah perkara-perkara yang perlu dititikberatkan dalam konteks dialog antara peradaban yang melibatkan Tamadun Islam dan Asia dengan Tamadun Barat ? I II III Nilai-nilai sepunya Menghormati realiti dunia berbilang tamadun Saling kebergantungan dalam pembangunan ketamadunan 22

IV A B C D

Memahami isu-isu yang memisahkan antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam dan Asia I, II dan III II, III dan IV I, III dan IV Semua di atas

UMA 1162 / UWA 10302

S80

Apakah cabaran globalisasi yang dihadapi oleh dunia yang berbilang tamadun pada masa kini? I II III IV A B C D Dominasi Budaya Kebendaan Barat Dominasi Politik oleh Barat Dominasi Ekonomi oleh Barat Dominasi Media oleh Barat I dan II II dan III II, III dan IV Semua di atas

23