Anda di halaman 1dari 15

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com
SULIT

Nama:

3757/1

EkonomiAsas

Tingkatan

Kertas 1

September
2011

1jam 15minit

MAJLIS PENGETUASEKOLAH - SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)


CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


TINGKATAN LIMA

2011
EKONOMIASAS
KERTAS 1

Masa: 1jam 15minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikutioleh empat pilihanjawapan iaituA, B, C dan D. Bagi setiap


soalan pilih satu jawapan sahaja. IIitamkanjawapan anda pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.

4.

Sekiranya anda hendak menukar jawapan. padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang bam.

5.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.


3757/1

SULIT

[Lihat halaman sebelah


EKONOMIASAS (1) TING 5 PERCUBAAN SPM 2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com