Anda di halaman 1dari 87

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN KURIKULUM
MINGGU 1
1-5
JANUARI TEMA 1 1.2 Mendengar, 1.2.6 mendengar, memahami Contoh:
2018 mengecam dan dan menyebut frasa dan ayat
SEKOLAH
menyebut bunyi dengan struktur binaan ayat
bahasa, iaitu abjad, yang betul dan tepat Sistem Bahasa
suku kata, perkataan,
Unit 1 frasa dan ayat dengan :-kata nama
betul. - frasa dan ayat
Mari -imbuhan awalan dan
Bekerjasama akhiran

2.2 Membaca dan -ayat tunggal


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada 2.2.1 Membaca dan memahami
pelbagai sumber EMK:
perkataan berimbuhan awalan
dengan sebutan yang dan berimbuhan akhiran dalam -kreativiti dan inovasi-
betul. ayat daripada pelbagai bahan TMK –belajar melalui
bacaan TMK
dengan sebutan yang betul
3.2 Menulis huruf, suku
kata, perkataan, frasa
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
dan ayat secara
ayat
mekanis dengan betul
dan kemas. majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan 5.2.1 Memahami dan
kata yang sesuai dalam menggunakan kata terbitan
awalan beR, meN,teR dan di…
pelbagai situasi dengan betul dalam pelbagai
dengan situasi.
betul.
MINGGU 2
7-12
JANUARI Unit 2 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, Sistem Bahasa
2018 memahami dan memahami,dan memberikan
:- ayat perintah
memberi respons respons yang sesuai secara
Bantu- lisan atau gerak laku terhadap -Diftong, vokal
terhadap sesuatu
membantu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat berganding
Amalan Murni
perintah jenis ayat permintaan
pesanan yang didengar dan ayat perintah jenis ayat - Penjodoh bilangan
dengan betul. suruhan dengan betul.
- Frasa nama
- Frasa kerja
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu
- Frasa adjektif
perkara daripada pelbagai
1.4 Bertutur, berbual
sumber dengan - kata nama am hidup
dan menyatakan
bukan manusia
permintaan tentang menggunakan pelbagai ayat
sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.
daripada pelbagai Kosa kata
sumber.

EMK:
2.2.2 Membaca dan memahami
-kreativiti dan inovasi-
2.2 Membaca dan frasa yang mengandungi TMK –belajar melalui
memahami perkataan, diftong, vokal berganding,digraf TMK
frasa dan ayat daripada dan konsonan
pelbagai sumber
bergabung dalam perenggan
dengan sebutan yang
daripada pelbagai bahan
betul. bacaan dengan sebutan yang
betul

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
2.3 Membaca kuat
mengandungi pelbagai pola
pelbagai bahan bacaan
ayat dengan lancar, sebutan
dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
yang jelas dan intonasi
jelas.
yang betul.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
2.6 Membaca pelbagai
bahan sesuai untuk menambah kosa
sastera dan bukan kata umum dan kosa kata
sastera istilah.
yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.7 Menulis frasa dan ayat


kata, perkataan, frasa tunggal secara mekanis
dan ayat secara
mekanis dengan betul dalam bentuk tulisan
dan kemas. berangkai dengan betul dan
kemas.
3.5 Mencatat maklumat
yang
3.5.2 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu
betul untuk membuat carta alir
perkara daripada daripada pelbagai
pelbagai
sumber.
sumber.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu 4.1.1 Menyebut dan memahami
melalui nyanyian lirik lagu yang mengandungi
secara didik hibur.
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
5.1 Memahami dan
didik hibur.
menggunakan
golongan
kata dengan betul 5.1.1 Memahami dan
mengikut menggunakan kata nama am
konteks. hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul.
5.3 Memahami dan
membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU 3
14-19
JANUARI Unit 3 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
2018 memahami dan dan memberikan respons
:-kata tanya
memberi respons dengan betul secara lisan
Muafakat terhadap soalan yang -ayat seruan
terhadap sesuatu
Membawa arahan, soalan dan mengandungi kata tanya -ayat perintah
Berkat pesanan yang didengar
dengan betul. -kata nama khas hidup
manusia

1.5 Bercerita dan


Aspek seni bahasa
1.5.2 Menceritakan sesuatu
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan perkara yang diibaca
EMK:
tepat menggunakan dengan tepat , sebutan
-kreativiti dan inovasi-
sebutan yang jelas dan yang jelas dan intonasi
TMK –belajar melalui
intonasi yang betul. yang betul menggunakan TMK
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada 2.2.3 Membaca dan memahami
pelbagai sumber ayat dalam perenggan
dengan sebutan yang
daripada pelbagai bahan
betul.
bacaan dengan sebutan yang
betul.
3.3 Membina dan
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan dalam satu perenggan
menggunakan bahasa
dengan betul.
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
5.1 Memahami dan
yang tepat melalui
menggunakan
golongan penceritaan secara didik
hibur.
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU 4
21-26
JANUARI TEMA 2 1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
2018 memahami dan dan memberikan respons
KESELAMATAN :-kata kerja aktif tak
memberi respons dengan menyampaikan
transitif
pesanan dengan betul.
terhadap sesuatu
-digraf
Unit 4 arahan, soalan dan
pesanan yang didengar -konsonan bergabung
dengan betul.
Jaga
keselamatan Diri EMK:
2.2 Membaca dan -kreativiti dan inovasi-
memahami perkataan, TMK –belajar melalui
frasa dan ayat daripada 2.2.2 Membaca dan memahami
TMK
pelbagai sumber frasa yang mengandungi
dengan sebutan yang diftong, vokal berganding,digraf
betul. dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
dan ayat secara ayat
mekanis dengan betul
dan kemas. majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara 3.5.1 Mencatat maklumat yang
daripada pelbagai
betul mengikut susunan
sumber.
daripada pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
5.1.4 Memahami dan
kata dengan betul
mengikut menggunakan kata kerja
konteks. aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU 5
28
JANUARI - Unit 5 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, memahami, Sistem Bahasa
2 memahami dan
FEBRUARI memberi respons dan memberikan respons ayat tanya
2018
Panduan terhadap sesuatu yang sesuai secara lisan -kata tanya
Keselamatan arahan, soalan dan atau gerak laku terhadap -imbuhan akhiran
pesanan yang didengar arahan berdasarkan ayat -ayat tunggal susunan
dengan betul. biasa
perintah jenis ayat
-ayat tunggal susunan
permintaan dan ayat
songsang
perintah jenis ayat suruhan
-kata ganti nama
dengan betul.

Aspek Seni Bahasa


2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada 2.2.1 Membaca dan memahami
EMK:
pelbagai sumber
dengan sebutan yang perkataan berimbuhan
-kreativiti dan inovasi-
betul. awalan dan berimbuhan TMK –belajar melalui
TMK
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
3.3 Membina dan
intonasi yang betul dan jelas.
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
3.4 Menulis imlak
berdasarkan soalan
dengan tepat.
bertumpu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni 3.4.1 Menulis imlak perkataan
dalam lagu
berimbuhan dengan tepat.
melalui nyanyian
secara didik hibur.
4.1.1 Menyebut dan memahami
lirik lagu yang mengandungi

4.2 Mengujarkan mesej dalam nyanyian yang


bahasa yang indah dan dipersembahkan secara
menggunakan bahasa
badan secara kreatif didik hibur.
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


5.1 Memahami dan
menggunakan sebutan yang betul, intonasi
golongan yang jelas dan susunan idea
kata dengan betul yang tepat melalui
mengikut
penceritaan secara didik
konteks.
hibur.

5.1.3 Memahami dan


5.3 Memahami dan
membina menggunakan kata ganti

ayat yang betul dalam nama diri sebagai kata


pelbagai situasi. sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU 6
4-9
FEBRUARI Unit 6 1.4 Bertutur, berbual 1.4.2 Berbual tentang sesuatu Sistem Bahasa
2018 dan menyatakan
perkara menggunakan kata :-kata panggilan
permintaan tentang
sesuatu perkara panggilan yang sesuai bagi
Berwaspada -kata kerja aktif transitif
kalangan bukan ahli keluarga
Selalu daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara
sumber.
bertatasusila. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
1.5 Bercerita dan TMK –belajar melalui
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
menceritakan sesuatu TMK
perkara dengan tepat,
perkara semula dengan
sebutan yang jelas dan
tepat menggunakan
intonasi yang betul
sebutan yang jelas dan
menggunakan ayat
intonasi yang betul.
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
2.3.2 Membaca kuat pelbagai
dengan lancar, sebutan
bahan
yang jelas dan intonasi
yang betul. bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.
2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan
menaakul untuk bahan grafik yang

Memindahkan mengandungi ayat dengan


maklumat yang betul.
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
dan kemas.
ayat
majmuk secara mekanis
3.4 Menulis imlak
dengan betul dan kemas.
dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
4.2 Mengujarkan
baca dan ejaan yang tepat.
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
5.1 Memahami dan yang tepat melalui
menggunakan penceritaan secara didik
golongan
hibur.
kata dengan betul
mengikut
konteks.
5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU 7
11 - 16
FEBRUARI TEMA 3 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Bahasa
2018 dan menyatakan
KESIHATAN perkara daripada pelbagai :-ayat tunggal susunan
permintaan tentang
DAN biasa
sesuatu perkara sumber dengan
KEBERSIHAN
daripada pelbagai -ayat tunggal susunan
menggunakan pelbagai
sumber. songsang
ayat dalam pelbagai
Unit 7 -kata adjektif
situasi secara
bertatasusila
Sihatkan Tubuh Aspek Seni Bahasa
Kita

1.4.3 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
ganti nama diri EMK:
dengan betul dalam pelbagai -kreativiti dan inovasi-
situasi secara bertatasusila. TMK –belajar melalui
TMK

1.5 Bercerita dan


Unit 8 menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara semula dengan perkara dengan tepat,
Jaga Kesihatan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
Diri
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk
maklumat tentang
sesuatu perkara mendapatkan maklumat

daripada pelbagai yang tersurat dengan


sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu
secara bertatasusila.
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
2.3 Membaca kuat bertatasusila.
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons 2.4.1 Membaca dan memahami
dengan betul.
maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
2.5 Membaca,
membuat penilaian dengan
memahami dan
menaakul untuk betul.
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan 2.5.2 Membaca , memahami
denganbetul. dan menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
3.3 Membina dan grafik dengan betul.
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.
3.4 Menulis imlak
dengan tepat.

3.3.4 Membina dan menulis


3.5 Mencatat maklumat
pelbagai jenis ayat
yang betul tentang
sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik
daripada pelbagai
dalam satu perenggan
sumber.
dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni berimbuhan dengan tepat.
dalam lagu
melalui nyanyian 3.5.2 Mencatat maklumat yang
secara didik hibur. betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
4.1.1 Menyebut dan memahami
didik hibur
lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
5.1 Memahami dan
didik hibur.
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut 4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan
konteks.
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU 8
18-23 Unit 9 1.4 Bertutur, berbual 1.4.4 Bertutur dan menyatakan Kosa kata
FEBRUARI dan menyatakan
2018 permintaan dengan
permintaan tentang
sesuatu perkara menggunakan kata dan ayat
Badan Sihat EMK:
yang sesuai tentang
Badan Cergas
daripada pelbagai -kreativiti dan inovasi-
sumber. sesuatu perkara dalam
TMK –belajar melalui
pelbagai situasi secara
TMK
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


menceritakan sesuatu perkara dengan tepat,
perkara semula dengan sebutan yang jelas dan
tepat menggunakan intonasi yang betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada frasa yang mengandungi
pelbagai sumber diftong, vokal berganding,digraf
dengan sebutan yang dan konsonan

betul. bergabung dalam perenggan


daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


2.5 Membaca,
memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk
mengandungi ayat dengan
Memindahkan
maklumat yang betul.
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul. 2.5.3 Membaca, memahami
dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk 2.6.2 Membaca dan memahami
minat membaca.
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
3.3 Membina dan
menulis perkataan, pengetahuan.
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
3.4 Menulis imlak
dengan tepat. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam yang mengandungi perkataan
pelbagai genre dengan
berimbuhan dengan tanda
betul.
baca dan ejaan yang tepat.
4.2 Mengujarkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa pelbagai genre kreatif secara
badan secara kreatif berpandu dengan betul.
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
5.3 Memahami dan
membina bahasa yang indah serta

ayat yang betul dalam gaya yang sesuai untuk


pelbagai situasi. menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU 9
25
FEBRUARI TEMA 4 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu Sistem Bahasa
- 2 MAC
2018 PERPADUAN menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan :-kata hubung
yang jelas dan intonasi yang
perkara semula dengan
betul
Unit 10 tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan EMK:
ayat majmuk dengan betul.
Hubungan intonasi yang betul. -kreativiti dan inovasi-
Harmoni TMK –belajar melalui
TMK
2.4.3 Membaca dan memahami
2.4 Membaca dan
memahami maklumat maklumat yang tersirat
yang tersurat dan
dengan tepat daripada bahan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
memberi respons
dengan betul. betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
mekanis dengan betul ayat
dan kemas. majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
4.2.2 Mengujarkan idea yang
semasa bercerita
tepat
secara didik hibur
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
5.1 Memahami dan
menggunakan melalui penceritaan secara
golongan
didik hibur.
kata dengan betul
mengikut
5.1.6 Memahami dan
konteks.
menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
10
4 - 9 MAC Unit 11 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem bahasa
2018 perkara yang diibaca dengan
menceritakan sesuatu -kata sendi nama
tepat , sebutan
Bertolak Ansur perkara semula dengan
yang jelas dan intonasi yang
Amalan Kita
tepat menggunakan betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
sebutan yang jelas dan
majmuk dengan betul.
intonasi yang betul. Kosa kata umum
Kosa kata istilah

Aspek Seni Bahasa


2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
2.4 Membaca dan multimedia untuk membuat EMK:
memahami maklumat penilaian dengan betul.
yang tersurat dan -kreativiti dan inovasi-
TMK –belajar melalui
tersirat daripada
TMK
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5.2 Membaca , memahami


2.5 Membaca, dan
memahami dan
menaakul untuk menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
Memindahkan grafik dengan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami


bahan sastera dan
bukan sastera yang pelbagai bahan kreatif yang
sesuai bagi memupuk sesuai untuk menambah kosa
minat membaca. kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang
sesuatu perkara betul mengikut susunan
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.

sumber.
3.6 Menulis untuk
Menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk
maklumat tentang menyampaikan maklumat yang
sesuatu perkara betul menggunakan
dengan menggunakan idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
bahasa yang santun.
yang santun.

4.3 Mengujarkan
4.3.1 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan
dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa
intonasi yang jelas dan bahasa
badan dengan kreatif
badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara
lakonan secara didik hibur.
didik hibur

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi 4.4.1 Melafazkan dan
dengan intonasi yang memahami pantun empat kerat
betul menggunakan dengan sebutan dan intonasi
bahasa yang indah yang betul dan jelas
secara didik hibur. menggunakan bahas yang
indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan


5.1.7 Memahami dan
menggunakan
menggunakan kata sendi nama
golongan
kata dengan betul dan kata seru dengan betul
mengikut mengikut konteks
konteks.

MINGGU
11
11 - 16 Unit 12 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Sistem Bahasa
MAC 2018 mendapatkan maklumat yang
menyampaikan :-imbuhan awalan teR,di
tersurat dengan
maklumat tentang
Amalan Murni sesuatu perkara -ayat majmuk
tepat tentang sesuatu perkara
Hidup Sejahtera
daripada pelbagai sumber -ayat tunggal
daripada pelbagai
secara
sumber dengan tepat
secara bertatasusila. bertatasusila.
Aspek Seni Bahasa

EMK:
-kreativiti dan inovasi-
1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan TMK –belajar melalui
mengemukakan TMK
mengemukakan
pendapat tentang pandangan tentang sesuatu
sesuatu perkara perkara
daripada pelbagai menggunakan perkataan frasa
sumber secara dan ayat yang sesuai daripada
bertatasusila. pelbagai sumber secara
bertatasusila.
1.7.2 Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
2.2 Membaca dan dan berimbuhan akhiran dalam
memahami perkataan, ayat daripada pelbagai bahan
frasa dan ayat daripada bacaan
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul
dengan sebutan yang
betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
2.4 Membaca dan tepat daripada bahan
memahami maklumat multimedia yang sesuai untuk
yang tersurat dan membuat penilaian dengan
tersirat daripada betul.
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
2.5 Membaca,
memahami dan betul.
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang 2.5.2 Membaca , memahami
dan
terdapat dalam
pelbagai bahan menaakul maklumat dalam
denganbetul. bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6.2 Membaca dan memahami

2.6 Membaca pelbagai pelbagai bahan bacaan bukan


sastera untuk mendapat ilmu
bahan sastera dan
pengetahuan.
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


3.2 Menulis huruf, suku ayat
kata, perkataan, frasa
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.
4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan


5.2 Memahami dan
menggunakan Kata Terbitan
menggunakan Awalan beR , meN, PeN, teR
pembentukan dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul. 5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 12 Cuti Pertengahan


Penggal 1
13
TEMA 5 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat
EKONOMI KITA menyampaikan :-tanda baca
tentang sesuatu perkara
maklumat tentang
sesuatu perkara -ayat tunggal susunan
biasa
Unit 13
daripada pelbagai
-ayat tunggal susunan
sumber dengan tepat
secara bertatasusila. songsang
Pembeli Bijak
-kata ganda penuh

Kosa kata umum

2.3 Membaca kuat Kosa kata istilah


pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai
dengan lancar, sebutan bahan
yang jelas dan intonasi Aspek Seni Bahasa
yang betul. bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan EMK:
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas. -kreativiti dan inovasi-
TMK –belajar melalui
TMK

2.5 Membaca,
2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan
bahan grafik yang
menaakul untuk
mengandungi ayat dengan
Memindahkan
betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
2.6.1 Membaca dan memahami
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk pelbagai bahan kreatif yang
minat membaca. sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara 3.5.2 Mencatat maklumat yang
daripada pelbagai betul untuk membuat carta alir
sumber. daripada pelbagai sumber

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.
4.1.2 Memahami dan
menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan melalui nyanyian secara
menggunakan bahasa didik hibur.
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi

5.2 Memahami dan yang jelas dan bahasa badan

menggunakan yang sesuai melalui lakonan


pembentukan secara didik hibur.
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.
5.2.2 Memahami dan
menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda
nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.
MINGGU
13
25-30 Unit 14 1.2 Mendengar, 1.2.6Mendengar , memahami Sistem Bahasa
MAC 2018 mengecam dan dan menyebut frasa dan ayat
MINGGU menyebut bunyi :- frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
14
Berjimat Amalan bahasa, iaitu abjad, yang betul dan tepat. -kata hubung gabungan
1 - 6
APRIL Mulia suku kata, perkataan,
2018 frasa dan ayat dengan
betul. Kosa kata

1.5 Bercerita dan EMK:


menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu -kreativiti dan inovasi-
perkara semula dengan TMK –belajar melalui
perkara dengan tepat, sebutan
TMK
tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang
betul
sebutan yang jelas dan
menggunakan ayat tunggal dan
intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4.1 Membaca dan memahami


2.4 Membaca dan
maklumat untuk mengenal pasti
memahami maklumat
yang tersurat dan pertautan idea dalam bahan
tersirat daripada multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan Betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat


3.5.1 Mencatat maklumat yang
yang betul tentang
sesuatu perkara betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber
daripada pelbagai
sumber.
3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
Menyampaikan
berbentuk pengumuman
maklumat tentang
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
bahasa yang santun
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.3.2Mengujarkan dialog
4.3 Mengujarkan secara spontan berpandukan
bahasa yang indah dan bahan rangsangan dengan
menggunakan bahasa bahasa badan yang sesuai
badan dengan kreatif untuk menyampaikan
melalui lakonan secara pengajaran melalui aktiviti
didik hibur lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
menggunakan
golongan gabungan dengan betul
mengikut konteks.
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
menggunakan
penuh sebagai penanda nama
pembentukan
haiwan, makna
kata yang sesuai dalam
kesamaan atau keserupaan
pelbagai situasi dengan betul dalam pelbagai
dengan situasi.

betul.
MINGGU
15
8-13 Unit 15 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
APRIL perkara yang diibaca dengan
2018 menceritakan sesuatu :-ayat penyata
tepat , sebutan
MINGGU
16 Usaha Jaya perkara semula dengan
yang jelas dan intonasi yang
15 - 20 betul menggunakan ayat
APRIL
tepat menggunakan Aspek Seni Bahasa
2018
tunggal dan ayat
sebutan yang jelas dan
majmuk dengan betul
intonasi yang betul. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
1.6.2 Berbicara untuk TMK –belajar melalui
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat TMK
tentang sesuatu perkara
menyampaikan daripada pelbagai sumber
maklumat tentang secara bertatasusila.
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami
ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
2.2 Membaca dan sebutan yang
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada betul.
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
2.5 Membaca, menaakul bahan grafik untuk
memahami dan memindahkan maklumat
menaakul untuk kepada bentuk bukan grafik
Memindahkan dengan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.6.2 Membaca dan memahami


2.6 Membaca pelbagai pelbagai bahan bacaan bukan
bahan sastera dan sastera untuk mendapat ilmu
bukan sastera yang pengetahuan.
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

3.3.3 Membina dan menulis


3.3 Membina dan jawapan pemahaman
menulis perkataan, berdasarkan soalan
frasa dan ayat dengan
betul. bertumpu dengan betul.

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan 4.3.1Mengujarkan dialog
menggunakan bahasa dengan sebutan yang betul,
badan dengan kreatif intonasi yang jelas dan bahasa
melalui lakonan secara badan yang sesuai melalui
didik hibur lakonan secara didik hibur,

5.1 Memahami dan


menggunakan 5.1.5 Memahami dan
golongan menggunakan pelbagai jenis
kata dengan betul kata adjektif dengan betul
mengikut mengikut konteks.
konteks.

5.3 Memahami dan


membina
5.3.2 Memahami dan membina
ayat yang betul dalam ayat penyata, ayat Tanya
pelbagai situasi. dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi.

MINGGU
17
22 - 27 TEMA 6 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan Sistem Bahasa
APRIL mengemukakan pendapat
2018 PERTANIAN mengemukakan -frasa
tentang sesuatu perkara
MINGGU DAN pendapat tentang
18 sesuatu perkara -imbuhan akhiran
PENTERNAKAN dengan menggunakan
30 APRIL - perkataan, frasa dan ayat yang
4 MEI daripada pelbagai -ayat majmuk
2018
betul daripada
sumber secara -ayat tunggal
Unit 16 bertatasusila. pelbagai sumber secara
bertatasusila.
Kosa kata
Tanaman
Hiasan

EMK:
2.3.1 Membaca kuat pelbagai -kreativiti dan inovasi-
bahan bacaan yang TMK –belajar melalui
2.3 Membaca kuat
mengandungi pelbagai pola TMK
pelbagai bahan bacaan
ayat dengan lancar, sebutan
dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
yang jelas dan intonasi
jelas.
yang betul.

2.4.3Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
2.4 Membaca dan tepat daripada bahan
memahami maklumat multimedia yang sesuai untuk
yang tersurat dan membuat penilaian dengan
tersirat daripada betul.

pelbagai bahan untuk


memberi respons
dengan betul.
2.5.2Membaca, memahami dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
2.5 Membaca, grafik dengan betul.
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan 2.5.3Membaca, memahami dan
maklumat yang menaakul bahan grafik untuk
terdapat dalam memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan gafik
dengan betul.
pelbagai bahan
denganbetul.
2.6.1Membaca dan memahami
pelbagai bahan kreatif yang
sesuai dengan menambah
kosa kata umum dan kosa kata
istilah.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
3.5.2Mencatat maklumat yang
bukan sastera yang
betul untuk membuat carta alir
sesuai bagi memupuk
daripada pelbagai sumber.
minat membaca.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai 3.6.2Menulis untuk
menyampaikan maklumat
sumber. berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.
3.6 Menulis untuk
Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara 4.4.2Membina pantun empat
kerat secara berpandu dan
dengan menggunakan
melafazkannya dengan
bahasa yang santun. sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan 5.3.1Memahami dan membina
bahasa yang indah ayat tunggal susunan biasa dan
secara didik hibur. ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU
19
6-11 MEI Unit 17 1.6 Berbicara untuk 1.6.3Berbicara untuk Sistem Bahasa
2018 menyampaikan maklumat
MINGGU menyampaikan :-kata majmuk
dengan tepat tentang sesuatu
20 maklumat tentang
Nelayan perkara dengan menggunakan -ayat tunggal
13-18 MEI sesuatu perkara
2018 ayat yang mengandugi
daripada pelbagai frasayang sesuai secara
sumber dengan tepat bertatasusila.
secara bertatasusila.
Kosa kata umum
2.6.1 Membaca dan memahami Kosa kata istilah
2.6 Membaca pelbagai
pelbagai bahan kreatif yang
bahan sastera dan
sesuai untuk menambah kosa
bukan sastera yang EMK:
kata umum dan kosa kata
sesuai bagi memupuk
istilah
minat membaca. -kreativiti dan inovasi-
TMK –belajar melalui
TMK
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
ayat
3.2 Menulis huruf, suku
kata, perkataan, frasa majmuk secara mekanis
dan ayat secara dengan betul dan kemas.
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

MINGGU
21
20-25 MEI Unit 18 1.6 Berbicara untuk Sistem Bahasa
2018
:-kata seru
MINGGU Hasil Tani menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk -tanda baca
22 maklumat tentang mendapatkan maklumat yang
27-MEI 1 -frasa kata
sesuatu perkara tersurat dengan
JUN 2018
daripada pelbagai -kata kerja aktif transitif
tepat tentang sesuatu perkara
dan tak transitif
sumber dengan tepat daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila. secara
bertatasusila Menaakul

1.6.2 Berbicara untuk EMK:


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara -kreativiti dan inovasi-
TMK –belajar melalui
daripada pelbagai sumber TMK
secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami


memahami maklumat
maklumat daripada bahan
yang tersurat dan
multimedia untuk membuat
tersirat daripada
penilaian dengan betul
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan 2.5.2 Membaca , memahami
menaakul untuk dan
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam menaakul maklumat dalam
pelbagai bahan bahan grafik dan bahan bukan
denganbetul. grafik dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
3.5.2 Mencatat maklumat yang
daripada pelbagai
betul untuk membuat carta alir
sumber. daripada pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita 4.2.1Mengujarkan ayat dengan
secara didik hibur sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
5.1.4 Memahami dan
mengikut
menggunakan kata kerja aktif
konteks. transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

23

24

MINGGU
26
24 - 29 TEMA 7 1.7 Berbincang dan Sistem Bahasa
JUN 2018
MINGGU TRADISI KITA mengemukakan 1.7.1 Berbincang dan :-
27 pendapat tentang mengemukakan
1-6 JULAI
sesuatu perkara
2018 pandangan tentang sesuatu
Unit 19 daripada pelbagai Kosa kata umum
perkara
sumber secara Kosa kata istilah
bertatasusila. menggunakan perkataan frasa
Budaya Bangsa dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila. Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami EMK:
frasa dan ayat daripada ayat dalam perenggan daripada -kreativiti dan inovasi-
pelbagai sumber pelbagai bahan bacaan dengan TMK –belajar melalui
dengan sebutan yang sebutan yang TMK
betul. betul

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang 2.6.1 Membaca dan memahami
sesuai bagi memupuk pelbagai bahan kreatif yang
minat membaca. sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan 3.7.1 Menghasilkan penulisan
betul.
pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
4.1.2 Memahami dan
secara didik hibur.
menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan melalui nyanyian secara
menggunakan bahasa
badan secara kreatif didik hibur
semasa bercerita
secara didik hibur
4.2.1Mengujarkan ayat dengan
sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

MINGGU
28
8-13 Unit 20 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
JULAI memahami dan dan memberikan respons
2018 Produk Seni memberi respons :-kata imbuhan
dengan betul secara lisan
MINGGU
terhadap soalan yang -kata majmuk
29 terhadap sesuatu
15-20 arahan, soalan dan mengandungi kata tanya
JULAI -ayat tunggal susunan
2018
pesanan yang didengar biasa
dengan betul.
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata majmuk
1.7 Berbincang dan
mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan
pendapat tentang mengemukakan pendapat Kosa kata umum
sesuatu perkara tentang sesuatu perkara
Kosa kata istilah
daripada pelbagai dengan menggunakan
sumber secara perkataan, frasa dan ayat yang
bertatasusila. betul daripada Menaakul
pelbagai sumber secara
bertatasusila.
Aspek Seni Bahasa

2.3 Membaca kuat EMK:


pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai
dengan lancar, sebutan bahan -kreativiti dan inovasi-
yang jelas dan intonasi TMK –belajar melalui
bacaan yang mengandungi TMK
yang betul.
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami
menaakul untuk bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
Memindahkan
maklumat yang betul.
terdapat dalam
pelbagai bahan 2.5.2 Membaca , memahami
denganbetul. dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul

2.6 Membaca pelbagai


2.6.1 Membaca dan memahami
bahan sastera dan
bukan sastera yang pelbagai bahan kreatif yang
sesuai bagi memupuk sesuai untuk menambah kosa
minat membaca. kata umum dan kosa kata
istilah
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
Menyampaikan berbentuk pengumuman
maklumat tentang
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


3.7 Menghasilkan kreatif berbentuk imaginative
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan dan deskriptif secara berpandu
betul. dengan betul.

3.8 Mengedit dan 3.8.1 Mengedit dan


memurnikan hasil memurnikan
penulisan dengan
betul. hasil penulisan daripada aspek
penggunaan kata, imbuhan,
kata majmuk dan tanda baca
dengan betul.

4.3.1Mengujarkan dialog
4.3 Mengujarkan
dengan sebutan yang betul ,
bahasa yang indah dan
intonasi yang jelas dan bahasa
menggunakan bahasa
badan yang sesuai melalui
badan dengan kreatif
lakonan secara didik hibur.
melalui lakonan secara
didik hibur

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.
pelbagai situasi
dengan
betul.

MINGGU
30
22 - 27 Unit 21 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Bahasa
JULAI dan menyatakan perkara daripada pelbagai
2018 permintaan tentang :-kata nama khas hidup
sumber dengan
MINGGU bukan manusia
Dengarlah Cerita sesuatu perkara
31 menggunakan pelbagai ayat
29 JULAI - daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara
-kata kerja transitif dan
3 OGOS kata kerja tak transitif
2018
sumber. bertatasusila
-frasa dan ayat
-ayat tunggal
-ayat majmuk

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang Aspek Seni Bahasa
menyampaikan
tersurat dengan
maklumat tentang
sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber EMK:
daripada pelbagai
secara -kreativiti dan inovasi-
sumber dengan tepat
secara bertatasusila. bertatasusila. TMK –belajar melalui
TMK
2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami
memahami perkataan, ayat dalam perenggan daripada
frasa dan ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan
pelbagai sumber sebutan yang
dengan sebutan yang
betul.
betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami
yang tersurat dan maklumat yang tersirat dengan
tersirat daripada tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.

2.5 Membaca
2.5.3 Membaca, memahami
, memahami dan dan
menaakul untuk
menaakul bahan grafik untuk
Memindahkan memindahkan maklumat
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan kepada bentuk bukan grafik
denganbetul. dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul. 3.3.4 Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat berdasarkan
bahan grafik
dalam satu perenggan dengan
betul.
4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog
melalui lakonan secara secara spontan berpandukan
didik hibur bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan 5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
kata dengan betul
mengikut khas hidup yang merujuk bukan
manusia dengan betul
konteks.
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
ayat yang betul dalam dalam pelbagai situasi.
pelbagai situasi.

MINGGU
32
5 - 10 TEMA 8 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
OGOS perkara yang diibaca dengan
2018 NEGARAKU menceritakan sesuatu :-ayat tunggal
tepat , sebutan
MINGGU TERCINTA
33 perkara semula dengan -ayat majmuk
yang jelas dan intonasi yang
12 - 17 betul menggunakan ayat
OGOS 2-
tepat menggunakan
18 Unit 22 tunggal dan ayat
sebutan yang jelas dan
majmuk dengan betul.
intonasi yang betul. Kosa kata
Kebanggan Kita
1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat Imlak frasa dan ayat,
tentang sesuatu perkara perkataan berimbuhan,
1.6 Berbicara untuk
tanda baca dan ejaan
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila. -pola ayat
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara EMK:

daripada pelbagai -kreativiti dan inovasi-


TMK –belajar melalui
sumber dengan tepat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
secara bertatasusila. TMK
bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
2.3 Membaca kuat dan intonasi yang betul dan
pelbagai bahan bacaan jelas.
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan
ayat yang mengandungi
perkataan
3.4 Menulis imlak berimbuhan dengan tanda baca
dengan tepat. dan ejaan yang tepat.

4.2.2 mengujarkan idea yang


tepat dengan menggunakan
bahasa yang indah serta gaya
yang sesuai untuk
menyampaikan mesej melalui
4.2 Mengujarkan
penceritaan secara didik hibur.
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

Minggu 34

MINGGU
35
26-31 Unit 23 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Bahasa
OGOS dan menyatakan perkara daripada pelbagai
2018 :-pola ayat FN + FA
permintaan tentang sumber dengan
MINGGU
Sejarah Negara sesuatu perkara -ayat tunggal
36 menggunakan pelbagai ayat
2-7 Kita daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara
SEPTEMBE -ayat majmuk
R 2018
sumber. bertatasusila
-imbuhan awalan peN,
-ejaan dan tanda baca
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
-ayat tanya tanpa kata
menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan tanya
yang jelas dan intonasi yang
perkara semula dengan -ayat penyata
betul
tepat menggunakan -perkataan dan frasa
menggunakan ayat tunggal dan
sebutan yang jelas dan ayat majmuk dengan betul.

intonasi yang betul. Kosa kata umum


Kosa kata istilah
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca dengan
EMK:
tepat , sebutan
-kreativiti dan inovasi-
yang jelas dan intonasi yang
TMK –belajar melalui
betul menggunakan ayat
TMK
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


2.2 Membaca dan
memahami perkataan, perkataan berimbuhan awalan
frasa dan ayat daripada dan berimbuhan akhiran dalam
pelbagai sumber ayat daripada pelbagai bahan
dengan sebutan yang bacaan dengan sebutan yang
betul.
betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


2.3 Membaca kuat bahan bacaan yang
pelbagai bahan bacaan mengandungi pelbagai pola
dengan lancar, sebutan ayat dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi dan intonasi yang betul dan
yang betul. jelas.

2.4.3 Membaca dan memahami


2.4 Membaca dan maklumat yang tersirat dengan
memahami maklumat tepat daripada bahan
yang tersurat dan multimedia yang sesuai untuk
tersirat daripada membuat penilaian dengan
betul.
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.6.1 Membaca dan memahami


2.6 Membaca pelbagai pelbagai bahan kreatif yang
bahan sastera dan sesuai untuk menambah kosa
bukan sastera yang kata umum dan kosa kata
sesuai bagi memupuk istilah.
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
3.3 Membina dan berdasarkan soalan
menulis perkataan,
bertumpu dengan betul.
frasa dan ayat dengan
betul.
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
4.3 Mengujarkan badan yang sesuai melalui
bahasa yang indah dan lakonan secara didik hibur.
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur
5.2.1 Memahami dan
menggunakan Kata
TerbitanAwalan beR , meN,
5.2 Memahami dan
PeN, teR dan di... dengan betul
menggunakan dalam pelbagai situasi.
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
5.3.2 Memahami dan membina
betul.
ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
5.3 Memahami dan
perintah dengan betuldalam
membina
pelbagai situasi
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU
37
9 - 14 Unit 24 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
SEPTEMBE perkara yang diibaca dengan
R 2018 menceritakan sesuatu :-ayat tunggal susunan
tepat , sebutan yang jelas dan
biasa
Cintailah Negara perkara semula dengan intonasi yang betul
MINGGU
38 Kita -ayat majmuk
tepat menggunakan
16-21 sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan -frasa
SEPTEMBE ayat majmuk dengan betul.
R 2018 intonasi yang betul. -ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya

EMK:
1.6.3 Berbicara untuk
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat -kreativiti dan inovasi-
menyampaikan dengan tepat tentang TMK –belajar melalui
maklumat tentang TMK
sesuatu perkara dengan
sesuatu perkara
menggunakan ayat yang
daripada pelbagai mengandungi frasa yang
sumber dengan tepat sesuai secara bertatasusila.
secara bertatasusila.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


2.3 Membaca kuat bahan bacaan yang
pelbagai bahan bacaan mengandungi pelbagai pola
dengan lancar, sebutan ayat dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi dan intonasi yang betul dan
yang betul. jelas.

2.4.3 Membaca dan memahami

2.4 Membaca dan maklumat yang tersirat dengan


memahami maklumat tepat daripada bahan
yang tersurat dan multimedia yang sesuai untuk
tersirat daripada membuat penilaian dengan
betul.
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
2.5 Membaca,
memahami dan betul.
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk pengetahuan.
minat membaca.

3.6 Menulis untuk


3.6.2 Menulis untuk
Menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang berbentuk pengumuman
sesuatu perkara
dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun.
bahasa yang santun.
4.4 Melafazkan dan 4.4.2 Membina pantun empat
memahami puisi kerat secara berpandu dan
dengan intonasi yang melafazkannya dengan
betul menggunakan sebutan dan intonasi yang betul
bahasa yang indah dan jelas secara didik hibur.
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


5.3.1 Memahami dan membina
membina
ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

MINGGU
39
23-28 TEMA 9 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, Sistem Bahasa
SEPTEMBE memahami dan memahami,dan memberikan
R 2018 ALAM CERIA :-ayat tunggal susunan
memberi respons respons yang sesuai secara
MINGGU HIDUP biasa
lisan atau gerak laku terhadap
40 SEJAHTERA terhadap sesuatu
30 arahan berdasarkan ayat -ayat tunggal susunan
arahan, soalan dan
SEPTEMBE perintah jenisayat permintaan songsang
R-5
pesanan yang didengar
dan ayat perintah jenis ayat
OKTOBER Unit 25 dengan betul. -ayat tunggal
suruhan dengan betul.
2018
-ayat majmuk
Mesra Alam 1.3.3 Mendengar, memahami -ayat perintah jenis ayat
dan memberikan respons permintaan
dengan menyampaikan
-ayat perintah jenis ayat
pesanan dengan betul.
suruhan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


Menaakul
perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
1.5 Bercerita dan betul EMK:
menceritakan sesuatu menggunakan ayat tunggal dan -kreativiti dan inovasi-
perkara semula dengan ayat majmuk dengan betul. TMK –belajar melalui
TMK
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
2.3 Membaca kuat
lancar, sebutan dan intonasi
pelbagai bahan bacaan
yang betul dan jelas.
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada 2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang
pelbagai bahan untuk
mengandungi ayat dengan
memberi respons
dengan betul. betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam 3.5.1 Mencatat maklumat yang
pelbagai bahan betul mengikut susunan
denganbetul. daripada pelbagai sumber.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
3.7.1 Menghasilkan penulisan
sumber.
pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog
secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahan badan yang sesuai
4.3 Mengujarkan untuk menyampaikan
bahasa yang indah dan pengajaran melalui aktiviti
menggunakan bahasa lakonan secara didik hibur.
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
5.3 Memahami dan
pelbagai situasi
membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU
41
7 - 12 Unit 26 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
OKTOBER perkara yang diibaca dengan
2018 menceritakan sesuatu :-kata nama am hidup
tepat , sebutan
bukan manusia
Pendidikan Alam perkara semula dengan
yang jelas dan intonasi yang
Sekitar -ayat tanya
tepat menggunakan betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat -ayat penyata
sebutan yang jelas dan
majmuk dengan betul.
intonasi yang betul.
1.6.3 Berbicara untuk Kosa kata
menyampaikan maklumat
1.6 Berbicara untuk
dengan tepat tentang
menyampaikan EMK:
sesuatu perkara dengan
maklumat tentang
menggunakan ayat yang -kreativiti dan inovasi-
sesuatu perkara
mengandungi frasa yang TMK –belajar melalui
daripada pelbagai sesuai secara bertatasusila TMK
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
2.4 Membaca dan
tepat daripada bahan
memahami maklumat
multimedia yang sesuai untuk
yang tersurat dan
membuat penilaian dengan
tersirat daripada
betul.
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.5.2 Membaca , memahami
dan
2.5 Membaca,
menaakul maklumat dalam
memahami dan
bahan grafik dan bahan bukan
menaakul untuk
grafik dengan betul.
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
3.2.7 Menulis frasa dan ayat
tunggal secara mekanis dalam
3.2 Menulis huruf, suku
bentuk tulisan
kata, perkataan, frasa
dan ayat secara berangkai dengan betul dan
mekanis dengan betul kemas.
dan kemas.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


3.5 Mencatat maklumat betul untuk membuat carta alir
yang betul tentang daripada pelbagai sumber.
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

5.1.1 Memahami dan


5.1 Memahami dan
menggunakan kata nama am
menggunakan
golongan hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
kata dengan betul
bilangan dengan betul
mengikut
mengikut konteks.
konteks.

5.3.2 Memahami dan membina


5.3 Memahami dan ayat penyata, ayat Tanya
membina dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
ayat yang betul dalam
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi.
pelbagai situasi

MINGGU
42
14-19 Unit 27 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Sistem Bahasa
OKTOBER mendapatkan maklumat yang
2018 Jagalah Alam menyampaikan :-ayat tunggal
tersurat dengan
Kita maklumat tentang
sesuatu perkara -ayat majmuk
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber -imbuhan
daripada pelbagai
secara
sumber dengan tepat
secara bertatasusila. bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasi-
2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami TMK –belajar melalui
memahami perkataan, TMK
perkataan berimbuhan awalan
frasa dan ayat daripada
dan berimbuhan akhiran dalam
pelbagai sumber
dengan sebutan yang ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
betul.
dengan sebutan yang betul

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


2.4 Membaca dan maklumat untuk mengenal pasti
memahami maklumat pertautan idea dalam bahan
yang tersurat dan multimedia bagi membuat
tersirat daripada ramalan dengan tepat
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
3.2 Menulis huruf, suku
majmuk secara mekanis
kata, perkataan, frasa
dengan betul dan kemas.
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.3.3 Membina dan menulis


3.3 Membina dan jawapan pemahaman
menulis perkataan, berdasarkan soalan
frasa dan ayat dengan
bertumpu dengan betul.
betul.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
Menyampaikan dengan betul menggunakan
maklumat tentang bahasa yang santun.
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
3.7 Menghasilkan
dengan betul.
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
4.2 Mengujarkan
yang jelas dan susunan idea
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa yang tepat melalui
badan secara kreatif
semasa bercerita penceritaan secara didik
secara didik hibur hibur.

4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan secara
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif spontan berpandukan bahan
melalui lakonan secara
rangsangan dengan bahasa
didik hibur
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
5.3 Memahami dan didik hibur.
membina
ayat yang betul dalam
5.3.1 Memahami dan membina
pelbagai situasi.
ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU
43
21-26 TEMA 10 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan Sistem Bahasa
OKTOBER mengemukakan
2018 SAINS mengemukakan :-kata hubung gabungan
TEKNOLOGI pendapat tentang pandangan tentang sesuatu
DAN INOVASI sesuatu perkara perkara
EMK:
daripada pelbagai menggunakan perkataan frasa
sumber secara dan ayat yang sesuai daripada -kreativiti dan inovasi-
Unit 28 bertatasusila. pelbagai sumber secara TMK –belajar melalui
bertatasusila. TMK
Aktiviti Sains

2.5.1 Membaca dan memahami


2.5 Membaca,
memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk
mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan 2.5.3 Membaca, memahami
denganbetul. dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
mekanis dengan betul ayat
dan kemas. majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
5.1.5 Memahami dan
kata dengan betul
mengikut menggunakan pelbagai jenis

konteks. kata adjektif dengan betul


mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
44
28 - 2 Unit 29 1.2 Mendengar, 1.2.6 mendengar, memahami Sistem Bahasa
NOVEMBE mengecam dan dan menyebut frasa dan ayat
R 2018 menyebut bunyi -ayat tunggal susunan
dengan struktur binaan ayat
biasa dan ayat majmuk
Sains dan bahasa, iaitu abjad, yang betul dan tepat
Teknologi suku kata, perkataan, -ayat penyata
frasa dan ayat dengan
betul. -ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya
1.6 Berbicara untuk -ayat seruan
menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk -ayat perintah
maklumat tentang mendapatkan maklumat yang
sesuatu perkara -pola ayat
tersurat dengan
daripada pelbagai tepat tentang sesuatu perkara
sumber dengan tepat daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila. Kosa kata umum
secara
Kosa kata istilah
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan Aspek Seni Bahasa-
dengan lancar, sebutan 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
lakonan
bahan bacaan yang
yang jelas dan intonasi
mengandungi pelbagai pola
yang betul.
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas. EMK:

2.4 Membaca dan -kreativiti dan inovasi-


memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami TMK –belajar melalui
yang tersurat dan maklumat untuk mengenal pasti TMK
tersirat daripada pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
pelbagai bahan untuk
ramalan dengan tepat
memberi respons
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk pelbagai bahan kreatif yang
minat membaca. sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.
3.3 Membina dan
menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
3.6 Menulis untuk
bertumpu dengan betul.
Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan 3.6.1 Menulis untuk
bahasa yang santun. menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
4.3 Mengujarkan sampingan dengan bahasa
bahasa yang indah dan
yang santun.
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan
sebutan yang betul, intonasi
5.3 Memahami dan
membina yang jelas dan bahasa badan

ayat yang betul dalam yang sesuai melalui lakonan


pelbagai situasi. secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

MINGGU
45
4-9 Unit 30 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu Sistem Bahasa
NOVEMBE
R 2018 menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan :-pola ayat
yang jelas dan intonasi yang
Inovasi dan perkara semula dengan -kata sendi nama
betul
Reka Cipta
tepat menggunakan -
menggunakan ayat tunggal dan
sebutan yang jelas dan ayat majmuk dengan betul.

intonasi yang betul. EMK:


1.7.1 Berbincang dan -kreativiti dan inovasi-
mengemukakan TMK –belajar melalui
1.7 Berbincang dan
TMK
pandangan tentang sesuatu
mengemukakan perkara
pendapat tentang
sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
daripada pelbagai pelbagai sumber secara
sumber secara bertatasusila
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
2.5.1 Membaca dan memahami
memberi respons
bahan grafik yang
dengan betul.
mengandungi ayat dengan

2.5 Membaca, betul.


memahami dan
menaakul untuk
2.5.2 Membaca , memahami
Memindahkan dan
maklumat yang
terdapat dalam menaakul maklumat dalam
pelbagai bahan dengan bahan grafik dan bahan bukan
betul. grafik dengan betul.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan

2.6 Membaca pelbagai sastera untuk mendapat ilmu


bahan sastera dan pengetahuan.
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
3.7 Menghasilkan
dan deskriptif secara berpandu
penulisan kreatif dalam
dengan betul.
pelbagai genre dengan
betul.

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata sendi
golongan
nama dan kata seru dengan
kata dengan betul
mengikut betul mengikut konteks.

konteks.