Anda di halaman 1dari 12

SMK ABDUL RAHIM , KUDAT

NOTA SERAH TUGAS

DISEDIAKAN OLEH:
YUSRA BINTI AB.LLAH
YUSRA AB.LLAH
SMK ABDUL RAHIM
KUDAT,
SABAH.

PENGETUA
SMK ABDUL RAHIM
KUDAT,
SABAH.

. 12 JUN 2017

Tuan,

PENYERAHAN TUGAS

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan lampiran nota serah tugas dan senarai tugas.

Segala kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan saya dahului dengan ucapan terima
kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(YUSRA BINTI AB.LLAH)


SMK ABDUL RAHIM, KUDAT
KANDUNGAN

BIL PERKARA

1 SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA


NOTA SERAH TUGAS

2 SENARAI TUGAS JAWATAN

3 KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS


YANG BELUM SELESAI

4 SENARAI HARTABENDA / PERALATAN

5 KEDUDUKAN KEWANGAN / AKUAN DAN


LAIN-LAIN

6 FAIL MEJA

8 LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS


NOTA SERAH TUGAS

A. SURAT PEYERAHAN DAN AKUAN TERIMA

i. Adalah saya: YUSRA BINTI AB.LLAH

Yang memegang jawatan: PPPS DG41

Di jabatan/sekolah: SMK ABDUL RAHIM, KUDAT

Dari tarikh: 26 OKTOBER 2009 hingga

Dan bersama-sama ini disertakan Nota Serah Tugas seperti mana diarah oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19
Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja*

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: YUSRA BINTI AB.LLAH Nama: PENGETUA
(Pegawai bertukar) (Pengetua)

ii. Adalah saya:

Yang memegang jawatan:

Di jabatan/sekolah: mulai tarikh:

Mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual
Prosedur Kerja.*

Diterima oleh: Disaksikan oleh:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: Nama:
(Pegawai mengambil alih) (Pembantu Tadbir Jabatan/sekolah)
B. SENARAI TUGAS JAWATAN

1. Guru mata pelajaran Sains 3K3, 1K1


2. Guru mata pelajaran Matematik 3KA
3. Ketua Panitia Sains
4. Penyelaras Biasiswa dan Bantuan
5. Setiausaha LADAP
6. Guru Penasihat Rumah Sukan Tumanggung Kurantud
7. Guru Penasihat Pergerakan Puteri Islam
8. Guru Penasihat Persatuan Sains Dan Matematik
C. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS BELUM SELESAI

TUGAS KEDUDUKAN TINDAKAN PEGAWAI CATATAN


BELUM SEKARANG SUSULAN YANG
SELESAI YANG BERKAITAN
DIPERLUKAN
Laporan Laporan hanya Mengisi rekod Setiausaha Laporan
Evidens PBS direkodkan evidens dalam PBS evidens PBS
Sains dalam rekod Sistem PBS Ketua Panitia tidak dapat
Tingkatan 3C3 transit. Sains direkodkan
dan 3C6 Masih belum kerana sistem
direkodkan SPPBS sedang
dalam Sistem ditambahbaik
PBS dan hanya
akan
beroperasi
pada bulan
April.
D. SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN

BIL TUGAS JAWATAN HARTA BENDA/ PERALATAN


1. Guru mata pelajaran Sains 3C3, 3C6, i.Buku rekod Pengajaran dan
4PP Pembelajaran
ii.Buku teks:
1 Sains Tingkatan 3
1 Sains Tingkatan 4
1 Amali Tingkatan 4
iii. Fail PBS:
1 PBS Tingkatan 3C3
1 PBS Tingkatan 3C6
iv: Fail PEKA:
1 PEKA Tingkatan 4PP
2. Guru mata pelajaran Kimia 4ST1, 5ST2 i.Buku rekod Pengajaran dan
Pembelajaran
ii.Buku teks:
1 Kimia Tingkatan 4
1 Kimia Amali Tingkatan 4
iii: Fail PEKA:
1 PEKA Tingkatan 4ST1
1 PEKA Tingkatan 5ST2
3. Ketua Guru Penasihat Kelab Robotik i.Kit Robotik
Guru Pembimbing Pertandingan 13 Mindstorms NXT Education Set
Robotik 2 Mindstorms RXT Education Set
11 Education Resource Set (9648)
10 Education Resource Set (9448)
6 NXT Colour Sensor
3 Hi-Tech Colour Sensor
2 Hi-Tech IR Seeker
2 Hi-Tech Magnetic Compass
1 Hi-Tech IR Ball
ii. Software Robotik
1 LEGO MINDSTORMS Education
NXT Software V2.1 (with data logging)
1 LEGO MINDSTORMS Education
NXT Software V1
1 Robotlab Software
iii.Almari Robotik
2 Almari Robotik
iv. Litar Gen II
1 litar Gen II
iv. Folio
2 Folio open category
4. Guru Pembimbing Pertandingan Dapur 3 Dapur Solar
Solar 2 Folio (hardcopy)
2 Persembahan Power Point (softcopy)

E. KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN

-TIDAK BERKENAAN-

F. FAIL MEJA

i. Guru mata pelajaran Sains 3C3, 3C6, 4PP

a. Menyiapkan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran setiap hari sebelum


Pengajaran dan Pembelajaran.
b. Masuk ke kelas tepat pada waktunya bagi menjalankan proses Pengajaran dan
Pembelajaran
c. Mengawal displin murid agar proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan
dengan lancar.
d. Menghabiskan sukatan pelajaran pada masa yang ditetapkan.
e. Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan seperti yang ditetapkan.
f. Memastikan murid-murid dapat mencapai sasaran minimum pencapaian seperi
yang ditetapkan.
g. Menjalankan Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat dalam Pentaksiran
Berasaskan Sekolah bagi murid tingkatan 3
h. Merekod pencapaian murid dalam Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat
dalam Pentaksiran Sekolah
i. Menjalankan PEKA Sains dan merekod pencapaian murid dalam PEKA Sains
bagi murid tingkatan 4
j. Menyemak latihan, evidens PBS, ujian dan peperiksaan murid.

ii. Guru mata pelajaran Kimia 4ST1 dan 5ST2

a. Menyiapkan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran setiap hari sebelum


Pengajaran dan Pembelajaran.
b. Masuk ke kelas tepat pada waktunya bagi menjalankan proses Pengajaran dan
Pembelajaran
c. Mengawal displin murid agar proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan
dengan lancar.
d. Menghabiskan sukatan pelajaran pada masa yang ditetapkan.
e. Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan seperti yang ditetapkan.
f. Memastikan murid-murid dapat mencapai sasaran minimum pencapaian seperi
yang ditetapkan.
g. Menjalankan PEKA dan merekod pencapaian murid dalam PEKA bagi murid
tingkatan 4
h. Menyemak latihan, ujian dan peperiksaan murid.

iii. Auditee PK004 Jawatankuasa Jaminan Kualiti

Menjalankan tindakan pembetulan dan penambahbaikan apabila terdapat audit


dalaman.

iv. Ketua Guru Penasihat Kelab Robotik

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli


Jawatankuasa.
b. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
c. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
d. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan.
e. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
ahli.
f. Menandatangani buku kehadiran ahli
g. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan
h. Memastikan penglibatan murid di peringkat sekolah diberi penghargaan
sekurang-kurangnya dalam bentuk sijil penyertaan
i. Mengawal penggunaan dan pergerakkan kit robotic.
j. Menilai dan memberi markah kokurikulum kepada ahli kelab.

v. Guru Penasihat Rumah Sabki

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli


Jawatankuasa.
b. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
c. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
d. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
ahli.
e. Menandatangani buku kehadiran ahli
f. Menilai dan memberi markah kokurikulum kepada ahli rumah sukan.
g. Membantu guru Ketua Rumah Sukan semasa latihan rumah sukan dan persiapan
Hari Sukan
vi. Guru Penasihat Kadet Remaja Sekolah

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli


Jawatankuasa.
b. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
c. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
d. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
ahli.
e. Menandatangani buku kehadiran ahli
f. Menilai dan memberi markah kokurikulum kepada ahli persatuan.
g. Membantu Ketua Guru Penasihat semasa latihan kawad kaki untuk pertandingan
dan persembahan Hari Sukan dan Hari Anugerah

vii. Guru Pembimbing Pertandingan Robotik

a. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan


b. Mendaftarkan peserta untuk menyertai pertandingan National Robotics
Competition
c. Mengiring peserta untuk menyertai pertandingan National Robotics Competition
d. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
peserta.
e. Menguruskan keperluan untuk pertandingan National Robotics Competition

viii. Guru Pembimbing Pertandingan Dapur Solar

a. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan


b. Mendaftarkan peserta untuk menyertai pertandingan Dapur Solar
c. Mengiring peserta untuk menyertai pertandingan Dapur Solar
d. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
peserta.
e. Menguruskan keperluan untuk pertandingan Dapur Solar

ix. Jurulatih Utama PBS Sains

Membimbing guru-guru Sains menjalankan PBS Sains

x. Jurulatih Utama Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Sains)

a. Membimbing guru-guru Sains menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran


berkemahiran aras tinggi
b. Membimbing guru-guru Sains menyediakan soalan Kemahiran Aras Tinggi
(KBAT).
c. Menjalankan Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) i-Think kepada guru-guru
d. Menjalankan Bengkel i-Think kepada murid-murid tingkatan 1,2 dan 3
LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS

BIL BAHAN.PERALATAN PENERIMA T/TANGAN


1. 1 Buku rekod Pengajaran dan NAMA PENOLONG
Pembelajaran KANAN

2. Buku Teks NAMA PENOLONG


1 Sains Tingkatan 3 KANAN
1 Sains Tingkatan 4 (Guru SPBT)
1 Amali Tingkatan 4
1 Kimia Tingkatan 4
1 Kimia Amali Tingkatan 4

3. Fail PBS dan PEKA Sains NAMA PENOLONG


1 PBS Sains Tingkatan 3C3 KANAN
1 PBS Sains Tingkatan 3C6 (Ketua Panitia Sains)
1 PEKA Sains Tingkatan 4PP

4. Fail PEKA Kimia NAMA PENOLONG


1 PEKA Sains Tingkatan 4PP KANAN
1 PEKA Kimia Tingkatan 4ST1 (Ketua Panitia Kimia)
1 PEKA Kimia Tingkatan 5ST2

5. Kelengkapan Robotik NAMA PENOLONG


i.Kit Robotik KANAN KOKURIKULUM
13 Mindstorms NXT Education Set (Bilik Komputer PIBG)
2 Mindstorms RXT Education Set
11 Education Resource Set (9648)
10 Education Resource Set (9448)
6 NXT Colour Sensor
3 Hi-Tech Colour Sensor
2 Hi-Tech IR Seeker
2 Hi-Tech Magnetic Compass
1 Hi-Tech IR Ball
ii. Software Robotik
1 LEGO MINDSTORMS Education
NXT Software V2.1 (with data logging)
1 LEGO MINDSTORMS Education
NXT Software V1
1 Robotlab Software
iii.Almari Robotik
2 Almari Robotik
iv. Litar Gen II
1 litar Gen II
iv. Folio
2 Folio open category
6. Kelengkapan Dapur Solar NAMA PENOLONG
3 Dapur Solar KANAN KOKURIKULUM
2 Folio (hardcopy) (Makmal Sains 1)
2 Persembahan Power Point (softcopy)

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

(CIKGU ZAMRUD) (NAMA PENGETUA)


Pegawai Bertukar Pengetua