Anda di halaman 1dari 6

5

Bahagian B (30 markah)


Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

1 Rajah 1 menunjukkan tiga bilik yang ditutupi dengan jubin sisi empat sama yang bersisi 1 m.

Rajah 1
(a) Cari luas setiap bilik.
(i) A:

(ii) B:

(iii) C:

[3 markah]

2 Raju mengukur jisim tiga biji oren yang berlainan saiz. Jadual 1 menunjukkan keputusan
penyiasatannya.
Saiz oren Jisim oren
Kecil 0.11 kg
Sederhana 0.2 kg
Besar 0.3 kg
Jadual 1

(a) Nyatakan satu alat yang mungkin digunakan oleh Raju untuk mengukur jisim oren-oren itu.


[1 markah]
(b) Nyatakan:
i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)
_______________________________________________________________
ii) apa yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)
_______________________________________________________________
iii) apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)
_______________________________________________________________
[3 markah]
(c) Nyatakan hubungan antara pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas.
6

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[1 markah]


3 Rajah 2 menunjukkan panjang buku diukur dengan menggunakan klip kertas. Pengukuran
panjang kemudian diambil dengan menggunakan objek yang berlainan.

Rajah 2

Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 2.
Jenis objek Bilangan ukuran yang diambil
Klip kertas 15
Kapur 5
Pensel 2
Jadual 2
(a) Nyatakan:
i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)
______________________________________________________________
ii) apa yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)
______________________________________________________________
iii) apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)
______________________________________________________________
[3 markah]

(b) Nyatakan satu hubungan di antara panjang objek yang digunakan untuk mengukur
dengan bilangan ukuran yang diambil.


[1 markah]


4 Rajah 3 menunjukkan suatu penyiasatan.

tali
bandul
7


Jisim bandul (g) 5 10 15 20
Bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat 25 22 18 13

a) Nyatakan:
i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)
__________________________________________________________________
ii) apa yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)
__________________________________________________________________
iii) apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan)
__________________________________________________________________
[3 markah]
b) Apakah tujuan penyiasatan ini ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[1 markah]
c) Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyiasatan tersebut .
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[1 markah]
d) Apakah corak perubahan bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat?
_______________________________________________________________________
[1 markah]5 Rajah 4 menunjukkan suatu penyiasatan tentang keupayaan penembusan cahaya
melalui tiga bahan yang berbeza.
Rajah 3
8


Kaca Kertas surih Kad manila
Rajah 4
Jadual 3 menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut.

Jenis bahan Kuantiti cahaya yang ditembusi
Kaca Banyak
Kertas surih Sedikit
Kad manila Tiada
Jadual 3
a) Nyatakan:
i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)
____________________________________________________________________
ii) apa yang diperhati/diukur (pembolehubah bergerak balas)
____________________________________________________________________
[2 markah]
b) Apakah tujuan penyiasatan ini ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[1 markah]
c) Apakah corak perubahan kuantiti cahaya yang ditembusi ?
_______________________________________________________________________
[1 markah]5 Rajah 5 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menguji
kebolehan objek yang berlainan terapung di dalam air. Semua objek diletakkan ke dalam
9

sebuah bekas yang berisi air.

Rajah 5

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


[1 markah]

(b) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)

[1 markah]

(c) Ramalkan apa yang akan berlaku jika sebatang pensel dimasukkan ke dalam bekas itu.

[1 markah]


Perahu boleh terapung di dalam air.

(d) Beri satu sebab (inferens) berdasarkan maklumat di atas.


[1 markah]

6 Rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menguji
kebolehan objek yang berlainan mengalirkan elektrik.
10


Rajah 6

Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 4.
Kumpulan S Kumpulan T
Menyalakan
mentol

Tidak
menyalakan
mentol
Paku
Jarum
Klip kertas
Kunci

Straw
Tali
Gelang getah
Batang mancis
Jadual 4

(a) Nyatakan
(i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini,

[1 markah]

(ii) apa yang diperhati (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini.

[1 markah]

(b) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perbezaan kebolehan mengalirkan elektrik di
antara objek-objek dalam kumpulan S dan kumpulan T.


[1 markah]

(c) Ramalkan apa yang akan berlaku jika sebuah sikat disambungkan kepada litar itu.

[1 markah]