Anda di halaman 1dari 61

CATATA

N
MUSAFI
RBAHAN DISKUSI
UNTUK MEMAHAMI AL QURANDITULIS OLEH
H. JURWIN DJAMAL
KATA PENGANTAR

Terlampir adalah catatan yang kami buat dalam rangka
mempelajari dan memahami ayat-ayat Al Quran, yang kami
susun dalam bentuk tema per tema. Catatan ini sebahagian
sudah di-publish pada Face Book kami.
Ini kami sampaikan kepada sahabat sekalian karena Allah telah
ber-firman bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang
mempelajari Al Quran dan menyampaikan kepada orang lain.
Selain dari pada itu dengan menuliskan ayat-ayat Al Quran ini,
kemudian dibaca oleh sahabat sekalian akan terjadi reaksi dan
komentar, sesuatu hal yang sangat diharapkan, untuk menjadi
bahan diskusi dalam memahami Al Quran.
Kami sadar bahwa yang kami sampaikan ini sangat jauh dari
sempurna, dan kami harapkan para sahabatlah yang akan
menambah atau me-nguranginya, untuk kemudian kita
sampaikan pula kepada yang lebih mengetahui, sehingga
nantinya pemahaman kita tentang Al Quran bisa lebih
menyeluruh. ( holistik ).
Demikianlah harapan kami, semoga Allah meredhoi usaha kita
untuk lebih mendekatkan diri kepadaNya. Amin.

Penulis
H. Jurwin Djamal


DAFTAR CATATAN

` PENDAHULUAN
1. JADILAH ULIL ALBAB

2. JALAN YANG LURUS ( SIRATAL MUSTAKIM )

3. MELAWAN BISIKAN SETAN

4. ORANG YANG DIJAMIN MASUK SURGA

5. BELAJAR MEMAHAMI AL QURAN

6. MENGENAL SIFAT ALLAH PADA ULIL ALBAB

7. ORANG ISLAM =ORANG YANG BERSERAH DIRIPENDAHULUAN

Seorang musafir adalah orang yang berjalan kadang-kadang
sendirian, kadang kadang berkawan, untuk suatu tujuan. Dalam
perjalanan ini banyak pengalamannya yang berguna untuk
meneruskan perjalanan selanjutnya.
Untuk mengingat kembali pengalamannya selama perjalanan itu
tentulah dia membuat catatan-catatan, yang nanti dibacanya
kembali dan bila mungkin disampaikannya kepada sahabatnya,
dengan doa semoga catatan-catannya ini ada gunanya bagi dia
sendiri ataupun bagi sahabatnya.
Inilah yang membuat kami mencoba menuliskan catatan dari
pengalaman yang pernah didapatkan selama berusaha mengerti
dan memahami kitab suci Al Quran, dengan harapan semoga
Allah memberi kemudahan untuk menempuh jalan ini, sesuai
dengan firmannya pada surah Mariyam (19) ayat 97 :
E^^) +O4^OOOEC
Cg^=O)U) 4Og]=4:+g
gO) --+-^-
4OOL>4 gO) 4`O~
-4e ^__
97. Maka Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan
bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran
itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi
peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
Catatan ini tentu saja sesuai dengan kemampuan penulis, ada
yang masih sangat dangkal dan tidak informatip. Untuk inilah
kami meng-harapkan komentar, petunjuk, pengayaan dan
pengurangan, sehingga dalam diskusi-diskusi yang perlu kita
lakukan kita mendapat manfaat dari catatan ini, untuk pedoman
para Musafir lainnya dalam menempuh perjalanan hidup mereka
dalam beragama dan memahami isi Al Quran..
Semoga Allah memberikan redhoNya, yang penuh taufik dan
hidayah kepada kita semua, dan semoga masing-masing kita
menuliskan juga catatannya untuk kita dan sahabat-sahabat
lainnya. Amin ya Rabbialamin.Dalam Al Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang
membicarakan tentang Ulil Albab ( orang / kaum yang berakal ),
bahkan jauh lebih banyak dari ayat tentang Alim Ulama ( orang /
kaum yang berilmu ).
Kalau tidak salah terdapat belasan ayat yang membicarakan
tentang orang-orang yang berakal ( Ulil Albab ), hanya 5 ayat
tentang orang berilmu ( Alim ) yaitu dari golongan Yahudi dan
Nasrani dan hanya 1 ayat tentang kaum yang berilmu ( Ulama ).
Siapakah yang dimaksud dengan Ulil Albab ini ?
Marilah kita melihat QS Ali Imran ayat 190 191 sebagai berikut :
]) O) -UE=
g4OEOO-
^O-4
-Ugu=-4 ^1--
jOOgE+-4 e4CE
Oj+w U4:^- ^_
4g~-.- 4pNO7'O4C
-.- V41g~ -41ON~4
_O>4N4 )_)ONLN_
4pNOO:E4-4C4 O) -UE=
g4O4OO- ^O-4
4L+4O 4` =e^UE=
-EOE- 1EgC4
ElE4E:c E4 =-EO4N
jOEL- ^_
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ( ulil
albab ), 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah (yadzkurullah)
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka
memikirkan (wayatafakkaruun) tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.
Dari ayat-ayat diatas Allah telah memberi informasi tentang Ulil
Albab, yaitu orang yang selalu menggunakan hatinya, merenung
/ mengingat Allah dalam segala keadaan dan selalu
menggunakan otaknya memikirkan tentang segala ciptaan Allah,
baik yang disampaikan dalam Al Quran ataupun ciptaanNya yang
terdapat dalam alam semesta. Ulil Albab ini selalu mengagumi
Allah dengan ucapannya Maha Suci engkau ya Allah
Perhatikan pula QS Al Baqarah ayat 269 dan Ali Imran ayat 7 :
O)uNC OE-:^- }4`
+7.4=EC _ }4`4 =uNC
OE-:^- ; 4O)q
-LOOE= -LOOg1 4`4
NOOO4C ) W-O7q
U4:^- ^g_
269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al
Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang
banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah ( Ulil Albab ) yang dapat
mengambil pelajaran (dari firman Allah).

4O- -Og~-.- 44O^
El^OU4N =U4-^-
+OuLg` e4C-47 7eE^4O`
O}- Oq U4-^-
NOE=q4 eE_)l4=4N` W
E` 4g~-.- O)
)_)OU~ [uuCEe
4pON):441 4` 4O4l4=>
+OuLg` 47.4g--
gO4Lu-g^-
47.4g--4
g)-Cj> 4`4
NUu4C N-Cj> )
+.- 4pONCcO-4 O)
Ug^- 4pO7O4C
EL4`-47 gO) 7 ;}g)`
gLgN 4L)4O 4`4
NO-OO4C ) W-O7q
U4:^- ^_
7. Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi)
nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan
yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam
hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-
ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk
mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya
melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami
beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan
kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan
orang-orang yang berakal ( ulil albab ).
Banyak lagi ayat-ayat tentang orng yang berakal ini didalam Al Quran,
antara lain :
SURAH AR RAAD (13)
}E OUu4C .E^^
4@O^q El^O) }g`
El))OO O-O4^- ;}EE
4O- -OE;N _ E-V)
NO-EO4-4C W-O7q
U4:^- ^_
19. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? hanyalah
orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,

SURAH IBRAHIM (14)
-EOE- [uU4 +EELUg
W-+OEOLN1g4 gO)
W-EOUu4Og4 E^^
4O- O) /g4
4O-OO41g4 W-O7q
U4:^- ^)g
52. (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka
diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia
adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil
pelajaran.

SURAH THAAHA (20)
W-OU7 W-O4NO-4
7EEu^ Ep) O)
ElgO e4CE Oj+w
_OeOL- ^)j
54. makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang
demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang
berakal.
U gg4 +O E
4L'Uu- _Ul~ =}g)`
pNO^- 4pO=^C O)
jg+=O4` Ep) O)
ElgO e4CE Oj+w
_OeOL- ^gg
128. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa
banyaknya Kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, Padahal mereka
berjalan (di bekas-bekas) tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
SURAH AL ANKAABUT (29)
4 4L-4OE> .E_u4g`
O4C-47 LOE4)O4 Og
]OUu4C ^@)
35. dan Sesungguhnya Kami tinggalkan dari padanya satu tanda yang nyata bagi
orang-orang yang berakal.
SURAH AR RUUM (30)
=4Og 7 1EVE` ;}g)`
7O^ W E- 7- }g)`
E` ;eU4` 7NLEuC
}g)` 47.~4O= O) 4`
:E4^~Ee4O +^
gO1g E7.-4OEc
_4^OC`
:g-E1gCE 7=O^
_ ElgEO N_E+^
ge4CE- Og
]OUu4C ^gg
28. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara
hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki)
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; Maka kamu sama dengan mereka dalam
(hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut
kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang
berakal.
SURAH AZZUMAR (39)
;}E` 4O- 7egL~
47.4^-47 ^O--
-4}Ec Vj*.~4
+OEO^4 E4O=E-
W-ON_O4C4 O4uO4O
gO)4O ~ E-
OO4-OEC 4g~-.-
4pO+;4C 4g~-.-4
4pOU;4C E^^)
NO-EO4-4C W-O7q
U4l^- ^_
9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada
(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
SURAH AL JATSYIYAH (45)
-Ug-u=-4 ^O--
jOOgE+-4 .4`4
44O^ +.- =}g`
g7.EOO- }g` -^ejO
41;O gO) 4O-
Eu4 Og@O4`
-C)O^4 gE4C@O-
e4C-47 Og
4pOUu4C ^)
5. dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit
lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran
angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.
SURAH AL FAJR (89)
@O;E^-4 ^
4O4 O;4N ^g
;7^O=-4
@O^>4O^-4 ^@
^O--4 -O) )O;OEC
^j E- O) ElgO =O~
Og~)g. O^_E ^)
1. demi fajar, 2. dan malam yang sepuluh 3. dan yang genap dan yang ganjil, 4. dan
malam bila berlalu. 5. pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima)
oleh orang-orang yang berakal.
Marilah kita menjadi Ulil Albab, yang selalu berzikir melalui Qalbu
dan Fuad, dan berfikir melalui panca indra dan otak, sehingga
mencapai suatu kesimpulan Maha Suci Allah, tidak ada
ciptaanNya yang sia-sia, jadikan kami orang yang selalu beriman
dan bertaqwa kepadaMu sehingga jauh dari azab neraka. Amin.
H. Jurwin Djamal , 23 Februari 2012


Pada waktu kita kecil dahulu kita disuguhkan dengan dongeng
tentang Shiratal Mustakim, oleh nenek kita ataupun guru ngaji
kita, yaitu tentang dimasa hari akhirat nanti manusia akan meniti
shiratal mustakim, yaitu titian sebesar rambut dibelah tujuh.
Siapa yang dapat melaluinya dia akan selamat keseberang, yang
tidak dapat melaluinya akan jatuh kedalam api yang menyala-
nyala ( neraka ). Bahkan sampai sekarang kita melihat masih ada
buku komik yang menggambarkan tentang hal ini.
Dalam masa yang penuh informasi sekarang ini anak-cucu kita
tentu tidak mudah percaya dengan dongeng tersebut, karena
mereka, dan juga kita , sudah dapat mencari informasi yang
benar tentang apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustakim ini.
Sumber informasi yang paling akurat tentang hal ini tentu saja Al
Quran, karena dari sinilah istilah tersebut disampaikan.
Dalam Al Quran banyak sekali informasi tentang Shiratal
Mustaqim ini, lebih kurang 30-an ayat. Informasi yang pertama
yang kita dapatkan dari al Quran adalah pada Surah Al Fatihah
yang selalu kita baca minimum 17 kali dalam sehari, yaitu :
4^gu--
EO4O_^-
474-O^- ^g
EO4O 4g~-.-
=e;Eu^ )_^OU4N
)OOEN O_^E^-
)_^OU4 4
4-g._- ^_
QS Al Fatihah ayat 6-7. Tunjukilah kami jalan yang lurus ( shiratal mustaqim ),
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka;
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang
sesat
Ayat-ayat diatas telah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar
ditunjukkan shiratal mustakim. Mengapa kita harus meminta
agar ditunjukkan Shiratal Mustaqim ini ?. Perhatikanlah surah Al
Baqarah ayat 142, ayat 213, surah Al Anaam ayat 39, surah An
Nur ayat 46, surah Yunus ayat 25, karena Allah hanya akan
memberi petunjukNya untuk menuju ke Shiratal Mustaqin
kepada orang yang dikehendakiNya (dan orang yang
menghendakinya).
Kalau begitu adakah penjelasan tentang apa yang dimaksud
dengan Shiratal Mustakim itu ? Bagaimana cara mendapatkannya
? Dan apakah tanda orang-orang yang telah di beri petunjuk ke
Shiratal Mustaqim itu ?
Marilah kita simak surah Ali Imron ayat 51, surah Mariam yat 30,
surah Yasin ayat 4 surah Az Zukhruf ayat 64 sebagai berikut :
Ep) -.- ).4O
:4O4 ++:;N
-EOE- [O4O _14-OG`
^)
QS Ali Imron ayat 51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu
sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus".
Ep)4 -.- O).4O
74O4 ++l;N _
-EOE- [O4O _14-OG`
^@g
QS Mariyam ayat 36. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu,
Maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. ini adalah jalan yang lurus.
p4 O)++:;N- _
-EOE- [O4O _14-OG`
^g
QS Yasin ayat 61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang
lurus.
Ep) -.- 4O- O).4O
74O4 ++l;N _
-EOE- [O4O _14-OG`
^gj
QS Az Zukhruf ayat 64. Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
Maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
Disini jelas bagi kita bahwa syarat utama untuk mendapatkan
Shjiratal Mustaqim adalah mengabdi dan menyembah hanya
kepada Allah
Bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan Shiratal Mustakim
itu ? Bacalah Al Quran :
;lO;4-c
-Og~-.) =/^q
El^O) W ElE^) _O>4N
O4O 14-OG` ^j@
QS Az Zukhruf ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang
telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang
lurus.
E-^OE4 4pNO'>
+^4 _OUu>
7^OU4 e4C-47 *.-
:1g4 N.Oc4O }4`4
4u4C *.) ;
EOg- _O) O4O
74OG` ^
QS Ali Imron ayat 101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, Padahal
ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-
tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah,
Maka Sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
E` -g~-.-
W-ON44`-47 *.)
W-O=4;N-4 gO)
_U=;NO=O O)
lO4uO4O +OuLg)` ;_4
jggg44 gO^O)
1C4O V14-OG`
^_)
QS An Nisa ayat 175. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan
berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan
mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-
Nya. dan menunjuki mereka kepada jalan yang Lurus (untuk sampai)
kepada-Nya.
Jadi semakin jelaslah bagi kita bahwa untuk mendapatkan
petunjuk Allah untuk menuju ke sharatal mustakim, Allah telah
memerintahkan kita untuk beriman dan berpegang teguh kepada
perintahNya.
Dimanakah kita akan mendapatkan petunjuk Allah ini untuk
sampai ke shiratal mustakim itu ? Tentu saja dari Al Quiran dan
sunnah RasulNya.
Petunjuk dan perintah Allah ini telah disampaikanNya dalam
kitabNya, yang telah disampaikan oleh RasulNya. Jadi untuk
mendapatkan petunjukNya itu baca dan pahami kitabNya ( Al
Quran ) dan pelajari dan amalkan semua perintah dan
laranganNya, sesuai dengan sunnah RasulNya Muhammad SAW.

Og;_4C gO) +.- ^;4`
E74l->- +O4^4O;jO
+lc UOO-
_N_@OuCNC4 =}g)`
geEUe- )
jOO4- gOg^^O))
)_Cg;_4C4 _O)
O4O 14-OG` ^g
QS Al Maaidah ayat 16. dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang
yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu
pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya
yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan
yang lurus.
ElgEOE4
.4L^OEOu El^O)
~w+O ;}g)` 4^@O^` _ 4`
=eL7 OjO;> 4`
CU4-^- 4
}ECe"- }4
+OE4UEE_ -4OO+^
OggE+ gO) }4` +7.4=4e
;}g` 4^g14:gN _ El^^)4
-Ogg4 _O) O4O
14-OG` ^)g
QS Asy Syuura ayat 52. Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al
Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah
Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami
menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang
Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. dan Sesungguhnya kamu
benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
ElgO CU4-:^-
=UuC4O O gOOg O O1-
=}1+Ug ^g
4g~-.- 4pONLg`uNC
jU^O4^)
4pONONC4 E_OUO-
44 _4L^~Ee4O
4pOgLNC ^@
QS Al Baqarah ayat 2-3. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) Mereka yang beriman kepada
yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki
yang Kami anugerahkan kepada mereka.

4g~-.-4 4pONLg`uNC
.Eg 4@O^q El^O)
.4`4 4@O^q }g` El)Ul~
jE4O=E)4 N
4pONLg~ONC ^j
Elj^q _O>4N O1-
}g)` )_)O W
Elj^q4 N-
]O)U^^- ^)
QS Al Baqarah ayat 4-5. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran)
yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan
sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka
itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah
orang-orang yang beruntung.
Dari ayat-ayat Al Quran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
yang dimaksud shiratal mustakim itu adalah jalan hidup yang
ditempuh didunia ini oleh seorang yang bertaqwa ( yang
beriman dan beramal sholeh ) yang akan membawanya ke surga
nantinya. Jadi shiratal mustakim itu bukanlah seperti yang di
dongeng kan, yang terdapat di alam akhirat nantinya, karena di
akhirat nanti kita tidak lagi meniti shiratal mustakim seperti itu,
tetapi sudah tinggal menikmati hasil dari keimanan dan amal
sholeh yang kita laksanakan didunia.
Dialam akhirat nanti kita akan langsung dipisahkan antara
golongan yang kafir dan musrik dengan kaum yang beriman dan
beramal sholeh. Kedua kaum ini langsung digiring kedalam
neraka atau kedalam sorga sesuai golongannya.
Perhatikanlah Al Quran surah Al Bayyinah ayat 6 8 dibawah ini.
Ep) 4g~-.- W-NOEE
;}g` u- U4-^-
4-g)O;^-4 O)
jO4^ =E4E_E_ 4g)-E=
.OgOg _ Elj^q -
GO= gO+C)OE^- ^g ])
4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUgE4
geE)UO-
Elj^q N +OOE
gO+C)OE^- ^_
;e-74.-4OE_ ELgN
jgj4O eELE_ p;4N
O@O^_` }g` 4g-^4`
NOOgu+- 4g)-E=
.OgOg -44 W =/@O
+.- gu+4N W-O4O4
+OuL4N _ ElgO ;}Eg
=/E= +O+4O ^g
6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang
yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya.
mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. 7. Sesungguhnya orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik
makhluk. 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. yang
demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
Semoga Allah memberi kita kepahaman tentang Al Quran,
sehingga kita dapat menyampaikan kepada anak cucu kita hal-hal
yang sebenarnya bukannya hanya dongeng yang
menyesatkan. Semoga Allah meredhoi amal sholeh kita. Amin
Wallahualam bissawab.
H. Jurwin Djamal, 3 Februari 2012Bila kita bertanya kepada seseorang, apakah dia mempunyai
musuh dalam kehidupannya ? Sebahagian besar orang akan
menjawab bahwa dia tidak mempunyai musuh, semua adalah
teman baginya.
Ternyata ini adalah jawaban yang salah, karena Allah telah
menyam-paikan dalam Al Quran, kepada seluruh manusia,
bahwa jangan ber-teman dengan syaitan karena syaitan itu
adalah musuh yang nyata baginya.
;E_;N
7O) /j_4:4C
4E1-47 ] W-+lu>
=}C^OO=- W +O^^)
7 4N -)lG` ^g
QS 36 ayat 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam
supaya kamu tidak menyembah ( berkawan dengan ) syaitan. Sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
E_GC^4C -g~-.-
W-ONL4`-47 W-OU7=u1-
O) UpO- LO-. 4
W-ON):4> V4O7C7=
^}C^OO=- _ +O^^)
: 4N -)lG` ^gg
QS 2 ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguh-
nya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
4g~-.-4 ]Og4NC
_4O^` 47.wjO
+EE4- 4 ]ON4g`uNC
*.) 4 gO4O^)
@O=E- }4`4 ^}74C
}C^OO=- +O
44C@O~ 47.=O 44C@O~
^@g
QS 4 ayat 38. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka
karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan kepada hari kemudian. barang siapa yang mengambil setan itu
menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

E_GC^4C +EEL-
W-OU7 Og` O)
^O- 1EUEO 4ljOC
4 W-ON):4> g4O7C7=
^}C^OO=- _ +O^^)
7 4N N-)lG` ^gg
QS 2 ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Siapa itu syaitan ? Apa saja yang dilakukannya sehingga dia
menjadi musuh yang nyata bagi manusia dan orang yang
beriman ? Ternyata syetan ini adalah manusia atau jin yang
mengajak manusia lainnya untuk mengingkari ajaran-ajaran
Allah. Bisikan syaitan itu selalu mengajak manusia untuk
melaksanakan larangan-larangan Allah dan mengajak manusia
untuk mengingkari perintah-perintah Allah.
Simaklah ayat-ayat Al Quran dibawah ini :
E^^) 7NON`4C
g7EOOO)
g7.4=E^-4 p4
W-O7O> O>4N *.- 4`
4pOUu> ^g_
QS 2 ayat 169. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat
jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
O4O4-c- O)_^1U4
}C^OO=- _=Oe
4O^gO *.- _ Elj^q
CuOgO ^}C^OO=- _
Ep) =uOgO ^}C^OO=-
] 4p+OOC^- ^_
QS 58 ayat 19. syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa
mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan. ketahuilah, bahwa
sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

gE+)4 g4+OO4O
^}4N O):OO-
4pO+l=O^44 gE+
4p4-;_G` ^@_


QS 43 ayat 37. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi
mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka
mendapat petunjuk.

Tanda-tanda orang yang berteman dengan syaitan antara lain adalah :

4g~-.-4 ]Og4NC
_4O^` 47.wjO
+EE4- 4 ]ON4g`uNC
*.) 4 gO4O^)
@O=E- }4`4 ^}74C
}C^OO=- +O
44C@O~ 47.=O 44C@O~
^@g
QS 4 ayat 38. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka
karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan kepada hari kemudian. barang siapa yang mengambil setan itu
menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Ep) 4jOO4:^-
W-EO+^~E 4p4Ou=)
-gC4OO=- W 4p~E4
}C^OO=- gO)4Og
-4OOE ^g_
QS 17 ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
Og^4C 4g~-.-
W-EON44`-47 E^^)
NO;C^-
+OO^1E^-4
C=^-4
N^e-4 /;_jO ;}g)`
E4N ^}C^OO=-
+O+lg[4-;_ 7+UE
4pO)U^> ^_
QS 5 ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah ter-masuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.
Adakah orang yang tidak mampu dikuasai syaitan, yang selalu men-
dapatkan perlindungan Allah dari syaitan tersebut ? Dan apakah
tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan tersebut ?
+O^^) "^1 +O
v}CUc O>4N -g~-.-
W-ONL4`-47 _O>4N4
)_)4O 4pOU4O4-4C
^__ E^^) +ONLCUc
O>4N -g~-.-
+O4^O-4O4-4C
-g~-.-4 - gO)
]O7)O;N` ^
QS 16 ayat 99-100. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaanNya atas
orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.
Sesungguhnya kekuasaan-Nya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang
mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutu-
kannya dengan Allah.
O4O4-c- O)_^1U4
}C^OO=- _=Oe
4O^gO *.- _ Elj^q
CuOgO ^}C^OO=- _
Ep) =uOgO ^}C^OO=-
] 4p+OOC^- ^_
QS 58 ayat 19. syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa
mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan. ketahuilah, bahwa
sesungguh-nya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

gE+)4 g4+OO4O
^}4N O):OO-
4pO+l=O^44 gE+
4p4-;_G` ^@_

QS 43 ayat 37. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi
mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka
mendapat petunjuk.

Tanda-tanda seseorang telah menjadi kawannya syaitan adalah
bila dia telah berpaling dan tidak mau memahami ajaran Allah
yang telah disampaikanNya didalam Al Quran. Oleh karena itu
bagi yang akan membaca ( dengan tujuan ) untuk dapat
memahami Al Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari
godaan syaitan yang terkutuk
}4`4 u4C }4N @O^gO
^}4uOO- ;*jO+^
+O 4LC^OE- 4O_
+O E}C@O~ ^@g
QS 43 ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang
Maha Pemurah (Al Quran), Kami adakan baginya syaitan (yang
menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu
menyertainya.
-O) =4O~
4p-47O^-
'Og4-c *.) =}g`
^}C^OO=- 1_O-
^_g
QS 16 ayat 98. Apabila kamu membaca ( untuk memahami ) Al Quran
hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang
terkutuk.
~4 pO OONN El)
;}g` g4OEE-
-gC4OO=- ^__
OONN4 C) p4O p
p+OC^4 ^_g
QS 23 ayat 97-98. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada
Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.. Dan aku berlindung (pula) kepada
Engkau Ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."
Jadi jelas bagi kita orang yang beriman bahwa syaitan adalah
musuh kita yang harus dilawan disetiap waktu. Untuk dapat
menang melawan bisikan syaitan kita harus meminta
perlindungan kepada Allah. Perlindungan Allah hanya diberikan
Allah kepada orang yang bertaqwa, yaitu orang beriman dan
beramal sholeh, yang selalu berusaha memahami Al Quran dan
melaksanakan semua perintah Allah dan selalu berusaha
menghindari yang dilarang Allah.
Semoga kita termasuk orang yang terpilih. Amin. Wallahualam
bissawab.
H. Jurwin Damal 7 Maret 2012

Sering kita mendengarkan dari para dai bahwa orang
yang sudah pengucapkan dua kalimah syahadat sudah menjadi
orang Islam,dan setiap orang Islam nantinya akan dimasukkan
kedalam surga walaupun mungkin sebelumnya akan dicuci dulu
didalam neraka. Apakah benar demikian ?
Ternyata didalam Al Quran tidak ada pernyataan demikian,
karena Allah menyatakan bahwa yang dijamin masuk surga
hanyalah orang yang beriman dan beramal sholeh.

Dibawah ini disampaikan ayat-ayat Al Quran yang menyata-kan
hal demikian.

;4`4 Eu4C =}g`
geE)UO- }g` OO
u _/6^q 4O-4
E}g`uN` Elj^q
4pOU7=;4C OE4E^- 4
4pOU;NC -LOO4^ ^gj


4:124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki
maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke
dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.

-g~-.-4 W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO- -ggU+^
O^4^ ) .E_EcN
Cj^q CUO4'
gOELO_^- W - OgOg
4p)-E= ^jg
7:42. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang
saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan
sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka
kekal di dalamnya.

Ep) -g~-.- W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO-
)_Cgg4 g<4O
jg+EC)) W O@O;>
}g` Njg^4` NOE_u^-
O) geELE_ 1gEL-
^_

10:9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di
bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh
kenikmatan.

Ep) 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUgE4
geE)UO-
W-EO+4:u=4 _O)
jgj4O Elj^q
CUO4' gOE4E^- W
- OgOg 4p)-E=
^g@

11:23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah
penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya.

Ep) 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUgE4
geE)UO- ;e4^~E
+O eELE_
+EuE1Og^- +O+^
^_
18:107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi
mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal

Ep) -.- N=;NC
4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO- eELE_
O@O^_` }g` Og^4`
NOE_u^- _ Ep) -.-
NE^4C 4` C@ONC ^j

22:14. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya
mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia
kehendaki.

CCU^- lOj4`O4C =.
N:^4 _E4uO4 _
-g~-. W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO- O) geE4E_
1gEL- ^)g

22:56. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara
mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di
dalam surga yang penuh kenikmatan.


4g~-.-4 W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO-
_ELwO4:NL =}g)`
gOE4O_^- +4O7N O@O^_`
}g` 4g-^4` NOE_u^-
4g)-E= OgOg _ =ug^
NO;_ 4-)-gE^-
^)g

29:58. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang
saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang
tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka
kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang
beramal,

E` -g~-.-
W-ONL4`-47 W-OUg4N4
geE)UO- _ O)
lO=u4O ]+OENC ^)
30:15. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh,
maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.

Ep) -g~-.- W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO- +O
eELE_ g7gEL- ^g
31:8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan,

E` 4g~-.-
W-ONL4`-47 W-OUgE4
geE)UO- _U
eELE_ O4E^-
+O+^ E) W-O+^~E
4pOUEu4C ^_
32:19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Ep) -.- N=;NC
4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUgE4
geE)UO- eELE_
O@O^_` }g` Og^4`
NOOgu+- W 4g~-.-4
W-NOEE 4pON+E44C
4pOU74C4 EE
N7> NEu^-
+OE4-4 O4Ou14` +=
^g
47:12. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan
mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah
tempat tinggal mereka.

Ep) 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUgE4
geE)UO- +O
eELE_ O@O^_` }g`
Og^4` NOOgu+- _
ElgO NeOE^-
+OO):^- ^
85:11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai; itulah keberuntungan yang besar

Dari belasan ayat-ayat Al Quran diatas ternyata bahwa tidak
cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimah syahadat saja
untuk mendapatkan surga itu, karena dua kalimah syahadat
tersebut hanya sebahagian saja dari pernyataan keimanan kita,
karena kita juga harus beriman kepada hari kemudian, kepada
kitab Al Quran,dan jakin adanya malaikat Allah.

Kemudian mereka harus melakukan amal sholeh yaitu selalu siap
memberikan harta yang dicintainya kepada orang yang mem-
butuhkannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksana-
kan puasa, selalu menepati janji dan selalu sabar dalam segala
ujian dari Nya.
Perhatikanlah ayat-ayat Al Quran dibawah ini :

"^1- O^- p
W-Oe4O> 7E-ON_N
4:g~ -)O;E^-
@O^E^-4 O}4
O^- ;}4` =}4`-47
*.) gO4O^-4
@O=E-
gOE:j^UE^-4
U4-^-4
=}jO)EL-4 O4-474
4E^- _O>4N gO)O:NO
OjO _.O^-
_OE4-41^-4
4-=OE^-4 4^-4
O):OO-
4-)-j*.OO-4 O)4
~@O- 4~4
E_OUO- O4-474
E_OEO-
]OO^-4
g-g;_E) -O)
W-E_4N W
4)OO-4 O)
g7.Ec4l^-
g7.-O--4 4-g4
+E4l^- Elj^q
4g~-.- W-O~E= W
Elj^q4 N-
4pO+-^- ^__

2:177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,
mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

E_GC^4C 4g~-.-
W-ONL4`-47 =Ug-7
N:^OU4 N4O_-
EE =Ug-7 O>4N
-g~-.- }g` :)Ul~
7+UE 4pO+-> ^g@

2:183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa,

E`4 -g~-.-
W-ONL4`-47 W-OUg4N4
geE)UO-
)_Og4ONO -4OON_q
+.-4 OUNC
4-gj-- ^)_

Mengapa adanya jaminan Allah bahwa kepada orang yang
beriman dan yang beramal sholeh tersebut akan diberi surga ?
Ternayata karena Allah memberi pahala atas amal mereka yang
dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan memberi ampunan
atas dosa mereka, karena mereka adalah orang yang cepat
bertobat bila melakukan kesalahan.
Simak ayat Al Quran dibawah ini.

E`4 -g~-.-
W-ONL4`-47 W-OUg4N4
geE)UO-
)_Og4ONO -4OON_q
+.-4 OUNC
4-gj-- ^)_

3:57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh,
maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala
amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim.

E` -g~-.-
W-ONL4`-47 W-OUg4N4
geE)UO-
)_1g4ON1 -4OON_q
-C@O4C4 }g)`
g)-;_ W E`4
-g~-.- W-OL4c-
W-+OE'4c-4
_+OEN1
-EO4N V1g 4
4p_ _ }g)` p1
*.- 1g4 4 -LOO4^
^_@

4:173. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka
Allah akan menyempurna-kan pahala mereka dan menambah untuk mereka
sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan
menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang
pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan
penolong selain daripada Allah.

E4N4 +.- 4g~-.-
W-ON44`-47 W-OUg4N4
geE)UO- e+O
E4Og^E` vO;_4
_1g4N ^_
5:9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal
saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ep) 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUg4N4
geE)UO- _
vO;_ +OOEN pON4;4` ^g

41:8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".

Banyak lagi ayat-ayat Al Quran yang menyatakan bahwa orang
yang beriman dan beramal sholeh akan mendapat pahala,
petunjuk, kemudahan dan redho Allah. Inilah yang menyebabkan
mereka dijamin masuk surga. Sedangkan orang yang hanya bisa
mengucapkan dua kalimah syahadat, tetapi tidak beriman dan
beramal sholeh, tidaklah termasuk golongan mereka dan
tempatnya adalah di neraka.

Marilah kita memahami firman Allah ini dengan sejelas-jelasnya
sehing-ga kita tidak menjadi golongan yang tersesat atau yang
disesatkan.

Semoga kita bisa menjadi orang yang beriman dan beramal
sholeh yang dijamin Allah masuk kedalam surgaNya. Amin
Wabillahi taufik wal hidayah.

H. Jurwin Djamal 12 Maret 2012Beriman / yakin kepada Al Quran adalah salah satu rukun iman,
bila kita tidak yakin dan meremehkannya maka kita dapat
dinyata kan orang yang kufur. Kita harus yakin bahwa Al Quran
itu adalah firman Allah yang merupakan kitab petunjuk untuk
kehidupan kita didunia dan akhirat.

ElgO CU4-:^-
=UuC4O O gOOg O O1-
=}1+Ug ^g
2:2. Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka
yang bertakwa,

-EOE- p4O4 +EE4Ug
O4-4 OgNO4`4
--+-Ug ^@g
3:138. (Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk
serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

-EOE-4 RU4-g
+OE4^4O^ [4O4:N`
+ON)lE>
W-OE>-4 7+UE
4pO+EOO> ^))
6:155. Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati,
maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat,

;}E` 44O;N +OuL4N
+O^^) Ng^4 4O4C
gOE41^- -O^ej
^
20:100. Barang siapa berpaling daripada Al Qur'an maka sesungguhnya ia
akan memikul dosa yang besar di hari kiamat,

Untuk bisa menjadi petunjuk kehidupan tentu kita harus
membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh Al Quran
itu sendiri. Tentu saja kita memohon kepada Allah agar diberinya
kita Al Hikmah (kepahaman) dalam membaca Al Quran tersebut.

O)uNC OE-:^- }4`
+7.4=EC _ }4`4 =uNC
OE-:^- ; 4O)q
-LOOE= -LOOg1 4`4
NOOO4C ) W-O7q
U4:^- ^gg_

2:269. Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al
Qur'an dan As Sunah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa
yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang
banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah (ulil albab) yang dapat
mengambil pelajaran (dari firman Allah).

Pada fase kehidupan kita, Alhamdulillah sebagian dari kita sudah
mendapatkan pelajaran membaca Al Quran semenjak kecil, bah-
kan mereka sudah dinyatakan khatam belajar membaca Al
Quran dengan tajwid yang benar, bahkan ada yang sampai
menjadi Qori.
Mudah-mudahan hal ini dilanjutkan dengan fase belajar tata
bahasa Arab. untuk pandai menterjemahkan kata dan kalimat
dalam Al Quran tersebut. Setelah pandai menterjemahkan Al
Quran diharap-kan dia bisa memahami Al Quran dan
mengajarkan kepada orang lain.

Tetapi sebagian besar dari kita paling-paling hanya sampai fase
belajar membaca, bahkan ada yang belum khatam membaca Al
Quran. Apalagi tidak dilanjutkan pada fase selanjutnya, sehingga
kita tidak mampu mengerti kata dan kalimat yang kita baca,
sehingga sulit untuk dapat memahaminya.

Sebagian kita menyampaikan sulit untuk belajar terjemahan Al
Quran itu karena harus belajar Nahwu-Syaraf dan ilmu lain-
lainnya yang sulit dimengerti oleh kita yang awam bahasa Arab.
Padahal Allah telah menyatakan dalam Al Quran bahwa Allah
telah memudahkan Al Quran dengan bahasa kita sendiri, maka
adakah orang yang mengambil pelajaran ?

E^^) +O4^OOOEC
Cg^=O)U) 4Og]=4:+g
gO) --+-^-
4OOL>4 gO) 4`O~
-4e ^__
19:97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan
bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Qur'an itu
kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan
dengannya kepada kaum yang membangkang.

;4 4^uO-OEC
4p-47O^-
@O^g]~-g E_ }g`
OgOG` ^gg
54:12-22-32-40. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Pada masa sekarang ini sudah banyak kitab Al Quran yang
disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi
terjemahannya berurutan seperti tertulis pada Al Quran yang
tebal tersebut, sehingga hanya orang yang mempunyai niat yang
kuat sajalah yang dapat membacanya, yang dapat berangsur-
angsur mengerti terje-mahan tersebut.

Syukur Alhamdulillah, di era digital sekarang ini kita sudah sangat
terbantu dengan beberapa program belajar membaca dan
mema-hami Al Quran dari internet, antara lain yang penulis
gunakan adalah :
- Al Quran Digital Bersuara,
Dengan program ini kita dapat mendengarkan ayat-
ayat Al Quran yang dapat kita pilih, dan dapat kita
ulang-ulang. Disini juga dilengkapi dengan pelajaran
Tajwid
- Terjemahan Al Quran . zip,
Disini kita dapat membaca terjemahan Al Quran,ayat
per ayat, dan kita dapat mencari ayat sesuai dengan
kata-kata. Misalnya kita akan mencari kata Al Quran,
kita ketikkan kata Al Quran dalam sekejab computer
akan men-displai 263 ayat dari 69 surah yang ada kata
Al Qurannya.
- Al Quran in Word,
Sangat berguna untuk menuliskan dan mem-print
ayat-ayat dalam tulisan Arabic dan dilengkapi dengan
ter-jemahannya.

Ketiga alat ini sangat membantu kita untuk belajar dan
memahami Al Quran langsung ke sumbernya ( Al Quran ), bukan
hanya dari kata orang.

Sebagai contoh, kita ingin memahami siapa saja orang-orang
yang dijanjikanNya masuk surga (jannah). Maka untuk ini kita
ketikkan kata surga pada program Terjemahan Al Quran.
Ternyata hasilnya terdapat puluhan ayat-ayat tentang surga ini,
dan yang menarik bagi kita adalah kata-kata orang yang
beriman dan beramal sholeh akan dimasukkan kedalam surga
Allah . Kata-kata seperti ini jumlahnya puluhan dalam Al Quran.

Untuk dapat memahami kata-kata tersebut, kemudian kita
gunakan program Al Quran in Word, dan kita copy seluruh ayat-
ayat tersebut ke dalam file Word, kemudian kita cari ayat
tersebut dalam tulisan Arabic berdasarkan nomor surah dan
ayat.
Kemudian kita print dan kita diskusikan hal ini kepada sahabat-
sahabat kita dan kita tanyakan kepada orang yang telah paham
tentang hal ini. Atau kita bandingkan dengan buku-buku tafsir
yang membahas hal ini.
Hasil akhir adalah bertambahnya kepahaman kita tentang siapa
dan mengapa orang beriman dan beramal sholeh itu yang
dijanjikan Allah diterima di surgaNya. Termasukkah kita ?

Dengan cara yang sama kita dapat memahami tema-tema yang
terdapat dalam Al Quran, antara lain tentang Ulil albab, tentang
syaitan, tentang malaikat, tentang nabi dan banyak tema-tema
lain asalkan kita mau dan rajin mencarinya.

Inilah mungkin yang dimaksud dengan firman Allah surah 19:97
dan surah 54: 12-22-32-40, yang menyatakan

19:97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an itu
dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan
Al Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu
memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

54:12-22-32-40. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an
untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Apakah kita telah memanfaatkan kemudahan yang diberikan
Allah melalui programer komputer itu, dan apakah kita termasuk
orang telah dapat menerima pelajaran ini ?
Semoga kita termasuk orang yang terpilih tersebut. Amin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahuala bishshawab.


H. Jurwin Djamal,14 Maret 2012

Sebagai orang beriman tentu kita yakin bahwa Allah adalah
tuhan kita, yang menciptakan manusia, kepadaNya kita
mengabdi dan mengharap kan berkah dan nikmatNya, tempat
kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, yang menciptakan
alam semesta baik mikro kosmos maupun makro kosmos.
Dari mana kita mengetahui informasi ini ? Ada dari orang tua
kita, ada dari guru kita, ada dari buku bacaan kita, ada dari
ceramah yang kita dengan atau dari Al Quran pada waktu kita
membacanya.
Sebagai orang beriman kita juga sangat yakin bahwa Al Quran itu
adalah sumber informasi yang paling akurat untuk melaksanakan
hidup beragama kita, diantaranya mengenal Allah.
+.- 4O) ) 4O-
O/E^^- NOGO^- _
+7O> O4Lc 4 O4^
_ +O- 4` O)
g4OEOO- 4`4 O)
^O- }4` -O Og~-.-
7E;=EC +E4gN )
gOg^^O)) _ NUu4C 4`
-u-4 )_CguC 4`4
_EUE= W 4 4pO7C1NC
7/E) ;}g)` gOgUgN
) E) 47.E- _ E7c4
+OGOcO7 g4OEOO-
4O-4 W 4
+1O7*4C 4_O^gO _
4O-4 OOj>E^-
O1gE^- ^g))
2: 255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang
hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang
di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya,
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
Marilah kita bertanya kepada Al Quran berapa kalikah kata Allah
dimunculkan didalam Al Quran ?
Bagi sahabat yang belum mengetahui, saya mengajak anda untuk
menggunakan program TerjemahanAlQuran.zib, ketikkan Allah
dan tekan cari, Hasilnya kita akan mendapatkan 3.439 kata
Allah dalam 2.145 ayat dan dalam 93 surah.
Apa artinya ini bagi kita ? Ternyata bahwa lebih kurang 30 % dari
seluruh ayat Al Quran dan 90 % dari seluruh surah dalam Al
Quran mengandung kata Allah. Inilah kata yang terbanyak yang
kita jumpai dalam Al Quran, yang harus memaksa kita untuk
mempelajari dan memahaminya.
Kemudian untuk mengenalNya, kita coba mengenal sifat-sifatnya
(yang disebut almaul husna ). Dari hasil pencarian kita kita coba
melihat 10 sifat Allah yang paling banyak disampaikan dalam Al
Quran ( ini baru 10 % dari 99 sifat Allah dalam Asmaul Husna ).
+.- 4O) ) 4O- W
N. +7.Ec-
_/E_O+4^- ^g
20:8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.
Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang baik),
Dengan menggunakan program Terjemahan Al Quran kita
dapat-kan hasil 10 sifat Allah dan jumlah ayat dan surah dalam Al
Qran sebagai berikut :
1. Maha mengetahui ( Al Alim ) 187 ayat 48 surah
2. Maha Penyayang ( Ar Rahim ) 122 ayat 44 surah
3. Maha pengampun ( A Ghafur ) 96 ayat 42 surah
4. Maha bijaksana ( Al Hakam ) 90 ayat 38 surah
5. Maha perkasa ( Al Qhahar ) 88 ayat 43 surah
6. Maha pemurah ( Ar Rahman ) 55 ayat 20 surah
7. Maha kuasa ( Al Malik ) 53 ayat 32 surah
8. Maha suci ( Al Quduus ) 47 ayat 28 surah
9. Maha mendengar ( As Sami' ) 44 ayat 25 surah
10. Maha melihat ( Al Bashir ) 38 ayat 25 surah
Dari 10 sifat Allah, kita dapat menggabungkannya dalam 2
katagori yaitu :
1. Sifat Maha mengetahui ( Al Alim ), Maha perkasa ( Al
Qhahar ), Maha kuasa ( Al Malik ), Maha mendengar ( As
Sami' ), dan Maha melihat ( Al Bashir ), terdapat pada 410
ayat
2. Sifat Maha Penyayang ( Ar Rahim ), Maha pengampun ( Al
Ghafur ), Maha bijaksana ( Al Hakam ), Maha pemurah (
Ar Rahman ), dan Maha suci ( Al Quduus ), terdapat pada
410 ayat
Sesuatu yang kebetulan ternyata jumlah kata dalam katagori 1
sama dengan jumlah kata katagori 2. Perlu pemikiran dan
pemahaman lebih lanjut tentang hal ini, apakah ada
hubungannya dengan sifat Ulil Albab (orang yang berakal), yang
banyak disebutkan Allah dalam Al Quran.
Siapakah yang dimaksud dengan Ulil Albab ini ?
Menurut Al Quran yang dimaksud dengan Ulil Albab ( orang
yang berakal ) ini adalah ahli fikir dan ahli zikir. Marilah kita
melihat QS Ali Imran ayat 190 191 sebagai berikut :
]) O) -UE=
g4OEOO-
^O-4
-Ugu=-4 ^1--
jOOgE+-4 e4CE
Oj+w U4:^- ^_
4g~-.- 4pNO7'O4C
-.- V41g~ -41ON~4
_O>4N4 )_)ONLN_
4pNOO:E4-4C4 O) -UE=
g4O4OO- ^O-4
4L+4O 4` =e^UE=
-EOE- 1EgC4
ElE4E:c E4 =-EO4N
jOEL- ^_
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ( ulil
albab ), 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah (ahli zikir) sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan
(ahli fikir) tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan
Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau,
Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.
Dari 10 sifat Allah yang paling banyak disebut diatas, 5 sifat Allah
pada katagori 1 mengimbas pada sifat ahli fikir, yaitu berilmu,
perkasa, berkuasa, menggunakan penglihatan dan pendengaran
secara baik. Sedangkan 5 sifat Allah pada katagori 2 mengimbas
pada sifat ahli zikir yaitu sifat-sifat penyayang, pengampun,
bijaksana, pemurah dan ingin selalu mensucikan diri.
Inilah sifat Ulil Albab, yang selalu disebut Allah dalam Al Quran.
Apakah kita termasuk orang yang ingin menjadi Uli Albab
tersebut ? Semoga.
Wa billahi taufiq wal hidayah. Amin.
H. Jurwin Djamal, 16 Maret 2012Kita sering mendengar bahwa orang yang sudah mengucapkan
dua kalimah syahadat sudah menjadi orang Islam( Muslim ) dan
ditambah dengan kata-kata dijamin masuk surga.
Apakah kata-kata ini benar ? Secara ilmu sosial mungkin benar
demikian karena dia sudah memilih kelompoknya ( kelompok
orang Islam), akan tetapi apakah sudah benar menurut ilmu
tauhid dan menurut Al Quran apakah benar demikian ?

Pada setiap Jumat kita pasti mendengarkan khotbah dari khotib,
yang salah satu pesannya yang tidak pernah lupa disampaikan
nya adalah ayat Al Quran surah Ali Imran ayat 102 dibawah ini.

Og^4C 4g~-.-
W-ON44`-47 W-O4>-
-.- E-EO gOg>> 4
E-O` ) +^4
4pO)UOG` ^g

3:102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan
dalam keadaan beragama Islam ( muslimun ).

Pada ayat ini kata muslimun diterjemahkan dengan ber-agama
Islam, sedangkan pada ayat-ayat yang lain kata Muslimin ini di-
terjemahkan dengan kata berserah diri. Ayat-ayat Al Quran yang
menterjemahkan kata-kata muslimin sebagai berserah diri antara
lain adalah : QS 10:84, QS 16:102, QS 21:108, QS 39:11-12, QS
39:54, QS41:33

4~4 _/E<ON` ^O4C
p) u7+47 7+44`-47
*.) gO^OUE
W-EOU-4O> p) 7+47
4-g)UOG` ^gj
10: 84. berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, Maka
bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah
diri(muslimn)."

~ +OEO4^ E+O
+E^- }g` C))OO
--O4^) =e)OlwNOg
-g~-.- W-ONL4`-47
O4-4 O4O;=+4
4-g)UOUg ^g
16 : 102. Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari
Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah
beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang
berserah diri (muslimin)(kepada Allah)".

~ E^^) -/EONC )
.E^^ :_)
O) /gO4 W E_
+^ ]O)UOG` ^g
21: 108. Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah:
"Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu
berserah diri (muslimun)(kepada-Nya)".

~ EO)E+) Og`q up
E+l;N -.- +)U^C`
+O- 4g].- ^
Og`q4 up 4pO7
4E 4-gjO^-
^g
39 : 11-12. Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.
dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah
diri (muslimin)".

W-EO+lOg^4 _O)
7)4O W-O)Uc4
+O }g` :~ p
N74Og>4C C-EOE^-
]+O=^L> ^)j
39: 54. dan Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah (
aslamtuu) kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak
dapat ditolong (lagi).

;}4`4 }=O;O LO~
}Og)` .~4E1 O) *.-
g4N4 w)U= 4~4
/j_^^) =}g`
4-g)UO^- ^@@
41: 33. siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru
kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku
Termasuk orang-orang yang menyerah diri(muslimin)?"

Jadi dapat kita simpulkan disi bahwa : orang Islam = muslim =
orang yang berserah diri. Selanjutnya mari kita membahas arti
muslimin menurut Al Quran.

Kembali pada QS 3:102 tersebut diatas Allah menyampaikan
bahwa seseorang akan menjadi Muslimin setelah melalui fase
beriman dan bertaqwa. Apakan yang dimaksud beriman dan
bertakwa tersebut ? Mari kita simak QS 2:177 berikut ini.

"^1- O^- p
W-Oe4O> 7E-ON_N
4:g~ -)O;E^-
@O^E^-4 O}4
O^- ;}4` =}4`-47
*.) gO4O^-4
@O=E-
gOE:j^UE^-4
U4-^-4
=}jO)EL-4 O4-474
4E^- _O>4N gO)O:NO
OjO _.O^-
_OE4-41^-4
4-=OE^-4 4^-4
O):OO-
4-)-j*.OO-4 O)4
~@O- 4~4
E_OUO- O4-474
E_OEO-
]OO^-4
g-g;_E) -O)
W-E_4N W
4)OO-4 O)
g7.Ec4l^-
g7.-O--4 4-g4
+E4l^- Elj^q
4g~-.- W-O~E= W
Elj^q4 N-
4pO+-^- ^__
2:177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,
mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Kemudian kita juga menemukan puluhan ayat tentang orang
yang bertakwa dalam Al Quran, antara lain :

E_GC^4C 4g~-.-
W-ONL4`-47 =Ug-7
N:^OU4 N4O_-
EE =Ug-7 O>4N
-g~-.- }g` :)Ul~
7+UE 4pO+-> ^g@
2:183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa,

E_GC^4C -g~-.-
W-ONL4`-47 W-O4>-
-.- W-EO74--4
gO^O) -Oc4O^-
W-)_E_4 O)
g)-O):Ec :^UE
]O)U^> ^@)
5:35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah
jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya,
supaya kamu mendapat keberuntungan.

W4~4 O/j_4:4C
W-OU7=;> }g` 4
lg4 W-OU7=u1-4
;}g` 4O
lO~@OE4-G` W .4`4
/j_^Nq 7L4N ;g)` *.-
}g` 7/E* W p)
N'+4^- ) *. W gO^OU4N
eU-4O> W gO^OU44
-4O4-41U
4pOU]4O4^- ^g_
12:67. Dan Yakub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama)
masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang
berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang
sedikit pun daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah
hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja
orang-orang yang bertawakal berserah diri".

4`4 .E4 4O4-4^
O>4N *.- ;~4
4L.EE- E4U+lc _
]4O4L4 _O>4N .4`
4^O+uCO-47 _ O>4N4
*.- -4O4-41U
4pOUg4O4-^- ^g
14:12. Mengapa Kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah
menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar
terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya
kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri".

Pada 2 ayat terakhir ini mutakiluun ( orang yang bertawakal)
diterjemah-kan juga sebagai orang yang berserah diri. Jadi disini
ternyata bahwa orang Islam itu adalah orang yang bertakwa,
yaitu orang yang beriman dan selalu beramal sholeh. Orang yang
demikian ini memang dijanjikan Allah akan dimasukan kedalam
surga.

Ep) 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OUgE4
geE)UO-
W-EO+4:u=4 _O)
jgj4O Elj^q
CUO4' gOE4E^- W
- OgOg 4p)-E=
^g@
11:23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah
penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya.

Og^4C -g~-.-
W-ONL4`-47 W-O4>-
-.- OOL4^4 /^4^
E` ;e4`O~ l4g W
W-OE>-4 -.- _ Ep)
-.- lOO)lE= E)
4pOUEu> ^g
59:18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

O4N +.- +O
6-EO4N -4CgE- W
W-OE> -.-
Ojq^4C U4l^-
4g~-.- W-ONL4`-47 _ ;~
44O^ +.- 7O)
-wO^gO ^
65:10. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka ber-takwalah
kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (yaitu) orang-orang
yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu,

Sudahkah kita benar-benar beriman dan yakin kepada Allah,
kepada nabi, kepada Al Quran, kepada malaikat, kepada hari
akherat dan kepada takdir Allah ? Sudahkan kita beramal sholeh
mengucap-kan syahadatain, mendirikan sholat, menunaikan
zakat, berpuasa Ramadhan, berhaji ( bila mampu ) dan
mengejakan amal-amal sholeh lainnya ? Bila sudah berarti kita
sudah menjadi orang yang bertakwa, dan bisa menyebut diri kita
orang Islam dan dijamin Allah masuk surgaNya.

Kini jelaslah bagi kita, dan wajib kita sampaikan kepada sahabat
yang lain, bahwa tidak ada jaminan akan masuk surga orang yang
hanya mengucapkan 2 kalimah syahadat saja. Semoga sahabat
kita akan mendapat hidayah Allah.
Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah.
H. Jurwin Djamal, 17 Maret 2012