Anda di halaman 1dari 5

1. (a) Tulis satu nombor positif atau nombor negatif untuk mewakili setiap huraian berikut.

Write a positive number or a negative number to represent each of the following


descriptions. [ 3 markah/ 3 marks]

Jawapan/ Answer :
i Tambahan sebanyak 5%
An increase of 5%
Ii 60 m di bawah paras laut.
60 m below the sea level.
iii Kerugian sebanyak RM 5 000
A loss of RM 5 000

(b) Hitung setiap yang berikut.


Calculate each of the following.

(i) (5)  (3) 


(ii) (6)  (2) 
(iii) (15)  (6) 
(iv) (80)  (5)  [ 4 markah/ 4 marks]
Jawapan/ Answer :

(c) Dalam satu permainan komputer, Baharun diberikan 4 mata sekiranya kena sasaran
dan -3 mata apabila tidak kena sasaran. Dia kena sasaran sebanyak 25 kali dan tidak
kena sasaran sebanyak 9 kali. Hitung skor akhirnya.
In a computer game, Baharun is given 4 points for hitting a target and -3 points for
missing a target. He hit the target 25 times and missed the target 9 times. Calculate
his final score.
[ 3 markah/ 3 marks]
Jawapan/ Answer :

1
2. (a) Bulatkan semua integer daripada senarai di bawah.
Circle all the integers from the list below.

Jawapan/ Answer : [ 3 markah/ 6 marks]


1
-5, 0, 2 , -3.1, 12
2

3 2
19, -23, , 4 , 19
5 7

(b) Nilaikan/ Evaluate :

(i) 12  (13)  (6) 


(ii) 36  (9)  (5)  4 =
[ 4 markah/ 4 marks]
Jawapan/ Answer :

(c) 1kg cendawan kering berharga RM 75.85 dan 1kg bawang putih berharga RM12.30.
Siew Hoon membeli 1.2 kg cendawan kering dan 2.3kg bawang putih. Hitung jumlah
pembeliannya.
1 kg of dried mushrooms costs rm75.85 and 1 kg of garlics costs RM 12.30. Siew Hoon
bought 1.2 kg of dried mushrooms and 2.3 kg of garlics. Calculate the total purchase.
[ 3 markah / 3 marks]
Jawapan/ Answer :

2
3. (a) Wakilkan integer pada garis nombor.
Represent integers on a number line.
-2, 4, -6

Jawapan/Answer:

-8 -4 0 2

[3 markah/ 3 marks]
(b) Hitung/ Calculate :
5 5  1
(i)  1    2 
6 7  4

(ii)  1.06  3.4  (0.5  1.7)


[4 markah/ 4 marks]
Jawapan/ Answer :

(i) (ii)

(c) Selesaikan dengan menggunakan Hukum Kalis Agihan.

12  (5  3)

=( x )+( x )

= +

[3 markah/ 3 marks]

3
4. (a) Rajah di bawah menunjukkan faktor-faktor bagi 32. Lengkapkan rajah.
The diagram shows the factors of 32. Complete the diagram.

Answer / Jawapan :

32
1 32
[3 markah/ 3 marks]

(b) Cari faktor perdana bagi 110 menggunakan kaedah pokok faktor.
Find the prime factors of 110 by using factor tree method.

Answer / Jawapan : [4 markah/ 4 marks]

(c) Cari hasil tambah semua faktor bagi 21.


Find the sum of all the factors of 21.

Answer / Jawapan : [3 markah/ 3 marks]

4
5. (a) Senaraikan 5 nombor perdana yang pertama
List the first 5 prime numbers

Answer/ Jawapan : [5 markah / 5 marks]

(b) Faktor bagi 48 ialah 1, 2, m, 4, n, 8, p, 16, 24 dan 48. Cari nilai bagi m + n + p.
Factors of 48 are 1, 2, m, 4, n, 8, p, 16, 24 and 48. Find the value of m + n + p.

Answer/ Jawapan : [5 markah / 5 marks]

Anda mungkin juga menyukai