Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan

Proposal Karya Tulis Ilmiah dengan judul Analisa Kandungan Vitamin C pada

Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi. L) dan Belimbing Bintang (Averrhoa

Carambola. L) Berdasarkan Lamanya Penyimpanan di Dalam Lemari Es. Dan

juga kami berterima kasih pada Bapak Taiman M.Pd selaku Dosen mata kuliah

Bahasa Indonesia yang telah memberika bimbingan kepada kami.

Kami sangat berharap proposal ini dapat berguna dalam rangka

menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Analisa Kandungan

Vitamin C pada Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi. L) dan Belimbing Bintang

(Averrhoa Carambola. L) Berdasarkan Lamanya Penyimpanan di Dalam Lemari

Es. Kami juga menyadari bahwa di dalam proposal ini terdapat kekurangan dan

jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan

usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang,

mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

i
Semoga proposal ini dapat dipahami bagi siapapun yang membaca. Juga

proposal yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri serta orang yang

membaca. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kata-kata

yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa depan.

Cirebon, Desember 2015

Penyusun

ii
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2. Rumus Masalah ......................................................................................... 3

1.3. Tujuan ....................................................................................................... 3

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Belimbing .................................................................................................. 5

2.1.1 Sejrah Belimbing.............................................................................. 5

2.1.2. Klasifikasi dan Nama Umum Belimbing ........................................ 5

2.1.3. Uraian tentang Tanaman Belimbing ............................................... 7

2.1.4. Sifat dan Khasiat Belimbing ........................................................... 9

2.1.5. Kandungan Zat Kimia dan Zat Gizi pada Belimbing ..................... 10

2.2. Vitamin C .................................................................................................. 12

2.2.1 Devinisi Vitamin C .......................................................................... 12

2.2.2 Tatanama dan Struktur Vitamin C ................................................... 12

2.2.3 Fungsi Vitamin C ............................................................................. 13

2.2.4 Metabolisme Vitamin C ................................................................... 14

2.2.5 Sifat Vitamin C ................................................................................ 15

2.2.6 Sumber Vitamin C ........................................................................... 15

iii
2.3. Metode Kadar Penetapan Kandungan Vitamin C ..................................... 16

2.3.1 Metode Fisika ................................................................................... 16

2.3.2 Metode Kimia................................................................................... 16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian...................................................................................... 19

3.2. Desain Penelitian ....................................................................................... 19

3.3. Prosedur Penelitian.................................................................................... 20

3.4. Populasi dan Sampel ................................................................................. 20

3.5. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 21

3.6. Instrumen Penelitian.................................................................................. 21

3.6.1. Pengetahuan .................................................................................... 22

2.6.2. Sikap................................................................................................ 22

3.7. Hasil Penelitian ......................................................................................... 23

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Saran .......................................................................................................... 25

4.2. Simpulan dan Rekomendasi ...................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 26

iv