Anda di halaman 1dari 11

c     

  
÷  ÷ 
  ÷   
   
1 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANG DIRI - menerangkan hak dan tanggungajwab kanak-kanak m/s 2 & 3
Tajuk: - mengamalkan hak dan tanggungjawab kayak-kanak
Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak - Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak

2 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANG DIRI - menyatakan keperluan asas kanak-kanak m/s 3 & 4
Tajuk: - mengamalkan cara hidup yang sederhana.
Keperluan Terjaga Kehidupan Bahagia - menghargai keperluan hidup yang sedia ada.

3 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANG DIRI - menyenaraikan cara-cara kanak-kanak diberi perlindungan m/s 5 & 6
Berikan Perlindungan - Bertindak secara bertanggungjawab
Serikan Kehidupan - Bersyukur dengan anugerah Tuhan

4 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANG DIRI - menyenaraikan tujuan mereka bersekolah m/s 7 & 8
Tajuk: - mengamalkan sikap ingin belajar dan berjaya
Ilmu ditimba masa depan terbina - mengenang jasa dan pengorbanan guru

5 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANG DIRI - menyatakan tujuan menyertai sesuatu aktiviti m/s 9 & 10
Tajuk: - melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
Aktiviti disertai,kejayaan dikecapi - berbangga menyertai sesuatu aktiviti

6 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANG DIRI - menyatakan hak dan tanggungjawab mereka m/s 11
Tajuk: - mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka
Hak terjaga tanggungjawab terpelihara - menghargai hak dan tanggungjawab mereka
7 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANGI KELUARGA - menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif m/s 12,13 & 14
Tajuk: pelbagai agama dan kepercayaan
Keluarga yang harmoni mengikut - menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga
perspektif pelbagai agama - menyayangi ibubapa dan anggota keluarga

8 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANGI KELUARGA - menyenaraikan cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut m/s 15 & 16
Tajuk: perspektif pelbagai agama dan kepercayaan
Hormati keluarga hidup bahagia - menunjukkan tanda hormat lepada anggota keluarga
- menghormati jasa anggota keluarga

9 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANGI KELUARGA - menyenaraikan petkan tentang keharmonian keluaga daripada m/s 17
Muliakan agama keluarga sentosa sumber agama dan kepercayaan
- mempraktikkan pengajaran dalam petikan sumber agama dan
kepercayaan
- besyukur dengan adanya panduan hidup daripada sumber agama dan
kepercayaan

10 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANGI KELUARGA - menyatakan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota m/s 18 & 19
Kasih dicurah hidup meriah| keluarga
- menulis meses untuk meluahkan perasaan kasih sayang kepada
anggota keluarga
- menghargai jasa anggota keluarga mengikut tuntutan agama dan
kepercayaan

11 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANGI KELUARGA - menjelaskan cara menghormati anggota keluarga yang lebih tua m/s 20 & 21
Tajuk: - mengamalkan hubungan yang mesra dengan anggota keluarga yang
Keluarga dihormati,hidup diberkati| lebih tua
- menghormati jasa anggota keluarga yang lebih tua
12 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk Buku Teks
SAYANGI KELUARGA - menyatakan tema kehidupan keluarga yang harmoni mengikut m/s 22
Tajuk: perspektif pelbagai agama dan kepercayaan
Hidup beriman keluarga tenteram| - menghasilkan penanda buku bertemakan kehidupan keluarga
- berbangga dengan keluarga harmoni yang dimiliki

13 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat m/s 23 & 24
MASYARAKAT. - menjaga kemudahan awam dan persekitaran
Tajuk: - menghargai hartabenda sekolah dan kemudahan yang disediakan
Tanggungjawab terhadap persekitaran

14 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah m/s 25 & 26
MASYARAKAT. - menggunakan harta benda sekolah secara bertanggungjawab
Tajuk: - bersyukur kerana mempunyai pelbagai kemudahan di sekolah
Sekolah Kita Tanggungjawab Kita

15 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyatakan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kemudahan m/s 27 & 28
MASYARAKAT. awam
Tajuk: - menggunakan kemudahan awam secara bijak
Bersama fikirkan demi Kesejahteraan - menghargai kemudahan awam

16 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyatakan cara menggunakan kemudahan awam dengan betul m/s 29
MASYARAKAT. - menggunakan kemudahan awam dengan betul
Tajuk: - berbangga dengan kemudahan awam yang disediakan
Kemudahan Tersedia Kehidupan Selesa
17 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyatakan keperluan kemudahan awam m/s 30,31 & 32
MASYARAKAT. - membuat keputusan yang bijak bagi mengatasi masalah kekurangan
Tajuk: kemudahan awam
Tinjauan Kemudahan Awam Setempat/ - menghargai dan menyayangi kemudahan awam
Kemudahan dihargai nikmat disyukuri

18 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran m/s 33 & 34
MASYARAKAT. - melibatkan diri dalam penjagaan kebersihan dan keceriaan
Tajuk: persekitaran
Pemeliharaan Kebersihan dan Keceriaan - berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran
Persekitaran

19 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyatakan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan m/s 35,36& 37
MASYARAKAT. persekitaran
Tajuk: - menjaga kebersihan persekitaran
Hidup sepakat membawa berkat. - menyayangi kawasan persekitaran

20 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyenaraikan kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan m/s 38 & 39
MASYARAKAT. dan keceriaan persekitaran
Tajuk: - menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab
Alam sekitar terjaga Kehidupan bahagia. - menghargai alam sekitar

21 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menjelaskan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran m/s 40 & 41
MASYARAKAT. - menyertai aktiviti bagi memelihara kebersihan dan keceriaan
Tajuk: persekitaran
Bersama berbakti Persekitaran berseri - mensyukuri nikmat alam sekitar yang bersih dan ceria
22 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menerangkan kepentingan mengitar semula bahan terpakai m/s 42 & 43
MASYARAKAT. - mengumpulkan bahan terpakai untuk digitar semula
Tajuk: - menghargai kerjasama yang diberikan bagi menjayakan aktiviti yang
Kembara disertai, Tanggungjwab dirasai dirancang

23 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menejelaskan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan m/s 44
MASYARAKAT. kelas.
Tajuk: - melibatkan diri dalam projek membersihkan kelas
Kelas ceria belajar selesa - berbaangga dengan kelas yang bersih dan ceria

24 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menjelaskan peranan agensi tempatan m/s 45,46 & 47
MASYARAKAT. - menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan
Tajuk: - menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan
Peranan Agensi Tempatan

25 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menyenaraikan tugas dan peranan bomba dan penyelamat m/s 48 & 49
MASYARAKAT. - bekerjasama dengan bomba dan penyelamat untuk keselamatan
Tajuk: bersama
Bomba dan Penyelamat sedia berkhidmat - menghargai peranan dan tanggungajawab bomba dan penyelamat

26 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menjelaskan kepentingan tUgas dan peranan rukun tetangga m/s 50 & 51
MASYARAKAT. - menyertai aktiviti rukun tetangga
Tajuk: - menghargai peranan dan tanggungjawab rukun tetangga.
Rakyat bermuafakat Negara berkat
27 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menceritakan tugas dan peranan seharaian anggota agensi tempatan m/s 52 & 53
MASYARAKAT. - berinteraksi dengan anggota agensi tempatan
Tajuk: - menghargai hubungan baik dengan anggota agensi tempatan
Agensi dikenali Khidmat dihargai

28 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menerangkan perkhidmatan yang dijalankan oleh majlis daerah m/s 54,55 & 56
MASYARAKAT. - membantu dan bekejasama dengan majlis daerah untuk
Tajuk: kesejahteraan bersama
Khidmat cemerlang Hidup Gemilang - menghargai peranan dan tanggungjawab majlis daerah

29 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk Buku Teks
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN - menjelaskan kepentingan agensi tempatan m/s 57
MASYARAKAT. - menghasilkan rízala tentang agensi tempatan
Tajuk: - menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan
Agensi Tempatan memberikan
keselesaan

30 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia m/s 58 & 59
Tajuk - hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum
Kenali dan Apresiasi kekayaan Budaya - berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan
Malaysia masyarakat Malaysia

31 TEMA 4 Rujuk Buku Teks


KENALI BUDAYA MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : m/s 60 & 61
Tajuk - menyenaraikan agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita
Agama dianuti Kepecayaan diikuti - menganalkan agama dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun
- menghormati agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita
32 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menghuraikan faedah meraikan perayaan bersama kaum-kaum lain m/s 64 & 65
Tajuk - meraikan perayaan pelbagai kaum di Malaysia
Rumah Terbuka Hati Gembira - menghormati perayaan kaum lain

33 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menjelaskan kepelbagaian kepercayaan kaum di negara kita m/s 66 & 67
Tajuk - membuat kajian mengenai kepercayaan kaum di negara kita
Kepercayaan diketahui Budaya dihormati - menghormati amalan budaya kaum lain

34 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menyenaraikan kepelbagaian warisan budaya Malaysia m/s 68
Tajuk - menyertai lawatan untuk mendapatkan maklumat tentang
Apresiasi Budaya Warisan terpelihara kebudayaan pelbagai kaum
- berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan

35 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan m/s 69,70 & 71
Tajuk budaya Malaysia
Tanggungjawab mengekalkan - melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan
Kepelbgaian Warisan Budaya Malaysia budaya Malaysia
- menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia

36 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menghuraikan tanggungajwab keluarga bagi mengekalkan wraisan m/s 72,73 & 74
Tajuk budaya
Keluarga berwibawa kesinambungan - mempraktikkan warisan budaya dalam kehidupan
budaya - mengapresiasi warisan budaya

37 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menjelaskan amalan budaya dalam kehidupan m/s 75,76 & 77
Tajuk - mengamalkan warisan budaya dalam kehidupan
Genarasi muda pewaris budaya - berbamgga dengan budaza yang diamalkan dalam keluarga
38 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menyatakan peranan sekolah bagi mengekalkan warisan budaya m/s 78& 79
Tajuk - melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan
Sekolah berbudaya murid bahagia - menghargai warisan budaya

39 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menjelaskan kepelbagaian warisan budaya m/s 80
Tajuk - menyertai aktiviti bagi memperkenalkan warisan budaya
Aktiviti disertai budaya diingat - berbangga dengan warisan budaya

40 TEMA 4 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
KENALI BUDAYA MALAYSIA - menghuraikan cara menghasilkan ciptaan seni warisan budaya m/s 81
Tajuk - mengekalkan tradisi warisan budaya
Budaya disanjung hidup beruntung - menghormati kepelbagaian warisan budaya

41 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan m/s 82,83 & 84
Tajuk: pembentukan Malaysia
Perjuangan Tokoh-tokoh kebanggan - mencontohi semangat perjuangan tokoh pejuang kemerdekaan
negara - menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara
|
42 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyatakan perjuangan tokoh kemerdekaan 1957 m/s 85 & 86
Tajuk: - mengamalkan semangat patriotik
Tokoh Kebanggaan dalam kenangan - menghormati dan menghargai jasa tokoh kemerdekaan
|
43 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menjelaskan perjuangan tokoh pembentukan negara Malaysia m/s 87 & 88
Jasamu di kenang Budimu di sanjung|| - mengumpulkan maklumat perjuangan tokoh pembentukan Malaysia
- menyanjung sumbangan tokoh pembentukan Malaysia
44 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menceritakan riwayat hidup perjuangan tokoh kemerdekaan m/s 89& 90
Tajuk - mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan
Tokoh Berjasa nama terpelihara| - mengenang jasa tokoh kemerdekaan

45 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyenaraikan tema hari kemerdekaan m/s 91 & 92
Tajuk: - mencipta tema dan logo hari kemerdekaan
Hari Kemerdekaan membawa harapan - menghormati hari kemerdekaan
|
46 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menjelaskan perjuangan tokoh kemerdekaan dan pembentukan m/s 93
Tajuk : Malaysia
Berita akhbar memberikan iktibar| - mengumpulkan keratan akhbar mengenai kemerdekaan dan
pembentukan Malaysia
- menghargai kemerdekaan negara kita

47 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk m/s 94 & 95
Tajuk: mengekalkan kemerdekaan negara
Tanggungjawab mengekalkan - mengamalkan tingkah laku patriotik
kemerdekaan| - berbangga terhadap kemerdekaan negara
|
48 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyatakan sifat seseorang yang mempunyai semangat patriotic m/s 96 & 97
Tajuk - mempraktikkan tingkahlaku patriotic
Rakyat Patriotik negara dinamik - berbangga menjadi warganegara yang patriotik
49 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyenaraikan kepentingan amalan muhibbah m/s 98 & 99
Tajuk: - mengamalkan sikap muhibbah
Rakyat bersatu Negara maju| - bersyukur hidup dalam negara yang aman dan harmoni

50 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyatakan cara memupuk keharmonian dalam negara m/s 100 & 101
Tajuk: - mengamalkan keharmonian dalam pergaulan harian
Keharmonian disemai kehidupan damai| - menghargai hidup dalam negara yang aman dan harmoni

51 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyatakan cara menjaga keselamata negara m/s 102
Tajuk: - membantu menjaga keselamatan negara
Negara selamat satu Rahmat - menghargai keamanan dan keharmonian negara

52 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
MALAYSIA NEGARAKU - menyenaraikan cara mengamalkan tingkahlaku patriotik m/s 103
Tajuk: - melibatkan diri dalam aktiviti bercirikan patriotik
Negara Merdeka Rakyat sejahtera| - berbangga menjadi warganegara yang patriotik

53 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
SEDIA HADAPI CABARAN - menghuraikan ciri-ciri gaya hidup sihat m/s 104 & 105
Tajuk: - mengamalkan gaya hidup sihat
Hidup sihat dan cergas - menghargai gaya hidup sihat

54 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
SEDIA HADAPI CABARAN - menjelaskan kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat m/s 106 & 107
Tajuk: - menyertai aktiviti yang dapat meningkatkan gaya hidup sihat
Gejala dijauhi hidup berseri - berbangga dengn gaya hidup sihat
55 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
SEDIA HADAPI CABARAN - menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial m/s 108& 109
Tajuk: - mengambil tindakan yang rasional dalam pelbagai situasi
Bijak fikiran waras tindakan - berbangga dengan tindakan rasional yang diambil

56 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
SEDIA HADAPI CABARAN - menyenaraikan langkah menyelesaikan konflik m/s 110& 111
Tajuk: - membuat keputusan yang rasional dalam menyelesaikan konflik
Amalan sihat hidup selamat - bersyukur kerana dapat menyelesaikan konflik

57 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk Buku Teks
SEDIA HADAPI CABARAN - menyenaraikan ciri gaya hidup ssihat m/s 112 & 113
Tajuk: - mengamalkan gaya hidup sihat
Baik Teladan jadi ikutan - menghargai gaya hidup sihat

58 TEMA 6
SEDIA HADAPI CABARAN Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :
Tajuk: - menyenaraikan kepentingan menjaga keselamatan Rujuk buku teks
Keselamatan dijaga hidup sempurna - menghasilkan buku panduan keselamatan diri m/s 114
- menghargai keselamatan diri