Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK A KELAYAKAN KEKOMPETENAN LAYAK DILANTIK PPL*

PENDAFTARAN DIREKTORI 1 PW 4 C-051-2 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.


PAKAR INDUSTRI NEGARA 2 AO C-051-3 2.Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB;
KRITERIA UMUM PAKAR INDUSTRI NEGARA 3 A4 & BO C-051-4 3.Lulus Kursus Induksi PPL;dan
1. Warganegara /PR Malaysia. 4 LLPPKK ASAS TAHAP 1 4.SKM/DKM/DLKM program berkaitan/kelayakan diiktiraf A
2. Pengalaman kerja /mengajar 10 tahun. 5 LLPPKK TENGAH TAHAP 2 PP-PPT*
6 LLPPKK TINGGI TAHAP 3 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.
PIND 2.Lulus Kursus Induksi PP-PPT;dan
Memenuhi sekurang-kurangnya satu daripada kriteria berikut; 3.SKM/DKM/DLKM program berkaitan/kelayakan diiktiraf A
i. Pakar Rujuk( Pengesahan Majikan/Badan-badan Pengiktirafan) Borang Permohonan NOTA : BAGI PEMBAHARUAN JAWATAN PPL & PP-PPT
ii. Pereka sesuatu produk bernilai komersial. boleh dimuat turun PERLU LULUS UJIAN PENILAIAN
melalui web;
iii. Diiktiraf Badan Profesional yang diiktiraf Kerajaan Malaysia PPL-PPT*
www.ciast.gov.my; atau
iv. Memiliki Lesen dari Badan Pelesenan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia www.dsd.gov.my 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.
v. Diiktiraf oleh agensi kerajaan tertentu; 2.Telah dilantik sebagai PP-PPT
vi. Diperaku oleh Badan Penguatkuasa;atau 3.Pengalaman sebagai PP-PPT 2 tahun
vii. Memenangi mana-mana pertandingan kemahiran/rekacipta (kebangsaan/antarabangsa) 4.Penilaian portfolio 30 portfolio
PAJAR PPL-SLDN*
Memenuhi sekurang-kurangnya satu daripada kriteria berikut; 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.
i. Memiliki SKM T3 (kecuali I-031-3/4/5 & T-010-3; 2.Lulus Kursus Induksi PPL
Bagi Jawatan selain
ii. Diiktiraf Badan Profesional yang diiktiraf Kerajaan Malaysia 3.SKM/DKM/DLKM program berkaitan/kelayakan diiktiraf A
PAJAR/PIND/PNOSS/
iii. Memiliki Lesen dari Badan Pelesenan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia HAKIM, tempoh PPL-PLV*
iv. Diiktiraf oleh agensi kerajaan tertentu; pengikitirafan adalah 3 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.
v. Diperakukan oleh Badan Penguatkuasa;atau tahun sahaja 2.Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB;
vii. Memenangi mana-mana pertandingan kemahiran/rekacipta (kebangsaan/antarabangsa) 3.Lulus Kursus Induksi PPL;dan
Ahli JPPK 4.Memiliki Sijil VTO/setaraf;
1.Telah dilantik sebagai PIND. 5.Memiliki salah satu kriteria berikut;
2.Wakil Industri/Persatuan/Penyelidikan/Badan Profesional/IPT/Agensi Penguatkuasa. i- Pengalaman mengajar VTO 2 tahun atau
3.Berjawatan Peringkat Penyeliaan. ii- Pengalaman mengajar kemahiran di PB JPK 5 tahun
Panel Hakim Pertandingan Kemahiran * PPL/PPL-PPT/PP-PPT/PPL-SLDN/PPL-PLV/PNDT
1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR. MAKSIMA 4 JAWATAN
2.Menjadi Hakim/Jurulatih PK 5 kali peringkat agensi; atau DSE
3.Menjadi Jurulatih PK 3 kali peringkat kebangsaan; atau 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.
4.Menjadi Jurulatih PK 1 kali peringkat antarabangsa;atau 2.Berumur 35 tahun
5.Memenangi 2 pertandingan kemahiran/rekacipta peringkat kebangsaan/antarabangsa. 3.Berjawatan Peringkat Penyeliaan.
Panel NOSS 4.Lulus Kursus Induksi DSE.
Permohonan dari CIAST perlu
1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR. Pemeriksa NDT
melalui Pengarah CIAST
2.Mewakili industri berkaitan. 1.Telah dilantik sebagai PIND/PAJAR.
KRITERIA UMUM FASILITATOR BERTAULIAH (FB) SYARAT TAMBAHAN FASILITATOR BERTAULIAH (FB) 2. Pemegang lesen NDT yang masih sah tempoh.
i. Warganegara Malaysia; FB DESCUM Memiliki Sijil Fasilitator DESCUM dikeluarkan JPK; 3.Berkemahiran dalam NDT berkaitan.
ii. Pengalaman kerja 5 tahun; FB WIM Memiliki Sijil Fasilitator WIM dikeluarkan JPK; Permohonan Pakar dari ILB perlu melalui BKS, JPK Cyberjaya
iii. Lulus Kursus Induksi PP/PPD/PPB FB CUDBAS Telah dilantik sebagai CUDBAS LEADER oleh JPK; Pindaan Februari 2015