Anda di halaman 1dari 43

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

SEJARAH

TINGKATAN 4
TAHUN 2020

BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Disediakan Oleh Disemak Oleh : Disahkan Oleh

............................... ............................... ................................


( ) ( ) ( )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 2


TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 9: NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk ini membincangkan perkembangan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Murid juga dapat mengetahui dan memahami
perkembangan nasionalisme Barat, Asia dan Asia Tenggara serta kesannya ke atas negara kita. Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan
nasionalisme dalam pembentukan identiti diri, bangsa dan negara melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Pengenalan Fokus Empati

 Nasionalisme di  Warisan negara bangsa  Menghargai warisan negara bangsa


Malaysia sebelum  Nasionalisme Barat, Asia  Mengambil teladan daripada peristiwa penjajahan
Perang Dunia Kedua dan Asia Tenggara  Mempertahankan maruah negara
 Nasionalisme di negara  Membina dan memperkukuh perasaan cinta
kita kepada negara dalam kalangan murid

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 3


Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) dan
Tahap
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu 2) Kemahiran Pemikiran Nilai Sivik
asaan Tafsiran Sejarah (KPS)
(SP)
(TP)
Murid boleh : 1 Menyatakan 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
5Januari 2020 hingga 9 Januari 2020Minggu 2 1 Januari 2020 hingga 2 Januari 2020Minggu 1

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


pengetahuan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.1.1 Memerihalkan latar 1. Menjelaskan kronologi berkaitan warisan 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan

belakang negara perkembangan ciri-ciri negara bangsa negara bangsa 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
3) Nilai Murni
bangsa sebelum kerajaan Alam Melayu sejak abad Menjelaskan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
9.1 Warisan kedatangan Barat pertama hingga abad enambleas pengetahuan yang 5) Patriotisme
Negara 2 sesuai tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

1. Menunjukkan contoh warisan negara 7) Keusahawanan kepada Negara


Bangsa K9.1. Menjelaskan rasa 8) TMK
(i) Bertindak wajar
kebanggaan terhadap warisan bangsa beserta
[ Bab 1 ] 6 bangga terhadap contoh 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
warisan negara bangsa negara bangsa 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Mengklasifikasikan
3 pengetahuan tentang
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Kemahiran Pemikiran Sejarah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
warisan negara (KPS)
bangsa 2. Memahami kronologi ciri-ciri 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) Hormat menghormati
perkembangan negara (ii) Bertoleransi
bangsa kerajaan Alam Melayu (iii) Bersatu padu dan berharmoni
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 3. Meneroka bukti warisan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Mencerakinkan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang
negara bangsa sebelum (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat

NEGARA 9.1.2 Menerangkan ciri 1. Menjelaskan ciri-ciri negara 4 warisan negara


kedatangan Barat (vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
negara bangsa sebelum bangsa dalam Kerajaan Alam 4. Membuat interpretasi
bangsa 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
kedatangan Barat Melayu dan Kesultanan Melayu keunggulan pentadbiran dan
(i) Hormat lambang-lambang negara
undang-undang.
9.1 Warisan Melaka. Membuat penilaian
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat imaginasi tentang negara
Negara Menjelaskan rasa tentang kewajaran (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa

Bangsa K9.1. bangga terhadap 5 memelihara warisan


hubung kait peranan rakyat dan negara
6. Membuat rasionalisasi (iv) Berkorban untuk negara
6 warisan negara bangsa 2. Menunjukkan contoh negara bangsa pengukuhan undang-undang 5. Mempunyai Jati Diri
kebanggaan terhadap warisan dan institusi pentadbiran (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
negara bangsa negara kita (ii)
(iii)
Berilmu dan berketerampilan
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Menjana idea bagi (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
mengekal dan (viii) Menghargai masa
mempertahankan
6 warisan negara
(x) Kreatif dan inovatif

bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 4


Tajuk
1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
Murid boleh : 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
5 Januari 2020 hingga 9 Januari 2020Minggu 2

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN 9.1.3 Menjelaskan dapat : Kurikulum (EMK)
1
(i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA keunggulan sistem pengetahuan 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
berkaitan warisan 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
pentadbiran dan 1. Menghuraikan tentang keunggulan demokrasi
negara bangsa 3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
undang-undang sistem pentadbiran dan undang- 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
9.1 Warisan sebelum kedatangan undang negara kita sebelum Menjelaskan 5) Patriotisme
6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
Negara Barat. kedatangan Barat.
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

pengetahuan yang 7) Keusahawanan kepada Negara


Bangsa K9.1. Menghuraikan 2 sesuai tentang 8) TMK
(i) Bertindak wajar
7 kepentingan 2. Menjelaskan kepentingan warisan negara 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
kepimpinan untuk kepimpinan untuk kemakmuran bangsa beserta 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
kemakmuran negara. contoh (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
negara (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Mentafsir kepentingan 3. Menjelaskan kepentingan Mengklasifikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
K9.1. mematuhi undang- mematuhi undang-undang untuk 3 pengetahuan tentang (KPS)
1. Memahami kronologi
(i) Hormat menghormati
8 undang untuk kesejahteraan negara warisan negara (ii) Bertoleransi

kesejahteraan negara bangsa pembentukan negara bangsa (iii) Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
kita (v) Bekerjasama dan tolong menolong
2. Meneroka bukti warisan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Murid boleh :
12 Januari 2020 hingga 16 Januari 2020Minggu 3

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid negara bangsa sebelum


(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
PEMBINAAN dapat : Mencerakinkan kedatangan Barat
NEGARA 9.1.4 Menghuraikan hubung 4 maklumat tentang 3. Membuat interpretasi 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
warisan negara (i) Hormat lambang-lambang negara
kait peranan rakyat dan 1. Mencerakinkan peranan keunggulan pentadbiran dan (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
bangsa undang-undang. negara
pemerintah pemerintah, peranan rakyat , (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
9.1 Warisan dalam pemerintahan sistem serah dan kerah serta 4. Membuat imaginasi tentang dan negara

Negara sebelum kedatangan hubungkait keduanya dalam hubung kait peranan rakyat (iv) Berkorban untuk negara
Membuat penilaian 5. Membuat rasionalisasi 5. Mempunyai Jati Diri
Bangsa Barat pemerintahan sebelum 5 tentang kewajaran pengukuhan undang-undang (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
kedatangan Barat. memelihara warisan dan institusi pentadbiran (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
K9.1. Menerangkan negara bangsa negara kita (iv) Rajin dan gigih
5 kepentingan kesetiaan 2. Menjelaskan kepentingan (v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
kepada raja dan negara kesetiaan kepada raja dan Menjana idea bagi (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
negara. mengekal dan (x) Kreatif dan inovatif
. mempertahankan
6 warisan negara
bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 5


Tajuk
1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
Murid boleh : 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
19 Januari 2020 hingga 23 Januari 2020Minggu 4 ( NILAI TERAS SIVIK – NILAI KASIH SAYANG )

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.2.1 Menyatakan maksud 1. Menjelaskan maksud 1 pengetahuan tentang 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan

9.2 nasionalisme nasionalisme berdasarkan nasionalisme 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
3) Nilai Murni (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Nasionalisme pandangan tokoh luar dan 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
[ Bab 2 ] K9.2. Membahaskan tempatan 5) Patriotisme
Menjelaskan
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

2. Mempunyai Keterikatan Emosi


7 kepentingan ilmu dalam pengetahuan tentang
6) Kreativiti Dan Inovasi
kepada Negara
7) Keusahawanan
kehidupan 2. Menjana idea kepentingan ilmu nasionalisme berserta
2
(i) Bertindak wajar
8) TMK
dalam kehidupan contoh 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Mengklasifikasikan negara
maklumat tentang Kemahiran Pemikiran Sejarah
3 nasionalisme di Barat, (KPS) 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) Hormat menghormati
Asia dan Asia 1. Memahami kronologi (ii) Bertoleransi
Tenggara perkembangan nasionalisme di (iii) Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Barat, Asia dan negaara kita (v) Bekerjasama dan tolong menolong
2. Meneroka bukti kejayaan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
gerakan nasionalis (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Mencerakinkan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
3. Membuat interpretasi ketokohan
maklumat tentang
pemimpin nasionalis di negara
4 nasionalisme di Barat, kita.
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Asia dan Asia 4. Membuat imaginasi kegigihan (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Tenggara golongan nasionalis
negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
. mempertahankan kedaulatan dan negara
negara bangsa dan negara (iv) Berkorban untuk negara
NILAI TERAS
Menilaikan tentang 5. Membuat rasionalisasi
SIVIK : kepentingan ilmu dalam
5. Mempunyai Jati Diri
nasionalisme di Barat, (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
KASIH 5 Asia dan Asia mencapai matlamat (ii) Berilmu dan berketerampilan
SAYANG nasionalisme (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Tenggara (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
Membuat rasionalisasi (x) Kreatif dan inovatif
Catatan : bagi nasionalisme di
CUTI TAHUN 6 Barat, Asia dan Asia
BARU CINA Tenggara
(23/1-26/1)
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 6


Tahap Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Pengu
Minggu Standard Standard Objektif asaan Tafsiran 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran (TP) Sejarah (KPS) Nilai Sivik
(SP)
Murid boleh :
26 Januari 2020 hingga 30 Januari 2020Minggu 5

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


Menyatakan 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK)
Demokrasi
NEGARA 9.2.2 Menerangkan 1 pengetahuan tentang 1) Bahasa (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
perkembangan idea 1. Memahami kronologi tentang nasionalisme 2) Kelestarian Alam Sekitar (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
3) Nilai Murni (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
nasionalisme di Barat Revolusi Inggeris, Revolusi 4) Sains Dan Teknologi
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
9.2 Perancis dan Perang 5) Patriotisme perlembagaan negara
Menjelaskan
Nasionalisme Membahaskan Kemerdekaan Amerika yang 6) Kreativiti Dan Inovasi
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

pengetahuan tentang 7) Keusahawanan 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


K9.2. kepentingan ilmu dalam mencetuskan idea nasionalisme nasionalisme beserta
7 kehidupan di Barat. 2 contoh
8) TMK
9) Kelestarian Global
(i)
kepada Negara
Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
10) Pendidikan Kewangan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
2. Menjana idea kepentingan ilmu (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
dalam kehidupan. Mengklasifikasikan (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
maklumat tentang Kemahiran Pemikiran Sejarah negara
3 nasionalisme di Barat, (KPS)
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Asia dan Asia 1. Memahami kronologi (i) Hormat menghormati
Tenggara perkembangan nasionalisme di (ii) Bertoleransi
Barat, Asia dan negaara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 2. Meneroka bukti kejayaan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Mencerakinkan gerakan nasionalis (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
PEMBINAAN dapat : 3. Membuat interpretasi ketokohan (vii) Berganding bahu membangunkan negara
NEGARA 9.2.3 Menjelaskan maklumat tentang (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
pemimpin nasionalis di negara
perkembangan 1. Memerihalkan perkembangan 4 nasionalisme di Barat, kita. 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Asia dan Asia 4. Membuat imaginasi kegigihan
nasionalisme di Asia nasionalisme di India, Jepun, Tenggara
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
golongan nasionalis
9.2 China ,Empayar Uthmaniyah dan mempertahankan kedaulatan
negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Nasionalisme K9.2. Menghuraikan Mesir negara bangsa dan negara dan negara
6 kepentingan sikap Menilaikan tentang 5. Membuat rasionalisasi (iv) Berkorban untuk negara

berwaspada dengan 2. Menjelaskan kepentingan sikap nasionalisme di Barat, kepentingan ilmu dalam
5. Mempunyai Jati Diri
kuasa asing berwaspada dengan kuasa 5 Asia dan Asia mencapai matlamat (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
nasionalisme (ii) Berilmu dan berketerampilan
asing. Tenggara (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
. (vi)
(viii)
Tabah menghadapi cabaran
Berdikari
Membuat rasionalisasi (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
bagi nasionalisme di
6 Barat, Asia dan Asia
Tenggara
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 7


Tahap Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Pengu
Minggu Standard Standard Objektif asaan Tafsiran 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran (TP) Sejarah (KPS) Nilai Sivik
(SP)
Murid boleh : 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
2 Februari 2020 hingga 6 Februari 2020Minggu 6

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.2.4 Menghuraikan 1 pengetahuan tentang 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan

perkembangan 1. Menjelaskan tentang idea, tokoh nasionalisme 2) Kelestarian Alam Sekitar (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
3) Nilai Murni
nasionalisme di Asia dan gerakan nasionalisme di 4) Sains Dan Teknologi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
perlembagaan negara
9.2 Tenggara Filipina, Burma, Indonesia , 5) Patriotisme
Menjelaskan 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
Nasionalisme Vietnam dan Thailand 6) Kreativiti Dan Inovasi
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

pengetahuan tentang 7) Keusahawanan kepada Negara


K9.2. Menjelaskan nasionalisme berserta
2
(i) Bertindak wajar
8) TMK
5 kepentingan 2. Menyenaraikan kepentingan contoh 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
meneladani perjuangan meneladani perjuangan 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
pemimpin terdahulu pemimpin terdahulu. (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Mengklasifikasikan negara
Mentafsir kepentingan 3. Menilai kepentingan sumbangan maklumat tentang Kemahiran Pemikiran Sejarah
sumbangan pemimpin pemimpin dalam mengekalkan 3 nasionalisme di Barat, (KPS) 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) Hormat menghormati
K9.2. dalam mengekalkan kedaulatan negara. Asia dan Asia 1. Memahami kronologi (ii) Bertoleransi
Tenggara perkembangan nasionalisme di (iii) Bersatu padu dan berharmoni
8 kedaulatan negara Barat, Asia dan negaara kita
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
(v) Bekerjasama dan tolong menolong
2. Meneroka bukti kejayaan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
. Mencerakinkan gerakan nasionalis (vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
3. Membuat interpretasi ketokohan
maklumat tentang
pemimpin nasionalis di negara
4 nasionalisme di Barat, kita.
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Asia dan Asia 4. Membuat imaginasi kegigihan (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Tenggara golongan nasionalis
negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
mempertahankan kedaulatan dan negara
negara bangsa dan negara (iv) Berkorban untuk negara

Menilaikan tentang 5. Membuat rasionalisasi


5. Mempunyai Jati Diri
nasionalisme di Barat, kepentingan ilmu dalam (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
5 Asia dan Asia mencapai matlamat (ii)
(iii)
Berilmu dan berketerampilan
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
nasionalisme
Tenggara (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Membuat rasionalisasi
bagi nasionalisme di
6 Barat, Asia dan Asia
Tenggara
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 8


Tahap Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Pengu
Minggu Standard Standard Objektif asaan Tafsiran 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran (TP) Sejarah (KPS) Nilai Sivik
(SP)
Murid boleh : 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
9 Februari 2020 hingga 13 Februari 2020Minggu 7

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.3.1 Memerihalkan latar 1 nasionalisme di 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2) Kelestarian Alam Sekitar
belakang kemunculan 1. Membuat kronologi kemunculan negara kita demokrasi
3) Nilai Murni
9.3 kesedaran kesedaran nasionalisme di 4) Sains Dan Teknologi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
perlembagaan negara
Nasionalisme nasionalisme di negara negara kita. 5) Patriotisme
2. Mempunyai Keterikatan Emosi
di Negara Kita kita Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

7) Keusahawanan kepada Negara


2. Membuat rasionalisasi nasionalisme di
2
(i) Bertindak wajar
negara kita berserta 8) TMK
K9.3. Menghuraikan kepentingan semangat cintakan 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
6 kepentingan semangat negara contoh (iv) Berbangga dengan sejarah negara
10) Pendidikan Kewangan
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
cintakan negara (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Kemahiran Pemikiran Sejarah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Membina urutan
3 peristiwa di negara
(KPS)
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
1. Memahami kronologi
kita perkembangan nasionalisme di
(i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
Barat, Asia dan negaara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 2. Meneroka bukti kejayaan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
PEMBINAAN dapat : Mencerakinkan gerakan nasionalis
(v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
NEGARA 9.3.2 Menerangkan faktor maklumat tentang 3. Membuat interpretasi ketokohan
4 nasionalisme di pemimpin nasionalis di negara
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
kemunculan gerakan 1. Menjelaskan enam faktor kita.
negara kita 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
nasionalisme di negara kemunculan gerakan 4. Membuat imaginasi kegigihan (i) Hormat lambang-lambang negara
9.3 kita nasionalisme di negara kita. golongan nasionalis (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
mempertahankan kedaulatan negara
Nasionalisme Menjustifikasikan (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara bangsa dan negara
di Negara Kita K9.3. Mentafsir kepentingan 2. Menyenaraikan kepentingan perkembangan 5. Membuat rasionalisasi
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
7 keintelektualan dalam keintelektualan dalam membina 5 nasionalisme di kepentingan ilmu dalam
5. Mempunyai Jati Diri
membina teras ilmu teras ilmu negara kita dalam mencapai matlamat
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
mempertahankan hak nasionalisme (ii) Berilmu dan berketerampilan
dan maruah bangsa (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
. (v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
Mencadangkan idea (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
tentang nasionalisme
6 di negara kita dalam
memperjuangkan
kedaulatan negara
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 9


Tahap Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Pengu
Minggu Standard Standard Objektif asaan Tafsiran 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran (TP) Sejarah (KPS) Nilai Sivik
(SP)
Murid boleh : 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
16 Februari 2020 hingga 22 Februari 2020Minggu 8

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas


Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 9.3.3 Menghuraikan 1 nasionalisme di 1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2) Kelestarian Alam Sekitar
perkembangan 1. Menjelaskan perkembangan negara kita 3) Nilai Murni
demokrasi
9.3 nasionalisme di negara nasionalisme negara kita dari 4) Sains Dan Teknologi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
perlembagaan negara
Nasionalisme kita aspek perjuangan golongan 5) Patriotisme
2. Mempunyai Keterikatan Emosi
di Negara Kita intelektual, penulisan kreatif, dan Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
9. NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

7) Keusahawanan kepada Negara


K9.3. Menjelaskan perjuangan melalui persatuan. nasionalisme di
2
(i) Bertindak wajar
negara kita berserta 8) TMK
5 kepentingan organisasi 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
dalam membangunkan 2. Menerangkan kepentingan contoh (iv) Berbangga dengan sejarah negara
10) Pendidikan Kewangan
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
negara organisasi dalam (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
membangunkan negara. Kemahiran Pemikiran Sejarah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Membahaskan (KPS)
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
K9.3. kepentingan 3. Menghuraikan kepentingan Membina urutan 1. Memahami kronologi
8 memanfaatkan media memanfaatkan media massa 3 peristiwa di negara perkembangan nasionalisme di
(i)
(ii)
Hormat menghormati
Bertoleransi
Barat, Asia dan negaara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
massa untuk untuk kedaulatan negara. kita 2. Meneroka bukti kejayaan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
kedaulatan negara gerakan nasionalis
(v)
(vi)
Bekerjasama dan tolong menolong
Muhibah dan semangat bermasyarakat
3. Membuat interpretasi ketokohan (vii) Berganding bahu membangunkan negara
pemimpin nasionalis di negara (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid kita.
PEMBINAAN dapat : Mencerakinkan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
4. Membuat imaginasi kegigihan
4 (i) Hormat lambang-lambang negara
NEGARA 9.3.4 Menganalisis kesan maklumat tentang golongan nasionalis (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
perkembangan 1. Menilai kesan perkembangan nasionalisme di mempertahankan kedaulatan negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara kita negara bangsa dan negara
nasionalisme di negara nasionalisme negara kita dari 5. Membuat rasionalisasi
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
9.3 kita aspek politik, ekonomi dan kepentingan ilmu dalam
Nasionalisme sosial. Menjustifikasikan mencapai matlamat 5. Mempunyai Jati Diri
perkembangan nasionalisme
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
di Negara Kita K9.3. Menghuraikan 2. Membuat rasionalisasi
5
(ii) Berilmu dan berketerampilan
nasionalisme di (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
6 kepentingan semangat kepentingan semangat cintakan negara kita dalam (iv) Rajin dan gigih
cintakan negara negara mempertahankan hak
(v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
dan maruah bangsa (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Mencadangkan idea
. tentang nasionalisme
6 di negara kita dalam
memperjuangkan
kedaulatan negara

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 10


TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 10: PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Tajuk ini membincangkan perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air. Murid dapat mengetahui kesedaran semangat nasionalisme, konflik dunia dan kesannya terhadap
negara kita. Seterusnya, murid didedahkan dengan perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun dan era peralihan kuasa British sehingga terbentuknya Persekutuan Tanah
Melayu 1948. Murid juga menginsafi kesengsaraan rakyat dalam menghadapi kezaliman Jepun dan ancaman komunis di negara kita

Pengenalan Fokus Empati

.  Perjuangan Rakyat ke  Konflik Dunia  Menghargai kepentingan keamanan


arah Kemerdekaan  Perjuangan Rakyat Semasa  Mempertahankan kedaulatan negara dari
Tanah Air Pendudukan Jepun ancaman luar
 Berwaspada dengan kuasa asing
 Era Peralihan Kuasa British
 Menghargai nikmat perpaduan
di Negara Kita
 Berhati-hati dengan unsur subversif
 Persekutuan Tanah Melayu 1948
 Ancaman Komunis dan
Pengisytiharan Darurat 1948

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 11


Tajuk
1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
23 Februari 2020 hingga 27 Februari 2020Minggu 9 (NILAI TERAS SIVIK : HORMAT – MENGHORMATI )

Menyatakan Demokrasi
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
NEGARA 10.1.1 Memerihalkan kesedaran 1 ringkas tentang konflik
1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
2) Kelestarian Alam Sekitar
nasionalisme di negara kita 1. Menceritakan tentang dunia 3) Nilai Murni
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
sebelum Perang Dunia kesedaran nasionalisme di 4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
10.1 Konflik negara kita sebelum Perang 5) Patriotisme
Menjelaskan
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

2. Mempunyai Keterikatan Emosi


Dunia Menjelaskan kepentingan Dunia . pengetahuan tentang
6) Kreativiti Dan Inovasi
kepada Negara
7) Keusahawanan
K kesedaran semangat cinta konflik dunia berserta
2
(i) Bertindak wajar
8) TMK
[Bab 3] 10.1.6 akan negara 2. Membuat rasionalisasi contoh 9) Kelestarian Global
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
kepentingan kesedaran 10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
semangat cinta akan negara. (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
Membina kronologi
3 tentang konflik dunia
Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS)
1. Memahami kronologi Perang 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Dunia Pertama dan Perang (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
Dunia Kedua (iii) Bersatu padu dan berharmoni
2. Meneroka bukti nasionalisme (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Mencerakinkan tempatan sebelum dan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
maklumat tentang selepas Perang Dunia Kedua
4 konflik dunia secara 3. Membuat interpretasi
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
NILAI TERAS perjuangan rakyat menentang
sistematik
SIVIK : pendudukan Jepun 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
HORMAT- 4. Membuat imaginasi (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
MENGHORMATI Menilai peristiwa yang kesengsaraan rakyat akibat negara
dasar pendudukan Jepun (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
berkaitan dengan
5 konflik dunia terhadap 5. Membuat rasionalisasi
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
menghindari konflik
negara kita antarabangsa 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
negara
Menjana idea untuk (vi) Tabah menghadapi cabaran
mengelakkan negara
6
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
daripada terlibat (x) Kreatif dan inovatif
dengan konflik dunia

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 12


Tajuk
1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
1. Mendukung Prinsip dan Nilai
22 Mac 2020 hingga 26 Mac 2020Minggu 12 1 Mac 2020 hingga 12 Mac 2020 Minggu 10 & 11

Elemen Merentas
Menyatakan Demokrasi
pengetahuan secara Kurikulum (EMK) (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
1 ringkas tentang konflik
1) Bahasa (ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip

UJIAN UP1
2) Kelestarian Alam Sekitar
dunia 3) Nilai Murni
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
4) Sains Dan Teknologi perlembagaan negara
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

5) Patriotisme
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
pengetahuan tentang 7) Keusahawanan kepada Negara
konflik dunia berserta
2
(i) Bertindak wajar
8) TMK (ii) Bersifat amanah dan jujur
contoh 9) Kelestarian Global (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
10) Pendidikan Kewangan (iv) Berbangga dengan sejarah negara
Catatan : (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (14 Mac 2020 hingga 22 Mac 2020) Membina kronologi Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS)
negara

3 tentang konflik dunia


1. Memahami kronologi Perang 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) Hormat menghormati
Dunia Pertama dan Perang
(ii) Bertoleransi
Dunia Kedua (iii) Bersatu padu dan berharmoni
2. Meneroka bukti nasionalisme (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
tempatan sebelum dan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Mencerakinkan selepas Perang Dunia Kedua
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid maklumat tentang 3. Membuat interpretasi
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
PEMBINAAN dapat : 4 konflik dunia secara perjuangan rakyat menentang
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
NEGARA 10.1.2 Menerangkan latar 1. Menjelaskan faktor pencetus , pendudukan Jepun
sistematik 4. Membuat imaginasi
(i) Hormat lambang-lambang negara
belakang Perang Dunia kronologi peristiwa dan kesan kesengsaraan rakyat akibat
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
Perang Dunia Pertama . dasar pendudukan Jepun (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
10.1 Konflik Menerangkan Menilai peristiwa yang 5. Membuat rasionalisasi
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
berkaitan dengan
Dunia K kepentingan keamanan 2. Membuat interpretasi 5 konflik dunia terhadap
menghidari konflik
antarabangsa 5. Mempunyai Jati Diri
10.1.5 dunia kepada negara kepentingan keamanan dunia negara kita (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
kita kepada negara kita (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
Menjana idea untuk negara
mengelakkan negara (vi) Tabah menghadapi cabaran
6 daripada terlibat
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
dengan konflik dunia (x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 13


Tahap Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Pengu
Minggu Standard Standard Objektif asaan Tafsiran 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran (TP) Sejarah (KPS) Nilai Sivik
(SP)
Murid boleh :
22 Mac 2020 hingga 26 Mac 2020Minggu 12

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.1.3 Menghuraikan 1 ringkas tentang konflik
1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perkembangan Perang 1. Menjelaskan faktor-faktor dunia 1) Bahasa
Demokrasi
2) Kelestarian Alam Sekitar
Dunia Kedua pencetus dan kronologi Perang (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
3) Nilai Murni
10.1 Konflik Dunia Kedua serta ikhtibarnya 4) Sains Dan Teknologi
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Dunia K Menghubungkaitkan kepada kita.
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

5) Patriotisme demokrasi
pengetahuan tentang (iv) Mempertahankan dan menjunjung
10.1.7 iktibar dengan kesan konflik dunia berserta
6) Kreativiti Dan Inovasi
2
perlembagaan negara
7) Keusahawanan
peperangan 2. Menilai iktibar yang diperolehi contoh 8) TMK 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
dari kesan-kesan Perang Dunia 9) Kelestarian Global kepada Negara
Kedua. Membina kronologi 10) Pendidikan Kewangan (i) Bertindak wajar

3 tentang konflik dunia


(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
(iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
. Mencerakinkan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
1. Memahami kronologi Perang (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
maklumat tentang
4
negara
Dunia Pertama dan Perang
konflik dunia secara Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
sistematik 2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati
tempatan sebelum dan (ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
selepas Perang Dunia Kedua (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Menilai peristiwa yang 3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
berkaitan dengan perjuangan rakyat menentang (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
5 konflik dunia terhadap pendudukan Jepun
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
negara kita 4. Membuat imaginasi
kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
dasar pendudukan Jepun (i) Hormat lambang-lambang negara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi negara
menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
antarabangsa dan negara
(iv) Berkorban untuk negara

Menjana idea untuk 5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
mengelakkan negara
6 daripada terlibat
(ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
dengan konflik dunia (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 14
(SP) asaan Tafsiran
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan
29 Mac 2020 hingga 2 April 2020Minggu 13 (NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNG JAWAB )

Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Nilai Sivik :
NEGARA 10.1.4 Menghuraikan 1 ringkas tentang konflik 1) Bahasa
dunia 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perkembangan Perang 1. Menceritakan kemunculan
3) Nilai Murni Demokrasi
Dunia Kedua di Asia Jepun sebagai kuasa tentera di 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
10.1 Konflik Pasifik Asia yang menjalankan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Dunia imperialisme di Asia Pasifik pengetahuan tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

2 konflik dunia berserta 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


perlembagaan negara
contoh 8) TMK
K Menerangkan 2. Membuat interpretasi 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
10.1.5 kepentingan keamanan kepentingan keamanan dunia Membina kronologi 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
dunia kepada negara kepada negara kita 3 tentang konflik dunia (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
kita Kemahiran Pemikiran Sejarah (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Mencerakinkan
(KPS) (iv) Berbangga dengan sejarah negara
maklumat tentang (v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
K Menghuraikan peranan 3. Menjelaskan peranan rakyat 4 konflik dunia secara
1. Memahami kronologi Perang
Dunia Pertama dan Perang
(vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
10.1.8 rakyat dalam dalam mempertahankan sistematik Dunia Kedua
negara
mempertahankan kedaulatan negara. 2. Meneroka bukti nasionalisme 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
kedaulatan negara Menilai peristiwa yang tempatan sebelum dan (i) Hormat menghormati
berkaitan dengan
5 konflik dunia terhadap 3.
selepas Perang Dunia Kedua
Membuat interpretasi
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
negara kita perjuangan rakyat menentang (v) Bekerjasama dan tolong menolong
NILAI TERAS pendudukan Jepun (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
SIVIK : 4. Membuat imaginasi
(vii)
(viii)
Berganding bahu membangunkan negara
Kesedaran memelihara alam sekitar
BERTANGGUNG kesengsaraan rakyat akibat
JAWAB dasar pendudukan Jepun 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
5. Membuat rasionalisasi (i) Hormat lambang-lambang negara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
menghindari konflik negara
antarabangsa (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
Menjana idea untuk (iv) Berkorban untuk negara

mengelakkan negara
6 daripada terlibat
5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
dengan konflik dunia (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 15


Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Tafsiran Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan
(SP) (TP)
Murid boleh :
5 April 2020 hingga 9 April 2020Minggu 14

TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.2.1 Menjelaskan faktor ringkas tentang
1 perjuangan rakyat
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
kedatangan Jepun di 1. Menganalisis faktor kedatangan
semasa pendudukan 3) Nilai Murni Demokrasi
10.2 negara kita Jepun di negara kita. Jepun 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Perjuangan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Rakyat K Menerangkan 2. Memahami kronologi serangan pengetahuan tentang


6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Semasa 10.2.6 kepentingan Jepun terhadap negara kita perjuangan rakyat 8) TMK
perlembagaan negara
Pendudukan kebijaksanaan dalam semasa pendudukan
Jepun merancang strategi 3. Menghuraikan kepentingan
2 Jepun ke negara kita
9) Kelestarian Global
10) Pendidikan Kewangan
2. Mempunyai Keterikatan Emosi
kepada Negara
kebijaksanaan dalam beserta contoh (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
merancang strategi. Membuat kronologi (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
tentang perjuangan
3 Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
rakyat semasa (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
pendudukan Jepun 1. Memahami kronologi Perang
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan Dunia Pertama dan Perang
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
NEGARA 10.2.2 Menerangkan dasar perjuangan rakyat 2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati
4 semasa pendudukan tempatan sebelum dan selepas
(ii) Bertoleransi
pendudukan Jepun di 1. Menganalisis dasar Perang Dunia Kedua
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
Jepun secara (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
negara kita pendudukan Jepun dalam sistematik 3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
10.2 aspek pentadbiran, ekonomi Menilai perjuangan
perjuangan rakyat menentang (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Perjuangan K Menjelaskan dan sosial di negara kita. pendudukan Jepun (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
rakyat semasa 4. Membuat imaginasi
Rakyat 10.2.7 kepentingan sikap 5 pendudukan Jepun ke kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Semasa kreatif dalam kehidupan 2. Membuat interpretasi atas negara kita dasar pendudukan Jepun
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Pendudukan K kepentingan sikap kreatif dalam 5. Membuat rasionalisasi negara
menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Jepun 10.2.9 Mentafsir kepentingan kehidupan dan negara
antarabangsa
ketahanan fizikal dan Menjana idea tentang (iv) Berkorban untuk negara

mental dalam 3. Menjelaskan kepentingan kesan perjuangan 5. Mempunyai Jati Diri


menghadapi cabaran ketahanan fizikal dan mental rakyat semasa (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
hidup dalam menghadapi cabaran pendudukan Jepun
6 untuk mengekalkan
(iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
hidup (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
kedaulatan negara
. (vi) Tabah menghadapi cabaran
daripada ancaman (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
luar (x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 16


Murid boleh :
12 April 2020 hingga 16 April 2020Minggu 15
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.2.3 Menghuraikan ringkas tentang
1 perjuangan rakyat
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perjuangan rakyat 1. Menjelaskan penentangan
semasa pendudukan 3) Nilai Murni Demokrasi
menentang terhadap Jepun dari kalangan Jepun 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
10.2 pendudukan Jepun pasukan keselamatan dan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Perjuangan individu serta gerakan anti 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

pengetahuan tentang 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


Rakyat K Membahaskan Jepun di Sarawak dan Sabah. perjuangan rakyat 8) TMK
perlembagaan negara
Semasa 10.2.8 kepentingan sikap semasa pendudukan
Pendudukan sedia berkorban untuk 2. Mewajarkan kepentingan sikap
2 Jepun ke negara kita
9) Kelestarian Global
10) Pendidikan Kewangan
2. Mempunyai Keterikatan Emosi
kepada Negara
Jepun tanah air sedia berkorban untuk tanah air beserta contoh (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Membuat kronologi (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
tentang perjuangan Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 rakyat semasa (KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
pendudukan Jepun 1. Memahami kronologi Perang
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan Dunia Pertama dan Perang
4 maklumat tentang Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
PEMBINAAN dapat : 2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati
NEGARA 10.2.4 Menghubungkaitkan perjuangan rakyat tempatan sebelum dan selepas
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
perkembangan gerakan 1. Membuat interpretasi semasa pendudukan Perang Dunia Kedua (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Jepun secara 3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
nasionalisme tempatan perkembangan gerakan sistematik (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
perjuangan rakyat menentang
10.2 dengan pendudukan nasionalisme akibat Menilai perjuangan
(vii) Berganding bahu membangunkan negara

Perjuangan Jepun pendudukan Jepun. 5 rakyat semasa


pendudukan Jepun
4. Membuat imaginasi
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

Rakyat 2. Menjelaskan kepentingan kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik


pendudukan Jepun ke (i) Hormat lambang-lambang negara
Semasa K Mentafsirkan ketahanan fizikal dan dasar pendudukan Jepun
atas negara kita (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi negara
Pendudukan 10.2.9 kepentingan ketahanan mental dalam menghadap menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Menjana idea tentang
Jepun fizikal dan mental cabaran hidup 6 kesan perjuangan
antarabangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
dalam menghadapi
rakyat semasa 5. Mempunyai Jati Diri
cabaran hidup pendudukan Jepun (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
untuk mengekalkan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
kedaulatan negara (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
daripada ancaman (vi) Tabah menghadapi cabaran
luar (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 17


Murid boleh :
12 April 2020 hingga 16 April 2020Minggu 15
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : pengetahuan secara Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.2.5 Menganalisis keadaan ringkas tentang
1 perjuangan rakyat
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
negara kita selepas 1. Menjelaskan keadaan negara
semasa pendudukan 3) Nilai Murni Demokrasi
kekalahan Jepun kita selepas kekalahan Jepun Jepun 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10.2 K Mentafsirkan 2. Menjelaskan kepentingan 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

pengetahuan tentang 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


Perjuangan 10.2.9 kepentingan ketahanan ketahanan fizikal dan mental perjuangan rakyat 8) TMK
perlembagaan negara
Rakyat fizikal dan mental dalam menghadap cabaran semasa pendudukan
Semasa dalam menghadapi hidup
2 Jepun ke negara kita
9) Kelestarian Global
10) Pendidikan Kewangan
2. Mempunyai Keterikatan Emosi
kepada Negara
Pendudukan cabaran hidup beserta contoh (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Jepun (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Membuat kronologi
tentang perjuangan Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
3 rakyat semasa (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
pendudukan Jepun 1. Memahami kronologi Perang negara
Dunia Pertama dan Perang
Mencerakinkan Dunia Kedua 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
2. Meneroka bukti nasionalisme (i) Hormat menghormati
maklumat tentang tempatan sebelum dan selepas
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
perjuangan rakyat
4 semasa pendudukan
Perang Dunia Kedua
3. Membuat interpretasi
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Jepun secara perjuangan rakyat menentang (vii) Berganding bahu membangunkan negara
sistematik pendudukan Jepun (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
4. Membuat imaginasi
Menilai perjuangan kesengsaraan rakyat akibat 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
rakyat semasa (i) Hormat lambang-lambang negara
5 pendudukan Jepun ke
dasar pendudukan Jepun
5. Membuat rasionalisasi
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
atas negara kita menghindari konflik (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
antarabangsa (iv) Berkorban untuk negara

Menjana idea tentang 5. Mempunyai Jati Diri


kesan perjuangan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
rakyat semasa (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
pendudukan Jepun (iv) Rajin dan gigih
6 untuk mengekalkan
(v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
kedaulatan negara (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
daripada ancaman (x) Kreatif dan inovatif
luar
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 18


Murid boleh :
19 April 2020 hingga 23 April 2020Minggu 16
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.3.1 Memerihalkan 1. Menjelaskan usaha Pentadbiran 1 era peralihan kuasa 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Pentadbiran Tentera Tentera British mengembalikan British di negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
10.3 Era British di negara kita kestabilan dan keamanan serta 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Peralihan K Menjelaskan memulihkan kepercayaan rakyat. 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Kuasa British 10.3.9 kepentingan 2. Menilai kepentingan berwaspada pengetahuan tentang
6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
di Negara Kita berwaspada dalam dalam membuat sebarang
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

era peralihan kuasa


2
perlembagaan negara
8) TMK
membuat sebarang tindakan British di negara kita 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
tindakan 3. Menjelaskan kepentingan beserta contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
K Menghuraikan menghargai kepimpinan tokoh Membuat kronologi (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
10.3.1 kepentingan terdahulu dalam membina tentang pera peralihan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
1 menghargai negara. kuasa British di Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv) Berbangga dengan sejarah negara
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
kepimpinan tokoh 3 negara kita (KPS) (vi)
(vii)
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
terdahulu dalam 1. Memahami kronologi peralihan negara
kuasa British di negara kita.
membina negara 2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Malayan Union (i) Hormat menghormati
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid 3. Membuat interpretasi sebab
(ii) Bertoleransi
Mencerakinkan (iii) Bersatu padu dan berharmoni
PEMBINAAN dapat : penentangan penduduk (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
maklumat tentang era
NEGARA 10.3.2 Menjelaskan gagasan 1. Membuat kronologi 4 peralihan kuasa 4.
tempatan terhadap British
Membuat imaginasi cara
(v)
(vi)
Bekerjasama dan tolong menolong
Muhibah dan semangat bermasyarakat
Malayan Union pembentukan Malayan Union British di negara kita penduduk tempatan
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
10.3 Era dan ciri-ciri perjanjian Malayan menentang Malayan Union
Peralihan K Menerangkan Union Membuat justifikasi dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
Kuasa British 10.3.8 kepentingan 2. Menjelaskan kepentingan tentang era peralihan Sarawak.
5
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
di Negara Kita mempertahankan mempertahankan maruah kuasa British di
menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
maruah bangsa bangsa negara kita British
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara

. 5. Mempunyai Jati Diri


Menjana idea tentang (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
kesan era peralihan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
British di negara kita (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
bagi mewujudkan (vi) Tabah menghadapi cabaran
6 sistem pentadbiran (viii)
(viii)
Berdikari
Menghargai masa
yang cekap dan (x) Kreatif dan inovatif
berkesan pada masa
hadapan
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 19
Murid boleh :
19 April 2020 hingga 23 April 2020Minggu 16
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.3.3 Menghuraikan reaksi 1. Menjelaskan cara dan 1 era peralihan kuasa 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penduduk tempatan sebab penentangan orang British di negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
10.3 Era terhadap Malayan Melayu terhadap Malayan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Peralihan Union Union. 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Kuasa British pengetahuan tentang


6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
di Negara Kita K Menerangkan 2. Menjelaskan kepentingan era peralihan kuasa
2
perlembagaan negara
8) TMK
10.3.8 kepentingan mempertahankan maruah British di negara kita 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
mempertahankan bangsa beserta contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
maruah bangsa (i) Bertindak wajar

3. Menyenaraikan Membuat kronologi (ii)


(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
K tentang era peralihan
10.3.1
Menjelaskan kepentingan sikap berani 3 kuasa British di
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa

0
kepentingan sikap menyuarakan pandangan negara kita
(KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
berani menyuarakan dengan beretika 1. Memahami kronologi peralihan negara
kuasa British di negara kita.
pandangan dengan 2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Mencerakinkan
beretika . Malayan Union (i) Hormat menghormati
maklumat tentang era
4 peralihan kuasa 3. Membuat interpretasi sebab
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
penentangan penduduk (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
British di negara kita tempatan terhadap British (v) Bekerjasama dan tolong menolong
. (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
4. Membuat imaginasi cara (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Membuat justifikasi penduduk tempatan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
tentang era peralihan menentang Malayan Union
5 kuasa British di dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
negara kita Sarawak. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
Menjana idea tentang British (iv) Berkorban untuk negara
kesan era peralihan
British di negara kita 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
bagi mewujudkan (ii) Berilmu dan berketerampilan
6 sistem pentadbiran (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
yang cekap dan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
berkesan pada masa (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
hadapan (viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 20


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
26 April 2020 hingga 30 April 2020 Minggu 17 (NILAI TERAS SIVIK : KEGEMBIRAAN)
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.3.4 Memerihalkan 1. Menjelaskan sebab dan 1 era peralihan kuasa 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penyerahan Sarawak proses penyerahan British di negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
oleh Brooke Sarawak kepada British. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
10.3 Peralihan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

Kuasa British K Menjelaskan 2. Menilai kepentingan pengetahuan tentang


6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
di Negara Kita 10.3.9 kepentingan berwaspada dalam era peralihan kuasa
2
perlembagaan negara
8) TMK
berwaspada dalam membuat sebarang British di negara kita 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
membuat sebarang tindakan beserta contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
tindakan (i) Bertindak wajar
Membuat kronologi (ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
tentang era peralihan
. 3 kuasa British di
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa

negara kita
(KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
NILAI TERAS 1. Memahami kronologi peralihan negara
SIVIK : kuasa British di negara kita.
.
KEGEMBIRAAN Mencerakinkan 2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Malayan Union (i) Hormat menghormati
maklumat tentang era
4 peralihan kuasa 3. Membuat interpretasi sebab
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
penentangan penduduk (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
British di negara kita tempatan terhadap British (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
4. Membuat imaginasi cara (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Membuat justifikasi penduduk tempatan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
tentang era peralihan menentang Malayan Union
5 kuasa British di dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
negara kita Sarawak. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
British
Menjana idea tentang (iv) Berkorban untuk negara

kesan era peralihan 5. Mempunyai Jati Diri


British di negara kita (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
bagi mewujudkan
6 sistem pentadbiran
(iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
CUTI HARI yang cekap dan (vi) Tabah menghadapi cabaran
PEKERJA 1/5 berkesan pada masa (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
hadapan (x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 21


Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
26 April 2020 hingga 30 April 2020Minggu 17 (NILAI TERAS SIVIK : KEGEMBIRAAN)
Menyatakan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
PEMBINAAN dapat : 1 era peralihan kuasa 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
NEGARA 10.3.5 Menghuraikan 1. Menjelaskan sebab dan British di negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
penentangan penduduk bentuk penentangan serta 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
10.3 Peralihan tempatan terhadap sebab penduduk tempatan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Kuasa British penyerahan Sarawak menyokong penyerahan pengetahuan tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
di Negara Kita Sarawak era peralihan kuasa
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

2
perlembagaan negara
British di negara kita 8) TMK
Menjelaskan 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
K kepentingan sikap 2. Menyenaraikan beserta contoh
10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
10.3.1 berani menyuarakan kepentingan sikap berani Membuat kronologi (i) Bertindak wajar
0 pandangan dengan menyuarakan pandangan tentang era peralihan
(ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
beretika dengan beretika 3 kuasa British di Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
negara kita (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi peralihan negara
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan kuasa British di negara kita.
TEMA : dapat : maklumat tentang era 2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
PEMBINAAN 10.3.6 Menerangkan 1. Menjelaskan sebab 4 peralihan kuasa
3.
Malayan Union
Membuat interpretasi sebab
(i)
(ii)
Hormat menghormati
Bertoleransi

NEGARA penyerahan Sabah oleh penyerahan Sabah oleh British di negara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
penentangan penduduk (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Syarikat Borneo Utara SBUB Membuat justifikasi tempatan terhadap British (v)
(vi)
Bekerjasama dan tolong menolong
Muhibah dan semangat bermasyarakat
British kepada British tentang era peralihan 4. Membuat imaginasi cara (vii) Berganding bahu membangunkan negara

10.3 Peralihan 2. Menilai kepentingan 5 kuasa British di


penduduk tempatan
menentang Malayan Union
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

Kuasa British Menjelaskan berwaspada dalam negara kita dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-lambang negara
di Negara Kita K kepentingan membuat sebarang Sarawak. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
10.3.9 berwaspada dalam tindakan 5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
membuat sebarang British
dan negara
(iv) Berkorban untuk negara
tindakan Menjana idea tentang
. kesan era peralihan 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
British di negara kita (ii) Berilmu dan berketerampilan
bagi mewujudkan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia

CUTI HARI
6 sistem pentadbiran (iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
yang cekap dan (vi) Tabah menghadapi cabaran
PEKERJA 1/5 berkesan pada masa (viii)
(viii)
Berdikari
Menghargai masa
hadapan (x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif 2) Kemahiran Pemikiran dan
Tahap
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 22
Murid boleh :
3 Mei 2020 hingga 7 Mei 2020Minggu 18
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA Menganalisis reaksi 1. Menilai reaksi penduduk 1 era peralihan kuasa 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
10.3.7 penduduk tempatan tempatan terhadap British di negara kita 3) Nilai Murni Demokrasi
10.3 Peralihan terhadap penyerahan penyerahan Sabah. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Kuasa British Sabah 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

di Negara Kita 2. Menyenaraikan pengetahuan tentang


6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Menjelaskan kepentingan sikap berani era peralihan kuasa
2
perlembagaan negara
8) TMK
K kepentingan sikap menyuarakan pandangan British di negara kita 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
10.3.1 berani menyuarakan dengan beretika beserta contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
0 pandangan dengan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
beretika Membuat kronologi (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
. tentang era peralihan Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv) Berbangga dengan sejarah negara

CUTI HARI 3 kuasa British di (KPS)


(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
WESAK 7/5 negara kita 1. Memahami kronologi peralihan negara
kuasa British di negara kita.
2. Meneroka bukti Perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
10 Mei 2020 hingga 21 Mei 2020Minggu 19 & 20

Malayan Union (i) Hormat menghormati


Mencerakinkan (ii) Bertoleransi
3. Membuat interpretasi sebab
maklumat tentang era (iii) Bersatu padu dan berharmoni
4 peralihan kuasa
penentangan penduduk
tempatan terhadap British
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
British di negara kita 4. Membuat imaginasi cara
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN penduduk tempatan
menentang Malayan Union
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Membuat justifikasi
dan Gerakan Antipenyerahan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
tentang era peralihan
5 kuasa British di Sarawak.
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
. 5. Membuat rasionalisasi SBUB negara
negara kita menyerahkan Sabah kepada (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
British (iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea tentang
CATATAN : kesan era peralihan 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
British di negara kita (ii) Berilmu dan berketerampilan
CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDIL FITRI & CUTI PERTENGAHAN TAHUN bagi mewujudkan (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia

21 Mei 2020 hingga 7 Jun 2020 6 sistem pentadbiran


(iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
yang cekap dan (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
berkesan pada masa (viii) Menghargai masa
hadapan (x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T4 muka surat 73)
Minggu 21 8 Jun 2020 hingga 12 Jun 2020 : NILAI TERAS SIVIK : KASIH SAYANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 23


7 Jun 2020 hingga 18 Jun 2020Minggu 21 & 22

KAJIAN KES : TEMA - PEMBINAAN NEGARA


TEMA : PEMBINAAN NEGARA LANGKAH 4 : MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN
a. Menentukan 3 kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian kes
TAJUK 9 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA b. Contoh kaedah kajian :-
STANDARD KANDUNGAN : 9.3 :Nasionalisme di Negara Kita - Kajian Perpustakaan - Melayari Internet
- Temubual(Skrip) - Pemerhatian
STANDARD PEMBELAJARAN : 9.3.1 Memerihalkan latarbelakang kemunculan kesedaran nasionalisme - Melawat tempat Kajian - Kajian Dokumen
- Audio Visual
LANGKAH 1 : MEMBINA PERNYATAAN MASALAH DAN PERSOALAN KAJIAN - Lain-lain(Ensiklopedia,Akhbar,Majalah,Brosur,Laporan Tahunan dll)
a. Contoh pernyataan masalah
Nasionalisme di Tanah Melayu telah muncul dan berkembang pesat pada awal abad ke LANGKAH 5 : MENGENALPASTI SUMBER RUJUKAN
20. Buktikan pelibatan tokoh-tokoh tempatan yang mendapat pendidikan di Maktab Menyediakan sekurang-kurang 3 sumber rujukan yang bersesuaian dengan kaedah kajian berserta format
Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada penulisan sumber yang betul.
masa itu .
LANGKAH 6 : ANALISIS DATA
b. Pernyataan masalah dan persoalan kajian hendaklah dibina sendiri oleh murid dengan Berdasarkan sumber rujukan, murid perlu menganalisis data untuk menjawab persoalan kajian.
bimbingan guru.
c. Contoh Persoalan Kajian LANGKAH 7 : LAPORAN KAJIAN
i. Siapakah tokoh-tokoh tempatan di Tanah Melayu yang mendapat pendidikan di a. Laporan Kajian perlu mengandungi perkara berikut :-
Maktab Perguruan Sultan Idris sekitar abad ke 20 i. Pernyataan Masalah
ii. Sejauh manakah pelibatan tokoh-tokoh tersebut dalam gerakan nasionalisme negara ii. 3 Objektif Kajian
kita? iii. 3 Kaedah Kajian
iii. Nilaikan kesan pelibatan tokoh-tokoh dalam kalangan guru dalam perkembangan iv. Dapatan Kajian
naionalisme di negara kita. v. Kesimpulan dan Cadangan
vi. Sumber Rujukan
LANGKAH 2 : MEMBUAT KAJIAN LITERATUR vii. Lampiran
Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas yag berkaitan dengan pernyataan masalah dari buku
ilmiah, jurnal, majalah dan sebagainya. b. Laporan kajian boleh berbentuk seperti :-
- Kerja projek - Lukisan
LANGKAH 3 : MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN - Video - Folio
a. Membina 3 objektif kajian yang mengandungi objektif pengetahuan, objektif kemahiran dan - Esei - Powerpoint
objektif nilai. - Buku Skrap
b. Contoh objektif :-
i. Mengenalpasti tokoh -tokoh nasionalis tempatan yang mendapat pendidikan di c. Jika laporan kajian berbentuk penulisan , hendaklah ditulis tangan dalam kertas bersaiz A4
Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim ( pengetahuan ) sebanyak 5 halaman.
ii. Meneroka bukti tentang pelibatan tokoh -tokoh tersebut dalam gerakan nasionalis di
negara kita.(kemahiran )
iii. Menghuraikan kesan pelibatan tokoh-tokoh tersebut dalam perkembangan
nasionalisme di negara kita.. (nilai )
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 24


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
21 Jun 2020 hingga 2 Julai 2020Minggu 23 hingga 24 (NILAI SIVIK : KASIH- SYANG )
Menyatakan
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.4.1 Memerihalkan latar 1. Menghuraikan tentang 1 Persekutuan Tanah 1) Bahasa
belakang penubuhan penubuhan, tugas-tugas Melayu 1948 secara 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
ringkas 3) Nilai Murni Demokrasi
10.4 Persekutuan Tanah ahli jawatankuasa kerja 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Persekutuan Melayu 1948 serta cadangan PUTERA 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Tanah Melayu -AMCAJA. 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

pengetahuan tentang 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


1948 K Menghuraikan Persekutuan Tanah
2
perlembagaan negara
8) TMK
[Bab 5] 10.4.7 kepentingan 2. Menjelaskan tentang Melayu 1948 berserta 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
bersemangat waja gerakan dan sumbangan contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
dalam perjuangan nasionalis Melayu radikal (i) Bertindak wajar

serta cadangan PUTERA- Mengklasifikasikan (ii)


(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
maklumat tentang
AMCAJA 3 Persekutuan Tanah
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa

Melayu 1948
(KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
3. Menilai kepentingan 1. Memahami kronologi negara
penubuhan Persekutuan Tanah
NILAI TERAS bersemangat waja dalam Melayu 1948. 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
SIVIK : Mencerakinkan
perjuangan 2. Meneroka bukti mengapa (i) Hormat menghormati
maklumat tentang
KASIH 4 Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
SAYANG . Melayu 1948
1948 ditubuhkan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
3. Membuat interpretasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
penerimaan golongan nasionalis
Membuat justifikasi Melayu radikal dan bukan
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
. tentang penubuhan melayu menentang
Persekutuan Tanah 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
5 Melayu 1948 dalam
pembentukan Persekutuan
Tanah Melayu 1948
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
menjamin kestabilan 4. Membuat imaginasi usaha tokoh negara
tempatan berusaha (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara dan negara
merealisasikan penubuhan (iv) Berkorban untuk negara
Persekutuan Tanah Melayu
Menjana idea tentang 1948 5. Mempunyai Jati Diri
Penubuhan 5. Membuat rasionalisasi kesan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
Persekutuan Tanah penubuhan Persekutuan Tanah (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Melayu 1948 bagi Melayu 1948 (iv) Rajin dan gigih
6 mewujudkan sistem
(v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
pentadbiran yang (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
berkesan dalam (x) Kreatif dan inovatif
memajukan negara
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 25
Murid boleh :
5 Julai 2020 hingga 9 Julai 2020Minggu 25
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.4.2 Menerangkan faktor 1. Menjelaskan faktor -faktor 1 Persekutuan Tanah
Melayu 1948 secara
1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
penubuhan penubuhan Persekutuan
ringkas 3) Nilai Murni Demokrasi
10.4 Persekutuan Tanah Tanah Melayu 1948. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Persekutuan Melayu 1948 Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Tanah Melayu 2. Menyenaraikan pengetahuan tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
Persekutuan Tanah
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


1948 Menerangkan kepentingan
K kepentingan mempertahankan
2 Melayu 1948 berserta 8) TMK
perlembagaan negara

contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


10.4.5 mempertahankan kedaulatan negara 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
Mengklasifikasikan
kedaulatan negara 3 maklumat tentang
Kemahiran Pemikiran Sejarah (i)
(ii)
Bertindak wajar
Bersifat amanah dan jujur
Persekutuan Tanah (KPS) (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
1. Memahami kronologi (iv) Berbangga dengan sejarah negara
Melayu 1948 penubuhan Persekutuan Tanah
(v) Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan Melayu 1948. (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
maklumat tentang 2. Meneroka bukti mengapa negara
TEMA : 10.4.3 Menjelaskan ciri-ciri dapat :
PEMBINAAN Persekutuan Tanah 1. Menghuraikan ciri-ciri 4 Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Melayu 1948 1948 ditubuhkan (i) Hormat menghormati
NEGARA Melayu 1948 Persekutuan Tanah Melayu 3. Membuat interpretasi (ii) Bertoleransi
1948 dari aspek Membuat justifikasi penerimaan golongan nasionalis (iii) Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
K Menjelaskan pentadbiran,kuasa Raja- tentang penubuhan Melayu radikal dan bukan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Persekutuan Tanah melayu menentang (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
10.4 10.4.6 kepentingan kesedaran Raja Melayu perundangan 5 Melayu 1948 dalam pembentukan Persekutuan (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Persekutuan negara kita dan kewarganegaraan Tanah Melayu 1948
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
menjamin kestabilan
Tanah Melayu tanggungjawab kita negara
4. Membuat imaginasi usaha tokoh 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
1948 2. Mewajarkan kepentingan tempatan berusaha (i) Hormat lambang-lambang negara
Menjana idea tentang
kesedaran negara kita 6 Penubuhan
merealisasikan penubuhan (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
Persekutuan Tanah Melayu (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
tanggungjawab kita Persekutuan Tanah 1948 dan negara
Melayu 1948 bagi 5. Membuat rasionalisasi kesan (iv) Berkorban untuk negara

mewujudkan sistem penubuhan Persekutuan Tanah


5. Mempunyai Jati Diri
pentadbiran yang Melayu 1948 (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
berkesan dalam (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
memajukan negara (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 26


Murid boleh :
5 Julai 2020 hingga 9 Julai 2020Minggu 25
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.4.4 Menilai kesan 1. Menghuraikan kesan-kesan 1 Persekutuan Tanah 1) Bahasa
penubuhan penubuhan Persekutuan Melayu 1948 secara 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
ringkas 3) Nilai Murni Demokrasi
10.4 Persekutuan Tanah Tanah Melayu 1948 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Persekutuan Melayu 1948 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Tanah Melayu 2. Mewajarkan implikasi pengetahuan tentang
6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


1948 K Membahaskan tindakan masa kini Persekutuan Tanah
2
perlembagaan negara
8) TMK
10.4.8 implikasi tindakan masa terhadap masa depan. Melayu 1948 berserta 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
kini terhadap masa contoh 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
depan . (i) Bertindak wajar
Mengklasifikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah (ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
maklumat tentang (KPS)
3 Persekutuan Tanah 1. Memahami kronologi
(iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Melayu 1948 penubuhan Persekutuan Tanah (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Melayu 1948. negara
2. Meneroka bukti mengapa
Mencerakinkan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Persekutuan Tanah Melayu (i) Hormat menghormati
maklumat tentang
4 Persekutuan Tanah 3.
1948 ditubuhkan
Membuat interpretasi
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
(iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Melayu 1948 penerimaan golongan nasionalis (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Melayu radikal dan bukan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Membuat justifikasi melayu menentang (vii) Berganding bahu membangunkan negara
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
tentang penubuhan pembentukan Persekutuan
Persekutuan Tanah Tanah Melayu 1948 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
5 Melayu 1948 dalam 4. Membuat imaginasi usaha tokoh (i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
tempatan berusaha
menjamin kestabilan merealisasikan penubuhan
negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
negara Persekutuan Tanah Melayu dan negara
1948 (iv) Berkorban untuk negara
5. Membuat rasionalisasi kesan
Menjana idea tentang 5. Mempunyai Jati Diri
penubuhan Persekutuan Tanah (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Penubuhan Melayu 1948 (ii) Berilmu dan berketerampilan
Persekutuan Tanah (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
Melayu 1948 bagi
6 mewujudkan sistem
(v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
pentadbiran yang (viii) Menghargai masa
berkesan dalam (x) Kreatif dan inovatif
memajukan negara
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 27


Murid boleh :
12 Julai 2020 hingga 16 Julai 2020Minggu 26
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
Memerihalkan
PEMBINAAN 10.5.1 Menyatakan latar dapat : ancaman komunis Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA belakang pengaruh 1. Menerangkan kemasukan 1 dan pengisytiharan 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
komunis di negara kita pengaruh komunis dari Darurat 1948 3) Nilai Murni Demokrasi
10.5 Ancaman negara China dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Komunis dan Menerangkan Indonesia. Menjelaskan tentang 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Pengisytiha- K kepentingan sikap ancaman komunis 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung


ran Darurat 10.5.5 berhati-hati dalam 2. Menyenaraikan dan pengisytiharan
2
perlembagaan negara
Darurat 1948 berserta 8) TMK
1948 menghadapi anasir kepentingan sikap berhati- 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
[Bab 6 ] yang menggugat hati dalam menghadapi contoh
10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
kestabilan negara anasir yang mengugat Mengklasifikasikan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
kestabilan negara maklumat ancaman (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
komunis dan Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 pengisytiharan (KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Darurat 1948 1. Memahami kronologi
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
perkembangan pengaruh
komunisme di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan 2. Meneroka bukti ancaman dan (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang keganasan komunis di negara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.5.2 Menerangkan ancaman 1. Menjelaskan ancaman 4 ancaman komunis 3. Membuat interpretasi usaha-
usaha membanteras ancaman
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
keganasan komunis di komunis di negara kita dan pengisytiharan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Darurat 1948 keganasan komunis di negara kita (vii) Berganding bahu membangunkan negara
10.5 Ancaman negara kita 4. Membuat imaginasi tentang (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Komunis dan 2. Menerangkan kepentingan Menilai ancaman ancaman komunis di negara kita
komunis dan 5. Membuat rasionalisasi Perang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Pengisytiha- Menghuraikan menjamin keamanan (i) Hormat lambang-lambang negara
pengisytiharan saraf untuk keamanan negara
ran Darurat K kepentingan menjamin negara. (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan

1948 10.5.7 keamanan negara 5 Darurat 1948 yang negara


(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
mempengaruhi dan negara
. kehidupan hari ini (iv) Berkorban untuk negara

5. Mempunyai Jati Diri


Membuat rasionalisasi (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
tentang (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
pengisytiharan (iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Darurat 1948 bagi
6 menghadapi ancaman
(vi)
(viii)
Tabah menghadapi cabaran
Berdikari
(viii) Menghargai masa
komunis untuk (x) Kreatif dan inovatif
mengekalkan
kedaulatan negara
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 28


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
19 Julai 2020 hingga 23 Julai 2020Minggu 27 (NILAI TERS SIVIK : HORMAT MENGHORMATI)
Memerihalkan
PEMBINAAN dapat : ancaman komunis Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 10.5.3 Menjelaskan usaha- 1. Menghuraikan usaha 1 dan pengisytiharan 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
usaha menangani -usaha menangani Darurat 1948 3) Nilai Murni Demokrasi
10.5 Ancaman komunis komunis. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Komunis dan Menjelaskan tentang 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Pengisytiha- K Menjelaskan 2. Membuat rasionalisasi ancaman komunis 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

ran Darurat 10.5.6 kepentingan kepentingan mempunyai dan pengisytiharan


2
perlembagaan negara
Darurat 1948 berserta 8) TMK
1948 mempunyai pemikiran pemikiran strategik. 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi
yang strategik contoh
10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
. (i) Bertindak wajar
Mengklasifikasikan (ii)
(iii)
Bersifat amanah dan jujur
Berlaku adil dan bertimbang rasa
maklumat ancaman Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv) Berbangga dengan sejarah negara
3 komunis dan
(KPS)
(v)
(vi)
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
pengisytiharan (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi
Darurat 1948 perkembangan pengaruh
negara

komunisme di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan 2. Meneroka bukti ancaman dan (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang keganasan komunis di negara kita (iii) Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA 10.5.4 Menganalisis kesan 1. Menganalisis kesan zaman 4 ancaman komunis 3. Membuat interpretasi usaha-
usaha membanteras ancaman
(iv)
(v)
Bersefahaman dan bermuafakat
Bekerjasama dan tolong menolong
zaman darurat terhadap darurat dari aspek politik dan pengisytiharan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Darurat 1948 keganasan komunis di negara kita (vii) Berganding bahu membangunkan negara
10.5 Ancaman negara kita dan sosioekonomi 4. Membuat imaginasi tentang (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Komunis dan Menilai ancaman ancaman komunis di negara kita
komunis dan 5. Membuat rasionalisasi Perang 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
Pengisytiha- K Membahaskan 2. Mewajarkan kepentingan (i) Hormat lambang-lambang negara
pengisytiharan Saraf untuk keamanan negara
ran Darurat 10.5.8 kepentingan sikap sikap sedia berkorban (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan

1948 sedia berkorban untuk untuk negara 5 Darurat 1948 yang negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
mempengaruhi dan negara
negara kehidupan hari ini (iv) Berkorban untuk negara
NILAI TERAS .
SIVIK : 5. Mempunyai Jati Diri
HORMAT (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
MENGHORMATI Membuat rasionalisasi (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
tentang (iv) Rajin dan gigih
pengisytiharan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
Darurat 1948 bagi
6 menghadapi ancaman
(viii)
(viii)
Berdikari
Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
komunis untuk
mengekalkan
kedaulatan negara

TEMA: PEMBINAAN NEGARA

TAJUK 11: KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 29
Tajuk ini membincangkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Murid dapat mengetahui peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum, Sistem
Ahli, perkembangan pendidikan, penubuhan parti-parti politik dan proses pilihan raya. Seterusnya murid memahami usaha rundingan kemerdekaan, penubuhan Suruhanjaya
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan Pemasyhuran Kemerdekaan. Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan dengan
pengukuhan jati diri bangsa melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik.

Fokus
Pengenalan Empati
 Usaha-usaha ke arah
 Kemerdekaan  Menghargai perpaduan antara kaum
Kemerdekaan
Persekutuan  Memanfaatkan kebebasan memilih
Tanah Melayu  Pilihan raya
pemimpin
 Perlembagaan
 Menghargai ketokohan pejuang
Persekutuan 1957
kemerdekaan
 Pemasyhuran
 Mempertahankan kedaulatan negara
Kemerdekaan Tanah
 Mengukuhkan rasa cinta akan negara
Melayu
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif 2) Kemahiran Pemikiran dan
Tahap
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 30


Murid boleh :
2 Ogos 2020 hingga 6 Ogos 2020Minggu 28
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan usaha- Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
usaha ke arah
PEMBINAAN dapat : 1 kemerdekaan
Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 11.1.1 Memerihalkan latar 1. Menerangkan idea negara 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
belakang idea negara merdeka dari pelbagai Menjelaskan usaha- 3) Nilai Murni Demokrasi
11.1 Usaha- merdeka pertubuhan. usaha ke arah 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
usaha ke Arah kemerdekaan berserta 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan

Kemerdekaan K Menerangkan 2. Menjelaskan kepentingan


2 contoh 6) Kreativiti Dan Inovasi
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
[Bab 7] 11.1.6 kepentingan mempertahankan Membins urutan 8) TMK
perlembagaan negara
mempertahankan kedaulatan negara peristiwa usah-usaha 9) Kelestarian Global
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

2. Mempunyai Keterikatan Emosi


kedaulatan negara ke arah kemerdekaan 10) Pendidikan Kewangan
3 (i)
kepada Negara
Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
. (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Mencerakinkan (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
PEMBINAAN dapat : maklumat tentang 1. Memahami kronologi usaha ke negara
NEGARA 11.1.2 Menerangkan 1. Menjelaskan penubuhan 4 usaha-usaha ke arah
kemerdekaan 2.
arah kemerdekaan
Meneroka bukti kejayaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
penubuhan Jawatankuasa Hubungan pembentukan kerjasama antara (i) Hormat menghormati
(ii) Bertoleransi
Jawatankuasa Antara Kaum, senarai kaum (iii) Bersatu padu dan berharmoni
11.1 Usaha- Hubungan Antara Kaum anggota dan peranannya. Menjustifikasikan 3. Membuat imaginasi kegigihan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
pemimpin dalam membentuk (v) Bekerjasama dan tolong menolong
usaha ke Arah usaha-usaha ke arah (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
kemerdekaan dalam perpaduan kaum (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Kemerdekaan Menghuraikan 2. Menilai kepentingan
K kepentingan pemuafakatan dalam 5 memepertahankan 4. Membuat interpretasi keperluan
membentuk sistem pendidikan
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

hak dan maruah 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik


11.1.7 permuafakatan dalam menjamin keharmonian kebangsaan
bangsa 5. Membuat rasionalisasi
(i) Hormat lambang-lambang negara
menjamin keharmonian masyarakat kepentingan memelihara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
CATATAN : masyarakat keharmonian dalam masyarakat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
CUTI . berbilang kaum (iv) Berkorban untuk negara
PERTENGAHAN
PENGGAL / 5. Mempunyai Jati Diri
CUTI HARI Menjana idea tentang (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
RAYA usaha-usaha ke arah (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
QURBAN 6 kemerdekaan dalam (iv)
(v)
Rajin dan gigih
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
memperjuangkan
25/7 – 2/8 (vi) Tabah menghadapi cabaran
kedaulatan negara (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 31


Murid boleh :
9 Ogos 2020 hingga 13 Ogos 2020Minggu 29
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan usaha- Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 11.1.3 Menjelaskan 1. Menerangkan
1 usaha ke arah
1) Bahasa
kemerdekaan
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
pembentukan Sistem pembentukan Sistem Ahli,
3) Nilai Murni Demokrasi
11.1 Usaha- Ahli ciri-ciri dan kepentingannya Menjelaskan usaha- 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
usaha ke Arah kearah kemerdekaan. usaha ke arah 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
kemerdekaan berserta
Kemerdekaan K Menghuraikan 2 contoh
6) Kreativiti Dan Inovasi
7) Keusahawanan
demokrasi
(iv) Mempertahankan dan menjunjung
11.1.7 permuafakatan dalam 2. Menilai kepentingan 8) TMK
perlembagaan negara
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

menjalin keharmonian pemuafakatan dalam 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


masyarakat menjamin keharmonian Membina urutan
10) Pendidikan Kewangan
masyarakat 3 peristiwa usah-usaha (i)
kepada Negara
Bertindak wajar
ke arah kemerdekaan (ii) Bersifat amanah dan jujur
(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Mencerakinkan
PEMBINAAN dapat : (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
maklumat tentang
4 (vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
NEGARA 11.1.4 Menjelaskan sistem 1. Menghuraikan usaha-usaha 1. Memahami kronologi usaha ke negara
usaha-usaha ke arah arah kemerdekaan
pendidikan kebangsaan kearah pembentukan kemerdekaan 2. Meneroka bukti kejayaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
sistem pendidikan pembentukan kerjasama antara (i) Hormat menghormati
11.1 Usaha- Membahaskan kebangsaan di Tanah Menjustifikasikan kaum
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
usaha ke Arah K kepentingan pendidikan Melayu, Sarawak dan usaha-usaha ke arah 3. Membuat imaginasi kegigihan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
kemerdekaan dalam pemimpin dalam membentuk (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Kemerdekaan 11.1.8 untuk kesejahteraan Sabah.
5
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
memepertahankan perpaduan kaum (vii) Berganding bahu membangunkan negara
negara hak dan maruah 4. Membuat interpretasi keperluan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
2. Menilai kepentingan bangsa membentuk sistem pendidikan
kebangsaan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
pendidikan untuk (i) Hormat lambang-lambang negara
5. Membuat rasionalisasi
kesejahteraan negara kepentingan memelihara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
negara
. keharmonian dalam masyarakat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
berbilang kaum (iv) Berkorban untuk negara

Menjana idea tentang 5. Mempunyai Jati Diri


usaha-usaha ke arah (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
6 kemerdekaan dalam (ii)
(iii)
Berilmu dan berketerampilan
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
memperjuangkan (iv) Rajin dan gigih
kedaulatan negara (v)
(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 32


Murid boleh :
9 Ogos 2020 hingga 13 Ogos 2020Minggu 29
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : Menyatakan usaha- Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 11.1.5 Menghuraikan 1. Menjelaskan kemunculan 1 usaha ke arah 1) Bahasa
penubuhan parti-parti parti-parti politik selepas kemerdekaan 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
3) Nilai Murni Demokrasi
11.1 Usaha- politik Perang Dunia Kedua dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
usaha ke Arah kerjasama politik kearah 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan usaha- (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Kemerdekaan K Mentafsir kepentingan kemerdekaan. usaha ke arah
6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
11.1.9 berorganisasi dalam kemerdekaan berserta
2
perlembagaan negara
8) TMK
perjuangan 2. Menyenaraikan contoh
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


kepentingan berorganisasi 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
dalam perjuangan (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Membina urutan (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
. 3 peristiwa usah-usaha Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
ke arah kemerdekaan (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi usaha ke negara
arah kemerdekaan
Mencerakinkan 2. Meneroka bukti kejayaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
pembentukan kerjasama antara (i) Hormat menghormati
maklumat tentang
4 usaha-usaha ke arah kaum
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
3. Membuat imaginasi kegigihan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
kemerdekaan pemimpin dalam membentuk (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
perpaduan kaum
Menjustifikasikan (vii) Berganding bahu membangunkan negara
4. Membuat interpretasi keperluan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
usaha-usaha ke arah membentuk sistem pendidikan
kemerdekaan dalam kebangsaan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
5 memepertahankan 5. Membuat rasionalisasi
(i)
(ii)
Hormat lambang-lambang negara
Bertanggungjawab kepada bangsa dan
hak dan maruah kepentingan memelihara negara
keharmonian dalam masyarakat (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
bangsa dan negara
berbilang kaum (iv) Berkorban untuk negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan berketerampilan
Menjana idea tentang (iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
usaha-usaha ke arah (iv) Rajin dan gigih

6 kemerdekaan dalam (v)


(vi)
Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
Tabah menghadapi cabaran
memperjuangkan (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
kedaulatan negara (x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 33


Murid boleh :
16 Ogos 2020 hingga 20 Ogos 2020Minggu 30
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : 1 pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 11.2.1 Memerihalkan 1. Menceritakan pilihan raya 1) Bahasa
2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
perkembangan pilihan perkembangan pilihanraya
Menjelaskan 3) Nilai Murni Demokrasi
11.2 Pilihan raya di Persekutuan di Persekutuan Tanah 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
pengetahuan yang
Raya Tanah Melayu Melayu. 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
berkaitan pilihan raya
2
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
[Bab 8] 2. Menyenaraikan berserta contoh
6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
K Menjelaskan kepentingan pilihanraya 8) TMK
perlembagaan negara
11.2.5 kepentingan pilihan sebagai lambang
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


raya sebagai lambang demokrasi Membina kronologi
demokrasi
3 peristiwa pilihan raya
10) Pendidikan Kewangan
(i)
kepada Negara
Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis (KPS) (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
TEMA : dapat : 4 maklumat tentang (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
PEMBINAAN 11.2.2 Menerangkan proses 1. Membuat kronologi proses pilihan raya 1. Memahami kronologi proses negara
pilihanraya di negara kita
NEGARA Pilihan Raya Umum pilihanraya umum yang 2. Meneroka bukti kesanggupan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Menilai fungsi pilihan
Pertama pertama di Persekutuan
Tanah Melayu, pilihanraya 5 raya dalam sistem penduduk di negara kita
berkongsi kuasa dan bertolak
(i)
(ii)
Hormat menghormati
Bertoleransi
demokrasi (iii) Bersatu padu dan berharmoni
11.2 Pilihan K pertama di Sarawak dan ansur dalam pilihanraya (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
3. Membuat imaginasi (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Raya 11.2.6 Menjelaskan Sabah kesungguhan pemimpin
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
(vii) Berganding bahu membangunkan negara
kepentingan integriti 2. Menyatakan kepentingan berusah menuntut kerajaan (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
dan jati diri dalam intergriti dan jati diri dalam sendiri
4. Membuat interpretasi 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
kehidupan harian kehidupan harian. (i) Hormat lambang-lambang negara
kepentingan penubuhan Majlis (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
Mesyuarat Persekutuan negara
. Menjana idea tentang 5. Membuat rasionalisasi peranan (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
hak dan kabinet pertama dalam (iv) Berkorban untuk negara

6 tanggungjawab membentuk perpaduan negara


5. Mempunyai Jati Diri
individu daalm pilihan (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
CUTI AWAL raya (ii) Berilmu dan berketerampilan
(iii) Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
MUHARAM (iv) Rajin dan gigih
20/8 (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 34


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
23 Ogos 2020 hingga 27 Ogos 2020Minggu 31 ( NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNGJAWAB )

PEMBINAAN dapat : Menyatakan Kurikulum (EMK) Sivik :


NEGARA 11.2.3 Menjelaskan 1. Membezakan penubuhan 1 pengetahuan tentang 1) Bahasa
penubuhan Majlis Majlis Perundangan pilihan raya 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
3) Nilai Murni Demokrasi
11.2 Pilihan Perundangan Persekutuan 1948 dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Raya Persekutuan 1955 serta kesannya. 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan 6) Kreativiti Dan Inovasi
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
demokrasi
pengetahuan yang 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
K Mentafsir kepentingan 1. Menyenarai kepentingan berkaitan pilihan raya
2
perlembagaan negara
8) TMK
11.2.8 perkongsian kuasa perkongsian kuasa dalam
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

berserta contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


dalam kalangan kalangan masyarakat 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
masyarakat berbilang berbilang kaum. (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
kaum (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Membina kronologi
3 peristiwa pilihan raya
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
. (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
1. Memahami kronologi proses
pilihanraya di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Menganalisis (i) Hormat menghormati
2. Meneroka bukti kesanggupan
4 maklumat tentang penduduk di negara kita
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
pilihan raya berkongsi kuasa dan bertolak (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
(v) Bekerjasama dan tolong menolong
ansur dalam pilihanraya (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
NILAI TERAS 3. Membuat imaginasi (vii) Berganding bahu membangunkan negara
kesungguhan pemimpin (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
SIVIK : Menilai fungsi pilihan
BERTANGGUNG 5 raya dalam sistem berusaha menuntut kerajaan
sendiri
4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
JAWAB demokrasi (i) Hormat lambang-lambang negara
4. Membuat interpretasi (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
kepentingan penubuhan Majlis negara
(iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
Mesyuarat Persekutuan dan negara
5. Membuat rasionalisasi peranan (iv) Berkorban untuk negara
kabinet pertama dalam
membentuk perpaduan negara 5. Mempunyai Jati Diri
Menjana idea tentang (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
hak dan (ii) Berilmu dan berketerampilan

6 tanggungjawab
(iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
individu daalm pilihan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) Tabah menghadapi cabaran
raya (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 35


TEMA : Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
23 Ogos 2020 hingga 27Ogos 2020Minggu 31 ( NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNGJAWAB)

PEMBINAAN dapat : Menyatakan Kurikulum (EMK) Sivik :


NEGARA 1. Menjelaskan peranan kabinet 1 pengetahuan tentang 1) Bahasa
11.2.4 Menghuraikan peranan pertama Persekutuan Tanah pilihan raya 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
3) Nilai Murni Demokrasi
kabinet pertama Melayu. 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
11.2 Pilihan Persekutuan Tanah 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
Menjelaskan (iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Raya Melayu 2. Menerangkan kepentingan pengetahuan yang
6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
kepimpinan yang berwibawa. berkaitan pilihan raya
2
perlembagaan negara
8) TMK
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

K Menghuraikan berserta contoh 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


11.2.7 kepentingan . 10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
kepimpinan yang (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
berwibawa (iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Membina kronologi
3 peristiwa pilihan raya
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
negara
1. Memahami kronologi proses
pilihanraya di negara kita 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
Menganalisis 2. Meneroka bukti kesanggupan (i) Hormat menghormati
4 maklumat tentang penduduk di negara kita
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
pilihan raya berkongsi kuasa dan bertolak (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
ansur dalam pilihanraya (v) Bekerjasama dan tolong menolong
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
3. Membuat imaginasi (vii) Berganding bahu membangunkan negara
kesungguhan pemimpin (viii) Kesedaran memelihara alam sekitar
Menilai fungsi pilihan
berusaha menuntut kerajaan
5 raya dalam sistem sendiri 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
demokrasi 4. Membuat interpretasi
(i) Hormat lambang-lambang negara
(ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
kepentingan penubuhan Majlis negara
Mesyuarat Persekutuan (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
5. Membuat rasionalisasi peranan (iv) Berkorban untuk negara
kabinet pertama dalam
Menjana idea tentang membentuk perpaduan negara 5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
hak dan (ii) Berilmu dan berketerampilan
6 tanggungjawab (iii)
(iv)
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
Rajin dan gigih
individu daalm pilihan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
raya (vi) Tabah menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 36


Murid boleh :
30 Ogos 2020 hingga 3 September 2020Minggu 32
TEMA : Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
PEMBINAAN dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
NEGARA 11.3.1 Menjelaskan usaha- 1. Menghuraikan usaha-usaha 1 Perlembagaan 1) Bahasa
usaha rundingan rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Melayu 1957 3) Nilai Murni Demokrasi
11.3 kemerdekaan oleh raja-raja Melayu dan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
Perlembagaan pemimpin tempatan dengan Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Persekutuan K Menerangkan British. pengetahuan tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung
Tanah Melayu 11.3.5 kepentingan Perlembagaan
2
perlembagaan negara
Persekutuan Tanah 8) TMK
1957
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

menghormati 2. Menyenaraikan 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


[Bab 9] keputusan pemimpin kepentingan menghormati Melayu 1957
10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
negara keputusan pemimpin Membina kronologi (i) Bertindak wajar
(ii) Bersifat amanah dan jujur
negara. Perlembagaan
. 3 Persekutuan Tanah Kemahiran Pemikiran Sejarah
(iii)
(iv)
(v)
Berlaku adil dan bertimbang rasa
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
Melayu 1957 (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis negara
1. Memahami kronologi langkah
TEMA : dapat : maklumat tentang
penggubalan perlembagaan 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
PEMBINAAN 11.3.2 Menghuraikan peranan 1. Menjelaskan peranan 4 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang (i) Hormat menghormati
NEGARA Suruhanjaya Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah merdeka.
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan berharmoni
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Melayu 1957 2. Meneroka bukti pemuafakatan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
antara rakyat untuk kestabilan (v) Bekerjasama dan tolong menolong
11.3 Persekutuan Tanah 2. Menyenaraikan Menilai Perlembagaan (vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
Persekutuan Tanah negara. (vii) Berganding bahu membangunkan negara
Perlembagaan Melayu kepentingan sikap 3. Membuat imaginasi kesungguhan
Persekutuan keterbukaan untuk 5 Melayu 1957 dalam
pemimpin pelbagai kaum
(viii) Kesedaran memelihara alam sekitar

mematuhi undang- 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik


Tanah Melayu K Membahaskan kemajuan negara. berusaha mewujudkan negara
undang yang stabil.
(i) Hormat lambang-lambang negara
1957 11.3.7 kepentingan sikap (ii) Bertanggungjawab kepada bangsa dan
4. Membuat interpretasi kepentingan negara
keterbukaan untuk perjanjian Persekutuan Tanah (iii) Berani mempertahankan kedaulatan bangsa
dan negara
kemajuan negara Melayu (iv) Berkorban untuk negara
Menjana idea tentang 5. Membuat rasionalisai perlunya
Perlembagaan toleransi antara kaum demi 5. Mempunyai Jati Diri
kestabilan negara. (i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Persekutuan Tanah
CUTI HARI
6 Melayu 1957 dalam
(ii)
(iii)
Berilmu dan berketerampilan
Berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
KEBANGSAAN mempertahankan (v) Keterlibatan diri dalam pembangunan negara
kedaulatan negara (vi) Tabah menghadapi cabaran
31/8 (viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

1) Elemen Merentas
Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen Kewarganegaraan
Minggu Standard Standard Objektif Tahap 2) Kemahiran Pemikiran dan
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Pengu Sejarah (KPS) Nilai Sivik
asaan Tafsiran
(SP)
(TP)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 4 2020 37


Murid boleh :
6 September 2020 hingga 10 September 2020Minggu 33
Pada akhir pembelajaran, murid Menyatakan Elemen Merentas Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
TEMA : dapat : pengetahuan tentang Kurikulum (EMK) Sivik :
PEMBINAAN 11.3.3 Menerangkan langkah 1 Perlembagaan 1) Bahasa
NEGARA penggubalan 1. Membuat kronologi penggubalan Persekutuan Tanah 2) Kelestarian Alam Sekitar 1. Mendukung Prinsip dan Nilai
Melayu 1957 3) Nilai Murni Demokrasi
perlembagaan perlembagaan Persekutuan 4) Sains Dan Teknologi (i) Mentaati raja dan pemimpin negara
11.3 Persekutuan Tanah Tanah Melayu yang merdeka Menjelaskan 5) Patriotisme
(ii) Mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) Menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip
Perlembagaan Melayu yang merdeka pengetahuan tentang 6) Kreativiti Dan Inovasi demokrasi
Persekutuan K Menghuraikan 2. Menyenaraikan kepentingan Perlembagaan 7) Keusahawanan (iv) Mempertahankan dan menjunjung

2
perlembagaan negara
8) TMK
Tanah Melayu 11.3.6 Persekutuan Tanah
11. KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

kepentingan pemuafakatan untuk kestabilan 9) Kelestarian Global 2. Mempunyai Keterikatan Emosi


1957 pemuafakatan untuk negara. Melayu 1957
10) Pendidikan Kewangan kepada Negara
kestabilan negara (i) Bertindak wajar
Membina kronologi (ii) Bersifat amanah dan jujur
(iii) Berlaku adil dan bertimbang rasa
Perlembagaan
3 Persekutuan Tanah
Kemahiran Pemikiran Sejarah (iv)
(v)
Berbangga dengan sejarah negara
Berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa

Melayu 1957 (KPS) (vi) Bersyukur sebagai warganegara Malaysia


(vii) Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh
1. Memahami kronologi langkah negara
penggubalan perlembagaan
Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis Persekutuan Tanah Melayu yang 3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
TEMA : dapat : maklumat tentang merdeka. (i) Hormat menghormati
PEMBINAAN 11.3.4 Menghuraikan 4 Perlembagaan 2. Meneroka bukti pemuafakatan
(ii)
(iii)
Bertoleransi
Bersatu padu dan berharmoni
NEGARA Perjanjian Persekutuan 1. Menjelaskan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah antara rakyat untuk kestabilan (iv) Bersefahaman dan bermuafakat
Melayu 1957 negara. (v) Bekerjasama dan tolong menolong
Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu 1957 3. Membuat imaginasi kesungguhan
(vi) Muhibah dan semangat bermasyarakat
1