Anda di halaman 1dari 7

MPKj / OSC / INF / INFRA - 2013

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG


MENARA MPKJ, JALAN CEMPAKA PUTIH
OFF JALAN SEMENYIH, 43000 KAJANG
03-8737 7899 Samb 3037, 3152 FAX : 03-8736 4639

BORANG SEMAKAN URUSETIA OSC


PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR

MAKLUMAT PEMOHON

1. Nama dan Alamat : ________________________________________________


(PEMILIK) ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
No. Telefon/H.Phone : ___________________ No. Faks : _________________

2. Nama dan Alamat : ________________________________________________


Perunding/ Arkitek ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
No. Telefon/ H.Phone : ___________________ No. Faks : _________________

3. Tajuk Permohonan : ________________________________________________


________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4. Nama Taman / Taman : ________________________________________________
Berhampiran ________________________________________________
5. Bayaran Proses Pelan : ________________________________________________
6. Bayaran Cagaran : ________________________________________________
7. No. Rujukan : MPKj / OSC /_____________________________________
8. Jenis Permohonan : BARU / PINDAAN / PERLANJUTAN * Potong yg tidak berkaitan
*Borang ini perlu ditaip

Tandatangan dan Cop


Perunding

Tarikh

MPKj / OSC / B9 - 2013


SEMAKAN DOKUMEN

SEMAKAN SEMAKAN
BIL DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PEMOHON OSC

1. BORANG

1.1 Template Seragam Teknikal Dalaman


Jab. Kejuruteraan PBT
[Lampiran (4) & (4i)]

1.2 Template Seragam Teknikal Dalaman


Jab. Perancang PBT
[Lampiran (4)]

1.3 Borang T.3

1.4 Senarai Semakan Jabatan Perancang


Pembangunan
(MPKj/OSC/BGN/P1-1A)

2. DOKUMEN

2.1 Surat Permohonan daripada


Perunding

2.2 1 Salinan Pelan dan Surat Kelulusan


Kebenaran Merancang

2.3 1 Set Laporan yang mengandungi


Gambar Tapak (berbentuk digital),
Pelan ’Lay Out’ Kerja Tanah serta
Jalan dan Perparitan yang diwarnakan
(Saiz A3)

Perhatian:
Sila tandakan  atau TB bagi tidak berkaitan pada ruang semakan

MPKj / OSC / B9 - 2013


Mendapatkan surat sokongan Kelulusan / Cop Penerimaan Pelan Kerja
Tanah dan Infrastruktur daripada jabatan-jabatan teknikal luaran :-

BIL DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMAKAN SEMAKAN


PEMOHON OSC

i. Jabatan Kerja Raya – Pelan Persimpangan


Masuk Dari Jalan Utama Yang Diselenggara Oleh
JKR

ii. Jabatan Pengairan Dan Saliran

iii. Jabatan Mineral Dan Geosains – Jika


melibatkan cerun kelas III dan IV sahaja (tertakluk
pada ulasan JMG untuk Permohonan KM)

Perhatian:
Sila tandakan  atau TB bagi tidak berkaitan pada ruang semakan

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Tarikh Diterima

Tandatangan dan Cop


Pegawai Yang Menyemak

• Untuk maklumat tambahan : Pemohon boleh merujuk kepada Template Seragam


Teknikal Luaran untuk senarai penuh keperluan bagi teknikal yang terlibat.
• [Lampiran (4) & (4i)]

MPKj / OSC / B9 - 2013


BORANG T3

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG


MENARA MPKJ
JALAN CEMPAKA PUTIH
OFF JALAN SEMENYIH
43000 KAJANG
03-8737 7899 Samb 3037, 3152 FAX : 03-8736 4639

BORANG KIRAAN PELAN KERJA TANAH & INFRASTRUKTUR

1. KERJA TANAH AM

Keluasan tapak / lot adalah _____________________ hektar.

2. KADAR BAYARAN CAGARAN / PROSES PELAN

PELAN KERJA TANAH PELAN INFRASTRUKTUR

a) Bayaran Pemerosesan Pelan b) Bayaran Pemerosesan Pelan

i) RM65.00 bagi kerja tanah asas yang tidak melebihi i) RM1.00 bagi setiap 10m² jalan dan sebagainya tertakluk
3m di bawah aras tanah yang tinggi sekali dan tidak kepada bayaran minima sebanyak RM150.00
melebihi 250m³ tanah
_____________ x RM 1.00 = RM__________

@ RM150.00 bagi kurang daripadanya

___________ x RM65.00 = RM___________ ii) RM25.00 bagi setiap 9m² lebar jambatan @ sebahagian
darinya

ii) RM12.50 bagi setiap 100m³ tambahan di atas atau ____________ x RM25.00 = RM__________
sebahagian darinya

__________ x RM12.50 = RM___________ iii) RM3.00 bagi setiap 9m² tembok penahan @
sebahagian darinya

iii) RM97.50 bagi kerja tanah asas yang melebihi 3m di


bawah aras tanah yang tinggi sekali bagi setiap ___________ x RM3.00 = RM__________
250m³ tanah atau sebahagian darinya.
iv) RM60.00 bagi setiap pindaan/perlanjutan kepada
___________ x RM97.50 = RM__________ helaian pelan yang telah diluluskan

iv) RM130.00 bagi kerja tanah asas yang melebihi 12m ____________ x RM60.00 = RM__________
di bawah aras tanah yang tinggi sekali bagi setiap
250m³ kerja tanah atau sebahagian darinya.

___________ x RM130.00 = RM_________

MPKj / OSC / B9A - 2013


PELAN KERJA TANAH PELAN INFRASTRUKTUR

v) RM250.00 bagi setiap hektar kerja tanah am @


sebahagian darinya . ( Minimum RM 250.00)

___________ x RM250.00 = RM___________

vi) Lawatan Tapak dan pemeriksaan oleh Jurutera


Majlis atau Pegawai yang diberi kuasa oleh Majlis.

RM50.00 x 5 Lawatan = RM250.00

c) Bayaran Cagaran d) Bayaran Cagaran


_____________

i) RM0.50 bagi setiap 1m3 kerja tanah yang melebihi i) RM5.00 bagi setiap 1m² lebar jalan dan sebagainya.
1m dalam @ 1m tinggi tertakluk kepada bayaran
minima RM10,000.00
__________ x RM5.00 = RM___________
__________ x RM0.50 = RM___________
@ RM1,500.00 bagi kurang daripadanya
@ RM10,000.00 bagi kurang daripadanya

ATAU ii) RM10.00 bagi setiap 1m² jambatan @ sebahagian


darinya
3
ii) RM0.50 bagi setiap 1m kerja tanah am, tertakluk
kepada bayaran minima RM10,000.00 _________ x RM10.00 = RM___________

_________ x RM0.50 = RM____________ iii) RM5.00 bagi setiap 1m² tembok penahan @
sebahagian darinya
@ RM10,000.00 bagi kurang daripadanya

_________ x RM5.00 = RM____________

Jumlah bayaran proses pelan (A) = RM_____________ Jumlah bayaran proses pelan (B) = RM______________

Jumlah bayaran cagaran (C) = RM_____________ Jumlah bayaran cagaran (D) = RM______________

* Cagaran hendaklah dijelaskan dalam bentuk Bank Draf atas nama Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kajang

Jumlah keseluruhan perlu di bayar

Proses Pelan (A) + (B) = RM_________________

Cagaran ( C) + (D) = RM_________________

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang diberikan di atas ini adalah benar dan tepat.

………………………………… ...............................................
T/Tangan Jurutera & b/p Pengarah
Cop Rasmi Unit Pusat Setempat
Majlis Perbandaran Kajang
MPKj / OSC / B9A - 2013
MPKj /OSC/BGN/PI – 1A

LAMPIRAN 1

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG


MENARA MPKJ
JALAN CEMPAKA PUTIH
OFF JALAN SEMENYIH
43000 KAJANG
03-87371789 Samb 2049
FAX : 03-87331260

SENARAI SEMAKAN ULASAN PERMOHONAN


KELULUSAN PELAN INFRASTRUKTUR (PELAN KERJA TANAH)

No. Rujukan Fail MPKj/ _______ P/PBD ____________

Jenis Pembangunan

Ulasan Jabatan Perancangan Pembangunan Ke Atas Cadangan ini.

Nota : √ Ada/Dipatuhi X Tiada/Tidak dipatuhi TB Tidak Berkaitan

Tandakan Ulasan Catatan


BIL Perkara
Pemohon MPKj Pemohon MPKj

1. Hal-hal berkaitan tanah telah selesai :-

Tukar syarat, bayaran premium, cukai


tanah dan sebagainya.

2. Kelulusan Kebenaran Merancang masih


sah.

3. Selaras dengan pelan kelulusan Kebenaran


Merancang.

4. Pelan Pra-Hitungan telah diperakui.

5. Tapak kemudahan awam dan kawasan


lapang di tapak yang rata.

MPKj/JPP/B1-2013
MPKj / OSC / B9 - 2013
a. Ulasan Perakuan Pemohon :

Tandatangan & cop :

…………………………………
Pemohon

Disemak :

…………………………………………….

Majlis Perbandaran Kajang

Tarikh :

MPKj/JPP/B1-2013
MPKj / OSC / B9 - 2013

Anda mungkin juga menyukai