Anda di halaman 1dari 11

JAWAB SEMUA SOALAN

1 (a) Padankan nilai domain yang betul bagi fungsi yang berikut [3 markah]

Fungsi 𝐹(𝑥) = (𝑥)3


(x) F(x)

2  4
 8
3  9
 27
4  64

(b) Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y = 𝑥 2 − 2𝑥 − 3 [3 markah]

X -2 -1 0 1 2 3 4
y 5 0 -3 5

(c)
Dengan mengunakan skala 1grid segi empat kepada 1 unit pada paksi-x dan 1grid segi [4 markah]
empat kepada 1unit pada paksi-y, lukis graf bagi fungsi itu untuk −2 ≤ 𝑥 ≤ 4
2 a) Tulis (Benar) bagi nilai yang betul dalam tanda kurung bagi penyelesaian setiap [3 markah]
persamaan yang berikut dan (Salah) bagi nilai yang salah.
Persamaan Linear Nilai Benar/Salah

i) 𝑚 − 8 = −5 (𝑚 = 3)

ii) 3 + 2𝑦 = −1 (𝑦 = −2)

iii) 9−ℎ (ℎ = −1)


=4
2

b) Selesaikan persamaan linear yang berikut: [4 markah]


i) 10𝑘 − 3(5 + 2𝑘) = 13
Jawapan:

𝑛
ii) 2 − 1 = 𝑛 + 7

Jawapan:

c) Encik Abu Wafiy Chin hendak meletakkan pagar di sekeliling sebuah taman [3 markah]
berbentuk segi empat sama yang mempunyai keluasan 225 𝑐𝑚2 . Berapakah
panjang pagar yang diperlukannya.
Jawapan :
3 (a) Bulatkan semua nama pepejal geometri yang mempunyai muka lengkung. [3 markah]

Kon Piramid Silinder Sfera Kuboid


Cone Pyramid Cylinder Sphere Cuboid

(b) Rajah di bawah menunjukkan sebuah kon mempunyai diameter 14 cm dan tinggi 6 [3 markah]
cm.

Hitung isipadu, dalam cm3, kon itu.


Jawapan

(c) Dalam Rajah (i), RST ialah sebuah segitiga sama sisi. PQRS ialah garis lurus. Cari [ 4 markah]
nilai x.
P Q R S

155

x

Rajah (i) /Diagram (i)


Jawapan

4 (a) Bulatkan nilai faktor bagi 32 [3 markah]

2 3 4 5 6 7 8
(b) (i) [4 markah]
Dalam rajah di sebelah,
O ialah pusat bulatan.
Cari luas sektor berlorek.
 22 
 Guna  = 
 7 

(ii)
Hitung luas sebuah bulatan dengan diameter 10 cm.  Guna   3.142

(c) Permudahkan ungkapan algebra dibawah [3 markah]

𝑝2 + 2 𝑞+2
×
2𝑝𝑞 + 4𝑝 5𝑝 + 5

Jawapan

5 (a) Bulatkan jawapan berikut mengenai kesudahan bagi nombor perdana [3 markah]

3 4 6 9 11 14 15 16 19 20
(b) (i) Nyatakan kebarangkalian bagi hari hujan pada minggu berikut [ 4 markah]

Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

Cuaca Hujan Tidak Hujan Hujan Tidak Tidak Hujan


Hujan Hujan Hujan

Jawapan :

(ii) Nyatakan kebarangkalian bagi mendapat guli berwarna merah


Guli Guli Guli Guli
Hijau Merah Biru kuning

24 23 27 26

Jawapan:

(c) [3 markah]
Sebuah kereta Honda yang dipandu oleh Cikgu Fariz sejauh 200km dalam masa 1.5jam,
manakala sebuah motorsikal EX5 yang ditunggang oleh En.Danial sejauh 150km dalam
masa 1.1jam.
Dengan menggunakan pengiraan, cari halaju purata bagi kedua-dua kenderaan itu.
Kemudian, bulatkan kenderaan yang manakah lebih laju.

Jawapan :

Kenderaan Halaju Purata


Kereta
Honda

Motor
EX5

Kenderaan yang lebih laju adalah = Kereta Honda / Motor EX5


(Bulatkan bagi jawapan yang betul)
6 (a) Data berikut menunjukkan bilangan buku yang dipinjamkan bagi setiap pelajar SMK [5 markah]
Lawas.

14 18 7 4 14 11
9 6 8 12 18 17
16 2 4 11 3 4
19 20 11 13 14 15
7 6 9 11 13 16

Lengkapkan jadual kekerapan berikut.

Kelas Titik Tengah Gundalan Kekerapan

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

(b) Berdasarkan jadual kekerapan diatas, nyatakan [5 markah]

i) Mod bagi data diatas

ii) Min bagi data diatas

iii) Median bagi data diatas


7 Padankan pola bagi jujukan yang berikut [3 markah]

87,78,69,60,51 ●  Bahagi Dua


 Darab Dua
-23,-16,-9,-2,5 ●  Tolak Sembilan
 Tolak Tujuh
512,256,128,64,32 ●  Tambah Tujuh

b) Faktorkan setiap ungkapan yang berikut [4 markah]

(i) 3𝑥 + 6𝑦 − 12𝑧 (ii)𝑥 2 + 10𝑥9

Jawapan Jawapan

c) Selesaikan nilai dengan langkah pengiraan [3 markah]


3
−18 − (−1.2) ÷ (− )
4
Jawapan :

8 (a) [3 markah]
Pada ruang jawapan, tandakan (√) bagi pasangan sebutan serupa dan (×) bagi pasangan
sebutan tak serupa.
Jawapan:
i) −5𝑟 2 𝑠 , 9𝑠𝑟 2 ( )
ii) 3𝑚𝑛 , 3𝑚𝑛𝑣 ( )
𝑥2𝑦3𝑧
iii) 0.8𝑥 2 𝑧 3 , ( )
2
(b) Cari nilai bagi setiap yang berikut [4 markah]

3(2−𝑦 2 )
(i) Diberi 𝑥 = ,
(i) Diberi 𝑦 = 2𝑥 + 𝑚𝑥, 𝑧

cari nilai y apabila x = 3 dan m = - 9 Cari nilai x apabila y = - 2 dan z = -8

Jawapan Jawapan

(c) [3 markah]

Berdasarkan gambar rajah di


sebelah, cari jarak koordinat di
antara titik (3, 2) dan titik (7,8).

Jawapan :
9 (a) Padankan setiap rajah berikut mengikut transformasi yang betul [3 markah]

Putaran

Translasi

Pantulan

(b) [4 markah]

(i) Rajah di ruang jawapan menunjukkan


objek P yang dilukis pada grid segi empat
yang sama besar bersisi 1 unit.
Pada rajah, lukis imej bagi objek P
−6
di bawah translasi ( )
3
(ii)
Rajah di ruang jawapan menunjukkan
sisi empat PQRS. R’S’ ialah imej bagi RS
di bawah pantulan pada garis lurus AB.

Pada rajah di ruang jawapan,


lengkapkan imej bagi sisi empat PQRS.

(c) Jacob Wincent membeli sebuah kalkulator dan sebuah buku. Harga sebuah kalkulator [3 markah]
adalah RM12 lebih daripada harga buku. Dia membayar RM50 untuk kedua-dua barang
itu dan menerima baki sebanyak RM8. Hitung harga buku itu.

Jawapan:

10 (a) Nyatakan bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. [3 markah]

Ungkapan algebra Bilangan sebutan

(i) k – 4  3k

(ii) 8 + 5n
1
(iii) p + 6p  5p 2
(b) (i) Selesaikan masalah dibawah [4 markah]
4 2 9 7 0 5

6 8 0 0 5 7

(ii) Ashlee Sarah membeli 2 keping tiket orang dewasa dan 2 keping tiket kanak-kanak
dengan RM50.bHarga sekeping tiket orang dewasa ialah RM16.50. Berapakah harga
sekeping tiket kanak- kanak?

Jawapan

(c) [3 markah]
Rajah di bawah menunjukkan suatu
garis lurus RS yang dilukis
pada satah Cartesan.

Cari kecerunan RS.

Jawapan :

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh En. Fariz Danial Bin Zainuddin

Anda mungkin juga menyukai