Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

BAB II LAPORAN PENDAHULUAN


A. Konsep Dasar Medis ......................................................... 2
1. Pengetian .................................................................... 2
2. Anatomi Fisiologi ...................................................... 2
3. Etiologi ....................................................................... 4
4. Patofisiologi ............................................................... 5
5. Patoflow Diagram ...................................................... 6
6. Tanda dan Gejala ....................................................... 7
7. Komplikasi ................................................................. 7
8. Pemeriksaan Penunjang ............................................. 7
9. Penatalaksanaan Medis .............................................. 8
B. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan ................................. 9
1. Pengkajian .................................................................. 9
2. Diagnosa Keperawatan .............................................. 9
3. Implementasi .............................................................. 10

BAB III LAPORAN KASUS


A. Pengkajian ......................................................................... 13
B. Klasifikasi Data ................................................................. 19
C. Analisa Data ...................................................................... 20
D. Diagnosa Keperawatan...................................................... 21
E. Intervensi dan Implementasi Keperawatan ....................... 22

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan ....................................................................... 26
B. Saran .................................................................................. 26

DAFTAR PUSTAKA