Anda di halaman 1dari 34

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )


______________________________________________________________________________________________________

ASSIGNMENT
SEPTEMBER 2013 SEMESTER
SUBJECT CODE

EEM 522

SUBJECT TITLE

KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN


MORAL

PROGRAMME

BACHELOR OF EDUCATIION

STUDENTS NAME

INTAN NURBAIZURRA MOHD ROSMI

MATRIC NO.

E30103110097

ACADEMIC FACILITATOR

ENCIK RAHIM B. MUSTHAFFA

LEARNING CENTRE

KUANTAN

ISI KANDUNGAN
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

1.0

i.

SOALAN 1

ii.

SOALAN 2
20

iii.

RUJUKAN

SOALAN 1

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

3-8

9-

21

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

Perkembangan sistem pendidikan kini semakin berkembang pesat dan

acapkali diberi pembaharuan. Kajian demi kajian telah dijalankan oleh ahli
psikologi dan para rasionalis bagi mengenalpasti tingkahlaku, pemikiran,
perkembangan

kognitif

dan

sosial

manusia.

Penemuan-penemuan

berdasarkan kajian-kajian ini telah memberikan impak yang positif dan


mewujudkan pelbagai teori-teori yang dapat membantu para pendidik
dalam mendidik modal insan kini. Hasil kajian ini juga telah membantu
para cendekiawan untuk mengenalpasti beberapa pendekatan dan
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap
perkembangan murid dari segi mental, fizikal, emosi dan juga moral.
Dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral, pendekatannya
telah

dibentuk

berdasarkan

kepada

teori-teori

pembelajaran

yang

berkaitan dengan proses perkembangan moral dan pembentukan sahsiah


individu. Dengan menguasai pendekatan ini, guru dapat memilih teknikteknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan mengambil kira
tahap kematangan pemikiran moral murid, kesesuaian nilai, situasi dan
isu moral yang hendak diterapkan dalam satu pengajaran. (Rahmad Sukor
bin

Ab

Samad,

2006).

Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru di alaf baru ini


perlu beriltizam, berorentasikan maklumat, berwawasan, berpandangan
global dan positif serta berpengetahuan dan mahir dalam teknologi
pendidikan.

Justeru

guru

haruslah

mendalami

pendekatan

dalam

pendidikan moral demi mewujudkan suasan pembelajaran yang menarik,


kondusif serta berkesan
Pendidikan Moral merupakan matapelajaran yang diajar di sekolah rendah
dan sekolah menengah dimana skop subjek ini diajar kepada murid yang
bukan beragama Islam dan dalam masa yang sama murid beragama
Islam akan di ajar dengan subjek Pendidikan Islam. Komponen Pendidikan
Moral memberi tumpuan kepada pemupukan nilai dan membina kekuatan
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

kerohanian dan moral melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni

yang

terdapat

Pelaksanaan

dalam

Dasar

agama

Pendidikan

serta

budaya

Negara,

masyarakat

Wawasan

2020,

Malaysia.
PIPP

dan

perlembagaan Malaysia sebagai sebuah negara yang bermasyarakat


majmuk bertepatan dengan subjek Pendidikan Moral yang menjadi salah
satu alat bagi mencapai matlamat pendidikan dan aspirasi masyarakat
dan negara. Malah, dalam Transformasi Pendidikan Malaysia 2013-2020
menyebut tentang melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
serta merancang memperkukuhkan elemen subjek ini menjelang 2017.
Dalam memilih pendekatan yang bersesuaian dalam menyampaikan
pengajaran yang berkesan, peranan guru dan murid sangat penting
dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dalam bilik
darjah. Mengikut Kamus Dewan
( 1988 ) , pendekatan adalah cara atau langkah yang diambil bagi
memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah.
Berdasarkan konteks pendidikan, ianya boleh memberi makna cara
mendekati sesuatu. Sebagai contoh , menentukan objektif pembelajaran
untuk mengajar sesuatu matapelajaran. Secara ringkasnya, pendekatan
merujuk kepada cara bagaimana sesuatu matapelajaran itu diajarkan
untuk

mencapai

objektif

pembelajaran

sekaligus

bertujuan

untuk

memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang


disampaikan oleh guru.
Di dalam pengajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Pendidikan
Moral terdapat pelbagai
pendekatan yang boleh diguna pakai dan disesuaikan dengan tajuk yang
akan diajar. Beberapa
pendekatan pendidikan moral telah dikenalpasti untuk membantu guru
dalam usaha
melaksanakan proses pemupukan penghayatan dan amalan nilai-nilai
murni di kalangan

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

pelajar sekolah di Malaysia . Pendekatan dalam bidang pendidikan pula merujuk

kepada satu
set teori pembelajaran yang diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan
objektifnya. Pendekatan harus berlandaskan model, prinsip atau teori pembelajaran.Terdapat
7 Pendekatan Pendidikan Moral. Berikut merupakan 7 pendekatan yang di guna pakai dalam
pendidikan moral iaitu Pendekatan Pemupukan Nilai, Pendekatan Bertimbang Rasa,
Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif, Pendekatan Analisis Nilai, Pendekatan Tindakan
Sosial, Pendekatan Penjelasan Nilai dan Pendekatan Pembinaan Rasional.
Pendekatan Bertimbang Rasa adalah bertujuan untuk mempengaruhi atau menanamkan ke
dalam diri pelajar beberapa nilai tertentu yang dikendaki, yang mana nilai-nilai itu pula
dipandang sebagai standard atau peraturan-peraturan tingkahlaku yang berpunca daripada
budaya atau masyarakat. D.P. Superka (1976). Pendekatan ini digunakan bagi mengajar pola
perlakuan positif bagi amalan seseorang. Kebaikan pelaksanaan pendekatan ini di dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran moral adalah ia dapat memupuk pelajar untuk bersikap perihatin
terhadap orang lain dan belajar membuat keputusan dengan mengambil kira perasaan orang lain.
Murid juga belajar untuk mengambil tindakan yang sesuai dan betul dan sesuatu situasi.
Pendekatan ini juga dapat menyemai nilai bertimbang rasa terhadap keperluan, perasaan serta
kepentingan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam erti kata lain murid tidak bersikap
pentingkan diri sendiri dalam membuat sesuatu keputusan.
Dalam menyelesaikan masalah atau sesuatu situasi murid didedahkan dengan proses membuat
pilihan dengan mengenalpasti pilihan, menimbangkan kesan pilihan tersebut serta membuat
keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Pelaksanaan pendekatan ini juga merangkumi
pelbagai teknik dapat memudahkan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai mengikut
pemikiran moral, perasaan moral dan amalan moral murid. Keburukan pendekatan ini pula,
murid cenderung untuk memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu sebelum diri mereka.
Di khuatiri murid akan meminggirkan kepentingan diri sendiri demi menjaga kepentingan orang
lain. Selain dari itu jika guru memilih untuk melaksanakan pendekatan ini, guru haruslah
menggabungkannya dengan pendekatan yang lain agar sesi pengajaran dan pembelajaran lebih
seimbang. Ini kerana pendekatan ini tidak menggunakan penggabungjalinan pendekatan kognitif,
fizikal dan sosial.
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

Pendekatan bertimbang rasa seharusnya diterapakan dan diguna pakai dalam


6

kurikulum pendidikan moral di malasyia. Dengan penggunaan pendekatan ini, secara tidak
langsungakan memberikan pelajar nilai atau input tambahan yang bukan bersifat pengajaran
dam p e m b e l a j a r a n

semata-mata.

Tet a p i

juga

boleh

digunakan

dan

d i a p l i k a s i k a n d a l a m kokurikulum dan kehidupan seharaian. Pelajar dapat


mengunakan

akal

fikiran

dengan membuat pertimbangan yang sejawarnya jika

menghadapi konflik semasa di dalam kelas,melakukan aktiviti persatuan atau kelab dan
sebagainya.Falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang
dari

aspek

jasmani,

emosi,

rohani

dan

intelek.

Jelas

disini

menunjukkan bahawa, pendekatan bertimbang rasa sedikit sebanyak


m e m b a n t u s e s e o r a n g i n d i v i d u u n t u k berlaku adil, bertindak dengan menggunakan
akan dan penaakulaan moral yang betul dand a p a t m e n e r a p k a n s i k a p k a s i h s a y a n g .
Kepentingan dan hasil yang akan diperolehi daripada pendekatan ini
a d a l a h b e r s e s u a i a n d e n g a n m a t l a m a t f a l s a f a h p e n d i d i k a n kebangsaan.
Sifat semula jadi manusia lahir daripada pertimbangan hati dan fikiran yang waras dalam segala
aspek.Dengan adanya pendekatan ini dalam pendidikan moral, pengurusan bilik
darjah yang melibatkan kerjasama serta beberapa pihak dapat diatas. Caranya
adalah dengan menimbang setiap pendapat dan teguran dengan lebih bijak.
Proses bertimbang rasa juga memberikan kepuasan setiap individu yang terlibat.
Contohnya, sebagai seorang ketua dalam bilik darjah, dia perlu menimbang baik
buruk keputusan yang dibuat dan m e n c a p a i k a t a s e p a k a t s u p a y a s e m u a
pihak berpuas hati dengan keputusan yang akan dilakukan. Secara
tidak langsung, proses bertimbang rasa dalam diri individu dapat
diwujudkan.
Pendekatan yang kedua merupakan pendekatan moral kogintif. Pendekatan
perkembangan kognitif dikemukakan oleh Dewey. Seterusnya dikembangkan
oleh

Jean

Piaget

dan

Kohlberg.

Piaget berusaha mendefinisikan tingkat perkembangan moral pada kanakkanak melalui pengamatan dan wawancara. Hasil pengamatannya, atas
pertanyaan mengapa mereka patuh kepada peraturan, Piaget dapat

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

kesimpulan bahawa perkembangan kemampuan kognitif pada kanak-kanak


7

mempengaruhi

pertimbangan

moral

mereka.

Kohlberg juga mengembangkan teorinya berdasarkan kepada andaian umum


tentang teori perkembangan kognitif dari Dewey dan Piaget di atas. Kohlberg
mendefinisikan

kembali

dan

mengembangkan

teorinya

menjadi

lebih

terperinci. Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka


dunia

sekelilingnya

Mereka

mengadaptasikan

pemikiran

dengan

memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang


sesuatu

perkara.

Piaget menyatakan, perkembangan kanak-kanak dan remaja mempunyai


dua peringkat iaitu peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). Pada
peringkat ini, beliau menganggap kanak-kanak memandang perundangan
sebagai tidak dapat diubah. Peringkat kedua adalah autonomus iaitu
perkembangan moral yang ditunjukkan oleh kanak-kanak berumur 10 tahun
ke atas. Pada peringkat ini, mereka sedar peraturan yang dikenakan ke atas
mereka

dikuatkuasakan

oleh

manusia

juga.

Teori

ini

menekankan

perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu merujuk kepada aktiviti-aktiviti


mental

seperti

berfikir,

menaakul,

menganalisis,

membentuk

konsep,

menyelesaikan masalah dan sebagainya. Menurut Piaget, perkembangan


kognitif

seseorang

kanak-kanak

adalah

mengikut

siri

urutan

yang

berperingkat. Piaget membahagikan perkembangan itu kepada empat


peringkat iaitu sensori motor, operasi, operasi yang konkrit serta operasi
yang formal. Pendekatan perkembangan kognitif piaget mudah digunakan
dalam proses pendidikan di sekolah, kerana pendekatan ini memberikan
penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berfikir. Oleh kerana
pendekatan ini memberikan perhatian sepenuh kepada isu moral dan
penyelesaian masalah yang berhubung dengan pertentangan nilai tertentu
dalam

masyarakat,

penggunaan

pendekatan

ini

menjadi

menarik.

Penggunaannya dapat menghidupkan suasana kelas. Pendekatan ini juga


EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahannya dikemukakan oleh


8

Hersh, et. al. (1980), pendekatan ini menampilkan bias budaya barat. Antara
lain kelemahan ialah sangat menjunjung tinggi kebebasan peribadi yang
berdasarkan filsafat liberal. Dalam proses pendidikan dan pengajaran,
pendekatan ini juga tidak mementingkan kriteria benar salah untuk suatu
perbuatan. Yang dipentingkan adalah alasan yang dikemukakan atau
pertimbangan

moralnya.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget terhadap pengajaran dan pembelajaran.


Daripada teori ini, seseorang guru perlu sedar bahawa pada peringkat awal,
kanak-kanak seperti di kelas tadika perlu didedahkan kepada bahan-bahan
pelajaran yang terdiri daripada objek-objek besar iaitu yang senang dilihat
dan disentuh. Manakala pada peringkat Tahun Dua dan Tiga, kanak-kanak
bersifat egosentrik. Oleh itu, tajuk-tajuk seperti Rumah Saya, Keluarga Saya
adalah sesuai disediakan sebagai bahan bacaan dan tulisan. Pelbagai jenis
alat bantu mengajar diperlukan untuk mengajar kanak-kanak di peringkat
sekolah

rendah

disebabkan

perkembangan

kognitif

yang

terhad.

Murid-murid di peringkat sekolah rendah juga masih belum bersedia


menyelesaikan masalah abstrak atau dalam bentuk hipotesis. Oleh itu,
banyak

contoh

konkrit

dan

analogi

diperlukan

untuk

memudahkan

pemahaman murid-murid sekolah rendah. Isi pelajaran dan aktiviti pelajaran


yang disediakan perlu selaras dengan peringkat perkembangan kognitif
murid-murid. Sekiranya tidak, bahan atau aktiviti pelajaran tersebut mungkin
akan membosankan murid-murid atau terlalu sukar bagi mereka. Setiap
tajuk pelajaran perlu disusun dan dipertingkatkan. Ini membolehkan
penyampaian tajuk pelajaran daripada peringkat yang senang kepada
peringkat yang susah. Cara seperti ini akan menjamin murid-murid
memperolehi hasil pembelajaran yang maksimum.
Jelaslah disini, pendekatan dalam pendidikan moral yang dibentukkan
adalah

berasaskan

kepada

pelbagai

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

teori

yang

berkaitan

dengan

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

perkembangan
9

menguasai

moral

dan

pembentukan

pendekatan-pendekatan

ini,

sahsiah

guru

dapat

individu.
memilih

Dengan
teknik

pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mengembang ketiga-tiga


aspek dalam pendidikan moral iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan
amalan moral. Selain daripada itu, seorang guru harus mewujudkan satu
suasana atau iklim moral dalam pembelajaran dan pembelajaran pendidian
moral. Iklim atau suasana moral akan wujud jika adanya amalan nilai-nilai
murni di kalangan pelajar dan guru sendiri.
Justeru sebagai pendidik dari kalangan yang digelar professional, guru
haruslah peka akan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran di bawah
kelolaan mereka agar murid mendapat manfaat semaksimum yang mungkin
semasa pembelajaran tersebut dijalankan. Pembelajaran bermakna amat
ditekankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memastikan anak didik
memperolehi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan di dalam
kehidupan mereka. Walaupun pendidikan moral merupakan satu mata
pelajaran minor di sekolah ia penting bagi melahirkan individu yang
seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani, intelek dan sosial.
Oleh yang demikian pendekatan, teknik, kaedah dan strategi pelaksanaan
bagi sesuatu mata pelajaran haruslah dikuasai oleh pendidik agar dapat
merangka dan menyusun atur aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas dengan menarik dan berkesan

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

10

2.0 RANCANGAN MENGAJAR HARIAN PENDIDIKAN MORAL


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran :

Pendidikan Moral

Tahun

5 Arif

Tarikh

28 Ogos 2013

Masa

8.00-9.00 pagi

Bil. Murid

20 orang

Bidang pembelajaran: 4. Nilai Berkaitan Dengan Diri dan Alam Sekitar


Nilai

: 4.2 Menyayangi alam sekitar

Tema

: Sumber alam sumber berharga

Tajuk

: Sumber alam digunakan sebaik mungkin

I.

Amalan bersederhana dalam penggunaan sumber-sumber alam yang


-

bernilai :
Projek mengurangkan sisa, mengguna dan mengitar semula sisa

Isu/ Situasi:
Hasil Pembelajaran:

Fikir Dahulu Sebelum Buang


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid

akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua cara penggunaan sumber
alam dengan betul.
2. Menghuraikan sekurang-kurangnya dua kesan kepupusan sumber
alam dengan jelas.
3. Menyatakan reaksi dan perasaan mereka terhadap tindakan
membazirkan penggunaan sumber alam.
4. Menghasilkan satu bekas meletak alat tulis dengan menggunakan
botol minuman.
Pengetahuan Sedia Ada

Murid selalu makan atau minum

daripada makanan yang


Pendekatan

dibungkus atau ditinkan.


:

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Pemupukan Nilai

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

11

Bahan Bantu Mengajar:

Buku teks ms 92 -95, Buku Latihan, Komputer/ LCD, Gambar hasil


kraftangan, jambangan bunga, tin/botol minuman, gam dan gunting
Kemahiran Generik

Langkah
P&P/
masa

Set Induksi
(5 minit)

KBKK (membanding-beza), KMD

Isi Pelajaran

Lagu `Hijau Zainal


Abidin.

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Aktiviti P&P

Guru meminta
murid untuk
memberi
perhatian
terhadap lagu
yang di
perdengarkan
menerusi
youtube.

Guru
memaparkan
seni kata lagu
di layar putih.

Murid diminta
menyanyi lagu
`Hijau
bersama-sama.

Murid diminta
memberi
maksud
beberapa
perkataan
dalam seni kata

Catatan
(Kaedah/
teknik,
ABM, Nilai,
ICT, KBKK,
KMD)
Sumbangsar
an
- Nyanyian
- Youtube
Hijau
Zainal
Abidin.
- Cintai dan
hargai alam
sekitar.

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

12

lagu.

Langkah 1
(15 minit)

Fikir Dahulu Sebelum


Buang

- Cara penggunaan
sumber alam.
- Kesan kepupusan
sumber alam

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Guru
mengaitkan
jawapan murid
dengan tajuk.

Guru meminta
murid untuk
memberikan
perhatian
kepada video
klip mengenai
kitar semula di
layar putih.

Guru dan murid


berbincang
mengenai video
klip yang
dipaparkan.

Murid diminta
merujuk buku
teks m.s 92-93

Murid membaca
petikan.

Guru dan murid


berbincang
berdasarkan
soalan dalam
buku teks.

Murid diminta
Menyenaraikan
cara
penggunaan
sumber alam
dan kesan
kepupusan

Perbincangan
kelas.
- Buku teks
m.s 92-93
- Menjana
idea

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

13

Langkah 2
(10 minit)

sumber alam.
Fikir Dahulu Sebelum
Buang

Betul
- Kongsi kereta
- Menggunakan
kenderaan
awam
- Menutup dapur gas
selepas memasak
- Menutup pili selepas
mencuci kereta
Salah
- Membiarkan air
melimpah
- Membuang sampah
merata.

Langkah 3
(20 minit)

Menghasilkan bekas
alat tulis dengan
menggunakan tin
atau botol minuman
terpakai/ terbuang.

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Murid
berbincang
secara
berpasangan
tentang
penggunaan
sumber alam
yang betul atau
salah.

Mengisi borang
`GO.

Meluahkan
perasaan
terhadap
tindakan
seseorang yang
membazirkan
sumber alam.

Murid diminta
bersedia untuk
melakukan
projek.

Guru
memaparkan
contoh hasil
kraftangan
yang telah siap.

Guru
menunjukkan
cara membuat
bekas alat tulis.

Perbincangan
dan
pembentang
an.
- Rasional
- Buku teks
m.s 92-93
- `GO
Banding
Beza
- KMD
(perasaan)

Demonstrasi
Projek
- Komputer/
LCD
- Kreativiti

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

14

Langkah 4
(5 minit)

Penutup
(5 minit)

Murid
melakukan
aktiviti.

Guru meminta
murid
mempamerkan
hasil masingmasing.

Pengukuhan

Murid diminta
menjawab
soalan latihan
dengan
menandakan
(
) pada
ruang yang
betul.

Rumusan

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Murid diminta
menyanyikan
semula `Hijau .

Dua orang
murid diminta
membuat
kesimpulan
pembelajaran
hari ini.

Guru meminta
murid
membawa tin
botol minuman

- Latihan
bertulis
-Buku teks
m.s 95)
- Buku
Latihan
- Yakin

- Nyanyian
Komputer/LC
D
- Cintai dan
hargai alam
sekitar.

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

15

ke sekolah
untuk projek
seterusnya.

2.1 REFLEKSI
Bagi memudahkan saya membuat refleksi untuk pengajaran makro kali
ini, saya telah meminta seorang rakan sekerja membuat pemantauan ketika
proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Selesai sahaja melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran hari ini, saya meminta rakan memberi
pandangan dan komen terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

telah dilaksanakan. Hasil daripada perbincangan kami, terdapat beberapa


16

kekuatan yang telah dikenal pasti sepanjang proses pengajaran makro


dilaksanakan.
Kekuatan yang amat ketara dalam pengajaran makro kali ini ialah dari
aspek kelantangan suara. Guru berupaya mengemukakan soalan dengan
jelas dan respon murid juga agak menggalakkan. Soalan yang dikemukakan
oleh guru dapat didengar dengan jelas dan ini memudahkan proses
pengajaran diteruskan tanpa ada sisipan pengulangan langkah pengajaran.
Kelantangan suara ini menunjukkan ketegasan guru dalam menyampaikan isi
pelajaran.

Murid memberi perhatian semaksimum dan ini memudahkan

pencapaian objektif pembelajaran yang telah dirancangkan.

Murid-murid

juga tidak bertindak mengganggu rakan lain sepanjang proses pengajaran


makro ini. Keadaan ini memperlihatkan sikap murid-murid yang hormat
kepada

guru

sebagai

seorang

pendidik

yang

menyampaikan

ilmu

pengetahuan.
Selain itu, penggunaan kemudahan Teknologi Maklumat iaitu tayangan
youtube dan video klip oleh guru telah menarik perhatian murid di samping
memudahkan murid melihat paparan gambar, petikan dan latihan penilaian
dengan lebih jelas.

Dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang

bersesuaian, murid-murid akan mengalami proses pembelajaran yang lebih


interaktif

dan

cergas

sekaligus

menepis

tanggapan

streotaip

yang

menyatakan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Moral


adalah membosankankan kerana hanya bergantung kepada papan tulis dan
kertas sebak semata-mata. Murid kelihatannya melibatkan diri secara aktif
di samping kewujudan suasana kelas yang kondusif melancarkan lagi proses
pengajaran guru.
Sehubungan itu, kawalan kelas guru juga baik dan tidak terdapat
gangguan daripada murid ketika proses pengajaran makro dijalankan.
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

Tindakan guru yang membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan


17

murid memudahkan guru mengawasi tindakan dan prilaku murid supaya


dalam terkawal serta tidak menimbulkan suasana kelas yang bising.
Keadaan ini memudahkan guru menreuskan aktiviti pembelajaran yang telah
dirancang dengan lancar dan selesa serta mengikut langkah dalam
rancangan pengajaran harian yang telah dibuat.
Isi pelajaran dapat disampaikan oleh guru mengikut perancangan yang
dibuat dalam rancangan pengajaran harian.

Guru dapat mempelbagai

aktiviti pembelajaran untuk tujuan penyampaian isi pelajaran secara mudah,


lancar

dan

tersusun

mengikuti

langkah

pengajaran

yang

dibuat.

Sehubungan itu, tindakan guru membuat aktiviti perbincangan secara


berkumpulan memperlihatkan guru menekankan pembelajaran berpusatkan
murid. Aktiviti berkumpulan ini menggalakkan kolaborasi di kalangan murid
di samping meningkatkan pemikiran secara reflektif terhadap isi pelajaran
yang boleh dikongsi bersama dengan rakan lain.

Terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang telah dikenal pasti


ketika menjalankan pengajaran makro ini.

Kelemahan yang amat jelas

berlaku sepanjang pelaksanaan pengajaran makro ini ialah guru menghadapi


masalah dalam pengurusan masa mengikut tempoh masa yang telah dibuat
dalam rancangan pengajaran harian. Berdasarkan kepada rakaman yang
telah dibuat, guru telah menggunakan masa yang lebih bagi setiap langkah
pengajaran bermula dengan set induksi ataupun kemahiran memulakan
pengajaran.

Keadaan

ini

disebabkan

oleh

gangguan-gangguan

lain

walaupun masa keseluruhan pengajaran tidak terjejas.

Guru juga lebih banyak mengemukakan soalan walaupun murid


memberi respon yang memberangsangkan.
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

Murid tidak menggunakan

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

sepenuhnya kemahiran berfikir secara kritis dalam mengemukakan soalan


18

kepada guru. Keadaan ini disebabkan masih ramai murid malu bertanya
menyebabkan guru terpaksa mengemukakan banyak soalan dengan tujuan
murid terlibat dalam aktiviti pembelajaran terutamanya ketika melibatkan
perbincangan secara kelas. Perkara jelas berlaku ketika pelaksanaan aktiviti
pembelajaran banyak melibatkan guru yang memberi pendapat dan ulasan.
Murid-murid hanya menjawab ketika ditanya dan tidak bertindak secara
kendiri serta perlu dibimbing sepenuhnya sepanjang pengajaran makro ini.
Peranan guru sebagai fasilitator tidak dapat diterapkan sepenuhnya di
samping tidak menggalakkan pemikiran secara reflektif di kalangan muridmurid.
Akibat terlalu terikat dengan tempoh masa, guru kelihatan tergopohgapah untuk menghabiskan setiap langkah pembelajaran.

Keadaan ini

menyebabkan murid juga terpaksa bertindak pantas dengan setiap aktiviti


pembelajaran guru. Setiap ahli kumpulan murid juga tidak berpeluang untuk
memberi idea atau pandangan dan hanya bergantung harap kepada jawapan
rakan semata-mata.

Berdasarkan kepada kekuatan dan kelemahan yang telah dikenal pasti


melalui pengajaran makro ini, guru perlu membuat penambaikan bagi
meningkatkan tahap keberkesanan dan kualiti pengajaran pada masa akan
datang.

Kelemahan

yang

melibatkan

pengurusan

masa,

guru

perlu

mendisiplinkan diri mengikut masa yang telah dicadangkan dalam penulisan


rancangan pengajaran harian. Guru perlu memastikan setiap langkah dalam
proses

pengajaran

mengikut

masa

yang

ditetapkan

supaya

aktiviti

pembelajaran yang berikutnya tidak terjejas. Tindakan ini bertujuan untuk


memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar,
berkesan dan bermakna. Bukan setakat itu sahaja, guru yang menepati

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

masa akan memudahkan mereka menjalankan proses pengajaran yang


19

bermula dengan set induksi sehinggalah penutup.


Selain itu, guru perlu memantau perbincangan murid dari meja ke
meja supaya mereka tidak tersalah konsep

terhadap isi pelajaran yang

disampaikan. Guru harus memberi peluang kepada murid untuk memikirkan


jawapan bagi setiap aktiviti berkumpulan dengan tujuan menggalakkan
pemikiran secara kritis di kalangan murid serta meningkatkan kolaborasi
mereka.
kumpulan

Dengan itu, murid seharusya diberi masa berbincang dalam


di

mana

wakil

setiap

kumpulan

perlu

menulis

dan

membentangkan hasil perbincangan di samping murid lain memberi maklum


balas terhadap pembentangan rakan mereka. Tindakan ini bertujuan melatih
murid secara berfikir secara kritis dan mampu memberi komen terhadap
rakan dan bukannya mengharapkan sepenuhnya jawapan daripada guru.
Oleh itu, komen dan pandangan yang diberikan oleh rakan tadi boleh
dijadikan

sebagai

hasil

perbincangan

secara

kelas

untuk

mendapat

keputusan muktamad yang boleh dikongsikan bersama.


Guru juga harus bertindak sebagai fasilitator iaitu menekankan pembelajaran
berpusatkan murid. Murid-murid harus diberi peluang memberi pandangan
dan menerokai setiap soalan yang dikemukakan.

Guru hanya sebagai

pemerhati

murid

dan

mengawal

aktiviti

pembelajaran

supaya

tidak

menyimpang dari isi pelajaran yang diajar. Selain itu, penambahbaikan yang
perlu seperti ketepatan penggunaan masa menyampaikan pelajaran serta
pemantauan murid di dalam kelas perlu dititikberatkan. Dengan itu, guru
perlu menepati ketetapan masa seperti yang ditentukan dalam RPH bagi
melancarkan proses PnP. Hal ini juga akan memudahkan guru menjalankan
sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lancar dan berkesan.
Jelaslah disini dapat disimpulkan bahawa strategi dan kaedah mengajar serta
bahan bantu mengajar adalah sebahagian daripada faktor yang membantu
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

sesuatu pengajaran dan pembelajaran dapat mencapai matkamatnya.


20

Sebagai seorang guru yang berdedikasi aspek tersebut tidak boleh


dipandang ringan. Pengajaran guru yang menggunakan strategi dan kaedah
yang betul berbanding dengan guru yang mengajar secara melulu tentu
sekali mempunyai perbezaan yang ketara dari segi penerimaan dan
tumpuan

pelajar,

aktiviti

yang

dijalankan

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran serta pencapaian pelajar. Apa yang penting, seseorang guru


yang

dedikasi

perlu

menyedari

hakikat

bahawa

pengajaran

yang

menggunakan strategi dan kaedah yang betul lebih diharapkan oleh anak
didik

yang

dahagakan

ilmu

daripada

gurunya.

Kesimpulannya sekiranya kesemua faktor di atas dapat diberi perhatian yang


sewajarnya oleh para guru, maka pembelajaran Pendidikan Moral akan
mencapai matlamat seperti yang diharapkan. Justeru itu mata pelajaran
Pendidikan Moral tidak lagi dilabelkan sebagai mata pelajaran yang
membosankan atau sebagai mata pelajaran picisan sahaja.

2.3 GAMBAR & BAHAN BANTU MENGAJAR

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

21

LATIHAN PENGUKUHAN
NAMA

: .............................................................

KELAS

: .............................................................

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

NYATAKAN TINDAKAN YANG BETUL DAN TINDAKAN YANG SALAH


22
MENGENAI PENGGUNAAN SUMBER ALAM DALAM RUANG YANG DI
SEDIAKAN
TINDAKAN YANG BETUL
1.
2.
3.
4.
5.

LIRIK LAGU
PENYANYI

: HIJAU
: ZAINAL ABIDIN

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

TINDAKAN YANG SALAH

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

Bumi yang tiada rimba


23
Seumpama hamba
Dia dicemar manusia
Yang jahil ketawa
Bumi yang tiada udara
Bagai tiada nyawa
Pasti hilang suatu hari
Tanpa disedari
Bumi tanpa lautan
Akan kehausan
Pasti lambat laun hilang
Duniaku yang malang
Dewasa ini kita saling merayakan
Kejayaan yang akhirnya membinasakan
Apalah gunanya kematangan fikiran
Bila dijiwa kita masih lagi muda dan mentah
Ku lihat hijau
Bumiku yang kian pudar
Siapa yang melihat
Di kala kita tersedar
Mungkinkah terlewat
Korupsi, oppressi, obsessi diri
Polussi, depressi di bumi kini
Oo... anok-anok
Tok leh meghaso mandi laok
Bersaing main ghama-ghama
Ale lo ni tuo omornyo berjoto
Koto usoho jauh ke daghi malo petako
Ozon lo ni koho nipih nak nak aghi
Keno make asak hok biso, weh
Pase maknusio
Seghemo bendo-bendo di dunio
EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

Tok leh tahe


24
Sapa bilo-bilo
Sumber : http://www.liriklagumuzika.com/2008/08/lirik-hijau-zainalabidin.html#ixzz2lxq2qRHU

YOUTUBE LAGU HIJAU www.youtube.com/watch?=BnoYNt-f2UE

VIDEO KLIP www.youtube.com/watch?v=KPgzgunEZ20

RUJUKAN

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

25

Abdul Rahman Md. Aroff.1999. Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan
Moral. Serdang, Penerbit Universiti Putra Malaysia

Koo, K.P. & Tang, C.Y. ( 1990 ). Strategi Pengajaran Pendidikan Moral KBSM.
Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

26

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

27

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

28

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

29

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

30

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

31

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

32

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

33

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL


Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 )
______________________________________________________________________________________________________

34

EEM 522 KAEDAH & STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL