Anda di halaman 1dari 184

Karya. TGKH.

Muhammad Zainuddin Abdul Madjid


Hizib Nahdlatul Wathan i
Versi Digital
Kata Pengantar

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha


Penyayang. Segala jenis puji bagi Allah, dan cukuplah Dia yang
kami puji, dan semoga salam dan sejahtera akan selalu
dilimpahkan kepada para hamba yang dipilih-Nya hanya
kepada-Nya kami memohon pertolongan dan berpasrah diri.

Penghimpun Hizib Nahdlatul Wathan yang miskin, banyak


kelemahan dan kekurangan, pendiri dan abdi dua madrasah:
Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah dan Nahdlatul Banat
al-Diniyah al-Islamiyah di Pancor Lombok Timur, sebelumnya
memohon; Semoga Allah memberikan ampunan kepadanya,
kedua orang tuanya dan orang-orang yang pernah berbuat baik
kepadanya, Kabulkanlah permohonanku Ya Allah Tuhan
semesta Alam.

Hizib ini mempunyai kegunaan tak terhitung dan rahasia yang


tak terhingga, karena keberkatan ayat-ayat (Qur'an), Hadits dan
semua asma' Allah yang ada di dalamnya.

Hizib Nahdlatul Wathan ii


Versi Digital
Daftar Isi

Kata Pengantar .............................................................................i


Daftar Isi ...................................................................................... iii
1. Shalawat Nahdlatul Wathan ....................................................1
.2 Surat Yasin ................................................................................4
3. Surat Al-Waqiah .................................................................... 21
4. Surat Tabarak ........................................................................ 34
5. Pendahuluan Hizib Nahdlatul Wathan ................................. 41
6. Miftah Hizib NW dan Hizib NB .............................................. 47
7. Shalawat Nahdlatain ............................................................. 48
8. Shalawat Fatih....................................................................... 49
9. Shalawat Nariyah (Taziyah)................................................... 49
10. Shalawat Thib...................................................................... 50
11. Shalawat al-Aliy-Qodr ......................................................... 50
12. Shalawat Miftahibabirahmatillah ....................................... 51
13. Penutup Hizib Nahdlatul Wathan ....................................... 78
14. Ikhtisar Hizib Nahdlatul Wathan ......................................... 82
15. Hizib Nahdlatul Banat ....................................................... 104
16. Qosidah al-Munfarijah (Isytaddi) ...................................... 118
17. Bait Karya Imam Abu al-Qosim al-Suhaili (Ya Mayyaro) ... 126
18. Bait Syaikh Habibullah al-Syanqity (Ilahi Najini) ............... 128
19. Bait Salah Seorang Waliyullah (Ilahi Lastu) ....................... 129

iii
20. Bait Syaikh Habibullah al-Syanqity (Ya Rabbana Nasaluka As-
Syahadah) ............................................................................... 129
21. Bait Seorang Ulama’ Besar ditambah oleh Penghimpun Hizib
Nahdlatul Wathan (Do’a Pusaka) ........................................... 131
22. Zainuddin bin al-Wardiy (Amrar tukaffansabbahat) ........ 133
23. Do’a al-Faraj Oleh Siti ‘Aisyah Ummul mu’minin (Ya sa
Bighan ni’am..) ........................................................................ 134
24. Bait Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (Ayyudrikuni) ............... 135
25. Do’a dan Bait Syaikh Hasan Muhammad al-Massyath (Ya
Jami Lansun ‘Iya) ..................................................................... 135
26. Ayat al-Hifzhi ..................................................................... 137
27. Imam Muhammad al-Bushairi (Maulayashal) .................. 141
28. Asma’ul Husna .................................................................. 142
29. Do’a Hizib Nahdlatul Wathan Dan Hizib Nahdlatul Banat 144
30. Shalawat al-Ism al-A’zham ................................................ 148
31. Shalawat al-Masyhudah.................................................... 150
32. Shalawat Badrul Wa Salam ............................................... 151
33. Shalawat al-‘Asyr (Sepuluh) .............................................. 153
34. Imam Muhammad al-Bushairi (Muhammadun)............... 156

Hizib Nahdlatul Wathan iv


Versi Digital
1. Shalawat Nahdlatul Wathan
َّ ‫الر ْح ََٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ِيم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha
Penyayang
ُ ْ ِّ َّ َّ َ ُ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ِّ َ َّ ُ ّّ
ِّ ِّ ‫اْل‬
‫ِّم‬ ‫اللهم ِبحق كن فيكون صل وسلم وب ِارك عَل سي ِدنا محم ٍد الن ِب‬
‫ي َو َع ََٰل ِِله ْم َو َص ْحبه ْم َا ْم َم ِي ْ ن‬
َ‫ي‬ َ ْ َ َٰ َ َ ‫ْ ّٓ ْ ن‬
َ‫اْل ْنب َياء َو ْال ُم ْر َسل ْ ن‬
ِِ ِ ِ ِ ِ ‫اْل ِم ِي وعَل س ِائ ِر‬
ْ‫ي ب َد َوام ُم ْلك هللا َر ِّب ْال َي َالم ن‬
َ‫ي‬ َ‫ي َو ْال ُم ْسلم ْ ن‬ َّ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ‫الن ْهض ِّي ْ ن‬ ‫وعلينا ميهم وعَل‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُ ُ َ ُ
Ya Allah, dengan kebenaran (firman-Mu) "‫"ك ْن ف َيك ْون‬
limpahkanlah shalawa (rahmat) dan salam serta barakah-Mu
kepada pimpinan kami Nabi Muhammad yang ummi dan
terpercaya, kepada para nabi dan rasul, serta keluarga dan
sahabat mereka. juga kepada kami, para anggota (pengikut)
organisasi Nahdlatul Wathan dan kaum muslimin akan selalu
bersama meraka berkat kerajaan (kekuasaan)-Mu yang abadi,
Ya Allah Tuhan Pemilik, dan pemelihara semesta alam.
ْ ْ َ َ‫َ ْ ُُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ن ْ َ َ ْ ن‬
‫ام َيل ِ نب‬ ‫وانش واحفظ مدى اْلي ِام ِلواء نهض ِة الوطن ِف اليا ل ِمي و‬
ََّ ْ َ َ‫ْ َ ْ ُ ْ ْ ِ نَ ْ َ ْ ُ ْ ْ ن‬ َ ُ ْ َ َ‫َو ُذ ِّر َّي ِب َو ْال ُمح ِّب ْ ن‬
‫اص‬
ِ ‫اه ِدين المخ ِل ِصي المحفو ِظي والخو‬ ِ ‫ي ِمن المج‬ ِ ِ
‫ي ْال ُم َق ّرب ْ ن‬
َ‫ي‬ َ‫ْال َيارف ْ ن‬
ِِ
ِ
Ya Allah !), Kibarkan dan jagalah panji-panji (Organisasi)
Nahdlatul Wathan sepanjang zaman di seluruh penjuru alam,
dan jadikanlah aku, keturunanku dan para pecinta menjadi
mujahidin (pejuang) yang mukhlishin (setia), mahfuzin
(terpalihara), khawash, 'arifin, dan muqarrabin.

Hizib Nahdlatul Wathan 1


Versi Digital
َّ َ ُ ْ ُ ّ‫َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َٰ َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ن‬
َ‫الظلم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ‫يامن هو انت انت هو ْل ِاله ِاْل انت سبحانك ِا ىن كنت ِمن‬
Ya Allah engkau yang selalu hadir (bersama makhluk-makhluk-
Mu), hanya Engkaulah Tuhan, Engkau Maha Suci, sementara
aku (hambamu) tergolong orang-orang yang zalim
َ ْ َ ْ َ ْ َ ‫الس َٰم َو‬
َّ ‫اح َي َاق ُّي ْو ُم َي َابد ْي َع‬ ُ ‫َي‬
‫ض َياذال َجَل ِل‬
ِ ‫ات واْلر‬ ِ ِ ُّ َ ‫اهللا َي َار ْح َٰم ُن َي َار ِح ْي ُم َي‬
‫ي‬
َ ْ َ َّ َٰ َ ً َٰ ْ َُ ِّ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ ْ ْ َ
‫د ٍء ِال ًها َو ِاحدا ْل ِإل َها ِإْل انت‬ ‫و ِاْلكر ِام يا ِإلهنا وِاله كل ي‬
Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu
Hidup dan Terjaga, Engkau Pencipta langit dan bumi, Engkau
Maha Agung dan Pemberi kemuliaan, Ya Tuhan Kami dan Tuhan
segalanya, Tuhan Yang Maha Esa, tiada Tuhan kecuali Engkau,
َُْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ‫َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ َ ْ ن‬
‫ي ِافتح َعل ْينا فت ًحا ق ِر ْي َبا َو ْارزقنا‬ ‫يافتاح ياع ِليم يارزاق ياك ِريم ياق ِوي يام ِت‬
َ‫ي‬
ِ ِ َّ َُ ‫ر ْز ًقا َح ََل ًْل ُم َب َارًكا ب َغ ْي ِح َساب َو ْاك ِف َنا‬
ْ‫ش ْال َخ ْلق َو ْال ُح َّساد َا ْم َمي ن‬
ِ ٍ ِ ِ ِ
Ya Allah Engkau Yang Maha Memberi kemenangan, Maha
Mengetahui, Maha Memberi rizki, Maha Pemurah, dan Maha
Kuat; berilah kami kemenangan dengan segera, berilah kami
rizki yang halal dan barakah tidak terhingga, dan peliharalah
kami (berilah kekuatan dan ketabahan serta jauhkan) kami dari
semua kejahatan makhluk dan orang-orang dengki.
َ ُ َّ َ ُ َّ َ ‫اح َي‬ ُ ‫اعل ْي ُم َي َاف َّت‬َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ
‫اع ِل ْي ُم َي َارزاق َياك ِر ْي ُم َي َارزاق َياك ِر ْي ُم‬ ِ ‫يافتاح ياع ِليم يافتاح ي‬
‫ي‬ ُ‫ي َي َاق ِّو ُّي َي َامت ْ ن‬
ُ‫ي َي َاق ِّو ُّي َي َامت ْ ن‬ ُ‫اق َي َاكر ْي ُم َي َاق ِّو ُّي َي َامت ْ ن‬
ُ َّ َ َ
‫يارز‬
ِ ِ ِ ِ
Ya Allah, Engkau Maha Memberi Kemenangan dan mengetahui
3x. Engkau Maha Memberi rizki dan Pemurah 3x. Engkau Maha
Kokoh dan Kuat 3x.

Hizib Nahdlatul Wathan 2


Versi Digital
ً ْ ُ َ‫ّّ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ن‬
‫ي لطفا َي ِل ْي ُق‬ ‫اللهم يا ل ِطيف ياخ ِبي الطف ِبنا و ِبنهض ِة الوط ِن والمس ِل ِم‬
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ
‫اس ِم ْي ُع َي َاب ِص ْ ُي َياد ِائ َم‬
َ ‫اخب ْ ُي َي‬
ِ ‫ِب ْ َج ِمي ِل ك ْرِمك وع ِظي ِم سلط ِانك يال َ ِطيف ي‬
َ‫الراحم ْ ن‬ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ
‫ي‬ ِ ِ َّ ‫الفض ِل و ِاْلحس ِان ياحنان يامنان ياارحم‬
ya Allah Engkau Maha Lemah Lembut dan Serba tahu;
sayangilah kami dan Organisasi kami "Nahdlatul Wathan" serta
kaum muslimin menurut kedermawanan-Mu (yang selalu
memberi anugrah) dan keagungan kekuasaan-Mu. Engkau
Maha lemah Lembut dan Maha Tahu, Maha Mendengar dan
Melihat, Engkau Tuhan yang Jasa baik dan anugrah-Mu abadi
tiada henti, Engkau Maha Kasih dan , Engkau Maha Penyayang
diantara penyayang,
َٰ َّ ُ ‫ي ب ُك ْن َف َي ُك ْو ُن َو َص ََّل‬ َ‫َي َار َّب ْال َيا َلم ْ ن‬
‫هللا َو َسل َم َعَل‬ َ‫ي ِم ْ ن‬
ِ
َ‫ي ِم ْ ن‬
ِ
َ‫ي ِم ْ ن‬
ِ
َ‫ّٰلل َر ِّب ْاليا‬
ّّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِْ
‫ن‬ َ َ َ َ َٰٔ َ َّ ِ َ ُ َ ِّ َ
ِ ِ ‫هللا وِإفضا ِل ىه والحمد‬ ِ ‫ف ِعل ِم‬ ْ ‫سي ِدنا محم ٍد وا ِل ىه عدد ما‬
‫ِي‬
‫ي‬َ‫َلم ْ ن‬
ِ
Engkau Tuhan Pemilik, Penjaga dan Penguasa alam semesta.
Dengan berkat dan kebenaran " " (dalam firman-Mu),
kabulkan, kabulkan dan kabulkanlah permohonan kami, serta
limpahkanlah shalawat / rahmat dan salam kepada junjungan
dan tauladan kami Nabi Muhammad dan keluarganya seluas
ilmu dan anugrah-Mu, Ya Allah, segala jenis Puji untuk-Mu
Tuhan semesta alam.

Hizib Nahdlatul Wathan 3


Versi Digital
2. Surat Yasin
َّ ‫الر ْح ََٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ِيم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang

‫ٓيس‬
1. Yaa siin
ْ ُْْ َ
‫ِن ال َح ِك ِيم‬
ِ ‫والقر‬
2. demi Al Quran yang penuh hikmah,
َ‫إ َّن َك َلم َن ْال ُم ْر َسل ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
َ
‫اط ُم ْست ِق ٍيم‬ َٰ َ ‫َع‬
َ ِ ‫َل‬
ٍ ‫ِص‬
4. (yang berada) diatas jalan yang lurus,

َّ ‫يل ْال َيزيز‬


‫الر ِح ِيم‬ َ ‫َت نْ ني‬
ِ ِ ِ
5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha
Perkasa lagi Maha Penyayang,
َ ُ َ َ ُ ُ ُْ َ ُْ
‫ِلتن ِذ َر ق ْو ًما َما أن ِذ َر َِباؤه ْم ف ُه ْم غ ِافلون‬

6. agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang


bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan,
karena itu mereka lalai.

Hizib Nahdlatul Wathan 4


Versi Digital
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ
‫َل أ ك َ ِي ِه ْم ف ُه ْم ْل ُيؤ ِمنون‬
َٰ ‫لقد حق القول ع‬

7. Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan


Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka
tidak beriman.
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ ‫َّ َ َ ْ َ ن‬
‫ه ِإَل اْلذق ِان ف ُه ْم ُمق َم ُحون‬
‫ِإنا ميلنا ِ يف أعن ِاق ِهم أغَلْل ف ِ ي‬
8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher
mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, Maka
karena itu mereka tertengadah.
َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ْ َ ّْ َ َْ ْ ََْ َ َ
‫ي أ ْي ِد ِيه ْم َسدا َو ِم ْن خل ِف ِه ْم َسدا فأغش ْيناه ْم ف ُه ْم ْل‬‫وميلنا ِمن ب ن‬
ِ
َ ُ ُْ
‫ِصون‬ ِ ‫يب‬
9. dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di
belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata)
mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ
‫َو َس َو ٌاء َعل ْي ِه ْم أأنذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْم تن ِذ ْره ْم ْل ُيؤ ِمنون‬
10. sama saja bagi mereka Apakah kamu memberi
peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak
memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan
beriman.
َ ْ ُ ْ ُِّ َ َ َْ َٰ َّ َ ُ َ َ َ ْ ِّ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ
‫شه ِب َمغ ِف َرٍة َوأ ْم ٍر‬ ‫الر ْح َم َن ِبالغ ْي ِب ۖ فب‬ ‫ذ‬
‫ِإ َنما تن ِذر م ِن اتبع الذكر وخ ِ ي‬
‫ك ِر ٍيم‬

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada


orang-orang yang mau mengikuti peringatan[1264] dan
yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah
Hizib Nahdlatul Wathan 5
Versi Digital
walaupun Dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka
kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
َ َُ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ
ُ َ ْ ‫إ َّنا َن ْح ُن ُن ْحب المو َٰن ونكتب ما قدموا وِثارهم ۚ وكل‬
‫د ٍء أ ْح َص ْيناه ِ ن يف‬‫ي‬ ‫ِي‬ ِ
‫إ َمام ُمبين‬
ٍ ِ ٍ ِ
12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati
dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan
dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala
sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata
(Lauh Mahfuzh).
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ َ ْ ْ‫َ ن‬
‫اب الق ْر َي ِة ِإذ َم َاءها ال ُم ْر َسلون‬‫اِصب لهم مثَل أصح‬ ِ ‫و‬
13. dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, Yaitu
penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang
kepada mereka.
َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ‫ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ن‬
‫ي فكذ ُبوه َما ف َي َّززنا ِبث ِال ٍث فقالوا ِإنا ِإل ْيك ْم ُم ْر َسلون‬
ِ ‫ِإذ أرسلنا ِإلي ِهم اثن‬
14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang
utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian
Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, Maka ketiga
utusan itu berkata: "Sesungguhnya Kami adalah orang-
orang di utus kepadamu".
َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َُ ْ ُ ََٰ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ٌ َُ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
‫د ٍء ِإن أنت ْم ِإْل تك ِذ ُبون‬
‫قالوا ما أنتم ِإْل بش ِمثلنا وما أنزل الرحمن ِمن ي‬
15. mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia
seperti Kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak
menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah
pendusta belaka".
Hizib Nahdlatul Wathan 6
Versi Digital
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ
‫قالوا َر ُّبنا َي ْيل ُم ِإنا ِإل ْيك ْم ل ُم ْر َسلون‬
16. mereka berkata: "Tuhan Kami mengetahui bahwa
Sesungguhnya Kami adalah orang yang diutus kepada
kamu".
ُ‫َو َما َع َل ْي َنا إ َّْل ْال َب ََل ُغ ْال ُمب ن‬
‫ي‬ ِ ِ
17. dan kewajiban Kami tidak lain hanyalah menyampaikan
(perintah Allah) dengan jelas".
ٌ ‫اب َأل‬
ٌ َ َ َّ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ُ َ‫ينا ب ُك ْم ۖ َل نْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ن‬
َ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
‫يم‬ ِ ‫ي لم تنتهوا ل ْيممنكم وليمسنكم ِمنا عذ‬ ِ ِ ‫قالوا ِإنا تط‬
18. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami bernasib
malang karena kamu, Sesungguhnya jika kamu tidak
berhenti (menyeru kami), niscaya Kami akan merajam
kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih
dari kami".
َ ُ ْ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ
‫شفون‬
ِ ‫قالوا ط ِائركم ميكم ۚ أ ِئن ذكرتم ۚ بل أنتم قوم م‬
19. utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah
karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi
peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu
adalah kaum yang melampui batas".
َ‫ال َيا َق ْوم َّاتب ُيوا ْال ُم ْر َسل ن‬
َ ‫َع َق‬ ْ َ
‫ي‬ ِ ِ ِ َٰ َ ‫َو َم َاء ِم ْن أ ْق َز ال َم ِد َين ِة َر ُم ٌل َي ْس‬

Hizib Nahdlatul Wathan 7


Versi Digital
20. dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan
bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah
utusan-utusan itu".
َ َُ ُ َ ُ َُ َ َّ
‫ات ِب ُيوا َم ْن ْل َي ْسألك ْم أ ْم ًرا َوه ْم ُم ْهتدون‬

21. ikutilah orang yang tiada minta Balasan kepadamu; dan


mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ
‫َو َما ِ ي ََل ْل أ ْع ُبد ال ِذي فط َر ِ ن ين َوِإل ْي ِه ت ْر َم ُيون‬
22. mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah
menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu
(semua) akan dikembalikan?
ً َ ُ َ َ َ ِّ‫َّ ْ ََٰ ُ نُ ٍّ َ ُ ْ َ ن‬ ْ ْ ً ُ ْ ُ َّ َ َ
‫اعت ُه ْم ش ْيئا‬ ‫ون ِه ِِل َهة ِإن ُي ِرد ِن الرحمن ِبِص ْل تغ ِن ع يب شف‬
ِ ‫أأ َت ِخذ ِ ُمن د‬
ُْ َ
‫ون‬
ِ ‫وْل ين ِقذ‬
23. mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain nya
jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki
kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka
tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan
mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

‫إ نِّن إ ًذا َل ِ نف َض ََل ٍل ُمب ن‬


‫ي‬ٍ ِ ‫ي‬ ِ ‫ِ ي‬
24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam
kesesatan yang nyata.

‫ون‬ ُ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ُ ْ َ ِّ‫ن‬
ِ ‫ِإ ين ِمنت ِبربكم فاسمي‬

Hizib Nahdlatul Wathan 8


Versi Digital
25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu;
Maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
‫ال َيا ل ْيت ق ْو ِ يِّم َي ْيل ُمون‬‫ِقيل ادخ ِل الجنة ۖ ق‬
26. dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265]. ia
berkata: "Alangkah baiknya Sekiranya kamumku
mengetahui.
َ‫ب َما َغ َف َر َل َر ِّن َو َم َي َل نب م َن ْال ُم ْك َرم ن‬
‫ي‬ ِ ِ ‫ِي‬ ‫ِي ِي‬ ِ
27. apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun
kepadaku dan menjadikan aku Termasuk orang-orang
yang dimuliakan"
َ‫الس َماء َو َما ُك َّنا ُم نْ نيل ن‬
َّ ‫َل َق ْومه م ْن َب ْيده م ْن ُم ْند م َن‬ََ َََْْ َ َ
‫ي‬ ِِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َٰ ‫وما أنزلنا ع‬
28. dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah
Dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak
layak Kami menurunkannya.
َ ُ َ ُ َ َ ً َ ً َّ ْ َ َ ْ
‫ِإن كانت ِإْل َص ْي َحة َو ِاحدة ف ِإذا ه ْم خ ِامدون‬
29. tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan
suara saja; Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
َ ُ َ ُ َ َّ
‫ول ِإْل كانوا ِب ِه َي ْست ْه ِزئون‬ ُ َ ْ ْ ‫ش ًة َع ََل ْالي َباد ۚ َما َي ْأت‬
َ ْ ‫َيا َح‬
ٍ ‫يهم ِمن رس‬
ِ ِ ِ ِ
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba
itu, tiada datang seorang Rasulpun kepada mereka
melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
‫ون أن ُه ْم ِإل ْي ِه ْم ْل َي ْر ِم ُيون‬
ِ ‫ألم يروا كم أهلكنا قبلهم ِمن القر‬
Hizib Nahdlatul Wathan 9
Versi Digital
31. tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-
umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan,
bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan)
itu tiada kembali kepada mereka[1266].
َ ُ َ‫َ ْ ُ ٌّ َ َّ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ ن‬
‫ِصون‬ ‫وِإن كل لما م ِميع لدينا مح‬
32. dan Setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi
kepada kami.
َ ُُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ ُ ُ َ ٌ َ َ
‫ض ال َم ْيتة أ ْح َي ْيناها َوأخ َر ْمنا ِمن َها َح ّْبا ف ِمنه َيأ كلون‬‫وِية لهم اْلر‬

33. dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi


mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu
dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka
daripadanya mereka makan.

‫ون‬ ُ ‫َو َم َي ْل َنا ف َيها َم َّنات م ْن َنخيل َوَأ ْع َناب َو َف َّج ْ َرنا ف َيها م َن ْال ُي‬
‫ي‬
ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ٍ ِ
34. dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan
anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
َ ُ ْ َََ َ ُ َْ َ ُُ ْ
‫ِل َيأ كلوا ِم ْن ث َم ِر ِه َو َما َع ِملته أ ْي ِد ِيه ْم ۖ أفَل َيشك ُرون‬

35. supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa
yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka
Mengapakah mereka tidak bersyukur?
َ ُ َْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
‫ض َو ِم ْن أنف ِس ِه ْم َو ِم َّما ْل‬
ُ ‫اْل ْر‬ ‫ُس ْب َحان ال ِذي خلق اْلزواج كلها ِمما تن ِبت‬
َ َ
‫َي ْيل ُمون‬

Hizib Nahdlatul Wathan 10


Versi Digital
36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan
oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidak mereka ketahui.
َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ٌ
‫َو َِية ل ُه ُم الل ْي ُل ن ْسلخ ِمنه الن َه َار ف ِإذا ه ْم ُمظ ِل ُمون‬
37. dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi
mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari
malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada
dalam kegelapan.
ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ ْ َّ َ
‫س ت ْج ِري ِل ُم ْستق ٍّر ل َها ۚ ذ َٰ ِلك تق ِد ُير ال َي ِز ِيز ال َي ِل ِيم‬ ‫والشم‬
38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha
mengetahui.
َْ
‫ون الق ِد ِيم‬ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َٰ َِّ ‫اه َم َناز َل َح‬
ُ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ
ِ ‫ب عاد كاليرم‬ ِ ‫والقمر قدرن‬
39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah,
sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir)
Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua
ََ ُ َّ َّ َ َْ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َ
‫س َين َب ِ ن يَع ل َها أن تد ِرك الق َم َر َوْل الل ْي ُل َس ِاب ُق الن َه ِار ۚ َوك ٌّل ِ ن يف فل ٍك‬ ‫ْل الشم‬
َ ُ َ ْ َ
‫يسبحون‬
40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan
malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-
masing beredar pada garis edarnya.

‫ون‬ ُ ‫َو َِي ٌة َل ُه ْم َأ َّنا َح َم ْل َنا ُذ ِّر َّي َت ُه ْم نف ْال ُف ْلك ْال َم ْش‬
‫ح‬
ِ ِ ‫ِي‬
Hizib Nahdlatul Wathan 11
Versi Digital
41. dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi
mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka
dalam bahtera yang penuh muatan.
َ َ ْ َ ََْ َ
‫َوخلقنا ل ُه ْم ِم ْن ِمث ِل ِه َما َي ْرك ُبون‬

42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka


kendarai seperti bahtera itu[1268].
َ َُْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
‫ِصيخ ل ُه ْم َوْل ه ْم ُينقذون‬
ِ ‫وِإن نشأ نغ ِرقهم فَل‬
43. dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan
mereka, Maka Tiadalah bagi mereka penolong dan tidak
pula mereka diselamatkan.
ً ‫إ َّْل َر ْح َم ًة م َّنا َو َم َت‬
‫اعا إ َ ََٰل ِح ن‬
‫ي‬ٍ ِ ِ ِ
44. tetapi (kami selamatkan mereka) karena rahmat yang
besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan
hidup sampai kepada suatu ketika.
َ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ‫َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ن‬ َ
‫ي أ ْي ِديك ْم َو َما خلفك ْم ل َيلك ْم ت ْر َح ُمون‬ ‫َوِإذا ِقيل لهم اتقوا ما ب‬
45. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu
akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan
datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya
mereka berpaling).
َ‫َو َما َت ْأتيه ْم م ْن َِية م ْن َِيات َر ِّبه ْم إ َّْل َك ُانوا َع ْن َها ُم ْيرض ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 12


Versi Digital
46. dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda
dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan
mereka selalu berpaling daripadanya.
ْ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َْ َ َ َ
‫ِمنوا أنط ِي ُم‬ ‫يل ل ُه ْم أن ِفقوا ِمما رزقكم اّٰلل قال ال ِذين كفروا ِلل ِذين‬ ‫َوِإذا ِق‬
َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ
‫اّٰلل أ ْط َي َم ُه إ ْن أ ْن ُت ْم إ َّْل نف َض ََل ٍل ُمب ن‬
‫ي‬ ‫من لو يشاء‬
ٍ ِ ‫ي‬ ِ ِ ِ
47. dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah
sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu",
Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-
orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi
Makan kepada orang-orang yang jika Allah
menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan,
Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".
َ‫ب ََٰه َذا ْال َو ْع ُد إ ْن ُك ْن ُت ْم َصادق ن‬
‫ي‬
َ ُ ََُ
َٰ َِ ‫ون َم‬‫ويقول‬
ِِ ِ
48. dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari
berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?".
َ ُ ُ ُ ُ َْ ً َ ً َّ َ ُ ْ
‫َما َينظ ُرون ِإْل َص ْي َحة َو ِاحدة تأخذه ْم َوه ْم َي ِخ ِّص ُمون‬

49. mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja


yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang
bertengkar.
َ ْ َ َ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ََ
‫ييون ت ْو ِص َية َوْل ِإ ََٰل أه ِل ِه ْم َي ْر ِم ُيون‬‫فَل يست ِط‬

50. lalu mereka tidak Kuasa membuat suatu wasiatpun dan


tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.
َ ُ ْ َ َ َْْ َ ْ ُ َ َ ُّ ‫َ ُ َ ن‬
‫اث ِإ ََٰل َر ِّب ِه ْم َين ِسلون‬
ِ ‫ور ف ِإذا هم ِمن اْلم‬
‫د‬ ِ ‫ون ِفخ ِ يف الص‬
Hizib Nahdlatul Wathan 13
Versi Digital
51. dan ditiuplah sangkalala, Maka tiba-tiba mereka keluar
dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan
mereka.
َ َ َٰ َّ َ َ َ َ َ ََٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
‫الر ْح َم ُن َو َصدق‬ ‫قالوا يا ويلنا من بيثنا ِمن مرق ِدنا ۜ ۗ هذا ما وعد‬
َ ُ ْ
‫ال ُم ْر َسلون‬
52. mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! siapakah yang
membangkitkan Kami dari tempat-tidur Kami (kubur)?".
Inilah yang dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemurah dan
benarlah Rasul- rasul(Nya).
َ ُ َ‫ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ ً َ َ ً َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ ن‬
‫ِصون‬ ‫ِإن كانت ِإْل صيحة و ِاحدة ف ِإذا هم م ِميع لدينا مح‬
53. tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja,
Maka tiba- tiba mereka semua dikumpulkan kepada
kami.
َ ُ َ ُُْ َّ َ ُ َ ً َ ٌ َْ َُ ْ ُ َ َ َْْ َ
‫س ش ْيئا َوْل ت ْج َز ْون ِإْل َما كنت ْم ت ْي َملون‬‫فاليوم ْل تظلم نف‬
54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan
sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa
yang telah kamu kerjakan.
َ َ ُ ُ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َّ
‫اب ال َجن ِة ال َي ْو َم ِ ن يف شغ ٍل ف ِاك ُهون‬‫ِإن أصح‬
55. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-
senang dalam kesibukan (mereka).
َ ُ َّ َْ َ َ ُ ‫ُه ْم َوَأ ْز َو‬
‫ام ُه ْم ِ ن يف ِظَل ٍل َعَل اْل َر ِائ ِك ُمت ِكئون‬

Hizib Nahdlatul Wathan 14


Versi Digital
56. mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat
yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
َ َّ َ ٌ َ َ
‫ل ُه ْم ِف َيها ف ِاك َهة َول ُه ْم َما َيد ُعون‬
57. di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan
memperoleh apa yang mereka minta.
ً َ َ
‫َسَل ٌم ق ْوْل ِم ْن َر ٍّب َر ِح ٍيم‬
58. (kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai Ucapan
selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
َ ْ َ ْ ُ َ
‫َو ْامتازوا ال َي ْو َم أ ُّي َها ال ُم ْج ِر ُمون‬
59. dan (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah
kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, Hai
orang-orang yang berbuat jahat.
ٌ‫ان ۖ إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب ن‬
َ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ‫ََ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ‫ط‬ ‫ي‬‫الش‬ ‫وا‬‫د‬ ‫ألم أعهد ِإليكم يا ب ِ يب ِدم أن ْل تيب‬
60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani
Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi
kamu",

َ ِ ‫ون ۚ ََٰه َذا‬


ٌ ‫ِص ٌاط ُم ْس َتق‬
‫يم‬ ‫ََ ُُْ ن‬
ِ ‫وأ ِن اعبد ِ ي‬
61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang
lurus.
َ ُ َ ُ ُ َ َََ َ ّْ ُْ َ َ ْ ََ
‫َولقد أض َّل ِمنك ْم ِم ِبَل ك ِث ًيا ۖ أفل ْم تكونوا ت ْي ِقلون‬

Hizib Nahdlatul Wathan 15


Versi Digital
62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan
sebahagian besar diantaramu, Maka Apakah kamu tidak
memikirkan ?.
َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُ َّ َ َ ََٰ
‫وعدون‬ ‫ه ِذ ِه مهنم ال ِ يب كنتم ت‬

63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam


(dengannya).
َ ُ ْ َ ُُْ ْ َ َ ْ
‫اصل ْوها ال َي ْو َم ِب َما كنت ْم تكف ُرون‬
64. masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu
dahulu mengingkarinya.
ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َ ُ َْ ََ ُ ْ َ َ َْْ
‫َل أف َو ِاه ِه ْم َوتكل ُمنا أ ْي ِد ِيه ْم َوتش َهد أ ْر ُمل ُه ْم ِب َما كانوا‬
َٰ ‫اليوم نخ ِتم ع‬
َ ْ
‫َيك ِس ُبون‬
65. pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah
kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah
kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka
usahakan.
َ ُ ْ ُ َٰ َّ‫ِّ َ َ َ َ ن‬ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َٰ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
‫ِصون‬ِ ‫َل أعي ِن ِهم فاستبقوا الِصاط فأن يب‬ ‫ولو نشاء لطمسنا ع‬

66. dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan


penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba
(mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat
melihat(nya).
َ ُ ‫َل َم َك َانته ْم َف َما ْاس َت َط‬ ُ َ ْ َ ََ ُ َ َ ََْ
َ
‫اعوا ُم ِض ّْيا َوْل َي ْر ِم ُيون‬ ِِ َٰ َ ‫اه ْم َع‬‫ولو نشاء لمسخن‬

Hizib Nahdlatul Wathan 16


Versi Digital
67. dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah
mereka di tempat mereka berada; Maka mereka tidak
sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
َ ُ َََ ْ َ ْ ُ ِّ َ ُ ُ ُ
‫َو َم ْن ن َي ِّم ْره ننك ْسه ِ ن يف الخل ِق ۖ أفَل َي ْي ِقلون‬

68. dan Barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya


niscaya Kami kembalikan Dia kepada kejadian(nya).
Maka Apakah mereka tidak memikirkan?
ٌ ْ ُ َ ٌ ْ َّ َ ُ ْ ُ َ ‫َ َ َ َّ ْ َ ُ ِّ ْ َ َ َ َ ْ َ ن‬
ٌ‫ِن ُمب ن‬
‫ي‬ ِ ‫وما علمناه الشير وما ينب ِ يَع له ۚ ِإن هو ِإْل ِذكر وقر‬
69. dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya
(Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al
Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang
memberi penerangan.
َ َ ْ َ َ ُْ
َ ‫ان َح ّْيا َو َيح َّق ْال َق ْو ُل َع ََل ْال َكافر‬
‫ين‬ ِِ ِ ‫ِلين ِذر من ك‬
70. supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada
orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah
(ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
َ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
‫أ َول ْم َي َر ْوا أنا خلقنا ل ُه ْم ِم َّما َع ِملت أ ْي ِدينا أن َي ًاما ف ُه ْم ل َها َم ِالكون‬
71. dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya
Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka
Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan
dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka
menguasainya?
َ ُُ ْ ْ ُ ‫اها َل ُه ْم َفم ْن َها َرُك‬
َ َ ْ َّ َ َ
‫وب ُه ْم َو ِمن َها َيأ كلون‬ ِ ‫وذللن‬

Hizib Nahdlatul Wathan 17


Versi Digital
72. dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk
mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan
mereka dan sebahagiannya mereka makan.
َ ُ ْ َََ َ َ َ
‫َول ُه ْم ِف َيها َمن ِاف ُع َو َمش ِار ُب ۖ أفَل َيشك ُرون‬

73. dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat


dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak
bersyukur?
َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ َ َّ َ
‫ِصون‬ ‫اّٰلل ِِلهة ليلهم ين‬
ِ ‫ون‬
ِ ‫واتخذوا ِمن د‬
74. mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah,
agar mereka mendapat pertolongan.
َ ُ َ‫َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ٌ ُ ْ ن‬
‫ِصون‬ ‫ْل يست ِطييون نِصهم وهم لهم مند مح‬
75. berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka;
Padahal berhala- berhala itu menjadi tentara yang
disiapkan untuk menjaga mereka.
َ ُ َ ُّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
‫شون َو َما ُي ْي ِلنون‬ ِ ‫فَل يحزنك قولهم ۘ ِإنا نيلم ما ي‬
76. Maka janganlah Ucapan mereka menyedihkan kamu.
Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka
rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ
ٌ ‫اه م ْن ُن ْط َفة َفإ َذا ُه َو َخص‬
ٌ‫يم ُمب ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ ٍ ِ ‫أولم ير ِاْلنسان أنا خلقن‬
77. dan Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami
menciptakannya dari setitik air (mani), Maka tiba-tiba ia
menjadi penantang yang nyata!

Hizib Nahdlatul Wathan 18


Versi Digital
َ ِ ‫ال َم ْن ُي ْحب ْال ِي َظ َام َو‬
‫ه َرِمي ٌم‬ َ ِ ‫ِص َب َل َنا َم َث ًَل َو َن‬
َ ‫ذ َخ ْل َق ُه ۖ َق‬ َ َ‫َو ن‬
‫ي‬ ‫ِي‬ ‫ي‬
78. dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia lupa
kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat
menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur
luluh?"
ٌ ‫ُق ْل ُي ْحي َيها َّالذي َأ ْن َش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة ۖ َو ُه َو ب ُك ِّل َخ ْلق َعل‬
‫يم‬ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ
79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang
menciptakannya kali yang pertama. dan Dia Maha
mengetahui tentang segala makhluk.
َ ُ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ‫َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ن‬ َّ
‫وقدون‬
ِ ‫ت‬ ‫ه‬‫ن‬‫م‬ِ ‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫أ‬ ‫ا‬‫ذ‬ ‫إ‬ِ ‫ف‬ ‫ا‬
‫ار‬‫ن‬ ‫ِص‬
ِ ‫خ‬‫اْل‬ ‫ر‬
ِ ‫ج‬ ‫الش‬ ‫ن‬‫م‬ِ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫م‬ ‫ي‬ ‫ذ‬
ِ ‫ال‬
80. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu
yang hijau, Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu
itu".
َ ََ َْ َ َّ ‫س َّالذي َخ َل َق‬ ْ ‫َأ َو َل‬
َٰ َ ‫َل أ ْن َي ْخ ُل َق ِم ْث َل ُه ْم ۚ َب‬
‫َل‬ َٰ ‫ض ِب َق ِاد ٍر ع‬
َ ‫اْل ْر‬‫ات و‬
ِ
َ ‫الس َم‬
‫او‬ ِ َ ‫ي‬
ُ‫َو ُه َو ْال َخ ََّل ُق ْال َيليم‬
ِ
81. dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu?
benar, Dia berkuasa. dan Dialah Maha Pencipta lagi
Maha mengetahui.
ُ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ ً ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
‫ول له ك ْن ف َيكون‬‫ِإنما أمره ِإذا أراد شيئا أن يق‬

82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki


sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka
terjadilah ia.

Hizib Nahdlatul Wathan 19


Versi Digital
َ ُ َ ْ َُ ِّ ُ ُ ُ َ َ َ ‫ان َّالذي ب‬
َ َ ْ ُ َ
‫د ٍء َوِإل ْي ِه ت ْر َم ُيون‬
‫ي‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫وت‬‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ه‬ِ ‫د‬
ِ ‫ي‬ ِ ِ ‫فسبح‬
83. Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan
atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu
dikembalikan.

Hizib Nahdlatul Wathan 20


Versi Digital
3. Surat Al-Waqiah
َّ ‫الر ْح ََٰمن‬ َّ
‫الر ِح ِيم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang
ُ ْ َ َ
‫ِإذا َوق َي ِت ال َو ِاق َية‬
1. apabila terjadi hari kiamat,
ٌ َ ْ َ َْ
‫س ِل َوق َي ِت َها ك ِاذ َبة‬‫لي‬

2. tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.


ٌ ٌ َ َ
‫خ ِافضة َر ِاف َية‬
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan
meninggikan (golongan yang lain),
َْ َ
‫ض َر ّْما‬
ُ ‫اْل ْر‬ ‫ِإذا ُر َّم ِت‬

4. apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,


ُ ‫َو ُب َّست ْالج َب‬
‫ال َب ّْسا‬ ِ ِ
5. dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
ّْ ْ َ ْ َ َ َ
‫فكانت ه َب ًاء ُمن َبثا‬

6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,


ً َ ََ ً َ َْ ْ ُْ ُ َ
‫اما ثَلثة‬‫وكنتم أزو‬

Hizib Nahdlatul Wathan 21


Versi Digital
7. dan kamu menjadi tiga golongan.
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ
‫اب ال َم ْي َمن ِة‬‫فأصحاب الميمن ِة ما أصح‬
8. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan
kanan itu.
َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ
‫اب ال َمشأ َم ِة‬‫وأصحاب المشأم ِة ما أصح‬
9. dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri
itu.
َ ُ َّ َ ُ َّ َ
‫الس ِابقون‬ ‫والس ِابقون‬

10. dan orang-orang yang beriman paling dahulu,


َ َ ْ َ ََٰ ُ
‫أول ِئك ال ُمق َّر ُبون‬
11. mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah.
َّ َّ َ ‫ن‬
‫ات الن ِي ِيم‬
ِ ‫ِ يف من‬
12. berada dalam jannah kenikmatan.
َ ْ َ ٌ َّ ُ
َ‫اْل َّول ن‬
‫ي‬ ِ ‫ثلة ِمن‬
13. segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
َ ‫يل م َن ْاْلخر‬
‫ين‬ ٌ َ َ
ِ ِ ِ ‫وق ِل‬
14. dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
َ ُ َٰ َ ‫َع‬
ُ ُ ‫َل‬
‫ش ٍر َم ْوضون ٍة‬

Hizib Nahdlatul Wathan 22


Versi Digital
15. mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan
permata,
َ‫ي َع َل ْي َها ُم َت َقابل ن‬
‫ي‬ َ‫ُم َّتكئ ن‬
ِِ ِ ِ
16. seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
َ ُ َّ َ ٌ َ ْ َ ُ َُ
‫وف َعل ْي ِه ْم ِولدان ُمخلدون‬‫يط‬
17. mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap
muda,
ْ َ َََ َ ‫ب َأ ْك‬
‫يق َو َكأس ِم ْن َم ِي ن‬
‫ي‬ ‫ار‬ ‫ب‬‫أ‬‫و‬ ‫اب‬ ‫و‬
ٍ ٍ ِ ٍ ِ
18. dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang
diambil dari air yang mengalir,
َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ
‫ْل ُي َصد ُعون َعن َها َوْل ُي ن ن ِيفون‬
19. mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
َ َ َ َ
‫َوف ِاك َه ٍة ِم َّما َيتخ َّ ُيون‬
20. dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
َ َ ْ َ َ
‫َول ْح ِم ط ْ ٍي ِم َّما َيشت ُهون‬
21. dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
ٌ‫ور ع ن‬
‫ي‬ ٌ ُ َ
ِ ‫وح‬
22. dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
ُ ْ َ ْ ُ ْ ُّ َََْ
‫ون‬
ِ ‫كأمث ِال اللؤل ِؤ المكن‬
Hizib Nahdlatul Wathan 23
Versi Digital
23. laksana mutiara yang tersimpan baik.
َ ُ ُ َ
‫َم َز ًاء ِب َما كانوا َي ْي َملون‬
24. sebagai Balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
ً ‫ون ف َيها َل ْغ ًوا َو َْل َت ْأث‬
‫يما‬
َ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ‫ْل يسمي‬
25. mereka tidak mendengar di dalamnya Perkataan yang
sia-sia dan tidak pula Perkataan yang menimbulkan
dosa,
َ َ ً َّ
‫ِإْل ِقيَل َسَل ًما َسَل ًما‬

26. akan tetapi mereka mendengar Ucapan salam.


ُ ‫ي َما َأ ْص َح‬
‫اب ْال َي ِم ن‬
‫ي‬ ُ ‫َوَأ ْص َح‬
‫اب ْال َي ِم ن‬
ِ ِ
27. dan golongan kanan, Alangkah bahagianya golongan
kanan itu.
ُ ْ َ ْ ‫ن‬
‫ود‬
ٍ ‫ِ يف ِسد ٍر مخض‬

28. berada di antara pohon bidara yang tak berduri,


ُ َْ ْ َ َ
‫ود‬
ٍ ‫وطل ٍح من‬
‫ض‬

29. dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),


ُ ْ َ ٍّ َ
‫ود‬
ٍ ‫و ِظل ممد‬
30. dan naungan yang terbentang luas,

Hizib Nahdlatul Wathan 24


Versi Digital
ُ ْ َ َ َ
‫وب‬
ٍ ‫وم ٍاء مسك‬
31. dan air yang tercurah,
َ َ
‫َوف ِاك َه ٍة ك ِث َيٍة‬

32. dan buah-buahan yang banyak,


َ ‫وعة َو َْل َم ْم ُن‬
َ ُ َْ َ
‫وع ٍة‬ ٍ ‫ْل مقط‬
33. yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang
mengambilnya.
ُ ُُ َ
‫ش َم ْرفو َع ٍة‬
ٍ ‫وفر‬
34. dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ
‫ِإنا أنشأناه َّن ِإنش ًاء‬
35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-
bidadari) dengan langsung
َ َ ُ َْ َ
‫ف َج َيلناه َّن أ ْبك ًارا‬
36. dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
َْ
‫ُع ُر ًبا أت َر ًابا‬
37. penuh cinta lagi sebaya umurnya.

‫ِ َْل ْص َحاب ْال َي ِم ن‬


‫ي‬ِ ِ
38. (kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,

Hizib Nahdlatul Wathan 25


Versi Digital
َ ْ َ ٌ َّ ُ
َ‫اْل َّول ن‬
‫ي‬ ِ ‫ثلة ِمن‬
39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang
terdahulu.
َ ‫َو ُث َّل ٌة م َن ْاْلخر‬
‫ين‬ ِ ِ ِ
40. dan segolongan besar pula dari orang-orang yang
kemudian.
ِّ ُ َ ْ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ
‫اب الش َم ِال‬‫وأصحاب الشم ِال ما أصح‬
41. dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?

‫وم َو َح ِم ٍيم‬ ُ َ ‫ن‬


ٍ ‫ِ يف سم‬
42. dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas
yang mendidih,

‫وم‬ ُ ْ َ ْ ٍّ َ
ٍ ‫و ِظل ِمن يحم‬
43. dan dalam naungan asap yang hitam.
َ َ َ
‫ْل َب ِار ٍد َوْل ك ِر ٍيم‬
44. tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
َ‫إ َّن ُه ْم َك ُانوا َق ْب َل َذ َٰ ل َك ُم ِْ َيف ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
ْ ْ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ َ
‫ِصون َعَل ال ِحن ِث ال َي ِظ ِيم‬
ِ ‫وكانوا ي‬
46. dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.

Hizib Nahdlatul Wathan 26


Versi Digital
َ ُ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ
‫َوكانوا َيقولون أ ِئذا ِمتنا َوكنا ت َر ًابا َو ِعظ ًاما أ ِإنا ل َم ْب ُيوثون‬
47. dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila Kami mati
dan menjadi tanah dan tulang belulang, Apakah
Sesungguhnya Kami akan benar-benar dibangkitkan
kembali?
َ ُ َْ َُ َ
‫أ َو َِباؤنا اْل َّولون‬
48. Apakah bapak-bapak Kami yang terdahulu (juga)?"
َ ‫ي َو ْاْلخر‬ َ ْ َّ ْ ُ
َ‫اْل َّول ن‬
‫ين‬ ِ ِ ِ ‫قل ِإن‬
49. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu
dan orang-orang yang terkemudian,
ُْ َ َْ َ َٰ َ َ ُ ُ ْ َ َ
‫وم‬
ٍ ‫ل‬ ‫ي‬‫م‬ ‫م‬ٍ ‫و‬‫ي‬ ‫ات‬
ِ ‫يق‬‫لمجموعون ِإَل ِم‬
50. benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada
hari yang dikenal.
َ ِّ َ ْ َ ُّ َّ َ ُ َّ ُ
‫ث َّم ِإنك ْم أ ُّي َها الضالون ال ُمكذ ُبون‬
51. kemudian Sesungguhnya kamu Hai orang-orang yang
sesat lagi mendustakan,

‫وم‬
ُّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ٍ ‫ْل ِكلون ِمن شج ٍر ِمن زق‬
52. benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
َ ُ ْ ْ َ ُ َ
‫ف َم ِالئون ِمن َها ال ُبطون‬
53. dan akan memenuhi perutmu dengannya.

Hizib Nahdlatul Wathan 27


Versi Digital
ْ َ َ َ َ
‫فش ِار ُبون َعل ْي ِه ِم َن ال َح ِم ِيم‬
54. sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
ْ ْ ُُ َ ُ َ َ
‫ش َب ال ِه ِيم‬ ‫فش ِاربون‬

55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus


minum.
ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ََٰ
‫ين‬
ِ ‫هذا نزلهم يوم ا‬
‫لد‬
56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan".
َ ُ ِّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
‫ن ْح ُن خلقناك ْم فل ْوْل ت َصدقون‬

57. Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu


tidak membenarkan?
َ ُ ُ ُ َ ََ
‫أف َرأ ْيت ْم َما ت ْمنون‬
58. Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang
kamu pancarkan.
َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ
‫أأنت ْم تخلقونه أ ْم ن ْح ُن الخ ِالقون‬
59. kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang
menciptakannya?
َ‫َن ْح ُن َق َّد ْ َرنا َب ْي َن ُك ُم ْال َم ْو َت َو َما َن ْح ُن ب َم ْس ُبوق ن‬
‫ي‬ ِ ِ
60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan
Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ
‫َل أن ن َبد َل أ ْمثالك ْم َونن ِشئك ْم ِ ن يف َما ْل ت ْيل ُمون‬
َٰ ‫ع‬
Hizib Nahdlatul Wathan 28
Versi Digital
61. untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang
seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu
kelak (di akhirat) dalam Keadaan yang tidak kamu
ketahui.
َ َّ َ َ َ َ َ َٰ َ ُ ْ َ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ
‫وَل فل ْوْل تذك ُرون‬‫ولقد ع ِلمتم النشأة اْل‬
62. dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan
yang pertama, Maka Mengapakah kamu tidak
mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
َ ُ َ ُ َ ََ
‫أف َرأ ْيت ْم َما ت ْح ُرثون‬
63. Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu
tanam.
َ َّ ‫ون ُه َأ ْم َن ْح ُن‬
َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ
‫الز ِار ُعون‬ ‫أأنتم تزرع‬

64. kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang


menumbuhkannya?
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ
‫ل ْو نش ُاء ل َج َيلناه ُحط ًاما فظلت ْم تفك ُهون‬
65. kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia
hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan
tercengang.
َ ْ َ َّ
‫ِإنا ل ُمغ َر ُمون‬
66. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami benar-benar
menderita kerugian",
َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
‫ومون‬‫بل نحن محر‬
Hizib Nahdlatul Wathan 29
Versi Digital
67. bahkan Kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat
hasil apa-apa.
َ َ ُْ َ َّ ْ ُ َ ََ
‫ش ُبون‬ ‫أف َرأ ْيت ُم ال َم َاء ال ِذي ت‬
68. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu
minum.
َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ ََ
‫أأنت ْم أن َزلت ُموه ِم َن ال ُم ْز ِن أ ْم ن ْح ُن ال ُم ن ن ِيلون‬
69. kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang
menurunkannya?
َ ُ ْ َ َ ََ ً َ ُ ُ ََْ َ ُ َ َ َْ
‫اما فل ْوْل تشك ُرون‬‫لو نشاء ميلناه أم‬
70. kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin,
Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur?
َ ُ ُ ِ َّ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ
‫ورون‬‫أفرأيتم النار ال ِ يب ت‬

71. Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu


nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ
‫أأنت ْم أنشأت ْم ش َج َرت َها أ ْم ن ْح ُن ال ُمن ِشئون‬
72. kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang
menjadikannya?
ً ََ َ ً َْ َ ََْ َ ُ ْ َ
َ ‫اعا ل ْل ُم ْقو‬
‫ين‬ ِ ِ ‫نحن ميلناها تذ ِك َرة ومت‬
73. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang
berguna bagi musafir di padang pasir.

Hizib Nahdlatul Wathan 30


Versi Digital
ْ َ ْ ‫َف َس ِّب ْح ب‬
‫اس ِم َر ِّبك ال َي ِظ ِيم‬ ِ
74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu
yang Maha besar.

‫وم‬ ‫ج‬
ُّ
ُ ‫الن‬ ‫ع‬ ‫اق‬ ‫و‬َ ‫َف ََل ُأ ْقس ُم ب َم‬
ِ ِ ِ ِ ِ
75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-
bagian Al-Quran.
َ ُ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ ُ َّ َ
ٌ ‫ون َعظ‬
‫يم‬ ِ ‫وِإنه لقسم لو تيلم‬
76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar
kalau kamu mengetahui.
ٌ ‫ِن َكر‬
‫يم‬
ٌ ْ ُ َ ُ َّ
‫ِإنه لقر‬
ِ
77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat
mulia,
ُْ َ َ ‫ن‬
‫ون‬
ٍ ‫اب مك‬
‫ن‬ ٍ ‫ِ يف ِكت‬
78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
َ َ ْ َّ ُ َ
‫ْل َي َم ُّسه ِإْل ال ُمط َّه ُرون‬
79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang
disucikan.
َ‫يل م ْن َر ِّب ْال َي َالم ن‬
ٌ ْ‫َ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ‫ت ن ِي‬
80. diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
َ ُ ْ َُْ َ ْ َ ََٰ َ َ
‫يث أنت ْم ُمد ِهنون‬
ِ ‫أف ِبهذا الح ِد‬
Hizib Nahdlatul Wathan 31
Versi Digital
81. Maka Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran
ini?
َ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ
‫َوت ْج َيلون ِرزقك ْم أنك ْم تكذ ُبون‬
82. kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan
mendustakan Allah.
َ ‫َف َل ْو َْل إ َذا َب َل َغت ْال ُح ْل ُق‬
‫وم‬ ِ ِ
83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
َ ُ َْ َ َُْ
‫َوأنت ْم ِحين ِئ ٍذ تنظ ُرون‬

84. Padahal kamu ketika itu melihat,


َ ُ ْ ُ َ ْ ََٰ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ
‫ِصون‬ِ ‫ونحن أقرب ِإلي ِه ِمنكم ول ِكن ْل تب‬
85. dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. tetapi
kamu tidak melihat,
َ‫َف َل ْو َْل إ ْن ُك ْن ُت ْم َغ ْ َي َمدين ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
86. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
َ‫ون َها إ ْن ُك ْن ُت ْم َصادق ن‬
‫ي‬
َ ُ َْ
‫تر ِمي‬
ِِ ِ
87. kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada
tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
َ َ ْ َّ َ َ
َ‫ان م َن ْال ُم َق َّرب ن‬
‫ي‬ ِ ِ ‫فأما ِإن ك‬
88. Adapun jika Dia (orang yang mati) Termasuk orang-
orang yang didekatkan (kepada Allah),
Hizib Nahdlatul Wathan 32
Versi Digital
َ ُ َّ ٌ َ
‫ف َر ْو ٌح َو َر ْي َحان َو َمنت ن ِي ٍيم‬
89. Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta
jannah kenikmatan.
َ َ َ ْ َّ َ َ
‫ان ِم ْن أ ْص َحاب ْال َي ِم ن‬
‫ي‬ ‫وأما ِإن ك‬
ِ ِ
90. dan Adapun jika Dia Termasuk golongan kanan,
َ
‫َف َس ََل ٌم َل َك ِم ْن أ ْص َحاب ْال َي ِم ن‬
‫ي‬ِ ِ
91. Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari
golongan kanan.
َّ َ‫َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ن‬
َ‫الض ِّال ن‬
‫ي‬ ‫وأما ِإن كان ِمن المكذ ِبي‬
92. dan Adapun jika Dia Termasuk golongan yang
mendustakan lagi sesat,
َُ
‫ف ن نُي ٌل ِم ْن َح ِم ٍيم‬

93. Maka Dia mendapat hidangan air yang mendidih,


ُ َ
‫َوت ْص ِل َية َم ِح ٍيم‬
94. dan dibakar di dalam Jahannam.

‫إ َّن ََٰه َذا َل ُه َو َح ُّق ْال َي ِق ن‬


‫ي‬ِ ِ
95. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu
keyakinan yang benar.
ْ َ ْ ‫َف َس ِّب ْح ب‬
‫اس ِم َر ِّبك ال َي ِظ ِيم‬ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 33


Versi Digital
96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu
yang Maha besar.

4. Surat Tabarak
َّ ‫الر ْح ََٰمن‬ َّ
‫الر ِح ِيم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang
َ ْ َُ ِّ ُ َٰ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ‫َت َب َار َك َّالذي ب‬
‫د ٍء ق ِد ٌير‬
‫ي‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ه‬ِ ‫د‬
ِ ‫ي‬ ِ ِ
1. Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan,
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
ْ ُ ً َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ
‫ال ِذي خل َق ال َم ْوت َوال َح َياة ِل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم أ ْح َس ُن َع َمَل ۚ َوه َو ال َي ِز ُيز‬
ُ ‫ْال َغ ُف‬
‫ور‬

2. yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji


kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
ََ َٰ َّ ْ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ۖ ‫الر ْح َم ِن ِم ْن تف ُاو ٍت‬ ‫ات ِط َباقا ۖ َما ت َر َٰى ِ ن يف خل ِق‬
ٍ ‫ال ِذي خلق سبع سماو‬
ُ ُ ْ َٰ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ‫َف‬
‫ور‬ٍ ‫ط‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ِ ‫ى‬ ‫ر‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ِص‬ ‫ب‬‫ال‬ ‫ع‬ِ ‫م‬ِ ‫ار‬
3. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah
berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak
seimbang?

Hizib Nahdlatul Wathan 34


Versi Digital
ُ ً َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ‫ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ن‬ ْ َّ ُ
‫اسئا َوه َو َح ِس ٌي‬
ِ ‫ثم ار ِم ِع البِص كرت ِي ينق ِلب ِإليك البِص خ‬
4. kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu
akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan
sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam
Keadaan payah.
َ ْ َ َ ‫َ َ َ ْ َ َّ َّ َّ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ً َّ َ ن‬
‫ي ۖ َوأ ْعتدنا‬
ِ ‫اط‬
ِ ‫ولقد زينا السماء الدنيا ِبمص ِابيح وميلناها رموما ِللشي‬
َ ‫َل ُه ْم َع َذ‬
َّ ‫اب‬
‫الس ِي ِي‬
5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat
dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-
bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami
sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ
‫س ال َم ِص ُي‬ ‫و ِلل ِذين كفروا ِبرب ِهم عذاب مهنم ۖ و ِبئ‬

6. dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya,


memperoleh azab Jahannam. dan Itulah seburuk-buruk
tempat kembali.
ُ ‫ه َت ُف‬ ً َ ََ ُ َ َ
َ ِ ‫يقا َو‬ ُ ُْ َ
‫ور‬ ‫ي‬ ‫ه‬ِ ‫ش‬ ‫ا‬‫ه‬‫ل‬ ‫وا‬‫ي‬‫م‬ِ ‫س‬ ‫ا‬‫يه‬‫ف‬ِ ‫وا‬‫ق‬ ‫ِإذا أل‬

7. apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka


mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang
neraka itu menggelegak,
َ ُ ْ ََ َُ َ ََ َ ُ
َ ِ ِ ‫َت َك ُاد َت َم َّ نُي ِم َن ْال َغ ْي ِظ ۖ ُك َّل َما أ ْل‬
‫ف ِف َيها ف ْو ٌج َسأل ُه ْم خ َزنت َها أل ْم َيأ ِتك ْم ن ِذ ٌير‬‫ي‬
8. Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran
marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya
sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga

Hizib Nahdlatul Wathan 35


Versi Digital
(neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum
pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi
peringatan?"
َّ ُ ْ َ ْ ْ َُ ْ ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
‫د ٍء ِإن أنت ْم ِإْل ِ ن يف‬
‫َل قد ماءنا ن ِذير فكذبنا وقلنا ما نزل اّٰلل ِمن ي‬ َٰ ‫قالوا ب‬
َ َ َ
‫ضَل ٍل ك ِب ٍي‬
9. mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya telah
datang kepada Kami seorang pemberi peringatan, Maka
Kami mendustakan(nya) dan Kami katakan: "Allah tidak
menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di
dalam kesesatan yang besar".
َّ ‫َو َق ُالوا َل ْو ُك َّنا َن ْس َم ُع َأ ْو َن ْيق ُل َما ُك َّنا نف َأ ْص َحاب‬
‫الس ِي ِي‬ ِ ‫ِي‬ ِ
10. dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan
atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami
Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-
nyala".
َّ ‫اع َِ َي ُفوا ب َذ ْنبه ْم َف ُس ْح ًقا ِ َْل ْص َحاب‬
‫الس ِي ِي‬ ْ ‫َف‬
ِ ِِ ِ
11. mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah
bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
َ َ ٌ ْ َ َْ َ َ ْ َ َّ َّ
‫ين َيخش ْون َر َّب ُه ْم ِبالغ ْي ِب ل ُه ْم َمغ ِف َرة َوأ ْم ٌر ك ِب ٌي‬‫ِإن ال ِذ‬
12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada
Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan
memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

‫ور‬ ‫د‬
ُ ُّ
‫الص‬ ‫ات‬‫ذ‬
َ ٌ َ ُ َّ
‫ب‬ ‫يم‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ه‬‫ن‬‫إ‬ ۖ ‫ه‬‫ب‬ ‫وا‬‫ر‬ُ ‫ه‬ ْ ‫شوا َق ْو َل ُك ْم َأو‬
َ ‫ام‬ ُّ
ََ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ‫و‬
‫أ‬
Hizib Nahdlatul Wathan 36
Versi Digital
13. dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah;
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ََ
‫يف الخ ِب ُي‬‫أْل َي ْيل ُم َم ْن خل َق َوه َو الل ِط‬
14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui
(yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha
Halus lagi Maha Mengetahui?
ْ ُُ َ ُ َ ً ُ َ َ َْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ
ۖ ‫ض ذلوْل ف ْامشوا ِ ن يف َمن ِاك ِب َها َوكلوا ِم ْن ِرزِق ِه‬‫ه َو ال ِذي ميل لكم اْلر‬
ُّ ْ َ َ
ُ ‫الن ُش‬
‫ور‬ ‫وِإلي ِه‬

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,


Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah
sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah
kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

َ ِ ‫ض َفإ َذا‬
ُ ‫ه َت ُم‬ َْ ُ ُ َ
َ ‫اْل ْر‬ ْ َ ْ َ َ َّ ‫َ َ ْ ُ ْ َ ْ ن‬
‫ور‬ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬
ِ ‫ف‬ ‫س‬ِ ‫خ‬ ‫أأ ِمنتم من ِ يف السم ِاء أن ي‬
16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang
(berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan
bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu
bergoncang?,
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ‫َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ن‬
‫ف ن ِذ ِير‬ ‫اصبا ۖ فستيلمون كي‬ ِ ‫أم أ ِمنتم من ِ يف السم ِاء أن ير ِسل عليكم ح‬
17. atau Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang
(berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai
yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui
bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ
‫ف كان ن ِك ِي‬ ‫ولقد كذب ال ِذين ِمن قب ِل ِهم فكي‬
Hizib Nahdlatul Wathan 37
Versi Digital
18. dan Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka
telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka Alangkah
hebatnya kemurkaan-Ku.
َٰ َّ َّ َّ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ۚ ‫الر ْح َم ُن‬ ٍ ‫أولم ي َروا ِإَل الط ِي فوقهم صاف‬
‫ات ويق ِبضن ۚ ما يم ِسكهن ِإْل‬
ْ َُ ‫إ َّن ُه ب ُك ِّل‬
‫د ٍء َب ِص ٌي‬‫ي‬ ِ ِ
19. dan Apakah mereka tidak memperhatikan burung-
burung yang mengembangkan dan mengatupkan
sayapnya di atas mereka? tidak ada yang menahannya
(di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya
Dia Maha melihat segala sesuatu.
َّ َ َ ْ َٰ َّ ُ ْ ْ ُُ ُ َْ ْ ُ َ ٌ ْ ُ َ ُ َّ َ ََٰ َ
‫الر ْح َم ِن ۚ ِإ ِن الك ِاف ُرون ِإْل‬ ‫ون‬
ِ ‫ِصكم ِمن د‬ ‫أ َّم ْن هذا ال ِذي هو مند لكم ين‬
‫ور‬ ُُ ‫ن‬
ٍ ‫ِ يف غر‬
20. atau siapakah Dia yang menjadi tentara bagimu yang
akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha
Pemurah? orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah
dalam (keadaan) tertipu.
ُ ُ َ ٍّ ُ ُ ‫َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ ن‬ َّ َ ََٰ ْ َّ َ
‫ور‬
ٍ ‫ف‬ ‫ن‬‫و‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ف‬‫ِي‬ ‫وا‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ۚ ‫ه‬‫ق‬‫ز‬‫ر‬ِ ‫ك‬‫س‬‫م‬ ‫أ‬ ‫ن‬‫إ‬ِ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ق‬‫ز‬‫ر‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ذ‬
ِ ‫أمن هذا‬
‫ال‬
21. atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah
menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus
dalam kesombongan dan menjauhkan diri?

‫اط‬
ٍ ‫ِص‬ َٰ َ ‫ذ َس ِو ّْيا َع‬
َ ِ ‫َل‬ ُِ ‫َل َو ْمه ِه َأ ْه َد َٰى َأ َّم ْن َي ْم‬
َٰ َ َ ّْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ
‫ذ م ِكبا ع‬
‫ي‬ ِ ‫أفمن يم ِ ي‬
َ
‫ُم ْست ِق ٍيم‬

Hizib Nahdlatul Wathan 38


Versi Digital
22. Maka Apakah orang yang berjalan terjungkal di atas
mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk
ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang
lurus?
ً َ َ َ َْْ َْ َّ ‫ُق ْل ُه َو َّالذي َأ ْن َش َأ ُك ْم َو َم َي َل َل ُك ُم‬
‫الس ْم َع َواْل ْب َص َار َواْلف ِئدة ۖ ق ِليَل َما‬ ِ
َ ُ ْ َ
‫تشك ُرون‬
23. Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati". (tetapi) Amat sedikit kamu bersyukur.
َ ُ َُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ‫َََ ُ ْ ن‬
ْ ‫اْل‬ َّ ُ ُ
‫شون‬ ‫ض وِإلي ِه تح‬
ِ ‫ر‬ ‫ق ْل ه َو ال ِذي ذرأ كم ِ يف‬
24. Katakanlah: "Dia-lah yang menjadikan kamu
berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-
lah kamu kelak dikumpulkan".
َ‫ب ََٰه َذا ْال َو ْع ُد إ ْن ُك ْن ُت ْم َصادق ن‬
‫ي‬ َٰ َ ُ ََُ
َِ ‫ون َم‬‫ويقول‬
ِِ ِ
25. dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu
jika kamu adalah orang-orang yang benar?"
ٌ‫اّٰلل َوإ َّن َما َأ َنا َنذ ٌير ُمب ن‬
‫ي‬
َّ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ‫قل ِإنما ال ِيلم ِعند‬
26. Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat
itu) hanya pada sisi Allah. dan Sesungguhnya aku
hanyalah seorang pemberi peringatan yang
menjelaskan".
ُُْ َّ َ ََٰ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ ً َ ُْ ُ َ ََ
‫يل هذا ال ِذي كنت ْم ِب ِه‬ ‫فل َّما َرأ ْوه زلفة ِسيئت وموه ال ِذين كفروا و ِق‬
َ َّ َ
‫تد ُعون‬
Hizib Nahdlatul Wathan 39
Versi Digital
27. ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah
dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. dan
dikatakan (kepada mereka) Inilah (azab) yang dahulunya
kamu selalu meminta-mintanya.
َ ‫َع َأ ْو َرح َم َنا َف َم ْن ُيج ُي ْال َكافر‬
‫ين ِم ْن‬ َ ُ َّ ‫ب‬
َ ‫اّٰلل َو َم ْن‬
‫م‬ َ ‫ن‬ َ َ ْ َ ْ ْ َََُْ ْ ُ
ِِ ِ ِ ‫ي‬ ِ ‫ق َل أرأي َتم ِإن أهل ِ ي‬
‫ك‬
َ
‫اب أ ِل ٍيم‬
ٍ ‫عذ‬
28. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah
mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan
aku atau memberi rahmat kepada Kami, (maka Kami
akan masuk syurga), tetapi siapakah yang dapat
melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang
pedih?"

‫ون َم ْن ُه َو نف َض ََل ٍل ُمب ن‬


‫ي‬
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ََٰ ْ َّ َ ُ ْ ُ
‫ِمنا ِب ِه وعلي ِه توكلنا ۖ فستيلم‬ ‫قل هو الرحمن‬
ٍ ِ ‫ِي‬
29. Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha Penyayang Kami
beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah Kami
bertawakkal. kelak kamu akan mengetahui siapakah
yang berada dalam kesesatan yang nyata"
ُ َْ ْ َ َ ً ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َََُْ ْ ُ
‫يك ْم ب َم ٍاء َم ِي ن‬
‫ي‬ٍ ِ ‫قل أرأيتم ِإن أصبح ماؤكم غورا فمن يأ ِت‬
30. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air
kamu menjadi kering; Maka siapakah yang akan
mendatangkan air yang mengalir bagimu?".

Hizib Nahdlatul Wathan 40


Versi Digital
5. Pendahuluan Hizib Nahdlatul Wathan
َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang

‫ن‬
‫نستيي وعليه‬ ‫ن‬
‫اصطف وبه‬ ‫الحمد هلل ن‬
‫وكف وسَلم عَل عباده الذين‬
‫نتوكل‬
Segala jenis puji bagi Allah, dan cukuplah Dia yang kami puji,
dan semoga salam dan sejahtera akan selalu dilimpahkan
kepada para hamba yang dipilih-Nya hanya kepada-Nya kami
memohon pertolongan dan berpasrah diri.

‫ن‬
‫النهضتي‬ ‫موسس وخادم‬ ٔ ‫قال ماميه الفقي خليف اليجز والتقصي‬
‫مدرسة نهضة الوطن الدينية اْلسَلمية ومدرسة نهضة البنات الدينية‬
‫ غفرهللا له ولوالديه ولمن احسن‬- ‫ لومبوك ِتيمور‬- ‫اْلسَلمية بفنچور‬
‫ن‬ َٰ ‫ن‬
‫اليالمي‬ ‫ِمي يااله‬ ‫اليهما واليه‬
Penghimpun Hizib Nahdlatul Wathan yang miskin, banyak
kelemahan dan kekurangan, pendiri dan abdi dua madrasah:
Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah dan Nahdlatul Banat
al-Diniyah al-Islamiyah di Pancor Lombok Timur, sebelumnya
memohon; Semoga Allah memberikan ampunan kepadanya,
kedua orang tuanya dan orang-orang yang pernah berbuat baik
kepadanya, Kabulkanlah permohonanku Ya Allah Tuhan
semesta Alam.

Hizib Nahdlatul Wathan 41


Versi Digital
‫ن‬ ِ
‫ ان‬،‫حب وحبك‬ ِ ‫النب الكريم‬
ِ ‫اعلم نورهللا بصي ن وبصيتك وميل ف‬
ٔ )‫هذاالحزب سميته حزب نهضة الوطن (باسم المدرسة‬
‫تفاوْل‬
(Lalu Menyatakan, Saudaraku !), Ya Allah menerangi mata
hatiku dan mata hatimu, dan membuat kita mencintai Nabi
Muhammad. Dan ketahuilah Hizib ini kuberi nama "Hizib
Nahdlatul Wathan", untuk memperoleh barakah dari nama
madrasah tersebut.
‫ن‬
‫فينبَع عَل كل منتسب اَل هذه المدرسة بل عَل كل مسلم مشفق‬
ُّ
‫عَل نفسه محب لدينه ووطنه عضه بالنوامذ وميله ورده‬
‫صباحاومساء‬
Oleh karena itu, setiap orang yang punya hubungan dengan
madrasah ini bahkan setiap ummat Islam yang menyayangi diri
sendiri, mencintai agama dan bangsanya, seharusnya
menekuni, dan menjadikannya sebagai wirid amalan tiap pagi -
sore.
ٔ ً ً ‫ن‬
‫وسفرا ْلسيما عند تغياْلحوال وترادف اْلهوال وعند الخوف‬ ‫حِصا‬
‫شياطي اْلنس ولجن والهوام والوحوش وغيها‬ ‫ن‬ ‫من‬
Baik dalam perjalanan (musafir) maupun waktu berada di
kampung halaman, terutama pada saat terjadi perubahan
situasi, kejadian menghawatirkan (mencekam) yang datang
bertubi-tubi, takut pada setan baik jin dan manusia, singa,
binatang buas dll.
ٔ
‫فان له من الفوائد ْلتحز وسن اْلشار ماْلتستقز ِبيكة اْليات‬
ِ ‫واْلحاديث واْلسماء‬
‫الب فيه‬

Hizib Nahdlatul Wathan 42


Versi Digital
Hizib ini mempunyai kegunaan tak terhitung dan rahasia yang
tak terhingga, karena keberkatan ayat-ayat (Qur'an), Hadits dan
semua asma' Allah yang ada di dalamnya.
ّ ً ً ً ً ‫ِن‬
‫ْلزمااتحف به‬ ‫صالحا ووردا‬ ‫فاعي به ايهالطالب الحب واتخذه عمَل‬
ٔ ‫ن‬
‫المخلصي واعتقد فانما اْلعمال بالنيات‬ ‫ومن تحب من اخوانك‬
‫وبحسن اْلعتقاد يحصل المراد من رب اليباد‬
Siswa(ku)tercinta ! Perhatikan / pelajarilah hizib ini dengan giat
dan jadikan sebagai amal shaleh dan wirid tetap, dan
persembahkan sebagai hadiah kepada saudara-saudara yang
setia dan kau cinta, serta yakinlah bahwa segala amal
perbuatan (usaha) bergantung pada niat, dan dengan
keyakinan baik (benar dan bulat) tujuan yang diinginkan akan
tercapai atas izin Allah Yang Memiliki (dan Mengatur) semua
hamba.

‫عَل وعليك نان مميت نف هذ الحزب المبارك‬ ‫ن‬


‫ثم اعلم يااح فتح هللا ي‬
ُ
‫انشاءهللا تياَل ماقدعملت ومربت لنفذ غالبا (مماتلقيته من افواه‬
ِ ‫الصالحي ومامميته من بطون الكتب المحررة‬
‫الب شهد بها‬ ‫ن‬ ‫ن‬
‫مشايخ‬
‫اليلماء الياملون ومافتح هللا به عَل اليبدالضييف) حباللخيلك‬
‫ولوطنك وطميا نف نفيك وحرصا للثواب‬
Saudaraku ! Semoga Allah memberikan kemenangan
(membuka pintu rahmat dan hidayah-Nya) atas izin Allah, saya
akan menghimpun dalam Hizib yang bermanfaat ini apa saja
yang telah saya amalkan dan biasa saya terapkan, (yaitu apa
yang saya terima lansung dari para guru saya yang shaleh, dan
yang saya petik dari lembaran-lembaran buku yang ditulis oleh

Hizib Nahdlatul Wathan 43


Versi Digital
para ulama' 'amilin, serta apa yang diberikan / diilhami Allah
kepada hambanya yang lemah ini), karena menginginkan
engkau dan negaramu menjadi lebih baik, dan berharap engkau
(menjadi orang) berguna, serta karena saya sangat
mendambakan (imbalan) pahala.
ّ
‫فاليمل اليمل ايها السييد الموفق‬
(Saudaraku) yang bahagia dan mendapat taufik ! rajinlah
berusaha dan berbuat
َ
‫والغنيمة الغنيمة ايهاالمستفيد المخلص‬
(Saudaraku) Pengguna (Pemburu hikmat) yang mukhlis !
dapatkan berbagai faidah dan manfaat (hasil)nya.

‫وشياطي اْلنس الذين يوسوسون نف صدورالناس‬‫ن‬ ‫اياك ثم اياك اياك‬


‫ن‬
) ‫المغب‬ ‫ويصد ونهم عن اليمل باْلوراد واْلذكار (كهذا الحزب الفريد‬
‫المشور) عِص الجنون‬ ُ ‫ي‬ ‫(ساعةالف َِ ن‬
ِ
‫ن‬
‫ْلسيماف يومنا هذاو ساعتناهذه‬
ٔ ‫ن‬
‫عِص التفاخر باْلموال‬،‫االتفان بالتقاليداْلوربية وْللحاد‬‫والغرور عِص‬
‫والوظائف الرسميته واْلوْلد‬

Waspadalah terhadap setan dan manusia yang selalu


menggoda dalam dada manusia, menghalangi mereka
melakukan wirid dan zikir (seperti hizib yang istimewa dan
sempurna ini) terutama pada saat sekarang ini, saat fitnah dan
kejahatan merajalela, masa gila dan tipu daya, masa saling
binasakan dengan tradisi Eropa dan kufur, masa bangga dengan
harta, tahta dan anak.
‫ن‬
‫والذاكر اليامل فيه رموه بالخمود ولقبوه ف اصطَل حهم بالجمود‬
Hizib Nahdlatul Wathan 44
Versi Digital
Sementara orang yang berdzikir dan wirid dianggap pakum dan
statis

‫فاناهلل وانااليه راميون‬


Maka, (sepantasnya diucapkan kepada mereka) " ً‫راجعىن وإواإلي‬
‫("إواهلل‬Kita milik Allah dan akan kembali kepada-Nya)
ٔ ٔ
‫وْلغر وفانهم اسيوااْلهواء والشهوات مسحورون بيوائد الغرب‬
‫الخياليات الشيطانيات ليس لهم حظ وْلنصيب إْلالطرد والخذْلن‬
Tidak aneh ! karena mereka adalah para tawanan hawa nafsu
yang tersihir tradidi fiktif (pengarug bujuk rayu) setan Negara
Barat, serta yang hanya akan mendapatkan kehidupan marjinal
(tersingkir) dan hina - dina.
ٔ
‫نسال هللا اليظيم اليفو واليافية والموت عَل اْليمان‬

Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung memberiku


ampunan, kesehatan dan mati dalam iman.

‫ن‬
‫والمحبي‬ ‫رزقب هللا الكريم‬ ‫ثم ٔاقول ولنا اليبدالضييف ن‬
‫الفان ن‬
‫ن‬
‫المخلصي‬

Akhirnya - Semoga Allah yang maha pemurah memberikan ilmu


rabbaniy (ladunni) kepadaku dan kepada para pencinta yang
ikhlas
َّ ‫الربان قد ٔامزت قراءة هذاالحزب‬
‫كل من قبل اْلمازة من‬ ‫ن‬ ‫اليلم‬
‫ن‬ ُ ‫المحبي‬
‫ن‬
‫بشط المداومة عليه صباحا ومساء إْل ف حالة‬ ‫اْلخوان‬

Hizib Nahdlatul Wathan 45


Versi Digital
ٔ
‫اليذرمع حسن اْلعتقاد وترك سوءالظن واْلنتقاد (كماهوداب ائمتنا‬
ٔ ‫ن‬
)‫الصالحي اْلخيار‬
Aku seorang hamba yang tiada daya dan fana; mengizinkan
saudara-saudara tercinta yang pernah menerima ijazah untuk
membaca dan mewiridkan Hizib ini, dengan syarat selalu dibaca
pagi - sore, kecuali pada saat berhalangan, dan tetap beri'tikad
baik, menghindarkan prasangka buruk dan tidak menyanggah
(seperti prilaku yang ditradisikan oleh para imam (pemimpin)
kita yang shaleh dan baik).

‫ولمشايخ ولمن له حق عَل وتيلق ِن نف‬


‫ن‬ ‫واوصيةان يدعوَل ولوالدى‬
‫خلواته وملواته بالمغفرة وحسن الخاتمة‬
Aku berpesan agar dia selalu berdo'a, baik secara tertutup
maupun terbuka untukku, kedua orang tuaku, guru-guruku, dan
orang yang pernah berjasa dan mempunyai hubungan
denganku, agar mendapat ampunan dan husnul-khatimah.

‫ن‬
‫ونفيب واياهم به النفع اليميم‬ ‫ن‬
‫الحسب وزيادة‬ ‫ن‬
‫ورزقب هللا واياهم‬
‫ن‬
‫اليالمي‬ ‫ِمي ن‬
‫ِمي يااله‬ ‫بجاه الرءوف الرحيم ن‬

Semoga Allah menganugrahkan untukku dan mereka kebaikan


dan kelebihan. dan menjadikan kami berguna (bagi orang lain)
secara luas dan merata, karena keagungan(-Mu, Ya) Allah Yang
maha Belas kasih dan penyayang, Kabulkanlah !, kabulkanlah !,
(do'a kami) Tuhan semesta alam !

‫بميَل نف "برِّم" حرسه هللا‬ ‫ن‬


‫ ه ن ن‬٠٦٣١ ‫حررف اواخرسنة‬

Hizib Nahdlatul Wathan 46


Versi Digital
Ditulis Pada akhir tahun1360 H. dirumah saya di Bermi, Semoga
Allah menjaga dan memeliharanya.

‫ن‬
‫اليالمي‬ ‫ن‬
‫ِمي والحمد هلل رب‬
Kabulkanlah (do'a ini) Segala Puju bagi(-Mu, Ya) Allah Tuhan
Semesta alam.

6. Miftah Hizib NW dan Hizib NB


َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


َٰٔ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِّ َ َّ َ ُ َ ِّ َ
‫ي َوا ِل ِه ْم‬ ‫اْل َنام َول َس ِائر إ ْخ َو ِان ِه اْلنبي ِاء والم ْرس ِل ن‬ ‫ِلسي ِدنا محم ٍد سي ِد‬
ِ ِ ِ ِ
ْ‫َوَا ْص َحابه ُم ْالك َرام َا ْم َمي ن‬
َ‫ي‬
ِ ِ ِ ِِ
Untuk Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita dan ummat
manusia, dan untuk saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul,
serta para keluarga dan sahabat mereka.
َ ْ َ َ
‫س ن ْهض ِة ال َوط ِن‬
َ
‫ام ِد ُمؤ ِّس‬ َ ‫ل َصاحب ْالح ْزب َم ْو َْل َن َاان ْال َم َدارس َو ْال‬
‫مس‬
ِ
ُ َ ْ ُ ُٔ َ ِّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ
ِ
ْ َ َ َّ َ ُ ِ ْ َّ َ
‫الشي ِخ محمد زي ِن الدي ِن ب ِن عب ِد الم ِجي ِد الفنشو ِري ِوْلصو ِل ِه وفرو ِع ِه‬
‫َو ِل ُم ِح ِّب ْي ِه‬

Untuk yang mulia penghimpun Hizib sebagai bapak pelopor


madrasah dan masjid serta pendiri Nahdlatul Wathan, Tuan
Guru kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-
Pancori, kedua orang tuanya dan nenek moyangnya, dan
keluarga serta para pencintanya.

Hizib Nahdlatul Wathan 47


Versi Digital
َ َ َ ّٓ ْ َ َ‫َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ن‬
َ‫اْل ْول َياء ْال َيارف ْ ن‬
‫ي َو ِل َو ِال ِد ْينا َو ِل َمش ِاي ِخنا‬ ِِ ِ ِ ‫يو‬ ‫ِلج ِمي ِع اليلم ِاء الي ِام ِل‬
ْ ْ
َ ْ ُ َ َ‫الن ْهض َّيات َول َجم ْيع ال ُم ْسلم ْ ن‬ َّ َ َ‫َ َّ ْ ِّ ْ ن‬
‫ات‬
ِ ‫ي والمس ِلم‬ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫و ِللنه ِضيي و‬
Untuk para Ulama' yang shalih,Auliya' Allah, orang tua dan guru
kita, seluruh keluarga Nahdlatul Wathan dan ummat Islam (laki-
laki dan perempuan).

7. Shalawat Nahdlatain
ِّ ِّ َ َ َّ ُ َ
‫الست‬ ِ ‫ِق َراءةالصلو‬
‫ات‬

Pembacaan Shalawat Enam


َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


َ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ َ
‫َل َوت َسل َم َعَل َس ِّـي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل‬ ‫اللهم ِإنانسألك ِبك أن تص ي‬
ْ َ َ َ‫َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ نَ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ن‬
‫َس ِائ ِراْلن ِبي ِاء والمرس ِلي وعَل ا ِل ِهم وصح ِب ِهم أمم ِيي وأن‬
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ِّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ ُ
‫ِصنا‬ ‫ات بفرو ِع ِهما ِإَل يو ِم الدي ِن وأن تن‬ ِ ‫تيم َرنهضةالوط ِن ونهضةالبن‬
ُّ َ ‫ي َياهللا َي‬
‫اح‬ َ‫َو َت ْف َت َح َع َل ْي َنا َو َت ْر ُز َق َنا َو َت ْح َف َظ َنا َو َت ْغف َ َرل َنا َول َجم ْيع ْال ُم ْسلم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َّ َ َ َ َ
‫َياق ُّي ْو ُم ْل ِإله ِإْلانت‬

Ya Allah kami mohon dengan berkat kebesaranMu, semoga


Engkau berkenan mencurahkan siraman rahmat dan
kesejahteraan bagi junjungan kami, Nabi Muhammad saw, juga
bagi semua Nabi dan Rasul serta keluarga dan sahabat mereka,
semoga Engkau berkenan juga memakmurkan NWDI dan NBDI
serta cabang-cabangnya sampai Hari Kemudian, dan semoga
Engkau berkenan menolong kami, membuka pintu rahmat dan

Hizib Nahdlatul Wathan 48


Versi Digital
barakah-Mu bagi kami, memberikan kami rezki, melindungi dan
mengampuni kami serta semua kaum muslimin, wahai Allah,
wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang terus
menerus mengurus makhluk-Nya, Tiada Tuhan selain Engkau.

8. Shalawat Fatih
َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ ‫َا َّلل ُه َّم َص ِّل َع ََل َس ِّيد ُم َح‬
‫اِص‬
ِ ِ ‫الن‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫اس‬‫م‬‫ل‬ِ ‫م‬ِ ‫ات‬
ِ ‫خ‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ِ ‫غ‬ ‫اا‬‫م‬‫ل‬ِ ‫ح‬‫ات‬
ِ ‫الف‬ ‫ن‬ِ ‫د‬
ِ ‫م‬ ِ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ ِّ َ ْ
‫اطك المست ِقي ِم وعَل ا ِل ِه حق قد ِر ِه‬ ِ ‫الحق ِبالحق واله ِادي ِإَل ِِص‬
ْ َ ْ
‫َو ِمقد ِار ِه ال َي ِط ْي ِم‬

Ya Allah Limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami Nabi


Muhammad yang membuka apa yang tertutup (terkunci),
mengakhiri apa yang berlalu, membela kebenaran dengan cara
yang benar, memberi petunjuk kearah jalan yang (Engkau
tetapkan) benar, juga kepada para keluarganya sebesar
keagungannya.

9. Shalawat Nariyah (Taziyah)


َْ َّ َ َ َ ّْ َ ً َ َ ْ ِّ َ َ ً َ َ ً َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
‫اعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى تن َح ُّل‬ ‫اللهم صل صَلة كا ِملة وسلم سَلما تام‬
ُ‫الر َغائب‬ ََُ ُ َ َ ْ َ ُْ ُْ ََْ ُ َ ْ
ِ َّ ‫ِب ِه ال ُيقد َوتنف ِر ُج ِب ِه الك َر ُب َوتق نز ِب ِه الحو ِالج وتنال ِب ِه‬
ُ
َ َ َْ َْ َ َ َ ْ
‫َو ُح ْس ُن الخ َو ِات ِم َو ُي ْست ْس ِف الغ َم ُام ِب َو ْم ِه ِه الك ِر ْي ِم َو َعَل ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه ِ نف‬
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ ُ
‫س ِب َيد ِدك ِّل َم ْيل ْو ٍم لك‬ ٍ ‫كل لمح ٍةون‬
‫ف‬
Ya Allah Limpahkanlah shalawat dan salam seutuhnya (dengan
sempurna) kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang
dialah segala problema dapat terselesaikan, segala kebutuhan
dapat terpenuhi, segala keinginan dan husnul khatimah dapat

Hizib Nahdlatul Wathan 49


Versi Digital
diperoleh, dan karena kemuliaannya hujanpun turun, juga
(shalawat dan salam) kepada keluarga dan sahabatnya, setiap
kedip (mata) dan hembusan/desah napas sebanyak yang Kau
tahu (tentukan).

10. Shalawat Thib


َ َ ْ َ ُُْ َ َّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِد ُم َح َّم ٍد ِط ِّب القل ْو ِب َود َو ِائ َها َو َع ِاف َي ِة اْل ْبد ِان‬
ُ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َ َ َ َ
‫َل ا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َسل ْم ِ نف ك ِّل‬ ‫و ِشف ِائها ونو ِراْلبص ِار و ِضي ِائها و ع‬
َ َ ُ ُ َ َََ َ َْ
‫س ِب َيد ِدك ِّل َم ْيل ْو ٍم لك‬ ٍ ‫لمح ٍةون‬
‫ف‬

Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan


kami Nabi Muhammad yang menjadi penawar dan obat hati,
menyehatkan tubuh, dan menjadi cahaya dan penerang mata
hati. berikan pula shalawat-Mu kepada para keluarga dan
sahabatnya setiap kedipan (mata) dan hembusan/desah nafas,
sebanyak yang Kau tahu (tentukan).

11. Shalawat al-Aliy-Qodr


ْ ْ َ ْ ِّ َ ْ ْ ‫ِّم ْال َحب‬
ِّ ِّ ‫ب ْا ُْل‬ َّ َّ ‫َا َّلل ُه َّم َص ِّل َع ََل َس ِّيد َنا ُم َح‬
‫َل القد ِر ال َي ِظ ْي ِم‬
‫ِي‬ ‫ي‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫ي‬
ِ ِ ‫ي‬
ِّ ِ ‫الن‬
‫ي‬ ‫ن‬ِ ‫د‬ِ ‫م‬ ِ
ْ‫ْال َجاه َو َع ََل َاله َو َص ْحبه َو َس ِّلم‬
ِِ ِِ ِ
Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan
kami Nabi Muhammad nabi yang ummiy, simpatik, terpandang
dan berwibawa. demikian juga kepada para keluarga dan
sahabatnya.

Hizib Nahdlatul Wathan 50


Versi Digital
12. Shalawat Miftahibabirahmatillah
ْ ‫ََ ََ ن‬ ْ َ َ َ ‫َا َّلل ُه َّم َص ِّل َع ََل َس ِّيد َنا ُم َح َّمد م ْف َت‬
‫هللا‬
ِ ‫هللا عددما ِف ِعل ِم‬ ِ ‫اح باب رح َم ِة‬ ِ ٍ ِ
ِّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ ‫َ َ ً َ َ َ ً َ َ ْ ن‬
ْ‫سل ْم َوَا ْن ُُش‬ ‫هللا وعَل ا ِل ِه وصح ِب ِه و‬
ِ ‫صَلة و سَلما د ِائم ِي ِبدو ِام مل ِك‬
َ‫ ِم ْ ن‬،‫ي‬ َ ْ َ َ ْ ‫َ َ َْ َ َْ َ ن‬
‫ـي‬ ِ ‫ِلواء نهض ِة الوط ِن ِف اليال ِم ن‬
Ya Allah Limpahkanlah shalawat dan salam yang abadi seperti
kerajaan-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang
menjadi kunci pintu rahmat-Mu, seluas ilmu-Mu. juga kepada
para keluraga dan sahabatnya.(Ya Allah) terimalah
(permohonan kami) dan kibarkanlah panji-panji Nahdlatul
Wathan di (penjuru) semesta alam.
َ ْ َ َ
‫ِح ِز ُب ن ْهض ِة ال َوط ِن‬
Hizib Nahdlatul Wathan
َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ِّ ُ ْ ُّ َ َ ُّ َ َ َّ ُ ّّ َ
‫شك ْن ف َيك ْون َع ِّم ْر ن ْهضة ال َوط ِن الد ْي ِن َّية ِاْل ْسَل ِم َّية‬ِ ‫اح ياقيوم ِب‬
‫اللهم ي ي‬
ْ ِّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُّ ْ ّٓ َ ْ َ َٰ َ
‫عَل مذه ِب اه ِل السن ِة والجماع ِة ِإَل يو ِم الدي ِن – ثَلث‬
Ya Allah Engkau yang selalu hidup dan terjaga (mengatur alam),
dengan rahasia firmanmu "kun fayakun" tumbuh
kembangkanlah Nahdlatul Wathan al-Diniah al-Islamiah
menurut mazhab Ahlu al-Sunnah wal al-Jama'ah sampai hari
kiamat 3x
ّٓ ْ َ َ َ َ َ‫َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ نَ َ ْ َ َ ْ ُ ِّ ْ ن‬
َ‫اْل ْنب َياء ْال َيامل ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ِ ِ ‫ي ورثة‬ ‫واميلنا وم ِميع المنت ِس ِبي ِاليها والم ِحب‬
‫ي‬َ‫ْال ُم ْخلص ْ ن‬
ِ ِ
Dan jadikanlah kami dan semua orang yang bergabung di
dalamnya (NWDI) serta para pencinta menjadi pewaris para

Hizib Nahdlatul Wathan 51


Versi Digital
nabi ('ulama') yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan yang
ikhlas beramal.
َ َ َ ْ َْ ْ َُ ‫ض َع َل ْي َنا َو َع َل ْيه ْم َس َح ِائب ْال ُي ُل ْوم‬ْ ‫َوَاف‬
‫الش ِع َّي ِة َوافتح َعل ْينا َو َعل ْي ِه ْم‬ ِ ِ ِِّ َّ ِ
َّ ُ َ ْ َ َ َْ
‫ابواب الي ِار ِف اللدني ِة‬

Dan limpahkanlah kepada kami dan mereka ilmu-ilmu syari'ah


laksana air hujan yang penuh arti dan manfaat.Dan bukakanlah
bagi kami dan mereka berbagai pintu ilmu ladunni
َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ‫َ ْ نُ ن‬
‫ي َعل ْينا َو َعل ْي ِه ْم ِبك َم ِال ال ِهد َاي ِة َوالت ْو ِف ْي ِق َو ِاْل ْس ِتق َام ِة‬ ‫وام‬

Dan anugrahkanlah kepada kami dan mereka hidayah, taufik


dan istiqamah yang sempurna.
َٰٔ ْ ْ ُّ
‫ي الدن َيا َواْل ِخ َرِة‬ َْ َ ْ ََُ ََ ْ َ ْ َ
ِ ‫واممع لنا ولهم خي‬
Himpunlah untuk kami dan mereka kebahagiaan dunia dan
akhirat.
ِّ َ َْ ََْ َ ََْ ْ َ
‫َوث ِّبت اقد َامنا َواقد َام ُه ْم ِ ِْلعَل ِء ك ِل َم ِة الد ْي ِن‬
Berilah kami kekuatan menjunjung tinggi ajaran agama-Mu
(Islam).
َ‫ي ُق ُل ْوب َنا َو ُق ُل ْوبه ْم ّٓا ْم َمي ْ ن‬
‫ي‬ ْ ‫ام َم ْع َكل َم َت َنا َو َكل َم َت ُه ْم َو ّٓا ِّل‬
َ‫ف َب ْ ن‬ ْ ‫َو‬
ِ ِِ ِ ِ ِ
Satukanlah bahasa (ide dan pemahaman) kami dan mereka.
jadikanlah kami dan mereka saling mencinta.
ُ َ َ ِّ َ
‫ي َي َام ِالك َي ْو ِم الد ْي ِن ِا َّياك ن ْي ُبد‬ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ‫السائل ْ ن‬
َ‫غيث ْ ن‬ َّ ‫ب‬َ ‫َي ُامج ْي‬
ِ ‫ي ي ِاغياث المست‬ ِِ ِ
ْ َْ َ َ َٰ َّ َ ْ َ َ َ ُ‫َ َّ َ َ ْ َ ْ ن‬
‫ض‬ ِ ‫ات واْلر‬ ِ ‫وِاياك نست ِيي يابديع السمو‬

Hizib Nahdlatul Wathan 52


Versi Digital
Ya Allah Engkau yang memenuhi do'a para peminta, Engkau
Yang menolong para pemohon pertolongan, Engkau yang
memiliki yaumuddin (hari kemudian); hanya kepada-Mu kami
mengabdikan diri, dan mohon pertolongan, Ya Allah Engkau
pencipta Utama Langit dan Bumi.
َ‫الراحم ْ ن‬ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُّ َ َ ُّ َ ‫َي‬
‫ي – ثَلثا‬ ِ ِ َّ ‫ ياارحم‬- ‫ ثَلثا‬- ‫ ياذالجَل ِل و ِْلك َر ِام‬- ‫ ثَلثا‬- ‫اح ياقيوم‬ ‫ي‬
Engkau yang selalu hidup dan terjaga 3x Engkau yang memiliki
keagungan dan pemberi kemuliaan 3x Engkau yang Maha
penyayang di antara para penyayang 3x
َ ََ ْ َُْ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُِ ْ َ َ ْ َ ْ
‫ف َعنا َو ْارزقنا َو َب ِارك لنا َو ْارف ْع‬ ‫إرحمنا واسينا وانِصنا واه ِدنا وع ِافنا واع‬
ْ ّٓ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِّٓ
‫اوطاننا ِبنهض ِة الوط ِن ِإَل سم ِاء ِاْل ِرتق ِاء والسياد ِة ال ِهداي ِة مع اْلم ِن‬
ِّ ‫َو ْال ِي َن َاي ِة َو‬
‫الر َع َاي ِة‬

Sayangi dan rahmati kami, tutupi (dosa dan aib) kami, tolonglah
kami, berikanlah hidayah kepada kami, jadikanlah (tubuh) kami
menjadi sehat dan afiat, ampunilah kami, anugrahilah rizki
kepada kami, dan (limpahkanlah) berkah kepada
kami,angkatlah derajat negara kami melalui Nahdlatul Wathan
ke tingkat kemajuan, kesejahteraan, dan hidayah setinggi
langit, dengan penuh keamanan, perhatian dan perlindungan-
Mu.
َ ْ َ َ ْ ّٓ َ َ َ َ
‫َون ِّو ْر ِبَلدنا ِبان ُج ِم ن ْهض ِة ال َوط ِن‬

Terangilah (berilah hidayah kepada para penduduk) Negara


kami dengan (putra/putri) Nahdlatul Wathan yang laksana
bintang-kemintang memancarkan sinar.

Hizib Nahdlatul Wathan 53


Versi Digital
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ
‫اه ن ْهض ِة ال َوط ِن‬
ِ ‫وعمر ِبَلدنا ِب ِمي‬
Dan subur makmurkan Negara kami dengan ilmi-ilmu Nahdlatul
Wathan, laksana air (penyubur tanah permukaan Bumi)
ُ ‫احة ل ُق ُل ْوب َنا َو ّٓا َبدان َنا َو ْاقض َع َّنا ُد ُي ْو َن َنا َي َاا‬
ُ ‫هلل َي َاا‬ َ ْ ِّ َ َ
َّ ‫شل َنا ُٔا ُم ْو َ َرنا َم َع‬
َ ‫الر‬
‫هلل‬ ِ ِ ِ ِ ِ ‫وي‬
ُ‫هلل َي َاكر ْي ُم َي َاواس َع ْال ُج ْود َي َاب ُّر َي َارح ْيم‬ ُ ‫َي َاا‬
ِ ِ ِ ِ
Mudahkanlah bagi kami (mengatasi) segala urusan kami
dengan hati lapang dan senang, serta tubuh yang sehat.Bebas
lunaskan hutang-hutang kami, Ya Allah 3x Engkau Maha
pemurah, Engkau yang selalu Memberi, berbuat baik, dan
Maha Penyayang.
ُ َ َ ُّ ‫َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ن‬
‫اح ِم ْيد‬ ‫واك ِفن ِابحَل ِلك عن حر ِامك واغ ِنن ِابفض ِلك عمن ِسواك ياغ ِ يب ي‬
ْ ْ ‫اس ُط َي َاو ُد ْو ُد َي َاذ ْاال َي‬ َ َ ُ ْ َ َ ُ َٰ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُٔ ْ ُ َ
‫ش ال َم ِجي ِد‬
ْ
ِ ‫ر‬ ِ ‫يامب ِدى يام ِييد يارحمن يار ِحيم ياب‬
ُ ً َ
‫َياف َّياْل ِل َم ُاي ِر ْيد‬
Buatlah kami cukup dengan apa yang Engkau halalkan dan
hindari kami dari apa yang Engkau haramkan. Dengan
kemurahan dan pemberian-Mu, jadikanlah kami tidak
membutuhkan siapapun selain Engkau.Ya Allah yang maha kaya
dan terpuji, maha pencipta (pertama) dan mengembalikan,
Maha Pengasih dan Penyayang, maha memberi kesenangan
dan mencintai, Pemilik Arsy yang agung dan maha Kreatif
terhadap apa yang engkau inginkan. Tiada tuhan selain Engkau
yang Satu, Maha Esa dan Tunggal, serta tempat bergantung.
ُ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َّ َ َٰ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ّٓ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َٰ َ
‫الص َمد ْل ِاله ِاْل انت ُس ْب َحانك ِا نن كنت‬ ‫ْل ِإله ِإْل انت الو ِاحد اْلحد الفرد‬
َّ َ
َ‫الظا لم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ‫ِمن‬

Hizib Nahdlatul Wathan 54


Versi Digital
Tiada Tuhan selain Engkau. engkau Maha Suci sedangkan aku
benar-benar sebagian dari orang-orang yang zalim.
ٓ ‫ص ٓك َٰه َٰي ٓي‬
‫ص‬ ٓ ‫ص ٓك َٰه َٰي ٓي‬
ٓ ‫ٓك َٰه َٰي ٓي‬

Kaf Ha Ya 'Ain Shad 3x (Allah lebih mengetahui maknanya).

ْ َ ‫اه ْم َع ََل َم ْن َظ َل َم َنا َو ّٓا َه َان َنا ب َما َن‬


ُّ ‫ِص َت ب ِه‬
‫الر ُس َل‬
ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
‫انِصنا وِاي‬
ِ ِ
Tolonglah kami dan mereka menghadapi orang yang menzalimi
dan menghina kami dengan apa yang kau pergunakan
menolong para Rasul-Mu.
َ ْ َ ََ ََ َ َ َ‫الش ْي َطان َو َن ْزغه َو َب ْ ن‬
َّ َ‫َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ن‬
‫ي َم ْن ْلطا قة لنا ِب ِه ِم ْن خل ِقك‬ ِ ِ ِ ‫وحل بيننا وبي‬
‫ي‬َ‫ّٓا ْم َمي ْ ن‬
ِ
Dan jauhkanlah kami dari setan dan tipu dayanya serta semua
makhluk-Mu yang tidak mampu kami hadapi.
َّ َّ َُ َ ْ ُ‫َ َ ُّ َ َ ْ ن‬
‫ي َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق‬
َ‫الظالم ْ ن‬
ِِ ‫ش‬ ‫ياق ِوي يام ِتي اك ِفنا‬
Engkau Tuhan Yang Maha Kuat dan Kokoh, peliharalah kami
dari kejahatan orang-orang zalim. Ha Mim 'ain Sin Qaf 3x (Allah
lebih mengetahui maknanya).
ُ َ َّ َ َ ُْ ّٓ ْ َ َ ْ ّٓ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ُ ‫الظ َل َمة َوْا‬
‫لح َّس ِاد ِاَل ن ُح ْو ِر ِه ْم‬ ِ ‫اردد عنا وعنهم كيد اْلعد ِاء واْلش ِار و‬
Kembalikan dari kami dan mereka, tipu daya semua musuh,
orang jahat, orang zalim dan orang dengki, (bagaikan bumerang
menyerang balik dan menyambar putus) pangkal tenggorokan
mereka sendiri.

Hizib Nahdlatul Wathan 55


Versi Digital
ّٓ ُ ْ ُُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
‫س َعَل ُو ُم ْو ِه ِه ْم َوا ْم َو ِال ِه ْم َواشدد َعَل قل ْو ِب ِه ْم َواغل ْل ا ْي ِد َي ُه ْم‬ ‫واط ِم‬
ْ
ْ ِ ‫ز َوْلال َم‬ َ ْ َ َ َ
َّ ‫َوَا ْر ُم َل ُه ْم َو ْام َسخ ُه ْم َعَل َمكان ِته ْم فَل َي ْست ِط ْي ُي ْون ال ُم ِن‬
َ َ َ َ ْ
‫خ َء‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ِ
َ َ
‫ِإل ْينا‬

Binasakanlah wajah-wajah dan harta kekayaan mereka, kunci


mata hati mereka, dan belenggulah kaki tangan mereka.
lumpuhkanlah mereka di tempat mereka berada agar tidak
dapat berjalan dan menemui kami.
َْ َ ‫اعز ْي ُز َي َاق َّه ُار َيا َقو ُّي َي‬
‫ام َّب ُار َي ُامنت ِق ُم‬ َ َ َ َْ ْ َ ْ َُ َْ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ ‫واقطع اعنا قهم ِبسي ِف قه ِرك ي‬
َّ َ َ
‫است ُار‬ ‫ي‬
Binasakan mereka dengan keperkasaan-Mu, bagaikan pedang
tajam memenggal leher mereka, Ya Allah engkau yang Maha
Agung, Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Keras (Tegas), Maha
pemberi balasan dan Maha Pemaaf/pengampun !
ُ ْ َ َ
‫شاه ِت ال ُو ُم ْوه – ثَلثا‬
Wajah-wajah (mereka) itu menjadi buruk 3x
َْ ْ ُ َ ‫خ ْال َق ُّي ْوم َو َق ْد َخ‬
ِّ َ ‫َو َع َن ِت ْال ُو ُم ْو ُه ِل ْل‬
‫اب َم ْن َح َم َل ظل ًما َو َع ِم َّي ِت اْل ْب َص ُار‬ ِ ‫ي‬
َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ّٓ ْ َّ َ
‫َوكل ِت اْلل ُس ُن َو َر َمف ِت القلوب فَل تسمع ِاْل همسا‬
ً ْ

wajah-wajah mereka tunduk hina, di hadapan Allah yang selalu


Hidup dan Terjaga (tak pernah tertidur).Orang-orang yang
berbuat zalim benar-benar rugi, mata merekapun buta. Dan
hati mereka tergoncang resah. yang kamu dengar hanya bisikan
(yang samar).
َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ ّٓ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
‫ف الخ ِب ْ ُي‬ ‫ْلتد ِركه اْلبصار وهو يد ِرك اْلبصار وهو الل ِطي‬
Hizib Nahdlatul Wathan 56
Versi Digital
Dia tidak bisa dilihat semua mata, dan Dia selalu melihat semua
mata (orang-orang) yang melihat itu. Dia Maha Halus dan
Mengetahui.
ْ ْ ُ ُ َّ َ ٌ ‫ِا َّن ََر ِّن َلط ْي‬
‫ف ِل َما َيش ُاء ِإنه ه َو ال َي ِل ْي ُم ال َح ِك ْي ُم‬ ِ ِ
Sesungguhnya Tuhanku Maha Lemah lembut terhadap apa
yang dikehendaki. Dialah yang benar-benar Maha Mengetahui
lagi Bijaksana.
َ ‫ِص ًة إ َّن‬
َّ َ‫ض ُم ْخ ن‬ ّٓ ْ ُ ْ ُ َ ً َ َ َّ َ َ َ ْ ّٓ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫اْل ْر‬
‫هللا‬ ِ ‫الم تر ان هللا انزل ِمن السم ِاء ماء فتص ِبح‬
َ ٌ ْ َ
‫ف خ ِب ْ ٌي‬ ‫ل ِطي‬
Perhatikanlah ! Allah telah menurunkan hujan dari langit,
membuat Bumi subur menghijau. Sesungguhnya Allah Maha
Halus lagi Mengetahui.
َ َٰ َّ ‫ال َح َّبة م ْن َخ ْر َدل َف َت ُك ْن ن ْ َ ْ َ ْ ن‬
َ ‫ب إ َّن َهاإ ْن َت ُك م ْث َق‬َّ َ‫َي ُاب ن‬
ِ ‫ف صخ َرٍة او ِف السمو‬
‫ات‬ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ
ٌ‫ف َخب ْي‬ ٌ ‫هللا َلط ْي‬
َ ‫هللا ا َّن‬ُ ‫اْل ْرض َي ْٔات ب َها‬ َ ْ ‫ّٓ ْ ن ي‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫او ِف‬
(Lukman berkata) : Hai anakku ! Sungngguhnya jika ada (suatu
perbuatan) seberat biji sawi berada di dalam batu. diatas langit
atau dalam (perut) Bumi, maka Allah mengetahui dan akan
membalasnya. sesungguhnya Allah maha Halus lagi Maha
Bijaksana.
َ َ َ َّ َ ْ ْ َ ّّ َ َٰ ْ َّ ُ ْ ُ ُ ‫َ ْ ُ َ َ ُ ْ َٰ ن‬
‫هللا كان‬ ‫اّٰلل وال ِحكم ِة ِإن‬
ِ ‫ات‬ ِ ‫واذك ْرن مايتَل ِف بيو ِتكن ِمن اي‬
َ ً َ
‫ل ِط ْيفاخ ِب ْ ًيا‬

Hizib Nahdlatul Wathan 57


Versi Digital
Ingatlah ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu) yang
selalu dibaca dalam rumahmu. sesungguhnya Allah Maha
Lemah lembut lagi Maha Mengetahui.
ْ َْ ُ َ ُ ُ ٌ ‫هلل َلط ْي‬
ُ ‫َا‬
‫ف ِب ِي َب ِاد ىه َي ْرزق َم ْن َيش ُاء َوه َو الق ِو ُّي ال َي ِز ْي ُز‬ ِ
Allah Maha Lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya dengan
memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Dialah Yang
maha Kuat dan Maha Mulia.
َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ّٓ
‫ف الخ ِب ْ ُي‬ ‫اْل ييلم من خلق وهو ال ِطي‬

Ingatlah ! yang mencipta selalu mengetahui apapun yang


dicipta(termasuk perilakumu).Dialah Allah yang Maha Halus
dan Mengetahui.
ْ َْ ْ ْ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ّّ َ
‫اس ِمك الل ِط ْي ِف الخ ِب ْ ِي ال َي ِل ْي ِم ال َح ِك ْي ِم الق ِو ِّي ال َي ِز ْي ِز‬‫اللهم ِب‬

Ya Allah ! dengan nama-Mu ; al-Lathif, al-Khabir, al-‘Alim, al-


Hakim, al-Qawiy, al-‘Aziz,
َ ْ ِّ ِّ ‫ْ َ َ ْ ُ ن‬ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُْ
‫الش َوال َيل ِن‬ ‫ام َرت ِب ِه المق ِادير ِ يف‬‫ف ِبن َاو ِبن ْهض ِة ال َوط ِن ِفيم‬ ‫الط‬
lemah lembutlah kepada kami, kaum muslimin, dan Nahdlatul
Wathan dalam menjalani takdir yang Engaku beri (tetapkan)
baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.
َ َ َ ٌّ َ ٌّ َ ّٓ ٌ ْ َ ٌ ْ َ ُ َ ٌ ‫هلل َلط ْي‬
ُ ‫َا‬
‫ح ق ُّي ْو ٌم ْل َين ُام‬ ‫َل‬
‫ِي ي‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬‫د‬ِ ‫ق‬ ‫ظ‬ ‫ي‬‫ف‬ِ ‫ح‬ ‫هلل‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ى‬ ‫اد‬
ِ ‫ب‬َ ‫ف بي‬
ِ ِ ِ
Allah Maha Lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya, Maha
Pemelihara, Maha Utama (terdahulu), Maha Abadi, dan selalu
hidup serta terjaga dan tak pernah tidur.

Hizib Nahdlatul Wathan 58


Versi Digital
ً َ ُ َّ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
‫ف َوْل ُيش ِي ُرن ِبك ْم ا َحدا – ثَلثا‬ ‫وليتلط‬
Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-
sekali menceritakan halmu kepada seseorangpun. 3x
َ ُ ُْ َ َُ ُ ‫َ َ َ ُ ُْ ْ ََ َُ ْ ن‬
‫ِص ْون‬ ٍ ‫ذهب هللا ِبنو ِر ِهم وت َركهم ِف ظلم‬
ِ ‫ات ْليب‬
Allah telah mencabut cahaya (yang menerangi) mereka, dan
membiarkan mereka berada dalam kegelap-gulitaan tidak
dapat melihat (apa-apa).
َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْر ِم ُي ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga tidak bisa kembali (ke jalan
yang benar)
َ ُ َ َ َ ُ َّ َ ً ُ َ ْ َ َ َّ ّٓ ُ ََ
‫اف َح ِس ْبت ْم ان َما خلقنا ك ْم َع َبثا َوانك ْم ِال ْينا ْلت ْر َم ُي ْون‬
Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan
kamu secara main-main (saja), dan tidak akan dikembalikan
kepada kami ?
َ ‫ِصاط ُم ْس َتقيم َت نْ ني‬ َٰ َ َ‫َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ن‬ ْ ْ ُ ْ َ ٓ َٰ
‫يل‬ ِ ٍْ ِ ٍ َ ِ ‫ي عَل‬ ‫ِن ال َح ِك ِيم ِإنك ل ِمن المرس ِل‬ِ ‫يس والقر‬
َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ ‫ْال َيزيز‬
‫الر ِحيم ِلتن ِذ َر ق ْو ًما َما أن ِذ َر ِباؤه ْم فه ْم غ ِافلون َو َم َيلنا ِمن ب ْ ن‬
‫ي‬ِ ِ ِ ِ َ
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ّْ َ ْ َ ّْ َ ْ
‫أ ْي ِد ِيهم سدا و ِمن سدا فأغشيناهم فهم ْل يب ِِصون‬
Yasin (Allah lebih mengetahui maknanya). Demi al-Qur’an yang
penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari
para rasul (yang selalu berada) di atas jalan yang tetap (dan
benar), sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang Maha Mulia
lagi Maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada
bangsa yang lalai karena bapak-bapak (nenek moyang) mereka
Hizib Nahdlatul Wathan 59
Versi Digital
belum pernah memperoleh peringatan, sebelumnya.
Sesungguhnya perkataan (ketentuan Allah) kepada mayoritas
meraka telah terbukti benar, lalu mereka tetap tidak beriman.
Sesungguhnya kami telah memasang belenggu pada leher dan
tangan mereka menjadi satu menekan dagu, karena itu mereka
tertengadah (tak bisa tunduk menutup mulut) Di depan dan
belakang mereka kami adakan dinding, lalu kami tutup mata
mereka, sehingga tidak dapat melihat.
َ َٰ َّ َ ْ ّٓ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ِّ ْ َ َُ ْ َ َ
‫ات‬
ِ ‫س ِا ِن استطيتم ان تنفذوا ِمن اقط ِار السمو‬ ِ ‫ي ْام ّٓيش ال ِجن و ِاْل‬
‫ن‬
َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
‫ض فانفذوا ْلتنفذون ِاْل ِبسلط ٍان‬ ِ ‫واْلر‬
Hai kelompok jin dan manusia ! jika kamu sanggup menembus
(melewati) semua lapisan langit dan bumi, maka lakukanlah.
Kamu tidak akan dapat menembusnya tanpa kekuatan (ilmu
pengetahuan dan tekhnologi).
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫ِص ْون‬
ِ ‫م فهم ْل يب‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapat
melihat.
َ َّ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ َّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َيتكل ُم ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapat
berbicara.
َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْر ِم ُي ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak bisa
mengerti.

Hizib Nahdlatul Wathan 60


Versi Digital
َ ُ َ ْ ُ َ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ
‫ِص ْون‬ ‫حم حم حم حم حم حم حم ْل ين‬
(Berkat) Ha Mim 7x (Allah lebih mengetahui maknanya),
mereka tidak akan memperoleh pertolongan
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ ْ ّٓ َ ْ َ َْ
‫ال َي ْو َم نخ ِت ُم َعَل اف َو ِاه ِه ْم هذا َي ْو ُم ْل َين ِطق ْون َوْل ُي ْٔوذن ل ُه ْم ف َي ْيت ِذ ُر ْون‬

Pada hari (saat) ini Kami kunci mulut mereka. Inilah saatnya
mereka tidak dapat bicara, dan tidak diizinkan (bicara),
sehingga mereka tidak dapat mengajukan alasan (apapun).
َ َ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ
‫ف َوق َع ال َح ُّق َو َبط َل َماكان ْوا َي ْي َمل ْون َو َوق َع الق ْو ُل َعل ْي ِه ْم ِب َماظل ُم ْوا ف ُه ْم‬
َ ُ ْ َ
‫ْل َين ِطق ْون‬
Karena itu kebenaran telah (terbukti) nyata, dan apa yang
mereka lakukan ternyata salah(tak berarti), dan pernyataan
(putusan azab) dijatuhkan pada mereka, karena kezaliman
mereka. Sehingga mereka tak dapat berkata (apa-apa).
َ َ ُ ٓ ٓ َٰ َٰ ٓ
‫ص ك ِف ْينا َو ِب َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق ُح ِم ْينا‬‫ِبكهيي‬
Dengan (berkat rahasia) Kaf Ha Ya ‘Ain Shad, kami terlindungi,
dan dengan Ha Mim ‘Ain Sin Qaf kami terjaga.
َ ُ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْر ِم ُي ْون ف ُه ْم ْل َي ْي ِقل ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa kembali
dan berfikir (mengerti).
َْ ْ ّّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
‫ّٰلل ال َو ِاح ِد الق َّه ِار‬
ِ ِ ‫ِلم ِن الملك اليوم‬

Hizib Nahdlatul Wathan 61


Versi Digital
Milik siapakah kerajaan pada hari (saat) ini ? Milik Allah yang
Maha Esa dan Gagah Perkasa.
َ ٌ َ َ َ َ ُ ُ َٰ ُ ّّ َ َ َ
‫اّٰلل َعَل قل ْو ِب ِه ْم َو َعَل َس ْم ِي ِه ْم َو َعَل ا ْب َص ِار ِه ْم ِغش َاوة َول ُه ْم‬ ‫ختم‬
ٌ ‫َع َذ‬
‫اب َع ِظ ْي ٌم‬

Allah telah menutup mati hati dan telinga serta mata mereka.
Dan bagi mereka siksaan yang berat.
َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ ُ
‫هللا قل ْو َب ُه ْم ِبان ُه ْم ق ْو ٌم ْل َيفق ُه ْون‬ ‫ثم انِصفوا ِصف‬
Kemudian mereka pergi (berpaling), Allahlah yang
memalingkan hati mereka, karena mereka adalah kaum yang
tidak mengerti.
ُ َ ُٓ َ ُ ُ َٰ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ ٓ ْ ُ
‫هللا َعَل قل ْو ِب ِه ْم َو َس ْم ِي ِه ْم َوا ْب َص ِار ِه ْم َوال ِئك ه ُم‬ ‫اول ِئك ال ِذين طبع‬
َ ُ َْ
‫الغ ِافل ْون‬

Mereka itulah orang yang hati, teling dan matanya telah


dikunci mati oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
ُْ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ
‫َوق ِد ْمنا ِاَل َما َع ِمل ْوا ِم ْن َع َم ٍل ف َج َيلناه ه َب ًاء َمنث ْو ًرا‬
Dan Kami (Allah) melihat langsung perbuatan yang mereka
lakukan, lalu kami menjadikannya berterbangan bagaikan debu.
ً ُ َ َ َ َ ْ َّ ُ ‫ُق ْل َم َاء ْال َح ُّق َو َز َه َق ْال َب‬
‫اط َل كان زه ْوقا‬
ِ ‫اطل ِإن الب‬
ِ
Katakanlah ! kebenaran telah datang dan kebatilan telah
musnah, sesungguhnya kebatilan itu pasti musnah.
ُٔ ْ َ َ َ ّٓ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ
‫هللا ت ِص ْ ُي اْل ُم ْو ُر‬
ِ ‫وهللا ي ْيل ُم ال ُمف َسد ِمن ال ُمص ِل ِح اْل ِإَل‬

Hizib Nahdlatul Wathan 62


Versi Digital
Dan Allah senantiasa mengetahui orang yang merusak dan
melakukan perbaikan. Ingatlah ! bahwa hanya kepada Allahlah
semua urusan akan kembali.

ُ ُُ ‫ف ُن ُح ْور ِه ْم َو َن ُي ْو ُذب َك ِم ْن‬


‫ش ْو ِر ِه ْم – ثَلثا‬ ْ ‫َا ّّلل ُه َّم إ َّنا َن ْج َي ُل َك ن‬
ِ ِ ‫ِي‬ ِ
Ya Allah ! Dengan asma’-Mu, gagalkanlah niat jahat dalam dada
yang akan mereka lakukan bagaikan pedang menembus
pangkal tenggorokan, dan kami berlindung dari semua
kejahatan yang mereka lakukan. 3x
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َٰ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ّ َ
‫احفظنا‬ ‫اللهم ياح ِفيظ ياح ِفيظ ياح ِفيظ ياع ِليم ياح ِكيم يارحمن يار ِحيم‬
َ ّٓ َ َ َ ّٓ َ َ ّٓ َ َ ْ ّٓ َ َ ْ َ
‫َو ْحفظ ِد ْيننا َواهلنا َوا ْم َوالنا َوا ْوْلدنا َوا ْص َح َابنا‬
Ya Allah Engkau yang Maha Memelihara 3x Engkau yang Maha
Mengetahui, Bijaksana, Pengasih, dan Penyayang, peliharalah
kami, peliharalah agama, keluarga, harta, dan anak serta
sahabat kami.
َ َْ َ َ َٰٔ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َّ ّٓ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
‫ات‬
ِ ‫ات والياه‬ ِ ‫واحفظ نهضة الوط ِن مدى اْلي ِام والزم ِن ِمن م ِمي ِع اْلف‬
َ ْ َ َ َ َ َ َ
‫اح ِفظت ِب ِه‬ ‫اس ٍد ِإذاحسد ِبم‬ َ ِّ َُ ‫الن َّف َاثات نف ْال ُي َقد َو َم ْن‬
َّ ِّ َُ ْ َ
ِ ‫شح‬ ِ ِ ِ ‫و ِمن ش‬
َْ ِّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ‫ُّ ْ َ ن‬
‫الروح ِف الجس ِد و ِبماح ِفظت ِب ِه الذكر‬
Pelihara pula Nahdlatul Wathan sepanjang hari (masa) dan
zaman dari segala bencana dan virus bala’, dari kejahatan para
penyihir wanita yang selalu meniup buhul tali, dan dari
kejahatan orang-orang dengki, apabila berbuat dengki, dengan
cara / apa yang Engkau pakai memelihara ruh didalam tubuh,
dan cara / apa yang Engkau pakai memelihara al-Qur’an.

Hizib Nahdlatul Wathan 63


Versi Digital
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ٗ َ َّ َ َ ْ ِّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ
‫احفظنا‬ ‫ف ِإنك قلت وقولك الحق ِإنانحن نزلنا الذكر وِإناله لح ِافظون ف‬
ُ
‫َوِإ َّياه ْم‬
Sesungguhnya Engkau telah berfirman, dan firman-Mulah yang
benar, yaitu: Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur’an,
dan Kami benar-benar akan memeliharanya. Maka peliharalah
kami dan mereka
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
‫ِم ْن ف ْو ِقنا َو ِم ْن ت ْح ِتنا َو َع ْن َي ِم ْي ِننا َو َع ْن ِش َم ِالنا َو َع ْن ا َم ِامنا َو ِم ْن خل ِفنا‬
َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
‫اط ِننا َو ِم ْن َب ْي ِضنا َو ِم ْن كلنا‬ ِ ‫اه ِرنا و ِمن ب‬ ِ ‫و ِمن ظ‬
dari kejahatan yang datang dari atas dan bawah, kiri dan kanan,
depan dan belakang, zahir dan batin, serta melalui sebahagian
maupun keseluruhan kami.
َّ َْ َ َ ‫احف ْي ُظ َي‬
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َّ ِّ َ َ
‫اح ِك ْي ُم ِب ِح ْص ِنك الق ِو ِّي الش ِام ِل‬ ِ ‫وحصنا وِاياهم ياد ِافع يام ِانع ي‬
َْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ِّ َ َ
‫ش الش ِد ْي ِد ش ْيفك الق ِات َل‬ ِ ‫اهر يام ِذل ياق ِابض ياذالب‬
‫ط‬ ِ ‫وقلدنا وِاياهم ياق‬
Ya Allah ! Engkau yang Maha Menghalau, mencegah,
memelihara dan bijaksana, bentengilah kami dan mereka
dengan benteng-Mu yang kokoh dan lengkap.(Ya Allah) Engkau
maha perkasa, maha penakluk, maha berkuasa, dan sangat
pemberani. Sandangkanlah pedang-Mu yang tajam-tajam
mematikan itu pada kami dan mereka.
َ‫َف ُقط َع َداب ُر ْال َق ْوم َّالذ ْي َن َظ َل ُم ْوا َو ْال َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬
ُ ّّ ‫ي َو‬
‫اّٰلل ِم ْن َو َر ِائ ِه ْم‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ‫ُ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ ِ ْ َٰ ٌ َ ْ ٌ ن‬
‫م ِحيط بل هو قران م ِجيد ِ يف لو ٍح محفو ٍظ‬
Orang-orang zalim sebelumnya telah dimusnahkan, segala puji
bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari belakang Allah selalu

Hizib Nahdlatul Wathan 64


Versi Digital
meliput semua perilaku mereka, bahkan yang mereka dustakan
adalah al-Qur’an yang mulia dan tersimpan di Lauhil Mahfuz
َ‫الراحم ْ ن‬ ُ َ ْ َ َ ُ َ ً َ ْ َ ُ ّّ َ
‫ي – ثَلثا‬ ِ ِ َّ ‫فااّٰلل خ ٌي ح ِافظا وهوارحم‬
Maka Allahlah penjaga (pemelihara) yang paling baik. Dan
Dialah yang paling penyayang diantara para penyayang.3x
ْ ُ ّّ ‫َف َس َي ْكف ْي َك ُه ُم‬
َّ ‫اّٰلل َو ُه َو‬
‫الس ِم ْي ُع ال َي ِل ْي ُم – ثَلثا‬ ِ
Maka cukuplah Allah yang akan melindungimu dari kejahatan
mereka. Dia maha mendengar dan mengetahui.3x
َّ ‫اب َو ُه َو َي َت َو ََّل‬
َ‫الصالح ْ ن‬
‫ ثَلثا‬- ‫ي‬ َ ‫اّٰلل َّالذ ْي َن َّز َل ْالك َت‬
ُ ّّ ‫ب‬
َ ِّ ‫ِا َّن َول‬
ِ ِ ِ ِ ‫ِ ي‬
Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah
menurunkan al-Kitab (Qur’an). Dan Dialah yang selalu
mengurus dan melindungi orang-orang yang saleh 3x
َ َ ِّ َُ ْ
‫ش َما خل َق – ثَلثا‬ ‫ات ِمن‬ َّ َّ َ َ ُ ُْ َ
ِ ‫هللا التام‬
ِ ‫ات‬ِ ‫اعوذ ِبك ِلم‬
Dengan kata-kata (ayat-ayat) Allah yang sempurna, aku
berlindung dari segala kejahatan yang datang dari apa saja yang
telah diciptakan-Nya 3x.
ُ َّ ‫اْل ْرض َو َْل نف‬
‫الس َم ِاء َوه َو‬
ّٓ ْ ‫َُّ ْ ٌ ن‬
‫دء ِف‬ ْ َ َ ُّ ُ‫َّ ْ َ َ ن‬
ِ ‫ِب ْس َم‬
ِ ِ ‫هللا ْ ال ِذي ْل يِصمع اس ِم ِه ي‬
‫الس ِم ْي ُع ال َي ِل ْي ُم – ثَلثا‬
َّ

Dengan nama Allah yang beserta nama-Nya, tak ada suatu


apapun yang akan mendapat bahaya dibumi dan di langit.
Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui 3x.

Hizib Nahdlatul Wathan 65


Versi Digital
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ّٓ َ ِّ َ َ َ ُ ْ ّٓ ْ ُ ُُ ْ َ ْ ّٓ َّ ُ ّّ َ
‫ات ا ْح َو ِالنا َو ِم ْن‬
ِ ‫ات اعم ِالنا ومو ِبق‬
ِ ‫اللهم ا ِعذنا ِمن شو ِر انف ِسنا وسيئ‬
َ‫ش ْور ع َباد َك َا ْم َمي ْ ن‬ُ
‫ي‬ ِ ِ ِ ِ ُ ُ
Ya Allah Lindungilah kami dari kejahatan kami sendiri, amal
jelek kami, perilaku kami yang merusak (menimbulkan fitnah),
dan dari kejahatan hamba-Mu.
ُ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ ّٓ َّ َ َٰ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ّٓ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َٰ َ
‫الص َمد ْل ِإله ِإْل انت ُس ْب َحانك ِا ن ي ْن كنت‬ ‫ْل ِإله ِإْل انت الو ِاحد اْلحد الفرد‬
َّ َ
َ‫الظا لم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ‫ِمن‬

Tiada Tuhan selain Engkau yang Esa, Maha Esa, Maha Tunggal,
dan tempat bergantung. Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau
Maha Suci. Sedangkan aku benar-benar termasuk golongan
orang-orang zalim.
َّ ‫َس ََل ٌم َق ْو ًْل ِم ْن َّر ِّب‬
‫الر ِح ْي ٍم‬

(Kepada mereka diucapkan) “Salam” sebagai ucapan selamat


dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang.
َ‫َس ََل ٌم َع ََٰل ُن ْوح نف ْال َي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ٍ
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Nuh.
َٰ َ
‫َسَل ٌم َعَل ِا ْب َر ِاه ْي َم‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Ibrahim.
َ َ َٰ َ
‫َسَل ٌم َعَل ُم ْو َد َوه ُار ْون‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Musa dan
Harun.

Hizib Nahdlatul Wathan 66


Versi Digital
َ‫َس ََل ٌم َع ََٰل إ ْل َيا س ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Ilyas.
َ َ ُ ُ َْ ُ ُ َ َ
‫َسَل ٌم َعل ْيك ْم ِط ْبت ْم فدخل ْوها خ ِال ِد ْي َن‬

Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepadamu, kamu termasuk


yang berbahagia, masuklah ke dalam surga dan tinggallah
dengan bahagia selamanya.
َْ َ ْ َ ِ ‫َس ََل ٌم‬
‫ه َح ِّّب َمطل ِع الف ْج ِر‬‫ي‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan (atasmu) di malam itu,
sampai pagi menyingsing.
ْ ُ َ ُّ َ ‫اس ََل ُم َي‬
ُ‫اح َي َاق ُّي ْو ُم َي َاقاد ُر َي ُامي ْ ن‬ َ ‫اس ََل ُم َي‬
َ ‫اس ََل ُم َي‬َ ‫َا ّّلل ُه َّم َي‬
‫ي َي َام ْن له ِاْل ْس ُم‬ ِ ِ ‫ي‬
ُ ُ َ ُ ٗ َ ُ ْ ّٓ ً َ َ ّٓ َ َ ْ ّٓ ْ ْ
‫ال َي ِظ ْي ُم اْلعظ ُم َي َام ْن ِإذاا َرادش ْيئا ان َيق ْو َل له ك ْن ف َيك ْون‬
Ya Allah, Engkau maha memberi keselamatan 3x, Engkau yang
selalu Hidup dan Terjaga, Engkau yang Maha Kuasa dan
memberi pertolongan, dan engkau yang memilki nama besar
dan Maha Agung, serta Engkaulah Tuhan yang jika
menghendaki sesuatu apapun, cukup dengan berkata: Kun
(jadilah) maka sesuatu itupun terjadi.

‫ش‬ ‫اح‬ ‫و‬َ ‫اعظ ْي ُم َس ِّل ْم َنا َو َس ِّل ْم َن ْه َض َة ْال َو َطن م َن ْال َف‬
َ َ ُّ ‫اع‬ َ َ ُْ َ َ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ‫َل ي‬ ‫ياحَ ِليم ياع ِليم ي ِ ي‬
َ ْ
‫َما ظ َه َر ِمن َها َو َم َابط َن‬
Ya Allah ! Engkau yang maha penyantun, maha mengetahui,
maha tinggi dan maha Agung ! Selamatkanlah kami !,
Selamatkanlah Nahdlatul Wathan dari segala perbuatan keji
yang tanpak dan yang tersembunyi !.
Hizib Nahdlatul Wathan 67
Versi Digital
َ َ َ ْ ُ َ ْ َٰ َّ َ
‫َوا ِعنا َعَل ِذك ِرك َوشك ِرك َو ُح ْس ِن ِع َباد ِتك‬
Dan bantulah kami agar selalu mengagungkan (asma’)-Mu,
mensyukuri (nikmat)-Mu, dan selalu mengabdikan diri kami
dengan baik hanya kepada-Mu.
ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ّٓ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ّٓ َّ َ َٰ َ َ
‫الص َمد‬ ‫ْلإله ِإْل انت الواحد اْلحد الفرد‬
Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Satu, Maha Esa, Maha
Tunggal dan tempat bergantung.
َّ َ ُ ْ ُ ِّ‫َ َٰ َ َّ ّٓ ْ َ ُ ْ َ َ َ ن‬
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ‫ْل ِإله ِإْل انت سبحانك ِإ ين كنت ِمن‬

Tiada Tuhan selain Engkau- Engaku maha suci, sedangkan aku


benar-benar termasuk golongan orang yang zalim.
ْ ْ ُ َّ َ َٰ َ
‫هللا ال َي ِظ ْي ُم ال َح ِل ْي ُم‬ ‫ْل ِإله ِإْل‬
Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Agung dan penyantun.
ْ ُ ‫َْلإ َٰل َه إ َّْل‬
ْ ‫هللا َر ُّب ْال َي‬
‫ش ال َي ِظ ْي ِم‬
ِ ‫ر‬ ِ ِ
Tiada Tuhan selain Allah pemilik ‘Arsy yang Agung.
َ ْ َ ْ ُّ َ َ
ْ ‫اْل ْرض َو َر ُّب ْال َي‬ ُ ‫َْل َإ َٰل َه ا َّْل‬
‫ش الك ِر ْي ِم‬
ِ ‫ر‬ ِ ‫ب‬ ‫ر‬‫و‬ ‫ات‬
ِ ‫و‬ َّ ‫هللا َر ُّب‬
َ ‫الس َٰم‬ ِ
Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang memiliki langit, bumi, dan
‘Arsy yang mulia.
ْ ُ َّ َ ْ ُ َّ َ َٰ َ
‫اح ال َي ِل ْي ُم‬‫ْل ِإله ِإْل هللا الفت‬
Tiada Tuhan selain Allah yang maha membuka lagi maha
mengetahui.

Hizib Nahdlatul Wathan 68


Versi Digital
ْ ُ ْ ُ َّ َ َٰ َ
‫هللا ال َٰح ِف ْيظ ال َح ِل ْي ُم‬ ‫ْل ِإله ِاْل‬
Tiada Tuhan selain Allah yang maha memelihara dan
penyantun.
َ ْ ُّ َ ْ ُ َّ َ َٰ َ
‫خ الق ُّي ْو ُم‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫ْل‬ ‫ْل ِإله ِإ‬

Tiada Tuhan sealin Allah yang senantiasa Hidup dan Terjaga


(tidak tidur).
َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َٰ َ
‫ْل ِاله ِإْلانت َع َّز َم ُارك َو َم َّل ثن ُٔاوك َوْل ِإله غ ْ ُيك‬
Tiada Tuhan selain Engkau. Tetangga (orang yang selalu dekat
dengan)-Mu menjadi mulia, dan (orang yang selalu
mempersembahkan) pujian kepada-Mu menjadi agung. Dan
Tiada Tuhan selain Engkau.
َ ُ ْ ُُ ْ ْ ُ َ ْ ّٓ َّ َ َٰ َ ّّ َ
‫الل ُه َّم ْل ِإله ِإْلانت َم ِالك ال ُمل ِك قل ْو ُب ال ُمل ْو ِك ِب َي ِدك – ثَلثا‬

Ya Allah ! tiada Tuhan selain Engkau. Engkau. Yang memiliki


kerajaan. Hati para raja berada dalam genggaman (kekuasaan)-
Mu 3x.
ْ ِّ َ ْ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫َل ال َي ِظ ْي ِم – ثَلثا‬ ِ ‫الر ِح ْي ِم وْل حول وْلقوة ِإْل ِب‬
ِ‫اهللا الي ي‬ ِ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬

Dengan nama Allah ynag Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,


dan tiada kuasa dan daya melainkan atas kehendak Allah yang
Maha Tinggi dan Maha Agung.3x

‫ات‬ َ َٰ َّ ‫هلل َْلإ َٰل َه إ َّْل ُه َو ْال َ ُّ ْ َ ُّ ْ ُ َ َ ْٔ ُ ُ ٗ َ ٌ َ َ َ ْ ٌ َ ٗ َ ن‬


ُ ‫َا‬
ِ ‫خ القيوم ْل تا خذه ِسنةوْلنوم له ما ِف السمو‬ ‫ي‬ ِ ِ
ّٓ َ‫َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٗ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ن‬ َْ ‫َ َ ن‬
‫ي ا ْي ِد ْي ِه ْم َو َما‬ ‫ض من ذاال ِذى يشفع ِعنده ِإْل ِب ِإذ ِن ىه ييلم ماب‬
ِ ‫ر‬ ْ ‫اْل‬ ‫وما ِف‬

Hizib Nahdlatul Wathan 69


Versi Digital
َ َٰ َّ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ َّ ْ ْ ْ َُ ‫َخ ْل َف ُه ْم َو َْل ُي ِح ْي ُط ْو َن ب‬
ِ ‫ذ ٍء ِمن ِعل ِم ىه ِإْل ِبماشاءو ِسع ك ْر ِسيه السمو‬
‫ات‬
ْ ُّ َ ْ َ ُ َ َ ‫َ ْ ّٓ ْ َ َ َ َ ٔٗ ُ ٗ ْ ِ ُ ُ ي‬
‫َل ال َي ِظ ْي ُم – سبيا‬‫واْلرض وْليوده ِحفظهما وهو الي ِ ي‬
Allah, tiada Tuhan selain Dia yang selalu hidup dan terjaga,
tidak mengantuk dan tidur. Apa saja yang berada di langit dan
bumi adalah miliknya. Tak ada orang yang bisa memberikan
syafaat melainkan dengan izin-Nya. Dia selalu mengetahui apa
yang ada dihadapan dan belakang mereka, sedangkan mereka
tidak akan dapat menguasai ilmu Allah yang manapun,
melainkan apa yang di kehendaki-Nya.Kursi (kekuasaan) Allah
meliputi langit dan bumi. Memelihara (mengurus) keduanya
tidak menjadi beban bagi-Nya, dan Allah maha Tinggi dan
Agung. 7x
ُ َ ٌ ْ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ ْ ّٓ ْ ٌ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
‫ص َعل ْيك ْم‬‫لقدماءكم رسول ِمن انف ِسكم ع ِزيز علي ِه ما ع ِنتم ح ِري‬
ٌ ‫ي َر ٔٗو‬
َ‫ب ْال ُم ْٔومن ْ ن‬
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ ِِ ِ
Seorang Rasul dari bangsamu sendiri telah datang untukmu. Dia
sangat perihatin atas penderitaanmu, sangat menginginkan
kamu (beriman dan sejahtera), dan sangat berbelas kasih dan
penyayang kepada orang-orang yang beriman.
ُْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ٌ ْ ّٓ ْ َ ْ ُ َّ َ َٰ َ
‫هللا الخ ِال ُق اْلك َِ ُي ِح ْر ِزلك ِّل خ ِائ ٍف َوْل طاقة ِل َمخل ْو ٍق َم َع قد َرِة‬ ‫ْل ِإله ِإْل‬
َ ْ
‫الخ ِال ِق‬

Tiada Tuhan selain Allah yang Maha pencipta lagi Maha besar.
Dia selalu melindungi setiap orang yang merasa takut, dan tiada
daya bagi mahkluk dihadapan kuasa Sang Pencipta.

Hizib Nahdlatul Wathan 70


Versi Digital
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُُ ْ َ َ َ
‫احفظنا ِم ْن‬ ‫شلواك و‬ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ‫َا ّّلل ُه َّم إ َّن ن‬
ِ ‫اف ِحماك وتحت ِلواك فاح ِم ِحماك وان‬ ‫ِ ِي‬
َ َ َ ْ َّ َ َ ْ ّٓ ْ ‫َ َ َ َّ ُ ن‬
‫اش ِ يف ار ِضك والن ِاز ِل ِمن سم ِائك‬
ِ ِ ‫بَل ِئك الن‬
Ya Allah ! kami selalu berada didalam perlindungan dan
dibawah panji-panji-Mu. Lindungilah kami dengan
perlindungan-Mu, sebar luaskan panji-panji (agama)-Mu,
peliharalah kami dari bala’ yang menyebar di bumi-Mu, dan
yang turun dari langit-Mu.

‫ش‬ ْ َ ْ ُّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َٰ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ
ِ ‫ْف ِإن تولوافقل حس ِ يب هللا ْل ِإله ِإْل هوعلي ِه توكلت وهو رب الير‬
‫ال َي ِظ ْي ِم – سبيا‬
Jika mereka berpaling maka katakanlah: (dengan perlindungan)
Allah sudah cukup bagiku. Tiada Tuhan selain Allah tempatku
bertawakkal (berpasrah diri). 7x.
ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ
ِ ‫وصَل هللا وسل َم عل ْيك يارسول‬
‫هللا – ثَلثا‬
Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam
kepadamu, Ya Rasulullah,3x.
َٰ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
‫اهللا َو ِن ْي َم ال َو ِك ْي ُل ِن ْي َم ال َم ْوَل َو ِن ْي َم‬
ِ ‫ح ْس ُبنا هللا ِمن م ِم ْي ِع خل ِق ِه ح ْس ُبن‬
َّ
‫الن ِص ْ ُي‬
Allah saja sudah cukup (sebagai pelindung) bagi kami dari
seluruh kejahatn makhluk-Nya. (bersama dengan) Allah sudah
cukup bagi kami. Dialah pelindung dan pemimpin serta
penolong yang terbaik.
ُ ‫ث َْل َي ْح َتس‬
‫ب – سبيا‬
ُ ْ َ ْ ُ ََُْْ ً َ ْ َ ٗ َ ْ َ ْ َ َ َّ
‫َو َم ْن َيت ِق هللا يجيل له مخرما ويرزقه ِمن حي‬
ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 71


Versi Digital
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan
diberikan oleh Allah jalan keluar (dari segala kesulitan), dan
rizki yang tidak terduga (sumber dan banyaknya) 7x
ُ ُ َ َ َ َْ ّٓ ُ َ َّ ٗ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ
‫هللا ِلك ِّل‬ ‫هللا َب ِالغ ا ْم ِر ىه قدميل‬ ‫هللا فهو حسبه ِإن‬
ِ ‫ومن يتوكل عَل‬
ْ َ ْ َُ
‫د ٍء قد ًرا‬‫ي‬
Barang siapa yang bertawakkal (berpasrah) kepada Allah, maka
Allahlah yang akan mencukupkan (kebutuhan)nya.
Sesungguhnya Allah akan menyelesaikan urusan (yang
dikehendaki)Nya. Allah sebenarnya juga telah membuat
ketentuan bagi setiap sesuatu.
َّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َٰٔ ْ ‫َ َّ َ َٰٔ َ ن ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ن‬
‫اب الن ِار – ثَلثا‬‫ربنا ا ِتن ِاف الدنياحسنة و ِف اْل ِخرِة حسنة و ِقنا عذ‬
Ya Tuhan kami ! Anugrahkanlah kepada kami kebaikan
(keselamatan dan kesejahteraan) di dunia dan di akhirat, dan
peliharalah kami dari siksa neraka. 3x
َ‫ت َخ ْ ُي ْال َفاتح ْ ن‬
‫ي‬
َ ْ ّٓ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ‫َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ن‬
‫ربنا افتح بيننا وبي قو ِمنا ِبالحق وان‬
ِ ِ
Ya Tuhan kami ! Berilah keputusan antara kami dan kaum kami
dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang
terbaik.
ٗ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ّٓ َ ٗ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ّْ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ّّ َ
- ‫ام ِتن َابه‬ ‫اطَل وارزقنا‬
ِ ‫اطل ب‬
ِ ‫اللهم ا ِرناالحق حقا وارزقنا اتباعه وا ِرناالب‬
‫ثَلثا‬

Ya Allah ! Anugrahilah kami kemampuan berfikir menemukan


kebenaran yang hakiki dan berilah kami kekuatan untuk
menjunjungnya. Dan anugrahilah kami kemampuan berfikir

Hizib Nahdlatul Wathan 72


Versi Digital
menemukan kesalahan yang hakiki, dan beri kami kekuatan
untuk menghindarinya.3x
َ َٰ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ َّ ُ ّّ َ
‫ب القل ْو ِب ث ِّبت قل ُو َبنا َعَل ِد ْي ِنك – ثَلثا‬ ‫اللهم يا مقل‬
Ya Allah ! Engkau yang senantiasa membolak-balik hati,
kokohkan hati kami menjunjung agama-Mu. 3x
َ ْ ّٓ َ َّ ً َ َُْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َ
‫ب لنا ِم ْن لدنك َر ْح َمة ِإنك انت‬ ‫ربنا ْل ت ِز غ قلوبنا بيد ِإذ هديتنا وه‬
ُ ‫ْال َو َّه‬
‫اب‬
Ya Tuhan kami ! janganlah Engkau palingkan (sesatkan) hati
kami dari hidayah yang telah Engkau beri. Dan anugrahkan
rahmat-Mu kepada kami. Engkau Maha memberi anugrah.
َ‫ام َي ْل َنا ل ْل ُم َّتق ْ ن‬
‫ي ِا َم ًاما‬ ِ ِ ‫ب َل َن ِام ْن ّٓا ْز َو ِام َنا َو ُذ ِّر ّّي ِت َنا ُق َّر َة َا ْع ُ ن‬
ْ ‫ي َو‬ َ َ َّ َ
ْ ‫اه‬‫ربن‬
ٍ
Ya Tuhan kami ! janganlah Engkau palingkan (sesatkan) hati
kami dari hidayah yang telah Engkau beri. Dan anugrahkan
rahmat-Mu kepada kami. Engkau Maha memberi anugrah.
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ َ َّ َ
‫ف ال ِم ْي َياد‬ ‫اس ِليو ٍم ْل ريب ِفي ِه ِإن هللا ْل يخ ِل‬
ِ ‫الن‬ ‫ربن ِاإنك م ِامع‬
Ya Tuhan kami ! karuniailah kami permata hati dari para isteri
dan anak cucu kami. Dan jadikanlah kami menjadi pemimpin
bagi orang-orang yang bertakwa.
ُٔ ْ َ َّ َ ْ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ‫ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ن‬
ُ ‫اْل ْخ َرو َّية َي َاا‬
َ ‫هلل َي‬
‫اح ِل ْي ُم‬ ِ ِ ‫إممع بيننا وبي حو ِائجنا ومط ِالبنا الدنيوي ِة و‬
َْ ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ ِ ْ ُّ َ َ ُّ َ ِ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َ ُ ْ َ َ ِ
‫اح ياقيوم ياذاالجَل ِل و ِاْلكر ِام‬ ‫ياع ِليم ياع ِ يَل ياع ِظيم ي ي‬
Ya Tuhan kami ! Engaku yang mengumpulkan manusia (untuk
diadili) pada hari yang telah pasti. Ya Allah Engkau tidak akan

Hizib Nahdlatul Wathan 73


Versi Digital
mengingkari janji. Penuhilah segala kebutuhan dan kepentingan
kami di dunia dan akherat kelak. Ya Allah Engkau Maha
Penyantun, Maha Mengetahui, Maha Tinggi, Maha Besar,
َّ َ ُ ْ ُ ْ ِّ‫َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َٰ َ َّ ّٓ ْ َ ُ ْ َ َ َ ن‬
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي – ثَلثا‬ ِِ ‫ِبرحم ِتك نست ِغيث ْل ِإله ِإْل انت سبحا نك ِإ ين كنت ِمن‬

Engaku selalu Hidup dan Terjaga, Engkau Pemilik keagungan


dan Pemberi kemuliaan, dengan rahmat-Mu kami mohon
pertolongan. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Suci,
sedangkan kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. 3x
َ ّٓ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ّٓ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
‫ب د َع َاءنا َو ْار َح ْم ذلنا َوا ْع ِطنا‬ ‫واغوثاه واغوثاه واغوثاه ا ِغثنا واست ِج‬
ُ َ ْ ّٓ َٰ ٔ ْ ْ ُّ َ ْ َ ّٓ َ ُ َ َ ْ ّٓ َ َ
‫اسالناك ِم ْن ك ِّل خ ْ ٍيا َحاط ِب ىه ِعل ُمك ِ نف الدن َيا َواْل ِخ َرِة َوا ِعذنا ِم ْن ك ِّل‬ ‫م‬
َ َ ْ ْ َ َ َٰٔ ْ َ َ ْ ُّ َ َ َ ْ ِّ َ َ َ َٰٔ ْ َ َ ْ ُّ ‫ْ ُ َ ن‬ َ َ ّٓ ِّ َُ
‫شاحاط ِب ىه ِعلمك ِف الدنيا واْل ِخرِة يار ِ ين يام ِالك الدنيا واْل ِخرِة واغ ِفرلنا‬
ْ ُٔ َ َ ّٓ َ َ َ ْٔ َ َ َ ٗ َ َ
‫َول َم ْن له َح ٌّق َعل ْينا َو ِل َم ْن ق َرانا َعل ْي ِه َو ِل َم ْن ق َرا َعل ْينا َو ِل َج ِم ْي ِع ا َّم ِة ِاْل َم َاب ِة‬
‫ي‬ َ‫ِم ْ ن‬
ِ
Wahai yang memberi pertolongan !3x. Tolonglah kami,
kabulkan do’a kami, dan anugrahilah semua kebaikan yang
kami minta, yaitu setiap kebaikan di duni dan akhirat yang
Engkau ketahui dengan sempurna, serta lindungilah kami dari
segala kejahatan yang Engkau ketahui dengan sempurna di
dunia dan akhirat. Tuhanku ! Engkaulah pemilik dunia dan
akhirat.
َ َ ّٓ َ َ َ ّٓ َ َ ْ ّٓ َ ُ ْ ّٓ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ّّ َ
‫الل ُه َّم ِإنان ْست ْح ِفظك َون ْست ْو ِد ُعك ِد ْيننا َوانف َسنا َواهلنا َوا ْوْلدنا َوا ْم َوالنا‬
َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ّٓ ْ َُ َّ ُ َ َ َ َ ْ ّٓ َ
‫الص ْول ِت َّية ِباث ِارها‬‫د ٍء ا ْعط ْيتنا َون ْهضة ال َوط ِن ِبمد ِارسها و‬ ‫واصح ْابنا وك ّٓل ي‬
ِّْ َٰ َ ْ َّ ُّ ‫َع ََٰل َمذ َهب ا ْهل‬
‫السن ِة َوال َج َماع ِة ِإَل َي ْو ِم الدي ِن – ثَلثا‬ ِ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 74


Versi Digital
Ampunilah kami, orang yang berjasa kepada kami, orang yang
telah kami (do’akan dan) hadiahkan pahala bacaan, dan orang
yang telah (berdo’a dan) menghadiahkan pahala bacaan kepada
kami, serta semua kaum muslimin. Kabulkanlah (do’a kami) !
َ َٰٔ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ّّ َ
‫ات‬
ِ ‫ش م ِاعندنا واحفظن ِامن م ِمي ِع اْلف‬ ‫اللهم ْلتح ِرمنا خي م ِاعندك ِل‬
َ ْ َّ ُ ْ ُ ٌ ْ َ َ َّ َ َْ َ
‫ات – ثَلثا‬
ِ ‫ات ِإنك ق ِريب م ِجيب الدعو‬ ِ ‫والياه‬
Ya Allah ! kami memohon perlindungan-Mu ! dan kami titipkan
kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak
kami, harta benda kami, para sahabat kami, segala sesuatu
yang telah Engkau beri kepada kami, dan Nahdlatul Wathan
bersama madrasah-madrasahnya, serta Shaulatiyah dengan
semua pengaruhnya (lembaga-lembaga pendidikan dan majelis
Ta’lim yang dirintis dan dipimpin oleh para murid dan
alumninya) menurut mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah sampai
hari akhir nanti.3x
َّ ّٓ ُ ْ ّٓ ُ ّّ َّ َ َٰ َ ْ ّٓ ُ َ ْ ّٓ َ ْ ّٓ َ َ ْ َّ ّّ َ َ
‫اّٰلل َواش َهدان‬ ‫الر ْح َٰم ِن الر ِحي ِم وباش ِار اشهدان ْل ِإله ِإْل‬ ِ ‫ِبخز ِائ ِن ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬
ْ ِّ َ ْ ّّ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ّٓ ْ ّٓ ْ ّٓ َ ّّ ُ ْ ُ َ ً َّ َ ُ
‫َل ال َي ِظ ْي ِم‬‫ااّٰلل الي ِ ي‬
ِ ‫اّٰلل و ِبال َٰ ِف ال ِف ال ِف ْلحول وْلقوة ِإْل ِب‬
ِ ‫محمدا رسول‬
َ َّ َّ َٰ ٔ ْ َّ َ ُ َ ِّ َ ‫َوب َج‬
‫ات ِل ِد ْي ِن‬ِ ‫اهض‬ ِ ‫ي والن‬
َ َ‫ي َواله َو َص ْحبه َوالنا هض ْ ن‬
ِ ِ ‫ِى‬
َ ْ
‫اه سي ِدنا محم ٍد اْل ِم ن ِ ى‬ ِ ِ
ّٓ‫اّٰلل َما ُقرى‬ ّّ
ِ ِ
Ya Allah ! Janganlah Engkau halangi kami meraih kebaikan yang
Engkau miliki, karena kejahatan yang ada pada kami.
Peliharalah kami dari segala bencana dan virus bala’. Engkau
Maha Dekat lagi Mengabulkan segala do’a. 3x
َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬

Hizib Nahdlatul Wathan 75


Versi Digital
Berkat kekayaan hikmat dan kandungan : ‫الر حيم الر حمه هللا بسم‬
(Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang).
َ‫َا ْل َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
Berkat rahasia-rahasia : ‫( هللا رسىل دمحما وأشهدأن إالهللا الإلً أن أشهد‬Aku
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad adalah utusan-Nya), berkat hikmat milyaran
bacaan : ‫( العظيم العلى باهلل ال ٕا قىة ال و حىل ال‬Tiada kuasa dan daya
melainkan atas kehendak Allah yang Maha Tinggi dan Maha
Agung).
َّ ‫َا َّلر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ
Dan berkat wibawa besar pemimipin kami Nabi Muhammad,
para keluarga dan sahabatnya yang mulia. Semoga Allah
senantiasa melimpahkan Shalawat dan salam kepada junjungan
kita Nabi Muhammad yang Ummi, para keluarga, sahabat, para
pejuang Agama Allah pria dan wanita, berkat bacaan surat al-
Fatihah: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam.
ِّ َ َ
‫َمالك َي ْو َم الد ْي َن‬
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang memiliki
(menguasai) hari pembalasan.
َ‫اك َن ْس َتي ْ ن‬
‫ي‬
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
‫ِإياك نيبد وِإي‬
ِ
Hanya kepada-Mu jua kami menghambakan (mengabdikan) diri
dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan.
Hizib Nahdlatul Wathan 76
Versi Digital
َ ْ َ َ ِّ َ ْ
‫الِصاط ال ُم ْست ِق ْي َم‬ ‫ِإه ِدنا‬
Abdikanlah kami dalam hidayah (agar tetap berada) di ajalan
yang benar.
َّ َ َ ْ ْ َ َ
َ‫الض ِّال ْ ن‬ ُ ْ ْ َ َ ْ ّٓ َّ َ َ
‫ي‬ ‫ِصاط ال ِذ ْي َن ان َي ْمت َع ِل ْي ِه ْم غ ْ ِي ال َمغض ْو ِب علي ِهم وْل‬ ِ
(yaitu) jalan (yang selalu ditempuh oleh) orang-orang yang
telah Engkau anugrahi nikmat (dan Engkau cintai), bukan orang-
orang yang Engkau murkai, dan bukan pula mereka yang sesat.
َ‫ي َي َار َّب ْال َي َالم ْ ن‬
َ‫ي ِم ْ ن‬
َ ْ
‫ي‬ ِ ِ ‫ِِم ن‬
Kabulkan, Kabulkan, Kabulkanlah (do’a kami) ! Tuhan semesta
Alam. !
َ‫ان َر ِّب َك َر ِّب ْالي َّزة َع َّما َيص ُف ْو َن َو َس ََل ٌم َع ََل ْال ُم ْر َسل ْ ن‬
‫ي‬
َ َ ْ ُ
‫سبح‬
ِ ِ ِ ِ
Tuhanmu yang memiliki keagungan Maha Suci dari apa yang
mereka urai terangkan. Salam sejahtera atas para Rasul.
َ‫َو ْال َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
َ َ َْ
‫الف ِات َحة‬

Bacalah surat al-Fatihah

Hizib Nahdlatul Wathan 77


Versi Digital
13. Penutup Hizib Nahdlatul Wathan

‫اعلم ان هذا الحزب‬،‫لطف به اللطيف الخبي‬،‫ثم قال ماميه الفقي‬


ٔ
)‫الفريد قد كان اصله مجرددعاءكتبته (مختِص اعَل اوائله واواخره‬
ٔ ٔ ٔ
‫لمارايت ان ابناء اليِص قليل اْلنصاف كثيا لميل واْلنحراف وْلحول‬
‫وْلقوة اْلباهلل اليزيزالحكيم‬.
penghimpun hizib yang pakir, sebelumnya memohon: semoga
Allah Yang Maha Lemah Lembut memperlakukanny dengan
lemah lembut pula, lalu berkata : ketahuilah bahwa hizib yang
istimewa ini pada dasarnya adalah sekedar do'a yang saya tulis
(dari awal sampai akhir pembentuk ringkasan), setelah melihat
bahwa anak-anak sekarang kurang waspada dan bijaksana,
serta banyak melakukan penyimpangan, tiada kuasa dan daya
kecuali dengan izin dan kehendak Allah Yang Maha Agung dan
bijaksana.
ٔ ٓ
‫ونشته عَل اْل خوان هكذ امسميا بدعاءنهضة الوطن وذلك نف اخرايام‬ ُ
ٔ
‫ ه يوم اْلحد المبارك راميامن هللا تياَل ان يديم مدرستنا‬٠٦٣١ ‫سنة‬
ٔ
‫عامرةمثمرة حاملة لواءاهل السنة والجماعة مدى الدهر خالصة‬
‫الب شاعت‬ ِ ‫مخلصة بييدة عن الدعاوى الخيالية والتقاليد اْلفرنجية‬
ُ ‫ي كثيمن شبان‬
‫اليش‬ ‫ورامت ب ن‬

Demikianlah Hizib ini saya sebarkan kepada para saudara saya,


dengan nama "Do'a Nahdlatul Wathan" pada hari Ahad yang
penuh barakah dan akhir tahun 1363 Hijrah, dengan harapan
Allah akan menjadikan madrasah kita selalu dan terus
berkembang dan produktif serta mempertahankan panji-panji
mazhab Ahlussunnah al Jama'ah sepanjang masa, dengan setia

Hizib Nahdlatul Wathan 78


Versi Digital
ikhlas dan jauh dari tuduhan-tuduhan fiktif (yang tidak
beralasan) dan tradisi-tradisi Negara Barat yang telah meluas
dan sangat digemari oleh mayoritas para pemuda akhir-akhir
ini.
ٔ ٔ ٔ
‫ثم بيدايام استحسنواان يكون ممز وما بتحصنات لطيفة واشاْلئقة‬
ٔ
‫مفيدة والحواعَل ذلك فاسيفتهم‬
Setelah beberapa hari berlalu, mereka minta agar hizib ini
dilengkapi dengan benteng-benteng gaib, dan rahasia-rahasia
yang baik, mumpuni dan berguna. mereka terus-menerus
mendesak, sehingga (permintaan) mereka saya penuhi.
ٔ
‫بمساعدةهوْلء الطَلب‬ ‫وان لم اكن من رمال المسالك رماءللثواب‬
Meskipun saya bukan tokoh (ahli) hikmat dan tasawuf, karena
mengharapkan pahala dan membantu para siswa.

‫فزدت عليه طبق المطلوب والمقصودبيون الواحداْلحد الميبود فجاء‬


‫ن‬
‫حاءلميب‬ ‫ن‬
‫الميب بحرف‬ ‫نف‬
Dengan pertolongan Allah Yang Maha Satu, Maha Esa, dan
tempat menghambakan (mengabdikan diri), hizib ini saya
tambahkan sesuai dengan permintaan dan harapan (mereka),
sehingga hizib ini tampil baru (dengan kegunaan yang lebih
lengkap), sebagaimana perubahan makna sebuah kata karena
penyisipan sebuah huruf.

‫فلذاسميته بدعاءنهضةالوطن اعتبارالماكان وبحزب نهصة الوطن اَل‬


‫ماعليه اْلن‬.

Hizib Nahdlatul Wathan 79


Versi Digital
Oleh karena itu, saya beri nama "Do'a Nahdlatul Wathan"
dengan memperhatikan bentuknya yang lama dan "Hizib
Nahdlatul Wathan" dengan memperhatikan keadaan sekarang.

‫فالقرئ مخي ن‬
)‫بي قراءته دعاء(بيدالصلوات المكتوبة وغيها‬
ٔ
‫فيختِصمايشاوه(ممَلصالحة) خوفامن الطول ن‬
‫وبي ميله‬
ٔ ٔ
‫حزباووردايوميافيقراه عَل مارايت بتمامه وهو ْلشك وْل ريب وْلرمم‬
‫غيب احسن وافيدواتم هذا‬

Pembaca diberi dua pilihan, yaitu antra membacanya sebagai


do'a (selepas shalat wajib dan lainnya) dengan meringkas apa
yang dikehendaki (dalam kalimat bahasa yang baik) untuk
menghindari waktu lama (dan rasa jenuh), dan membuatnya
sebagai Hizib dan wirid harian, sehingga dia akan membacanya
dengan lengkap, seperti yang kamu lihat. Dan itu tentu lebih
baik, lebih berguna dan lebih sempurna.

‫ثم بيد نحوثَلث سنوات إقتضت الحال اَل اختصاره وميله من‬
)‫مقررات المدرسة ليحفظه مميع الطَلب صغيهم وكبيهم‬
‫حرصاعَل تمام النفع المرمو‬
Demikianlah ! Kira-kira setelah tiga tahun berlalu, Situasi
menuntut hizib ini diringkas dan dijadikan salah satu kurikulum
madrasah (Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Banat) agar mudah
dihapal oleh para siswa (besar dan kecil), dan karena sangat
ingin memperoleh manfaat yang utuh.
َ ‫وغيةعَل الدين الحنيف نف هذااليِصالذى عم فيه الفساد‬
‫وكيفيه‬
‫الزيغ واْللحاد وتَلطمت فيه امواج البدع والضَلل وِصت رسوم‬

Hizib Nahdlatul Wathan 80


Versi Digital
ٔ
ِ -‫نسال هللا السَلمة‬
‫فاخيته اختصارامفيدا وسبكته‬ -‫الحال غي الحال‬
‫سبيكا مديدا مضيفااليه بيض فوائد لطيفة واشارفائقة منيفة‬
Serta karena semangat beragama yang sangat besar pada masa
ini, yaitu era yang penuh kerusakan (anarchis), penuh
penyelewengan dan kekufuran gelombong bid'ah dan
kesesatan saling menghantam, dan lukisan situasi tidak lagi
mencerminkan aslinya (penghianatan dan kemunafikan
merajalela)-Kita mohon keselamatan kepada Allah. Maka saya
susun ringkasan Hizib ini dengan penuh guna, saya atur dalam
bentuk baru, dan ditambah dengan beberapa manfaat dan
rahasia gaib yang mumpuni (tiada tanding).

‫بي اْلخوان واْلصحاب فحفظوه عن ظهر قلب بفضل الملك‬ ُ


‫ونشته ن‬
‫الوهاب وميلوه وردهم بالغدوواْلصال‬
Ringkasan Hizib ini lalu saya sebar kepada para saudara dan
sahabat untuk dihafal diluar kepala atas karunia Sang raja Yang
Maha Memberi karunia, dan dijadikan sebagai wirid pagi dan
sore.

‫فتح هللا‬-‫المخلصي نف اقرب حال‬


‫ن‬ ‫ن‬
‫الياملي‬ ‫فشهدوامامن هللا به عَل‬
‫ن‬
‫المقربي بطه‬ ‫ن‬
‫اليارفي وميلناواياهم من عباده‬ ‫علينا وعليهم فتوح‬
Mereka menyaksikan (membuktikan) apa yang diberikan oleh
Allah kepada mereka yang mengamalkannya dengan ikhlas
dalam waktu dekat (tidak Lama) - Semoga Allah membuka
untuk kita dan mereka apa yang diperoleh oleh orang-orang
yang 'Arif billah dan semoga pula kita dan mereka termasuk
hamba-Nya yang selalu dekat dengan-Nya (Muqarrabin).

Hizib Nahdlatul Wathan 81


Versi Digital
‫ِمي ثم ن‬
‫مي ن‬ ٓ
‫اْل ن‬
‫ِمي‬
Kabulkan, berkat Tha Ha (nabi Muhammad) yang terpercaya,
kabulkan dan kabulkanlah (do'a kami) !

‫ ه‬٠٦٣٦ ‫سنة‬

Tahun 1363 Hijrah

14. Ikhtisar Hizib Nahdlatul Wathan


َ ْ َ َ ْ
‫ِإخ ِت َص ُار ِح ْز ِب ن ْهض ِة ال َوط ِن‬

Ikhtisar Hizib Nahdlatul Wathan


َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ِّ ُ ْ ُّ َ َ ُّ َ َ َّ ُ ُّ َ
‫شك ْن ف َيك ْون َع ِّم ْرن ْهضة ال َوط ِن الد ْي ِن َّية ا ِْل ْسَل ِم َّية‬ِ ‫اح ي َاقيوم ِب‬
‫اللهم ي ْ ي‬
ِّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُّ ْ َ َٰ
‫ ثَلثا‬- ‫َعَل َمذه ِب أه ِل السن ِة والجماع ِة ِإَل يو ِم الدي ِن‬
ْ

Ya Allah ! Engkau yang selalu hidup dan terjaga (mengatur


alam), dengan rahasia firman-Mu “Kun Fayakun” tumbuh
kembangkanlah Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah
menurut mazhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah sampai hari
kiamat 3x.
َ‫ي َو َ َرث َة ْا َْل ْنب َياء ْال َيامل ْ ن‬
‫ي‬ َ‫ي إ َل ْي َها َو ْال ُمح ِّب ْ ن‬
َ‫ام َي ْل َنا َو َمم ْي َع ْال ُم ْن َتسب ْ ن‬
ْ ‫َو‬
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
‫ي‬َ‫ْال ُم ْخلص ْ ن‬
ِ ِ
Dan jadikanlah kami dan semua orang yang bergabung di
dalamnya (NWDI) serta para pencinta menjadi pewaris para
Nabi (‘ulama’) yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan yang
ikhlas beramal.

Hizib Nahdlatul Wathan 82


Versi Digital
َ َ َ ْ َْ ْ َُّ ‫ب ْا ُلي ُل ْوم‬
‫الش ِع َّي ِة َوافتح َعل ْينا َو َعل ْي ِه ْم‬ َ ‫ض َع َل ْي َن َاو َع َل ْيه ْم َس َحا ئ‬ْ ‫َوَأف‬
ِ ِ ِ ِ
َّ ِّ ُ َّ َ َ ْ َ َ َْ
‫أبواب المي ِار ِف اللدني ِة‬
Dan limpahkanlah kepada kami dan mereka ilmu-ilmu syari’ah
laksana air hujan yang penuh arti dan manfaat. Dan bukanlah
bagi kami dan mereka berbagai pintu ilmu ladunni.
ََ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ‫َ ْ نُ ن‬
ْ ‫الت ْوف ْيق َوْاْل ْست َق َامة َو‬
‫ام َم ْع لنا‬ ِ ِ ِ ِ َ ِ ‫ي علينا وعلي ِهم ِب َٰكم ِال ال ِهداي َ ِة و‬ ‫وام‬
ْ ِّ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ‫َو َل ُهم خ‬
ْ َ ْ
‫ي الدنيا واْل ِخرِة وثبت أقدامنا وأقدامهم ِ ِْلعَل ِء ك ِلم ِة الدي ِن‬ِ ‫ي‬

Dan anugrahkanlah kepada kami dan mereka hidayah, taufik


dan istiqamah yang sempurna.Himpunlah untuk kami dan
mereka kebahagiaan (di) dunia dan akhirat. Berilah kami
kekuatan menjunjung tinggi ajaran agama-Mu (Islam).

‫ب‬ َ‫ي ُق ُل ْوب َنا َو ُق ُل ْوبه ْم َأ ْم َمي ْ ن‬


َ ‫ي َي ُامج ْي‬ َ‫ف َب ْ ن‬ ْ ‫ام َم ْع َكل َم َت َنا َو َكل َم َت ُه ْم َوَأ ِّل‬
ْ ‫َو‬
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِّ َ
‫ي َي َام ِالك َي ْو ِم الد ْي َن‬ َ‫اث ْال ُم ْس َتغ ْيث ْ ن‬ َ َ َ َ‫َّ ْ ن‬
‫الس ِائ ِلي ي ِاغي‬
ِ ِ
Satukanlah bahasa (ide dan pemahaman) kami dan mereka.
Jadikanlah kami dan mereka semua saling mencinta. Ya Allah,
Engkau yang memenuhi do’a para peminta, Engkau yang
menolong para pemohon pertolongan, Engkau yang memiliki
yaumiddin (hari kemudian) ;
َ ُّ َ َ
-‫ ثَلثا‬- ‫اح َياق ُّي ْو ُم‬‫ي‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ْ ‫الس َٰم َوات َوْا َْل‬ ُ‫اك َن ْس َتي ْ ن‬
َّ ‫ي َي َابد ْي َع‬ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ
‫إياك نيبد وِإي‬
‫ي‬ ِ ِ َ ِ ِ
َ‫الراحم ْ ن‬ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ
‫ ثَلثا‬- ‫ي‬ ِ ِ َّ ‫ ياأرحم‬-‫ ثَلثا‬-‫ياذالجَل ِل وا ِْلك َر ِام‬
hanya kepada-Mu kami mengabdikan diri, dan memohon
pertolongan. Ya Allah Engkau pencipta utama langit dan
bumi.Engkau yang selalu hidup dan terjaga 3x Engkau yang

Hizib Nahdlatul Wathan 83


Versi Digital
memiliki keagungan dan pemberi kemuliaan 3x Engkau yang
maha penyayang diantara para penyayang 3x.
َ ََ ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُِ ْ َ َ ْ َ ْ
‫ف َعن َاو ْارزقنا َو َب ِارك لن َاو ْارف ْع‬ ‫ِارحمنا واسينا وانِصنا واه ِدن اوعافنا واع‬
َْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ِ ْ ْ َ َ َٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
‫أوطاننا ِبنهض ِة الوط ِن ِإَل سم ِاء ا ِْل ِرتق ِاء والسياد ِة وال ِهداي ِة مع اْلم ِن‬
ِّ ‫َو ْال ِي َن َاي ِة َو‬
‫الر َع َاي ِة‬
Sayangi dan rahmatilah kami, tutupi (dosa dan aib) kami,
tolonglah kami, berikanlah hidayah kepada kami, jadikanlah
(tubuh) kami sehat dan afiat, ampunilah kami, anugrahkan rizki
kepada kami, dan (limpahkanlah) barakah kepada
kami,Angkatlah derajat Negara kami melalui Nahdlatul Wathan
ke tingkat kemajuan, kesejahtraan, dan hidayah setinggi langit,
dengan penuh keamanan, perhatian dan perlindungan-Mu.
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ
‫اه ن ْهض ِة ال َوط ِن‬
ِ ‫ونور ِبَلدنا ِبأنج ِم نهض ِة الوط ِن وعمر ِبَلدنا ِب ِمي‬
Terangilah (berilah hidayah kepada para penduduk) Negara
kami dengan (putra-putri/ulama) Nahdlatul Wathan yang
laksana bintang kemintang memancarkan sinar, dan subur
makmurkan Negara kami dengan ilmu-ilmu Nahdlatul Wathan,
laksana air (penyubur tanah dipermukaan bumi).
َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ِّ َ َ
‫اح ِة ِلقل ْو َبنا َوأ ْبد ِاننا‬
‫ويشلنا أمورنامع الر‬
Mudahkanlah bagi kami (mengatasi) segala urusan kami
dengan hati lapang dan senang, serta tubuh yang sehat.
ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ
‫هلل ياك ِر ْي ُم َي َاو ِاس َع ال ُج ْو ِد َي َاب ُّر َي َار ِح ْي ُم‬ ‫ض عنا ديوننا يااهلل يااهلل ياا‬
ِ ‫واق‬

Hizib Nahdlatul Wathan 84


Versi Digital
Bebas-lunaskan hutang –hutang kami, ya Allah 3x Engkau maha
pemurah, engkau yang selalu memberi , berbuat baik dan maha
penyayang.
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
‫َواك ِفنا ِب َحَل ِلك َع ْن َح َر ِامك َوأغ ِننا ِبفض ِلك َع َّم ْن ِس َواك‬

Buatlah kami cukup dengan apa yang engkau halalkan dan


hindarkan kami dari apa yang engkau haramkan. Dengan
kemurahan dan pemberian-Mu, jadikanlah kami tidak
membutuhkan siapapun selain Engkau.
ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َٰ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ ‫َ َ ن‬
‫اسط َي َاود ْود‬
ِ ‫ياغ ِ يب ياح ِميد يامب ِدئ يا م ِييد يارحمن يار ِحيم ياب‬
ُ ً َ ْ َْْ َ َ
‫ش ال َم ِج ْي ِد َياف َّياْل ِل َم ُاي ِر ْيد‬
ِ ‫ياذاالير‬
Ya Allah Engkau yang Maha Kaya dan Terpuji, maha pencipta
(pertama) dan mengembalikan, Maha pengasih dan penyayang,
maha memberi kesenangan dan mencintai, pemilik Arsy yang
agung, dan Maha Kreatif terhadap apa yang kau inginkan.
ُ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َّ َ َٰ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َٰ َ
‫الص َمد ْل ِإله ِإْلأنت ُس ْب َحانك ِإ نن كنت‬ ‫ْل ِإله ِإْلأنت الو ِاحد اْلحد الفرد‬
َٰ
ٓ ‫ص كه َٰي ٓي‬ٓ ٓ ‫ص ٓك َٰه َٰي ٓي‬
ٓ ‫ي ٓك َٰه َٰي ٓي‬ َّ َ
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ص‬ ِِ ‫ِمن‬

Tiada Tuhan selain Engkau yang satu, Maha Esa danTunggal,


serta tempat bergantung. Tiada Tuhan selain Engkau. Engaku
maha suci, sedangkan aku benar-benar sebahagian dari orang-
orang yang zalim. Kaf Ha Ya ‘Ain Shad 3x (Allah lebih
mengetahui maknanya),
َ
ْ َ ‫اه ْم َع ََٰل َم ْن َظ َل َم َنا َوأ َه َان َنا ب َم َان‬
ُّ ‫ِص َت ب ِه‬
‫الر ُس َل‬
ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
‫انِصنا وِإي‬
ِ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 85


Versi Digital
Tolonglah kami dan mereka menghadapi orang yang menzalimi
dan menghina kami dengan apa yang kau pergunakan
menolong para Rasul-Mu.
َ ْ َ ََََ َ َ َ‫الش ْي َطان َو َن ْزغه َو َب ْ ن‬
َّ َ‫َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ن‬
‫ي َم ْن ْلطاقةلن ِاب ىه ِم ْن خل ِقك‬ ‫ِ ى‬ ِ ‫وحل بيننا وبي‬
‫ي‬َ‫َأ ْم َمي ْ ن‬
ِ
Dan jauhkanlah kami dari setan dan tipu dayanya serta semua
makhluk-Mu yang tidak mampu kami hadapi.
َّ َّ َُ َ ْ ُ‫َ َ ُّ َ َ ْ ن‬
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ‫اش‬ ‫ياق ِوي يام ِتي اك ِفن‬

Engkau Tuhan yang maha kuat dan kokoh , peliharalah kami


dari kejahatan orang-orang zalim.

‫َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق‬


Ha Mim ‘Ain Sin Qaf 3x (Allah lebih mengetahui maknanya).
َ َ
ُ َٰ ْ َ َّ َ ُْ ‫ُا ْر ُد ْد َع َّنا َو َع ْن ُه ْم َك ْي َد ْاْل ْع َد ِاء َوْاْل‬
‫ش ِار َوالظل َم ِة َوال ُح َّس ِاد ِإَل ن ُح ْو ِر ِه ْم‬
Kembalikanlah dari kami dan mereka, tipu daya semua musuh,
orang jahat, orang zalim dan orang hasad (dengki),(bagaikan
bumerang menyerang balik dan menyambar putus) pangkal
tenggorokan mereka sendiri.
َٰ ْ ُ ْ َ َٰ ْ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ِّ َ َ
‫س َعَل ُو ُم ْو ِه ِه ْم َوا ْم َو ِال ِه ْم َواشدد َعَل‬‫ومز قهم كل ممز ٍق واط ِم‬
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َٰ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ
‫قلو ِب ِهم واغلل اي ِديهم وارملهم وامسخهم عَل مكان ِت ِهم فَليست ِطييون‬
َ َ ّٓ ْ َ ْ َ َ َّ ‫ْ ُ ن‬
‫ب ِال ْينا‬‫ز وْلالم ِج‬
‫الم ِ ي‬
Binasakanlah wajah-wajah dan harta kekayaan mereka. Kunci
mati hati mereka, dan belenggulah kaki tangan mereka.

Hizib Nahdlatul Wathan 86


Versi Digital
Lumpuhkanlah mereka di tempat mereka berada, agar tidak
dapat berjalan dan menemui kami.
َْ َ ‫َو ْاق َط ْع َأ ْع َن َاق ُه ْم ب َس ْيف َق ْهر َك َي‬
َ ‫اعز ْي ُز َي َاق َّه ُار َيا َقو ُّي َي‬
‫ام َّب ُار َي ُامنت ِق ُم‬ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ
‫است ُار‬ ‫ي‬

Binasakan meraka dengan keperkasaan-Mu , bagaikan pedang


tajam memenggal leher mereka. Ya Allah Engkau yang Maha
Agung , Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Keras (tegas), Maha
memberi balasan dan Maha Pema’af/pengampun !
َ ‫َا ُّلل ُه َم ْارمه ْم ب َس ْهم َك‬
‫الصا ِئ ِب‬ ِ ِ ِ ِ
a Allah ! Panahlah mereka dengan anak panah-Mu yang tepat
sasaran
َّ َ ْ ْ َّ ُ ُّ َ
‫اح ِرق ُه ْم ِب ِش َه ِابك الث ِاق ِب‬ ‫اللهم‬

Ya Allah ! Bakarlah mereka dengan api-Mu yang panas menyala

ِّ ٓ ٓ ٓ ٓ َٰ ٓ ٓ َٰ َٰ ٓ ْ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
ُ ّّ ‫ش َْل إ َٰل َه إ َّْل‬
– ‫اّٰلل‬ ِ ِ ِ ‫يامن يقول ِلشب ِكن فيكون كون كهييص حميسق ِب‬
‫ثَلثا‬
Ya Allah yang mengatakan "Kun Fayakun" (jadilah maka
terjadilah ia), setiap menghendaki sesuatu. Gabungkanlah
rahasia Kaf Ha Ya 'Ain Shad dan Ha Mim 'Ain Sin Qaf (Allah yang
lebih mengetahui maknanya) dengan rahasia La Ilaha Illallah
(Tiada Tuhan Selan Allah)3x

Hizib Nahdlatul Wathan 87


Versi Digital
َٰ َ َ َُْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
‫س َوْل ِبال َو ِاسط ِة ْلقد َرة ل ُه ْم َعَل ِإ ْي َص ِال‬
ِ ‫أعداؤن َالن ي ِصلوا ِإلينا ْ ِب َالن‬
‫ف‬
َ َ َ ْ َ َ َ
َّ ‫الس ْوء إل ْي َنا ب َحال م َن اْل ْح َوال َوْلإَل ن ْهضةال َو َطن َوْلإَل‬
َ
‫الص ْول ِت َّي ِة‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُّ
ّّ ْ
ِ ‫ِب َرح َم ِة‬
‫اّٰلل – ثَلثا‬

Musuh-musuh kami tidak akan sampai kepada kami, baik


secara lansung maupun melalui perantara. mereka tidak
berdaya menyampaikan kejahatan kepada kami dengan cara
apapun (dan dalam keadaan bagaimanapun), dan tidak pula
kepada Nahdlatul Wathan, serta Shaulatiyah dengan Rahmat
Allah 3x
ُْ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
‫اع ِمل ْو ِام ْن َع َم ٍل ف َج َيلناه ه َب ًاء َمنث ْو ًرا‬‫وق ِدمنا ِإَل م‬
Kami membuktikan lansung perbuatan yang mereka lakukan,
lalu kami jadikan berterbangan bagaikan debu, dalam keadaan
terlaknat
ً ْ َ ُ ِّ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ َ‫َ ْ ُ ْ ْ ن‬
‫ي أ ْين َما ث ِقف ْوا أ ِخذ ْوا َوقتل ْوا تق ِت ْيَل‬ ‫مليو ِن‬
Mereka pasti ditangkap, dibalas dan dibunuh dengan sadis di
manapun mereka ditemukan (berada).
َّ ُ َ َ َ َٰ َ َ ْ
َ‫الظا لم ْ ن‬ َ ْ ْ ُ َ َ َ ً ْ ْ َ ُّ َ َ َ ً ْ َ ُّ َ َ ُ ّّ َ
‫ي‬ ِِ ‫اِصين وذ ِلك مزاء‬ِ ِ ‫واّٰلل أشد بأسا وأشد تن ِكيَل ومالهم ِمن ن‬
Siksa Allah sangat berat dan keras. sementara tidak ada yang
menolong atau membela mereka. itulah balasan orang-orang
yang zalim.
ُ ْ َ َ
‫شاه ِت ال ُو ُم ْوه – ثَلثا‬
Wajah-wajah mereka itu menjadi buruk ! 3x

Hizib Nahdlatul Wathan 88


Versi Digital
َ ْ ِّ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ََ َ
‫خ الق ُّي ْو ِم‬ ‫وعن ِت الوموه ِالل ي‬
Wajah-wajah mereka tunduk di hadapan Allah yang selalu
hidup dan terjaga (tak pernah tidur)
َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ْ ُ َ ‫َو َق ْد َخ‬
‫اب َم ْن َح َم َل ظل ًما َو َع ِم َي ِت اْل ْب َص ُار َوكل ِت اْلل ُس ُن َو َر َمف ِت‬
َ َّ َ ََ ُُْ
‫القل ْو ُب فَلت ْس َم ُع ِإْله ْم ًسا‬
Orang-orang yang berbuat zalim benar-benar rugi, mata
merekapun buta. lidah mereka kelu-kaku. dan hati mereka
tergoncang resah yang kamu dengar adalah bisikan (yang
samar).
َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
‫ف الخ ِب ْ ُي‬ ‫ْل تد ِركه اْلبصار وهويد ِرك اْلبصار وهو الل ِطي‬
Dia tidak bisa dilihat semua mata, Dia selalu melihat semua
mata (orang-orang) yang melihat itu. Dia Maha Halus dan
Mengetahui.
ْ ْ ُ ُ َّ َ ٌ ‫إ َّن َر ِّ ْن َلط ْي‬
‫ف ِل َم َايش ُاء ِإنه ه َوال َي ِل ْي ُم ال َح ِك ْي ُم‬ ِ ‫ِ ِي‬
Sesungguhnya Tuhanku maha lemah Lembut terhadap apa
yang dikehendaki. Dialah yang benar-benar Maha mengetahui
lagi Bijaksana.
ٌ ‫اّٰلل َلط ْي‬
‫ف‬ َ ّّ ‫ِص ًة إ َّن‬
َّ َ‫ض ُم ْخ ن‬ َّ ‫اّٰلل َأ ْن َز َل م َن‬
ُ ‫الس َم ِاء َم ًاء َف ُت ْصب ُح ْا َْل ْر‬ َ ّّ ‫َأ َل ْم َت َ َرأ َّن‬
ِ ِ ِ ِ
َ
‫خ ِب ْ ٌي‬
Perhatikanlah ! Allah telah menurunkan Hujan dari langit,
membuat Bumi subur menghijau. Sesungguhnya Allah maha
Halus Lagi Maha Mengetahui.

Hizib Nahdlatul Wathan 89


Versi Digital
َ َٰ َّ ْ َ ْ َ ْ ‫ال َح َّبة م ْن َخ ْر َدل َف َت ُك ْن ن‬
َ ‫ب إ َّن َها إ ْن َت ُك م ْث َق‬َُ َ
ِ ‫ف صخ َرٍة أو ِف السمو‬
‫ات‬ ِ‫ي‬ ٍ َ ِ ٍ ِ ْ ِ َ ِ َّ ‫َياب ن ي‬
َ ٌ ْ َ ّّ َّ ُ ّّ َ
‫ف خ ِب ْ ٌي‬ ‫ض َيأ ِت ِبهااّٰلل ِإن اّٰلل ل ِطي‬ ْ ْ ْ
ِ ‫أو ِف اْلر‬
(Lukman berkata): Hai Anakku ! sesungguhnya jika ada
(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi berada didalam batu, di
atas langit atau berada dalam (perut) Bumi, maka Allah akan
membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha
Mengetahui.
ً َ َ َ َ ّّ َّ َ ْ ْ َ ّّ َ َٰ ْ َّ ُ ْ ُ ْ ‫َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َٰ ن‬
‫اّٰلل كان ل ِط ْيفا‬ ِ ‫ف ب ُيو ِتكن ِمن أيا ِت‬
‫اّٰلل وال ِحكم ِة ِإن‬ ‫واذكرن مايتَل ِ ي‬
َ
‫خ ِب ْ ًيا‬
Ingat ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu) yang selalu
dibaca dalam rumahmu. Sesungguhnya Allah Maha Lemah
lembut lagi Maha Mengetahui.
َ َ َ ََ ْ َْ ُ َ ُ ُ ٌ ‫ّٰلل َلط ْي‬
ُ ّّ ‫َا‬
‫ف ِب ِي َبا ِد ىه َي ْرزق َم ْن َيش ُاء َوه َو الق ِو ٌي ال َي ِز ْي ُز أْل َي ْيل ُم َم ْن خل َق‬ ِ
َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ
‫ف الخ ِب ْ ُي‬ ‫وهو الل ِطي‬
Allah Maha Lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya dengan
memberi rizki kepada yang dikehendaki. Dialah Yang Maha Kuat
dan Maha Mulia.
ْ ‫اسم َك َا َّللط ْيف ْال َخب ْي ْال َيل ْيم ْال َحك ْيم ْال َقو ِّي ْال َيز ْيز ُا ْل ُط‬
‫ف‬ ْ َّ ُ ُّ َ
ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ‫اللهم ِب‬
ِّ ِّ ‫ب َن َاوب َن ْه َض ِة ْال َو َطن ِف ْي َما َم َر ِت ب ِه ال َم َق ِاد ْي ُر نف‬
‫الش َوال َيل ِن‬ ِ ِ ِ ِ ِ
Ya Allah ! dengan nama-Mu : al-Lathif, al-khabir, al-Hakim, al-
Qowiy, al-Aziz, Lemah lembutlah kapada kami, dan Nahdlatul
Wathan dalam menjalani takdir yang Engkau beri (tetapkan)
baik secara tersembnyi maupun secara terang-terangan.

Hizib Nahdlatul Wathan 90


Versi Digital
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ٌ ْ َ ٌ ْ َ ُ ّّ َ ٌ ‫ّٰلل َلط ْي‬
ُ ّّ ‫َا‬
‫ح ق ُي ْو ٌم ْل َين ُام‬‫ي ي‬‫َل‬ِ ‫ز‬‫أ‬ ‫م‬ ‫ي‬‫د‬ِ ‫ق‬ ‫ظ‬ ‫ي‬‫ف‬ِ ‫ح‬ ‫ّٰلل‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ى‬ ‫اد‬
ِ ‫ب‬َ ‫ف بي‬
ِ ِ ِ
Allah Maha Lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya, Maha
Pemelihara, Maha Utama (terdahulu), Maha Abadi, dan selalu
Hidup dan Terjaga, tak pernah tidur.
ً َ ُ َّ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ
‫ف َوْل ُيش ِي َرن ِبك ْم أ َحدا‬ ‫وليتلط‬
Dan hendaklah dia selalu lemah lembut, dan janganlah sekali-
kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
َ ‫ِصاط ُم ْس َتقيم َت نْ ني‬ َٰ َ َ‫َٰ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ن‬
‫يل‬ ِ ٍ ِ ٍ َ ِ ‫ي عَل‬ ‫ِن الح ِكي ِم ِإنك ل ِمن المرس ِل‬
ِ ‫يس والقر‬
َ ُ َ ْ َُ ْ ُ ُ َ َ ُْ َ ً ْ َ َ ُْ َّ ‫ْال َيزيز‬
‫الر ِح ِيم ِلتن ِذر قوما ما أن ِذر ِباؤهم فهم غ ِافلون‬ ِ ِ
Yasin (Allah lebih mengetahui maknanya), Demi Al-Qur'an yang
penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari
para rasul yang (selalu dan) tetap berada di atas jalan yang
benar, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Mulia
lagi Maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada
bangsa yang lalai (dan terbelakang), karena belum pernah
memperoleh peringatan, semenjak nenek moyang mereka
(sebelumnya).
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َٰ َْ ْ ََ
‫لقد َح َّق الق ْو ُل َعَل أ ك َ ِي ِه ْم ف ُه ْم ْل ُيؤ ِمنون‬
Sesungguhnya perkataan (ketentuan Allah) kepada mayoritas
mereka telah terbukti benar, lalu mereka tidak beriman.
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ ‫َّ َ َ ْ َ ن‬
‫ه ِإَل اْلذق ِان ف ُه ْم ُمق َم ُح ْون‬
‫ِإنا ميلنا ِ يف أعن ِاق ِهم أغَلْل ف ِ ي‬

Hizib Nahdlatul Wathan 91


Versi Digital
Sesungguhnya kami telah membelenggu leher dan tangan
mereka menjadi satu menekan dagu, karena itu mereka
tertengadah (tak mampu merunduk menutup malu).
َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ْ َ ّْ َ َْ ْ ََْ َ َ
‫ي أ ْي ِد ْي ِه ْم َسدا َو ِم ْن خل ِف ِه ْم َسدا فأغش ْيناه ْم ف ُه ْم ْل‬‫وميلنا ِمن ب ن‬
ِ
َ ُ ُْ
‫ِصون‬ ِ ‫يب‬
Di depan dan belakang mereka kami adakan dinding, lalu kami
tutup mata mereka, sehingga tidak dapat melihat.
َ ُ ُْ َ ْ َُ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌ ُ
‫ِص ْون‬
ِ ‫م فهم ْليب‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapat
melihat.
َ َّ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َيتكل ُم ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapat
berbicara.
َ ُ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْي ِقل ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapar
berfikir dan mengerti.
َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ُْ ٌ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْر ِم ُي ْون‬
‫صم بكم ع ي‬
(Mereka) tuli, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapat
kembali (menemukan kebenaran).
َ ُ َ ْ ُ َ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ ٓ َٰ
‫ِص ْون‬ ‫حم حم حم حم حم حم حم ْلين‬

Hizib Nahdlatul Wathan 92


Versi Digital
(Berkat) Ha Mim 7x (Allah Yang Mengetahui Maknanya),
mereka tidak akan memperoleh kemenangan.
َٰ َ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
‫س َوْل ِبال َو ِاسط ِة ْلقد َرة ل ُه ْم َعَل ِإ ْي َص ِال‬ِ ‫أعداؤنا َلن ي ِصلوا ِإلين ْا ِب َالن‬
‫ف‬
َ َ َ ْ َ َ َ
َّ ‫الس ْوء إل ْي َنا ب َحال م َن اْل ْح َوال َوْلإَل ن ْهضة ال َوطن َوْلإَل‬
َ َ
‫الص ْول ِت َّي ِة‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُّ
ّّ ْ
ِ ‫ِب َرح َم ِة‬
‫ ثَلثا‬- ‫اّٰلل‬
Musuh-musuh kami tidak akan sampai kepada kami, baik
secara lansung maupun melalui perantara. mereka tidak
berdaya menyampaikan kejahatan kepada kami dengan cara
apapun (dan dalam keadaan bagaimanapun), dan tidak pula
kepada Nahdlatul Wathan, serta Shaulatiyah dengan Rahmat
Allah 3x
َ ُ ّّ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َ
‫اّٰلل َعل ْي ِه ْم‬ ‫علي ِهم د ِائرة السو ِء وغ ِضب‬

Mereka akan dapat giliran (untuk dibinasakan), dan Allah


membenci mereka
َ ُ ّّ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ
‫اّٰلل َعل ْي ِه ْم‬
‫فأصبحوا ْليرى ِإْلمس ِاكنهم دمر‬
Maka mereka tidak lagi dikenal kecuali melalui (sia-sia) tempat
tinggal mereka. Allah telah membinasakan mereka.
َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ّّ َ ْ ُ ْ ٌ ْ َ ْ ُّ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
‫ب َعل ْي ِه ْم َر ُّبك‬‫ثم عموا وصموا ك ِثي ِمنهم واّٰلل اركسهم ِبماكسبوا فص‬
َّ ُ َ َ َ َٰ َ
َ‫الظالم ْ ن‬ ََ َ ْ َ
‫ي‬ ِِ ‫اب وذ ِلك مزاء‬ ٍ ‫سوط عذ‬
Kemudian kebanyakan mereka menjadi buta dan tuli, padahal
allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, sebab usaha
mereka sendiri. Karena itulah Tuhanmu menimpakan kepada

Hizib Nahdlatul Wathan 93


Versi Digital
mereka cemeti azab. dan itulah balasan bagi orang-orang yang
zalim.
َُ ْ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ
‫اس قد َم َم ُي ْوا لك ْم‬ ‫وِإن مندنالهم الغ ِالبون ال ِذين قال لهم الناس ِإن الن‬
ُ َ ْ َ
‫فاخش ْو ه ْم‬

Sesungguhnya pasukan kamilah yang menang, yauti mereka


yang pernah diancam orang : semua orang yang mengumplkan
(kekuatan) hendak menyerangmu, karena itu takutlah kepada
mereka !
ْ ُ ‫يم ًانا َو َق ُال ْوا َح ْس ُب َنا‬
َ ‫َف َز َاد ُه ْم ِا‬
‫هللا َو ِن ْي َم ال َو ِك ْي ُل‬
Kemudian ternyata pernyataan itu justeru menambah kekuatan
iman mereka, dan menjawab; Allah yang Maha Melindungi
cukup bagi kami.
َ ْ َ ْ ََْ َ
‫هللا َوفض ٍل ل ْم َي ْم َس ْس ُه ْم ُس ْو ٌء‬ َ
ِ ‫فانقل ُبوا ِب ِن ْي َم ٍة ِمن‬
Maka mereka kembali membawa nikmat dan karunia
(kemenangan) dari Allah, tanpa mengalami bencana apapun.
ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َّ َ
‫هللا ذ ْوفض ٍل َع ِظ ْي ٍم‬ ِ ‫وات َب ُيوا ِرضوان‬
‫هللا و‬

Mereka tetap menjalani apa yang disenangi oleh Allah. Allah


mempunyai karunia yang sangat besar.
ً َ َ
‫َسَل ٌم ق ْوْل ِم ْن َر ِّب ِح ْي ٍم‬
(Kepada Mereka diucapkan) "Salam" sebagai ucapan selamat
dari Allah Tuhan yang maha penyayang.

Hizib Nahdlatul Wathan 94


Versi Digital
َ‫َس ََل ٌم َع ََٰل ُن ْوح نف ْال َي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ٍ
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada Nabi Nuh.
َٰ َ
‫َسَل ٌم َعَل ِا ْب َر ِاه ْي َم‬

Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim.


َ َ َٰ َ
‫َسَل ٌم َعَل ُم ْو َد َوه ُار ْون‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada Nabi Musa Dan
Harun.
َ‫َس ََل ٌم َع ََٰل ا ْل َياس ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada Nabi Ilyas.
َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ
‫َسَل ٌم َعل ْيك ْم ِط ْبت ْم فادخل ْوهاخ ِال ِد ْي َن‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepadamu, Kamu termasuk
yang berbahagia, masuklah ke dalam Syurga dan tinggallah
dengan bahagia selamanya.
َ ْ َ ْ َّ ِ َ َ ٌ َ َ
‫ب َمطل ِع الف ْج ِر‬‫سَلم ِه ح‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan (atasmu) di malam itu,
sampai pagi menyinsing.
ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ُ ُّ َ
‫ب‬َٰ ‫السَل ِم َو ِبك ِّل ْاس ٍم ِم ْن أ ْس َم ِائكا ال ُح ْس ن‬ ‫اللهم إنانسألك باس ِمك‬
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ِ َّ َّ َ ِ َ َ َ
‫ات أن تسلمنا وتحفظنا وتحفظ ِدينناوأهلنا وأوْلدنا‬ ِ ‫و ِبك ِلم ِاتك التام‬
َ َْ َ َ َٰ ْ َ َ َْ َ َ ََْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ ََ َ ََْ
‫ات‬
ِ ‫ات والياه‬ ِ ‫وأموالنا وأصح َابنا ومد ِارسئا ونهضة الوط ِن ِمن اْلف‬
‫ي‬َ‫ش َخ ْلق َك أ ْم َمي ْ ن‬
ِّ َُ ‫َوم ْن‬
ِ ِ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 95


Versi Digital
Ya Allah ! , nama-Mu "Assalam", dan setiap nama dalam Asma'
Husna, serta setiap kata dalam ayat-ayat-Mu yang sempurna,
Kami mohon; selamatkanlah kami, peliharalah kami, agama
kami, keluarga dan anak-anak kami, harta benda dan sahabat-
sahabat kami, madrasah-madrasah kami dan Nahdlatul Wathan
dari segala petaka dan Virus bala' serta dari kejahatan semua
makhluk-Mu.
ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ َٰ َٰ ٓ
‫س ق ال َٰر َٰح ٓم ن‬ ‫كهييص ط‬

Kaf Ha Ya 'Ain Shad Tha Ha Sin Qaf Alif lam Ra Ha Mim Nun
(Allah lebih mengetahui maknanya).
َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
‫اِص ْي َن‬
ِ ِ ‫الن‬ ‫انِصنا ف ِإنك خي‬
Tolonglah kami, sesungguhnya Engkaulah Penolong terbaik.
َ‫َو ْاف َت ْح َل َنا َفإ َّن َك َخ ْ ُي ْال َفاتح ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
Dan berilah kami kemenangan, sesungguhnya Engkaulah
Penakluk dan Pemberi kemenangan yang terbaik.
َ‫الرازق ْ ن‬ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ
‫ي‬ ِ ِ َّ ‫وارزقنا ف ِإنك خ ُي‬
Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkaulah Pemberi rizki yang
terbaik.
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
‫فرلنا ف ِإنك خ ْ ُي الغ ِاف ِر ْي َن‬
ِ ‫واغ‬
Ampunilah (dosa-dosa) kami, Engkaulah Yang Maha
Pengampun.
َ‫اح َف ْظ َن َافإ َّن َك َخ ْ ُي ْال َحافظ ْ ن‬
‫ي‬ ْ ‫َو‬
ِ ِ ِ
Hizib Nahdlatul Wathan 96
Versi Digital
Dan Peliharalah kami, Engkaulah Pemelihara terbaik.
ْ ُ ّّ ‫َف َس َي ْكف ْي َك ُه ُم‬
َّ ‫اّٰلل َو ُه َو‬
‫الس ِم ْي ُع ال َي ِل ْي ُم – ثَلثا‬ ِ
Allah akan melindungi kamu dari kejehatan mereka,Dia Maha
Mendengar dan Maha Mengetahui 3x
ُ َ ْ ‫َ ّّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ َٰ ٌ َ ْ ٌ ن‬
‫ف ل ْو ٍح َم ْحف ْو ٍظ‬ ‫واّٰلل ِمن ور ِاء ِهم م ِحيط بل هوقران م ِجيد ِ ي‬
Dari belakang, Allah selalu meliput semua perilaku mereka,
bahkan yang mereka dustakan adalah al-Qur'an yang mulia dan
tersimpan di lauhil Mahfuz.
َ‫الراحم ْ ن‬
‫ي – ثَلثا‬ َّ ‫م‬ُ ‫ااّٰلل َخ ْ ٌي َحاف ًظا َو ُه َوَأ ْر َح‬
ُ ّّ ‫َف‬
ِ ِ ِ
Maka Allah penjaga (pemelihara) yang paling baik. dan Dialah
yang paling penyayang diantara para penyayang 3x
َّ ‫اب َو ُه َو َي َت َو ََّل‬
َ‫الصالح ْ ن‬
‫ي – ثَلثا‬ َ ‫اّٰلل َّالذى َن َّز َل ْالك َت‬
ُ ّّ ‫ب‬
َ ِّ ‫إ َّن َول‬
ِ ِ ِ ِ ‫ِ ِ ي‬
Sesungguhnya pelindungku adalah Allah Yang telah
menurunkan kitab (al-Qur'an). Dialah yang selalu mengurus dan
melindungi orang-orang saleh 3x
ْ ‫ص َع َل ْي‬ َ ‫َل َق ْد َم َاء ُك ْم َر ُس ْو ٌل م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َعز ْي ٌز َع َل ْيه َم‬
ٌ ‫اعن ُّت ْم َحر ْي‬
‫كم‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ‫ف َرح ْيم‬ ٌ ‫ي َر ٗؤ‬ َ‫ب ْال ُم ْؤمن ْ ن‬
ِ ِِ ِ
Seorang Rasul telah diutus dari kaummu sendiri, dia sangat
perihatin terhadap penderitaanmu, dia sangat menginginkan
(keselamatan dan kebahagiaan) bagi kamu. Dia memiliki rasa
belas kasih dan sayang kepada orang-orang mukmin

Hizib Nahdlatul Wathan 97


Versi Digital
ُْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ٌ َْ ْ َ ْ ُ ّّ َّ َ َٰ َ
‫اّٰلل الخ ِال ُق اْلك َِ ُي ِح ْرز ِلك ِّل خ ِائ ٍف َوْلطاقة ِل َمخل ْو ٍق َم َع قد َرِة‬‫ْل ِإله ِإْل‬
َ ْ
‫الخ ِال ِق‬
Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Pencipta dan Agung, Yang
selalu Melindungi (orang) yang takut. Tiada daya bagi makhluk
di hadapan kuasa Yang Maha Pencipta.
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُُ ْ َ َ َ
‫احفظنا ِم ْن‬ ‫شلواك و‬ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ‫اف ح َم‬ ْ ‫َا ُّلل ُه َّم إ َّن ن‬
ِ ‫اك وتحت ِلواك فاح ِم ِحماك وان‬ ِ ‫ِ ِي‬
َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ ‫َ َ َ َّ ُ ن‬
‫اش ِ يف أر ِضك والن ِاز ِل ِمن سم ِائك‬
ِ ِ ‫بَل ِئك الن‬
Ya Allah ! kami berada didalam perlindungan-Mu dan di bawah
panji-panji-Mu, Lindungilah kami dengan perlindunga-Mu,
sebar luaskan panji-panji (agama)-Mu, peliharalah kami dari
bala' yang menyebar di bumi-Mu, dan yang turun dari langit-
Mu.
ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َٰ َ ُ ّّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ
ْ ‫ت َو ُه َو َر ُّب ْال َي‬
‫ش‬
ِ ‫ر‬ ‫ف ِإن تولوا فقل حس ِ يب اّٰلل ْل ِإله ِإْل هو علي ِه توكل‬
ْ
‫ال َي ِظ ْي ِم – سبيا‬
Jika Mereka berpaling (meninggalkanmu), maka katakanlah :
(dengan perlindungan) Allah sudah cukup bagiku, Tiada Tuhan
selain Allah tempatku bertawakkal (berpasrah diri) 7x.
َ َ ِّ َُ ْ َّ ّّ َ ُ ُْ َ
‫ش َماخل َق – ثَلثا‬ ‫ات ِمن‬
ِ
َّ ‫الت‬
‫ام‬ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ات‬ َ
ِ ِ ‫أعوذ ِب‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬
Dengan kata-kata (ayat-ayat) Allah yang sempurna, Aku
berlindung dari segala kejahatan yang datang dari apa saja yang
telah diciptakan-Nya 3x.
ُ َّ ‫د ٌء نف ْا َْل ْرض َو َْل نف‬
‫الس َم ِاء َوه َو‬ ُّ ُ‫اّٰلل َّال ِذ ْي َْل َي ن‬
ْ َُ ‫ِص َم َع ْاس ِم ىه‬ ّّ َ
ِ ‫ب ْس ِم‬
ِ ِ ِ ‫ي‬ ْ
‫الس ِم ْي ُع ال َي ِل ْي ُم – ثَلثا‬
َّ

Hizib Nahdlatul Wathan 98


Versi Digital
Dengan nama Allah yang beserta nama-Nya, tak ada suatu
apapun yang akan mendapat bahaya di bumi dan di langit.
Dialah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui 3x.
َ‫ي م ْن َك َو َيق ْ ن‬ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ‫ف ْال َيالم ْ ن‬ َ ‫َا ُّلل ُه َّم إ َّن َان ْس َأ ُل َك َخ ْو‬
‫ي‬ ِ ِ ‫ي ِبك و ِعلم الخ ِائ ِف ن‬ ِِ ِ
‫ي إ َل ْي َك َو َو َر َع ْال ُم ِح ِّب ْ ن‬
َ‫ي‬ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ‫ْ ُ َ َ ِّ ْ نَ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ ن‬
َ‫الطالب ْ ن‬
ِ ِ ِ ‫َالمتو َك ِلي ْع ُليك ورماء َالر ِاغ ِبي ِفيك وزهد‬
َ َ‫مت َش ِّوق ْ ن‬
‫ي ِإل ْيك‬
َ
‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫و‬ َ ‫ل َك َوت ْق‬
ِ
Ya Allah kami mohon kepada-Mu berilah kami rasa takut,
seperti orang-orang yang mengetahui-Mu, Ilmu orang-orang
yang takut kepada-Mu, keyakinan mereka yang bertawakkal
kepada-Mu, harapan mereka yang mencintai-Mu, kezuhudan
mereka yang selalu mencari ridha dan mendekatkan diri
kepada-Mu, kewara'an para pencinta-Mu dan ketakwaan
mereka yang selalu merindukan-Mu.
ٗ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َ َ ٗ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ّْ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ُّ َ
- ‫ام ِتن َابه‬ ‫اطَل وارزقنا‬
ِ ‫اطل ب‬
ِ ‫اللهم أ ِرناالحق حقا وارزقنا اتباعه وأ ِرناالب‬
‫ثَلثا‬
Ya Allah ! Anugrahilah kami kemampuan berfikir menemukan
kebenaran yang hakiki dan berilah kami kekuatan untuk
menjunjungnya. Dan anugrahilah kami kemampuan berfikir
menemukan kesalahan yang hakiki dan beri kami kekuatan
untuk menghindarinya 3x.
ُ َ َ ٗ ُ ْ ْ ِّ َ‫َ ُّ ُ َّ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ نَ َ ْ َ ْ ن‬
‫ي َو َوفق ُه ْم ل َمات ِح ُّبه َوت ْرضاه ِم ْن‬ ‫اللهم أص ِلح وْلة أمو ِرالمس ِل ِمي أمم ِي‬
َ َ ْ ْ َْ
‫نف ِع ال ِي َب ِاد َوال ِبَل ِد َياك ِر ْي ُم – ثَلثا‬
Ya Allah ! Perbaikilah seluruh pemimpin kaum muslimin, dan
berilah mereka taufik, agar berguna bagi bangsa dan negara,

Hizib Nahdlatul Wathan 99


Versi Digital
menurut yang Engkau sukai dan Ridhai, ya Allah Tuhan Yang
Maha Pemurah ! 3x
َّ ُ َ َّ َ ُ ّّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ َّ ُ ُّ َ
‫اّٰلل َعل ْي ِه َو َسل ِم َوف ِّر ْج َع ْن أ َّم ِة ُم َح َّم ٍد َصَل‬ ‫اللهم أص ِلح أمةمحم ٍد صَل‬
ْ َ ْ َ ْ ُُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ّّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ّّ
‫اّٰلل علي ِه وسلم وارحم أمة محم ٍد صَل اّٰلل علي ِه وسلم وانش واحفظ‬
َ َ ُ ّّ َّ َ َّ َ ُ ِّ َ َ‫َ ْ َ َ ْ َ َ ن ْ َ َ ْ ن‬
‫اّٰلل َعل ْي ِه َو َسل َم – ثَلثا‬ ‫نهضة الوط ِن ِف اليال ِمي ِبحق محم ٍد صَل‬
Ya Allah perbaikilah ummat Nabi Muhammad SAW., bebaskan
mereka dari penderitaan, berkatilah (kasih sayangilah) mereka,
sebar luaskan, dan peliharalah Nahdlatul Wathan di semesta
alam, berkat kebesaran Muhammad SAW. 3x
َّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َٰ ْ ‫َ َّ َ َٰ َ ن ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ن‬
‫ ثَلثا‬-‫اب الن ِار‬‫ربنا أ ِتنا ِف الدنيا حسنة و ِف اْل ِخرِة حسنة و ِقناعذ‬
Ya Tuhan Kami ! berilah kesejahteraan dunia dan akhirat, serta
Peliharalah kami dari siksa neraka. 3x
ْ ‫ارنا َو ُق َّوت َنا َو ُق ُل ْوب َنا َوَأ ْز َوام َنا َو ُذ ِّر َّيات َنا َو ُت‬
‫ب‬
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ‫َ ُّ ُ َّ َ ْ َ َ ن‬
ِ ِ ِ ِ ِ ‫اف أسم ِاعنا وأبص‬ ‫ا َللهم َّب ِاركَ ْلن ِ ي‬
َّ َ َ َ
‫ ثَلثا‬- ‫الر ِح ْي ُم‬
َّ ‫اب‬ُ ‫ت الت َّو‬ ‫َعل ْينا ِإنك أن‬
Ya Allah ! berkatilah kami ; telinga kami, mata kami, kekuatan
fisik kami, keteguhan hati kami, para istri dan anak cucu kami,
dan terimalah taubat kami. Engkaulah Maha Penerima taubat
dan Maha Penyayang. 3x.
َ
َ‫ام َي ْل َنا ل ْل ُم َّتق ْ ن‬
‫ي ِا َم ًاما‬ ِ ِ ‫ب َل َن ِام ْن َا ْز َو ِام َنا َو ُذ ِّر ّّي ِت َنا ُق َّر َةأ ْع ُ ن‬
ْ ‫ي َو‬ َ َ َّ َ
ْ ‫اه‬‫ربن‬
ٍ
(Ya Allah) Tuhan kami ! karunialah kami permata hati dari para
istri dan anak cucu kami, dan jadikanlah kami menjadi
pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa (atau kaum
muslimin).

Hizib Nahdlatul Wathan 100


Versi Digital
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ َ َّ َ
‫ف ال ِم ْي َياد َم ِام ِع‬ ‫اس ِليو ٍم ْلريب ِفي ِه ِإن هللا ْليخ ِل‬ ِ ‫الن‬ ‫ربن ِاإنك م ِامع‬
ْ ُ َ َ ْ َ ْ
ْ ‫اس ِل َن ْه َض ِةال َو َطن َول َّص ْول ِت َّي ِةال ُم َب َارك ِة ن‬ َّ
‫ف خ ْ ٍي َولط ٍف َو َع ِاف ِي ٍة – سبيا‬ ‫ِي‬ ِ ِ
َ ‫الن‬

Ya Tuhan kami ! Engkaulah Yang Mengumpulkan manusia


(untuk diadili) pada hari yang sudah pasti. Engkau Allah, tidak
akan mengingkari janji. Kumpulkanlah semua orang dalam
keadaan baik, penuh kasih sayang, dan sehat, untuk
(kepentingan) Nahdlatul Wathan dan Shaulatiyah yang
mendapat berkat. 7x
ََ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ُ َْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُّ َ
‫الل ُه َّم ِإنان ْست ْح ِفظك َون ْست ْو ِد ُعك ِد ْيننا َوأنف َسنا َوأهلنا َوأ ْوْلدنا َوأ ْم َوالنا‬
َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
‫الص ْول ِت َّية ِباث ِارها‬‫د ٍءأ ْعط ْيتنا َون ْهضة ال َوط ِن ِب َمد ِار ِسها و‬ ‫وأصح ْابنا وك َل ي‬
ِّْ َ ْ َّ
َ ‫السنة َوال َج َم‬ُّ ‫َع ََٰل َمذ َهب أ ْهل‬
‫اع ِة ِإَل َي ْو ِم الدي ِن – ثَلثا‬ ِ ِ ِ
Ya Allah ! kami memohon perlindungan-Mu ! dan kami titipkan
kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak
kami, harta benda kami, para sahabat kami, segala sesuatu
yang telah engkau beri kepada kami, dan Nahdlatul Wathan
bersama Madrasah-madrasahnya, serta Shaulatiyah dengan
semua pengaruhnya (lembaga-lembaga pendidikan dan majlis
ta'lim yang dirintis dan yang dipimpin oleh para murid dan
alumninya). Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah sampai
akhir nanti. 3x
َ َٰ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ُّ َ
‫ات‬
ِ ‫ش م ِاعندنا واحفظنا ِمن م ِمي ِع اْلف‬ ‫اللهم ْلتح ِرمنا خي م ِاعندك ِل‬
َ ْ َّ ُ ْ ُ ٌ ْ ُ َ َّ َ َْ َ
‫ات – ثَلثا‬
ِ ‫ات ِإنك ق ِريب م ِجيب الدعو‬ ِ ‫والياه‬
Ya Allah ! Janganlah Engkau halangi kami meraih kebaikan yang
engkau miliki, karena kejahatan yang ada pada kami.

Hizib Nahdlatul Wathan 101


Versi Digital
peliharalah kami dari segala bencana dari virus bala'. Engkau
Maha Dekat lagi mengabulkan segala do'a. 3x
ُّ َ ْ َ‫َ َ ّّ ُ َ َ ُّ َ َ ُّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ٗ َ ْ ن‬
‫اف َوالن ْو ِن‬ِ ‫ي الك‬ ‫اح ياقيوم ياذاالجَل ِل وا ِْلكر ِام يامن أمره ب‬ ‫َيااّٰلل ي ي‬
َ ْ َ
َ‫ش ل َوائ َها نف ال َيالم ْ ن‬ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
‫ي – ثَلثا‬ ِ ِ ِ ْ ُ ‫أص ِلح واحفظ نهضة الوط ِن وان‬
Ya Allah ! Engkau Yang selalu Hidup dan Terjaga, Engkau
Memiliki keagungan dan Memberi kemuliaan. Ya Tuhan Yang
perintah dan perkara-Nya terdapat antara Kaf dan Nun (pada
kata " ") perbaiki dan lindungilah Nahdlatul Wathan, serta
sebar-luaskan panji-panjinya di semesta alam. 3x
َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ َ َ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ِ ‫ِبخز ِائ ِن ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬

Berkat kekayaan hikmat dan kandungan : ‫ميحرلا نمحرلا هللا‬ ‫بسم‬


(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang).
َْ َْ ّّ ُ ْ ُ َّ ً َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ّّ َّ َ َٰ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
‫اّٰلل َو ِبأل ِف أل ِف‬ِ ‫ش ِار أشهد أن ْل ِإله ِإْلاّٰلل وأشهد أن مح َّمدا رسول‬ ‫و ِبأ‬
ْ‫َل ْال َيظ ْيم َوب َجاه َس ِّيد َنا ُم َح َّمد ْا َْٰلم ن‬
َ‫ي‬ َ ْ
ُّ ‫اّٰلل الي‬ ّّ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ِي‬ ِ ‫ب‬‫ْل‬
ِ ِ ‫إ‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ْل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ْل‬ ‫ف‬
ِ ‫ل‬ ‫أ‬
َ‫ي‬ْ‫َوأَٰله َوَأ ْص َحابه ْالك َرام َأ ْم َمي ن‬
ِ ِ ِ ‫ِى‬ ‫ِى‬
Berkat rahasia-rahasia : ‫( اشهد ان الالً اال هللا واشهد ان دمحم الرسىل هللا‬Aku
bersaksi bahwa Tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad adalah Utusan-Nya), berkat hikmat milyaran
bacaan : ‫( الحىالول قىة إالباهلل العلي العظيم‬Tiada kuasa dan daya
melainkan atas kehendak Allah Yang Maha Tinggi dan Maha
Agung). Dan berkat wibawa besar pemimpin kami Nabi
Muhammad, para keluarga dan sahabatnya yang mulia.

Hizib Nahdlatul Wathan 102


Versi Digital
َٰ َٰ ِّ ِّ ُ ْ ِّ َّ َّ َ ُ َ ِّ َ َٰ َ َ َّ َ َ ُ ّّ َّ َ َ
‫ِّم َو َعَل ا ِل ىه َو َص ْه ِب ىه‬
‫وصَل اّٰلل وسلم عَل سي ِدنا م ّّحم ٍد ُالن ِ يب اْل ي‬
َ ْ َ َّ َ َ‫ْ ن‬ َّ َ
‫اّٰلل َماق ِرئ‬ ِ ‫ات ِل ِدي ِن‬
ِ ‫اهض‬ِ ‫اه ِضي والن‬
ِ ‫والن‬
Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam
kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang Ummi, para
keluarga, sahabat, para pejuang Agama Allah pria dan wanita,
berkat bacaan surat al-Fatihah :

‫الر ِح ْي ِم َم ِال ِك‬ َ‫الرح ْيم َا ْل َح ْم ُد َِّّٰٰلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬


َّ ‫ي َا َّلر ْح َٰمن‬ َّ َٰ ْ َّ ِ ّّ ‫ب ْسم‬
ِ ِ ِ ِ ِ ‫اّٰلل الرحم ِن‬ ِ ِ
ْ ِّ ْ َ
‫يو ِم الدي ِن‬

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.


Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Memiliki (menguasai) hari
pembalasan.
َ ْ َ َ ِّ َ ْ ُ‫َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ن‬
‫الِصاط ال ُم ْست ِق ْي َم‬ ‫ِإياك نيبد وِإياك نست ِيي ِاه ِدنا‬
Hanya kepada-Mu kami mengabdikan (menghambakan) diri
dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan.
Abadikanlah kami dalam hidayah agar selalu (dan tetap) berada
di jalan yang benar.
َّ َ َ ْ ْ َ َ
َ‫الض ِّال ْ ن‬ ُ ْ ْ َ َ َ َْ َّ َ َ
‫ي‬ ‫ِصاط ال ِذ ْي َن أن َي ْمت َعل ْي ِه ْم غ ْ ِي ال َمغض ْو ِب علي ِهم وْل‬ِ
(Yaitu) jalan (yang selalu ditempuh oleh) orang-orang yang
telah Engkau anugrahi nikmat (dan Engkau cintai), bukan orang-
orang yang yang Engkau murkai, dan bukan pula mereka yang
sesat.
َ‫ي َي َار َّب ْال َي َالم ْ ن‬
َ‫ي ِم ْ ن‬
َ ْ
‫ي‬ ِ ِ ‫ِِم ن‬

Hizib Nahdlatul Wathan 103


Versi Digital
Kabulkan, kabulkan, kabulkanlah (do'a kami) ! Tuhan semesta
alam.
َ‫ان َر ِّب َك َر ِّب ْالي َّزة َع َّما َيص ُف ْو َن َو َس ََل ٌم َع ََل ْال ُم ْر َسل ْ ن‬
‫ي‬
َ َ ْ ُ
‫سبح‬
ِ ِ ِ ِ
Tuhanmu Yang Memiliki keagungan Maha Suci dari apa yang
mereka urai-terangkan. salam sejahtera atas para Rasul.
َ‫َو ْال َح ْم ُد ِّّّٰلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ
Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.
َ َ َْ
‫الف ِات َحة‬

Baca surat al-Fatihah...

15. Hizib Nahdlatul Banat


َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang


َ َ‫شف ْال ُم ْر َسل ْ ن‬ ْ َ َٰ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ‫َ ْ َ ْ ُ ّّ َ ِّ ْ َ َ ْ ن‬
‫ي َس ِّي ِدنا‬ ِ ِ َ ُ ‫ي والصَلة والسَلم عَل ا‬ ‫ّٰلل رب اليال ِم‬ ِ ِ ‫الحمد‬
ْ‫ُم َح َّمد َو َع ََٰل َٰاله َو َص ْحبه َا ْم َمي ن‬
َ‫ي‬
ِ ‫ِى‬ ‫ِى‬ ٍ
Segala jenis puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan Shalawat
serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul termulia
junjungan kita nabi Muhammad, segenap keluarga dan
sahabatnya.

Hizib Nahdlatul Wathan 104


Versi Digital
َ ُ َ ُ ِّ َُْْ َ ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ّّ َ
‫شك ْن ف َيك ْون َع ِّم ْر‬ ِ ‫اللهم يا من له اْلسماء الحس نب والصف‬
ِ ‫ات الي َليا ِب‬
َٰ َ َ َ ْ َ َّ ُّ ْ َ ْ َٰ َ َ ْ َ ِّ ََْ َ َ َْ
‫اع ِة ِإَل‬ ‫ات الد ْي ِن َّية ِاْل ْسَل ِم َّية َعَل َمذه ِب أه ِل السن ِة والجم‬
ِ ‫نهضة البن‬
ِّ
‫َي ْو ِم الد ْي َن – ثَلثا‬

Ya Allah ! Engaku yang memiliki nama-nama istimewa dan sifat-


sifat utama, dengan rahasia “Kun Fayakun” subur
makmurkanlah Nahdlatul Banat al-Diniyah al-Islamiyah (NBDI)
menurut faham mazhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah sampai
hari pembalasan (kemenangan bagi mereka yang taat pada
agama Allah) 3x.
َّ ُ ْ َ‫َ ْ ُُ ْ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ْ َٰ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ِّ ْ ُ ْ َ ْ ن‬
‫ي َوال ُيل ْو ِم الن ِاف َي ِة‬ ‫ش القرا ِن الك ِري ِم وسن ِة سي ِد المرس ِل‬
ِ ‫شلواءها ِلن‬ِ ‫وان‬
ِّْ َ َ َ ْ
‫ِللوط ِن والدي ِن‬
Sebar luaskan panji-panjinya untuk menyebar luaskan al-Qur’an
al-Karim dan sunnah pemimpin para Rasul (nabi Muhammad
saw), serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan agama.
َّ َ ْ
َ‫النب ِّي ْ ن‬ َ َ ْ َ ْ َ َٰ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َٰ َ َ َ ْ َ َ ْ‫َ ْ نُ ن‬
‫ي‬ ِ ‫وامي ع ْلينا وعَل م ْ ِن انت ْس َب ِإ َليه ْاوِإَل نهض ِة الوط ِن ِعلم‬
‫ي‬َ‫ي َوإل َه َام ال َمَلئكة ال ُم َق َّرب ْ ن‬
َ‫َ ْ َ ُ ْ َ ْ ن‬
ِ ِ ِ ِ ‫و ِحفظ المرس ِل‬
Anugrahkanlah ilmu para nabi, hafalan para Rasul dan ilham
para malaikat yang selalu dekat dengan-Mu kepada kami dan
kepada orang yang bergabung pada NBDI dan NW.
ٗ ُ ُ َ ْ ِّ ِّ َ َْ ََْ َ ََْ ْ َ
‫َوث ِّبت أقد َامنا َوأقد َام ُه ْم ِ ِْلعَل ِء ك ِل َم ِةالد ْي ِن َو َوفقنا َوِا َّياه ْم ِل َما ت ِح ُّبه‬
‫ي‬ َ‫اه َي َار َّب ْال َي َالم ْ ن‬
ُ َ ََْ
‫وترض‬
ِ
Kokohkan tekad kami dan mereka untuk menjunjung tinggi
ajaran agama-Mu (Islam). Abadikanlah kami dan mereka dalam

Hizib Nahdlatul Wathan 105


Versi Digital
bimbingan-Mu, Ya Allah Tuhan semesta alam, agar selalu
berada pada apa yang Engkau cintai dan ridlai.

‫ب‬ َ‫ي ُق ُل ْوب َن َاو ُق ُل ْوبه ْم َا ْم َمي ْ ن‬


َ ‫ي َي ُامج ْي‬ ْ ‫ام َم ْع َكل َم َت َنا َو َكل َم َت ُه ْم َوَا ِّل‬
َ‫ف َب ْ ن‬ ْ ‫َو‬
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َ‫السائل ْ ن‬
‫ي‬ َّ
ِِ
Satukanlah bangsa (ide dan pemahaman) kami dengan mereka,
Dan jalinlah cinta kami dan mereka semua, Ya Allah Engkau
yang memenuhi do’a para pemohon.
َ‫الراحم ْ ن‬ َ َ َْ َ َٰ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ ‫ام َم ْع َل َنا َو َل ُه ْم َخ‬
ْ ‫َو‬
‫ي‬ ِ ِ َّ ‫ي الدنيا واْل ِخ َرِة ياارحم‬ ِ ‫ي‬

Dan anugrahilah kami dan mereka kebaikan dunia dan akhirat,


Ya Allah Tuhan yang maha Penyayang di antara para
penyayang.
َّ َ ُ ْ ُ ِّ‫َ َٰ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ن‬
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي – ثَلثا‬ ِِ ‫ْل ِإله ِإْلأنت سبحانك ِإن كنت ِمن‬

Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sedangkan aku


termasuk orang yang zalim. 3x
َّ َّ َُ َ ْ ُ‫َ ّّ ُ َّ َ َ ُّ َ َ ْ ن‬
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ‫اللهم ياق ِوي يام ِتي ِاك ِفناش‬
Ya Allah ! Engkau Maha kokoh dan Kuat, lindungilah kami dar
kejahatan orang-orang yang zalim.
َّ ْ َّ َ َ‫الن ْهض ِّي ْ ن‬ َّ َّ ْ ُ ُ َ ُّ َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َ
‫ات‬
ِ ‫ي والنه ِضي‬ ِ ‫اح َياق ُّي ْو ُم ا ْردد َعن َاو َع ِن‬
‫َل َ ياع ِظيم ْ َي ْ ي‬‫ي َاع َ ِ ي‬
ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ
‫ش ِار والظل َم ِة والح َّس ِاد ِإَل نحو ِر ِه ْم‬ َ ُ ‫ك ْيداْلعد ِاء واْل‬

Engkau Maha Tinggi dan Besar, Engkau selalu hidup dan Terjaga
! Kembalikanlah dari kami dan semua (warga NW) Nahdliyyin
Nahliyyat, tipu daya semua musuh, penjahat dan orang-orang

Hizib Nahdlatul Wathan 106


Versi Digital
zalim serta dengki, (bagaikan bumerang menyerang balik dan
menyambar putus) pangkal tenggorokan mereka sendiri.

ُ ُُ ‫َا ّّلل ُه َّم إ َّنا َن ْج َي ُل َك نف ُن ُح ْور ِه ْم َو َن ُي ْو ُذب َك ِم ْن‬


‫ش ْو ِر ِه ْم – ثَلثا‬ ِ ِ ِ ِ
Ya Allah ! Dengan asma’Mu, gagalkanlah niat jahat dalam dada
yang hendak mereka jalankan. Dan lindungilah kami dari segala
kejahatan (yang sudah) mereka (lakukan) 3x.
َّ َ‫َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ن‬
َ‫الش ْي َطان َو َن ْزغه َو َب ْ ن‬
‫ي َم ْن‬ ِ ِ ِ ‫ياقهار يامبار يامنت ِقم ياستارحل بيننا وبي‬
‫ي‬ َ‫َْل َط َاق َة َل َنابه م ْن َخ ْلق َك َأ ْم َمي ْ ن‬
ِ ِ ِ ِِ
(Ya Allah !) Engkau Maha Perkasa, Maha Tegas, Memberi
balasan, dan Maha Menutupi (mengampuni salah dan dosa),
Jauhkan kami dari setan dan godaannya, serta dari semua
makhluk-Mu yang tidak mampu kami hadapi.
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫ِص ْون‬
ِ ‫صم بكم عم فهم ْليب‬
(jadikan mereka) tuli, bisu dan buta, agar mereka tidak bisa
melihat.
َ َّ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َيتكل ُم ْون‬‫صم بكم ع‬

(jadikan mereka) tuli, bisu dan buta, agar meraka tidak bisa
berbicara.
َ ُ َ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْي ِقل ْون‬‫صم بكم ع‬
(jadikan mereka) tuli, bisu dan buta, agar meraka tidak bisa
berfikir dan mengerti.

Hizib Nahdlatul Wathan 107


Versi Digital
َ َ ُ ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ ٌّ ُ
‫م ف ُه ْم ْل َي ْر ِم ُي ْون‬‫صم بكم ع‬
(jadikan mereka) tuli, bisu dan buta, agar meraka tidak bisa
kembali.
َٰ َ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
‫س َوْل ِبال َو ِاسط ِة ْلقد َرة ل ُه ْم َعَل ِإ ْي َص ِال‬‫ف‬ ‫أعداؤنالن ي ِصلوا إلينا بالن‬
َّ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُّ
‫السو ِء ِإلينا ِبح ٍال ِمن اْلحو ِال وْل ِإَل نهض ِة الوط ِن وْل ِإَل الصول ِتي ِة‬
ّّ ْ
ِ ‫ِب َرح َم ِة‬
‫اّٰلل – ثَلثا‬
Musuh-musuh kami tidak akan sampai kepada kami , baik
secara langsung maupun dengan perantara. Mereka tak kuasa
melangsungkan kejahatan kepada kami dengan cara apapun
(dan dalam keadaan bagaimanapun), dan tidak juga kepada NW
dan Shaulatiyah dengan rahmat Allah. 3x
َّ ُ َ َ َ َٰ َ ً ْ ُ ْ َ ً َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َٰ َ ْ َ َ
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ‫وق ِدمنا ِإَل ماع ِملو ِامن عم ٍل فجيلناه هباء منثورا وذ ِلك مزاء‬

Kami menyaksikan langsung perbuatan yang mereka lakukan,


maka kami membuatnya berterbangan laksana debu. Karena
itu Tuhanmu menyiksa mereka dengan cemeti. Dan itulah
balasan bagi orang-orang zalim.

ُ ْ َ َ
‫شاه ِت ال ُو ُم ْوه – ثَلثا‬
Wajah-wajah mereka menjadi buruk 3x
ْ ُ َ ‫خ ْال َق ُّي ْوم َو َق ْد َخ‬
‫اب َم ْن َح َم َل ظل ًما‬ ِّ َ ‫َو َع َن ِة ْال ُو ُم ْو ُه ِل ْل‬
ِ ‫ي‬

Hizib Nahdlatul Wathan 108


Versi Digital
Dan wajah-wajah itupun tertunduk hina di hadapan Allah yang
selalu hidup dan terjaga, dan orang yang berbuat zalim benar-
benar merugi.
َ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
‫ف الخ ِب ْ ُي‬ ‫ْلتد ِركه اْلبصار وهو يد ِرك اْلبصار وهو الل ِطي‬

Dia (Allah) tidak dapat dilihat oleh semua mata (manusia), dan
Dia selalu melihat semua mata (orang-orang) yang melihat itu.
Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
َ َ َ ٌّ َ ٌّ َ َ ٌ ْ َ ٌ ْ َ ُ ّّ َ َ ٌ ْ ُ ّّ َ
‫ح ق ُّي ْو ٌم ْل َين ُام‬ ‫اّٰلل ِل ِطيف ِب ِيب ِاد ِه اّٰلل ح ِفيظ ق ِديم از َِل ي‬
Allah Maha lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya. Allah
Maha Memelihara, Maha Utama, Maha Abadi, selalu Hidup dan
Terjaga serta tidak tidur.
ً َ ُ َّ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ
‫ف َوْل ُيش ِي َرن ِبك ْم ا َحدا‬ ‫وليتلط‬

Dan hendaklah dia bersikap lemah lembut, dan jangan sekali-


kali dia menceritakan halmu kepada seseorangpun.
ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ّّ َ
‫اح ِف ْيظ‬ ‫اللهم ياح ِفيظ ياح ِفيظ ياح ِفيظ ياح ِفيظ ياح ِفيظ ياح ِفيظ ي‬
ََْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ََْ ََ َََْ ََْ ََ ََْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
‫ِإحفظناواحفظ ِديننا وأهلنا وأوْلدنا وأموالنا وم ِميع مااعطيتنا‬

Ya Allah ! Engkau yang selalu memelihara ! 7x Peliharalah kami,


agama, keluarga, anak-anak, harta benda dan semua yang telah
Engkau berikan kepada kami.
َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ ََْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
‫اح ِفظت‬‫ات َو َم ْم ِي َّيتنا ن ْحضة ال َوط ِن ِبمد ِارسها ِبم‬ ِ ‫واحفظ نحضة البن‬
ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِّ
ْ َ ‫اه ْم ب َم َان‬
ُّ ‫ِص َت ب ِه‬
‫الر ُس َل‬ ِ ِ ‫ِب ِه الذكر وانِصنا وِإي‬

Hizib Nahdlatul Wathan 109


Versi Digital
Ya Allah ! Peliharalah juga Nahdlatul Banat dan organisasi
Nahdlatul Wathan bersama madrasah-madrasahnya,
sebagaimana Engkau memelihara al-Qur’an. Dan tolonglah
kami dan mereka sebagimana Engkau menolong para Rasul-
Mu.
َ‫الراحم ْ ن‬
‫ي‬ َّ ‫م‬ُ ‫ااّٰلل َخ ْ ٌي َحاف ًظا َو ُه َو َأ ْر َح‬
ُ ّّ ‫َف‬
ِ ِ ِ
Allah ! Engkau pemelihara yang terbaik dan Maha Penyayang di
antara para penyayang.

َّ ‫َس ََل ٌم َق ْو ًْل ِم ْن َر ِّب‬


‫الر ِح ْي ِم‬
(kepada mereka di ucapkan) “salam” sebagai ucapan selamat
dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang.
َ‫َس ََل ٌم َع ََٰل ُن ْوح نف ْال َي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ ِ
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Nuh.
َٰ َ
‫َسَل ٌم َعَل ِا ْب َر ِاه ْي َم‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Ibrahim.
َ َ َٰ َ
‫َسَل ٌم َعَل ُم ْو َد َوه ُار ْون‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Musa dan
Harun.
َ‫َس ََل ٌم َع ََٰل إ ْل َيا س ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 110


Versi Digital
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepada nabi Ilyas.
َ َ ُ ُ َْ ُ ُ َ َ
‫َسَل ٌم َعل ْيك ْم ِط ْبت ْم فدخل ْوها خ ِال ِد ْي َن‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan kepadamu, kamu termasuk
yang berbahagia, Masuklah ke dalam Syurga dan tinggallah
dengan bahagia selamanya.
َْ َ ْ َ ِ ‫َس ََل ٌم‬
‫ح َح ِّّب َمطل ِع الف ْج ِر‬‫ي‬
Selamat dan sejahtera dilimpahkan (atasmu) di malam itu,
sampai pagi menyingsing.
َ ُ َ ٓ ٓ َٰ َٰ ٓ َ ُ ْ َ ٓ َٰ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّّ
‫ص ِكف َايتنا َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق‬‫اّٰلل بابناتبارك حيطاننا يس سقفنا كهيي‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َُ
‫ِح َم َايتنا‬
Bismillahi pintu kami, (surat) Tabarak benteng kami, Yasin atap
kami, Kaf Ha Ya ‘Ain Shad perlindungan kami, dan Ha Mim ‘Ain
Sin Qaf penjaga kami.
ُ ّّ ‫ش َْلإ َٰل َه إ َّْل‬ َ
– ‫اّٰلل‬ ِّ ِ ‫ َك ِّو ْن ٓك َٰه َٰي ٓي ٓس ٓق َٰح ٓم ٓي ٓس ٓق ب‬- ‫َي َام ْن أ ْم ُر ٗه نف َق ْو ِل ُك ْن‬
ِ ِ ِ ِ
‫ثَلثا‬
Ya Allah Tuhan yang perkara dan perintah-Nya berada pada
kata Kun- Fayakun susunlah Kaf Ha Ya ‘Ain Shad dan Ha Mim
‘Ain Sin Qaf dengan rahasia La Ilaha Illallah 3x
ْ ُ ّّ ‫َف َس َي ْكف ْي َك ُه ُم‬
َّ ‫اّٰلل َو ُه َو‬
‫الس ِم ْي ُع ال َي ِل ْي ُم – ثَلثا‬ ِ
Maka Allah akan melindungimu dari (kejahatan) mereka. Dan
Dialah yang Maha Mendengar lagi Mengetahui 3x.

Hizib Nahdlatul Wathan 111


Versi Digital
َ َ ِّ َُ ْ
‫ش َماخل َق – ثَلثا‬ ‫ات ِمن‬ َّ َّ ّّ ‫َا ُع ْو ُذب َكل َمات‬
ِ ‫اّٰلل التام‬
ِ ِ ِ ِ
Dengan ayat-ayat Allah yang sempurna aku berlindung dari
kejahatan yang datang dari segala ciptaan-Nya.3x
ُ َّ ‫اْل ْرض َو َْل نف‬
‫الس َم ِاء َوه َو‬
َ ْ ‫َُ ْ ٌ ن‬
‫ف‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫اس‬ ُّ ُ‫اّٰلل َّال ِذى َْل َي ن‬
ْ ‫ِص َم َع‬ ّّ
ِ ‫ِب ْس ِم‬
ِ ِ ِ ‫ي‬ ‫ى‬ ِ
ْ
‫الس ِم ْي ُع ال َي ِل ْي ُم – ثَلثا‬
َّ

Dengan nama Allah yang bersama nama-Nya, tak ada


sesuatupun di bumi dan langit yang akan mendapatkan bahaya.
Dialah yang Maha Mendengar dan Mengetahui.3x
ُ َ ٌ ْ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ٌ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
‫ص َعل ْيك ْم‬‫لقدماءكم رسول ِمن أنف ِسكم ع ِزيز علي ِه ما ع ِنتم ح ِري‬
ٌ ‫ي َر ٔٗو‬
َ‫ب ْال ُم ْٔومن ْ ن‬
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ ِِ ِ
Seorang Rasul telah diutus dari kaummu sendiri, dia sangat
perihatin atas penderitaanmu, dia sangat menginginkan
(keselamatan dan kebahagiaan) bagi kaum. Dia memiliki rasa
belas kasih dan sayang kepada orang-orang mukmin.
ُْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ٌ ْ ّٓ ْ َ ْ ُ َّ َ َٰ َ
‫هللا الخ ِال ُق اْلك َِ ُي ِح ْر ِزلك ِّل خ ِائ ٍف َوْل طاقة ِل َمخل ْو ٍق َم َع قد َرِة‬ ‫ْل ِإله ِإْل‬
َ ْ
‫الخ ِال ِق‬

Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pencipta dan Agung, yang
selalu melindungi (orang) yang takut. Tiada daya bagi makhluk
di hadapan kuasa yang Maha Pencipta.
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُُ ْ َ َ َ
‫احفظنا ِم ْن‬ ‫شلواك و‬ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ‫َا ّّلل ُه َّم إ َّن ن‬
ِ ‫اف ِحماك وتحت ِلواك فاح ِم ِحماك وان‬ ‫ِ ِي‬
َ َ َ ْ َّ َ ْ ّٓ ْ ‫َ َ َ َّ ُ ن‬
‫اش ِ يف ار ِضك ِوالن ِاز ِل ِمن سم ِائك‬
ِ ِ ‫بَل ِئك الن‬

Hizib Nahdlatul Wathan 112


Versi Digital
Ya Allah ! kami berada dalam perlindungan-Mu dan dibawah
panji-panji-Mu,

‫ش‬ ْ َ ْ ُّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َٰ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ
ِ ‫ْف ِإن تولوافقل حس ِ يب هللا ْل ِإله ِإْل هوعلي ِه توكلت وهو رب الير‬
‫ال َي ِظ ْي ِم – سبيا‬

Lindungilah kami dengan perlindungan-Mu, sebar luaskan


panji-panji (agama)-Mu, peliharalah kami dari bala’ yang
menyebar di bumi –Mu, dan yang turun dari langit-Mu. Jika
mereka berpaling (meninggalkanmu), maka katakanlah :
(bersama perlindungan) Allah sudah cukup bagiku. Tiada Tuhan
selain Allah tempatku bertawakal (berpasrah diri). 7x
ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ّٓ َ ُ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ّْ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ّّ َ
– ‫ام ِتن َابه‬ ‫اطَل وارزقنا‬
ِ ‫اطل ب‬
ِ ‫اللهم أ ِرناالحق حقا وارزقنا اتباعه وا ِرنا الب‬
‫ثَلثا‬

Ya Allah ! Anugrahilah kami kemampuan berfikir menemukan


kebenaran yang hakiki dan berilah kami kekuatan untuk
menjunjungnya. Dan anugrahilah kami kemampuan berfikir
menemukan kesalahan yang hakiki, dan beri kami kekuatan
untuk menghindarinya.3x
َ ُ َ َْ َ ُُ َ ُ َ َ َ َ ‫َ ّّ ُ َّ َ ْ َ َ ن‬
‫ف أ ْس َم ِاعنا َوأ ْب َص ِارنا َوق َّو ِتنا َوقل ْو ِبنا َوأز َو ِامنا َوذ ِّر َّي ِاتنا‬ ْ ‫اللهم بارك لنا‬
‫ِي‬ ِ
ُ‫الرح ْيم‬
َّ ‫اب‬ ُ ‫الت َّو‬ َ
َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ِ ‫وتب علينا ِإنك أنت‬
Ya Allah ! Berkatilah bagi kami : telinga kami, mata kami,
kekuatan fisik, dan keyakinan hati kami, para suami dan anak
cucu kami. Terimalah taubat kami ! Engkau Maha Menerima
taubat dan Penyayang.
ْ َ َ َ ْ َ َِٰ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ّٓ ْ َ َّ َّ ُ ّّ َ
‫اف َوال ِغ نَب‬ ‫اللهم ِإنانسالك الهدى والتف واليف‬
Hizib Nahdlatul Wathan 113
Versi Digital
Ya Allah ! kami memohon kepada-Mu, (berilah kami) hidayah,
ketakwaan, dan ketindihan (terhindar dari perilaku tidak baik),
serta kekayaan.
َ َ
َ‫ام َي ْل َنا ل ْل ُم َّتق ْ ن‬
‫ي ِا َم ًاما‬ ِ ِ ‫ب َل َن ِام ْن أ ْز َو ِام َنا َو ُذ ِّر َي ِت َنا ُق َّر ُةأ ْع ُ ن‬
ْ ‫ي َو‬ َ َ َّ َ
ْ ‫اه‬‫ربن‬
ٍ
Ya Tuhan kami ! Karuniailah kami permata hati, dari para suami
dan anak cucu kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin
bagi orang-orang yang bertakwa.
َْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ّّ َ
‫الل ُه َّم ِإنان ُي ِوذ ِبك ِم َن ال َه ِّم َوال َح َز ِن َون ُي ْوذ ِبك ِم َن ال َي ْج ِز َوالك َس ِل‬
َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ن‬
ِّ ‫الد ْين َو َق ْهر‬
‫الر َم ِال‬ ِ ِ ‫ونيوذ ِبك ِمن الج ِ ِي والبخ ِل ونيوذ ِبك ِمن غلب ِة‬
Ya Allah ! kami benar-benar berlindung kepada-Mu dari rasa
susah dan sedih, sifat lemah dan malas, sifat pengecut dan
kikir, dan dari lilitan hutang serta tekanan dan paksaan orang-
orang (jahat).
َّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َٰ ْ ‫َ َّ َ َٰ َ ن ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ن‬
‫اب الن ِار – ثَلثا‬‫ربنا أ ِتنا ِف الدنيا حسنة و ِف اْل ِخرِة حسنة و ِقنا عذ‬
Ya Tuhan kami ! Anugrahi kami kebaikan dan kebahagiaan
dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa Neraka 3x
َّ ُ َ َّ َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُّ َ
‫هللا َعل ْي ِه َو َسل ِم َوف ِّر ْج َع ْن أ َّم ِة ُم َح َّم ٍد َصَل‬ ‫الل ُه َّم أ ْص ِلح أ َّمة ُم َح ّم ٍد َصَل‬
ْ َ ْ َ ْ ُُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ ُ
‫احفظ‬ ‫هللا َعل ْي ِه َو َسل َم َو ْار َح ْم أ َّمة ُم َح َّم ٍد َصَل هللا علي ِه وسلم وانش و‬
َّ َ ُ
‫هللا َعل ْي ِه َو َسل َم – ثَلثا‬
َّ
‫ي ِب َح ِّق ُم َح َّم ٍد َصَل‬ َ‫َن ْه َض َة ْال َو َطن نف ْال َي َالم ْ ن‬
ِ ِ ِ
Ya Allah ! perbaikilah ummat Nabi Muhammad saw.,bebaskan
mereka dari penderitaan dan keterpurukan, dan rahmati
mereka,Serta sebar-luaskan, dan peliharalah Nahdlatul Wathan
di semesta alam, berkat kebesaran nabi Muhammad saw.3x

Hizib Nahdlatul Wathan 114


Versi Digital
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ َ َّ َ
‫ف ال ِم ْي َياد َم ِام ِع‬ ‫اس ِليو ٍم ْلريب ِفي ِه ِإن هللا ْليخ ِل‬ ِ ْ ‫ربن ِاإنك م ِامع‬
‫الن‬
ْ ُ َ َ ْ َ
ْ ‫اس ِل َن ْه َض ِة ال َو َطن َول َّص ْول ِت َّي ِة ال ُم َب َارك ِة ن‬ َّ
‫ف خ ْ ٍي َولط ٍف َو َع ِاف ِي ٍة – سبيا‬ ‫ِي‬ ِ ِ
َ ‫الن‬

Ya Tuhan kami ! Engkau yang mengumpulkan semua manusia


(untuk diadili) pada hari yang sudah pasti. Engkau Allah tidak
akan mengingkari janji. Himpunlah semua orang dalam keadaan
baik, lemah lembut dan sehat untuk (bergabung dan belajar di-)
Nahdlatul Wathan dan Shaulatiyah. 7x
ََ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ُ َْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُّ َ
‫الل ُه َّم ِإنان ْست ْح ِفظك َون ْست ْو ِد ُعك ِد ْيننا َوأنف َسنا َوأهلنا َوأ ْوْلدنا َوأ ْم َوالنا‬
َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
‫الص ْول ِت َّية ِباث ِارها‬‫د ٍء أ ْعط ْيتنا َون ْهضة ال َوط ِن ِب َمد ِار ِسها و‬ ‫وأصح ْابنا وك َل ي‬
ِّْ َ َ ْ َّ ُّ ‫َع ََٰل َمذ َهب أ ْهل‬
‫السن ِة َوال َج َماع ِة ِإَل َي ْو ِم الدي ِن – ثَلثا‬ ِ ِ
Ya Allah ! kami memohon perlindungan-Mu ! dan kami titipkan
kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak
kami, harta benda kami, para sahabat kami, segala sesuatu
yang telah Engkau beri kepada kami, dan Nahdlatul Wathan
bersama madrasah-madrasahnya, serta Shaulatiyah dengan
semua pengaruhnya (lembaga-lembaga pendidikan dan majelis
Ta’lim yang di rintis dan dipimpin oleh para murid dan
alumninya) menurut faham mazhab Ahlussunnah Wal Jama’ah
sampai hari akhir nanti.3x
ُّ َ ْ َ‫َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ٗ َ ْ ن‬
‫اف َوالن ْو ِن‬ِ ‫اح ياقيوم ياذاالجَل ِل وا ِْلكر ِام يامن أمره بي ال‬
‫ك‬ ‫َيااهلل ي ي‬
َ ْ َ ْ ‫ن‬ َ َ َ
‫ش ِلواءهاف ال َيال ِم ن‬ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ
ْ ُ ‫أ ْص ِل ْح َواحفظ نهضة الوطن وان‬
َ َ َ ْ ْ
‫ي – ثَلثا‬ ِ ِ
Ya Allah ! Engkau yang selalu hidup dan terjaga, Engkau
memiliki keagungan dan memberi kemuliaan. Ya Tuhan yang
perintah dan perkara-Nya terdapat antara Kaf dan Nun (pada

Hizib Nahdlatul Wathan 115


Versi Digital
kata “ ”) perbaiki dan lindungilah Nahdlatul Wathan, serta
sebar-luaskan panji-panjinya di semesta alam 3x
َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َٰ َ
‫ْل ِإله ِإْلأنت َع َّز َم ُارك َو َم َّل ثن ُٔاوك َوْل ِإله غ ْ ُيك‬
Tiada Tuhan selain Engkau, Tetangga (orang yang selalu dekat
dengan)-Mu pasti menjadi agung, dan mempersembahkan
pujian untuk-Mu adalah perbuatan mulia, dan tiada Tuhan
selain Engkau.
َ َ ٗ َ َ َ َ ََ ْ ّّ َ
‫الل ُه َّم اغ ِف ْرلنا َو ِل َو ِال ِد ْينا َو ِل َمش ِاي ِخنا َو ِل َم ْن له َح ٌّق َعل ْينا َو ِل َج ِم ْي ِع‬
َْ َ ْ ُْ َ َْْ
َ ‫اْل ْم‬ َ ْٔ ُ ْ َ َ‫َ ْ ُ ْٔ ْ ن‬ َ ْ ُ ْ َ َ‫ْال ُم ْسلم ْ ن‬
‫ات‬
ِ ‫و‬ ‫ات اْلحي ِاء ِمنهم و‬ ِ ‫ي والمو ِمن‬ ‫ات والمو ِم ِن‬ ِ ‫ي والمس ِلم‬ ِِ
Ya Allah ! Ampunilah kami, para orang tua kami, guru-guru
kami, dan orang yang pernah berjasa kepada kami, serta
seluruh kaum muslimin- muslimat dan mukminin-mukminat,
baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.
َ َ َ ْ ُ َ ْ َٰ َ َّ َ َّ ُ ّّ َ
‫اعَل ِذك ِرك َوشك ِرك َو ُح ْس ِن ِع َباد ِتك‬ ‫اللهم أ ِعن‬
Ya Allah ! Tolonglah kami, agar selalu berdzikir (mengagungkan
nama)-Mu, bersyukur (atas segala nikmat)-Mu, dan beribadah
(mengabdi dan menghambakan diri) kepada-Mu dengan
sebaik-baiknya.
َ َٰ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ُّ َ
‫ات‬
ِ ‫ش م ِاعندنا واحفظنا ِمن م ِمي ِع اْلف‬ ‫اللهم ْلتحرمنا خي م ِاعندك ِل‬
َ ْ َّ ُ ْ ُ ٌ ْ َ َ َّ ِ َ َْ َ
‫ات – ثَلثا‬
ِ ‫ات ِإنك ق ِريب م ِجيب الدعو‬ ِ ‫والياه‬
Ya Allah ! Janganlah Engkau halangi kami meraih kebaikan yang
Engkau miliki, karena kejahatan yang ada pada kami.

Hizib Nahdlatul Wathan 116


Versi Digital
Peliharalah kami dari segala bencana dan virus bala’. Engkau
Maha Dekat lagi Mengabulkan segala do’a.3x
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُٔ َ ُ َ َٰ
‫ف ال ِم ْي َياد‬ ‫هذا دعاونا كماأمرتنا فاست ِجب لنا كماوعدتنا ِإنك ْلتخ ِل‬
َ ْ ُ َ َ ْ ُ ٗ َ َ ْ ُ َ ْ َ ً ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ‫ْ ن‬ َّ ‫َي َاأ ْر َح َم‬
‫الر ِاح ِمي يامن ِإذاأراد شيئا أن يقول له كن فيكون‬

Inilah do’a kami seperti yang Engkau perintahkan ! lalu


kabulkanlah do’a kami, seperti yang Engkau janjikan. Engkau
tidak akan mengingkari janji. Dengan rahmat-Mu ya Allah yang
Maha Penyayang dan yang apabila menghendaki sesuatu,
cukup mengucapkan “‫(“ فيكىن كه‬jadilah !, maka jadilah ia).
َ ْ ِّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ّّ َ
‫شا لف ِات َح ِة‬ ِ ‫اللهم فاست ِجب لن ِابكن فيكون و ِب‬
Ya Allah Kabulkanlah do’a kami berkata Kun Fayakun dan
berkat rahasia surat al-Fatihah :

‫الر ِح ْي ِم َم ِال ِك‬ َ‫الرح ْيم َا ْل َح ْم ُد هلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬


َّ ‫ي َا َّلر ْح َٰمن‬ َّ َٰ ْ َّ ِ ‫ب ْسم‬
ِ ِ ِ ِ ِ ‫هللا الرحم ِن‬ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ ُ‫َ ْ ِّ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ن‬
‫يو ِم الدي ِن ِإياك نيبد وِإياك نست ِيي ِاه ِدناالِصاط المست ِقيم ِِصاط‬
َ‫ي ٓام ْ ن‬َ ْ ِّ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ
‫ي‬ ِ ‫ال ِذين أنيمت علي ِهم غ ِي المغضو ِب علي ِهم وْلالضال ن‬
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang memiliki (berkuasa pada)
hari pembalasan.Hanya kepada-Mu kami mengabdi dan
memohon pertolongan. : Abadikanlah kami dalam hidayah agar
selalu (dan tetap) berada dijalan yang benar. (yaitu) jalan (yang
selalu ditempuh oleh) mereka yang Engkau anugrahi nikmat
(dan Engkau cintai). Bukan (jalan yang telah ditempuh oleh)
mereka yang Engkau murkai dan bukan pula mereka yang sesat.
Kabulkanlah (do’a kami)
Hizib Nahdlatul Wathan 117
Versi Digital
ُ َ ْ َ َ‫ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ ِّ ْ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ن‬
ِ ‫ي والح ْمد‬
‫ِهلل‬ ‫سبحان ربك رب ال ِيزِة عما ي ِصفون وسَلم عَل المرس ِل‬
َ ْ َ َ‫َ ِّ ْ َ َ ْ ن‬
‫ي الف ِات َح ِة‬ ‫رب اليال ِم‬
Tuhanmu pemilik keagungan Maha Suci dari apa yang mereka
uarai terangkan. Salam sejahtera buat para Rasul.Dan segala
puji bagi Allah Tuhan semesta alam.Bacalah surat al-Fatihah.

16. Qosidah al-Munfarijah (Isytaddi)

‫لإلمام اليارف باهلل ِان الفضل يوسف بن دمحم الميروف بابنانحوى‬

Karya: Imam Abul Fadl Yusuf bin Muhammad Arif Billah, yang
terkenal sebagai Ibn al-Nahwu
َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ِيم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang
َ ْ ُ َ َ َ َٰ ْ َ ْ ِ ‫ِا ْش ـ َـت ـ ِّـد ْي َا ْز َمـ ـ ُـة َت ـ ْـن َـف ـ ــر‬
‫ح * ق ــداذن ل ـ ْـي ــل ِـك ِبــال ـ ـ َـبـل ـ ـ ِـج‬‫ِ ي‬
Derita ! lakukanlah seluruh yang kau mampu ! (karena) badai
pasti berlalu * Malam-mu bercerita, wajah pagi segera tiba.
َ ُ َ ْ ٗ َ َّ َ َ
‫َوظـ ـ ــَل ُم الــلـ ْـيـ ِـل ل ـ ــه ُس ـ ُـر ٌج * َحـ َِّـب َيــغــشـاه ا ُب ـ ــوالـ ُّـس ـ ـ ُـر ِج‬
Bintang-bintang menghias malam kelam * hingga raja siang
datang menjelang
َ ُ ْ َ ‫ـاب ْال ـ َـخ ْـيــر َل ـ ـ ٗـه َم ـ َـط ٌر * َف ـ ـ ــا َذ‬
‫ام ـ ـ َـاء ِاْل َّب ـ ــان تـ ـ ِـخ‬ ِ ِ
ُ ‫َو َسـ َـح‬

Awan tebal menimang hujan yang pasti datang * menanti titah


yang kuasa

Hizib Nahdlatul Wathan 118


Versi Digital
ْ ُ َْ ْ ُ ‫َو َفـ ـ ـ َـو ِٔاى ـ ـ ُـد َمـ ْـو َْل َنــا ُم ـمَ ـ ٌـل * ِل ـ ُـس ـ‬
‫ـس َوال ُمـ َـه ـ ِـج‬
ِ ‫ـ‬ ‫ـف‬‫ن‬‫اْل‬ ‫وح‬
ِ ‫ـر‬
Anugrah-Nya tiada hingga, menghibur jiwa yang tersisa *
Maupun yang telah fana (tiada)
َْ َ ْ ْ َ ً َ ْ ُ ٌ ََ َ َ َ
‫ـخ ا َب ــدا * ف ـ ــاق ـ ِـصــد َمـ ـ ْـحـ َـيـاذَٰ اك اْل َر ِج‬
ٍ ‫ولـ ـ ـ ــهـ ــا ارمـ ــم ـ‬
Nikmat menebar aroma bunga kehidupan abadi * kejarlah
taman bahagia harum mewangi
ُّ ْ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
‫ـاض ال َم ـ ْـح ـ َـي ــا * ِبـ ـ ُـب ُح ْـو ِرال َمـ ـ ْـو ِج ِمـ ـ َـن الل ـ َـج ِـج‬‫فـ ــلـربـتـمـا ف ـ‬
Lautan kehidupan terkadang melimpah ruah * karena
gelombang pasang tiada henti
َ َ َ ْ ْ
‫َوالخــل ُـق َم ِـم ْـيـ ًـيا ِ نف َي ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ىه * فـ ـ ـ ــذ ُو ْو َس َـي ـ ٍـة َوذ ُو ْو َحـ ـ َـر ِج‬
Hidup seluruh makhluk dalam genggaman kuasa-Nya * Ada
yang bahagia dan ada pula menderita
َ َٰ َ َٰ َ ُ ُ ُ ُ
‫َون ـ ـ ـ ـ ُـز ْولـ ُـهـ ُـم َوطــل ْـو ُع ُـهـ ـ ُـم * ف ـ ـ ـ ـ ـ ِـاَل د َر ٍك َو َع ــلـى د َر ِج‬
Ada yang jatuh ke dasar kerak neraka * dan ada yang bertahta
di surge bahagia
َٰ ُْ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ن‬ ْ ُُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
‫ـذ َعــَل ِع َـو ِج‬
‫وم ـ ــي ِـايــشــه ــم وعــو ِاق ــبـه ــم * لــيــسـت ِف الم ـ ِي‬
Pengalaman, bahagia dan derita mereka * semua tertata dalam
sunnah-Nya
َْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ
‫ِحك ـ ـ ٌـم ن ِس ـ َـجت ِب َـي ـ ـ ٍـد َح ــك َمـت * ثـ ـ َّـم ان ــتـ َـس َـجــت ِب ــال ُمــنـتـ ِـس ِـج‬

Hizib Nahdlatul Wathan 119


Versi Digital
Hikmat-hikmat kehidupan ditenun tangan terampil dan pasti,
kuasa Illahi * bagai penyair merangkai seni dalam puisi penuh
arti
ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َْ َ َ
‫ف ِاذااقت َصـ ــدت ث ـ َّـم ان َـي ـ َـر َم ــت * ف ـ ِـبـ ُـمــقــت ِـصـ ٍـد َو ِبـ ـ ُـمــنـ َـي ـ ِـر ِج‬

Hikmat (Sunnatullah) terus berlaku mulus, lalu menyimpang


jalur * sangat tergantung kendali sang pengemudi (pelaku)
ْ َٰ َْ ْ َ َ ٌ ُ ‫َش ــهـ َـد ْت ب َي ـ َـجاءب ـ ـ َـه‬
‫ـامــت ِبــاْل ْمـ ِـر َعَل الـ ِـح َـجـ ِـج‬‫اح َـج ـ ــج * ق ـ‬ ِِ ِ ِ
Bukti-bukti bersaksi, Alangkah indahnya ! sunnatullah berjalan
* tunduk dan taat, sarat alasan
َ َ ُ َٰ َ َ َ ً َ
‫هللا ح ـ َـ َجا * ف ـ َـيـَل َم ـ ْـركـ ـ ْـو ِزت ـ ىـه فـ ُـي ِـجـى‬
ِ ‫و ِرضـ ـ ـ ِـاب ــقــض ِـاء‬
Menjalani hikmat (sunnatullah) dengan senang, pantas dijaga
dan pelihara l* alu ditiru dan jalankan dengan segala waspada
َ ْ ‫اب ُه ـ ًـدى * َف ـ ـ‬ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ ‫ـت َا ْبـ ـ َـو‬
‫ـاع َـج ـ ْـل ِلــخ ـ َـز ِٔاىـ ِـن َـها َو ِلـ ِـج‬ ‫وِاذاانــف ــت ــح‬
Begitu pintu-pintu petunjuk sudah tebuka * bergegaslah masuk,
memburu dan meraih berjuta bahagia
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
‫ـاح ــذ ْر ِاذذاك ِم ـ َـن ال َـي ـ َـر ِج‬‫احـ ـ َـاول ـ ــت ِن ـ َـه ـ َـايــت ـ َـه ــا * فـ ـ‬‫وِاذ‬

Waspada, menjelang tiba ! mungkin diujung sana * kelok


jalanan akan membawa bencana
ُ ْ َ ْ َٰ َ َ َ َّ ُّ َ َ ُ َ
‫ـامـ ْٔـى ــت ِاَل ِت ــلــك الــفـ َـر ِج‬
ِ ‫ـاق ِاذا * مـ ـ‬
ِ ‫ِلت ــكــون ِم ـ ــن ال ــس ــبـ‬
Jadilah pemenang utama dalam lomba * merebut piala bahagia
dan mahkota surga

Hizib Nahdlatul Wathan 120


Versi Digital
َْ َ َ ٗ ُ ُ ‫اك ْال َي ـ ْـيـ‬
َ َ ُ َ
‫ـش َو َب ْـهـ ـ َـج ــت ــه * ف ـ ـ ـ ِـل ـ ُـمـ ْـبـت ِـه ِـ ٍج َو ِل ُمـنــتـهـ ـ ِـ ِج‬ ‫ف ــهن‬
Disana (di taman itu) ada kehidupan, mewah dan senang *
berbahagia sang pemenang dan para pejalan di tempat terang
َ ً َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ
‫ـاه ـ ـ ْـج ــت ِإذات ِـه ـ ـ ـ ِـج‬
ِ ‫ف ـ ِـه ـ ِـج اْلع ــم ــال ِإذارك ـ ــدت * فـ ِـاذام ـ‬
Bila semangat kerja mulai memudar, nyalakan api dan lakukan
terapi * bangkitkan motivasi dan raih prestasi
ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ
‫امــت ـ َـه ـا * ت ـ ْـزدان ِل ِـذى الــخـلـ ِـق الـ َّـسـ ِـم ـ ِـج‬‫هللا س ـ ــم‬
ِ ‫ـار‬ َ َ َ
ِ ‫ومـ ــي‬
Berbuat maksiat dan jahat pada Allah, senantiasa menghias
indah * prilaku mereka yang bemoral rendah
ْ
‫ـاح ُم ـ ـ ـ ــن َـب ِل ِـج‬ ‫ـ‬ َ ‫ـاحــته َـا * َا ْن ـ ـ ـ َـو ُار َص ـ‬
‫ـب‬ َ َ َ َ َ َ َ
ٍ ِ ‫و ِل ـ ــطـ ــاعـ ِـتـ ىـه وصـب ـ‬
Berbuat taat dan segala bentuk manfaat pada-Nya * laksana
cahaya cerah di pagi hari(dapat membawa arti dan kesenangan
bagi yang lain)
ُ ُ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ‫ـب ُح ْـو َر ْالــيـ ن‬
ْ ‫َمـ ْـن َيـ ـ ْـخ ُطـ‬
‫ـور َو ِب ــالــغـن ِـج‬
ِ ‫ـي ِبهـا * يـ ـ ــظــفـر ِبـالـح‬
ِ ِ
Meminang (mencari) bidadari dengan hadiah bakti Ilahi *
Disambut bidadari yang masih suci-murni
َ ُ ُ َ ً َ ُ َ َ ًُ َ ْ ُ َ
‫ف ـ ـ ـ ــك ِـن ال َم ـ ْـر ِض َّـي ل ـ َـه ِابت ِـف * ت ـ ـ ْـرضاه غـدا َوت ــك ْـون نـ ِـج ْـي‬
Raihlah simpati Illahi dengan taqwa dan berbakti * Hidup
bahagia kan kau raih di hari nanti
َ َ َ َٰ ُ ْ ْ
‫َواتـ ُـل ال ــق ـ ْـران ِبـ ــق ـل ـ ْـ ٍب ِذى * َحـ ـ َـز ٍن َو ِبـ َـص ْـو ٍت ِفـ ْـيـ ِـه ش ِـج ْـي‬

Hizib Nahdlatul Wathan 121


Versi Digital
Bacalah Qur’an dengan kalbu penuh rindu * Dan dengan suara
yang meredu serta syahdu
َْ ْ َ
ْ ‫ـاذ َه‬ ُ َ َّ ُ َ
‫ـب ِفـي ْـ َه ِـابـالـف ْـهـ ِـم َوم ِـ ْي‬ ‫َو َصـ ـ ـ ـ ــَلة الـل ْـي ـ ِـل َم َسافــت َها * ف ـ‬
Jalanilah ! Shalat malam adalah jarak tempuhnya * Dengan
faham makna bahasa engkau akan tiba
َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ْٔ َ ْ ّٓ َ
‫س َوتــنــف ـ ِـر ِج‬‫َوتـ ـ ــا َّم ـ ــلـ َــا َو َمـ َـيـ ِـانـ ـ ـ ْـي َهـا * ت ـ ــا ِت الـ ِـف ــردو‬
Renungkan dan fahami maknanya, engkau pasti tiba * Ke
syurga firdaus dan hidup bahagia
َ َ َ َ َ َ ْ
‫َواش ـ َـر ْب تـ ْـس ِن ـ ْـي ـ َـم ُمف ّج ـ ـ َـ ِرها * ْل ُم ـ ـ ـ ْـمـتـ ِـز ًمـا َو ِبـ ُـم ـ ْـمـ ــت ِـز ِج‬
Reguklah air tasnim di surga sana seketika (langsung) dari
sumber-nya * Air suci bersih bebas unsur kimia
ُ ُ ْ َ َ ً ُ َْ ْ ْ
‫ُم ِد َح ال َيق ُل اْل ِتـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ ِـه هـ ــدى * َوه ـ ًـوى ُم ــتـ َـو ٍّل َعـن ــه ه ـ ِـج ْـى‬

Akal fikir pembawa hidayah sangat mulia * Hawa nafsu


pembawa bencana sangat tercela
َْ ْ َ ْ ُ ٗ ُ َ ُ َ َ
‫هللا ِر َيـ ــاض ــت ــه * ِل ـ ُـيــق ـ ْـو ِل الخــل ـ ِـق ِب ـ ُـمــنـد ِر ِج‬
ِ ‫و ِك ـ ـ ــت ـ ــاب‬
Kitab Qur’an sebagai riyadah (sering dilatih) * Membiasakan
otak berfikir jernih
ْ َ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ
‫ـاس ه ــداتـ ُـه ـ ُـم * َو ِسـ َـواه ـ ْـم ِم ْن هـ َـم ِـج الـ َـه َـم ـ ِـج‬
ِ ‫و ِخ ـ ـ ـ ــيار الـن‬
َ

Manusia termulia adalah peraih hidayah * Sebaliknya, orang


hina tak berguna

Hizib Nahdlatul Wathan 122


Versi Digital
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ
‫٭‬٦ ‫َوِاذاكـ ـ ــنـت ال ِمــق ــد َام فـ ـ ــَل * تـ ْـج َـزع ِ نف ال َحـ ْـر ِب ِمـ ـ َـن الـ َّـرهـ ِـج‬
Bila berada di baris depan pertempuran (perjuangan) * Jangan
gentar karena debu bertaburan (takut mati atau terhina)
َّ َ َ ً َ ْ َ ً ُ َ َ َ َ
‫َوِاذاا ْب َص ـ ـ ْـرت َم ـ ـ ـ ــن َاره ــدى * فاظ ـ َـهـ ْـر ف ـ ْـردا ف ـ ْـوق الث ـ َـب ـ ِـج‬

Bila engkau menatap tanda kemenangan (hidayah) * Tampilah


meski sendiri dipuncak menara idaman
َ ْ َّ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ٌ ‫ـت َن ـ ـ ْـف‬
‫س َو َمــدت * ال ـ ـ ًـمـ ِـابــال ــش ـ ـ ْـو ِق ال ُمـ ْـيـت ِـلـ ِـج‬ ‫وِاذااش ـ ــتاق ـ‬
Bila hati dilanda cinta, penyakit setia bersama * Cinta yang
dalam sedia berkorban
ََْ َ ِّ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ
‫ـام الــضـح ْـ ِك َع ــَل الفلـ ِـج‬‫اح ــك ــة * وتــمـ‬
ِ ‫وث ـ ــن ــاياالحسـ ــنا ض‬
Senyum manis tampakkan gigi tsaniyah (taring) * Tawa
sempurna tampakkan gigi tengah
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َْْ ُ َ َ
‫امــت ـ َـم ـ َـيـ ــت * ِبا َمـ ـ ــان ـ ِـت َـهـاتـ ْـحــت ال ــشـ َـر ِج‬
‫و ِعياب اْلس ــر ِار‬
Dengan amanah, rahasia dan cela * Terpendam dibalik cela
(tersembunyi di balik kata)
ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ِّ ‫َف‬
‫اح ـ ِـب ـ ىـه * َوالــخ ْـرق َيـ ِـص ْـي ـ ُ ِـراَل ال ـ َـه ـ َـر ِج‬
ِ ‫الرف ـ ـق يـ ــدوم ِلـ ــص‬
Kelembutan membuat teman dan karib abadi * Kasar dan gila
membuat karib jauh berlari
َّ َ َّ َ ‫ات هللا َع ََل ْال َمـ ـ ـ ْـهـ ــدى * َا ْل ـ‬
ُ َ َ َ
‫ـاس ِاَل الــن ـ َـهـ ِـج‬
ِ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ى‬ ‫ـاد‬
ِ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ِ ِ ‫صلــو‬

Hizib Nahdlatul Wathan 123


Versi Digital
Limpahkan rahmat pada Muhammad * Yang bawa orang ke
alam terang dan syafaat
َّ َ َ َ ْ ْ‫ََ َ ْ ن‬
‫ـان َم ــقــال ـ ِـتـ ِـه الــل َـه ـ ِـج‬ َ َ
ِ ‫ـرت ـ ـ ىـه * و ِل ـ ــسـ‬
ِ ‫وا ِبــى ب ــكـ ٍـر ِ يف ِس ــيـ ـ‬
(Dan) kepada Abu Bakar yang selama hayatnya * Menebar
mutiara dalam kata dan bahasa
َ ُ ْ َ ْ َ ََ
‫ـص َوك ـ َـر َامـ ِـتـ ىـه * ِ نف ِقـ ـ َّـص ِـة َسـ ِـار َي ـ ِـةال ــخ ــل ـ ِـج‬
ٍ ‫وا ِن حـ ـ ــف ـ‬
Kepada Umar Abu Hafsah yang tunjukan karamah * Dalam
Sariyatul Jabal peristiwa bersejarah
ْ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ ْ ُْ ْ َ ُّ ْ َ ْ ََ
‫ـخ ال َب ـ ِه ـ ِـج‬ ‫ـخ المـســتـ‬
ِ ‫وذى النـ ــوري ـ ِـن * المــسـت‬
ِ ‫وا ِ ين عـ ــم ـ ٍـر‬
Kepada Utsman Abu ‘Amr pemilik dua cahaya tenar * (yang
segan dan disegani), karena pribadi dan nama besar
ُ ُ ْ َٰ َ ْ ْ َ
‫َوا ِن َح َس ـ ـ ـ ـ ٍـن ِ نف ال ـ ِـيل ـ ِـم ِاذا * َو ناف ِبـ ـ ـ َـسـ َـح ـ ِٔـاىـ ِـبـ ِـه الـخـلـ ِـج‬

Kepada Ali Abu Hasan yang berilmu luas merata * Laksana


hujan penyubur teluk dan sahara
َ ْ َٰٔ ْ ُ ‫ِّ ْ َ ْ ن‬ ََ َ
‫ـي َوا ِّم ـ ِـهـ َـما * َو َم ـ ـ ـ ِـم ْـي ـ ِـع اْل ِل ِب ـ ُـمــنــد ِر ِج‬
ِ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬‫ط‬‫ب‬‫الس‬ ‫َل‬ ‫وع‬
Kepada Hasan dan Husain, dan ibu mereka * Serta keluarga
penerang alam semesta
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
‫ـات ِاْلث ـ ِـر ِب ــَل ِع ـ َـو ِج‬
ِ ‫وصــحاب ـ ِـت ـ ِـه ــم وق َـ َرابـ ـ ِـت ِهــم * و ِق ـ ـ ــف ـ‬
Para sahabat dan kerabat penerus jejak dalam juang * Yang tak
pernah lengah menuntun orang

Hizib Nahdlatul Wathan 124


Versi Digital
ْ َ ْ ْ َ َٰ
‫َو َع ـ ـ ــَل ات ـ َـبا ِع ِـه ـ ُـم ال ُيــل َما * ِب ـ َـي ـ َـو ِار ِف ِدي ـ ِـن ِه ـ ُـم ال ـ َـبـ ِـهـ ِـج‬
Serta para pengikut mereka yang berilmu * Lagi tindih
berprilaku
َْ َّ َٰ
‫َيـ ـ ـ ـ َـار ِّب بـ ـ ِـ ِه ـ ْـم َو ِبــا ِلـ ِـهـ ِـم * َعـ ـ ـ ِّـج ْـل ِبــلنـ ْـص ـ ِـر َو ِب ــالف ـ َـر ِج‬

Ya Tuhan ! demi mereka dan keluarganya * Berilah kami


pertolongan dengan segera
َ َ َ ‫َو ْار َح ـ ْـم َي َاا ْك َر َم َم ـ ـ ـ ْـن َرح ـ َـما * َع ـ ْـبـ ًـد‬
‫اع ـ ْـن َبـ ِـابــك لـ ْـم َي ـ ُـي ـ ِـج‬ ِ
Engaku Maha Pemurah ! Rahmatilah hamba-Mu * Yang tak
pernah jauh dari pintu-Mu
َ ْ َ ْ ‫ّٓ ُ ْ َ َ ً ن‬
ْ ِ ‫ـرنـ ـ‬ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
‫ـخ‬
‫واخ ِت ـ ــم عم َِل ِبخـ ـ ـ ــو ِات ِمــها * ِْلكـون غــد ِاف الحــش ـ ِ ي‬
Tutuplah amal (dan hidup)ku dengan husnul khatimah * Agar
esok di padang mahsyar dapat barakah
ْ َ ٌ ‫َٰلك ـ ـ ـ ِّـن ب ـ ُـجـ ْـود َك ُم ـ ْـيـ َـتــر‬
‫ف * ف ــاق ـ َـب ْل ِبـ َـم ـ َـي ِاذ ْيـ ِـر ْي ُحـ َـجـ ِـج‬ ِ ِ ِ ِ
Engkau terkenal pemurah ! terimalah alasanku ! * dan
ampunilah segala salahku !
َ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ ْ ُ َ ّٓ ْ َ َ َ َ
‫َوِاذ ِاب ـ ـ ـ ــك ضـاق اْل ْم ُر ف ــق ْل * ِاش ـ ــتـد ْي از َم ــة تـنـفـ ـ ِـر ِم ـ ْـي‬

Dan bila kesulitan datang menyiksa, kau berseru ! * “Derita!,


berbuat sekuat kau mampu ! badai Pasti Berlalu !”

------------------------
َ ْ ْ ‫َيـ ـ ـ ـ َـار ِّب ب ــهـ ـ ـ ْـم َوب َٰـأ له ـ ــم * َعـ ِّـجـ ْـل بال ـ َّـن‬
‫ـِص َو ِبــالــفـ ـ َـر ِج‬
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
Hizib Nahdlatul Wathan 125
Versi Digital
Tuhanku…!! Demi mereka dan keluarga *b erilah pertolongan
(kemenangan) untukku segera
َ ْ َّ َّ َ َ ِّ َّ
‫ِان الـ ـ ـ ـ َّـر ْحـ َٰـم ـ َـن ُيـ َـبــشـ ـ ُـرنــا * َم َاب ْي ـ ــدالضـ ـ ْـيـ ِـق اْلالــفـ ـ َـر ِج‬
Sang pengasih bawa berita bahagia * lepas derita hanyalah
bahagia (habislah gelap terbitlah terang)

‫ثَلثا‬
3x

17. Bait Karya Imam Abu al-Qosim al-Suhaili (Ya


Mayyaro)

‫لَل مام ِان القاسم السهيل صاحب روض اْلنف رحمه هللا تياَل‬
Karya Imam Abul Qasim Assuhail Rahimahullah Penulis buku
"Raudu al-Anfu"
َّ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ َّ
‫َي َام ْن َي َرى َم ِ ناف الض ِم ْ ِي َو َي ْس َـم ـ ُـع * ان ــت ال ُم َيــد ِلــك ِّـل َم ـ ُـايــت ـ َـوق ـ ُـع‬
Tuhan !! Engkau maha melihat dan mendengar apa yang
tersimpan dalam hati. * Engkau tumpuan segala harapan dan
mimpi.
ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ِّ ُ َ َّ
‫َي َام ـ ـ ـ ْـن ُيـ ـ َـر ِ َّح ِللشـد ِائ ِـدكلـ َـها * َي َام ْن ِال ْيـ ـ ِـه ال ُمشتَك َوال ُمــفـ ـ َـزع‬
Engkau tumpuan harap membebaskan segala derita. * Engkau
tempat mengadu keluh, kesah, cemas dan duka.
ّٓ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ‫ُ ْ نُ ن‬ ُ َ ْ‫َ َ ْ َ َ ُ ْ ن‬
‫ي ف ـ ِـإن الخ ـ ْ َـي ِعندك ا ْم َم ـ ُـع‬ ‫ف قـ ْـو ِل ك ـ ْـن * ام‬‫يامن خز ِائن ِرزقِـ ىه ِ ي‬
Hizib Nahdlatul Wathan 126
Versi Digital
Engkau Tuhan !! Dalam kata "Kun", Engkau simpan semua
karunia. * Karuniai kami !!! segala nikmat mmilik-Mu semata.
ََْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ٌ َْ َ َ َْ ْ ْ َ َ ْ َ
‫ارا ْليك ف ــق ِر ْي ادف ـ ُـع‬
ِ ِ ‫اْلف ِت ـ ــق‬
ِ ‫اَل ِس ــوى فق ِري ِاليك و ِسيلـ ــة * ف ِب‬
‫م ِي‬
Hanya karena butuh kami bersimpuh (tiada jalan selain mohon
pada-Mu). * Dengan berserah pada-Mu derita akan ku halau.
ُ ْ ّٓ َ َّ ّٓ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ٌ َْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
‫اب اقـ ـ َـرع‬
ٍ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ت‬‫د‬ ‫د‬
ِ ‫ر‬ ‫ـن‬‫ـ‬ ‫ـى‬
ِٕ ‫ـ‬‫ل‬ ‫ف‬ * ‫ـة‬‫ع ِلب ِابــك ِحيل ـ ـ‬
‫اَل ِسوى قـ ِـر ي‬
‫م ِي‬
Tiada cara selain mengetuk pintu (kasih)-Mu. * Bila engkau
menolak, (maka) pintu mana akan kuketuk.(dan kepada siapa
kumengadu).
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ّٓ ْ ّٓ َّ
‫َو َم ِن ال ِذ ْي اد ُع ْو َواه ـ ِـتف ِب ْس ِم ـ ـ ىـه * ِإن كان فضلك َع ـ ْـن ف ِق ِرك ُي ْمن ـ ُـع‬
Tuhan !! Nama siapa lagi akan ku seru tempat mengadu. * Bila
anugrah tidak Kau beri pada si miskin (hina-papa) yang berseru.
ّٓ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ ُ ْ ّٓ َ ْ َ َ َ
‫ب ا ْو َس ُع‬ ‫اصـ ـ ًـيا * الفضل ام ــزل والم ــو ِاه‬
ِ ‫حــش ِالفض ِلك ان تقنـ ــط ع‬
Bukan karena anugrah, engkau buat para pendosa berputus
asa. * Anugrah-Mu terlalu besar dengan karunia luas merata.
َّ َ َ َ ّٓ ْ َ َٰٔ َّ َ َ ُ َ َّ َّ ُ
‫ـب َوا ِل ـ ىـه * خ ـ ْ ِـياْلن ـ ِـام َو َم ْن ِبـ ـ ىـه ُيتشــف ـ ُـع‬
ِّ ِ ‫الن ـ‬
‫ث ــم الصـ ــَلة عَل ي‬
Nabi Muhammad pembawa syafaat dan manusia termulia. *
Limpahkan rahmat untuknya dan segenap keluarganya.

Hizib Nahdlatul Wathan 127


Versi Digital
18. Bait Syaikh Habibullah al-Syanqity (Ilahi Najini)
ّ
‫حبب اّٰلل الشنقيىط صاحب‬
ِ ‫لليَلمة المحد ث شيخ مشايخنا الشيخ‬
ّ
‫زادالمسلم رحمه اّٰلل تياَل‬

Karya : Syaikh Habibullah as-Syanqithi, seorang ulama' besar


dan ahli hadits yang menulis buku "Zadul Muslim" guru dari
pada guru kami - semoga Allah melimpahkan rahmat padanya.
ْ َ َ ْ
‫اه ال ُم ْصط َٰنف خـ ْ ِـيال َجـ ـ ِـم ْي ـ ـ ِـع‬ َ ْ َ ِّ ُ ْ ْ ‫ه َن ِّج ن‬ْ ‫إ َٰل‬
ِ ‫ب ِم ــن ك ــل ضـ ــيـ ٍـق * ِبج‬
‫ِي‬ ‫ِ ِي‬
Tuhanku !! bebaskan aku dari segala kesulitan, berkat wibawa *
Dan keagungan manusia pilihan yang termulia
ْ ً َْ ُ ًْ َ َ ْ ‫ـب َْل ن‬ْ َ َ
‫ف َم ِد ْين ِت ـ ـ ىـه ق ـ َـر ًارا * َو ِرزق ـ ــاث ـ َّـم دف ــنـا ِبال ـ َـبـ ِـق ـ ْـي ـ ِـع‬ ‫وهـ ِ ي ِ ي‬
Anugrahi aku rizky, dan Madinah tempat berdiam * serta Baqi’
tempatku dimakam
َّ ‫َو َخ ــات َم ـ ـ ًـة بإ ْي ـ َـمان َو َس ـ ْـتـ ًـرا * َمم ْي ًَل ب ْال ُم ــج ْيب َوب‬
‫ـالس ـم ِـ ْي ـ ِـع‬ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ
Akhiri hidupku dalam iman, lindungi aku dengan sempurna *
berkat yang Maha Mendengar dan Menerima (Do’a)
َّ ْ ‫َو ُس ْك نَب َم َّك َـة َز َم ـ ًـنا َو َطـ ـ ـ ْـو ًرا * ب َط ْي َبـ َـة ن‬
‫ف ُم ـ ـ َـج َاو َرِة الش ـ ِـف ْيـ ـ ِـع‬ ‫ِي‬ ِ
Karuniai aku tinggal di Makkah dan Thaibah beberapa lama *
berdampingan dengan pembawa syafaah-Nya
َٰٔ ْ َ َ ْ ّٓ ْ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ِ ‫َص ََل ُة‬
‫الرِف ْيـ ـ ِـع‬
َّ ‫اْلل‬
ِ ‫اب و‬ ِ ‫هللا د ِائم ـ ـ ــة ع ــليـ ـ ـ ِـه * م ــيا اْل صـح‬
Semoga Allah memberi rahmat abadi * baginya, keluarga dan
sahabatnya yang berbudi tinggi…!!!
Hizib Nahdlatul Wathan 128
Versi Digital
19. Bait Salah Seorang Waliyullah (Ilahi Lastu)

‫لبيض اْلولياء رحمه هللا والبيت اْلخي من زيادة صاحب الحزب‬


Karya : Seorang Waliyullah - Rahumahullah (akhir bait syair ini
tambahan dari penghimpun Hizib ini)
ْ َ َٰ ْ ّٓ َ ً ْ ّٓ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َٰ
‫س اه ـ ــَل * َوْلاق ـ ـ َـوى َعـَل ن ِـارال َجـ ِـح ـ ْـي ـ ِـم‬
ِ ‫ه لسـت ِللـ ِـف ــردو‬
‫ِإل ي‬
Tuhanku !! aku tak layak jadi penghuni Surga-Mu * Namun aku
pun takkan sanggup menahan siksa neraka-Mu
ْ ْ َّ َ َ َّ َ ُُ ْ ً َ ْ ْ ََ
‫َل ت ْو َبـ ــة َواغـ ِـف ْر ذن ـ ْـو ِ ي ْن * ف ِإنك غ ِاف ـ ـ ُـر الذن ِب ال َي ـ ِـظ ْي ـ ـ ـ ِـم‬
‫فــهب ِ ي‬
Terimalah taubatku dan ampuni dosa-dosaku * Engkau Maha
Besar dan mengampuni dosa (hamba yang menyeru)
َْ َّ َ ْ ‫َ َ ِّ ْ ن‬ ْ َ ْ َ ََ َ ُ ْ‫َ َ ْن‬
‫ب َعَل الن ـ ْـه ِج القـ ِـو ْي ـ ـ ِـم‬
‫وع ِامل ِ يب مياملـ ــة الك ـ ِـريـ ـ ـ ِـم * وث ــبت ِ ي‬
Perlakukan aku sebagai orang mulia tak berdosa * Mantapkan
hatiku dalam hidayah selamanya
ْ ْ َْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ ِّ َ َ
‫ب َوانــش ـ ْـر ِل َواهــا * َو ُمــد ِ ي َْل ِمنــك ِبالفض ِل ال َي ِـمـ ْـي ـ ـ ِـم‬
‫وعمـر نهض ِ ي‬
Subur makmurkan NW-ku, kibar sebarkan panji-panji-Nya * Dan
limpahkan untukku anugrah-Mu yang luas dan purna.

20. Bait Syaikh Habibullah al-Syanqity (Ya Rabbana


Nasaluka As-Syahadah)

‫لشيخ مشايخناالمذكوررحمه هللا‬

Hizib Nahdlatul Wathan 129


Versi Digital
Karya : Guru dari para guru kami Syaikh Habibullah al-Syanqithi
- Rahimahullah
َ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ
‫س َوالـ ـ ِّـز َيادة‬
ِ ‫يارب ــنا نس ـ ـ ـ ــأ لك الش ــهادة * ومنت ال ِف ـ ـ ــردو‬
Tuhan !! kami mohon pada-Mu, mati sebagai syahid dan syurga
firdaus * Serta menatap wajah suci dan kudus
َْ ْ َ َّ َٰ ْ ‫ن‬ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َُْ
‫ف ه ِذ ِه الد ِار ِبخ ـ ْـر ِق الـ ـ ـ ـ َـيادة‬ ‫ِي‬ * ‫ة‬ ‫فلتيـ ـ ـ ـ ِـطناذاك مـ ــع ِاْلفــاد‬
Juga, berilah kami daya dan guna, berbeda * di atas biasa rata-
rata manusia
َْ ْ َّ َ َْ َ ُ َ ُ
‫َوك َّل َمانـ ـ ْـر ُم ـ ـ ـ ْـوه ِم ْن ِإفادة * َو ِن ـ َـي َم ٍة َم ـ ـ ـ ْـع لـذ ِة ال ِيـ ـ ـ ـ َـبادة‬
Dan (berilah kami) segala hikmat dan nikmat yang kami damba
* Serta nikmat ibadah yang utama
َْ َّ ‫َو ْال َخـ ْـت ـ َـم ب ْاْل ْي ـ َـمان َو‬
ِّ ‫السـ َـي َاد ْة * م َو َار َم ْن َا ْع َط ْي َت ـ ـ ُـه‬
‫السـ ـ ـ ـ َـيادة‬ ِ ِ ِ ِ
Tuhan !! Tutuplah usia kami dalam iman, dan beri kami
kebahagiaan * Bersama yang Engkau beri kemuliaan
(kekuasaan dan ketauladanan)
َْ َ ْ ْ َٰٔ ْ ُّ ْ َ َّ ْ ْ َّ
‫ُم َح َّم ٍد ِذى الطل َي ـ ـ ِـة ال ـ ـ َـوقـادة * ِبالنـ ْـو ِر َوْل ِل ال ِك ـ ـ ـ َـرام ال ـ ــقادة‬

Yaitu Nabi Muhammad pemandang cemerlang laksana sinar *


dan keluarganya yang mulia dan penuntun di jalan benar
ْ َ ّٓ ْ ْ َ َ ّٓ ُ ‫َص َّّل َع َل ْي ــه‬
‫هللا َم ـ ْـن اف ـ ــادة * ِبـ ـ ـ ِـي ِّز ِاْل ْس ـ ـ ـ َـر ِاء َم ـ َِـب ا َرادة‬ ِ
Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada penerima rahasia *
dan hikmat keagungan Isra’ atas kuasa dan kehendak-Nya

Hizib Nahdlatul Wathan 130


Versi Digital
21. Bait Seorang Ulama’ Besar ditambah oleh
Penghimpun Hizib Nahdlatul Wathan (Do’a
Pusaka)
‫ن‬
- ‫ اَل‬- ‫ ربناياذاالجَلل‬:‫اْلمَلءرر هللا عنه سوى قوله‬ ‫لبيض اليلماء‬
‫ فمن استطرادات الفقي فتح هللا عليه‬.‫واليشاياوالبكر‬
Karya : Seorang 'Ulama Besar r.a., selain ‫ ربىاياذاالجالل‬sampai
‫ والعشاياوالبكر‬adalah tambahan dari penghimpin hizib in.
َ َ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ
‫اع ـ ـ ــل ْمـتَ ــنا * َر ِّب َعـ ـل ِّـ ْمـنا ال ِذ ْي َين ــف ـ ُـي ــنا‬‫ربنا انفي ـ ــنا ِبم‬
Ya Allah, berilah kami manfaat apa yang Engkau ajari Ya Allah, *
ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ّٓ ْ ِّ َ َ َ ْ ِّ
‫ات لـ ــنا ِ نف ِد ْيـ ـ ِـن ـ ــنا‬ ِّ َ
ٍ ‫رب فَـ ـ ــقهنا وف ـ ــقه اهلــنا * وق ـ ــراب‬
Ya Allah, Jadikanlah kami memahami (ilmu pengatahuan)
agama, * dan juga keluarga sahabat dan karib kami semua.
ََ ُْ ْ ُ ْ ْ َ
‫َم َع أه ِل القط ِر ان ََٰب َوذك ْر‬
Serta penduduk bumi laki dan perempuan
َ ً ً َ ْ ‫ََْ ن‬ َ ْ ُ ْ ِّ َ َ َ ْ ِّ َ ِّ َ
‫ز ق ـ ْـوْل َو ِف ـ ـ ْـيَلك ـ َـر َما‬
‫رب وفق ـ ـ ــنا وو فـ ــقهم ِلم ــا * ترت ِ ي‬
Ya Allah, berilah taufiq kepada kami dan mereka semuanya *
Untuk melaksanakan apa-apa yang Engkau ridlai baik ucapan
maupun perbuatan
َ ْ َّ َ َ ً َ ُ ْ ُ
‫َو ْارز ِق الك َّل َحــَلْلد ِائـ ـ ـ ـ ًـما * َوأ ِخـ ــَل أ َت ِـقـ ـ ـ ـ َـيـا ُع ــل ـ ـ َـما‬

Hizib Nahdlatul Wathan 131


Versi Digital
dengan kemurahanMu anugrahilah kami semua rizki yang halal
selamanya * dan teman-teman setia yang taqwa dan alim
ulama’

ْ َُ ‫ف ُك َّل‬
‫ش‬ َ ‫َن ْح َظ ب ْال َخ ْي َو ُن ْك‬
ِ ِ
agar kami memperoleh kebaikan dan terhindar dari bencana.
ْ َ ْ َ ِّ َّ َ َ ْ ُ ُّ ُ ََ ْ َ َ
‫الرضـ ـ ـ ِـامنك ال ُي ـ ـ ُـي ْون‬‫َر َّبنا أ ْص ِلح لــناك َّل الش ـ ـ ــؤن * وأ ِقر ِب‬
Ya Allah, perbaikilah hal ihwal dan tingkah laku kami semuanya
* dan bahagiakanlah kami dengan keridlaanMu
ُ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ُّ ُ َ َّ ْ َ
‫ـض َعنا َر َّبــنا ك َّل الد ُي ـ ْـون * ق ـ ْـب َل أن تأ ِت َي ــنا ُر ْس ُل ال َمـ ــن ْـون‬
ِ ‫واق ـ‬
Ya Allah, bayarkan semua hutang kami * sebelum Malakul
Maut datang menjemput kami
َ ْ َ َ َْ ُ ْ
‫َواغ ِف ِر ْاس ِ ْي أنت أ ك َر ْم َم ْن َس ِ ْي‬

Ampunilah dosa kesalahan kami dan sembunyikan cacat cela


kami Engkaulah semulia-mulia yang menutup
َ ْ َ َ ْ َ ُُ ْ ُ ْ‫ـَلل َو ْالمـ نَ ن‬
َ َ ْ َ َ َ َّ َ
‫شن ِل َو َاء ن ْهـ ــض ـ ِـة ال َوطـ ـ ْـن‬ ‫ـي * ان‬ ِ ِ ‫ربن ـ ـ ــاياذا الج ـ‬
Ya Allah, Yang Maha Agung dan Maha Pemurah * Sebar-luaskan
panji-panji Nahdlatul Wathan
ْ‫الس ـ نَ ن‬ َ ‫اهد َيـ ْـن ر َم ــا َل َه‬
ُّ ‫اعـ َـَل‬ ْ َ ْ‫اح َف َظ ْن َه َادائ ـ ـ ـ ًـمام َن ْالفـ ـ َِ ن‬
ْ ‫َو‬
‫ـي‬ ِ ِ ‫ـي * و‬ ِ ِ ِ
Peliharalah ia selamanya dari fitnah * Anugerahilah pemimpin-
pemimpinnya hidayah untuk mengikuti sunnah

Hizib Nahdlatul Wathan 132


Versi Digital
َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ
‫ِصن ُه ْم ِ نف ال َيشا َي َاوال ُبك ْر‬ ‫وان‬
Tolonglah mereka sepanjang hari siang dan malam
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َُ َ َ
‫هللا تغـ ُـذ ال ُم ْص ـ ــط َٰنف * َم ْن ِإَل ال َح ـ ِّـق د َعـ ــانا َوال ـ َـوفا‬
ِ ‫وصَلة‬
Rahmat Allah semoga tetap menyelimuti Al-Mushthafa Rasul *
yang mengajak kami kepada kebenaran dan kesetiaan
َ ّ ْ َٰٔ ْ َ َ َّ ْ َ
‫اس ِش ـ ـ ــفا * َو َعَل اْل ِل ال ِك ـ ـ َـر ِام الش ـ َـرفـ ــا‬
ِ ‫ِب ِكت ٍاب ِفي ـ ِـه ِلل ـ ـ ــن‬
dengan berlandaskan kitab suci Al Qur’an di dalamnya ada obat
penawar bagi bani insan * juga semoga rahmat Allah tetap
menyelimuti semua keluarga yang mulia
ُْ ْ َّ ‫َو َع ََل‬
‫الص ْح ِب ال َم َص ِاب ْي ِح الغ َر ِر‬
Dan para sahabat yang seperti pelita bersinar terang
benderang.

22. Zainuddin bin al-Wardiy (Amrar


tukaffansabbahat)
ٔ
‫لَلمام اْلديب اْلريب ابن الوردى رحمه هللا‬
Karya ; Ibnul Wardi Seorang Imam yang ahli seni dan cerdas -
Rahimahullah.
َ َ ‫اال َح َٰز * َو َأ ْر َو ِت ْال َج ـ ْـي ـ‬
‫ـش ِب ـ َـم ٍاءهـ ِـام ِر‬
ْ َ ْ ْ َ َّ َ ّْ َ ُ ْ َ ْ َ
‫أمررت كفاسبـحت ِفيـه‬
Ku usapkan telapak tangan Junjungan Alam telapak tangan
yang bertasbih padanya batu-batuan * dan memuaskan dahaga

Hizib Nahdlatul Wathan 133


Versi Digital
bala tentara yang kehausan dengan air bening yang memancar
berhamburan
َ َ ْ ‫ُ ِّ َّ ِ ْ َ َ ن‬ َٰ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َٰ َ
‫ـاه ـ ـ ـ ِـر ْي‬
ِ ‫ـب وظـ‬ ‫اط ـ ِ ي‬
ِ ‫اد وم ــي ِـادي وعَل * ذري ِ يب وب‬
‫عَل م ــي ِ ي‬
Ku usapkan telapak tangan itu di atas taman kehidupanku di
atas mahligai akhiratku * di atas zurriyat, keturunanku di atas
lubuk-lubuk bathinku dan di atas pilar-pilar zahirku
َ َ ََ
ٍ ‫ثَلث م َّر‬
‫ات‬
3x

23. Do’a al-Faraj Oleh Siti ‘Aisyah Ummul mu’minin


(Ya sa Bighan ni’am..)
‫المئمني ن‬
‫رر هللا عنها‬ ‫ن‬ ‫دعاءالفرج لسيدتناعاءشة ام‬
Do'a Memohon Ketenangan dan kesenangan. Karya: Siti A'isyah
Ummul Mu'minin,ra.
َ َ َ ُّ َ َ َْ َ َ َّ َ ِّ َ َ َ
‫ف الظل ِم َو َياا ْعد َل َم ْن‬ ‫اس ِابغ الن َي ِم َو َياد ِاف َع النق ِم َو َياف ِر َج الغ ِّم َو َياكا ِش‬ ‫ي‬
َٰ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
‫ب َمن ظل َم َوي َاو ِ ََّل َمن ظ ِل َم َوياا َّو ُل بَل ِبداي ِة َوياا ِخ ُر‬ َ ‫احس ْي‬َ َ َ َ
ِ ‫حكم وي‬
ْ َ َ َ ََ ُْ َ ُ َ َ
‫بَل ِن َه َاي ِة َو َي َام ْن له ْاس ٌم ِبَل كن َي ِة ِا ْم َي ْل لن ِام ْن ا ْمرناف َر ًما َو َمخ َر ًما‬

Ya Allah ! Engkau Tuhan yang membuat hati lapang dan senang.


Engkau yang mengusir segala fitnah dan penderitaan. Engkau
yang menghalau mendung duka dan kesusahan, Engkau yang
menyingkap dan memusnahkan tabir kesaliman. Engkau yang
menindak pelaku kezaliman. Engkau pelindung orang yang
teraniaya.Engkau maha Awal tanpa mula. Engkau maha akhir

Hizib Nahdlatul Wathan 134


Versi Digital
tanpa hingga. engkau yang punya nama tanfa gelar; bukakanlah
kami jalan keluar dari kesulitan, dan berilah kami kelapangan
dan kesenangan.

24. Bait Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (Ayyudrikuni)

‫رر هللا عنه‬ ‫ن‬


‫الجيَلن ن‬
‫لسيدنااْلولياءالشيخ عبدالقادر‬
Karya :Sayyidul Auliya Syaikh Abdul Qodir al-jailani,r.a.
َ َ ْ َ ْ ُّ َ ُْ َ َ َْ َ ْ‫َُ ْ ُ ن‬
‫ب ض ْيـ ٌـم َوانت ذ ِخ ـ ـ ْ َـي ِ ِ ي ْن * َواظلـ ـ ُـم ِ نف الدن َيا َوانت ن ِص ْ ِـي ْي‬‫ايد ِرك ِ ي‬
Aku tidak akan tertimpa bahaya, selama Engkau yang pelihara *
Akupun takkan teraniaya di dunia, selama Engkau yang
menjaga
ُ ‫ـاع نف ْال َب ْيـ َـدا ع َق‬
‫ال َب ِي ْـي ْي‬
َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ ْ َ َٰ َ ٌ َ َ
ِ ِ ‫وعارعَل ر ِاع ال ِحم وهوق ِادر * ِاذاضـ‬
Betapa hina seorang gembala, kehilangan belenggu kaki
untanya * Di padang sahar, padahal dia kuasa dan
terjaga(mampu menjaganya)

25. Do’a dan Bait Syaikh Hasan Muhammad al-


Massyath (Ya Jami Lansun ‘Iya)

‫قال شيخنااليَلمة اليارف باهلل تياَل حسن دمحم المشاط المىك نف‬
‫كتابه "نصائح دينيةووصاياهامة" وممامرب اللكرب ودفيه وحصول‬
ٔ ٔ ٔ
‫الفرج ايضا ان تكرر هذه اْلبيات مع الحضور والتومه إَل هللا عزومل‬
‫ قائَل‬:

Hizib Nahdlatul Wathan 135


Versi Digital
Guru Kmai Hasan Al-massyath al-Makki al-Arif Billah, telah
menuangkan dalam kitabnya "Nasha'ih Diniyyah Wa Washaya
Hamma" suatu do'a yang sudah diperaktikkan untuk
menghilangkan kesusahan, dan memperoleh ketentraman,
yaitu mengulang beberapa bait berikut dengan khusyu' dan
yakin kepada Allah Ta'ala, sambil membaca
ْ َ ُ‫َ ْ ّٓ ُ َ َ ّّ ُ َ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ُّ ْ ُ َ َ ُّ َ َ ْ نُ َ ُ َ َ ِّ ُ َ ُ ْ ن‬
‫ي ان‬ ‫نسالك يا اّٰلل ياق ِادر يامقدر ياقيوم ياق ِوى يا م ِتي يامتك ِي يا م ِي‬
َ َ ْ َ َّ َ َ ََُ َ
‫ت ْرزقنا َس َيا دةالد َار ْي ِن َوتك ِف َينا ه َّم ُه َما‬

"Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, selalu Menampakkan


kekuasaan, Maha Terjaga, Maha Kokoh, Maha Kuat, Maha
Menampakkan Kebesaran, dan Maha Penolong; Karunialah
kami kebahagiaan, dan lindungi kami dari rasa cemas, duka dan
derita di dunia dan akhirat".
َ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ ْ َ َ
‫الصن ـ ِـع َي َام ـ ْـن كل ـ َـما * د ِه ـ َـماْل ْم ـ ُـر َم ــَل َم ــاد ِهـ ـ ـ َـما‬ ‫يامـ ِـميل‬
Engkau Yang Berkarya Maha Indah menawan, * Engkau
penerang kegulitaan
َ َ َ َ ْ ْ َ ‫َ ن‬ َ‫اث ا ْل ُم ْس َتغ ْيث ـ ـ ْ ن‬
َ ‫ـي َو‬ َ َ َ
‫احكـ ـ َـما‬ ‫ـار ال ُحك ـ ـ ِـم ِإذام‬
‫ي‬ ِ ‫ـ‬ ‫م‬ * ‫ـا‬‫ـ‬ ‫ي‬ ِ ِ ‫ي ِاغـ ــي‬
Engkau Menolong pemohon pertolongan, * Engkau pemilik
putusan yang harus dijalankan
ُ َ َ َ ْ َ َّ ً ُ ‫َن ِّفس ْا َْل ْم َر َع َل ـ ـ ْـي َن‬
‫اس ـ ـ ْـر َع ــة * ِإن ذاْل ْم ـ ـ َـر َعل ـ ـ ْـينا َعـ ـ ــظ َما‬ ِ
Hilangkan segera kesusahan yang kami alami, * karena terasa
sangat berat bagi kami
ُْ َ َْ َ َ َ ُ َّ ْ َ ْ َ
‫ب ِمناد َعا ناكـ ـ ـ ـ ـ َـر ًما * َياكـ ـ ِـر ْي ًما أن ـ ــت َر ُّب الك ـ ـ َـر َما‬‫واست ِج‬
Hizib Nahdlatul Wathan 136
Versi Digital
Engkau Maha Pemurah dan penguasa para darmawan, * segala
do'a dan pinta kami, mohon ! kabulkanlah !...
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َُ َ َ
‫هللا تغ ُذ ال ُم ْصـط َٰنف * َم ْن ِإَل الخ ـ ـ ـ ـ ْ ِـيد َعاناك ـ ـ َـر َما‬
ِ ‫وصـ ــَلة‬
Semoga rahmat-Mu Allah selau melimpah pada (Muhammad)
al_musthafa * yang berjasa membawa kami ke jalan benar yang
Kau suka
َ َْ ٌ ُ ْ َ َّ َٰ ْ َ
‫َو َعَل اْل ِل َو َص ـ ـ ْـح ٍب َع ــد َما * ل َم َع ال ـ ـ َِ ْـيق َو ُم ـ ـ ْـزن قده ـ َـما‬
Juga (anugrahkan rahmat) kepada keluarga dan para sahabat *
(segera) secepat cahaya kilat... dan (limpahkanlah) sederas
curah hujan lebat.

26. Ayat al-Hifzhi


َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang


َُ َ َ ٌ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ ْ ُّ َ ْ َ ُ َّ َ ََٰ َ ُ َّ
‫وم ۚ ْل تأخذه ِسنة َوْل ن ْو ٌم ۚ له َما ِ ن يف‬ ‫خ القي‬
‫اّٰلل ْل ِإله ِإْل هو ال ْ َ ي‬
َ‫اْل ْرض ۗ َم ْن َذا َّالذي َي ْش َف ُع ع ْن َد ُه إ َّْل بإ ْذنه ۚ َي ْي َل ُم ما‬ ‫ات َو َما ِ ن يف‬ َ َ َّ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫الس َماو‬
َ َّ ْ َ ُ ُ ََ ْ َُْ َ َ َ ْ
ْ َُ ‫ون ب‬
‫ذ ٍء ِم ْن ِعل ِم ِه ِإْل ِب َما ش َاء ۚ َو ِس َع‬ ‫ي‬ ِ ‫ي أ ْي ِد ِيهم وما خلفهم ۖ وْل ي ِحيط‬ َ‫َب ْ ن‬
ُ ‫َل ْال َيظ‬ ُ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ
ُّ ‫ود ُه ِح ْف ُظ ُه َما ۚ َو ُه َو ْال َي‬ َ َ َّ ُ ُّ ُ
‫يم‬ ِ ‫ِي‬ ‫ات واْلرض ۖ وْل يئ‬ ِ ‫ك ْر ِسيه السماو‬
Allah, Tiada Tuhan selain Dia yang selalu hidup dan terjaga
(mengurus makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidur. Dialah
yang memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada
yang bisa memberi syafaat di sisi-Nya, melainkan atas izinnya
Dia mengetahui apapun yang ada di depan dan belakang

Hizib Nahdlatul Wathan 137


Versi Digital
mereka, dan mereka tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah
yang manapu tampa kehendak-Nya. kursi (kekuasaan) Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya. Dan Allah Maha tinggi dan Maha Besar.
ُ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ
‫اه ُرف ْوق ِع َب ِاد ِه َو ُي ْر ِس ُل َعل ْيك ْم َح ِف ْيظة‬
ِ ‫وهو الق‬
Dan Dialah yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua
hamba-Nya, dan mengutus kepadamu para malaikat penjaga.
ً ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ َْ َ َ
‫فيظا‬ ‫وماارسلناك علي ِهم ح‬

Maka kami tidak mengutus kamu menjadi pemelihara mereka.


ُ ََ ََ َ َ
‫اعل ْيك ْم ِب َح ِف ْي ٍظ‬‫وماان‬
Dan Aku (Muhammad) sama sekali bukan pemelihara (mu).
ٌ ْ َُ ‫ِا َّن َر ِّن َع ََل ُك ِّل‬
‫د ٍء َح ِف ْيظ‬‫ي‬ ِ
Sesungguhnya Tuhanku senantiasa memelihara segala sesuatu.
َ‫َو ُك َّنا َل ُه ْم َحافظ ْ ن‬
‫ي‬ ِ ِ
Dan kami pasti memelihara mereka.
َ‫الرحم ْ ن‬ ُ َ ْ َ َ ُ َ ً َ ْ َ ُ ّّ َ
‫ي‬ ِ ِ َّ ‫فااّٰلل خ ٌي ح ِافظا وهوارحم‬
Maka Allah adalah pemelihara (dan Penjaga) yang terbaik, Dia
Maha Penyayang di antara para penyayang.
ّّ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ‫َ ُ ُ َ ِّ َ ٌ ْ َ ْ ن‬
‫اّٰلل‬
ِ ‫ي يدي ىه و ِمن خل ِف ىه يحفظونه ِمن ام ِر‬
ِ ‫له ميقبات ِمن ب‬

Hizib Nahdlatul Wathan 138


Versi Digital
Bagi manusia ada para malaikat yang selalu mengikutinya
secara bergiliran, di muka bumi dan belakangnya, (untuk)
menjaganya atas perintah Allah.
َ ُ َ ُ َ َّ ْ ِّ َ ْ َ َ َّ
‫ِان ن ْح ُن ن َّزلنا الذك َر َوِاناله ل َٰح ِفظ ْون‬

Kamilah yang sesungguhnya menurunkan, dan memelihara Al-


Qur'an dengan sebaik-baiknya.
َ َ ُ َ َ ْ
‫َو َح ِفظناه ِام ْن ك ِّل ش ْيط ٍان َّر ِم ْي ِم‬
Dan kami menjaganya dari setiap setan yang terkutuk.
ً ُ ً ْ َّ ‫َو َم َي ْل َن‬
‫االس ٓم َاء َسقفا َم ْحف ْوظا‬
Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga.
َ َ ُ ً ْ
‫َو ِحفظ ِام ْن ك ِّل ش ْيط ٍان َم ِار ٍد‬
Dan kami benar-benar memeliharanya dari setiap setan yang
durhaka.
ْ ْ َْ َ ً ْ
‫َو ِحفظا ذ َٰ ِلك تق ِد ْي ُر ال َي ِز ْي ِز ال َي ِل ْي ِم‬
Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah
ketentuan Yang Maha Agung lagi Maha Mengetaui.
َ َ َْ َ ً ُ ّّ ‫ َا‬٠
‫ّٰلل َح ِف ْيظ َعل ْي ِه ْم َو َماانت َعل ْي ِه ْم ِب َو ِك ْي ٍل‬
Dan Tuhanmu tetap memelihara segala sesuatu.
ٌ ٌ ‫َوع ْن َد َناك َت‬
‫اب َح ِف ْيظ‬ ِ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 139


Versi Digital
Allah selalu memelihara (mengawasi perbuatan) mereka, dan
kamu (wahai Muhammad)
ٌ َ ُ
‫ِلك ِّل ا َّوا ٍب َح ِف ْيظ‬
Dan kami memiliki kitab tempat memelihara (mencatat semua
peristwa yang mereka alami). bukanlah orang yang diserahi
perlindungan (mengawasi bagi) mereka.
َ ُ ْ َ َ َ َ‫ْ نَ َ ً َ ْ ن‬ َ ُ َ َّ
‫ي َي ْيل ُم ْون َماتف َيل ْون‬ ‫َوِان َعل ْيك ْم ل َح ِاف ِظي ِكراما ك ِات ِب‬
Kepada setiap hamba yang benar-benar selalu diawasi oleh
(para malaikat) penjaga/pengawas yang mulia (di sisi Allah).
dan yang mencatat serta mengetahui apapu yang kamu
kerjakan.
ٌ َ َ َّ َ ْ َ َّ ُ َّ
‫اعل ْي َها َح ِفظ‬ ‫س لم‬ٍ ‫ِان كل نف‬
Tidak ada suatu jiwapun yang tidak ada penjaganya.
ٌ َ َ َ َ ‫إ َّن َب ْط‬
‫ش َر ِّبك لش ِديد‬ ِ
Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
ٌ ‫يد َف َّي‬
‫ال ِل َما‬
ُ َْ
‫ش الم ِج‬
ْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َّ
‫ور ال َودود ذو ال َي ْر‬ ‫ِإنه هو يب ِدئ وي ِييد وهو الغف‬
ِ
ْ َ ‫ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ن‬ ُ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ
َ ‫اك‬
‫يب‬
ٍ ‫ذ‬ِ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ف‬‫ِي‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ف‬‫ك‬ ‫ين‬ ‫ذ‬
ِ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫م‬‫ث‬‫و‬ ‫ن‬‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ف‬ِ ‫ود‬‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫يث‬‫د‬ِ ‫ح‬ ‫يريد هل أت‬
ُ ْ َ ِْ َ ‫َ ِ َّ ُ ْ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َِ ُ ْ ٌ َ ٌ ن‬
‫وظ‬ٍ ‫واّٰلل ِمن ر ِائ ِهم م ِحيط بل هو قرِن م ِجيد ِ يف لو ٍح محف‬
Sesungguhnya Dialah yang pertama-tama menciptakan
(makhluk) dan menghidupkannya (kembali). Dialah yang Maha
Pengampun lagi Maha Pengasih, yang memiliki 'Arsy lagi Maha
Mulia, Maha Kuasa Melakukan apapun yang dikehendaki-Nya.

Hizib Nahdlatul Wathan 140


Versi Digital
Apakah berita pasukan (suatu kaum) sudah sampai padamu,
(yaitu kaum) Fir'aun dan Tsamud ?, Namun orang-orang kafir
selalu berdusta padahal Allah selalu meliputi dari belakang
mereka, bahkan yang mereka dustakan itu adalah al-Qur'an
yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz.

27. Imam Muhammad al-Bushairi (Maulayashal)

‫لَلمام اْلبوصيى رحمه هللا يايت‬


Karya : Imam Al-Bushairi Rahimahullah
ِّ ُ ْ َ ْ َ َ َٰ ً َ َ ِّ َ
‫َم ْوْل َى َص ِّل َو َسـل ْم د ِائ ًـما ا َب ــدا * َعَل َح ِب ْيـ ِـبك خ ْ ِـيالخــل ِق كل ِه ِم‬
Tuhan ! Engkau Pelindungku, limpahkan selamanya dan selalu *
rahmat dan salam kepada kekasih dan makhluk terbaik-Mu
َ
‫ثَلث مرات‬

3x
َْ ْ َْ َ ُ ُٗ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ
‫ب ال ِذى ت ْر ِ َٰح شفا َعته * ِلك ِّل ه ْو ٍل ِم َن اْل ه َو ِال ُمقت ِحـ ِـم‬ ‫هوالح ِبي‬
Dialah kekasih yang syafaatnya selalu dinanti jadi idaman *
untuk melepas diri dari rasa cemas mencekam

ُ
‫عشمرات‬
5x
َ ْ َ َْ ََ ْ ََ َ ْ ِّ َ ْ
‫َي َار ِّب ِبال ُم ْسط َٰنف َبلغ َمقا ِصدنا * َواغ ـ ِـف ْرلناذن َبنا َيا َو ِاس َع الك َ ِرم‬

Hizib Nahdlatul Wathan 141


Versi Digital
‫‪Tuhan !!! Engkau maha Dermawan ! Demi Nabi pilihan‬‬
‫‪sampaikan kami pada tujuan * Penuhi segala kebutuhan, dan‬‬
‫‪ampuni segala dosa dan kekhilafan‬‬

‫‪:‬خمس مرات ‪ -‬كمدين دسوداه دػن‬

‫‪5x‬‬
‫َ َّ ّّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّّ‬
‫صل اّٰلل وسل َم عل ْيك يارسول ِ‬
‫اّٰلل‬
‫‪Ya Rasulullah ! Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam‬‬
‫! ‪untukmu, selalu‬‬

‫ُ‬
‫عشمرات‬
‫‪10 x‬‬

‫‪28. Asma’ul Husna‬‬


‫الر ْح َٰمن َّ‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ‫ِب ْس ِم ِ‬
‫هللا َّ‬
‫ِ‬
‫‪Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha‬‬
‫‪Penyayang‬‬
‫ْ‬ ‫َ ّ ُ َّ َ َ ُ َ َ ْ َٰ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُّ ْ ُ َ َ َ‬
‫اسَل ُم َي ُامؤ ِم ُن َي ُام َه ْي ِم ُن‬ ‫اللهم يااهلل يارحمن يار ِحيم يام ِالك ياقدوس ي‬
‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬
‫ئ َي ُام َص ِّو ُر َياغف ُار َياق َّه ُار َي َاوه ُ‬ ‫َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ ُ‬
‫اب‬ ‫ياع ِزيز يامبار يامتك ِي ياخ ِالق ياب ِار‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ‬
‫اعل ْي ُم َي َاقاب ُ‬
‫ض َي َار ِاف ُع َي ُام ِي ُّز َي ُام ِذ ُّل‬ ‫ض َي َاباسط َياخاف ُ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يارزاق يافتاح ي ِ‬
‫َ ُ‬
‫اع ِظ ْي ُم َيغف ْو ُر‬ ‫احل ْي ُم َي َ‬ ‫َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ‬
‫ياس ِميع ياب ِص ُيياحكم ياعدل يال ِطيف ياخ ِب ُيي ِ‬
‫َ‬ ‫اعل ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ‬ ‫َ َ ُ ُْ َ َ‬
‫ام ِل ْي ُل َياك ِر ْي ُم‬ ‫ب َي َ‬ ‫احس ْي ُ‬
‫ب ياك ِب ُي ياح ِفيظ يام ِقيت ي ِ‬ ‫ي‬ ‫ياشكور ي ِ‬
‫اشه ْي ُد َي َ‬ ‫َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ ُْ ُ َ َ ُْ َ َ ُ َ َ‬
‫اح ُّق‬ ‫يارِقيب ي َام ِجيب ياو ِاسع ياح ِكيم ياودود يام ِجيد ياب ِاعث ي ِ‬
‫خ‬ ‫َ ُْ ُ َ ُ ُْ َ ُ ْ‬ ‫ُّ َ َ ْ نُ َ َ ُّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ‬ ‫َ َ ْ ُ َ‬
‫ياو ِكيل ياق ِوي يام ِتي ياو ِ يَل ياح ِميد يامح ِز يامب ِدئ يام ِييد يام ِي‬
‫‪Hizib Nahdlatul Wathan‬‬ ‫‪142‬‬
‫‪Versi Digital‬‬
َْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ َ
‫اص َمد َياق ِاد ُر َي ُامقت ِد ُر‬ ‫امد ياو ِاحدي‬ ِ ‫اح ي َاقيوم ياو ِامديام‬ ‫يام َِميت ي َ ي‬
َ َ
ُ ‫َي ُامق ِّد ُم َي ُامؤ ِّخ ُر َياأ َّو ُل َياأَٰخ ُر َياظاه ُر َي َاباط ُن َي َاواَل َي ُامت َياَل َي َاب ُّر َيات َّو‬
َ
‫اب‬ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ
‫يامنت ِقم ياعفو يارءوف يام ِالك المل ِك ياذاالجَل ِل وا ِْلكر ِام يامق ِسط‬
ْ ِ ‫اه ِادى َي َاب ِد ْي ُع َي َاب‬ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ ْ ‫َ َ ُ َ َ ن ُّ َ ُ ْ ن‬
‫اف‬ ‫ِي‬ ‫يام ِامع ياغ ِ يب يامغ ِ يب يام ِانع ياضار يان ِافع يانور ي‬
ُ
َ ‫َي َاوارث ي َارش ْيد ي‬
َ َ ُ
‫اص ُب ْو ُر‬ ِ ِ
Ya Allah Engkau Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha
Memiliki, Maha Suci, Maha Selamat Sejahtera, Maha
Mempercayai, Maha Jeli dan Teliti Mengawasi, Maha Agung
(Mulia), Maha Perkasa/Tegas (ditakuti), Maha Menampakkan
Kebesaran-Nya, Maha Pencipta, Maha Menyembuhkan
(membebaskan), Maha Memberi bentuk, Maha Pengampun,
Maha Gagah (disegani), Maha pemberi Anugrah, Maha Pemberi
Karunia, Maha Penakluk, Maha Tahu, Maha Pencabut (nikmat
dari makhluk-Nya), Maha Melapangkan Hidup, Maha
Menurunkan (Menjatuhkan derajat), Maha Mengangkat
derajat, Maha Memberi keagungan, Maha Membuat hina,
Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Melerai dan pembawa
kedamaian, Maha Adil, Maha Lemah Lembut, Maha
Mengetahui, Maha Penyantun Maha Agung (Besar), maha
Pengampun, Maha Berterima kasih (Membalas perbuatan
sekecil apapun), Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Memelihara,
Maha Memberi makanan (berkualitas), Maha Membuat
perhitungan (pembalasan), Maha Agung (terormat), Maha
Pemurah, Maha Mengamati (menjaga) maha Mengabulkan
(permohonan), Maha luas Pemberian-Nya, Maha Bijaksana,
Maha Mencinta, Maha Luhur, Maha Membangkitkan, Maha
Terpercaya kesaksian-Nya, Maha Besar, Maha Melindungi,
Maha Kuat, Maha Kokoh, Maha Memimpin (waly), Maha
Hizib Nahdlatul Wathan 143
Versi Digital
Terpuji, Maha Sempurna, (perhitungan dan pikirannya), Maha
Memulai, Maha Mengembalikan, Maha Menghidupkan, Maha
Mematikan, Maha hidup, Maha Terjaga, Maha menemukan,
Maha Berbudi, Maha Esa, Maha Tempat Bergantung, Maha
Kuasa, Maha Menampakkan (Membuktikan) Kekuasaan-Nya,
Maha Mendahului, Maha Mengakhiri, Maha Pertama, Maha
Terakhir, Maha Zahir, Maha Bathin, Maha Dekat (sebagai
penguasa), Maha Menampakkan Ketinggian-Nya, Maha
Berbuat Baik, Maha Menerima taubat, Maha Memberi Balasan
(terhadap kejahatan sekecil apapun), Maha Pemaaf, Maha
Belas Kasih, Maha Memiliki Kerajaan (berkuasa), Maha Mulia
dan pemberi kemuliaan, Maha Bijak / adil (memberi dengan
bertahap), Maha Menghimpun (apa yang berserakan termasuk
menghimpun manusia di padang mahsyar), maha Kaya, Maha
Membuat Kaya, Maha Melarang (menahan), Maha Membuat
celaka, Maha Memberi Manfaat, Maha Bercahaya, Maha
Memberi petunjuk, Maha pencipta Utama, Maha Abadi, Maha
Mewariskan, Maha Sadar, (tidak lupa dan lalai),dan Maha
Murah Hati.

29. Do’a Hizib Nahdlatul Wathan Dan Hizib Nahdlatul


Banat
ِّ ُ ْ َ ّٓ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ّّ َ ُ ّٓ ْ َ
‫اس ِمك اْلعظ ِم َوند ُع ْوك ِبا ْس َم ِائك ال ُح ْس َٰنب كل َها َما‬ ‫نسالك اللهم ب‬
َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َٰ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
‫ع ِلمن ِامنه ومالم نيلم ان تص يَل عَل عب ِدك ون ِبيك ورسو ِلك سي ِدنا‬
َ َّ َ َ َ ْ ّٓ َٰ َٰ
‫اصل ْيت ِب ىه‬ ‫ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل ىه َو َص ْح ِب ىه ِبافض ِل م‬
Ya Allah ! Dengan Nama-Mu yang Maha Agung, Kami
memohon, dan dengan seluruh nama baik-Mu yang sudah kami

Hizib Nahdlatul Wathan 144


Versi Digital
ketahui maupun yang belum, kami berdo'a limpahkanlah
shalawat dan rahmat-Mu kepada hamba-Mu, Nabi-Mu dan
Rasul-Mu junjungan kami Nabi Muhammad, dan keluarga serta
para sahabatnya dengan rahmat terbaik yang pernah Engkau
limpahkan
ٌ ٌ َ َّ َ ْ َ َ َٰ
‫َعَل ا َح ٍد ِم ْن خل ِقك ِانك َح ِم ْيد َم ِج ْيد‬
kepada salah seorang makhluk (hamba)-Mu. Engkau Maha
Terpuji dan Maha Luhur.
َ َ َّ ٗ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ََ َْ ََ ْ ُ َُْ
‫َوانت ْي ِط َيه ال َو ِس ْيلة َوالف ِض ْيلة َوال َمق َام ال َم ْح ُم ْود ال ِذى َو َعدته ِإنك ْل‬
َ ْ ُ ْ ُ
‫ف ال ِم ْي َياد‬ ‫تخ ِل‬
Dan karunialah dia kedudukan, kerutama, dan martabat terpuji
yang telah engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tidak akan
mengingkari janji.
َ َ َ ُْ َ َ َ
‫اع ِل ْمنا ِمنه َو َمال ْم ن ْيل ْم‬‫ِم ِل ىه م‬‫و‬َ ‫َوَا ْن ُت ْيط َي َنا م َن ْال َخ ْي ُك ِّله َعامله‬
ِ ‫ِ ى ِ ِى‬ ِ ِ
Berilah kami manfaat segala yang kami ketahui dan yang tidak
kami ketahui dengan cepat(lang sung) maupun lambat
(tidak lansung).
َ َّ َ ْ َ َ َ ُّ َ ٗ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
‫الص ْول ِت َّي ِة‬ ‫ف َعنا َو َع َّم ْن له ت َيل ٌق ِبنا َو َع ْن ن ْهض ِةال َوط ِن َو َع ِن‬‫وانتِص‬
َْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ٗ َ َ ٗ َ َ ٗ َّ ُ ِ َ ْ ُّ
‫ِمله ماع ِلمن ِامنه ومالم نيلم‬ ِ ‫امله و‬ ِ ‫السوءاكله ع‬
Dan hindarkan kami, orang yang ada hubungannya dengan
kami, dan Nahdlatul Wathan serta Shaulatiyah dengan cepat
maupun lambat, dari semua kejahatan yang sudah kami ketahui
maupun belum (kami ketahui).

Hizib Nahdlatul Wathan 145


Versi Digital
َ َ َٰ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َّ ُ ّّ َ
‫ف ِشئت ِانك َعَل َماتش ُاء‬ ‫اشئت وكي‬ِ ‫اِصف عنا وعنهم السوء ِبم‬ ِ َ ‫ا َللهم‬
َ َ َ ْ
ٍ ‫ ثَلث م َّر‬- ‫ق ِدي ٌر‬
‫ات‬
Ya Allah ! Hindarkan dan jauhkan kejahatan itu dari kami dan
mereka dengan apapun dan cara bagaimanapun yang Engkau
kehendaki... Engkau benar-benar Maha Mampu (kuasa) atas
apapun yang Engkau Kehendaki. 3x
ُ ّّ ‫َا ّّلل ُه َّم ا َّنا َن ْس ّٓا ُل َك َو َن َت َو َّم ُه ا َل ْي َك ب َنب ِّي َك ُم َح َّمد َص ََّل‬
ِّ ِ ‫اّٰلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َن‬
‫ب‬ ٍ ِ ِ َ َّ ِ َ
ِ
َٰ َ ‫ن‬ َ ِّ َٰ َ ُ َ ُ َ َ َ
....... ‫الر ْح َم ِة ياس ِّيدنا ي ُامح َّمد ِإنانت َومه ِبك ِاَل َربنا ِف حام ِتنا ه ِذ ىه‬
َ َ َّ َ َ َّ
ََ َ ُْ
‫ِلتق نز لنا‬
Ya Allah ! kami memohon kepada-Mu, dan dengan Nabi-Mu
Muhammad SAW. Nabi pembawa rahmat, kami tadahkan muka
(bertawajjuh) kepada-Mu. Wahai junjungan kami Nabi
Muhammad ! denganmu kami menghadap kepada Tuhan agar
hajat 9kebutuhan) kami ini .....dapat dipenuhi.
َ ُ ِّ َ ّّ َ َ ُ ِّ َ ّّ َ َ ُ ِّ َ ّّ َ
‫الل ُه َّم شف ْيه ِف ْينا الل ُه َّم شف ْيه ِف ْينا الل ُه َّم شف ْيه ِف ْينا‬
Ya Allah ! Terimalah (do'a dan ) syafaat yang ditujukan kepada
kami. 3x
َّ َ ُ ْ ُ ِّ‫َ َٰ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ن‬
َ‫الظالم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ‫ْل ِاله ِاْلانت سبحانك ِان كنت ِمن‬
Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau Maha Suci, sedangkan aku
termasuk golongan orang zalim.
َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َٰ َ ً َٰ ْ َُ ِّ ُ َ َٰ َ َ َ َ َٰ َ ُ ْ ُّ َ َ ُّ َ َ
‫د ٍء ِإل ًه َاو ِاحداْل ِإله ِإْلانت َيا ذاال َجَل ِل‬ ‫ياح ياقيوم ي ِاإلهنا وإله كل‬
‫ي‬ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ‫الراحم ْ ن‬
ِ ِ ‫و ِاْلكر ِام ياارحم‬

Hizib Nahdlatul Wathan 146


Versi Digital
Engkau yang selalu Hidup dan Terjaga, Engkau Tuhan kami dan
Tuhan segalanya. engkau Maha Esa. Tiada Tuhan Selain Engkau,
Engkau Maha Mulia dan Memberi Kemuliaan, Engkau paling
pengasih diantara para penyayang.
ّْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َّ ُ ّّ َ
‫ام َيلنا َوذ ِّر َّيتنا َو َم ْن ا َح َّبنا ِف ْيك ِم ْن ا ْوف ِر ِع َب ِادك ِعندك َحظا‬ ‫اللهم‬
َ ْ َّ َٰ ‫َ َ ْ ً ن ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ٗ ن َٰ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٗ َ ْ ن‬
‫ون ِصيبا ِف كل خ ٍي تق ِسمه ِف هذااليو ِم و ِفيما بيده او ِف ه ِذ ِه الليل ِة‬
َ َ
‫َو ِف ْي َما َب ْيدها‬
Ya Allah ! jadikanlah kami,keturunan kami, dan orang yang
tulus ikhlas mencintai kami, diantara hamba-Mu yang pada hari
ini dan sesudahnya (atau pada malam ini dan sesudahnya)
paling banyak mendapatkan bagian segala kebaikan yang
Engkau bagikan, antaa lain :
ْ َ َ ُ ُ ْ َ ٍّ ُ‫َ ْ َ ْ َ َ ْ ُُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ن‬ َ ُ
‫ِص تك ِشفه ا ْوذن ٍب‬ ‫ِم ْن ن ْو ٍر ت ْه ِدى ِب ىه او رحم ٍة تنشها او ِرز ٍق تبسطه او‬
َٰ َ َّ َ َ َ َٰ َ َ ُّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َ
‫اعَل َم ْن تش ُاء ِم ْن ِع َب ِادك ِانك َعَل‬ ‫تغ ِفره او ِشد ٍة تدفيها اومياف ٍاةتمن ِبه‬
َ ْ َُ ِّ ُ
‫د ٍءق ِد ْي ٌر‬
‫كل ي‬
cahaya yang Engkau pergunakan memberikan hidayah, rahmat
yang Engkau tebar, rizki yang Engkau lapangkan, bencana yang
Engkau singkap-lenyapkan, ataupun kesehat-afiatan yang
engkau curahkan para hamba yang Engkau kehendaki. Engkau
benar-benar Maha Kuasa dan mampu melakukan segalanya.
ْ ِّ َ ْ ّّ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ّّ َ ُ ْ َ َ
‫َل ال َي ِظ ْي ِم‬
‫اّٰلل الي ِ ي‬
ِ ‫وحسبنا اّٰلل و ِنيم الو ِكيل وْلحول وْلقوة ِإْل ِب‬
Cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung yang terbaik. Dan
tiada upaya dan daya (bagi semua makhluk) melainkan atas izin
Allah Yang Maha tinggi dan Agung.

Hizib Nahdlatul Wathan 147


Versi Digital
َ ْ َ‫اّٰلل َع ََٰل َس ِّيد َنا ُم َح َّمد َو َع ََٰل َٰاله َو َص ْحبه َو َس َّل َم ِم ْ ن‬
َ‫ي ِم ْ ن‬ ُ ّّ ‫َو َص ََّل‬
‫ي‬ ِ ‫ي ِِم ن‬ ِ ‫ِى‬ ‫ِى‬ ٍ ِ
‫ي‬ َ‫َو ْال َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْال َي َالم ْ ن‬
ِ ِ ِ
Semoga Allah Senantiasa melimpahkan shalawat dan rahmat
serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga
dan para sehabatnya, Kabulkan !, kabulkan !, kabulkan !, (dan
terimalah do'a kami !). Dan segala Puji bagi Allah Tuhan
semesta alam.

30. Shalawat al-Ism al-A’zham

‫الدمشف الحنبَل صاحب‬ ِ ِ


‫دمحمتف الدين‬ ‫لسيدى اليارف باهلل الشيخ‬
‫ي‬
‫رر هللا‬ ‫عقيدةالغيب وطريق رمال الغيب المشهوربان شيروشيي ن‬
ِ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ‫َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ن‬
‫عنه بإدراج"وان تجمع الناس ِلنهض ِةالوط ِن ِف خ ٍيولط ٍف وع ِافي ٍة"من‬
‫الفقيالر ِاح من موْله الكريم حسن الخاتمة‬
Karya :Syaikh Muhammad Taqiyuddin al-Damasyqiy al-
Hambaliy, yang mulia dan 'Arif Billah dengan ditambahkan " ٍ‫ف‬
‫عافِيَتٍ"مه الفقيرالراجى مه مىالي الكريم حسه‬
َ ‫ " َو‬oleh penghimpun hizib yang
selalu dan sangat mengharapkan husnul khatimah dari Allah
Yang Maha pemurah.
‫ن‬
‫وف هذه الصَلة فوائدعديدةواشارعجيبة فداوم عليها فتح هللا‬
‫وه‬ ‫ن‬
‫عليناوعليك وعَل المحبي ي‬:
Shalawat ini mengandung berbagai manfaat dan kagunaan
serta rahasia yang mengagumkan. Oleh karena itu amalkan
dengan tepat - Semoga Allah membuka pintu hidayah-Nya

Hizib Nahdlatul Wathan 148


Versi Digital
(memberikan kemenangan) kepada kami, kamu, dan para
pencinta -, yaitu :
َ ْ ّٓ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ّٓ ْ َ ْ َ ُ ّٓ ْ ّٓ ّ‫َ ّّ ُ َّ ن‬
‫اس ِمك اْلعظ ِم ال َمكت ْو ِب ِم ْن ن ْو ِر َو ْم ِهك اْلعَل‬ ‫اللهم ِا ىن اسالك ِب‬
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َّ ْ
‫ال ُم ّٓو َّب ِدالد ِائ ِم ال َب ِ ِاف ال ُمخل ِد ِ نف قل ِب ن ِب ِّيك َو َر ُس ْو ِلك ُم َح َّم ٍد‬

Ya Allah ! Dengan Nama Besar-Mu yang bertulis dengan cahaya


wajah-Mu yang agung yang kekal dan abadi dalam hati Nabi
dan Rasul-Mu "Muhammad"
َ ْ َ َ ْ ّٓ ْ َ ْ َ ْ ّٓ ْ َ ْ َ ُ ّٓ ْ ّٓ َ
‫اس ِمك اْلعظ ِم ال َو ِاح ِد ِب َو ْحد ِة اْل َح ِد ال ُمت َي ِاَل َع ْن َو ْحد ِة الك ِّم‬ ‫واسالك ِب‬
َ َ ِّ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ
‫س عن كل اح ٍد‬ ِ ‫واليد ِد المقد‬
dan dengan nama-Mu yang Maha Agung dan Esa, selalu
menampakkan ketinggian/kemuliaan dan Maha kudus.
َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ ٌ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ َّ ّّ ِّ َ َ
‫الص َمد ل ْم َي ِلد َول ْم‬ ‫الر ْح َٰم ِن الر ِحي ِم قل هو اّٰلل أحد اّٰلل‬ ِ ‫و ِبحق ِب ْس ِم‬
َّ ‫اّٰلل‬
ٌ َ ُ ُ َُ ُ َ َْ
‫ُيولد َول ْم َيك ْن له كف ًوا أ َحد‬
Dan dengan kelebihan (inti) "Basmalah dan surat al-Ikhlas"
(Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi .Maha
Penyayang. katakanlah Bahwa Allah itu Esa. Allah tempat
bergantung. Dia tidak melahirkan dan dilahirkan. dan tidak ada
seorangpun yang menyekutui-Nya).
ُ َ َْْ َّ ‫ش َح َياة ْال ُو ُم ْود َو‬ َ ِّ ‫َا ْن ُت َص‬
ِّ ِ ‫َل َع ََٰل َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد‬
‫الس َب ِب اْلعظ ِم ِلك ِّل‬ ِ ِ
ُْ َ ُ َ ٓ ُ ْ َ ‫َ ْ ُ ْ َ َ ً ُ َ ِّ ُ ن َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ن‬
‫ب الق ْران َوتف ِّه ُم ِ نب ِمنه‬‫صَلةتثبت ِ ُف ق ْل ِ يب ِاْليمان وتحفظ ِ ي‬ ‫مومو ٍد‬
َ ْ َ َٰ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َّ َ ْ ُ َ
‫ات ونور الن ِيي ِم ونور النظ ِر ِاَل وم ِهك‬
َّ َ َ ْ َ ُ َََْ َ َٰ ْ
ِ ‫ات وتفتح َِل ِبها نورالجن‬ ِ ‫اْلي‬
َْ
‫الك ِر ْي ِم‬.

Hizib Nahdlatul Wathan 149


Versi Digital
Kami mohon kepada-Mu ; limpahkan shalawat dan salam-Mu
kepada junjungan kami Nabi Muhammad - sebagai rahasia
kehidupan alam, dan penyebab utama bagi semua yang ada. -
dengan shalawat yang akan meneguhkan iman dalam hatiku,
memelihara Qur'an untukku, memberikanku pemahaman
tentang ayat-ayatnya, membukakan cahaya syurga dan na'im
(kenikmatan dan kesenangan) dan cahaya menatap wajah-Mu
(Allah) yang mulia.
َٰ َٰ ُْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
‫اس ِلن ْهض ِة ال َوط ِن ِ نف خ ْ ٍي َولط ٍف َو َع ِاف َي ٍة َو َعَل ا ِل ىه‬ ‫وان تجمع الن‬
َ‫َو َص ْحبه َو َس ِّلم‬
‫ِى‬
Dan himpunlah orang-orang untuk Nahdlatul Wathan dalam
keadaan sebaik-baiknya, lemah lembut dan sehat - afiat, juga
untuk keluarga dan para sahabatnya.

31. Shalawat al-Masyhudah

}‫لصاحب صَلةاْلسم اْلعظم قدس شه بادراج }واعدائنا‬


ٓ ُ
‫ا ن‬-‫و(انشلواءنهضة الوطن الخ) من مامع الحزب ممع هللا شمله‬
‫مي‬
‫ وه‬:
Karya : Syaikh Muhammad Taqiyuddin al-Damasqiy al-
Hambaliy, selain " ‫ أن تجمع‬sampai ‫وعافيت‬
ً ْ ّّ َٰ َ َ َ ُ ْ ُ َ ً َ َ َ ُ َ َ َٰ َ ِّ َ ُ ّّ َ
‫اّٰلل َب ًاب َامش ُه ْودا َو َع ْن‬ ِ ‫الله َّم صل عَل س ِّي ِدنا مح َّم ٍد صَلة تكون لنا عَل‬
ْ ُُ ‫ ِح َج ًابا َم ْس ُد ْو ًدا َو َع ََٰل َٰا ِل ىه َو َص ْحب ىه َو َس ِّل ْم َو ْان‬- ‫ َوَا ْع َد ِائ َنا‬- ‫َا ْع َد ِائ ىه‬
‫ش ِل َو َاء‬ ِ
ُْ َ َ ْ َ َ
‫ن ْهض ِة ال َوط ِن ِ نف خ ْ ٍي َولط ٍف َو َع ِاف َي ٍة‬

Hizib Nahdlatul Wathan 150


Versi Digital
Ya Allah ! Limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan
kami Nabi Muhammad, (dengan shalawat salam yang) menjadi
pintu bagi kami menemui-Mu di hari akhirat, dan menjadi
dinding pemisah bagi kami dengan para musuhnya dan musuh
kami sendiri, dan (limpahkan shalawat juga) kepada keluarga
dan para sahabatnya, serta sebarluaskan panji-panji Nahdlatul
Wathan dengan cara yang baik, lemah lembut dan sehat.

32. Shalawat Badrul Wa Salam


ٌ ٔ
ٌ ‫)ْلن‬
‫روح وريحان) مامع الحزب‬ ِ
Karya : Hizib, Abu rauhun dan Rauhanun.
ٔ ُ
‫بإشة منامية من سيدنا ابراهيم عَل نبينا وعليه افضل الصَلة و السَلم‬
ٓ
‫المحبي مر ن‬
‫تي‬ ‫ن‬ ‫ثم نف ليلة إنشائها راه عليه الصَلة والسَلم بيض‬
‫(وسط الليل واخره) وامره بتبليغ سَلمه عَل الفقي وقال ماميناه‬:
melalui Isyarat mimpi; bahwa pada malam penulisan shalawat
ini beberapa pencinta bertemu Nabi Ibrahim dua kali (di tengah
dan akhir malam), lalu berkata:
ٔ
‫انانب هللا ابراهيم بلغ سَلِّم عَل استاذك الشيخ دمحم زين الدين‬
ِ
‫المشهور‬
"saya Nabi Ibrahim; Sampaikan salamku kepada gurumu
Muhammad Zainuddin yang masyhur itu",

Hizib Nahdlatul Wathan 151


Versi Digital
ٔ ُ )‫هكذاافصح بكلمة (لمشهور‬
‫وبشه ببيض اشار هذه الصَلة‬
‫مايبش نن بان هذه الصَلة من الصلوات‬
ُ ‫واناايضارايت نف تلك اليلة‬
‫المباركة وهلل الحمد‬

dan memberikan tabsyirah tentang rahasia dan kelebihan


shalawat ini. penghimpun Hizib berkata; pada Malam itu juga
saya mendapat tabsyirah tentang keberkatan shalawat ini.
ٔ
‫وقد ْلزم كثيمن اْلخوان هذه الصَلة فنالوامملة من فوائدهاواشارها‬
‫ون بذالك‬‫كما اخي ن‬
ِ
kemudian beberapa saudara yang mengamalkan shalawat ini
menginformasikan bahwa mereka telah memperoleh berbagai
kegunaan dan rahasianya pula.

‫فانمااْلعمال بالنيات وهذه ه الصَلة المباركة‬

Segala amal tergantung pada niat. shalawat tersebut adalah :


َ ُ ََ ُ ُ َ ً َ َ َ َ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا َر ُس ْو ِلك َوخ ِل ْي ِلك ِا ْب َر ِاه ْي َم َصَلة تك ْون لنا َو ِلذ ِّر َّي ِاتنا‬
َٰ َ ً ً ْ ‫اّٰلل ر ًضا َكب ْ ًيا َو َف ْت ًحا ُمب ْي َنا َو َن‬
ّّ َ َ َ ْ َ َ
‫ِصا َع ِز ْي ًزا َو َب ْردا َو َسَل ًما َو َعَل‬ ِ ِ َّ ِ ِ ‫َٰواصح ِابنا ِمن‬
َ
‫ا ِل ىه َو َص ْح ِب ىه َو َب ِارك َو َسل ِم‬

Ya Allah ! Limpahkanlah rahmat dan barakah serta keselamatan


(kesejahteraan) kepada junjungan kami, utusan-Mu, dan
kekasih-Mu Nabi Ibrahim, dengan rahmat yang menjadikan
kami, keturunan kami, dan para sahabat kami selalu berda
dalam ridha-Mu yang besar, kemenangan yang pasti,
pertolongan yang besar, kedamaian dan kesejahteraan.

Hizib Nahdlatul Wathan 152


Versi Digital
33. Shalawat al-‘Asyr (Sepuluh)
ُ
‫عش الصلوات‬
Shalawat Sepuluh (Shalawat sepuluh ini berguna untuk
menolak berbagai macam dan bencana. Apabila dibaca di
dalam rumah, maka terpelihara dari kebakaran. dan apabila di
simpan baik di dalam rumah, maka akan terhindar dari
pencurian - atas izin dan kehendak Allah):
َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِبب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang.
ُ ُّ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى َم َاوق َع ِظله‬
ْ َ َ ْ َٰ َ
ْ ‫اْل‬
‫ض قط‬ ِ ‫ر‬ ‫عَل‬

1. Ya Allah ! limpahkan rahmat-Mu kepada junjungan kami


Nabi Muhammad dan keluarganya, (yaitu nabi) yang
bayang-bayangnya sama sekali tidak terdapat
(ditemukan) dimuka bumi
ُ ُ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى َماظ َه َر َب ْوله‬
ْ َ
‫ض قط‬ ْ َ ْ َٰ َ
ِ ‫عَل اْلر‬
2. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya, (yaitu Nabi)
yang kencingnya sama sekali tidak tampak (kelihatan) di
muka bumi.

Hizib Nahdlatul Wathan 153


Versi Digital
َ َ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ل ْم َيق ْع َعل ْي ِه‬
ْ َ ُ َ ُّ
‫اب قط‬ ‫الذب‬
3. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang sama sekali tidak pernah dihinggapi lalat.
ُّ َ َ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ل ْم َي ْحت ِل ْم قط‬
4. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya, (yaitu Nabi)
yang sama sekali tidak pernah mimpi sampai keluar
mani.
ََ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ل ْم َيتث َاء ْب‬
ُّ َ
‫قط‬

5. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kapada junjungan


kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang sama sekali tidak pernah menguap (apabila
mengantuk dll.)
ُ ْ َ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ل ْم ت ْه ُر ْب ِمنه‬
ُّ َ ٌ َ
‫د َّابة قط‬
6. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kapada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang sama sekali tidak ditakuti oleh binatang.
َ ُ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ُو ِلد َمخت ْونا‬

Hizib Nahdlatul Wathan 154


Versi Digital
7. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kapada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang lahir malam dalam keadaan terkhitan.
ُ َ ََ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى تن ُام َع ْيناه‬
ْ َ ُ َ َ
‫َوْل َين ُام قلبه قط‬
8. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kapada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang hatinya sama sekali tidak tidur, walaupun matanya
terpejam dalam tidur pulas.
ُ ْ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ينظ ُر ِم ْن‬
َ ُ ْ َ
‫َور ِائ ىه ك َما َينظظ ُرِم ْن ا َم ِام ىه‬
9. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kapada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang bisa melihat di belakang sama seperti melihat di
depan.
َ ‫ان ِا َذا َم َل‬ َ َ َّ َ َٰ َٰ َ َٰ ّّ َ
‫س‬ ‫الل ُه َّم َص ِّل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد ال ِذى ك‬
ّّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ً َ َ ُ ْ َٰ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
‫ّٰلل َر ِّب‬
ِ ِ ‫مع قو ٍم كانت اكتافه اعَل ِمنه ْم صَلة ت ِل ْيق ِبك َم ِال ىه والح ْمد‬
‫ي‬َ‫ْال َي َالم ْ ن‬
ِ
10. Ya Allah ! limpahkanlah rahmat-Mu kapada junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya (yaitu Nabi)
yang pundaknya selalu lebih tinggi dari bangsa manapun
yang duduk bersamanya. dan segala jenis puji bagi Allah
Tuhan semesta alam.

Hizib Nahdlatul Wathan 155


Versi Digital
34. Imam Muhammad al-Bushairi (Muhammadun)
َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬
ِ ‫ِب ْس ِم‬
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang.

‫لإلمام البوصي والبيت اْلخيمن زيادةمامع الحزب‬


Karya : Imam Bushairi (bait terakhir tambah penghimpun Hizib)
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َّ َ ُ ْ َ ُ ُْ َ ٌ َّ َ ُ
‫ـذ َعلــى‬
‫* محمد خي من يم ـ ِ ي‬ ‫اب َوال َي ـ ـ َـج ـ ِـم‬
ِ ‫ر‬َ ‫اْل ْع‬ َ ‫محمد أ‬
‫شف‬
َ
‫ق ـَ ــد ِم‬
Muhammad orang termulia dari kalangan bangsa ajam dan
Arab sendiri, * dia pejalan kaki terbaik (di muka Bumi)
َ ْ ُ ‫* ُم َح َّم ٌد َصـ‬ ُ ْ ُ َ ٌ َّ َ ُ
‫ـان‬
ِ ‫ـاحب ِاْلحــسـ‬
ِ ‫اســط ال َم ْي ُر ْو ِف م ِـام ُي ـ ـ ــه‬
ِ ‫محمد ب‬
َ ْ
‫َوالك ـ َ ِـرم‬

Muhammad penghimpun kebajikan dan penuh tauladan. * Dia


sangat budiman dan dermawan
َ َْ ُ ٌ ً َ ْ ُ ُ َ ٌ َ ُ
‫* ُم َح َّمد َص ـ ِـادق اْلق ـ َـو ِال َوالك ـ ِـل ـ ِـم‬ ‫ـاط َب ـ ـ ــة‬ ِ ‫مح َّمد تاج رس ـ ِـل‬
ِ ‫هللا قـ ـ‬
Muhammad Mahkota seluruh Rasul. * Dia selalu bertutur
bahasa benar dan jujur.
ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َّ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ ُ َّ َ ُ
‫ـب اْلخ ــَل ِق َوال ِش ـ َـي ـ ِـم‬ ‫* محمد طي ـ‬ ‫ـاق َح ـ ِـاف ــظـ ــه‬
ِ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬‫ث‬ ‫ي‬ ‫الم‬
ِ ‫ت‬‫محمد ث ِاب‬
Muhammad selalu teguh memegang dan menempati janji. *
Dia berakhlak mulia dan berbudi tinggi.

Hizib Nahdlatul Wathan 156


Versi Digital
َ ْ ً ُ َ ُ ُ ُ َ ُّ ْ ُ
‫* ُم َح َّمد لـ ْـم َي ـ َـز ْل نـ ْـورا ِّم َن ال ِق ـ ــد ِم‬ ‫ُم َح َّمد ُروي ــت ِبـالنـ ْـو ِر ِطـ ْـين ـ ــتـ ــه‬
Muhammad Tubuhnya bagai bergemilang sinar cahaya. * Dia
sejak sedia kala senantiasa laksana cahaya dan hikmat.
َ ْ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َّ َ ُ
‫* ُم َح َّمد َم ْي ـ ِـدن ِاْلن َي ـ ِـام َوال ِح ــك ـ ِـم‬ ‫الي ــد ِل ذ ْو ش ـ ـ ـ ـ َـر ٍف‬‫محمد ح ِاكم ِب‬

Muhammad hakim adil dan terhormat. * laksana tambang


sumber segala nikmat dan hikmat.
ِّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ
ْ ُ
ِ ‫* مح َّمد خ ْي ـ ـ ُـر رسـ ِـل‬
‫هللا ك ـ ــلـ ِـه ِم‬ ‫هللا ِم ْن ُمـ ــضـ ِـر‬
ِ ‫مح َّمد خ ُي خل ـ ـ ِـق‬
Muhammad dari bani Mudlar sebagai insan terbaik. * Dia dari
seluruh Rasul Allah juga Rasul terbaik.
َ َ ً ً ُ َ ُ ُ ُ
‫* ُم َح َّمد ُم ْج ـ ِـمَل َحــق ــا َعـَل َع ــل ِـم‬ ‫ُم َح َّمد ِد ْي ـ ــنه َحـ ـ ـ ٌّـق ن ـ ِـد ْيـ ُـن ِبـ ـ ِـه‬
Muhammad Agamanya benar anutan kita. * Muhammad
adalah kata purnama pantas sebagai nama.
ُ َ ٌ َْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َْ ُ ُ
‫ض ع َـَل اْل َم ـ ِـم‬‫* دمحم شــكــره فــر‬ ‫ُم َح َّمد ِذ ُره ُر ْو ٌح ِْلن ـ ـ ـ ــف ِس ـ ِـنـ ــا‬
Muhammad, Menyebut dan mengingat Beliau adalah jiwa bagi
kita. * Dia harus disyukuri oleh semua bangsa.
َ ُ
‫ات َوالظ ــلـ ـ ِـم‬ َّ ُ ٌ ‫* دمحم َك‬ َ ُ ُْ ٌَ
‫دمحم ِزينة الدن ـ ـ َـيا َو َب ْه ـ ـ ـ َـجتـ ــه‬
ِ ‫اشف الغـ ــم‬
ِ
Muhammad bagi alam adalah kebanggan dan pujaan. * dia
menyingkap tabir mendung dan kegelapan.
َ َ
ُ َ َ ‫اغ ـ ـ ـ ُـه‬ ُ َ ْ َ ُ
‫النـ َـيـ ِـم‬
ِ ‫الرحمن ِب‬ ‫* دمحم ص‬ ‫دمحم َس ِّيد ط ـ ـ ـ َـابت َمـ ـ ــن ِاق ـ ُـبـ ــه‬

Hizib Nahdlatul Wathan 157


Versi Digital
Muhammad berbudi pekerti penuh hikmat. * Dia dicipta Tuhan
sebagai rahmat.
ُ َ ُ ُ َ ‫دمحم َص ْف َو ٌة‬
‫ـاه ـ ٌـر ِم ْن َسـ ِـائ ِر التـ َـهـ ِـم‬
ِ ‫* دمحم ط ـ ـ‬ ‫الب ِاري َو ِخ ـ ـ ـ ْ َـيتـ ـ ــه‬
Muhammad seleksi dan pilihan Tuhan. * Dia suci bersih dari
segala fitnah dan tuduhan.
َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ٌ َ
‫هللا لـ ـ َـم ُي ــضـ ِـم‬
ِ ‫* دمحم م ـ ــاره و‬ ‫ـاحك ِللض ْـي ِف ُمك ِر ُمـ ـ ــه‬
ِ ‫دمحم ضـ ـ‬
Muhammad selalu tersenyum menyambut tamu. * Dia tidak
pernah membuat tetangga merasa terganggu.
َ َ َ ْ ُ َ
‫ـات َوالـ ِـحــك ـ ِـم‬ َ َ
ِ ‫* دمحم م ــاء ِب ــاْليـ‬ ‫دمحم طـ ـ ـ ـ َـاب ِت الدنـ ـ َـيا ِب َب ْيث ـ ِـت ـ ـ ِـه‬
Muhammad datang duniapun terang. Dia membawa ayat dan
hikmat bagi semua orang (Membawa Qur'an dan Hadits).
َ ُّ ُ ‫* دمحم ُن ـ‬
َ ‫ـور ُه‬ َ َ َّ
‫الهـ ـ ِـادي ِم َن الظــلـ ِـم‬ ‫اس ش ـ ِـافـ ُـيـ ــنا‬ َْ َ ْ َ
ِ ‫دمحم يـ ــوم بي ِث الن‬
Muhammad di hari kiamat memberi syafaat, * Dia bercahaya
penerang gelap pekat(penyelamat dari kesesatan)
ِّ ُ َ َ ُ ّ َ
‫* دمحم خ ــات ـ ُـم ِللـ ـ ُّـر ْسـ ِـل كـلـ ِـهـ ِـم‬ ‫دمحم ق ِائـ ـ ـ ـ ـ ٌـم ِلل ـ ِـه ذو ِه ـ َـم ـ ـ ِـم‬
Muhammad tegak berdiri berbekal semangat tinggi berjuang
demi ilahi. * Dia penghias seluruh Rasul dan sekaligus
mengakhiri.
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ‫ُ َ َّ ٌ ُ ْ ُ ٗ َّ ْ ِّ ْ ن‬
‫اس ـ ــت ِقـ ـ ـ ِـم‬‫* محمد قــادنا ِللخـ ِـي ف‬ ‫ـي َب ـ ــدا‬‫محمد ن ـ ـ ــوره ِللنه ِض ــي ـ‬

Hizib Nahdlatul Wathan 158


Versi Digital
Muhammad bercahaya menerangi para Nahdliyin. * Membawa
ke alam bahagia bagi muslimin,...Istiqomahlah (sebagai
Nahdliyyin)....!!!

35. Ayat al-Shalihah


َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ََ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫الزكاة ل ُه ْم‬ ‫ات َوأق ُاموا الصَلة وِتوا‬ َ َّ
ِ ‫َِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
َ ُ ُ َ َ ٌ ْ َ َ َ ْ ِّ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ
‫ف َعل ْي ِه ْم َوْل ه ْم َي ْح َزنون‬ ‫أمرهم ِعند رب ِهم وْل خو‬
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, konsisten dan konsekwen dalam shalat dan
mendatangkan zakat, mereka akan memperoleh pahala dari
Tuhan mereka. Mereka tidak perlu dihawatirkan dan mereka
tidak (pula) akan bersedih hati.
َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫ات َي ْه ِد ْي ِه ْم َر ُّب ُه ْم ِب ِا ْي َم ِان ِه ْم ت ْج ِرى ِم ْن‬ َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
َّ َّ َ ْ ‫ْ َ ْ َ ُ ن‬ ْ ‫َت‬
‫ات الن ِي ْي ِم‬
ٍ ‫ف من‬ ِ ‫ار‬‫ه‬‫ن‬ ‫اْل‬ ‫م‬ِ ‫ه‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫ح‬

Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan


beramal shaleh, akan diberi hidayah oleh Allah, karena
keimanan mereka. Sungai-sungai dalam surga akan terus
mengalir dibawah mereka.
ُ ‫الصال َحات َوَا ْخ َب ُتواا ََٰل َر ِّبه ْم ا ََٰل ُا ٓلئ َك َا ْص َح‬
‫اب‬ َّ ‫ِم ُنوا َو َعم ُلوا‬ َ ‫إ َّن َّالذ‬
َ ‫ين‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ
‫الجن ِة هم ِفيهاخ ِالدون‬

Hizib Nahdlatul Wathan 159


Versi Digital
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh serta selalu merendahkan diri kepada Tuhan
mereka adalah para penghuni syurga yang akan kekal
didalamnya.
ً َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫يع أ ْم َر َم ْن أ ْح َس َن َع َمَل‬‫ات ِإنا ْل ن ِض‬ َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, tidak akan kami hilangkan pahala perbuatan
yang mereka lakukan dengan baik.
ً ُ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫س ن ُزْل‬
ِ ‫ات كانت لهم منات ال ِفردو‬
َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
ً ْ َ ُ َ َ ‫َخالد‬
‫ين ِف َيها ْل َي ْبغون َعن َها ِح َوْل‬ ِِ
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, akan memperoleh surga Firdaus sebagai
tempat tinggal. Mereka akan abadi di dalamnya dan tidak akan
berkeinginan pindah (meninggalkannya).
ّْ َٰ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫الر ْح َم ُن ُودا‬ ‫ات سيجيل لهم‬ َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, (hati) mereka di penuhi rasa cinta (kasih
sayang) oleh Tuhan Yang Maha Pengasih.
َّ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫ات ل ُه ْم َمنات الن ِي ِيم‬ َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, akan memperoleh surga Na'im (yang penuh
kesenangan dan kenikmatan).
ُ ْ َ َُْ ٌ ْ َ ْ َُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫ون‬
ٍ ‫ات لهم أمر غي مم‬
‫ن‬ ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
Hizib Nahdlatul Wathan 160
Versi Digital
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, akan memperoleh pahala yang tidak putus-
putusnya.
َْ ْ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
ۚ ‫ات ل ُه ْم َمنات ت ْج ِري ِم ْن ت ْح ِت َها اْلن َه ُار‬ َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
َْ ُ َْ َ َ
‫ذ َٰ ِلك الف ْوز الك ِب ُي‬
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, akan mendapatkan syurga yang dibawahnya
(air) sungai-sungai selalu mengalir. Itulah keberuntungan yang
besar.
ْ َ ُ َ ََٰ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َّ
‫ات أول ِئك ه ْم خ ْ ُي ال َِ ِي َّية‬ َ َّ
ِ ‫ِإن ال ِذين ِمنوا وع ِملوا الص ِالح‬
Sesungguhnya orang-orang yang selalu atau tetap beriman dan
beramal shaleh, adalah makhluk yang terbaik.
َْ َْ َ َ َْ َ َّ ‫اّٰلل ع ْن َد ُه ع ْل ُم‬
َ ّّ ‫إ َّن‬
‫اع ِة َو ُي ن نِّي ُل الغ ْيث َو َي ْيل ُم َم ِ ناف اْل ْر َح ِام َو َماتد ِرى‬
َ ‫الس‬
ِ ِ ِ
َ ّّ ‫س ب َا ِّي َا ْرض َت ُم ْو ُت ا َّن‬
ٌ‫اّٰلل َع ِل ْي ٌم َخب ْي‬ ٌ َْ َْ َ َ ًَ ُ ْ َ َ َ ٌ َْ
ِ ِ ٍ ِ ‫نفس ماذاتك ِسب غداوماتد ِرنف‬
Sesungguhnya hanya di sisi Allahlah pengetahuan (pasti)
tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang berada dalam rahim. Dan tidak ada
seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakan besok. Dan tiada seorangpun yang mengetahui
dengan pasti di bumi mana dia akan mati. Allah benar-benar
Maha Mengetahui lagi Maha Menguasai.

36. Shalawat Rahmat Li al-‘Alamin


َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Hizib Nahdlatul Wathan 161
Versi Digital
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang.
َ ‫َل َس ِّيد َن ُام َح َّمد ْال َم ْب ُي ْوث َر ْح َم ًةل ْل َي‬
َ‫الم ْ ن‬
‫ي‬ َٰ ‫َا ّّلل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِار ْك َع‬
ِ ِ ٍ ِ
Ya Allah Tuhan semesta alam ! demi keabadian kerajaan-Mu,
limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi
Muhammad yang diutus sehingga rahmat bagi semesta alam.
ُ ْ ‫َ ْ َ ْ ْ نَ ن‬
‫ف ك ِّل‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ر‬‫ْل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ات‬ ‫و‬ َّ ‫َل َة َأ ْهل‬
َ ‫الس َٰم‬ َ َ َ ْ َّ َ‫َّ ِّ ْ ن‬ َٰ َٰ َ َ
‫ِي‬ ِ ِ ِ ْ ‫اه ِرين ص‬ ِ ‫ي الط‬
ُْ َ َ
‫َل ا ِل ِه الطي ِب‬
َََ َ َْ
‫وع‬
َ‫ي‬ َ ‫هللا َر ِّب ا َلي‬
ْ‫الم ن‬
ِ ‫س ِبدو ِام مل ِك‬ ٍ ‫لمح ٍةونف‬
Juga kepada keluarganya yang baik (berkualitas) dan bersih
(dari perbuatan keji dan dosa), seperti rahmat yang Engkau
limpahkan kepada penghuni langit dan bumi, disetiap kerdip
mata dan desah turun naiknya nafas, sebagaimana abadinya
kerajaan-Mu Allah Tuhan semesta alam.

ِّ ‫ف ْال َخ ِ ن‬
ِّ ‫ف ْال َخ ِ ن‬
ِّ ‫ف ْال َخ ِ ن‬
ِّ ‫ف ْال َخ ِ ن‬ َ ْ ِّ ‫َ َ ْ َ َ ْ َ َ ن َّ ُ ْ َ ْ َ ن‬
ِّ ‫لخ ِ ن‬
‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف لط ِفك الخ ِ يف ا ي‬ ‫وأم ِرياموْلناخ ِ ي‬
ْ‫ي َو ْال ُم ْسلم ن‬
َ‫ي‬ َّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ‫ْ َ ن ِّ ن‬
َ‫الن ْهض ِّي ْ ن‬
ِِ ِ ‫الخ ِ يف ِ يف أم ِري وأم ِر‬
Ya Allah Engkau pelindung kami ! berlakukanlah rahasia
kelebutan-Mu yang tersembunyi. 7x dalam urusan hidupku,
perkara para anggota Nahdlatul Wathan dan kaum muslimin.
ْ َّ َ ْ ُّ َ‫َ ْ َ ْ َ ْ ن ْ َ َ ْ نَ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َٰن َ َ َ َ ْ َ َ ْ ن‬
‫س‬
ِ ‫صط َف كمامميت بي الرو ِح والنف‬ ‫واممع بي ِ يب وبي ح ِبي ِبك الم‬
‫ي‬َ‫َظاه ًر َاو َباط ًن َاي َق َظ ًة َو َم َن ًام َي َار َّب ال َيالم ْ ن‬
ْ
ِ ِ ِ
Satukanlah kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang
terbaik, sebagaimana engkau menyatukan antara ruh dan jiwa

Hizib Nahdlatul Wathan 162


Versi Digital
(dari jasad), lahir dan bathin, dalam keadaan tidur dan terjaga,
Ya Allah Tuhan semesta alam.
ٗ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ‫الس َم َو‬
َّ ‫ص َٰح ٓم ٓي ٓص ٓق َبد ْي ُع‬ٓ ‫ٓك َٰه َٰي ٓي‬
‫ض أ ْم ًراف ِإن َم َايق ْول ْو له‬‫ض وِإذاق‬
ِ ‫ات واْلر‬ ِ ِ
ُ ُ َ ُ
‫ك ْن ف َيك ْون‬

Kaf Ha Ya 'Ain Shad - Ha Mim 'Ain Sin Qaf. Engkau Pencipta


utama langit dan bumi. Ya Allah Engkau Tuhan Yang apabila
memutuskan sesuatu perkara dan kehendak, hanya
menyatakan "jadi !"- maka apa yang engkau kehendaki akan
terjadi.
َ‫اح َف ْظ َوَا ِّي ْد َن ْه َض َة ْا َلو َطن نف ْا َلي َال ْم ْ ن‬
‫ي‬ ْ ُُ ‫ُا ْن‬
ْ ‫ش َو‬
ِ ِ
Sebar luaskan dan pelihara serta kokohkanlah Nahdlatul
Wathan di semseta alam.
َ‫ي َو ْال َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْا َلي َالم ْ ن‬
‫ي‬ َ‫ي ب ْل َم ْب ُي ْوث َر ْح َم ًة ل ْل َي َالم ْ ن‬
َ‫ي ٓام ْ ن‬
َ‫ي ٓام ْ ن‬
َ‫ٓام ْ ن‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
Kabulkan, kabulkan, dan kabulkanlah (do'a kami) berkat
(Muhammad) utusan-Mu yang menjadi (membawa) rahmat
bagi semesta alam. Dan segala jenis pujian bagi Allah Tuhan
semesta alam.

37. Shalawat al-Mukhlishin al-Maqbulin


َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan Nama allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Hizib Nahdlatul Wathan 163


Versi Digital
َ َ َ َٰ َٰ َ َ َّ َ ُ َ ِّ َ َٰ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ِّ َ َّ ُ ّ َ
‫َل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َعدد‬ ‫اللهم صل وسلم وب ِارك عَل سي ِدنا محم ٍد وع‬
ُ ُ َ َ
‫َماكان َو َما َيك ْون‬
Ya Allah ! Limpahkanlah Shalawat dan salam serta berkah-Mu
kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya
sebanyak rahmat yang engkau telah dan akan Engkau curahkan.
َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ‫َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ن ْ َ َ ْ ن‬
‫ام َيلنا َوذ ِّر َّيتنا َو َم ْن أ َح َّبن ِاف ْيك‬ ‫وانش ِلواء نهض ِة الوط ِن ِف اليال ِمي و‬
ْ‫ي ع ْن َد َك َي َار َّب ْا َلي َالم ن‬
َ‫ي‬ َ‫ي ْال َم ْق ُب ْول ْ ن‬
َ‫ي ْا ُلم َق َّرب ْ ن‬ َ‫م َن ْا ُلم َجاهد ْي َن ْا ُلم ْخلص ْ ن‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
Sebar luaskan panji-panji Nahdlatul Wathan di semesta alam,
dan jadikanlah kami, keturunan kami, dan orang-orang yang
mencintai kami dengan ikhlas karena Engkau, termasuk para
pejuang yang setia dan diterima serta selalu dekat di sisi-Mu
!.... Ya Allah Tuhan Semesta Alam.
َ‫ي ب ُك ْن َف َي ُك ْو ُن َا ُّلل ُه َّم ُك ْن َف َي ُك ْو ُن َو ْال َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْا َلي َالم ْ ن‬
‫ي‬ َ‫ٓ ْ نَ ٓ ْ نَ ٓ ْ ن‬
ِ ِ ِ ِ ‫ا ِمي ا ِمي ا ِم‬
Kabulkan, kabulkan, kabulkanlah (do'a kami) berkat Kun
Fayakun. Ya Allah Kun Fayakun. Dan segala jenis puji bagi Allah
Tuhan semesta alam.

38. Shalawat al-‘Aliy al-Qodr


َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

‫بتذييل دعاءنهاضةالوطن‬

Di engkapi dengan do'a Nahdlatul Wathan

Hizib Nahdlatul Wathan 164


Versi Digital
ْ ْ َ ْ ِّ َ ْ ْ َ ْ ِّ ِّ ُ ْ َّ َّ َ ُ َ ِّ َ َٰ َ ِّ َ َّ ُ ُّ َ
‫َل القد ِر ال َي ِظ ْي ِم‬
‫ا ْللهم صل ع ََٰل سي ِدنا محم ٍد ِّ الن ِ ِيب اْل يِّم الح ِبي ِب الي ِ ي‬
َٰ
‫اه َو َعَل ا ِل ىه َو َص ْح ِب ىه َو َسل ْم‬ َ
ِ ‫الج‬
Ya allah limpahkanlah rahmat, shalawat dan salam kepada
junjungan kami Nabi Muhammad, Nabi yang Ummiy, yang
yang bermartabat tinggi (mulia), dan yang berwibawa besar.
Juga (Limpahkanlah rahmat dan salam) kepada keluarga dan
para sahabatnya.

‫هللا‬ ‫م‬ ْ
‫س‬ ‫ب‬ ‫ار‬
‫ش‬ َ ْ ‫ش َأ‬
ِّ ‫ب‬ َ‫اح َف ْظ َوَأ ِّي ْد َن ْه َض َة ْال َو َطن نف ْا َلي َالم ْ ن‬
‫ي‬ ْ ُُ ‫َو ْان‬
ْ ‫ش َو‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ َّ
ِ
Dan sebar luaskan, pelihara, dan kokohkanlah Nahdlatul
Wathan di semesta alam dengan salah satu rahasia " ‫الرحْ مٖ ِه‬
َّ ‫هللا‬
ِ ‫ِبس ِْم‬
‫الر ِحي ِْم‬
َّ " (Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang).

39. Shalawat at-Taisir


ٌ ٌ ‫ْلن‬
‫ولذر ّيته‬
ّ ‫وريحان كاناهلل له‬ ‫روح‬ ِ
Karya : Abu Rauhun wa Raihanun - Semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat kepadanya dan kepada keturunannya).
ْ ْ ْ َ ْ َّ َٰ َ َ ّّ ُ ْ َ ْ َ
‫ّٰلل َوك َٰنف َو َسَل ٌم َعَل ِع َب ِاد ِه ال ِذ ْي َن اصط َٰنف َر ِّب ِزد ِ ن ي ْن ِعل ًما َر ِّب ِزد ِ ن ي ْن‬
ِ ِ ‫الحمد‬
ًْ ْ ‫ْ ْ ً َ ِّ ْ ن‬
‫علمارب ِزد ِ ين ِعلما‬
Segala jenis puji bagi Allah, dan cukuplah pujianku hanya
kepada-Nya. Semoga pula salam sejahtera dilimpahkan kepada

Hizib Nahdlatul Wathan 165


Versi Digital
para hamba-Nya yang terpilih (para Nabi dan Rasul). Tuhanku !
tambahlah ilmu pengetahuanku. 3x
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ْ ِّ َ ُ ِّ َ ُ َ ِّ َ ِّ َ ُ َ ْ ِّ ‫ش َي‬ ُ ِّ ‫َي ُام َي‬
ِ ‫ش يامدب ُر دب ْر يامسهل سهل سهل علينا كل ع ِس ٍي ِبج‬
‫اه‬
َّ ْ
‫ا َلب ِش ْ ِي الن ِذ ْي ِر‬

Engkau Maha Memudahkan, berilah kami kemudahan, Engkau


Maha Mengatur, aturlah kami dengan baik, Engkau Membuat
gampang, gampangkan lah bagi kami segala yang sulit, berkat
wibawa (Nabi Muhammad) pembawa kabar bahagia dan derita.
ُ ْ َُّ ُ ْ ُ َ َ َ َ
‫ذ ِء ك ْن‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ن‬‫ام‬ ‫ي‬‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ْ ‫الس َٰم َوات َوْا َْل‬
َّ ‫َا ّلل َُٰه َّم َي َام ْن ب َيده َخ َزائ ُن‬
‫ِ ي‬ ِ ِ ِ ‫ِ ِ ى‬
ُ ُ َ
‫ف َيك ْون‬
Ya Allah ! Dibawah kekuasaan-Mu segala kekayaan langit dan
bumi, Engkau Tehan mencipta segala sesuatu hanya dengan
berkata "Jadilah" maka apa yang Engkau kehendaki terjadi.
ََْ َ َٰ َٰ َ َٰ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ
‫َل َعَل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َو َعَل ا ِل َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َوانت ْج َي َل‬ ‫أسألك ْأنتص ي‬
ً‫ِصا َعز ْي ًزا َو َف ْت ًحا ُمب ْي ًنا َكب ْ ًيا َو َبابا‬ ْ َ َ
ً ‫اه ِدها ن‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
ِ ِ ِ ِ ‫ِلنهض ِة الوط ِن بمد َ ِار ِسها ومي‬
َ ً َ َ ُ ً ْ
‫َمش ُهود ِابك ِّل خ ْ ٍي َوأ ْوقافا َو َمغ ِان َم‬

Aku mohon kepada-Mu berilah rahmat kepada junjungan kami


Nabi Muhammad dan keluarganya, dan berikanlah pertolongan
besar kepada Nahdlatul Wathan, madrasah dan ma'hadnya
pertolongan besar, kemenangan besar dan (pasti) nyata, dan
bukakanlah pintu menuju keredaan-Mu, dengan segala
kebaikan dan rahmat-Mu, (anugrahi) melalui para darmawan,
(jadikanlah murud-muridnya) para tokoh yang baik dan selalu

Hizib Nahdlatul Wathan 166


Versi Digital
berjuang dengan baik di jalan yang benar, dengan berkat
wibawa pembawa kabar gembira dan derita.
َ ُ َ ُ ً َََ ً َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َْ َ ً َ َ َ ُ ً َ ْ َ
‫اهد ْون َح َّق‬
ِ ‫أضيافا مضاعفة ك ِثية ِمن أه ِل الخ ِي و ِرماْل بررة يج‬
َّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ‫ن‬ َ
‫اه ا َلب ِش ْ ِي الن ِذ ْي ِر‬
ِ ‫ِمه ِاد ىه ِف س ِبي ِل الخ ِي ِبج‬
Dan bebaskan hamba dari hutang, kepakiran, pemaksaan
(tekanan) orang-orang (jahat), dari semua jenis penyakit dan
bencana, serta fitnah (mala petaka yang diakibatkan oleh tipu
daya) Dajjal dan setan, berkat sibawa besar pembawa kabar
bahagia dan derita.
َْ َ َ ُ ِّ ‫الد ْين َو ْال َف ْقر َو َق ْهر‬ َّ َ ْ ‫َ َ ْ ُ َ َ ن‬
‫الر َم ِال َو ِم ْن ك ِّل د ٍاء َو َبَل ٍء َو ِم ْن ِفتن ِة‬ ِ ِ ِ ‫وان تي ِافي ِ يب ِمن‬
ً ً َ ً ْ َ ُ َ ْ َ
ْ ‫الي ْير َوان ِ ْيزق ن‬ ‫الد َّمال ب َج ِ ْ َ ْ ن ن‬
َّ َّ
‫ب ِرزقا َحَلْل َو ِاس ًيا ُم َب َارك ِاف ْي ِه‬ ‫ِي‬ ِ ْ ِ ‫اه الب ِش ِي‬ ِ ِ
َّ
‫اه ال َب ِش ْ ِي الن ِذ ْي ِر‬ َ ْ َ ََ ََ َْْ
ِ ‫ِمنغ ِيتي ٍب وْلض ٍي ِبج‬
Dan anugrahilah hamba rizki halal yang luas dan berkat, tanpa
harus bekerja keras dan menempuh bahaya, berkat wibawa
pembawa kabar gembira dan derita.
ْ ‫اف ُق ُل‬ َ
ْ ُّ ْ ‫َ َ َ َ ْ ً ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ً ن‬
‫اف الدن َيا‬ ‫ه‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ِ ‫ا‬
‫ز‬ ‫ي‬‫ز‬ ‫ع‬‫و‬ ‫ك‬ ‫اد‬
ِ ‫ب‬‫ع‬ِ ‫ب‬ ‫و‬ ْ ‫َوأ ْن َت ْج َي ْل ن‬
ْ ‫ب ُم ْح ُب ْو ًب ن‬
‫ِي‬ ِ ِِ ِ ٍ ‫ِي‬ ِ
ْ َّ ْ َ ْ َ َ ‫ن‬ ْ َّ َ ُ ْ َ ‫َ ْ َٰ َ َ ي‬
‫اه الب ِش ِي الن ِذي ِر‬ِ ‫واْل ِخرِة و ِمن المقر ِبي ِبج‬
Dan jadikanlah hamba idaman di hati para hamba-Mu, agung
(mulia) dimata mereka, menjadi pemimpin dan panutan
didunia dan akhirat, dan termasuk di antara orang-orang yang
dekat dengan-Mu berkat wibawa pembawa kabar bahagia dan
derita.
ُ ْ َ ََ َ َ ً ََ َ ْ َّ َ ْ َ َ
‫اح َس َن ال ِف َي ِال َياقا ِئ ًم ِبَلز َو ٍال َي ُام ْب ِدئا ِبَل ِمث ٍاَل فلك ال َح ْمد‬ َ ‫الن َوال َي‬
ِ ‫ياك ِثي‬
َ ِّ ُ َٰ َ ُ َ َُّ َ ُ َّ ْ َ
‫وا ِلمنة والشف عَل كلح ٍال‬
Hizib Nahdlatul Wathan 167
Versi Digital
Engkau Yang banyak memberikan anugrah, Engkau Yang selalu
bersikaf baik, Engkau Yang selalu Ada dan tidak akan hilang,
Engkau yang mencipta pertama kali tanpa contoh, Maka segala
puji, kedermawanan dan kemuliaan adalah bagi-Mu di setiap
keadaan (situasi dan kondisi).
َ ِّ ْ َٰ َٰ َّ ْ َ ّّ َ
‫َو َص ِّل الل ُه َّم َعَل ا َلب ِش ْ ِي الن ِذ ْي ِر َو َعَل ا ِل ىه َو َص ْح ِب ىه َو َب ِارك َو َسل ْم ك ِث ْ ًيا‬
‫ي‬َ‫َو ْال َح ْم ُد ّّّٰلل َر ِّب ْا َلي َالم ْ ن‬
ِ ِ ِ
Ya Allah Limpahkanlah shalawat dan salam serta berkat kepada
(Nabi Muhammad) pembawa kabar gembira dan duka derita,
juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan segala jenis
puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

40. Talqin Mayid


َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
ُ
‫ب َو ُي ِم ْيت‬ ْ ‫هللا َو ْح َد ٗه َْل َُش ْي َك َل ٗه َل ُه ْال ُم ْل ُك َو َل ُه ْال َح ْم ُد ُي ْح‬
ُ ‫َْلا َٰل َه إ َّْل‬
‫ِي‬ ِ ِ ِ
ٌ‫ح َد ٓا ِئ ٌم َْل َي ُم ْو ُت ب َي ِد ِه ْال َخ ْ ُي َو ُه َو َع ََٰل ُك ِّل َش ْب َق ِدير‬
ٌّ َ ‫َو ُه َو‬
ِ ٍ ِ ‫ي‬
Tiada Tuhan selain ALlah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya.
Hanya Dia yang memiliki kerajaan (atau kekuasaan) Dia yang
menghidupkan dan mematikan. Dia selalu hidup untuk selama-
lamanya dan tidak akan mati. Hanya dalam genggaman-Nya
segala jenis kebaikan. Dan Dia Maha Mampu (kuasa) atas
segala perkara.

Hizib Nahdlatul Wathan 168


Versi Digital
ُ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ ْ ُ َ َٓ ْ َ ُّ ُ
‫س ذا ِئقة ال َم ْو ِت َوِإن َما ت َوف ْون ا ُم ْو َرك ْم َي ْو َم ا ِلق َي َام ِة ف َم ْن ز ْح ِز َح‬ ٍ ‫كل ن‬
‫ف‬
ُ ْ ُ َ َّ ْ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ُ َّ
‫َع ِن الن ِار َوأد ِخ َل ال َجنة فقدفاز َو َما ال َح َي َٰو ة الدن َيا ِإْل َمتاع الغ ُر ْو ِر‬
Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan (mengalami) mati.
Dan sesungguhnya hanya pada hari (kiamat) pahala-pahalamu
akan dilengkapi dan disempurnakan. Barang siapa yang
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam syurga,
termasuk orang yang sangat selamat dan sangat beruntung.
Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang
memperdayakan.
ََْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ
‫هللا‬
ِ ‫ي‬ ِ ‫د‬ ‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬ ‫ن‬‫ب‬ِ ‫هللا‬
ِ ‫ة‬ ‫ ياأم‬:‫اهلل مك فرمفوان دكات‬ ِ ‫هللا ابن ع ْبد ِي‬
ِ ‫ياع ْبد‬
ْ َ َ َ ُ َٰ ْ َ َ ْ ُّ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
‫اذك ِرال َي ْهدال ِذي خ َر ْمت َعل ْي ِه ِم ْن د ِار الدن َيا ِإَل د ِار اْل ِخ َرِة َوه َو ش َهاد ِة أن‬
َّ َ ُ
‫هللا َعل ْي ِه َو َسل َم‬
َّ
‫هللا َصَل‬ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ ٓ
ِ ‫ْل ِإله ِإْلهللا وأن مح َّمدارسول‬
Wahai hamba Allah putra dan hamba Allah...(bagi laki-laki),
atau wahai hamba Allah putri dua hamba Allah ...(bagi mayit
perempuan) ingatlah janji yang kamu ikrarkan dan akan
laksanakan sejak di dunia sampai di akhiat kelak, yaitu : Yaitu
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad
saw. adalah utusan Allah. Kematian adalah benar, nikmat dan
siksa kubur adalah benar
َ ‫َوَأ َّن ْا َلم ْو َت َح ٌّق َو ّٓا َّن ْا َلق ْ َي َح ٌّق َوَأ َّن َني ْي َم ٗه َح ٌّق َوَأ َّن َي َذ َاب ٗه َح ٌّق َوَأ َّن ُس َؤ‬
‫ال‬ ِ ِ
َ َ َ َ َّ َ َ ٌّ َ َ َ ْ َّ َ َ ٌّ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ ٌّ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ
‫منك ٍر ون ِك ٍي ِفي ِه حق وأن البيث حق وأن ال ِحساب حق وأن شفاعة‬
َّ َ ُ َّ َ
‫هللا َعل ْي ِه َو َسل َم َح ٌّق‬ ‫َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َصَل‬
Serta pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir juga benar.
Kebangkitan kembali dan pertanggung jawaban serta syafaat
junjungan kita Nabi Muhammad saw. adalah benar.

Hizib Nahdlatul Wathan 169


Versi Digital
َّ َ ْ ْ َ َٰ َ َ َّ َ َ ٌّ َ َ َّ َّ َ َ ٌّ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ
‫هللا ت َياَل ِْله ِل ال َح ِّق َح ٌّق َوأن‬
ِ ‫وأن الجنة حق وأن النارحق وأن ِلقا َء‬
ُ ْ ْ‫َ ََْ ُ َ ْ ن‬
‫ف الق ُب ْو ِر‬‫هللا يبيث من ِ ي‬
Neraka dan syurga serta melihat Allah bagi para penganut dan
pelaku kebenaran juga benar. Dan Allah benar-benar akan
membangkitkan orang-orang dari dalam kuburnya.
َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ
‫ام َاءك ال َملك ِان‬ ‫ي َع َس ِاك ِر المون ف ِإذ‬ َ ََّ ‫ِص َت نف َأ ْط َباق‬
َ‫الي ى َو َب ْ ن‬ َٰ
ْ ِ ‫ْاْل َن َق ْد‬
ِ ِ
َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ َ َ
ْ‫اخ ْل ٌق من‬ َّ ْ
ِ ‫ال ُم َوك َل ِن ِبك وهمامنكر ون ِكي فَليف ِزعاك وْلير ِهباك ف ِإنهم‬
َٰ َ ْ َ
‫هللا ت َياَل َع َّز َو َم َّل‬
ِ ‫خل ِق‬
Engkau baru saja dipindahkan kedalam gundukan tanah basah
dan sekarang berada di antara gelap-pengap dinding tanah
(dalam kuburan). Lalu apabila engkau didatangi oleh dua
malaikat Mukar dan Nakir yang diutus oleh Allah (dalam
kuburmu), janganlah engkau getar dan takut. Keduanya adalah
makhluk Allah Yang Maha Tinggi, Maha agung dan Maha Besar.
َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ
‫ف ِإذ َاسأْلك َم ْن َر ُّبك َو َم ْن ن ِب ُّيك َو َم ِاد ْينك َو َم ِاق ْبلتك َو َم ِاإ َم ُامك َو َم ْن‬
َ َ َُ َ َُ َ ُ ْ
‫ِإخ َوانك فق ْل ل ُه َما مك فرمفوان فق ْو ِ ي َْل ل ُه َم ِاب ِل َس ٍان ف ِص ْي ٍح‬
َ ْ َ
‫اع ِتق ٍاد َص ِح ْي ٍح‬‫و‬.
Lalu apabila mereka bertanya : Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu,
apa agamamu, apa qiblatmu, apa imammu, siapa saudaramu,
maka jawablah mereka dengan bahasa yang fasih dan
keyakinan yang baik dan benar :

ْ ِ ‫لك ْي َب ُة ِق ْب َل‬
‫ب‬
َ ْ َ ْ ‫َ ِّ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ن‬ ٌ
‫هلل َر ِ ِّ ي ْن َو ُم َح َّمد صَل هللا عليه وسلم ن ِب يب وا ِْلسَلم ِدي ِ يب وا‬ ُ ‫َا‬
ِ‫ي‬
ْ ‫اِّم َو ْال ُم ْس ِل ُم ْو َن َو ْال ُم ْؤم ُن ْو َن إ ْخ َو ن‬
‫ان‬ ْ ‫َو ْال ُق ْ َٰرا ُن إ َم‬
‫ِ ِي‬ ِ ‫ِ ِي‬

Hizib Nahdlatul Wathan 170


Versi Digital
Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Islam adalah
agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, Qur'an Imamku. dan semua
kaum muslimin dan mukminin menjadi saudaraku.
ً َ ْ ُ َ ُْ َ ْ ُ َ
‫اهلل َر َّبا َو ِبا ِْل ْسَل ِم ِد ْين َاو ِب ُم َح َّم ٍدصَل‬
ِ ‫وقل مك فرمفوان وقو ِ ي َْل ر ِض ْيت ِب‬
ً َ
‫هللا عليه وسلم ن ِب ًي َاو َر ُس ْوْل‬
Katakan pula : Aku senang Allah sebagai tuhanku, Islam menjadi
agamaku, Muhammad menjadi Nabi dan Rasulku.
ُ ُ َ َ َٰ َّ َ َٰ َ َ َٰ
‫َعَل ذ َٰ ِلك ُح ِّي ْيت َو َعَل ذ َٰ ِلك ُمت َو َعَل ذ ِلك ت ْب َيث مك فرمفوان‬
َ‫هللا َت َي َٰاَل م َن ْا َْٰلمن ْ ن‬
‫ي‬ ُ ‫ي إ ْن َش َاء‬
َ‫ُ ْ َ ْ ن‬
ِِ ِ ِ ‫تبي ِث‬
Atas dasar itulah engkau hidup dan mati serta dibangkitkan
kembali dan kedamaian, menurut kehendak Allah.
َّ َْ ُ َ َ َ
‫هللا ِبلق ْو ِل الث ِاب ِت ثَلثا‬ ‫ث َّبتك‬

Semoga Allah memantapkan jiwamu untuk mengungkapkan


jawabanmu dengan tegas dan pasti. 3x
َٰ ْ ْ ُّ َٰ ‫الثابت نف ْال َح‬
َّ ْ ‫هللا َّالذ ْي َن َٰا َم ُن ْواب ْال َق‬ ُ ِّ َ ُ
‫وةالدن َي َاو ِ نف اْل ِخ َرِة‬ ُ ‫ت‬
ِ ‫ي‬ ِ ِ ِ ‫ل‬ِ ‫و‬ ِ ِ ‫يثب‬
Allah akan selalu memberi kemantapan bagi orang-orang yang
beriman untuk menjawab dengan tegas lagi pasti dalam
kehidupannya didunia dan akhirat.

ْ ‫اض َّي ًة َم ْر ِض َّي ًة َف ْاد ُخ‬


ْ ‫َل ن‬ َ ‫َع إ ََٰل َر ِّب َك‬ ْ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ َ
ْ ‫اال ُم ْط َمئ َّن ُةإ‬
‫ف ِع َب ِاد ْي‬ ‫ِ ي ِي‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫م‬ ‫ر‬
ِ ‫ِ ِ ِي‬ ِ ‫ياأيتهاالنفس‬
‫ب‬ ْ ‫و ْاد ُخ‬.َ
ْ ِ ‫َل َم َّن‬
‫ِي‬ ‫ِي‬
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan
hati yang (senang dan) puas lagi diridhai-Nya ! kemudian

Hizib Nahdlatul Wathan 171


Versi Digital
bergabunglah dengan kelompok hamba-hamba-Ku, dan
masuklah ke dalam surga-Ku !

41. Khutbah Akad Nikah


َّ ‫الر ْح َٰمن‬
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬
َّ ‫هللا‬
ِ
Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
ُ ْ َ َ ٗ ْ َ َ َ ٗ ُ َ َ َ ٗ ُ ْ َ ّّ ُ ْ َ ْ َ
‫اهلل ِم ْن‬
ِ ‫ّٰلل نح َمده ون ْست ِي ْينه ون ْستغ ِف ُره ون ُيوذ ِب‬ ِ ِ ‫الحمد‬
ْ ٗ َ َ َ ُ ‫ش ْو َرأ ْن ُفسن َاوم ْن َس ِّيئات أ ْع َمالن َام ْن َي ْهد‬
َ َ َ َ ُ ُُ
‫هللا فَل ُم ِض َّل له َو َم ْن ُيض ِل ْل‬ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ََ
ٗ َ
‫فَله ِاد َي له‬
Segala jenis puji bagi Allah, kami memuji, memohon
pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kepada Allah pula kami
berlindung dari segala kejahatan diri kami dan keburukan
prilaku kami sendiri. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah,
tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Demikian juga
siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang
memberi petunjuk baginya.
ٗ ُ ً ََ َّ َ ُ ْ َ ٗ َ َ َُ َ ٗ َ ْ َ ُ َّ َ َٰ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
‫ش ْيك له َواش َهدأن َس ِّيدنا ُم َح َّمدا َع ْبده‬
ِ ‫واشهدأن ْل ِإله ِإْلهللا وحده ْل‬
َ َ ْ َ َ ِّ ُ ْ ِّ َ َ ٗ َ ْ ُ ِّ َ ْ ْ َ َٰ ُ ْ ٗ َ َ ْ َ ٗ ُ ْ ُ َ َ
‫ورسوله أرسله ِبالهد ى و ِدي ِن الحق ِليظ ِهره عَل الدي ِن كل ىه ولوك ِره‬
َ ُ ُْ ُ ْ
‫شك ْون‬
ِ ‫الم‬
Aku bersaksi bahwa : Sesungguhnya tidak ada tuhan selain
Allah sendiri tanpa sekutu, dan sesungguhnya junjungan kami
Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Dia diutus
oleh Allah untuk membawa hidayah dan agama yang benar

Hizib Nahdlatul Wathan 172


Versi Digital
untuk ditampilkan dihadapkan semua agama yang ada,
walaupun orang-orang musyrik membencinya.
َ َ َ ‫الس َف‬ِّ ‫اح َو َن َد َب إ َل ْيه َو َح َّر َم‬ ِّ َّ َ َ َٰ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ ‫الن َك‬
‫اح َو َو َعد َعل ْي ِه‬ ِ ِ ‫وبيدفإن هللا تياَل أحل‬
ً ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ٗ َّ ‫َ َ َ َ ِ َ َٰ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِّ َٰن‬
‫احشة وساء س ِبيَل‬ ِ ‫فقال تياَل وْلتقربوا لزن ِإنه كان ف‬
Kemudian Allah Yang Maha Agung sesungguhnya telah
menghalalkan dan menganjurkan nikah serta mengharamkan
zina dan mengancam (pelaku)nya. Allah Yang maha Tinggi
berfirman : Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Dan prilaku yang
buruk (tercela).
ُ ْ َ َّ ُ َ َ َُ َّ َ ُّ َ َ َٰ َ َ َ َ َ
َ ‫االذ ْي َن ٓا َم ُن ْوا َّات ُق ْو‬
‫اهللا َح َّق تق ِات ىه َوْلت ُم ْوت َّن ِإْل َوأنت ْم‬ ِ ‫وقال تياَل ياأيه‬
َ
‫ُم ْس ِل ُم ْون‬

Allah Yang Maha Tinggi juga berfirman : Wahai orang-orang


yang beriman, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali
dalam keadaan beragama Islam.
َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ َٰ َ َ َ َ َ
‫س َو ِاحد ٍة َوخل َق‬ ‫ف‬ ‫وقال تياَل ياأيهاالناس اتقوا ربكم ال ِذي خلقكم ِمن ن‬
َ ْ ُ َ َ َ ٍ ْ َّ َ ْ ُ َّ َ ً َ َ ً ْ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
‫ِمنهازومهاوبث ِمنهم ِارماْل ك ِثيا و ِنساءا واتقواهللا ال ِذي تسا ءلون ِب ىه‬
ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
‫هللا كان َعل ْيك ْم َرِق ْي ًبا‬ ‫واْلرحام ِإن‬
lalu berfirman : Wahai ummat manusia !; Bertaqwalah kepada
Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa yang
satu itu diciptakan pula pasangan (istri)nya, dan dari keduanya
manusia dikembang-biakkan menjadi banyak, laki-laki dan
perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(menyebut nama-Nya) kamu saling meminta satu sama lain,

Hizib Nahdlatul Wathan 173


Versi Digital
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasi kamu.
َُ ْ ً ً َ ُ ُ َ ْ ُ َّ ْ ُ َ ٓ َ ْ َّ َ ُّ َ َ َٰ َ َ َ َ َ
‫اهللا َوق ْول ْوا ق ْوْل َس ِد ْيدا ُي ْص ِلح لك ْم‬‫وقال تياَل ياأيهاال ِذين امنوااتقو‬
ُ ُُ ُ َ ْ ُ َ َ
‫أ ْع َمالك ْم َو َيغ ِف ْرلك ْم ذن ْو َبك ْم‬

Allah Berfirman : Hai orang-orang yang beriman !; Bertakwalah


kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya
Allah akan memperbaiki segala amalmu dan mengampuni
segala dosamu.
َ ‫هللا َو َر ُس ْو َل ٗه َف َق ْد َف َاز َف ْو ًز‬
َ ‫َو َم ْن ُيطع‬
‫اع ِظ ْي ًما‬ ِ ِ
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka
sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar.

‫س َم نِّب‬ ْ ‫ب َف َم ْن َلم َْي ْي َم ْل ب ُس َّن ِب َف َل‬


‫ي‬ ُ ‫ال صَل هللا عليه وسلم َا ِّن َك‬
ْ ِ ‫اح ُس َّن‬ َ ‫َو َق‬
ِ ِ ِ ‫ي‬ ِ
Nabi Muhammad saw. bersabda : Nikah itu adalah sunnatku,
siapa saja yang tidak menjalankan sunnatku, maka dia tidak
termasuk ummatku.
ُ َ َ َ ٗ ُ َ َ َّ َ ٍّ َ َ ُّ َ َ
‫اب ت َز َّو َج َعج ش ْيطانه ق ِائَل َي َاو ْيَله‬ ‫َوق َل صَل هللا عليه وسلم أيماش‬
‫ب‬ْ ِّ‫ُع ِص َم ِم ن‬
‫ي‬
Beliau bersabda : Pemuda manapun melansungkan pernikahan,
maka setan akan berteriak mangatakan " celaka ! dia telah
terlindungi dariku.
َ‫َل ُم َرْك َي َتان م َن ْال ُم َِ نَي ِّوج َأ ْف َض ُل م ْن َس ْبي ْ ن‬
‫ي‬
َ َّ َ ُ َ َّ
‫الس‬ ‫و‬ ‫ة‬‫َل‬ ‫الص‬ ‫ه‬ ْ ‫ال َع َل‬
‫ي‬ َ ‫َو َق‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ً ْ ْ ً ْ
‫َرك َية ِم َن ال َي َز ِب َرك َية ِم َن ال َي َز ِب‬

Hizib Nahdlatul Wathan 174


Versi Digital
Beliau bersabda : Dua rakaat bagi orang yang bersuami isteri
lebih baik dari 70 (tujuh puluh) rakaat bagi orang yang melajang
(tidak bersuami isteri).
َّ ُّ ُ َ َ َّ َ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ
َ‫الذ َّواق ْ ن‬ َ ‫َو َق‬
‫ي‬ ِ ‫ال صَل هللا عليه وسلم تزوموا وْلتطلقوا ف ِإن هللا ْلي ِحب‬
َ َّ َّ َ َ
‫ات‬
ِ ‫وْلالذواق‬
Beliau bersabda : Kawinlah dan janganlah menjatuhkan talak
(bercerai), sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang
yang bercerai. (baik laki-laki yang menceraikan isterinya
maupun perempuan yang minta diceraikan suaminya).
ْ َ‫َ َ َّ ُ ْ ِّ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ ْ ن‬ َ ‫َو َق‬
‫ي ِبال َم ِال‬ ‫ال صَل هللا عليه وسلم تزوموا النساء ف ِإنهن يأ ِت‬
Beliau bersabda : Kawinilah para perempuan itu, mereka itu
dapat membawa (mendatangkan) harta (bagimu).
ُ ْ َْ َ ْ ُ ْ ْ ُ َْ
‫ِهلل ال َم ْح ُم ْو ِد ِب ِن ْي َم ِت ِه ال َم ْي ُب ْو ِد ِبقد َ ِرت ِه ِال ُمط ِاع ِب ُسلط ِان ِه ا َلم ْره ْو ِب‬
ِ ‫ال َح ْمد‬
َ ٗ َ َّ ْ َ
‫ِم ْن َعذ ِاب ِه َو َسط َو ِت ِه الن ِاف ِذ أ ْم ُره ِ نف َس َما ِئ ىه َوأ ْر ِض ِه‬
Segala jenis puji bagi Allah yang selalu dipuji karena nikmat-
Nya, selalu disembah karena kemampuan-Nya selalu ditaati
karena kekuasaan (pemerintahan)-Nya, selalu ditakuti karena
azab dan kekuasaan-Nya, dan yang perintah-Nya selalu
berlansung dan berlaku di langit dan di bumi,
ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
‫ال ِذ ْي خل َق الخل َق ِبقد َ ِرت ىه َو َم َّ نْيه ْم ِبأ ْحك ِام ىه َوأ َع َّزه ْم ِب ِد ْي ِن ىه َوأ ك َر َم ُه ْم‬
َ
‫ِب َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد صَل هللا عليه وسلم‬
serta yang menciptakan makhluk dengan kuasa-Nya, dan
mengistimewakan mereka dengan hukum-hukum-Nya,

Hizib Nahdlatul Wathan 175


Versi Digital
mengagungkan mereka dengan agaman-Nya, dan memuliakan
mereka dengan keberadaan junjungan kita Nabi Muhammad
saw.
َ ً َ َ َ ْ ٗ ُ َ ْ َ َ ٗ َ َ َ َّ
‫هللا ت َب َارك ْاس ُمه َوت َيالت َعظ َمته َم َي َل ال ُم َصاه َرة َس َب ًبا ْل ِحقا َوأ ْم ًرا‬ ‫ِإن‬
َ‫ال َع َّزم ْن َقا ئل َو ُه َو َّالذ ْي َخ َلق‬َ ‫ُم ْف َِ َي ًضا َأ ْو َش َج به ْا َْل ْر َح َام َوَأ ْل َز َم ْا َْل َن َام َف َق‬
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ٗ َ َ َ َ ً َُ َ َ ْ َ
‫ِمن الم ِاءبشافجيله‬
Sesungguhnya Allah yang Nama-Nya Maha Suci, dan
Keagungan-Nya Maha Tinggi, telah membuat hubungan
perkawinan menjadi alasan yang tepat dan perkara wajib yang
membawa silaturrahim (hubungan kekeluargaan) semakin
meluas, dan kewajiban (tanggung jawab) terhadap sesama
manusia semakin merata. Yang Maha Agung berfirman : Dialah
yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu membuatnya
berketurunan dan mengadakan hubungan keluarga lewat
perkawinan. Tuhanmu Maha Kuasa (atas segalanya).
َ َ َ َ َ
‫ن َس ًبا َو ِص ْه ًرا َوكان َر ُّبك ق ِد ْي ًرا‬

Perkara (perintah) Allah akan berjuang pada putusan (hukum)-


Nya.
ٗ ُ َ‫َ َ َ ُ ٗ َ ْ ْ َٰ َ ن‬ َ َ َٰ
‫هللا َي ْج ِر ْي ِإَل قض ِاء ىه وقضاؤه يج ِري ِإَل ق‬ ْ ََ
‫ِصه‬ ِ ‫فأم ُر‬
Dan hukum Allah akan bermuara pada takdir-Nya. Setiap
keputusan memiliki takdir,
ٌ ‫َول ُك ِّل َق َضاء َق َد ٌر َول ُك ِّل َق َد َرأ َم ٌل َول ُك ِّل َأ َمل ك َت‬
‫اب‬ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ

Hizib Nahdlatul Wathan 176


Versi Digital
dan setiap takdir memiliki batas waktu. Setiap batas waktu
(masa) memiliki kitab (tertentu).
َ ْ ُّ ُ ٗ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
‫اب‬
ِ ‫يمحوهللا مايشاءويث ِبت و ِعنده أمل ِكت‬
Allah dapat saja menghapuskan dan menetapkan apa yang
dikehendaki-Nya, dan Allah juga memiliki Ummul Kitab (buku
catatan induk di Lauhil Mahfuz).
َ ‫َأ ُق ْو ُل َق ْوَل َٰه َذ َاوَأ ْس َت ْغف ُر‬
َ‫هللا ْال َيظ ْي َم َْل َو َل ُك ْم َول َسائر ْال ُم ْسلم ْ ن‬
‫ي‬ ِِ ِِ ِ ‫َِ ي‬ ِ ِ ِ
ُ‫الرح ْيم‬ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ٗ َّ
َّ ‫ات فاستغ ِف ُروه إنه هوالغفور‬ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ‫ن‬ ْ ْ ُ َْ ‫َ ْ ُ ْ َ ي‬
ِ ِ ِ ‫ات والمؤ ِم ِني والمؤ ِمن‬ ِ ‫والمس ِلم‬
Demikianlah (khutbah nikah ini) saya sampaikan dan saya
mohon ampun kepada Allah untuk diri saya, untuk sekalian,
untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, dan mu'minin,
mu'minat. Maka (kamu sekalian juga), mohon ampunlah
kepada-Nya ! Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada semua hamba-Nya).

42. Tasri’/Bait Pujian Oleh Sayyid Muhammad Amin


al-kutbi (Lillahi Zainuddin ni fi fadhlihi

‫الكتب‬
ِ ‫امي‬‫اْلديب اْلريب موْلناالحسيب النسيب اليَلمة السيد دمحم ن‬
‫رحمه هللا تياَل‬
Karya : Guru kami Sayid Muhammad 'Amin al-Kutbi -
rahimahullahu Ta'ala - seorang yang cerdas dan bangsawan
yang sangat alim.
َّ ‫الر ْح َٰمن‬ ّّ
‫الر ِح ْي ِم‬ ِ
َّ ‫اّٰلل‬ ‫ِب ْس ِم‬

Hizib Nahdlatul Wathan 177


Versi Digital
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

‫ن‬
‫سلي سيدنا‬ ‫اليالمي والصَلةوالسَلم عَل ُاش نف المر‬
‫ن‬ ‫الحمد هلل رب‬
‫ن‬
‫امميي‬ ‫دمحم وصحبه‬

Segala Jenis puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat
serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan
kami Nabi Muhammad sebagai rasul yang termulia, juga kepada
keluarga dan seluruh sahabatnya.
ٔ
‫امابيد فقد اطاليت عَل ميراج الصبيان إَل سماء علم البيان لَل ستاذ‬
‫الجليل الشيخ دمحم زين الدين ابن الحاج عبد المجيد الفنشورى‬
ٔ
‫موسس نهضة الوطن الدنية اْلسَلمية نف فنشور (انفنان)إندونيسيا‬ ٔ
ٔ ٔ ٔ
‫ فاشكره واحييه بهذه اْلبيات‬:
Berikutnya, Saya benar-benar telah membaca/mempelajari
buku "Mi'raj al-Shibyan Ila Sama'i 'Ilmi al-Bayan" karya yang
mulia syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Pancori,
pendiri perguruan Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah, di
Pancor (Ampenan), Indonesia. Saya akan mengungkapkan
terima kasih dan penghormatan saya melalui beberapa bait
berikut :
ُ ْ ‫َّ ن ْ َ ن‬ ْ َ ْ‫ن‬ ْ َ ْ ‫ّّ َ ْ ُ ِّ ْ ن‬
‫ف ن ْب ِل ـ ـ ىـه‬ ‫اف و ِ ي‬
‫* ِ يف م ــج ِد ِه الس ِ ي‬ ‫ف فضل ِـ ىه‬ ‫ّٰلل زين ال ــديـ ِـن ِ ي‬
ِ ِ
Hanya Allah yang dapat menilai dan memberikan imbalan dan
jasa * Ketinggian budi pekerti dan kecerdasan Muhammad
Zainuddin.
ّٓ ْ ‫َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ن‬ َٰ ْ َّ َ َ ٌ ٗ َ
‫ف ا ْص ِـل ـ ىـه‬ ‫* موهرِة المكنـ ــو ِن ِ ي‬ ‫له َيد َب ْيــض ُاء دلـ ـ ـ ــت َعَل‬

Hizib Nahdlatul Wathan 178


Versi Digital
Ketulus ikhlasan di tengah masyarakat asalnya, menunjukkan *
bahwa dia laksana permata diantara bebatuan.
ْ َ َٰ ْ َّ َ ْ َ
‫الر َب ــا * قــد ض َّم ِت الش ــك َل ِإَل ش ــكـ ِـل ىه‬ ٌ ‫َل ٗه َت ٔٓا ل ْي‬
ُّ ‫ف َك ـ ـ َـز ِّهر‬
ِ ِ
Karya-karyanya laksana kuntum bunga di tengah kawanan, *
terangkai dalam karangan yang indah menawan.
ِّ ْ ‫َ َ ْ َ ُ ُّ َّ ُ ن‬ ٌ ٗ َ ْ ْ َ َ ْ‫ن‬
‫ف ِظ ــل ـ ـ ىـه‬‫* ْلي ـ ِـيح ال ــطَلب ِ ي‬ ‫اح ِة ال ِيل ِم ل ــه َم ْيهَ ـ ــد‬‫ِ يف س‬
Di bidang (pendidikan) dia punya ma'had, * tempat thullab-
thalibat berteduh dan berkhidmat.
َ ْٔ َ َ َٰ ْ َّ ُ َ ْ َ
‫ش ِء ِإَل ُم ْسـ ــت ًوى * ِب َٰذ ِل ـ ــك ال ِم ْي ـ َـر ِاج ِم ْن ق ْو ِل ـ ـ ىـه‬‫ينهـض ِبالن‬
Tutur bahasanya bercerita, dia terus bergerak meniti (tangga)
mi'raj * bertahap merayap menggapai puncak.
ْ ّٓ ْ ‫ن ْ ّٓ ْ َ َ َ ْ ْ َ ن‬ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ ّّ َ
‫ف اه ِل ـ ىـه‬ ‫فا ّٰلل يب ِقي ِه و يي ِ يَل ِب ـ ـ ـ ـ ىـه * ِ يف انفـ ــنان الـ ـ ـ ِـيلم ِ ي‬
Semoga Allah menunda usianya, untuk mengangkat derajat
pengetahuan * dan martabat masyaakat Ampenan (Lombok).
ِّ َٰ َْ ً ُ ْ ْ َ ً َ
‫* ِم ْن َح َ ِرم الك ـ ـ ْـو ِن ِإَل ِحل ـ ـ ىـه‬ ‫ت ِح َّية كال ِم ْس ِك َمن ــش ـ ـ ْـو َرة‬
Agar nama besarnya semerbak mewangi seperti misik menebar
alam * sejak di tanah Haram (Makkah) sampai kembali di
kampung halaman

Hizib Nahdlatul Wathan 179


Versi Digital

Anda mungkin juga menyukai