Anda di halaman 1dari 159

SESI 2022/23

BUKU PENGURUSAN

SEKOLAH
PENTADBIRAN
KURIKULUM
LOGO HAL EHWAL MURID
KOKURIKULUM
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI
ISI
KANDUNGAN

Kata-kata Aluan Guru Besar/Pengetua


Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Ikrar Perkhidmatan Awam
Teras Perkhidmatan Awam
Budaya Kerja Sekolah
Etika Kerja
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPPM)
Tatasusila Profesion Perguruan
Penggal Persekolahan
Jadual Gaji
Cuti Perayaan
Latar Belakang Sekolah
Unit Pentadbiran dan Kurikulum Sekolah
Unit Hal Ehwal Murid Sekolah
Unit KoKurikulum Sekolah
Unit Program Pendidikan Khas Integrasi
Takwim Tahunan Sekolah Sesi 2022/2023
Lampiran
KATA-KATA ALUAN
GURU BESAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia serta
izinNya, julung-julung kalinya Buku Pengurusan Sekolah bagi sesi
2022/2023 dapat dihasilkan. Kandungannya yang disusun rapi akan
dapat memberikan panduan kepada guru dan staf sekolah ini untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan berkesan.

Selama ini usaha gigih yang dijalankan oleh warga sekolah telah berjaya
meletakkan sekolah ini sebagai salah sebuah sekolah cemerlang di negeri Sarawak.
Tahniah dan syabas kepada semua Penolong Kanan, guru, staf, murid, PIBG dan ibu bapa
yang memberikan sumbangan ke arah kecemerlangan sekolah.

Selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025, warga sekolah
perlu berkerja sebagai satu pasukan dan memberikan komitmen terbaik untuk memenuhi
matlamat yang ditetapkan agar segala usaha yang membuahkan kejayaan dan
kecemerlangan memberi satu kepuasan kerja dalam profesion yang kita ceburi ini.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan


dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam menghasilkan Buku
Pengurusan ini. Marilah kita memohon petunjuk daripada Allah SWT, mudah-mudahan
segala usaha murni yang kita lakukan ini diberkati serta mendapat kejayaan dan
keredaanNya jua.

Akhir kata kepada semua guru dan staf selamat bertugas dan teruskan usaha gigih
kita agar sekolah kita terus cemerlang dalam pelbagai bidang serta menjadi kebanggaan
kita bersama.

Selamat bertugas, sekian terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

.....................................................................

(ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI)


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA, SIBU
VISI DAN MISI KPM

VISI KPM IKRAR RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA


“Pendidikan
Berkualiti Insan Mendukung cita-cita hendak

Terdidik Negara Mencapai perpaduan yang lebih erat di


kalangan seluruh masyarakatnya;
Sejahtera” Memelihara satu cara hidup yang
demokratik;

Mencipta satu masyarakat yang adil di


mana Kemakmuran Negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama;

MISI KPM Menjamin satu cara hidup yang liberal


terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang
kaya dan berbagai corak;

“Melestarikan Membina satu masyarakat progresif yang


akan menggunakan sains dan teknologi
Sistem Pendidikan moden;
yang Berkualiti
MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan
Untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha
Membangunkan kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang
Potensi Individu berikut:-
Bagi Memenuhi Kepercayaan Kepada Tuhan
Aspirasi Negara” Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan
FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

 Percaya dan patuh kepada Tuhan.


 Berilmu pengetahuan
 Berakhlak mulia
UNSUR ROHANI DAN EMOSI
 Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat,
agama dan negara
 Berbakti dan memberi sumbangan kepada Unsur-unsur rohani dan emosi
masyarakat dan negara merangkumi aspek berikut :
 Memiliki sahsiah yang seimbang yang sepadu
 Keyakinan terhadap Tuhan
 Kepercayaan beragama
WARGANEGARA MALAYSIA
 Kemantapan jiwa
YANG BAIK
 Penghayatan nilai-nilai murni dan
Unsur intelek ini mengambil kira aspek berikut : norma masyarakat
 Berbudi pekerti mulia
 Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada
 Berbakti dan berkorban
kebenaran
 Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
 Daya pemikiran yang logik dan analisis
 Ilmu yang bermanfaat UNSUR JASMANI
 Masyarakat Malaysia yang berilmu
pengetahuan memiliki sikap suka membaca Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
serta cintakan ilmu pengetahuan.
 Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
 Dapat menggunakan anggota dan
UNSUR INTELEK tenaga fizikal sendiri untuk berdikari
dan hidup bermasyarakat.
Ikrar Perkhidmatan Awam

KAMI YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN MALAYSIA, MEMBUAT

IKRAR DI SINI, BAHAWA SEMASA DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN

MALAYSIA, KAMI PATUH DAN MENGAMALKAN TERAS-TERAS PERKHIDMATAN SEMASA

MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KE ARAH INI, KAMI:

BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN

BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB

BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI

BERKHIDMAT DENGAN MUHIBBAH DAN KEMESRAAN

BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PENBANGUNAN NEGARA

BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH-MUSUH NEGARA

BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam


KAMi, PEGAWAi AWAM MALAYSiA DENGAN SEPENUH RELA HATi MEMPERTAHAN DAN
MEMPERKUKUHKAN iNTERGRTi PERKHiDMATAN AWAM DENGAN MENCEGAH DAN
MEMBANTERAS SEGALA BENTUK RASUAH, SALAH GUNA KUASA DAN PENYELEWENGAN
MELALUi TiNDAKAN-TiNDAKAN BERiKUT :

PERTAMA Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;

KEDUA Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah;

Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan


KETIGA
etika jabatan;
Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang
KEEMPAT
perlakuan jenayah rasuah;
Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai
KELIMA
awam;
Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang
KEENAM
berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.
TERAS
PERKHIDMATAN AWAM

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan.

Bekerja dengan penuh tanggungjawab.

Berusaha mengikis sikap mementingkan diri


sendiri.

Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan


kemesraan.

Bekerjasama dalam membanteras


kelemahan dan musuh-musuh negara.

Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat


dan pembangunan negara.

Berpegang teguh kepada ajaran agama.


BUDAYA KERJA SEKOLAH

Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan


Kebangsaan, Falsafah, Matlamat dan Objektif sekolah.

Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah,


Jabatan dan Kementerian Pendidikan setiap masa.

Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.

Menentukan objektif bagi setiap tugasan.

Mengamalkan kerja sepasukan serta bermesyuarat.

Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.

Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.

Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

Kepimpinan melalui tauladan.

Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.

Kerja adalah ibadah.


ETIKA KERJA

Setiap pekerja hendaklah sentiasa berusaha menunaikan tugas mereka masing-masing. Sesebuah
organisasi amat bergantung kepada pekerja yang produktif dan cemerlang dalam melaksanakan
tugas-tugas yang diberikan. Terdapat etika kerja yang boleh dipraktikkan dalam tugas seharian
untuk mendapat keredhaan Tuhan seterusnya meningkatkan kualiti sesebuah organisasi.

BEKERJA DENGAN AZAM MENGABDIKAN DIRI KEPADA TUHAN

Sebagai seorang pekerja, seseorang itu hendaklah menyedari bahawa tugas yang dilaksanakan
adalah amanah Tuhan. Sekiranya dia tidak menunaikan tugas tersebut sebaik-baiknya, maka
bererti dia tidak menunaikan amanah Tuhan. Bekerja juga adalah seperti ibadat. Maka sewajarnya
setiap pekerja menunaikan tugas sebaik-baiknya demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Sesungguhnya Tuhan itu maha melihat dan mendengar. Setiap gerak seseorang itu tidak lepas
daripada pandangan-NYA.

BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN AMANAH

Seseorang pekerja itu harus menyedari bahawa jawatan yang dipegang adalah hasil
permohonannya sendiri. Oleh yang demikian, wajarnya dia menjalankan tugasnya dengan penuh
kerelaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Tuhan di samping berusaha untuk menyara diri
dan keluarga dengan rezeki yang halal.

BEKERJA DENGAN TEKUN DAN CEKAP

Ketekunan adalah suatu sifat yang perlu ada dalam setiap individu yang bergelar pekerja. Setiap
pekerja akan dapat meningkatkan kecekapan dalam menjalankan tugas masing-masing sekiranya
meeka tekun. Rasullah s.a.w bersabda yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah suka apabila
seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan tekun”. Mutu kecekapan seseorang itu akan
meningkat sekiranya pekerja itu sanggup belajar dan menambahkan ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan tugasnya sepanjang masa.

BEKERJA DENGAN SEMANGAT SATU PASUKAN DAN BERPADU


FIKIRAN
Untuk menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang, semangat bekerja sebagai satu pasukan
dalam melaksanakan tugas amat penting. Sikap saling bantu membantu di antara pekerja akan
menimbulkan suasana bekerja yang aman dan gembira.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 1 : MEMBINA NEGARA BANGSA

Dalam tempoh PIPP, KPM akan membina Negara Bangsa melalui pendidikan dengan memberi
tumpuan kepada fokus dan strategi pelaksanaan seperti berikut :
1. Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
 Menggerakkan gelombang baru Memperkasakan Bahasa Kebangsaan.
 Memantapkan pelaksanaan Dasar Buku Negara (DBN) dengan membentuk jawatankuasa
induk penggerak DBN dan lima jawatankuasa kerja penggerak DBN.
 Mengkoordinasi peranan semua pihak yang terlibat untuk menggiatkan aktiviti kebahasaan,
kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan.
 Mewujudkan Bulan Bahasa dan Sastera Negara.
2. Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional
 Meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman rakyat Malaysia supaya menghormati
Perlembagaan Malaysia.
 Meningkatkan semangat patriotik melalui Rukun Negara, penyebaran maklumat, Kempen
Cintakan Warisan Bangsa Negara dan aktiviti kokurikulum.
 Menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai
kaum.
 Mempergiatkan aktiviti RIMUP dengan mewujudkan JK RIMUP di semua peringkat
pernacangan, pelaksanaan dan pemantauan aktviti RIMUP.
3. Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa
 Membina kurikulum kesenian.
 Membina Sekolah Seni.
 Meningkatkan kerjasama dengan KeKKWa.
 Membudayakan penggunaan tulisan Jawi.
4. Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari
 Mempelbagai aktiviti untuk membimbing pelaksanaan Islam Hadhari dalam pembentukan
pemikiran dan kehidupan.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 2 : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan membangunkan modal insan dengan memberi fokus dan strategi
pelaksanaan berikut:
1. Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar
 Meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan bidang
pengkhususan.
 Meningkatkan peruntukan belanja mengurus kepada Sekolah Kerajaan dan Sekolah
Bantuan Kerajaan.
 Meneruskan pendaftaran SAR dan SAN di seluruh negara.
2. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan
 Mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir aras
tinggi (higher order thinking skills)
 Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan.
 Melaksanakan Program Pembestarian Sekolah.
 Menyediakan pusat akses.
 Menyediakan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi
 Melaksanakan Program Pengkomputeran Sekolah.
 Melaksanakan perisisan yang lengkap dan pelbagai.
 Mengadakan latihan dan bimbingan.
 Mewujudkan sistem penyelenggaraan yang berterusan.
3. Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan
 Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis kemahiran hard and soft skills.
 Memupuk pelajar supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan
adab.
 Memastikan sekolah memberi penekanan kepada keselamatan dan kebersihan dan
kesihatan pelajar.
4. Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik
 Menyediakan pentaksiran alternatif.
 Memantapkan pentaksiran sedia ada dengan unsur-unsur berasaskan kompetensi.
 Mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak
terlalu berorientasikan peperiksaan.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 2 : MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

5. Memantapkan program kokurikulum dan sukan


 Penambahbaikan aktiviti sukan dan kokurikulum.
 Meningkatkan penyertaan murid.
 Meningkat semangat patriotik dengan memastikan Rukun Negara dipelajari dan dihayati
sepenuhnya bermula daripada peringkat awal persekolahan.
 Memperkasakan sukan di sekolah ke arah sukan untuk semua.
 Memantapkan pelaksanaan kokurikulum bagi menggalakkan penglibatan pelajar yang
lebih menyeluruh.
 Memantapkan program keguruan dalam kokurikulum dan sukan serta kejurulatihan.
 Menyediakan infrastruktur dan peralatan yang lebih lengkap di sekolah, pusat kokurikulum,
kolej matrikulasi dan IPG.
 Meningkatkan kerjasama KPM dengan kementerian dan pihak luar KPM.
6. Memperkukuh disiplin pelajar
 Meningkatkan serta memantapkan mekanisme pengurusan dan pemantauan disiplin
sekolah.
 Meningkatkan kefahaman dan kemahiran pengurusan penguatkuasaan peraturan disiplin
pelajar.
 Mempelbagaikan saluran aduan terus.
7. Memantapkan kurikulum
 Meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, serta
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
 Mempergiatkan pelaksanaan aktiviti kerjasama dengan pelbagai agensi.
 Memantapkan kurikulum sains dan matematik.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 3 : MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN

Dalam tempoh PIPP ini, fokus dan strategi pelaksanaan berikut akan diberi tumpuan bagi
memperkasakan SK :
1. Peluasan Program Prasekolah
 Menambahkan bilangan kelas prasekolah KPM.
 Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
 Memastikan murid berkeperluan khas mendapat program prasekolah.
 Memastikan guru dan pembantu guru prasekolah mencukupi dan terlatih.
2. Pemantapan Kepimpinan Pengetua/Guru Besar dan Kualiti Guru
 Memantapkan kepimpinan Pengetua/Guru Besar.
 Meningkatkan kualiti guru.
3. Pengukuhan Budaya Sekolah
 Mewujudkan SK yang berbudaya cemerlang, iklim dan budaya sekolah yang sihat.
4. Pemantapan Kurikulum
 Memastikan semua murid Tahap 1 menguasai 3M.
 Memperluas j-QAF.
 Memperkenalkan Bahasa Cina dan Tamil.
 Memperkenalkan program bagi pelajar berkeperluan khas.
 Meningkatkan akses dan pilihan program di peringkat menengah.
5. Pemantapan Aktiviti Kokurikulum dan Sukan
 Menambah baik aktiviti kokurikulum dan sukan.
 Meningkatkan penyertaan murid.
6. Penambahbaikan Sistem Sokongan
 Menambahbaik sistem sokongan.
 Menambah bilangan jawatan pembantu guru.
7. Peningkatan Prestasi Akademik
 Memastikan semua pelajar mendapat peluang bersekolah.
 Memantapkan program intervensi.
8. Menyediakan Infrastruktur Dan Kemudahan Asas Mencukupi Dan Berkualiti
 Meningkatkan kualiti prasarana SK.
 Meningkatkan kualiti infrastruktur dan kemudahan pendidikan.
 Menambah bilangan sekolah rendah satu sesi.
 Pembestarikan sekolah.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 4 : MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN

Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan merapatkan jurang pendidikan dengan memberi tumpuan
kepada fokus dan strategi pelaksanaan seperti berikut:
1. Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar
 Menambahbaik Program Pembangunan Pendidikan Luar Bandar dan pedalaman.
 Menambah baik Sekolah Kurang Murid (SKM).
 Merapatkan jurang digital.
2. Meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran
 Penguasaan 3M.
 Pengurangan kadar keciciran.
 Pemantapan program pendidikan bagi murid orang kurang upaya.
 Membuka kelas khas bagi murid autisme dan ADHD serta yang mempunyai dua kecacatan.
 Memantapkan program pendidikan khas inklusif.
 Menghasilkan kaedah penilaian yang diiktiraf.
 Menyediakan perkhidmatan pendidikan khas kepada kanak-kanak dari umur satu hari di
pusat perkhidmatan.
 Meminda Peraturan- Peraturan Pendidikan Khas 1997 untuk menerima pelajar dua
kecacatan.
 Memantapkan instrumen saringan untuk kenal pasti murid berkeperluan khas.
 Menyediakan kemudahan pengangkutan untuk murid pendidikan khas.
 Mengeratkan kerjasama antara KPM, Kem. Pembangunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat, Kem. Kesihatan, KPT dan Kem. Sumber Manusia.
3. Meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman
 Peningkatan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman.
 Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman.
 Menambah baik insentif khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman.
 Menyediakan asurans kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar.
 Menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna.
4. Menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan
kumpulan minoriti
 Pemantapan sistem pengagihan bantuan.
 Memantapkan Sistem Maklumat Murid (SMM).
 Memantau pelaksanaan program bantuan secara berterusan.
 Menilai impak program secara berkala.
 Mewujudkan Majlis Tindakan Pendidikan Daerah (MTPD).
 Mengukuhkan kerjasama antara sekolah, sektor awam dan swasta.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 5 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN

Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan memartabatkan profesion keguruan dengan memberi tumpuan
kepada fokus dan strategi pelaksanaan berikut:
1. Menambah baik sistem pemilihan calon guru
 Memperketat syarat dan kriteria pengambilan calon guru.
 Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teachers Selection Test - MTeST), temuduga
individu dan berkumpulan serta ujian bertulis Bahasa Inggeris.
 Syarat tambahan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) yang bersesuaian dengan
keperluan opsyen.
 Pemilihan Guru Siswazah Sandaran Terlatih melalui iklan dan tapisan rapi.
 Pemantapan proses perlantikan dan pengesahan PPPS oleh Suruhanjaya Perkhidmatan
Pelajaran (SPP) bagi memastikan setiap guru mencapai standard minimum.
2. Memantapkan latihan perguruan
 Menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG).
 Mereka bentuk dan menggubal Kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat kelulusan
Majlis Kurikulum Pendidikan Guru.
 Memberi penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru.
 Membangunkan infostruktur yang meliputi Pusat Maklumat Latihan Keguruan, Sistem
Penyaluran, Rangkaian ICT, Portal Pendidikan Guru dan Total Campus Management System.
 Memantapkan profesionalisme keguruan dengan memberi latihan dalam aspek pedagogi,
kokurikulum, ICT, penyelidikan dan pastoral care.
 Memperkasakan peranan IAB untuk kursus dalam perkhidmatan bagi membina sumber
tenaga pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang terbaik ke arah meningkatkan
profesionalisme guru.
 Meningkatkan kelayakan tenaga pengajar IPG dengan mengadakan Program
Peningkatan Akademik PPP yang dijalankan secara sepenuh masa, Pendidikan Jarak Jauh
(PJJ) serta gabungan PJJ dan sepenuh masa.
 Meningkatkan, pemantapan dan peluasan kursus dan latihan.
 Memperkasakan peranan Institut Aminudin Baki.
3. Memantapkan kerjaya guru
 Penambahan perjawatan dan peluasan naik pangkat untuk PPPS di KPM/JPN/PPD/G.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 5 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN

4. Menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru


 Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif.
 Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang mencukupi di kawasan pedalaman, luar
bandar dan bandar melalui pembinaan rumah guru baru dan membaik pulih rumah guru
sedia ada.
 Memperkasa peranan Yayasan Guru Malaysia untuk meningkatkan inisiatif menjaga dan
memelihara kepentingan dan kebajikan guru.
 Mensifarkan GSTT.
 Memantapkan pelaksanaan Guru Simpanan.
 Mewujudkan tambahan jawatan kumpulan sokongan bagi mengurangkan beban tugas
dan tanggungjawab guru dalam kerja-kerja pentadbiran.
 Mengkaji keperluan kemudahan asurans bagi guru-guru yang berkhidmat di kawasan
pedalaman.
 Menyediakan kemudahan bilik guru dan bilik darjah yang kondusif untuk meningkatkan
kualiti kerja dan p&p melalui projek naik taraf, bangunan tambahan dan pembinaan baru.
 Menempatkan guru mengikut opsyen dan keperluan.
 Menyediakan perancangan bagi mengatasi masalah kekurangan guru mengikut opsyen.
 Menyediakan data dan unjuran bilangan guru yang tidak mencukupi mengikut opsyen dan
lokasi.
5. Memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia
 Penyediaan mekanisme bekalan guru.
 Mewujudkan kerjasama dengan IPT tentang latihan guru.
 Menambahbaik sistem maklumat guru.
 Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 6 : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI


PENDIDIKAN
Sebanyak 300 institusi pendidikan yang menyerlah dan cemerlang dalam kluster institusi pendidikan
tertentu akan dikenal pasti dan dipilih mengikut elemen utama dan elemen sokongan.
Bagi sekolah-sekolah yang terpilih, fokus akan diberikan terhadap perkara-perkara berikut :
1. Memastikan kepemimpinan teguh dan berkesan
 Pemantapan latihan kepemimpinan guru besar dan pengetua.
 Mengenalpasti memilih pengetua, guru besar dan guru penolong kanan.
 Menentukan KPI yang perlu dicapai oleh pengetua, guru besar dan guru penolong kanan.
2. Pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi
 Memilih guru dan jurulatih melalui iklan, permohonan dan temu duga.
 Pengetua, guru besar dan guru bersama-sama akan menentukan KPI yang perlu dicapai
oleh guru dan jurulatih.
 Prestasi guru dan jurulatih akan menentukan sama ada jawatan dikekalkan.
3. Memilih kelompok sekolah cemerlang
 Perlantikan sekolah.
 Menigkatkan keupayaan dengan memberi autonomi kepada sekolah.
4. Mewujudkan akauntabiliti
 Menyediakan pelbagai prosedur untuk memudahkan pelaksanaan program.
 Melaksanakan penilaian sekolah kluster.
 Melaksanakan penarafan kendiri.
 Memperkukuh mekanisme pemastian kualiti kolej matrikulasi.
 Memastikan semua program dan ijazah keluaran IPG diiktiraf di dalam dan luar negara.
5. Mewujudkan piawaian dan penandaarasan
 Menyediakan pengurusan perubahan dan mengenal pasti amalan terbaik.
 Melaksanakan penarafan kendiri.
PELAN INDUK
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TERAS 6 : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI


PENDIDIKAN
6. Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan
 Meningkatkan jalinan antara sekolah-sekolah cemerlang dalam dan luar negara.
 Meningkatkan jalinan antara IPG dengan universiti luar negara.
 Meningkatkan jalinan Bestari (Smart partnership) antara universiti luar negara.
 Mempakejkan dan memasarkan IPG secara berkesan agar negara dapat dikenali sebagai
pusat pendidikan guru.
 Mempakejkan dan memasarkan sekolah swasta dan antarabangsa untuk menarik minat
pelajar.
 Meminda dasar sekolah antarabangsa supaya dapat meningkatkan daya saing negara
dalam bidang pendidikan di rantau Asia.
 Melibatkan pelajar, guru dan sekolah dalam pertandingan kokurikulum pada peringkat
antarabangsa.
 Meningkatkan jalinan kerjasama antara sekolah-sekolah cemerlang di dalam dan luar
negara.
 Penglibatan dalam badan-badan pendidikan dunia seperti UNESCO, OECD dan IEA.
 Menyertai lebih banyak kajian pada peringkat antarabangsa.
 Memperkasa kolej matrikulasi.
7. Merintis perubahan dan pembaharuan
 Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah.
 Mengadakan P&P berasaskan Model Hasil Pembelajaran (outcome based learning).
 Memperkenalkan program alternatif untuk kemasukan ke IPT seperti International
Baccalaureate dan peperiksaan Standard Admission Test (SAT)

Rujukan : 1) RMK-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, Edisi Pelancaran. BPPDP,
2006.
Kad Laporan keempat seperti Disember 2008.
TATASUSILA
PROFESION PERGURUAN

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju
ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang
bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju
ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya
demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

1 TANGGUNGJAWAB TERHADAP
PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi,
politik ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata
pelajaran-mata pelajaran yang diajar di dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh
yang baik kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan
dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami
mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

2 TANGGUNGJAWAB TERHADAP
IBU BAPA

1. Menghormati tenggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.


2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan
dengan rumah tangga.
3. Mengganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah
tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada
sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu
bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjelaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.
TATASUSILA
PROFESION PERGURUAN

TANGGUNGJAWAB TERHADAP
3 MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
pelajar, masyarakat atau negara, atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing
mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna,
menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan,
keturunan dan ugama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi
pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN


4 SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan
nama bagi seorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam
profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang
CATATAN

menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan


peringkat rendah, menengah dan tinggi, (termasuk guru terlatih yang
bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan).
ANJAKAN PPPM

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti


bertaraf antarabangsa.

Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia


dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan.

Melahirkan rakyat yang menghayati nilai.

Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap


sekolah.

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian


khusus berasaskan keperluan.

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara


meluas.

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara


langsung.
PENGGAL PERSEKOLAHAN
KUMPULAN B

Penggal Persekolahan
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di negeri : Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau
Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya

MULA AKHIR
PENGGAL JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
21.03.2022 31.03.2022 9
01.04.2022 30.04.2022 21
01.05.2022 31.05.2022 16 11
1 01.06.2022 03.06.2022 3
JUMLAH HARI 49
CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
1
04.06.2022 - 12.06.2022 9
13.06.2022 30.06.2022 14
01.07.2022 31.07.2022 20
01.08.2022 31.08.2022 22 12
2 01.09.2022 02.09.2022 2
JUMLAH HARI 58
CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023
1
03.09.2022 - 11.09.2022 9
12.09.2022 30.09.2022 14
01.10.2022 31.10.2022 17
01.11.2022 30.11.2022 22 13
01.12.2022 09.12.2022 7
JUMLAH HARI 60
CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023
3 3
10.12.2022 - 31.12.2022 22
03.01.2023 31.01.2023 18
01.02.2023 17.02.2023 13 7
JUMLAH HARI 31
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN, SESI 2022/2033
3
18.02.2023 12.03.2023 23
JADUAL GAJI
PENJAWAT AWAM

JANUARI FEBRUARI MAC

25 25 25
SELASA JUMAAT JUMAAT

APRIL MEI JUN

25
ISNIN
6
25
RABU
24
JUMAAT
KHAMIS

JULAI OGOS SEPTEMBER

25 25 23
ISNIN KHAMIS JUMAAT

OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

18 25 19
SELASA JUMAAT ISNIN
CUTI PERAYAAN

TAMBAHAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KEMENTERIAN


PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
CUTI PERAYAAN
KUMPULAN A KUMPULAN B CATATAN

TAHUN BARU CINA 30.01.2022 (Ahad) 31.01.2022 (Isnin) Dua (2) Hari Cuti
01.02.2022 (Selasa) dan Tambahan KPM
02.02.2022 (Rabu) 31.01.2022 (Isnin) 03.02.2022 (Khamis)

02.05.2022 (Isnin)
HARI RAYA AIDILFITRI 05.05.2022 (Khamis)
Dua (2) Hari Cuti
03.05.2022 (Selasa) dan
Tambahan KPM
04.05.2022 (Rabu)
06.05.2022 (Jumaat)
05.05.2022 (Khamis)

HARI GAWAI DAYAK


Satu (1) Hari Cuti
01.06.2022 (Rabu) dan 03.06.2022 (Jumaat)
Tambahan KPM
02.06.2022 (Khamis) Negeri Sarawak sahaja

25.10.2022(Selasa) dan
23.10.2022 (Ahad) dan
26.10.2022(Rabu) Dua (2) Hari Cuti
25.10.2022 (Selasa)
Tambahan KPM
HARI DEEPAVALI Semua Negeri Kumpulan
24.10 2022 (Isnin) (kecuali B kecuali Sarawak
Negeri Sarawak)
24.10.2022 (Isnin)
Satu (1) Hari Cuti
Sarawak sahaja Tambahan KPM

TAHUN BARU CINA Satu (1) Hari Cuti


24.01.2023 (Selasa) 20.01.2023 (Jumaat)
22.01.2023 (Ahad) dan Tambahan KPM
23.01.2023 (Isnin)

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di negeri : Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B :
Sekolah-sekolah di negeri : Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau
Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya
LATAR BELAKANG
SEKOLAH

PERKARA BILANGAN
LOGO SEKOLAH 1
ViSi DAN MiSi SEKOLAH 3
IKRAR MURiD 4
LAGU SEKOLAH 5
PiAGAM PELANGGAN 6
SEJARAH SEKOLAH 7
LOGO SEKOLAH

Lencana Sekolah Kebangsaan Sentosa, Sibu


mempunyai tafsirannya yang tersendiri seperti
berikut :

MAKSUD LOGO SEKOLAH

Bentuk bujur dipilih berdasarkan ruang lingkup dalam putaran


yang sentiasa untuk maju ke depan.

Nama Sekolah Kebangsaan Sentosa mengambil nama


kampung sekitarnya.

Merujuk kepada pelajar yang cemerlang dalam banyak


arena termasuk mempunyai keperibadian unggul. Ia juga
merupakan aspek ekuiti yang perlu menjadi impian dan
kenyataan setiap insan bergelar pelajar.

Pelajar celik ICT (literasi komputer) dan bermaklumat secara


global dan mampu merealisasikan harapan negara glokal. Ia
juga melambangkan arus pendidikan perdana menjurus ke
arah pendidikan berkesan dalam penggunaan ICT terutama
dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Mewakili insan (manusia) yang cemerlang dalam pelbagai


bidang terutama dalam memartabatkan tamadun bangsa
malaysia.
LOGO SEKOLAH

KETERANGAN WARNA

Warna Merah bermaksud keseluruhan warga sekolah yang


sepakat, sepadu dan sefahaman dalam merealisasikan misi
dan visi sekolah.

Warna Hitam bermaksud Sarawak yang kaya dengan hasil


bumi seperti minyak, gas dan kayu balak.

Warna Kuning bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi


negara dan menghormati agama-agama lain yang
menyuruh penganutnya melakukan kebaikan.
VISI DAN MISI
SEKOLAH

VISI SEKOLAH

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”
MISI SEKOLAH

Untuk melahirkan anak didik yang cemerlang dalam akademik dan


sahsiah diri melalui pendidikan berkualiti berlandaskan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Seperti sekolah-sekolah di negeri Sarawak
yang lain, visi dan misi SK Sentosa, Sibu telah diselaraskan mengikut visi
dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuannya adalah
menunjukkan komitmen Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang
sekata dengan visi dan misi yang dihasratkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia. Visi dan misi SK Sentosa, Sibu dinyatakan seperti
berikut;

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang


Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara ”
IKRAR MURID

Maka Kami Rakyat Malaysia


Berikrar Dan Bertekad Akan Menumpukan
Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami
Untuk Mencapai Cita-cita Tersebut
Berdasarkan Atas Prinsip-prinsip Yang Berikut:
Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan Dan Kesusilaan
Bahawa Dengan Sesungguhnya Kami Murid-murid SK Sentosa
Berikrar Dan Bertekad
Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami
Untuk Menjadikan Diri Dan Sekolah Ini Cemerlang
Dari Segi Akademik, Kokurikulum Dan Sahsiah
Kami Juga Berjanji Akan Menghormati Guru, Ibu Bapa, Rakan
Dan Masyarakat
Mematuhi Peraturan-peraturan Sekolah
Serta Menjaga Nama Baik Sekolah.
LAGU SEKOLAH

Kecemerlangan Insan
Bersama Maju Ke Hadapan
Sentiasa Bekerjasama
Mendidik Murid Berakhlak Mulia
Pendidikan Berkualiti Bermotivasi Tinggi
Ke Arah Mencapai Cita-cita
Rakyat Satu Malaysia
Sekolah Kebangsaan Sentosa,
Sekolah Kebanggaan Kita,
Sekolah Yang Kami Sayangi,
Jasamu Di Sanjung Tinggi.
PIAGAM PELANGGAN
SEKOLAH

Sekolah ini mempunyai piagam pelanggan yang menjadi pegangan kesemua


warga pendidiknya. Piagam sekolah adalah seperti berikut:

WARGA SK SENTOSA DENGAN INI BERIKRAR DAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN


PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA:

i. Berpegang Teguh Kepada Prinsip Ikhlas, Benar, Cekap, Adil Serta Berintegriti Di
Dalam Segala penyampaian.

ii. Mengurus Program Kurikulum, Hal Ehwal Murid Dan Ko-Kurikulum Dengan Cekap
Dan Berkesan.

iii. Memantapkan Pengurusan Organisasi Ke Tahap Yang Cekap, Berkesan Dan


Berkualiti.

iv. Memastikan Perkembangan Kesihatan Serta Sahsiah Murid Ditahap Yang


Membanggakan.

v. Memastikan Kemenjadian Murid Di Dalam Akademik, Ko-Kurikulum dan Akhlak.

vi. Memastikan Kawasan Sekolah Bersih, Ceria Serta Kondusif Untuk Tempat
Menimba Ilmu.

vii. Memastikan Layanan Mesra Kepada Semua Pelanggan.

viii. Memastikan Kerjasama Erat Antara Kakitangan Sekolah Serta Masyarakat


Setempat / Orang Berkepentingan.

ix. Bersedia Dan Sanggup Menerima Pandangan, Cadangan, Syor Dan Teguran
Yang Membina Daripada Semua Pihak Demi Mempertingkatkan Prestasi
Perkhidmatan Dan Nama Baik Jabatan.
OBJEKTIF DAN
FALSAFAH SEKOLAH

OBJEKTIF SEKOLAH

 Berusaha mempertingkatkan prestasi kurikulum murid dari segi kuantiti dan


kualiti .
 Menanam sikap cinta dan menghargai sekolah dan alam sekitarnya.
 Membentuk budaya belajar sepanjang hayat kepada murid.
 Membina murid yang tahu mengurus diri sendiri.
 Melahirkan murid yang positif, maju diri, berdisiplin, bersopan santun, keyakinan
diri dan sanggup menghadapi cabaran, sihat dari segi mental dan fizikal, tahu
menghormati ibu bapa, guru, takan sejawat dan masyarakat.

FALSAFAH SEKOLAH

Nilai yang ingin disemai kepada murid Sekolah Kebangsaan Sentosa


adalah terukir di dalam pernyataan Falsafah Sekolah berikut :

Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,


rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan, dengan itu akan wujudlah warga Malaysia yang
berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia serta bersemangat
patriotik kental yang mengamalkan nilai-nilai murni untuk
mendukung cita-cita Agama, Bangsa dan Negara.
SEJARAH SEKOLAH

S ekolah Kebangsaan Sentosa mula beroperasi pada 1 Jun 2001


dengan 12 buah kelas daripada Tahun 1 hingga Tahun 5 dan
dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Upper Lanang. Sekolah ini
dibuja bagi menampung murid-murid yang berada di Kampung Usahajaya,
Ulu Lanang yang pada masa tersebut merupakan penempatan setinggan.
Dengan usaha gigih Kerajaan Negeri Sarawak, Kampung Usahajaya
dipindahkan ke penempatan semula di Jalan Sentosa, Salim maka sekolah
Kebangsaan Upper Lanang juga dibina dipenempatan tersebut.
Disebabkan sering berlaku
kekeliruan dikalangan masyarakat
setempat dengan nama sekolah
dan lokasi sekolah menyebabkan
pihak sekolah serta PIBG
mengambil kesepakatan dan
rundingan bersama pihak PPD
Sibu bagi menamakan semula
sekolah tersebut. Kenapa
SENTOSA dipilih?
i. Berdasarkan lokasi sekolah.
Ii. Sentosa juga membawa pengertian keadaan aman dan tenteram serta
jaminan kesejahteraan warga sekolah. Bagi melahirkan insan yang
cemerlang, pihak sekolah bertekad supaya murid- murid yang berada di
sekolah bebas dari segala kesukaran dan apa jua bencana yang
mendatang.
SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini mula dibina


pada 16 Ogos 1999 secara
Rundingan terus melalui
konsep “Design and Build”
dan siap pembinaannya pada
15 November 2000.
Agensi pelaksananya adalah Triomac Enginering Sdn. Bhd. dan Majid
PHOTO BY MR MERDONNA

Construction Sdn. Bhd. sebagai kontraktor. Luas tapak sekolah ini adalah
3.23 hektar (7.98 ekar). Sekolah ini dibina dengan kos RM7,830,000.00. Skop
projek bagi sekolah ini termasuk 1 blok pentadbiran, 24 buah bilik darjah
dan lain-lain kemudahan akademik, sebuah kantin, sebuah padang
permainan, sebuah gelanggang serbaguna dan sebagainya.
Guru Besar pertama yang mencurahkan khidmat bakti di sekolah ini
ialah Encik Rogis anak Chap. Beliau berkhidmat selama tujuh tahun dari
tahun 2001 hingga tahun 2008. Dari mula sekolah ini dibuka, ia telah
PHOTO BY MR MERDONNA

menjalankan aktivitinya mengikut perancangan pihak pentadbiran dan


pengurusannya dengan lancar dan berkesan. Pada awal pembukaan sekolah
ini mempunyai 501 murid dan 21 orang guru. Asalnya murid-murid ini
adalah bersekolah di SK Bandaran Sibu No2, SK St Rita, SK Sacred Heart
English, SK BandarAn Sibu No3, SK Abang Ali, SK SEDC sebelum berpindah
ke sekolah ini. Dari masa kesemasa pertambahan murid agak
memberangsangkan dari tahun ke tahun sehingga ke hari ini bilangan murid
mencecah seramai 1000 orang murid.
SEJARAH SEKOLAH

Pada tahun 2008 di mana Encik Hermain bin Mahajim telah dilantik
sebagai Guru Besar dan beliau telah menabur bakti selama lapan tahun
(2008 – Julai 2016). Sepanjang usia sekolah ini, seramai 5 orang Guru Besar
telah menabur khidmat bakti dan jasa yang tidak ternilai harganya. Pada
tahun 2016, Encik Sharkawi bin Hamdan telah dilantik menjadi Guru Besar
di sekolah ini. Di bawah pengurusan beliau, banyak kemajuan yang telah
dicapai dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
Pada tahun 2018, Tuan Hj Damak bin Angu telah bertukar ke Sekolah
PHOTO BY MR MERDONNA

Kebangsaan Sentosa menggantikan tempat Encik Sharkawi bin Hamdan


yang telah bertukar ke PPD Sibu. Pada 2021, bagi meneruskan agenda
pendidikan di Sekolah Kebangsaan Sentosa, Puan Admah binti Mohamed
Jamli telah dilantik bagi menggantikan guru besar yang bersara pada Julai
2021 sehingga sekarang.
.
Semakin hari Sekolah Kebangsaan Sentosa semakin berkembang
sehinggalah ke hari ini Sekolah Kebangsaan Sentosa mempunyai sebuah
Makmal Komputer, 3 buah kelas Prasekolah dan ditambah pula 6 buah kelas
PPKI.
Sekolah Kebangsaan Sentosa
telah dirasmikan oleh YAB Dato’
Seri Abdullah Bin Haji Ahmad PHOTO BY MR MERDONNA

Badawi, Timbalan Perdana Menteri


Malaysia pada Ahad, 16
September 2001 bersamaan 28
Jamadilakhir 1422H.
UNIT
PENTADBIRAN & KURIKULUM
SEKOLAH

PERKARA BILANGAN
KATA-KATA ALUAN PENOLONG KANAN KURiKULUM 1
PENGENALAN UNiT KURiKULUM 2
ViSi DAN MiSi UNiT KURiKULUM 3
OBJEKTiF DAN MATLAMAT UNiT KURiKULUM 4
PiAGAM PELANGGAN UNiT KURiKULUM 5
PANDUAN AM STAF SEKOLAH 6
JAWATANKUASA INDUK UNiT KURiKULUM 7
JAWATANKUASA-JAWATANKUASA UNiT KURiKULUM 8
BiDANG TUGAS UNiT KURiKULUM 9
KATA-KATA ALUAN
GURU PENOLONG KANAN KURIKULUM

Salam Sejahtera.
Bersyukur ke hadrat tuhan kerana dengan limpah kurniaNya
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2022/2023 telah dapat
dihasilkan dengan membawa harapan buku pengurusan ini
dapat membantu dan menjadi panduan semua warga SK
Sentosa. Adalah diharapkan dengan terhasilnya Buku
Pengurusan Sekolah Sesi 2022/2023 ini akan memacu SK
Sentosa ke arah kecemerlangan.

Hasrat murni ini akan menjadi realiti apabila semua panduan yang disediakan ini
dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Selain itu, kepimpinan peringkat
sekolah perlulah efektif dan efisien, mempunyai barisan guru yang berkualiti, berilmu
pengetahuan, berkemahiran dan memiliki sikap serta sahsiah yang unggul.

Adalah diharapkan pengemblengan tenaga semua pihak dapat melahirkan generasi


murid yang cemerlang. Buatlah sesuatu yang terbaik pada anak-anak didik kita berdasarkan
kerelaan dan keikhlasan yang sejati. Tahun 2022 sudah bermula. Justeru, persiapan yang rapi
semaksimum mungkin perlu kita persiapkan bagi menghadapi cabaran pendidikan masa kini.
Seluruh warga sekolah wajar membuat tranformasi ke arah peningkatan minda, nilai kualiti
kerja serta pembentukan sahsiah terpuji agar sekolah ini dapat duduk sama rendah dan
berdiri sama tinggi di arena Pendidikan Negara.

Selamat bertugas, sekian terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

..............................................………...........

(NORATESSIE ANTHONY SAMUEL)

PENOLONG KANAN KURIKULUM


SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA, SIBU
JAWATANKUASA INDUK
UNIT KURIKULUM

PENGERUSI
ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
NORATESSIE ANTHONY
PENOLONG KANAN KURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2


ZURIYAH BINTI JEMI BUHARI BIN HASSAN
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM
LEE KOK MING

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS DST DAN SAINS
MARIAM DORNIE TING NGU HONG

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB
NURUL ATHIRAH NORHALIZA NADHIRAH

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


PEND. JASMANI & KESIHATAN SEJARAH REKA BENTUK TEKNOLOGI
LAU CHONG LING LOH CHII LING DORA

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


KESENIAN PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN MUZIK
MARILYN NGAWAN NUR ADIBAH

GURU PRASEKOLAH
KETUA PANITIA GURU
DAYANG SRIWATI
BAHASA IBAN PEMULIHAN KHAS
NURIASHAH
ENSINGAN ZAKIAH
NOORBAIZURA
JAWATANKUASA INDUK
UNIT KURIKULUM

GURU PUSAT SUMBER


GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS
AZIZAH ELLY DELIANA
BESTARI LDP/ SPL / PAT
ABDIL ZAKIAH
CHENG TECK WEE SUZZIE
SITI NORDIANA

GURU GURU E OPREASI GURU PENYELARAS PBD / SAPS


DATA NORATESSIE HAMIMAH
MUHAMMAD AFNAN LEE KOK MING LEE KOK MING

GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS


PLC KBAT PAK 21
JACLYN MENG NGO SIEW LEH KONG MEE YUEN

GURU PENYELARAS
TRANSISI TAHUN 1
GURU PENYELARAS
GURU PENYELARAS DORA
JADUAL WAKTU SEKOLAH
TASMIK ENDDIE
LEE KOK MING
ZULKARNAI CASSANDRA
CASSANDRA
SUZZIE
RAHAYU KARTINI

GURU PENYELARAS
GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS
TS25
DLP SKPMg2
CASSANDRA
NORHIDAYATI FATIN SHAFFAWATI

GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS


GURU PENYELARAS
TANDAS GURU & MURID BILIK GURU & KEBAJIKAN
BILIK MESYUARAT & PENTAKSIRAN
REGINA NAGI REGINA NAGI
HAMIMAH
TAN RONG HUNG AINUN JARIAH
MARIAM SILANG
NYULANG

GURU PENYELARAS
PLaN
NUR ATHIRAH
VISI DAN MISI
UNIT KURIKULUM

VISI UNIT KURIKULUM

Pengurusan Kurikulum Berkesan


Dalam Melahirkan Murid Cemerlang

MISI UNIT KURIKULUM

 Mendidik Dan Melahirkan Insan Cemerlang Dari


Segi Akademik, Sahsiah, Rohani Dan Jasmani.
 Memantapkan PdPc Berkualiti
 Mewujudkan Suasana Persekitaran Pembelajaran
Yang Ceria Dan Kondusif.
OBJEKTIF DAN MATLAMAT
UNIT KURIKULUM

OBJEKTIF UNIT KURIKULUM

Untuk melahirkan kumpulan murid yang


 Tangkas, Cerdas, Ceria’

 mulia

 Cekal, sentiasa berusaha untuk meraih kemahiran dalam kemahiran


asas

 Berpengetahuan tinggi

 Menguasai serta menyumbang dalam kemajuan sains dan


teknologi

 Berdisiplin serta berakhlak cemerlangan

 Berpegang kepada “Rukun Negara”. teguh

MATLAMAT UNIT KURIKULUM

Unit Kurikulum SK Sentosa, Sibu memberikan


pendidikan yang berkualiti dan berkesan untuk membangunkan
potensi murid agar menjadi insan yang cemerlang dalam
akademik dan sahsiah bagi memenuhi aspirasi murid melalui
aktiviti dalam bilik darjah dan luar bilik darjah.
SASARAN AKADEMIK
UNIT KOKURIKULUM

TAHAP 1
MENINGKATKAN PENGUASAAN (3M) (KEMAHIRAN
ASAS)
MENGURANGKAN BUTA HURUF

TAHAP 2
MENINGKATKAN PENCAPAIAN KUALITI

CATATAN
Dijangka pada akhir pertengahan tahun persekolahan,
kelemahan pelajar sudah dapat dikenalpasti oleh guru-guru
darjah/mata pelajaran serta menyediakan pelan tindakan
susulan yang harus diambil sebelum pelajar ini melangkah
masuk ke Tahap 2 dan ke Tahun 6.
GURU BERTUGAS MINGGUAN

KUMPULAN 1

BIL NAMA GURU

1 CHENG TECK WEE

2 DORNIE ANAK AUGUSTINE

3 FARIZAH BINTI ABDUL LATIF

4 FATIN SHAFFAWATI BINTI AG GHANI

5 JEMRY BIN NAWI

6 KEE JING JING

7 LAU CHONG LING

8 LOH CHII LING

9 MARTINI BINTI APIN

10 NOOR AFIZA BINTI AZMI

11 NOORMALA BINTI RAMLI

12 NURAISHAH BINTI SHAHFRI


GURU BERTUGAS MINGGUAN

KUMPULAN 2

BIL NAMA GURU

1 AZIZAH ELLY DELIANA BINTI ZULKEFLEY

2 DAYANG SRIWATI BINTI SAHARI

3 AINUN JARIAH BINTI PAUJAH

4 LEE KOK MING

5 MOHAYA BINTI SAHNI

6 MUHAMMAD AFNAN BIN MOHD MUHYIDDIN

7 NORAZLINA BINTI AHMAD

8 NORAZUWA BINTI NARAWI

9 NYULANG ANAK LASSA

10 RAJES PISOON ABDULLAH

11 SITI NORFADZIELLA BINTI SARAKAWI

12 ZARINA BINTI MOHAMED ZAIN


GURU BERTUGAS MINGGUAN

KUMPULAN 3

BIL NAMA GURU

1 NUR ASILAH BINTI ABDULLAH

2 YASUF BIN ALI

3 NADHIRAH BEGUM BIN SAHUL HAMID

4 NGO SIEW LEH

5 NOORBAIZURA BINTI SARAKAWI

6 SITI NORDIANA BINTI YUSUP

7 TAN RONG HUNG

8 TING NGU HONG

9 ZAKIAH BINTI SHARAN

10 ZULKARNAI BIN ZAHARI

11 FIONA ENTRIE
GURU BERTUGAS MINGGUAN

SKOP KERJA
Memastikan semua ahli bertugas dan membuat
A KETUA
laporan di dalam buku harian.

Amalan guru penyayang. Memastikan murid dating


B PAGAR MASUK UTAMA
dan balik sekolah dengan selamat.

Amalan guru penyayang. Memastikan murid dating


C PAGAR B
dan balik sekolah dengan selamat.
Guru hendaklah memastikan wakil murid yang
membeli makanan dan mengambil makanan RMT
mempunyai penjarakkkan sosial serta memastikan
D KAWASAN KANTIN
makanan tersebut diambil mengikut masa yang
ditetapkan dan mengisi serta menandatangani
laporan bertugas RMT harian.

KAWALAN DISIPLIN MURID

Memantau disiplin dan sahsiah murid sepanjang hari


tersebut. Misalnya tidak kerap berjalan dengan
E TINGKAT ATAS
terlalu ramai pada setiap masa terutamanya masa
rehat.
Memantau disiplin dan sahsiah murid sepanjang hari
tersebut. Misalnya tidak kerap berjalan dengan
F TINGKAT 1
terlalu ramai pada setiap masa terutamanya masa
rehat.
Memastikan murid menggunakan laluan yang betul
semasa masuk ke kelas pada awal pagi. Memantau
G TINGKAT BAWAH disiplin dan sahsiah murid sepanjang hari tersebut.
Misalnya tidak kerap berjalan dengan terlalu ramai
pada setiap masa terutamanya masa rehat.

KEBERSIHAN

TANDAS MURID TINGKAT Memastikan kebersihan tandas dan tidak ada


H
1 vandalisme berlaku di tandas.

TANDAS MURID TINGKAT Memastikan kebersihan tandas dan tidak ada


I
BAWAH vandalisme berlaku di tandas.
Guru yang bertugas D, E, F, G, H dan I hendaklah membantu mengawal murid di pagar A dan B
bersama-sama guru yang bertugas di B dan C semasa balik. Guru yang bertugas hendaklah datang
selewat-lewatnya jam 6.15 pagi.
GURU BERTUGAS MINGGUAN

PENGGAL 1, SESI 2022/2023

TARIKH
GURU
MINGGU CATATAN
BERTUGAS
ISNIN JUMAAT

1 21 MAC 2022 25 MAC 2022 KUMP 1

2 28 MAC 2022 01 APRIL 2022 KUMP 2

3 04 APRIL 2022 08 APRIL 2022 KUMP 3

4 11 APRIL 2022 15 APRIL 2022 KUMP 1

5 18 APRIL 2022 22 APRIL 2022 KUMP 2

6 25 APRIL 2022 29 APRIL 2022 KUMP 3

8 09 MEI 2022 13 MEI 2022 KUMP 1

9 16 MEI 2022 20 MEI 2022 KUMP 2

10 23 MEI 2022 27 MEI 2022 KUMP 3

04 JUN 2022 - 12JUN 2022


CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
GURU BERTUGAS MINGGUAN

PENGGAL 2, SESI 2022/2023

TARIKH
GURU
MINGGU CATATAN
BERTUGAS
ISNIN JUMAAT

12 13 JUN 2022 17 JUN 2022

13 20 JUN 2022 24 JUN 2022

14 27 JUN 2022 01 JULAI 2022

15 04 JULAI 2022 08 JULAI 2022

16 11 JULAI 2022 15 JULAI 2022

17 18 JULAI 2022 22 JULAI 2022

18 25 JULAI 2022 29 JULAI 2022

19 01 OGOS 2022 05 OGOS 2022

20 08 OGOS 2022 12 OGOS 2022

21 15 OGOS 2022 19 OGOS 2022

22 22 OGOS 2022 26 OGOS 2022

23 29 OGOS 2022 02 SEPTEMBER 2022

03 SEPTEMBER 2022 - 11 SEPTEMBER 2022


CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023
GURU BERTUGAS MINGGUAN

PENGGAL 3, SESI 2022/2023

TARIKH
GURU
MINGGU CATATAN
BERTUGAS
ISNIN JUMAAT

24 12 SEPTEMBER 2022 16 SEPTEMBER 2022

25 19 SEPTEMBER 2022 23 SEPTEMBER 2022

26 25 SEPTEMBER 2022 29 SEPTEMBER 2022

27 02 OKTOBER 2022 06 OKTOBER 2022

28 09 OKTOBER 2022 13 OKTOBER 2022

29 16 OKTOBER 2022 20 OKTOBER 2022

30 23 OKTOBER 2022 27 OKTOBER 2022

31 30 OKTOBER 2022 03 NOVEMBER 2022

32 06 NOVEMBER 2022 10 NOVEMBER 2022

33 13 NOVEMBER 2022 17 NOVEMBER 2022

34 20 NOVEMBER 2022 24 NOVEMBER 2022

35 27 NOVEMBER 2022 01 DISEMBER 2022

36 04 DISEMBER 2022 08 DISEMBER 2022

09 DISEMBER 2022 - 31 DISEMBER 2022


CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023
GURU BERTUGAS MINGGUAN

PENGGAL 3, SESI 2022/2023

TARIKH
GURU
MINGGU CATATAN
BERTUGAS
ISNIN JUMAAT

37 01 JANUARI 2023 05 JANUARI 2023

38 08 JANUARI 2023 12 JANUARI 2023

39 15 JANUARI 2023 19 JANUARI 2023

40 22 JANUARI 2023 26 JANUARI 2023

41 29 JANUARI 2023 02 FEBRUARI 2023

42 05 FEBRUARI 2023 09 FEBRUARI 2023

43 12 FEBRUARI 2023 16 FEBRUARI 2023

17 FEBRUARI 2023 - 11 MAC 2023


CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN, SESI 2022/2023
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

PANDUAN AM
1. Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan

2. Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh
mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan.

3. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.

4. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.

5. Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara.

6. Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.

7. Bertanggunjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid dan harta benda sekolah ketika
berada di sekolah.

8. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan
tugas.

KEDATANGAN
1. Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu belajar dan
menandatangani Buku Kehadiran SEMASA sampai dan sewaktu balik sekolah.

3. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan
dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat mungkin
supaya jadual waktu ganti dapat disediakan.

4. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan
kecemasan.

5. Guru diwajibkan datang untuk menjayakan aktiviti kokurikulum, bengkel, mesyuarat dan
pelbagai program akademik di luar masa yang ditetapkan.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

KELUAR WAKTU MENGAJAR


1. Guru tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah atau bilik darjah dalam masa waktu
mengajar kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan Jabatan
Pelajaran Negeri/Gabungan/Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru
Besar/Penolong Kanan.

2. Guru dikehendaki mengisi dan menulis di dalam Buku Rekod Pergerakan Guru. Dapatkan
kebenaran Guru Besar/Penolong Kanan sebelum keluar.

3. Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melalui
Penolong Kanan.

CUTI
1. Cuti Rehat / Cuti Penggal – mengikut surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP) 0046.SJ/(30)
bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk
menggantikan cuti rehat. TETAPI guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi
sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada
tugas mengajar.

2. Cuti Sakit – Sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

3. Cuti Tanpa Gaji – boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Kelayakan
cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan dan tidak melebihi 180
hari.

4. Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun diluluskan oleh Pengarah Pelajaran
Negeri. Cuti melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

5. Cuti Rehat Khas – cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab kecemasan
dan upacara agama bagi tempoh tujuh hari dalam setahun.

PEMAKAIAN GURU
1. Semua guru hendaklah berpakaian kemas (bertali leher bagi guru lelaki),Baju Batik pada hari
Khamis dan Baju Kebangsaan pada hari Jumaat (Guru Islam) sesuai dengan profesion keguruan
dan masyarakat timur seperti di dalam surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1995.

2. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.

3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai.

4. Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

MENGAJAR DALAM BILIK DARJAH


1. Guru-guru dinasihatkan supaya tidak duduk semasa mengajar di dalam kelas.

2. Seluruh waktu mengajar itu mestilah digunakan sepenuhnya untuk menyampaikan bahan
pelajaran dan membimbing murid dalam proses pembelajaran.

3. Memeriksa buku rampaian dan kertas jawapan murid tidak harus dilakukan dalam bilik darjah
ketika mengajar melainkan untuk memberI bimbingan dan perhatian individu murid.

4. Tugas guru bukan sahaja menyampaikan bahan pelajaran tetapi juga mengawal kelas supaya
tidak bising, memberi contoh teladan dan bimbingan kepada murid supaya menjadi
warganegara yang berdisiplin dan berilmu.Kembangkan potensi dan modal insan di kalangan
murid.

5. Kerja bertulis dan kerja rumah mestilah diberi secukupnya bagi semua matapelajaran dalam
satu-satu minggu . Jumlah kerja bertulis, latihan, ujian atau kerja rumah akan ditentukan dalam
mesyuarat panitian mata pelajaran.

6. Semua kerja murid mestilah disemak dan diperiksa dengan SEGERA dan NOTA yang diberi perlu
disemak dan diperiksa . Tandatangan guru dan tarikh membuat semakan hendaklah dicatat
dalam buku rampaian murid bagi setiap kerja semakan atau pemeriksaan yang dibuat.

7. Guru yang menjalankan tugas/kerja ganti (relief) diminta mengajar matapelajaran yang
terdapat pada jadual waktu atau mengajar mana tajuk yang berfaedah kepada pelajar .
Sengaja duduk dalam kelas adalah TIDAK digalakkan .

8. Jangan benarkan pelajar meninggalkan kelas pada masa belajar tanpa sebab yang
munasabah . Guru yang membenarkan murid-murid keluar kelas MESTILAH memberi KAD PAS
atau TANDA NAMA guru berkenaan sebagai tanda mendapat kebenaran dari guru berkenaan
untuk keluar kelas.

9. Setiap orang guru mestilah menentukan bahawa bilangan murid dalam kelasnya adalah sama
dengan bilangan yang tercatat di dalam Buku Kawalan Kelas.

10. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah menarik dan berkesan. Guru hendaklah memastikan
persediaan yang cukup telah dibuat dengan segala BBM yang sesuai serta strategi P & P yang
berkesan.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

KETEPATAN MASA
1. Ketepatan masa guru adalah penting untuk menentukan disiplin dan dihormati oleh pelajar-
pelajar.

2. Guru-guru hendaklah masuk kelas dan meninggalkan kelas mengikut waktu . Guru adalah
bertanggungjawab pada waktu guru itu sepatutnya berada di kelas; P & P hendaklah diberi
keutamaan . Unsur-unsur lain bolehlah dibuat pada masa yang lain.

3. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas ketika waktu mengajar . Kalau terpaksa
meninggalkan kelas kerana kecemasan atau sebab yang penting, guru berkenaan
dinasihatkan supaya memberi kerja secukupnya dan menentukan disiplin murid sekolah
terkawal sebelum meninggalkan kelas.Sila maklumkan kepada rakan guru di kelas sebelah atau
yang terhampir.

4. Ketua kelas patut dinasihatkan supaya mencari guru yang masih belum masuk kelas 5 minit
selepas sesuatu waktu pembelajaran bermula belajar . Jika guru masih tidak dapat dicari,
Penolong Kanan atau guru kanan mestilah diberitahu.

5. Guru-guru mestilah menjadi CONTOH teladan dalam semua kegiatan sekolah termasuk ucapan-
ucapan sekolah. Jika sesuatu mesyuarat itu bermula jam 3.00 petang misalnya, maka guru yang
sepatutnya bertugas mestilah berada 10 minit sebelum jam 3.00 petang.

6. Semua urusan berkaitan dengan PPD, JPN serta Kementerian Pelajaran hendaklah diselesaikan
dan di hantar kepada pihak yang berkenaan pada atau sebelum masa yang ditetapkan.

DISIPLIN
1. Jangan sekali-kali mengorbankan disiplin untuk menjadi popular dalam kalangan pelajar. Guru
seumpama ini akan menjadi masalah besar kepada sekolah khasnya dalam usaha
mendisiplinkan pelajar. Disiplin pelajar di sekolah adalah tanggungjawab bersama setiap guru .
Sebarang masalah yang berkaitan dengan disiplin pelajar mestilah diselesaikan bersama oleh
guru-guru . Jangan bebankan masalah disiplin semata-mata kepada guru disiplin sahaja.

2. Kementerian Pelajaran melarang sama sekali guru-guru menjalankan sebarang HUKUMAN atau
DERA kepada murid kecuali diturunkan kuasa oleh Guru Besar .

3. Hanya Guru Besar dan guru-guru yang dibenarkan menjalankan hukuman atau dera kepada
murid yang melanggar peraturan sekolah atau yang menimbulkan masalah disiplin.

4. Semua kesalahan mestilah direkodkan ke dalam buku “DISIPLIN” yang disimpan di pejabat.
Rekod ini akan dirujuk ketika menyediakan sijil berhenti dan surat akuan pelajar.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

DISIPLIN
1. Guru-guru kelas serta guru-guru mata pelajaran hendaklah merekod semua kesalahan murid
dalam buku persediaan mengajar di ruangan catatan. Rekod ini adalah penting dalam hal
disiplin.
2. Sebagai panduan, aspek-aspek disiplin yang patut dikawal oleh semua guru adalah seperti
berikut :
a. Kurang sopan, melawan guru / mencabar guru
b. Mencuri, menipu atau bercakap bohong
c. Mengugut, melawan atau memukul pengawas atau murid lain
d. Memeras ugut murid lain melibatkan wang atau harta benda bernilai dan lain-lain
seumpamanya
e. Menipu tandatangan dan yang seumpamanya
f. Menganggotai kumpulan haram atau kongsi gelap
g. Meniru dalam perperiksaan (kecurangan akademik)
h. Keluar dari bilik kelas di waktu belajar dan merayau-rayau dalam kawasan sekolah tanpa
tujuan
i. Kelakuan tidak sopan semasa perhimpunan
j. Pergerakan murid dari kelas ke makmal, padang permainan, bilik sumber dan lain-Lain.
k. Tabiat kebersihan diri, kebersihan sekolah dan kelas
l. Merosakkan harta benda sekolah
m. Membuat bising dalam kelas dan mengganggu pembelajaran kelas lain
n. Bergaduh dan bertumbuk
o. Berambut panjang
p. Pakaian yang tidak kemas
q. Berjudi
r. Terlibat dengan dadah
s. Menghisap rokok
t. Ponteng dan lewat datang sekolah
u. Membuat kenyataan akhbar dan sebagainya tanpa kebenaran
v. Sila rujuk buku peraturan sekolah
3. Bagi mewujudkan disiplin sekolah yang baik supaya proses pengajaran dan pembelajaran dan
proses sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan berkesan serta tidak terkeluar dari garis
panduan yang telah ada, sila rujuk peraturan atau Pekeliling-pekeliling yang berikut :-
a. School (General) Regulations 1951
b. Assited School Institution (Management) Rules 1969
c. Education Institution (Exemption Orders) 1959
d. School (Course of Studies) Regulations 1959
e. School Curriculum 1969
f. Education (School Decipline) Regulations 1959
g. School (Tour) Regulations 1958
h. School (Magazines) Regulations 1968
i. School (Societies) Regulations 1968
j. Education Institutions (Instruments of Managements Government) Rule 1963
k. Parent – Teacher Associations Rules 1973
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

SENARAI TUGAS GURU


1. Semua guru yang mengajar akan diberikan dan disediakan Senarai Tugas sebagai panduan
untuk mempertingkatkan prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid. Seterusnya
menyediakan khidmat Bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan Negara tercapai.

PERHUBUNGAN SESAMA GURU


1. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik dan sihat sesama
guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata serta mewujudkan perasaan kekitaan.

2. Guru TIDAK dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan, fahaman, pendapat,


kepercayaan kepada guru, pelajar atau staf sokongan sekolah yang lain.

3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial,
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

BILIK GURU
1. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggunjawab SEMUA guru. Ini termasuk
keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

2. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah
dianggap sebagai ‘non teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru hendaklah
menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran
dan pembelajaran sahaja.

3. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggunjawab memastikan suasana
yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

PERJAWATAN DAN PENGAJARAN


1. Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh
berurusan dengan Pembantu Tadbir atau Guru Besar.

2. Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Guru
Panitia, Penolong Kanan, atau Guru Besar.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

BUKU REKOD MENGAJAR


1. Sila rujuk Pekeliling Kementerian Pelajaran 256 yang terdapat di dalam buku rekod mengajar.

2. Buku ini mestilah dikemaskinikan dan sentiasa berada dengan guru ketika mengajar. Guru
hendaklah mengikuti perancangan yang telah dibuat bagi waktu yang tertentu.

3. Buku rekod mengajar ini akan diperiksa pada bila-bila masa oleh Guru Besar, Nazir Sekolah,
Pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pegawai
Pelajaran Daerah.

4. Buku Rekod Mengajar hendaklah ditulis Rancangan harian/ mingguan tiap-tiap minggu dan
rekod pengajaran harian pada tiap-tiap hari.

5. Perkara-perkara berikut mestilah disempurnakan dengan baik di dalam Buku Rekod Mengajar:

a. Takwim Sekolah

b. Senarai Buku Teks

c. Daftar barang-barang atau perabot kelas

d. Jadual waktu kelas dan persendirian guru

e. Sukatan pelajaran

f. Rancangan Pelajaran

g. Rekod Kerja Mingguan

h. Rekod Pentaksiran kemajuan murid

i. Semua markah tugasan, ujian dan peperiksaan hendaklah direkodkan

j. Butir-butir mengenai diri murid dan ibu bapa/penjaga murid

k. Butir-butir mengenai kutipan wang

l. Soalan-soalan Latihan dan Pentaksiran

6. Buku Rekod Mengajar dihantar ke pejabat Guru Besar pada tiap-tiap hari Jumaat atau selewat-
lewatnya pada hari pagi Isnin tiap-tiap minggu untuk disemak atau diperiksa.

7. Cara menulis Rekod Mengajar adalah seperti berikut :

a. Rekod harian bagi satu-satu matapelajaran yang diajar hendaklah mencatat kelas, waktu
dan subjek, tajuk pelajaran dan muka surat buku teks yang digunakan, objektif, kemahiran,
aktiviti dan nilai murni.

b. Penerangan lanjutan mengenai Buku Rekod Mengajar akan diberikan dalam Mesyuarat AJK
Kurikulum Sekolah dan mesyuarat-mesyuarat panitia matapelajaran.

8. Buku Persediaan Mengajar ini hendaklah diberikan pada mana-mana pegawai yang hendak
menyelia dan mencerap sebelum P&P bermula. Buku Persediaan Mengajar merupakan satu
dokumen rasmi yang penting. Buku ini akan dirujuk semasa penilaian prestasi guru dibuat.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

TUGAS-TUGAS
1. Semua guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan tugas-
tugas khas dan penglibatan dalam pelbagai AJK sekolah. Mereka mesti melaksanakan tugas-
tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

2. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas atau arahan, misalnya menghadiri
mesyuarat, pergi ke pejabat pelajaran atau ke sekolah lain, guru hendaklah mengambil
tindakan sendiri. Guru yang diamanahkan / ditugaskan TIDAK boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa kebenaran dan pengetahuan Guru Besar.

3. Tugas/Kerja ganti (relief work) hendaklah dibuat bagi guru-guru yang tidak hadir kerana sebab-
sebab kesihatan.

4. Tugas/Kerja ganti rasmi dibuat bagi guru-guru yang perlu menghadiri mesyuarat-
mesyuarat/kursus bagi pihak sekolah atau menjalankan tugas-tugas rasmi yang diarahkan atau
yang mendapat kebenaran dari Jabatan Pelajaran Selangor atau Kementerian Pelajaran
Malaysia seperti yang diwajibkan dalam PERINTAH AM dan Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan.

5. Tugas/Kerja guru ganti adalah RASMI, guru yang diarahkan untuk jalankan tugas ganti adalah
WAJIB dilaksanakan.

JADUAL WAKTU

1. Guru Kelas hendaklah menyediakan SATU salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas
sendiri.

2. Guru TIDAK dibenarkan mengubah atau meminda jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran Guru Besar dan Penolong Kanan.

KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH


1. Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta
benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau
tidak hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah.

2. Ketua Panitia/Guru Kanan hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai


penggunaan alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel, pusat sumber atau
perpustakaan.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

KEHADIRAN MURID
1. Jika seorang murid tidak hadir ke sekolah selama 3 hari berturut-turut atau 3 hari dalam satu
minggu atau selalu tidak hadir, guru kelas hendaklah memberitahu ibubapa atau penjaga
dengan kadar segera. Surat/Borang untuk perkara tersebut boleh didapati dari pejabat sekolah.

2. Jika tidak ada jawapan daripada ibubapa,/penjaga, guru kelas dikehendaki mengemukakan
satu peringatan. Jika masih tidak ada jawapan, tindakan untuk memberhentikan murid dari
sekolah hendaklah diambil. Ibubapa / Penjaga boleh diberi 14 hari berjumpa dengan Guru
Besar.

BUKU KEDATANGAN MURID


1. Sila lihat arahan dan peraturan yang terdapat pada Buku Kedatangan murid yang dibekalkan.

2. Buku Pendaftaran mestilah dikemaskinikan. Segala butir yang diperlukan hendaklah ditulis rapi,
jelas, bersih dan boleh dibaca. Sila gunakan dakwat biru.

3. Penyata bulanan bagi setiap kelas hendaklah diisi pada akhir setiap bulan, borang penyata
bulanan dihantar pada Pembantu Tadbir Sekolah sebelum 2hb berikut.

4. Buku Kedatangan ini adalah dokumen rasmi yang perlu disimpan di pejabat sekolah. Buku ini
tidak boleh dibawa balik atau dibawa keluar dari kawasan sekolah.

5. Buku Kedatangan murid hanya boleh diambil oleh guru kelas pada waktu pertama dan mestilah
dipulangkan balik ke pejabat sekolah sebelum jam 9.00 pagi.

6. Buku Kehadiran murid akan diperiksa oleh guru yang ditugaskan atau guru besar pada minggu
pertama setiap bulan atau pada bila-bila masa yang difikirkan perlu.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

MENGISI DAN MENANDA BUKU KEDATANGAN


1. Semua ruangan di dalam Buku Kedatangan mestilah dipenuhkan dengan cermat dan betul.
Tulisan mestilah kemas, jelas, boleh dibaca dan menggunakan dakwat.

2. Bilangan sekolah (murid) mestilah diisi pada tiap-tiap bulan. Butir-butir ini boleh didapati dari
buku pendaftaran besar sekolah.

3. Nama penuh murid mestilah ditulis mengikut abjad. Murid yang masuk tanpa kebenaran atau
surat pengesahan dari pejabat Guru Besar tidak boleh dimasukkan ke dalam buku pendaftaran
tersebut.

4. Tandakan dengan (L) untuk lelaki dan (P) untuk perempuan dalam ruangan jantina setiap
bulan.

5. Kedatangan hendaklah ditanda pada setiap hari persekolahan dan mestilah ditutup satu jam
selepas sekolah bermula. Buku kedatangan mestilah dihantar ke pejabat sebelum jam 9.00 pagi
bagi sesi pagi dan jam 3.00 petang bagi sesi petang.

6. Murid yang hadir ditanda dengan garis ( I ): tidak hadir ditanda (O) . Jika ada murid yang
datang lambat ditulis huruf (L) di dalam (O) dan dikira sebagai hadir.

7. Bagi pelajar yang tidak hadir catatkan (P) untuk ponteng dan (S) untuk sakit (K) untuk tidak hadir
dengan kebenaran dalam (O).

8. Hari kelepasan untuk cuti umum hendaklah ditanda dengan perkataan melintangi ruang hari
yang berkenaan. Contohnya “Cuti Hari Kebangsaan” dan sebagainya.

9. Tandakan Buku kedatangan dengan dakwat hitam. Jangan sekali-kali gunakan pensil kemudian
diikuti dengan dakwat di atasnya.

10. Jika berlaku sebarang kesalahan atau kesilapan ketika menulis, jangan padamkan sebarang
getah pemadam atau liquid paper . Tetapi hendaklah dipotong kesalahan itu dan ditulis
dengan yang betul disebelahnya dan turunkan tandatangan ringkas guru.

11. Jika terdapat sebarang masalah mengenai Buku Kedatangan sila rujuk ke pejabat untuk
mendapatkan penjelasan.

12. Tidak dibenarkan menggunakan „Liquid Paper‟ di dalam Buku Kedatangan.

13. Setiap surat yang dihantar kepada ibubapa hendaklah dicatatkan tarikhnya. Salinan surat
tersebut diserahkan untuk fail pejabat.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

JADUAL KEDATANGAN PELAJAR


1. Setiap guru kelas diberi sebuah buku kedatangan pelajar. Guru kelas bertanggungjawab
memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan tercetak di bahagian dalam kulit hadapan.

2. Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada SETIAP
hari oleh guru kelas pada waktu PERTAMA. Sekiranya guru darjah tidak hadir, Guru Pembantu
kelas bertanggungjawab menandanya.

3. Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu minggu, ibu
bapa atau penjaga hendaklah dihubungi secara bertulis.

4. Analisis pada jadual kedatangan mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh
Penolong Kanan HEM.

KEBERSIHAN
1. Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah, Jadual giliran bertugas pelajar
hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan membersihkan kelas hendaklah digunakan
dengan rapi dan disimpan dengan selamat.

2. Guru Kanan/Guru Sumber dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas seperti bilik
kaunseling, bengkel serta makmal bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut.

3. Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab SEMUA guru, staf dan pelajar.

SURAT-MENYURAT
1. Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak
berkenaan.

2. Surat yang diterima oleh sekolah akan diedarkan kepada guru untuk diambil tindakan. Guru
berkenaan hendaklah mengambil tindakan SEGERA terhadap surat-surat tersebut.

PELAWAT-PELAWAT

1. Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar/Penolong Kanan terlebih dahulu.
Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali
dengan kebenaran Guru Besar atau wakilnya.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

KEGIATAN KOKURIKULUM
1. Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah
dijalankan dengan cekap dan teratur seperti yang telah dirancangkan.

PERHIMPUNAN SEKOLAH
1. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa dan hari yang
ditetapkan. Setiap guru akan diberi giliran untuk menjadi Pengacara Majlis Perhimpunan Harian
atau Pehimpunan Rasmi.

2. Guru yang bertugas hendaklah membuat persediaan awal sebelum perhimpunan diadakan
pada setiap minggu.

3. Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Ibu Pertiwiku, Lagu
Sekolah dan Bacaan Ikrar Rukun Negara.

MESYUARAT GURU
1. Dari masa ke masa Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru, kedatangan semua guru ke
mesyuarat adalah diwajibkan.

2. Guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Kanan atau Ketua
Panitia.

TANDA NAMA
1. Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah
atau di luar sekolah.

BUKU STOK/INVENTORI
1. Buku stok / Inventori akan digunakan dan semua guru dikehendaki merekod alat-alat dan
inventori yang dibekal atau diberikan untuk kegunaan P&P.

2. Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan.

3. Guru hendaklah bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkan


kembali dengan segera serta berkeadaan baik.

4. Jika rosak hendaklah dilapor dengan serta merta.

5. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Guru Besar / Penolong Kanan.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

ARAHAN DAN PEKELILING

1. Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah DIBACA dengan teliti dan
dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

2. Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail khas.

3. Pekeliling-pekeliling dari Kementerian, Jabatan atau PPG/PPDK hendaklah dibaca difahami dan
ditandatangani.

TELEFON/FAKS

1. Penggunaan telefon / faks hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan buku penggunaan telefon disediakan untuk
mencatat nombor panggilan telefon dan tujuan telefon.

PIBG DAN MAJLIS SEKOLAH

1. Semua guru secara automatik menjadi ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah.

2. Jumlah sumbangan (jika ada) adalah tertakluk kepada keputusan mesyuarat dan perlu dibayar oleh guru.

3. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.

LARANGAN MEROKOK
1. Kawasan sekolah telah diwartakan sebagai ‘Kawasan Larangan Merokok’.

2. Semua guru, staf, ibu bapa dan pelawat hendaklah mematuhi arahan tersebut pada setiap masa semasa
berada di kawasan sekolah.

GURU PENGGANTI (SIT-IN)

1. Jika terdapat guru tidak hadir kerana sakit, berkursus, pemeriksaan skrip UPSR atau sebab-sebab lain yang
tidak dapat dielakkan maka Jadual Guru Pengganti akan diatur oleh Penolong Kanan 1/JK Jadual Waktu.

2. Guru yang tidak mengajar (non teaching period) akan diminta untuk melaksanakan tugas sebagai guru
pengganti.

3. Guru pengganti diminta untuk mengajar dan membimbing murid-murid di dalam kelas tersebut.
PANDUAN AM STAF SEKOLAH

MENGHUKUM/ MENDENDA MURID


1. Semua guru harus mengambil sikap dan tindakan berhati-hati apabila menghukum atau
mendenda murid supaya tidak bertentangan dengan etika profesion perguruan.

2. Menghukum/mendenda murid dalam bentuk fizikal atau mental seperti merotan atau memukul
dengan benda keras, menghantuk kepala murid, menarik atau mencubit cuping telinga,
melontar dengan penggosok, mencubit sehingga lebam, biru atau berdarah, berdiri di bawah
panas matahari, berlari keliling padang dan perbuatan lain yang boleh menjejaskan kesihatan
mental dan fizikal murid adalah DILARANG.

3. Guru harus mengelak, perbuatan memaki hamun, mengejek, memperkecil keupayaan dan
kebolehan murid semasa proses P&P dijalankan.

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)


1. Semua guru digalakkan untuk memperlengkapkan diri dengan ilmu demi kelangsungan
pendidikan berkualiti. Namun demikian peranan sebagai pembentuk insan dan penjana ilmu di
sekolah WAJIB diutamakan.

2. Segala tugasan, aktiviti dan mentelaah nota-nota yang berkaitan dengan PJJ TIDAK DIBENARKAN
berlangsung di sekolah atau di dalam kelas semasa proses P&P.

HAL-HAL LAIN
1. Semua guru digalakkan untuk membantu melaksana segala aktiviti dan projek pengurusan
sekolah dari semasa ke semasa demi kebaikan bersama.

2. Sentiasa memberi khidmat professional yang bermutu terhadap objektif dan matlamat
pendidikan.

Sumber Rujukan:

Buku Panduan Tugas Staf Sekolah Rendah.


SURAT AKUAN PENERIMAAN

AKUAN PENERIMAAN MAKLUMAT DAN ARAHAN

Saya __________________________________ *guru / Penolong Kanan / Guru Besar


Sekolah Kebangsaan Sentosa, Sibu mengaku bahawa saya telah menerima
maklumat dan arahan tentang pentadbiran dan pengurusan sekolah
daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sentosa, Sibu pada __________________
dan memahami segala maklumat yang disampaikan dan dinyatakan di dalam
Buku Panduan Pengurusan Sekolah serta akan mematuhi segala arahan yang
diberikan.

Saya juga berjanji akan berusaha dengn sepenuh-penuhnya menunaikan


tanggungjawab saya dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan
mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial serta sentiasa
mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

Tandatangan : ………………………………………….

Jawatan : ………………………………………….

Tarikh : ………………………………………….

Disahkan oleh : ………………………………………….


(Tandatangan)

Nama Dengan HURUF BESAR : ………………………………………….

Jawatan : ………………………………………….

Tarikh : ………………………………………….

Cop Sekolah

(Sila potong yang tidak berkenaan)


BIDANG TUGAS
STAF SOKONGAN SEKOLAH

KETUA PEMBANTU TADBIR N22


BERTANGGUNGJAWAB KEPADA :GURU BESAR

BIDANG TUGAS
 Membantu Guru Besar mengurus Hal Ehwal Kewangan / Akaun Sekolah.

 Membantu Guru Besar mengurus hal-hal Perkhidmatan Perjawatan.

 Membantu Guru Besar mengurus hal Pentadbiran Sekolah.

 Menyelia semua staf sokongan sekolah termasuk Pembantu Pengurusan Murid (PPM) kecuali
sekolah yang ada Pembantu Makmal Gred C22 dan Penyelia Asrama N22).

 Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

PEMBANTU TADBIR N19 (BAHAGIAN KEWANGAN)

BIDANG TUGAS
Menyediakan :

 Tuntutan gaji dan elaun

 Biasiswa dan bantuan kerajaan

 Tuntutan elaun lebih masa pekerja.

 Tuntutan bantuan perkapita.

 Pembayaran bil-bil.

Mengemaskini :

 Buku Tunai - Akaun Kerajaan

 Akaun SUWA

 Akaun Asrama (jika terlibat)

Mengurus :

Cek-cek.

 Bayaran Tambahan dan Kira-kira yuran khas pelajar serta menyimpan slip bank.

 Pesanan barang-barang keperluan pejabat.

 Stok pejabat.

 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Penolong Kanan dari semasa ke
semasa.
BIDANG TUGAS
STAF SOKONGAN SEKOLAH

PEMBANTU TADBIR N22 (BAHAGIAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN)

SENARAI TUGAS

Mengurus :

 Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP), Bantuan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain.

 Pertukaran murid.

 Pertukaran guru dan staf sokongan

 Pengesahan jawatan, pencen, peperiksaan am kerajaan dan kursus induksi.

 Surat-surat dan rekod cuti guru/staf sokongan.

 Buku Biru/Permit mengajar guru.

 Data murid, guru dan staf sokongan.

 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan dari masa ke
masa.

 Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau yang diarahkan oleh Guru Besar
dan Penolong-Penolong Kanan dari semasa ke semasa.

 Membantu pegawai Ketua Pembantu Tadbir sekolah dalam menyediakan perkara di atas.

 Menjaga serta menjamin keselamatan penggunaan perkakasan computer dan mesin taip serta
lain-lain alatan pejabat dalam keadaan baik dan selamat.

 Menjaga stok dan mengemaskinikan stok, alat-alat taip seperti stensil, kertas taip dan sebagainya
serta mengamalkan jimat cermat.

 Menaip Borang Perubahan Gaji.

 Menaip Baucer.

 Menaip Penyata Bulanan.

 Menaip minit-minit mesyuarat hal-hal pengurusan guru.

 Menaip Surat Berhenti Sekolah dan Surat Akuan.

 Menaip tuntutan perjalanan.

 Menjalankan semua kerja yang diarahkan oleh Guru Besar atau wakilnya dari semasa ke semasa
BIDANG TUGAS
STAF SOKONGAN SEKOLAH

PEMBANTU OPERASI PEJABAT


SENARAI TUGAS
 Mengurus pengambilan surat-surat di PPD dan surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau
yang diarahkan oleh Guru Besar dan Penolong-penolong Kanan.
 Mengurus Kad Perakam Waktu Kehadiran Guru/Staf Sokongan.
 Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat.
 Membantu Pembantu Tadbir dalam urusan bank seperti membayar bil dan lain-lain.
 Mengambil dan meminitkan surat.
 Memasukkan surat-surat ke dalam fail dan mengedarkannya kepada guru/staf sokongan yang
berkenaan.
 Mengepos dan mengambil surat.
 Merekod dan mengawal semua stok masuk dan keluar peralatan pejabat.
 Mengemaskini sistem fail.
 Mengemas bilik Guru Besar dan bilik cetak.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.SA

PEMBERSIH KAWASAN SEKOLAH


SENARAI TUGAS
 Membersihkan kawasan sekolah :
 Membersihkan rumput yang dipotong dan membuangnya di tempat buangan sampah.
 Menyapu sampah di kaki lima bangunan dan kawasan yang tidak berumput.
 Membersihkan tandas, longkang dan stor.
 Menjaga dan menyelenggara peralatan-peralatan kerja seperti cangkul, penyodok dan
sebagainya.
 Memastikan stok peralatan PRA sentiasa lengkap dan cukup.
 Menanam dan menjaga pokok-pokok bunga/pokok serta membuang rumput dipasu.
 Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program-program upacara rasmi sekolah.
 Membaikpulih peralatan sekolah/perabot sekolah yang rosak.
 Memastikan peralatan sekolah, perabot tidak terbiar di merata tempat.
 Melaporkan kepada Guru Besar tentang kerosakan tandas, paip dan lain-lain untuk tindakan.
 Menggantikan tugas jaga sewaktu jaga bercuti.
 Memadam segala grafiti/conteng pada dinding bangunan sekolah.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar atau Penolong Kanan.
BIDANG TUGAS
STAF SOKONGAN SEKOLAH

JAGA SEKOLAH
SENARAI TUGAS

 Melaporkan diri ke sekolah sekurang-kurangnya sepuluh minit sebelum waktu bertugas seperti
dijadualkan dan sentiasa berada di kawasan sekolah semasa bertugas.

 Menandatangani buku kedatangan sebaik sahaja sampai di sekolah dan sebelum pulang serta
meminta pengesahan daripada seorang lain.

 Membuat rondaan di dalam kawasan sekolah dari masa ke masa dan mengunci jam jaga jika
ada.

 Membuat laporan mengenai keadaan sekolah seperti diperlukan dan menghubungi Guru
Besar/polis dengan segera jika berlaku kecurian atau kecemasan.

 Memastikan semua bilik darjah dan bilk-bilik lain dikunci selepas waktu sekolah dan dibuka pada
hari sekolah sebelum meninggalkan kawasan sekolah setelah bertugas.

 Memastikan semua pintu dikunci selepas waktu sekolah dan pada masa cuti am/cuti sekolah.

 Membuka pintu pagar sebelum pulang pada hari sekolah.

 Memastikan semua kunci sekolah disimpan dengan kemas dan selamat. Kehilangan kunci
hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar.

 Memadam semua lampu sebelum meninggalkan kawasan sekolah selepas bertugas.

 Memastikan tiada orang luar dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah kecuali dengan
kebenaran khas dan Guru Besar.

 Mengawas muri/murid jemputaan yang mengadakan aktiviti-aktiviti ku-kurikulum di luar waktu


persekolahan.

 Melaporkan dengan segera segala kes kecemasan seperti kebakaran, kecurian dan
kemalangan kepada Bomba/Polis/Hospital dan melaporkan kepada Guru Besar.

 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/wakilnya dari semasa ke semasa.
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA CASSANDRA ANAK TIBONG
AHLI 1. ZURIYAH BINTI JEMI
2. BUHARI BIN HASSAN
3. ARZIBAH BINTI AMIR
4. LEE KOK MING
5. ZAKIAH BINTI SHARAN
6. MOHAYA BINTI SAHNI
7. NOOR AFIZA BINTI AZMI

JAWATANKUASA PEJABAT DAN PENTADBIRAN


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
ZURIYAH BINTI JEMI
BUHARI BIN HASSAN
ARZIBAH BINTI AMIR
SETIAUSAHA ROSMAWATY BINTI SATEM
PEMBANTU TADBIR 1. LINDA ANAK JABU
2. MERIAH BINTI REDUAN
JURU TEKNIK KOMPUTER MOHAMMAD REZDUAN BIN ZAINI
PEMBANTU OPERASI 1. AWG KOK AHMAD KAMALUDIN PUTRA BIN AWANG ISMAIL
2. LUBANG ANAK TUAN
PEMBANTU PENGURUSAN 1. NORSANI BINTI RAMBLI
MURID
2. SURIA BINTI BUSRA
3. SHARIFAH SHIRLEYANTI BINTI WAN BUJANG
4. MARYA BINTI ROBEL
5. MASNAH BINTI ISMAIL
6. JAGQUELINE TEMAI ANAK UNJI
7. KETY ANAK ADRIAN
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA ROSMAWATY BINTI SATEM
P. SETIAUSAHA MERIAH BINTI REDUAN
AHLI 1. NUR ATHIRAH ABDULLAH
2. AZIZAH ELLY DELIANA BINTI ZULKEFLEY
3. NURHIDAYATI BINTI ORMIL
4. NADHIRAH BEGUM BINTI SAHUL HAMID

JAWATANKUASA PEROLEHAN/ASET/HAPUSKIRA SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA MERDONNA ANAK AGAM(GURU ASET)
PEGAWAI PEMERIKSA MARILYN ANAK ANDREW INTAI
AHLI 1. ZULKARNAI BIN ZAHARI
2. JEMRY BIN NAWI
3. NUR ADIBAH BINTI KAPLI
4. MOHAMMAD REZDUAN BIN ZAINI
5. ROSMAWATY BINTI SATEM

JAWATANKUASA SKPMg2
PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
ZURIYAH BINTI JEMI
BUHARI BIN HASSAN
ARZIBAH BINTI AMIR
SETIAUSAHA FATIN SHAFFAWATI BINTI AG GHANI
P. SETIAUSAHA RAHAYU KARTINI BINTI DRAHMAN
AHLI 1. CHENG TECK WEE
2. LEE KOK MING
3. ZAKIAH BINTI SHARAN
4. MOHAYA BINTI SAHNI
5. NORAZLINA BINTI AHMAD
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA LDP/SPL/PAT
PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA SUZZIE BINTI IBRAHIM
AUDIT DALAMAM 1. ANITA BINTI BAHANI
2. WINNIE LINA ANAK ROBINSON
3. EVELYN ANAK UNYANG
4. JACLYN MENG
5. LEE KOK MING

JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
PEGAWAI PEMERIKSA LEE KOK MING
AHLI 1. ZURIYAH BINTI JEMI
2. BUHARI BIN HASSAN
3. ARZIBAH BINTI HJ AMIR
4. SEMUA KETUA PANITIA

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT / DATA SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA MUHAMMAD AFNAN BIN MOHD MUHYUDDIN
AHLI 1. DAYANG SRIWATI BINTI SAHARI
2. RAJES PISOON ABDULLAH
3. ENDIE ANAK BUDIT
4. SAMUEL ANAK ALBERT TEGAP
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA PIBG (GURU)


PENASIHAT YDP ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
NYDP MOHAMAD FAIZAL BIN SEMION
SETIAUSAHA SITI NORDIANA BINTI YUSUP
NAIB SETIUSAHA HAMIDAH BINTI HAMDAN
BENDAHARI MERIAH BINTI REDUAN
AHLI 1. NYULANG ANAK LASSA
2. JEMRY BIN NAWI
3. BUHARI BIN HASSAN
4. ZURIYAH BINTI JEMI

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH & PEMANTAUAN KAWALAN KESELAMATAN


PEMBERSIHAN KAWASAN
PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA BUHARI BIN HASSAN
P. SETIAUSAHA ZURIYAH BINTI JEMI
AHLI 1. LAU CHONG LING
2. YASUF BIN ALI
3. RAJES PISOON ABDULLAH
4. ZULKARNAI BIN ZAHARI
5. JEMRY BIN NAWI
6. PENGAWAL KESELAMATAN
7. PEKERJA KEBERSIHAN

JAWATANKUASA BILIK GURU DAN KEBAJIKAN


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA REGINA NAGI AK ENTILI
AHLI 1. AINUN JARIAH BINTI PAUJAH @ ISMAIL
2. NURUL ATHIRAH BINTI NAWI
3. MARIAM ANAK SILANG
4. NGAWAN ANAK BERANGAN
5. WINNIE LINA ANAK ROBINSON LANCHAP
JAWATANKUASA SEKOLAH
BILIK-BILIK KHAS
BILIK MESYUARAT DAN BILIK PENTAKSIRAN
PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
P. SETIAUSAHA HAMIMAH BINTI ABU SEMAN
AHLI 1. MARIAM ANAK SILANG
2. NURAISHAH BINTI SHAHFRI
3. NORMAH BINTI SEDEK
4. SITI NORFADZIELLA BINTI SARAKAWI
5. NUR ASILAH BINTI ABDULLAH

TANDAS GURU DAN MURID


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
P. SETIAUSAHA REGINA NAGI ANAK ENTILI
AHLI 1. TAN RONG HUNG
2. NYULANG ANAK LASSA
3. FIONA ENTRIE
4. PEKERJA KEBERSIHAN

JAWATANKUASA KEUTUHAN DAN TADBIR URUS


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
SETIAUSAHA NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
P. SETIAUSAHA ZURIYAH BINTI JEMI
AHLI 1. BUHARI BIN HASSAN
2. ARZIBAH BINTI AMIR
3. LEE KOK MING
4. ZAKIAH BINTI SHARAN
5. MOHAYA BINTI SAHNI
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA BENCANA PERINGKAT SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA BUHARI BIN HASSAN
AHLI 1. ZURIYAH BINTI JEMI
2. ARZIBAH BINTI AMIR
3. KEE JING JING
4. RAHAYU KARTINI BINTI DRAHMAN
5. MARTINI BINTI APIN

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA LEE KOK MING
AHLI 1. CASSANDRA ANAK TIBONG
2. MOHAYA BINTI SAHNI
3. SAMUEL ALBERT TEGAP
4. NOORMALA BINTI RAMLI
5. ZAKIAH BINTI SHARAN

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA LEE KOK MING
P. SETIAUSAHA CASSANDRA ANAK TIBONG
AHLI 1. HAMIMAH BINTI ABU SEMAN (PBD)
2. AMYLIA BINTI ABDUL LATIFF (E-PELAPORAN)
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA AZIZAH ELLY DELIANA BINTI ZULKEFLEY
AHLI 1. WINNIE LINA ANAK ROBINSON
2. NADHIRAH BEGUM BINTI SAHUL HAMID
3. FATIN SHAFFAWATI BINTI AB GHANI
4. FARIZAH BINTI ABDUL LATIFF
5. SITI NORDIANA BINTI YUSUP
6. ABDIL ZAKIAH BINTI SIAPAT

JAWATANKUASA PROGRAM KHAS/KECEMERLANGAN AKADEMIK


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA MARTINI BINTI APIN
AHLI 1. NYULANG ANAK LASSA
2. ZAKIAH BINTI SHARAN
3. NUR ATHIRAH ABDULLAH
4. CHENG TECK WEE
5. NOORBAIZURA BINTI SARAKAWI

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA CASSANDRA ANAK TIBONG(KETUA)
DORA EDWIN BAKRI
SUZZIE BINTI IBRAHIM
ENDIE ANAK BUDIT
AHLI 1. LOH CHII LING
2. SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
3. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
JAWATANKUASA SEKOLAH

JAWATANKUASA ICT SEKOLAH


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA CHENG TECK WEE (PENYELARAS BESTARI)
AHLI 1. MUHAMMAD AFNAN (GURU DATA)
2. MOHAMMAD REZDUAN BIN ZAINI (TECHNICIAN)

JAWATANKUASA PAK 21, PLC & HIP


PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA DORNIE ANAK AGUSTINE
AHLI 1. KONG MEE YUEN
2. JACLYN ANAK MENG

JAWATANKUASA PBPPP
PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA ZURIYAH BINTI JEMI
AHLI 1. BUHARI BIN HASSAN
2. ARZIBAH BINTI AMIR
URUSETIA MERIAH BINTI REDUAN

JAWATANKUASA PLaN
PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
SETIAUSAHA NUR ATHIRAH ABDULLAH
AHLI 1. MARIAM ANAK SILANG
2. NURUL ATHIRAH NAWI ABDULLAH
3. DORNIE ANAK AUGUSTINE
4. RAHAYU KARTINI BINTI DRAHMAN
5. ZAKIAH BINTI SHARAN
TANGGUNGJAWAB PANITIA

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4 / 1985


STRUKTUR ORGANISASI
 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang
mengajar mata pelajaran yang sama disesebuah sekolah (Sekolah-sekolah kecil yang bilangan
gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran).
 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik sebagai
ketua panitia oleh Guru Besar sekolah.
 Semua Ketua Panitia Matapelajaran adalah secara otomis menjadi Ahli-ahli Jawatankuasa
Kurikulum Sekolah . Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing di dalam
jawatankuasa tersebut dan menjadi penghubung diantara ahli panitia dengan Guru Besar.
 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaannya
dengan isu-isu dan masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia
kepada Guru Besar atau penolong kanan, samaada untuk mencapai penyelesaian atau untuk
makluman.
 Di sekolah-sekolah dimana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan, ketua panitia
masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar bagi membentangkan
masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan berhubung dengan keperluan
pengajaran dan pembelajaran.

TUJUAN PANITIA MATA PELAJARAN

 Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.


 Berikhtiar dan berusaha utnuk mendapatkan strategi-strategi pengajaran yang inovatif dan
boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan murid terhadap pembelajaran.
 Memperbaiki prestasi murid-murid dalam peperiksaan (berasaskan sekolag dan awam) dalam
matapelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi / target yang
ditujukan dalam rancangan akademik sekolah.
 Mewujudkan semangat bekerjasama diantara panitia matapelajaran dengan persatuan atau
kelab akademik.
KETUA-KETUA PANITIA

PERANAN PANITIA
 Menyediakan rancangan mengajar kedua penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan
mengajar ini diadakan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara
tingkatan/darjah di mana ada kaitan.

 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh
pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran
dan tahap kebolehan mereka.

 Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang
sesuai dengan keperluan pembelajaran dan tahap kebolehan para murid dan kegunaan
guru-guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.

 Menyelaraskan soalan-soalan ujian peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi


tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu menubuhkan bank soalan.

 Mengkaji dan menganalisakan keputusan peperiksaan murid-murid dalam tiap-tiap


peperiksaan berasaskan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan tahun danakhir tahun)
dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan
pembelajaran.

 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan


mengadakan perjumpaan –perjumpaan secara ad-hoc bila dan jika perlu.

 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak
formal) untuk memikir atan membincangkan masalah-masalah yang berhubung dengan
kaedah mengajar serta mencadangkan penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu
tersebut.

 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus
atau seminar dengan ahli-ahli.

 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalinkan


hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan
pembelajaran.

 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia


di sekolah-sekolah berhampiran atau kawasan.

 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantu dalam usaha kearah memajukan murid-
murid yang lemah dan matapelajaran-matapelajaran tertentu.

 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan
mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia mesyuarat surat menyurat dan rekod-rekod
yang berkaitan.

 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat
dan rekod-rekod berkaitan.
KETUA-KETUA PANITIA

BIL MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA

1. BAHASA MELAYU MARIAM SILANG

2. BAHASA INGGERIS DORNIE AUGUSTINE

3. MATEMATIK NURUL ATHIRAH

4. SAINS TING NGU HONG

5. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM NORHALIZA

6. PENDIDIKAN MORAL NGAWAN

7. PENDIDIKAN SENI VISUAL MARILYN ANDREW INTAI

8. PENDIDIKAN MUZIK NUR ADIBAH

9. PENDIDIKAN JASMANI /KESIHATAN LAU CHONG LING

10. SEJARAH LOH CHII LING

11. BAHASA ARAB NADIRAH BEGUM

12. BAHASA IBAN ENSINGAN UYU

13. REKA BENTUK & TEKNOLOGI DORA EDWIN BAKRI

14.

15.

16.

17.
GURU KELAS

BIL NAMA GURU KELAS KELAS

PN DAYANG SRIWATI
1. PRA PERDANA
PPM: PN NORSANI BT RAMBLI

PN NOORBAIZURA BT SARAKAWI
2. PRA WAJA
PPM: PN SURIA BT BUSRA

PN NURAISAH BT SHAHFRI
3. PRA WIRA
PPM: PN SHARIFAH SHIRLEYANTI BT WAN BUJANG

4. PN DORA EDWIN BAKRI 1 PERDANA

5. PN ENDIE AK BUDIT 1 WAJA

6. PN SUZZIE BT IBRAHIM 1 WIRA

7. PN CASSANDRA AK TIBONG 1 SATRIA

8. PN HAMIMAH BT ABU SEMAN 2 PERDANA

9. PN NURHIDAYATI BT ORMIL 2 WAJA

10. PN NORMAH BT SEDEK 2 WIRA

11. PN ABDIL ZAKIAH BINTI SIAPAT 2 SATRIA

12. PN RAHAYU KARTINI 3 PERDANA

13. PN NGAWAN 3 WAJA

14. PN MARIAM SILANG 3 WIRA

15. PN KONG MEE YUEN 3 SATRIA

16. PN NUR ADIBAH 3 JUARA


GURU KELAS

BIL NAMA GURU KELAS KELAS

17. PN ENSINGAN UYU 4 PERDANA

18. PN ANITA BT BAHANI 4 WAJA

19. PN AMYLIA 4 WIRA

20. EN SAMUEL ALBERT TEGAP 4 SATRIA

21. PN NORHALIZA 4 JUARA

22. EN MERDONNA 5 PERDANA

23. PN EVELYN UNYANG 5 WAJA

24. PN JACLYN 5 WIRA

25. PN NUR ATHIRAH 5 SATRIA

26. PN REGINA NAGI 6 PERDANA

27. PN WINNIE LINA 6 WAJA

28. PN MARILYN ANDREW INTAI 6 WIRA

29. PN. NURUL ATHIRAH 6 SATRIA

30. PN BANGIE ANAK JUMAT 6 JUARA


BIDANG TUGAS KURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM
1. Membantu GB/PK1 menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran dan
mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun

2. Membantu dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks atau buku kerja
tambahan untuk diguna oleh murid-murid berdasarkan kesesuaian dan kehendak sukatan
pelajaran.

3. Membantu menyelaraskan soalan-soalan dan permarkahan bagi semua jenis penilaian, ujian
dan peperiksaan serta membantu menubuhkan bank-bank soalan bagi semua tahap.

4. Mengkaji dan menganalisis keputusan-keputusan penilaian khususnya PKBS dan UPSR serta
memberi rumusan cara-cara mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.

5. Bekerjasama dengan lain-lain panitia dalam usaha ke arah memajukan murid yang lemah.

6. Menyelenggarakan fail-fail panitia yang berkenaan dengan semua minit mesyuarat, laporan,
suran-menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

7. Mengkaji dan menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Jabatan
atau Kementerian Pendidikan.

8. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS GURU


JAWATAN GURU MATA PELAJARAN
JAWATAN GURU KELAS
JAWATAN GURU BERTUGAS MINGGUAN
JAWATAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG TUGAS KURIKULUM

SENARAI TUGAS GURU


JAWATAN GURU MATA PELAJARAN
1. Memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan
huraian mata pelajaran yang berkenaan.
2. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu
dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir penggal
persekolahan.
3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru
Besar pada masa yang ditetapkan.
4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk
tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut
Rancangan Pelajaran yang disediakan.
5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan
memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid
kepada Guru Besar wakilnya pada masa yang dikehendaki.
6. Menjalankan Ujian Progresif dan Penggal kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan
keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.
7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan.
8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan
keputusan mesyuarat Panitia.
9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran.
10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/Bilik Khas/Bilik PPSMI/Bilik KH serta mengawasi
penggunaan peralatan.
11. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang
dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran. Menyampaikan semula maklumat
kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.
12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata
pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
13. Melaporkan kepada Ketua Panitia tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk
tindakan selanjutnya.
14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,
memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.
Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat
Sumber Sekolah.
15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.
16. Membantu menguruskan Bank Soalan.
17. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin.
18. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
BIDANG TUGAS KURIKULUM

SENARAI TUGAS GURU


JAWATAN GURU KELAS
Pengurusan dan Organisasi Kelas
Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah. AJK Kebersihan
dan AJK Keceriaan, memastikan AJK Kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam,
menyapu lantai, mengelap tingkap, mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari semasa ke
semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.
Menentukan perkara-perkara berikut DISEDIAKAN:-
I. Jadual Waktu Kelas
II. Jadual Tugas Harian
III. Perabot seperti kerusi, meja, almari dan papan hitam diinventorikan
IV. Moto Kelas atau Cogan Kata Kelas
V. Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut sampah.
VI. Menentukan kawat elektrik, kipas angin dan lampu baik dan selamat digunakan.
VII. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik
VIII. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
Jadual Kedatangan dan Buku Kerja Rumah
1. Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan
buku daftar kedatangan pelajar di pejabat.
2. Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam buku daftar kedatangan pelajar ditulis.
3. Memastikan Buku Kerja Rumah dilengkapi setiap kali memberi kerja rumah.
4. Buku diambil dan dihantar di tempat yang ditetapkan.
5. Menjamin keselamatan buku-buku tersebut.
Laporan Pelajaran, Sijil berhenti, Sijil Penghargaan dan Kad 001
1. Memastikan setiap pelajar mempunyai Buku Kemajuan dan Kad Ujian Progresif.
2. Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik dan kokurikulum dalam kad kemajuan pelajar
bagi setiap penggal.
3. Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa mengikut tarikh yang ditetapkan.
4. Mengemaskini kad 001 dari Penyelaras / Penolong Kanan HEM.
5. Menyedia dan mengisi:
6. “Mark Sheet” bagi setiap peperiksaan ,dikemaskini dan disimpan.
7. Sijil Berhenti dan sijil penghargaan dikeluarkan kepada para pelajar yang mewakili sekolah dalam pelbagai
aktiviti dan kegiatan.
Masalah Pembelajaran, Kesihatan dan Disiplin Pelajar
1. Memberikan galakan, motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik.
2. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah
3. Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.
4. Melaporkan kepada Guru Bimbingan & Kaunseling jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan
pelajar.
5. Melaporkan kepada Guru Bertugas jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan.
6. Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah yang SERIUS.
7. Melaporkan kes ponteng, pergaduhan atau kemalangan mengikut prosedur dengan;
8. Mendapatkan dan mengisi borang “Laporan Kes & Salah Laku Murid” yang dapat diperoleh dari pejabat.
9. Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa
BIDANG TUGAS KURIKULUM

SENARAI TUGAS GURU


JAWATAN GURU KELAS
Buku Teks
1. Memastikan skim pinjaman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-
buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.
2. Mengemaskinikan fail SPBT dari semasa ke semasa.
3. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang
tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT.

Kutipan Bayaran Tambahan Sekolah dan Sumbangan


1. Mengutip bayaran tambahan sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar
semua bayaran tambahan sekaligus.
2. Mengutip sumbangan tahunan PIBG.
3. Mengutip wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan.
4. Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.
5. Menyerahkan wang kutipan sumbangan PIBG kepada Bendahari PIBG.
Pendaftaran Pelajar Baru
1. Menerima kemasukan pelajar baru dari PKHEM/Penyelaras Kelas.
2. Mendaftarkan pelajar baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor
pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada Penolong Kanan HEM.
3. Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dan sekolah yang terdahulu dan
memastikan pelajar ini mendapat buku teks.
4. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada
Penolong Kanan HEM.
5. Menentukan kad kemajuan pelajar dan kad 001 dari sekolah asal disertakan.
6. Menentukan rumah sukan pelajar baru daripada Penolong Kanan KK.
7. Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.
Murid Keluar / Berpindah
1. Menentukan borang SPBT, Kad Kemajuan Pelajar dan Kad 001 dihantar ke pejabat.
2. Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar Tahun Enam.
3. Menentukan kelulusan untuk bertukar dan pindah pusat peperiksaan telah diterima.
4. Menentukan buku teks lengkap untuk dibawa ke sekolah baru
5. Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat.
Pendaftaran Sukan, Permainan dan lain-lain
1. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.
2. Memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama
mereka mengikut persatuan, kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras
Kelab / Persatuan.
3. Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum.
Guru Kaunselor dan Guru Disiplin
1. Menjalankan tugas sebagai seorang guru kaunselor.
2. Menjalankan tugas sebagai seorang guru disiplin.
BIDANG TUGAS KURIKULUM

SENARAI TUGAS GURU


JAWATAN GURU BERTUGAS HARIAN
1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan
bermula dan pulang sekurang-kurangnya 20 minit setelah sekolah berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan
kipas/tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.
3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng
pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan
munasahab; jika perlu.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ke rumah.
7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.
8. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa
pertukaran guru.
9. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
10. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda
sekolah.
11. Mencatatkan kegiatan-kegaiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform
dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan pada “PAPAN AKTIVITI”.
12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu
persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas seperti:-
a. kedatangan pelajar, guru dan staf sokongan pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit
b. lawatan-lawatan/pelawat dimaklumkan kepada Guru Besar
c. Ucapan/pengumuman-pengumuman dalam buku perkhimpunan
d. Laporan kes ditulis di dalam buku / borang khas yang disediakan oleh sekolah.
13. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan
terus kepada Guru Besar supaya tindakan segera dapat diambil.
14. Perhimpunan Harian / Perhimpunan Rasmi : PENYELARAS PERHIMPUNAN
a. Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan.
b. Memastikan bendera-bendera, pembesar suara telah disediakan.
c. Memastikan pelajar telah beratur dengan senyap dan memberi perhatian.
d. Skrip Doa, Ikrar dan Keset (CD) Lagu Kebangsaan/Kebesaran Negeri disediakan.
e. Petugas Perhimpunan (MC) dimaklumkan.
15. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
BIDANG TUGAS KURIKULUM

SENARAI TUGAS GURU


JAWATAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Meneliti, mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah berasaskan kepada perdekatan Perkembangan, Pencegahan, Pemulihan dan krisis
dalam bidang akademik, kerjaya, psikososial & kesejahteraan mental, keibubapaan dan
masalah murid.

2. Merancang melaksana dan menyediakan rancangan tahunan Bimbingan dan Kaunseling di


sekolah.

3. Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

4. Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam
bidang akademik, kerjaya, psikososial & kesejahteraan mental, keibubapaan dan kemahiran
mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk
meningkatkan potensi murid secara optimum.

5. Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling individu secara professional dan beretika.

6. Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling kelompok secara professional dan beretika.

7. Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid dan individu-individu yang


berkaitan dengan kes.

8. Merancang, menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya.

9. Merancang, melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk
program pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol, bimbingan/kaunseling
HIV/AIDS dan disiplin murid.

10. Merancang, melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan
rujukan, berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

11. Merancang, melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa,
guru, kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam
proses pendidikan dan perkembangan murid.

12. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Program
Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan
Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa Penepatan (Kemasukan) murid di sekolah.

13. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah dan
mengemaskini system fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.
UNIT
HAL EHWAL MURID
SEKOLAH

PERKARA BILANGAN
KATA-KATA ALUAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURiD 1
PENGENALAN UNiT HAL EHWAL MURiD 2
ViSi DAN MiSi UNiT HAL EHWAL MURiD 3
OBJEKTiF DAN MATLAMAT UNiT HAL EHWAL MURiD 4
PiAGAM PELANGGAN UNiT HAL EHWAL MURiD 5
DASAR PELAKSANAAN UNiT HAL EHWAL MURiD 6
JAWATANKUASA INDUK UNiT HAL EHWAL MURiD 7
JAWATANKUASA-JAWATANKUASA UNiT HAL EHWAL MURiD 8
BiDANG TUGAS UNiT HAL EHWAL MURiD 9
KATA-KATA ALUAN
GURU PENOLONG KANAN HEM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia
serta izinNya, julung-julung kalinya Buku Pengurusan
Sekolah bagi sesi 2022/23 dapat dihasilkan.
Kandungannya yang disusun rapi akan dapat
memberikan panduan kepada guru dan staf sekolah ini
untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan
baik dan berkesan.

Selama ini usaha gigih yang dijalankan oleh warga sekolah telah berjaya
meletakkan sekolah ini sebagai salah sebuah sekolah cemerlang di negeri Sarawak.
Tahniah dan syabas kepada semua Penolong Kanan, guru, staf, murid, PIBG dan ibu bapa
yang memberikan sumbangan ke arah kecemerlangan sekolah.
Selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025, warga sekolah
perlu berkerja sebagai satu pasukan dan memberikan komitmen terbaik untuk memenuhi
matlamat yang ditetapkan agar segala usaha yang membuahkan kejayaan dan
kecemerlangan memberi satu kepuasan kerja dalam profesion yang kita ceburi ini.
Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam menghasilkan Buku
Pengurusan ini. Marilah kita memohon petunjuk daripada Allah SWT, mudah-mudahan
segala usaha murni yang kita lakukan ini diberkati serta mendapat kejayaan dan
keredaanNya jua.
Akhir kata kepada semua guru dan staf selamat bertugas dan teruskan usaha gigih
kita agar sekolah kita terus cemerlang dalam pelbagai bidang serta menjadi kebanggaan
kita bersama.
Sekian, Wassalam.

Saya yang menjalankan amanah,

..............................................………............
(ZURIYAH BINTI JEMI )
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA, SIBU
PENGENALAN
UNIT HAL EHWAL MURID

Unit Hal Ehwal Murid, Sekolah Kebangsaan Sentosa , Sibu

adalah salah satu unit yang bertanggungjawab membantu pihak sekolah

untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh melalui

pelbagai program dan aktiviti yang akan dijalankan sama ada di dalam dan

di luar kawasan sekolah.Hal ini bertujuan untuk memberi sebanyak

mungkin pendedahan dan pengalaman kepada setiap pelajar. Keseronokan

pelajar datang dan berada di sekolah mempamerkan iklim sekolah yang

harmoni dan kondusif. Situasi ini terhasil daripada hubungan yang baik

antara warga sekolah yang terdiri daripada berbilang kaum, berlainan

agama, budaya dan bahasa. Kesedaran individu untuk saling hormat-

menghormati dengan rasa penuh tanggungjawab dapat menyediakan

persekitaran yang selamat supaya proses pengajaran dan pembelajaran

tidak terganggu.
VISI DAN MISI
UNIT HAL EHWAL MURID

VISI UNIT HEM

Unit Hal Ehwal Murid


Sekolah Kebangsaan Sentosa, Sibu
beriltizam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada
warga sekolah dan memastikan budaya cemerlang terbina dalam
setiap program dan aktiviti yang dijalankan.

MISI UNIT HEM

Misi 1 Mewujudkan perkhidamatan pendaftaran murid yang


lengkap, cekap dan bersistematik.
Misi 2 Menjadikan para pelajar SK Sentosa bersahsiah tinggi,
berketrampilan diri, berdisiplin tinggi serta dibanggai oleh
semua pihak.
Misi 3 Mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif, bersih,
selamat, indah, ceria dan harmoni.
Misi 4 Mewujudkan perkhidmatan kantin sekolah yang bersih, cekap
dan mesra pelanggan.
Misi 5 Mengurangkan salah laku dalam kalangan murid.
Misi 6 Mengambil perhatian dan tindakan ke atas murid yang kurang
bernasib baik.
Misi 7 Mempertingkatkan tahap kepimpinan dan iltizam pengawas
pengawas sekolah dan ketua-ketua darjah.
OBJEKTIF DAN MATLAMAT
UNIT HAL EHWAL MURID

OBJEKTIF UNIT HEM

Objektif Unit Hal Ehwal Murid Sekolah Sentosa adalah


berteraskan kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
(PIPP) iaitu:-

Teras 1

Membina Negara bangsa


Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional

Teras 2

Membangunkan Modal Insan


Memperkasakan disiplin pelajar

MATLAMAT UNIT HEM

Menggunakan kekuatan sumber manusia secara


menyeluruh melalui budaya kerja profesional
seiring dengan penghayatan budaya ilmu,
pemuafakatan dengan komuniti dan agensi luar
kearah melahirkan warga sekolah yang cemerlang dan
berketrampilan
JAWATANKUASA INDUK
UNIT HAL EHWAL MURID

PENGERUSI
ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
ZURIYAH BINTI JEMI
PENOLONG KANAN HEM

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2


NORATESSIE ANTHONY BUHARI BIN HASSAN
PENOLONG KANAN KURIKULUM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
HAL EHWAL MURID
ZAKIAH BINTI SHARAN

UNIT
GURU GURU PENYELARAS
DISIPLIN / SSDM/PENGAWAS
BIMBINGAN DAN KAUNSELING DATA MURID
LOH CHII LING
MARTINI MUHAMMAD AFNAN
NORAZLINA

GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS


KANTIN SPBT BANTUAN BAP & KWAPM
TING NGU HONG KEE JING JING NADHIRAH

GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS


KESIHATAN / RAWATAN RMT & PSS KEBAJIKAN
FARIZAH NGO SIEW LEH NORAZUWA

GURU PENYELARAS
GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS
PENCEGAHAN JENAYAH
3K ANTI DADAH
MARILYN
DORNIE ANAK AUGUSTINE NYULANG
ENSINGAN

GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS GURU PENYELARAS


PENEMPATAN SK PENEMPATAN SMK PERHIMPUNAN
MERIAH WINNIE LINA NOORMALA
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN/SSDM/PENGAWAS

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA LOH CHII LING
AJK NORAZLINA BINTI AHMAD
RAJES PISOON ABDULLAH
ZULKARNAI BIN ZAHARI
RAHAYU KARTINI BINTI DRAHMAN
MOHAYA BINTI SAHNI

BIDANG TUGAS

LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH (GURU DISIPLIN)


 Menyediakan Buku Peraturan Sekolah dan Carta Aliran Tindakan tatatertib murid.
 Membuat kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan menyempurnakan pelaksanaan peraturan
tatatertib murid.
 Membantu ahli lembaga pengawas melantik pengawas-pengawas serta mebuat peilaian
pengawas yang dilantik dari semasa ke semasa.
 Mengesyorkan tindakan tatatertib / disiplin tertentu atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan
oleh murid untuk pertimbangan Guru Besar.
 Menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seorang pengawas.
 Mengadakan mesyuarat tatatertib yang dibuat oleh sebarang badan lembaga dilingkungan
sekolah sebelum dikuatkuasakan.
 Membantu Guru Besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah.
 Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan / aktiviti
dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah.
 Menjadi penyelaras diantara guru dan Guru Besar di dalam hal Disiplin murid-murid.
 Melaporkan kepada pihak pentadbir mengenai murid-murid yang melanggar didiplin sekolah
sebagai langkah terakhir dan membantu Guru Besar mengatasinya.
 Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakili oleh Guru Besar.
 Membuat “Spot Check” atau pemeriksaan mengejut sebanyak 4 kali setahun.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH (GURU DISIPLIN)


 Mengadakan pemeriksaan kebersihan dan kesihatan diri sekurang kurangnya 24 kali setahun.
 Menjadi Pegawai Perhubungan diantara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga dalam
menangani masalah disiplin.
 Membantu Guru Besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan dan kekeluargaan
dikalangan murid-murid dan guru-guru dalam menyemai dan memupuk rasa kebanggaan
kepada sekolah.
 Menerima laporan pengawas, guru-guru dan seterusnya mengenai masalah disiplin yang
dilakukan oleh murid-murid dan mengambil tindakan yang sesuai.
 Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentu dan memastikan perlakuan murid-
murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling.
 Berusaha menanam semangat patuh dan taat setia kepada peraturan sekolah serta
mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.
 Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru.
 Menjalankan rondaan untu mengesan pelajar yang ponteng dan melangar disiplin dan
mengadakan ‘spot chek’.
 Menyedia dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian / PPD.
 Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu.
Memastikan semua pegawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH (GURU PENGAWAS)


 Penguruskan hal pencalonan dan perlantikan pegawas-pengawas
 Menguruskan ucapan perlantikan pengawas
 Menyelia pengawas-pengawas dan memastikan mereka menjalankan tugas dengan sempurna
dan menjaga disiplin diri.
 Menguruskan kem kepimpinan bagi memilih pengawas
 Menjaga kebajikan pengawas
 Menghadiri mesyuarat Lembaga Pengawas Sekolah dan menyampaikan maklumat berkaitan
kepada semua guru.
 Menyediakan dan merancangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas.
 Menyediakan laporan tahunan Lembaga Pengawas Sekolah.
 Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari masa ke masa di perhimpunan
sekolah.
 Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.
 Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat atau urusan-urusan lain.
 Mengadakan lawatan sambil belajar.
 Mengambil tidakan untuk dirujuk kepada badan Pengawas Sekolah Dan Lembaga Disiplin
Sekolah.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL

NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN

SETIAUSAHA MARTINI BINTI APIN


AJK NYULANG ANAK LASSA

BIDANG TUGAS
 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan di sekolah.
 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian
keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir,
kakitangan sekolah, ibu bapa dan bukan pelajar.
 Merancang, mengawal selia dan mengemaskini dan inventori pelajar.
 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar
melalui sebarang media yang sesuai.
 Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan Kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang
merangsang perkembangan pelajar secara optimum.
 Merancang, melaksana, mengawal selia perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu
secara professional dan beretika.
 Merancang, melaksana mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.
 Merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti selepas
peperiksaan UPSR.
 Merancang, melaksana, mengawal selia, menilai program dan aktiviti pendidikan
pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.
 Merancang, menyelia dan mendedahkan pelajar kepada peluang pendidikan selepas UPSR.
 Merancang, melaksana, mengawal selia, menilai program program dan aktiviti perkhidmatan
konsultasi serta rujukan, berhubung Bimbingan Kerjaya dan Pencegahan Dadah.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

 Merancang, melaksana mengawal selia, menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu
bapa, guru, kakitangan bukan guru, serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat
dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.
 Membuat penilaian aktiviti, modul, instrument, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh
bagai meningkatkan mutu dan profesionalima perkhidmatan Bimbingan di sekolah.
 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan di
sekolah.
 Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah.
 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan
peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.
 Mengenal pasti dan merujuk pelajar, guru kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan
perkhidmatan kanuseling krisis.
 Menjadi personel perhubungan / serata sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.
 Menjadi ahli Jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.
 Menjadi ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah.
 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentor sekolah.
 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi,
kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya.
 Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib
Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan, Penempatan
(Kemasukan) pelajar di sekolah.
 Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling,
Jabatan Pelajaran Negeri.
 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL

NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN

SETIAUSAHA KEE JING JING


LAU CHONG LING
EVELYN ANAK UNYANG
HAMIMAH BINTI ABU SEMAN
AJK
JACLYN MENG
NGAWAN ANAK BERANGAN
NUR ATHIRAH BINTI ABDULLAH

BIDANG TUGAS
 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks.
 Mesyuarat diadakan dua kali iaitu pada awal dan akhir tahun.
 Pembahagian tugas pagi dan petang.
 Taklimat untuk guru kelas
 Pembahagian tugas pentadbiran
 Buku Stok (ikut tahun) - Buku rosak / hilang.
 Pengedaran / pengumpulan - Menumbuh pasukan bertugas SPBT (murid).
 Borang permohonan SPBT
 Mengedarkan borang kepada setiap murid.
 Borang yang lengkap dikumpulkan oleh guru kelas dan diserahkan kepada guru SPBT.
 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT
 Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan Guru Besar.
 Penolong Kanan HEM, bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan
bagi tahun semasa.
 Keputusan Permohonan Murid
 Mengadakan senarai murid yang layak dan gagal kepada guru kelas
 Membuat pesanan buku
 Membuat pesanan pada pertengahan tahun Biro Buku Teks.
 Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun.
 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.
 Mengisi borang bermaklumat komputer dan menghantar mengikut jadual.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

 Pengedaran
 Mengedar mengikut kelas.
 Menentukan tarikh pengedaran.
 Mengesan kelancaran pengedaran.
 Mendapatkan borang dari murid yang baru masuk / bertukar sekolah.
 Memastikan setiap guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada murid yang
layak.
 Memastikan semua guru darjah telah melengkapkan borang pinjaman SPBT / borang G
mengikut jadual
 Pengurusan rekod dan dokumen
 Menyelenggarakan fail yang kemaskini (mengikut darjah).
 Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut kelas).
 Senarai tugas guru pengedaran / pengumpulan.
 Menyimpan rekod buku hapuskira, rosak, hilang.
 Memastikan ada bilik SPBT
 Memastikan ada bilik SPBT.
 Mengurus Bilik SPBT dan hiasi bilik operasi SPBT.
 Membuat peraturan penggunaan Bilik SPBT.
 Memastikan murid membalut Buku SPBT / jaga kebersihan dan jangan diconteng, menulis
nama, kelas dan tahun dipetak disediakan.
 Guru kelas perlu sentiasa memantau penggunaan Buku Teks.
 Pengurusan Pemulangan SPBT
 Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas.
 Menyediakan senarai kepada Guru Besar / HEM untuk memaklumkan tentang proses
pemulangan:
 Peratus rosak - mengenal pasti murid yang hilang buku dan menguruskan wang gantinya.
 Peratus Hapuskira - buku bantuan yang tidak diperlukan.
 Kekurangan - Buku mengikut subjek / kelas / tahun
 Pengurusan Stok & Inventori dan mengemaskini fail-fail
 Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.
 Menyimpan Invois, bil dan pengesahan.
 Melengkapkan Buku Stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
 Mengemaskinikan inventori SPBT.
 Mengisi borang maklumat kekurangan / kelebihan buku ke PPD.
 Memberi pinjaman buku-buku teks kepada guru-guru dan merekodkannya dalam buku
teks.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID
JAWATANKUASA BAP DAN KWAPM

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA NADHIRAH BEGUM BINTI SAHUL HAMID

AJK AZIZAH ELLY DELIANA BINTI ZULKEFLEY


NORMAH BINTI SEDEK
CASSANDRA ANAK TIBONG
SEMUA GURU KELAS

BIDANG TUGAS
1. Menyediakan borang permohonan, mengumpul data dan menyimpan rekod murid-murid yang
telah dikenalpasti yang memerlukan bantuan khusus seperti:-
 Pelajar miskin
 Kemalangan
 Kematian
 Kecemasan / bencana
2. Merancang, mengurus dan menyelia program yang berkaitan dengan kebajikan murid seperti:-
 Sumbangan kematian ibu bapa murid dan murid yang ditimpa kemalangan teruk.
 Sumbangan yuran, pakaian dan alat tulis kepada murid yang tidak berkemampuan.
 Sumbangan hari raya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin
3. Mengurus mengelola dan menyalurkan sumbangan derma dari pihak kerajaan dan pihak
individu seperti:-
 Bantuan KWAPM
 Jabatan Kebajikan Masyarakat
 Pusat Zakat
 Mengurus penyertaan Skim Insuran Murid dan Program Menabung.
4. Mengurus kutipan dari murid-murid untuk badan-badan tertentu atas arahan pekeliling
Kementerian / Jabatan seperti:-
 Hari Pahlawan
 Kanak-kanak terencat akal
 Kempen 1 sen
5. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan.
6. Mengeluarkan bantuan dalam bentuk kewangan, pakaian, peralatan dan lain-lain.
7. Menguruskan semua derma dan bantuan dalam / luar dari masa ke masa
8. Mengenal pasti badan kebajikan / individu / peristiwa malapetaka yang memerlukan bantuan
kewangan / benda.
9. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemas kini dan disahkan oleh
Guru Besar.
10. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.
11. Menubuhkan Unit Hilang / Jumpa bagi murid yang tercicir persekolahan.
12. Mengelakkan pelajar-pelajar melibatkan diri dalam aktiviti badan kebajikan luar.
13. Menyedikan laporan di akhir tahun.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL

NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN

SETIAUSAHA TING NGU HONG


ZARINA BINTI MOHAMED ZAIN
NURAISHAH BINTI SHAHFRI
AJK KONG MEE YUEN
ANITA BINTI BAHANI
PENGUSAHA KANTIN

BIDANG TUGAS

 Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan Pekeliling Kementerian Pelajaran /


Kesihatan.
 Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
 Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan
senarai harga hendaklah dipamerkan.
 Memastikan makanan halal.
 Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selama serta menggunakan
penyepit untuk mengambil makanan.
 Memastikan keadaan luar dan dalam kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
 Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksan kesihatan dan memiliki kad
kesihatan yang sah.
 Memastikan pihak pengusaha kantin berada di permis supaya mudah dihubungi.
 Memastikan semua penjual dan kakitangan kantin sentiasa memakai apron, tutup kepala dan
kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
 Memastikan semua makana ditutup dengan tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas
yang bertutup.
 Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.
 Memastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

 Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.


 Membuat laporan bulanan kepada Guru Besar / PK HEM tentang prestasi kantin.
 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa 3 kali setahun dan perbincangan dari masa ke masa.
 Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin.
 Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.
 Memastikan murid-murid beratur semasa membeli.
Keceriaan Kantin
 Mengadakan program keceriaan di persekitaran kantin.
 Memastikan setiap bahagian di kantin diselenggarakan dengan baik untuk menghasilkan
kawasan kantin yang bersih, cantik dan menarik.
 Membantu dalam merancang dan meningkatkan kebersihan dan keceriaan kantin.
 Penasihat kepada pekerja-pekerja kantin dan Penguasa Kantin.
 Menjaga kebersihan keseluruhan bangunan dan kawasan kantin.
 Mendapatkan kerjasama pekerja kantin bagi menangkap kucing liar / anjing liar.
 Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan kantin.

 Lawatan ke sekolah lain

 Kempen Gotong Royong

 Ceramah-ceramah kebersihan kantin

 Pertandingan Mengarang esei kebersihan kantin

 Memesan dan mengagihkan bahan-bahan dan barang-barang seperti sabun, ubat


longkang, penyapu, tong sampah bersih.

 Menanam bunga / pokok di kawasan kantin.


JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA FARIZAH BINTI ABD. LATIF

AJK ABDIL ZAKIAH BINTI SIAPAT


FIONA ENTRIE
NOOR AFIZA BINTI AZMI
JURURAWAT PERGIGIAN

BIDANG TUGAS

 Menguruskan kemudahan rawatan murid dan memastikan program-program kesihatan murid


dijalankan dengan sempurna seperti rekod kesihatan murid.
 Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan dilengkapi.
 Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna.
 Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas/ penyelaras
kelas.
 Menentukan semua murid sihat daripada penyakit-penyakit yang berjangkit semasa berada di
sekolah
 Jika terdapat laporan atau diketahui murid-murid sakit berjangkit berada di sekolah, hendaklah
berikhtiar menghantarnya balik ke rumah atau ke hospital dan mengambil langkah-langkah
keselamatan seterusnya.
 Beriktiar mencegah murid-murid daripada menyimpan kutu di kepala.
 Menyelaras dan membereskan urusan-urusan pergigian dengan klinik gigi.
 Menjaga keselesaan dan kekemasan Bilik Sakit dan Klinik Gigi.
 Merancang dan mengadakan program kesihatan seperti lawatan, tayangan, ceramah-
ceramah dan pameran kesihatan tentang penyalahgunaan dadah. Urusan ini boleh juga
digabungkan dengan bahagian-bahagian yang lain seperti bimbingan dan kaunseling.
 Memastikan tiap-tiap bilik praktikal dan bilik sakit mempunyai kotak pertolongan cemas yang
sentiasa lengkap pada setiap masa.
 Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan / gigi oleh Jabatan Kesihatan.
Menyelaras semua aktiviti kesihatan murid.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

 Menyediakan jadual tugas bilik rawatan / rawatan murid yang memerlukan rawatan.

 Menjalankan dayausaha yang lain untuk kesihatan murid dan kesihatan umum misalnya
mencegah pembiakan nyamuk.

 Menguruskan pelajar-pelajar yang memerlukan rawatan. Bekerjasama dengan guru bertugas


harian untuk mendapatkan rawatan doktor bagi murid sakit, demam atau kecederaan ringan
dengan menghantar pulang, ke hospital atau klinik. Ibu bapa / penjaga murid mestilah
diberitahu serta merta. Andaa adalah ibu bapa murid semasa berada di sekolah.

 Menyelaras program dan aktiviti kesihatan, kebersihan murid dan sekolah seperti :
 Kebersihan diri murid-murid
 Kebersihan pakaian murid
 Bilik-bilik darjah
 Bangunan dan kawasan sekolah
 Lain-lain bangunan seperti tandas, kantin dan sebagainya.
 Aktiviti kesihatan yang ditaja atau dianjurkan oleh Jabatan Kerajaan, Jabatan, Kesihatan,
agensi swasta dan NGO.

BUKU KESIHATAN

 Setiap murid wajib mempunyai Buku Rekod Kesihatan. Buku ini akan dibawa ke sekolah
menengah. Bekerjasama dengan guru-guru kelas untuk menguruskan dan menyelaras kad
kesihatan murid dan perkara-perkara yang berkaitan denganya.

 Buku Rekod Kesihatan yang berkaitan denganya.

 Ukuran tinggi dan berat serta pemeriksaan mata hebdaklah dibuat setiap oleh guru kelas.

 Buku yang hilang mestilah diganti (laporan kepad GPK HEM)

 Menyimpang rekod dan menyediakan laporan berkala dan tahunan.


JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA DATA MURID

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL

NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN

SETIAUSAHA MUHAMMAD AFNAN BIN MOHD MUHYIDDIN


AINUN JARIAH BINTI PAUJAH @ ISMAIL
DAYANG SRIWATI BINTI SAHARI
AJK
CHENG TECK WEE
JEMRY BIN NAWI

BIDANG TUGAS

 Menguruskan, merekod dan mengemaskini rekod pendaftaran murid Tahun 1 (Guru Kelas Tahun
1)
 Menyemak buku kedatangan harian murid dan memastikannya setiap bulan.
 Menyemak dan mempastikan kemasukan / penempatan murid dibuat oleh guru yang
berkenaan. Memastikan buku pendaftaran pelajar di jaga dengan rapi dan setiap pelajar baru
diberi nombor pendafataran sekolah.
 Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut darjah, kelas, kaum, jantina dan
Kewarganegaraan.
 Menyediakan data / maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori, opsyen dan lain-lain.
 Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan butiran guru.
 Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengenai ekonomi, tempat tinggal
penjaga dan pendidikan penjaga, jenis pengakutan ke sekolah, agama dan lain-lain.
 Menyediakan data pelajar yang menerima bantuan (RMT/KWAPM) dan lain-lain.
 Menyemak jadual kedatangan kelas pada setiap hujung minggu.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
 Mengurus perpindahan keluar dan masuk murid-murid.
 Mengurus surat pemeriksaan kesihatan murid bagi rawatan dan perubatan (penyelaras).
 Menyedia dan menyimpan rekod / laporan berkala dan tahunan.
 Mengurus kemasukan murid-murid ke sekolah menengah bagi Tahun 6.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA KESELAMATAN/KECERIAAN/KEBERSIHAN (3K)

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA DORNIE ANAK AUGUSTINE

AJK LEE KOK MING


DORA EDWIN BAKRI
NURASILAH ABDULLAH
SAMUEL ALBERT TEGAP
PEKERJA KEBERSIHAN
PENGAWAL KESELAMATAN

BIDANG TUGAS

 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama Guru Besar.


 Bersama-sama dengan Guru Besar, merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah
Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya 2 tahun sekali.
 Jurujual dikehendaki berurusan dahulu dengan pejabat dan mendapat kebenaran secara
bertulis daripada Guru Besar untuk berjumpa guru-guru.
 Menyelaras program-program kebakaran, keselamatan, keceriaan, kebersihan dan program lain
diperingkat sekolah.
 Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.
 Meletakkan tanda amaran “BAHAYA” di tempat-tempat yang berbahaya.
 Memastikan peraturan keselamatan di tampal di bilik-bilik khas, bilik darjah dan di dalam buku
latihan murid.
 Merancang pergerakan lalulintas murid dan kenderaan ditempat letak kenderaan pada masa
majlis rasmi sekolah.
 Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.
 Merancang dan melaksanakan program keselamatan sepanjang tahun seperti:-
 Keselamatan lalu lintas
 Keselamatan bangunan dan perabot
 Keselamatan di makmal, bengkel dan lain-lain bilik khas
 Memastikan semua suis, alat elektrik dan pendawaian selamat.
 Memastikan alat pemadam api mencukupi dan berfungsi dan boleh digunakan jenis ‘Selinder’
atau tradisional (baldi dan pasir).
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

 Mengadakan latihan kecemasan / kebakaran / mengosongkan bangunan sekurang-kurangnya


sekali sepenggal / semester / 2 kali setahun.

 Mengadakan kempen keselamatan jalanraya dan memastikan system lalu lintas di kawasan
sekolah dan kawasan berhampiran selamat.

 Menyediakan ubat untuk pertolongan cemas.

 Mengadakan ceramah tentang kebakaran / keselamatan jalanraya dan pertolongan cemas.

 Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar.

KECERIAAN SEKOLAH / KEBERSIHAN SEKOLAH


 Mengadakan program keceriaan dipersekitaran sekolah

 Memastikan setiapa bahagian kawasan di sekolah diselenggarakan dengan baik untuk


menghasilkan kawasan sekolah yang bersih, cantik dan menarik.

 Membantu dalam merancang dan meningkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah.

 Penasihat kepada pekerja-pekerja kebun sekolah dan pekerja Am sekolah.

 Menentukan peraturan-peraturan berkaitan dengan tapak kebun persatuan / kelab

 Menjaga kebersihan keseluruhan bangunan dan kawasan sekolah.

 Menentukan dan mengagihkan tugas guru-guru dan pelajar semasa gotong royong sekolah
dijalankan.

 Menghubungi MDJ untuk memohon bantuan seperti lori sampah, tebang pokok, dan pinjaman
alat-alat bantuan.

 Mendapatkan kerjasama pekerja kantin dan pekerja am bagi menangkap kucing dan anjing liar
dan alat-alat kebun.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

 Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan:


 Lawatan ke sekolah lain
 Kempen gotong-royong
 Pertandingan kebersihan kelas
 Ceramah-ceramah kebersihan
 Pertandingan mengarang esei kebersihan
 Memesan dan mengagihkan bahan-bahan dan barang-barang seperti sabun, ubat
longkang, penyapu, tong sampah bersih.
 Menanam bunga / pokok di kawasan sekolah
 Pertandingan poster kebersihan
 Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar (PIBG) bagi
mempertingkatkan mutu keceriaan sekolah.
 Menyediakan pelan induk landskap sekolah.
 Memastikan setiap bahagian di sekolah diselenggarakan dengan baik untuk menghasilkan
kawasan sekolah yang bersih, cantik dan menarik.
 Membantu dan merancang meningkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah.
 Penasihat kepada pekerja-pekerja kebun sekolah dan pekerja am sekolah.
 Menjaga kebersihan keseluruhan bangunan dan kawasan sekolah.
 Menentu dan mengagihkan tugas guru-guru dan pelajar semasa gotong royong sekolah
dijalankan.
 Menghubungi MPAJ untuk memohon bantuan seperti menghantar lori sampah, menebang
pokok dan pinjaman alat-alat bantuan.
 Memesan dan mengagihkan bahan-bahan dan barang-barang seperti penyapu, bakul
sampah, bulu ayam dan lat-alat kebersihan kelas
 Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan:-
 Kempen gotong-royong
 Pertandingan kebersihan kelas
 Ceramah-ceramah kebersihan kelas
 Pertandingan mengarang esei kebersihan.
 Kebersihan Tandas
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

Melengkapkan Laporan Kebersihan tandas dan dihantar ke PPD


 Sistem Tandas
 Pastikan system tandas berfungsi, selamat dan baik.
 Laporkan jika ada kerosakan (flushing system).
 Sinki
 Sinki hendaklah berada dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat.
 Bakul sampah
 Berkarung plastic
 Bekas sampah tertutup disediakan.
 Khidmat sanitari
 Tuala wanita hendaklah dibungkus dan dibuang dalam bekas sanitari.
 Lantai
 Lantai hendaklah dibersihkan (dua kali sehari) dan bersih.
 Dinding tidak diconteng
 Cermin
 Dilap dan dibersihkan sekali sehari.
 Baldi dan gayung
 Pastikan air yang disimpan bertutup.
 Mangkuk tandas
 Hendaklah sentiasa bersih.
 Paip air berfungsi dengan baik.
 Pintu dalam keadaan baik.
 Cecair pencuci tangan disediakan.
 Tandas tidak berbau busuk.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA PENGURUSAN RMT DAN PROGRAM SUSU SEKOLAH

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA NGO SIEW LEH

AJK YASUF BIN ALI


SITI NORFADZIELLA BINTI SARAKAWI
NUR ADIBAH BINTI KAPLI
MERDONNA ANAK AGAM

BIDANG TUGAS
 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa RMT
 Edarkan borang maklumat murid (RMT) kepada murid yang layak. Pemilihan murid RMT dibuat
dengan bantuan guru-guru kelas berpandukan kepada pendapatan penjaga dan bilangan adik-
beradik.
 Tentukan murid-murid yang layak sahaja terima bantuan RMT. Semua borang-borang hendaklah
disimpan untuk diaudit. (Borang KP/RMT/C @ C1). Pengesahan borang-borang hendaklah
dilakukan oleh majikan wakil rakyat, Pegawai Daerah, Ketua Kampung dan Pegawai Kanan
Kerajaan Kategori A. Guru Besar atau guru-guru tidak boleh membuat pengesahan di borang.
 Memilih menu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah dikehendaki
memilih 10 jenis untuk digunakan sepanjang 2 minggu.
 Menyediakan jadual tugas guru mengawasi murid dan guru yang bertugas mesti mencatat
kedatangan murid-murid dalam buku rekod kedatangan murid RMT
 Perlu mencari pengganti sekiranya peserta RMT tidak hadir ke sekolah. Memastikan semua murid
RMT makan.
 Menyediakan surat kepada penjaga murid menyatakan bahawa anak jagaannya menyertai
Program RMT.
 Memberi taklimat kepada murid-murid RMT mengapa mereka dipilih menyertai RMT, datang
awal, ambil kedatangan, tarikh makan dan lain-lain.
 Membantu pihak kantin menyediakan makanan dan mengawasi murid makan di kantin.
 Memastikan makanan yang disediakan berpatutan dengan harga dan mengikut menu yang
diberi.
 Membuat laporan RMT pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Laporan ini hendaklah
dihantar ke PPD/JPS. Mengemaskinikan buku kedatangan RMT seperti bilangan murid RMT hadir,
peratus kehadiran dan lain-lain. Guru RMT menandatangani buku ini dan diserahkan kepada Guru
Besar untuk dilihat dan ditandatangani.
 Mengira hari bilangan RMT pada semester 1 dan semester 2 Pembayaran kepada pihak kantin
berdasarkan kepada bilangan hari RMT.
 Membuat laporan / dokumentasi RMT pada akhir tahun.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA PENEMPATAN MURID TAHUN 6/SEKOLAH BERASRAMA PENUH

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL

NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN

SETIAUSAHA WINNIE LINA ANAK ROBINSON LANCHAP


NURUL ATHIRAH NAWI ABDULLAH
REGINA NAGI ANAK ENTILI
AJK
MARILYN ANAK ANDREW INTAI
BANGIE ANAK JUMAT

BIDANG TUGAS
 Bekerjasam dengan guru kelas bagi menyiapkan sijil-sijil:-
 Berhenti sekolah
 Sijil PAFA
 Sijil UPSR dan sijil-sijil lain

 Penempatan murid-murid ke Tingkatan Satu di daerah Jempol/ Tampin bagi tahun-tahun


berikut:-
 Melengkapkan maklumat murid-murid Tahun 6 dalam data SMM / BMM yang telah
dikemaskini.

 Memasukkan zon penempatan yang telah ditetapkan dan hantar online yang mengandungi
maklumat berkenaan ke pejabat PPD/JPNNS.

 Penyelaras Tahun 6 mengambil surat keputusan penempatan ke Tingkatan Satu dari PPD.

 Memaklumkan keputusan penempatan ke Tingkatan 1 kepada murid-murid dengan


pengedaran surat panggilan. Pemberitahuan tarikh pendaftaran kemasukan ke Tingakatan 1
pada tarikh yang ditentukan oleh PPD.

 Menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan (SBP) Sekolah Berasrama Penuh:-


 Mencalonkan murid-murid Tahun 6 ke Tingkatan Satu Sekolah Berasrama penuh KPM.
Bermesyuarat untuk memilih dan menilai pencapian murid yang berpotensi. Murid-murid
Bukan Warganegara dimaklumkan supaya membuat permohonan untuk mendapatkan
pas pelajar yang baru lebih awal supaya pembelajaran dapat diteruskan dengan
pembayaran levi.
 Butiran diri calon diisi dengan teliti dan tepat oleh guru setelah memperoleh butiran diri
calon dan salinan dokumen sokongan yang berkaitan.

 Murid-murid Bukan Warganegara dimaklumkan supaya membuat permohonan untuk


mendapatkan pas pelajar yang baru lebih awal supaya pembelajaran dapat diteruskan dengan
pembayaran levi.
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA RETAN BULANAN

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA ZAKIAH BINTI SHARAN
AJK SEMUA GURU KELAS

JAWATANKUASA KECERIAAN KELAS

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA DORNIE ANAK AUGUSTINE
AJK SEMUA GURU KELAS

JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN TAKAFUL PELAJAR

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA NORAZUWA BINTI NARAWI
AJK SEMUA GURU KELAS
JAWATANKUASA
UNIT HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENCEGAHAN JENAYAH

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA MARILYN ANAK ANDREW INTAI

AJK ENSINGAN ANAK UYU

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN

PENGERUSI ADMAH BT MOHAMED JAMLI

TIMBALAN PENGERUSI ZURIYAH BINTI JEMI

NAIB PENGERUSI I NORATESSIE ANTHONY SAMUEL


NAIB PENGERUSI II BUHARI BIN HASSAN
SETIAUSAHA NOORMALA BINTI RAMLI

AJK FATIN SHAFFAWATI BINTI AB GHANI


AMYLIA BINTI ABDUL LATIFF
SITI NORDIANA BINTI YUSUF
UNIT
KOKURIKULUM
SEKOLAH

PERKARA BILANGAN
KATA-KATA ALUAN PENOLONG KANAN KOKURiKULUM 1
PENGENALAN UNiT KOKURiKULUM 2
ViSi DAN MiSi UNiT KOKURiKULUM 3
OBJEKTiF DAN MATLAMAT UNiT KOKURiKULUM 4
PiAGAM PELANGGAN UNiT KOKURiKULUM 5
DASAR PELAKSANAAN UNiT KOKURiKULUM 6
JAWATANKUASA INDUK UNiT KOKURiKULUM 7
JAWATANKUASA-JAWATANKUASA UNiT KOKURiKULUM 8
TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA UNiT KOKURiKULUM 9
KATA-KATA ALUAN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanawata’ala
kerana masih diberi kesihatan dan kesempatan untuk kita
sama-sama menabur bakti dan berbudi kepada anak
bangsa di Tanah Air tercinta ini. Mudah-mudahan pada sesi
2022/23 ini, kita dapat melaksanakan tugas dan amanah
yang diberikan dengan lebih baik lagi.
Terima kasih kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Sentosa, Sibu yang telah
memberikan khidmat yang baik sepanjang sesi 2021/22 dalam usaha menjayakan
kegiatan Kokurikulum selaras dengan kehendak dan kemahuan Kementerian Pelajaran
Malaysia yang inginkan kegiatan kokurikulum menjadi pemangkin kepada pembentukan
insan kamil seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sepertimana yang kita semua ketahui, tahun ini banyak perubahan dan
pembaharuan yang berlaku dalam pendidikan dan tidak terkecuali dalam Kokurikulum ini.
Seperti tahun yang lepas, kita dikehendaki melaksanakan beberapa perubahan baru.
Perubahan juga akan berlaku di dalam penilaian murid. Ianya tidak lagi semata-mata
dinilai berteraskan akademik sahaja, malah Kokurikulum akan menjadi penyumbang yang
penting dalam pencapaian murid.

Oleh yang demikian, tugas dan tanggungjawab kita akan bertambah dan sama-
samalah kita berganding tenaga menjayakannya. Saya berharap dengan adanya “Buku
Pengurusan Sekolah” ini, akan sedikit sebanyak dapat memberi panduan dan membantu
para guru dalam melaksanakan urusan kokurikulum di sekolah ini sepanjang sesi
persekolahan 2022/23. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan
setinggi penghargaan kepada semua guru atas komitmen yang telah lalu dan berharap
agar ianya akan diteruskan dengan penuh keikhlasan pada masa-masa akan datang.

Terima kasih dan Selamat Menjalankan Tugas

..............................................…...................
EN BUHARI BIN HASSAN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA, SIBU
PENGENALAN
UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

TAKRIF/DEFINISI KOKURIKULUM

Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah
1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh
31hb Disember 1997 , Jilid 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan P.U. (A) 531, Akta Pendidikan
1996, Peraturan- Peraturan (Kurikulum Kebangsaan) mendefinisikan kokurikulum seperti yang berikut:
“kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk
menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di
bilik darjah.”

KANDUNGAN KEGIATAN KOKURIKULUM/AKTA, PEKELILING DAN


PERUNDANGAN

Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut :
Penyertaan dalam sukan dan permainan
Penyertaan dalam persatuan dan kelab
Penyertaan dalam badan beruniform
Penyertaan lain sebagai mana ditentukan oleh Menteri
Rujuk Sub Peraturan 3(3) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang
diterbitkan sebagai P.U. (A)531/97
Sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah
adalah wajib (Rujuk seksyen 18, Akhta Pendidikan 1996, (Akhta 1950). Kegagalan atau keengganan
melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah satu kesalahan dan apabila di sabitkan
boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-
duanya.
Rujuk sub seksyen 135(1) Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550)
Dan jika kesalahan itu dilakukan berterusan maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu
dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan
kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah akta ini berkenaan
dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu dilakukan.
Rujuk sub seksyen 135(2) Akta 550
Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib, Sehubungan itu kehadiran pelajar
dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986, KP(BS)8591/Jld 11(41) bertarikh 15 Januari 1986
VISI DAN MISI
UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

VISI UNIT KOKURIKULUM

“Menjana Kecemerlangan Kokurikulum Agar Dapat

Bersaing Di Peringkat Sekolah, Daerah, Negeri Dan

Peringkat Kebangsaan.”

MISI UNIT KOKURIKULUM

 Mencungkil bakat dan kecemerlangan murid agar boleh bersaing di peringkat

sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam semua aspek kokurikulum.

 Menerapkan nilai-nilai positif tentang aktiviti kokurikulum di kalangan murid.

 Menerapkan kefahaman yang jelas dan betul tentang tujuan kokurikulum di

sekolah.

 Menjadikan kokurikulum sebagai gedung mendidik minda ke arah pembentukan

disiplin yang cemerlang.


OBJEKTIF DAN MATLAMAT
UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM

 Mencungkil dan mengembangkan bakat, kebolehan dan kemahiran pelajar

dalam sukan, permainan, unit beruniform serta persatuan dan kelab.

 Mengasah minat, hobi atau kegemaran pelajar secara terancang, berhalatuju,

sistematik dan bermanfaat.

 Membantu, memastikan dan menaikkan imej sekolah di peringkat zon, daerah,

negeri dan kebangsaan.

 Membentuk murid yang berdisiplin dan mementingkan nilai kerjasama melalui

aktiviti kokurikulum.

MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM

 Merealisasikan matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan

Kebangsaan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dalam aspek intelek,

rohani, emosi dan jasmani.

 Menyediakan ruang dan peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat,

minat dan potensi diri dalam semua bidang yang diceburi.


PIAGAM PELANGGAN

MEMASTIKAN KEGIATAN
KOKURIKULUM MERENTASI KURIKULUM

MENJADIKAN KOKURIKULUM ASAS


DISIPLIN DIRI

MEMASTIKAN MURID DAPAT


MENGEMBANGKAN BAKAT DARIPADA
AKTIVITI YANG DILAKUKAN

MELAHIRKAN MURID YANG CERDAS,


AKTIF DAN BERKETRAMPILAN

MELATIH MURID UNTUK MEMBENTUK


KARISMA DAN SIKAP
BERTANGGUNGJAWAB

MENJADIKAN MURID LEBIH CERIA DAN


BERSEDIA
DASAR PELAKSANAAN
UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

1. Semua murid digalakkan mengambil bahagian secara aktif dalam kegiatan kokurikulum iaitu:-
 Persatuan dan Kelab
 Pasukan beruniform
 Permainan dan Sukan (1M1S)
2. Guru-guru hendaklah menjalankan aktiviti kepada pendekatan yang menarik dalam
pengendalian kegiatan kokurikulum.
3. Murid-murid yang telah mencapai tahap cemerlang dalam aktiviri kokurikulum akan diberi
pengiktirafan yang sewajarnya begitu juga gurunya.
4. Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah akan mengambil kira beberapa perkara semasa
merancang kegiatan kokurikulum di sekolah antaranya:-
 Memperbanyakkan aktiviti yang dapat memupuk nilai murni dalam jiwa pelajar seperti
bergotong-royong, kerjasama dan sebagainya.
 Memberi keutamaan dan penekanan kepada aktiviti dan program yang melibatkan
penyertaan lebih ramai pelajar.
 Mengadakan aktiviti dan program yang dapat memupuk dan mengembangkan bakat
dan kemahiran yang berkaitan dengan seni suara, lakonan, muzik, syarahan, dan
sebagainya.
 Menjalankan dan memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan pendidikan bukan formal.
5. Semasa menjalankan aktiviti kokurikulum, perkara-perkara berikut perlulah diberi perhatian
sewajarnya oleh guru-guru ketika menjalankan aktiviti kokurikulum :
 Semua aktiviti perlu mendapat kebenaran daripada Guru Besar.
 Semua aktiviti perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga.
 Guru penasihat perlu sentiasa mengawasi pelajar sepanjang aktiviti dijalankan.
 Pelajar perlu diberitahu tentang segala peraturan dan undang-undang penyertaan
aktiviti kokurikulum sebelum menjalankan sebarang aktiviti.
6. PERJUMPAAN MINGGUAN AKTIVITI KOKURIKULUM
 Guru Penasihat Permainan, Kelab & Persatuan dan Unit Beruniform hendaklah
Merancang, menentukan aktiviti dan pelan tindakan mengikut rancangan tahunan.
 Guru penasihat juga perlu menyelia dan membantu aktiviti kokurikulum supaya berjalan
mengikut perancangan.
 Setiausaha Kelab/Persatuan, permainan dan unit beruniform hendaklah menyiapkan
laporan Aktiviti Kokurikulum dan meminta pengesahan guru penasihat untuk dihantar
kepada guru penyelaras bagi tujuan penyemakan.
 Guru Penyelaras hendaklah menerima, menyemak laporan dan mengambil tindakan
Sewajarnya.
 Perjumpaan Minggu Aktiviti Kokurikulum : HARI : RABU MASA : 2-4 PTG
JAWATANKUASA INDUK
KOKURIKULUM

PENGERUSI
PN ADMAH BINTI MOHAMMED JAMLI
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
EN BUHARI BIN HASSAN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1


PN NORATESSIE ANTHONY SAMUEL CIK ZURIYAH BINTI JEMI
PENOLONG KANAN KURIKULUM PENOLONG KANAN HEM

SETIAUSAHA KOKURILULUM
PN MOHAYA BINTI SAHNI

SETIAUSAHA SUKAN
EN LAU CHONG LING

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS


BADAN BERUNIFORM KELAB DAN PERSATUAN SUKAN DAN PERMAINAN
JACLYN KONG MEE YUEN MUHAMMAD AFNAN

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS


PENGAKAP KELAB DOKTOR MUDA MUZIK KELAB BOLA SEPAK
JEMRY NOOR AFIZA NORADIBAH NYULANG

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS


PANDU PUTERI TUNAS PENDIDIKAN ISLAM ALAM SEKITAR KELAB BOLA JARING
WINNIE LINA NADHIRAH NGO SIEW LEH NORBAIZURA

PENYELARAS
PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS
TUNAS KADET REMAJA
KELAB MATEMATIK PUSAT SUMBER OLAHRAGA
SEKOLAH
KONG MEE YUEN AZIZAH LAU CHONG LING
JACLYN

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS


BULAN SABIT MERAH KELAB BAHASA MELAYU SPBT BADMINTON
TING NGU HONG HAMIMAH KEE JING JING MERDONNA

PENYELARAS
PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS
SENI SILAT HELANG
KELAB RUKUN NEGARA KOMPUTER FUTSAL
HARIMAU
MARTINI CHENG TECK WEE MUHAMMAD AFNAN
RAJES

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS


BAHASA INGGERIS PENCEGAHAN JENAYAH CATUR
DORNIE MARILYN AINUN JARIAH
JAWATANKUASA
UNIT BERUNIFORM

JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM


PENGERUSI PUAN ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI EN BUHARI BIN HASSAN
NAIB PENGERUSI I PN NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
NAIB PENGERUSI II CIK ZURIYAH BINTI JEMI
SETIAUSAHA PN JACLYN ANAK MENG

PENGAKAP PANDU PUTERI TUNAS


KETUA JEMRY BIN NAWI KETUA WINNIE LINA
S/U SITI NORDIANA S/U AMYLIA
AJK 1. YASUF AJK 1. NORAZLINA
2. NURAISHAH 2. NURHIDAYATI
3. DORA 3. NURUL ATHIRAH
4. DORNIE 4. RAHAYU KARTINI
5. DAYANG SRIWATI 5. FATIN SHAFFAWATI
6. SITI NOORFADZIELLA 6. ARZIBAH
7. SUZZIE 7. NORHALIZA
8. NUR ATHIRAH 8. NORAZUWA
9. NUR ADIBAH
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
KETUA JACLYN ANAK MENG KETUA TING NGU HONG
S/U CASSANDRA S/U NOOR BAIZURA
AJK 1. NORMAH AJK 1. MARILYN

2. REGINA NAGI 2. NORATESSIE

3. NGAWAN 3. SAMUEL

4. ADMAH 4. KONG MEE YUEN

5. BUHARI

6. FARIZAH

7. BANGIE

8. FIONA ENTRIE

SENI SILAT HELANG HARIMAU


KETUA RAJES PISOON ABDULLAH
S/U ZULKARNAI BIN ZAHARI
AJK 1. ZARINA
JAWATANKUASA
KELAB DAN PERSATUAN

JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN


PENGERUSI PUAN ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI EN BUHARI BIN HASSAN
NAIB PENGERUSI I PN NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
NAIB PENGERUSI II CIK ZURIYAH BINTI JEMI
SETIAUSAHA PN KONG MEE YUEN

DOKTOR MUDA PENDIDIKAN ISLAM


KETUA NOR AFIZA BINTI AZMI KETUA NADHIRAH BEGUM
S/U SITI NORDIANA S/U AMYLIA
AJK 1. NORAZLINA AJK 1. FATIN SHAFFAWATI
2. ZAKIAH 2. MOHAYA
3. LOH CHII LING
4. ARZIBAH
MATEMATIK BAHASA MELAYU
KETUA KONG MEE YUEN KETUA HAMIMAH ABU SEMAN
S/U LAU CHONG LING S/U RAHAYU KARTINI
AJK 1.TAN RONG HUNG AJK 1. NORMAH
2. LEE KOK MING 2. EVELYN
3. 3. BANGIE
RUKUN NEGARA BAHASA INGGERIS
KETUA MARTINI BINTI APIN KETUA DORNIE ANAK AGUSTINE
S/U NYULANG AK LASSA S/U NUR ATIRAH
AJK 1. TING NGU HONG AJK 1. SAMUEL
2. NURUL ATHIRAH 2. NORATESSIE
3. ZURIYAH 3. NORAZUWA
4. FIONA ENTRIE
MUZIK ALAM SEKITAR
KETUA NORADIBAH KETUA NGO SIEW LEH
S/U MERDONNA S/U SUZZIE
AJK 1. NOORMALA AJK 1. MUHD AFNAN
2. 2. ENDIE
3. 3. NUR ASILAH
JAWATANKUASA
KELAB DAN PERSATUAN

PUSAT SUMBER SPBT


KETUA AZIZAH ELLY DELIANA KETUA KEE JING JING
S/U ABDIL ZAKIAH S/U MARIAM SILANG
AJK 1. ANITA AJK 1. AINUN JARIAH
2. CASSANDRA 2. FARIZAH
3. ZURIYAH 3.
KOMPUTER PENCEGAHAN JENAYAH
KETUA CHENG TECK WEE KETUA MARILYN ANDREW
S/U JACLYN S/U WINNIE LINA
AJK 1. DORA AJK 1. ENSINGAN UYU
2. SITI NOORFADZIELLA 2. NGAWAN
3. ZARINA
JAWATANKUASA
SUKAN DAN PERMAINAN

JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN


PENGERUSI PUAN ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI EN BUHARI BIN HASSAN
NAIB PENGERUSI I PN NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
NAIB PENGERUSI II CIK ZURIYAH BINTI JEMI
SETIAUSAHA EN MUHAMMAD AFNAN BIN MOHD MUHYIDDIN

BOLA SEPAK BOLA JARING


KETUA NYULANG ANAK LASSA KETUA NOOR BAIZURA
S/U JEMRY S/U NURHIDAYATI
AJK 1. ZULKARNAI AJK 1. NORHALIZA
2. MARIAM
3. AZIZAH
4. NADHIRAH
5. HAMIMAH
6. REGINA NAGI
OLAHRAGA BADMINTON
KETUA LAU CHONG LING KETUA MERDONNA
S/U CHENG TECK WEE S/U ZAKIAH SHARAN
AJK 1. NOOR AFIZA AJK 1. EVELYN
2. YASUF 2. ENDIE
3. ENSINGAN UYU 3. NURAISHAH
4. TAN RONG HUNG 4. ABDIL ZAKIAH
5. NUR ASILAH 5. DAYANG SRIWATI
FUTSAL CATUR
KETUA MUHAMMAD AFNAN KETUA AINUN JARIAH
S/U RAJES PISOON S/U LOH CHII LING
AJK 1. BUHARI AJK 1. LEE KOK MING
2. MARTINI
3. ANITA
4. NGO SIEW LEH
5. KEE JING JING
JAWATANKUASA
RUMAH SUKAN

JAWATANKUASA RUMAH SUKAN


PENGERUSI PUAN ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI EN BUHARI BIN HASSAN
NAIB PENGERUSI I PN NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
NAIB PENGERUSI II CIK ZURIYAH BINTI JEMI
SETIAUSAHA LAU CHONG LING

RUMAH SUKAN MERAH RUMAH SUKAN BIRU


KETUA CHENG TECK WEE KETUA ZULKARNAI BIN ZAHARI
S/U SAMUEL ALBERT TEGAP S/U YASUF BIN ALI
AJK 1. ENDDIE AJK 1. ZURIYAH
2. EVELYN 2. SUZZIE
3. LINDA 3. CASSANDRA
4. NGAWAN 4. MARIAM
5. DAYANG SRIWATI 5. MARILYN
6. NURUL ATHIRAH 6. MARTINI
7. LEE KOK MING 7. AZIZAH
8. SURIA 8. NORMAH
9. AWANG KOK 9. LOH CHII LING
10. DORNIE 10. SHARIFAH SHIRLEYANTI
11. KETY 11. ZAKIAH
12. BUHARI 12. JACLYN
13. MAZNAH 13. AINUN JARIAH
14. TAN RONG HUNG 14. AMYLIA
15. SITI NORDIANA 15. MERIAH
16. ZARINA 16. LUBANG ANAK TUAN
17. NUR ATHIRAH 17. NUR ADIBAH
18. NORAZUWA 18. NGO SIEW LEH
JAWATANKUASA
RUMAH SUKAN

RUMAH SUKAN KUNING RUMAH SUKAN HIJAU


KETUA NYULANG KETUA MUHAMMAD AFNAN
S/U JEMRY S/U MERDONNA
AJK 1. RAJES AJK 1. KEE JING JING
2. RAHAYU KARTINI 2. NOOR BAIZURA
3. DORA 3. NORHALIZA
4. HAMIMAH 4. REGINA NAGI
5. NUR ASILAH 5. NURAISHAH
6. ANITA 6. NORAZLINA
7. MOHAMMAD REZDUAN 7. NOOR AFIZA
8. TING NGU HONG 8. MARYA
9. NURHIDAYATI 9. NORSAINI
10. WINNIE LINA 10. ENSINGAN
11. ROSMAWATY 11. JAGQUELINE
12. NORATESSIE 12. AZIBAH
13. FARIZAH 13. SITI NOORFADZIELLA
14. MOHAYA 14. KONG MEE YUEN
15. FATIN SHAFFAWATI 15. ABDIL ZAKIAH
16. LAU CHONG LING 16. BANGIE
17. NADHIRAH BEGUM 17. NOORMALA
18. FIONA ENTRIE
JAWATANKUASA
PROGRAM KOKURIKULUM

JAWATANKUASA PROGRAM KOKURIKULUM


PENGERUSI PUAN ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
TIMBALAN PENGERUSI EN BUHARI BIN HASSAN
NAIB PENGERUSI I PN NORATESSIE ANTHONY SAMUEL
NAIB PENGERUSI II CIK ZURIYAH BINTI JEMI
SETIAUSAHA EN LAU CHONG LING

MERENTAS DESA SUKANTARA


KETUA BUHARI BIN HASSAN KETUA LAU CHONG LING
S/U MOHAYA BINTI SAHNI S/U ZULKARNAI BIN ZAHARI
AJK 1. LAU CHONG LING AJK 1. NYULANG ANAK LASSA
2. NYULANG ANAK LASSA 2. MUHAMMAD AFNAN
3. YASUF BIN ALI 3. CHENG TECK WEE
SUKAN TAHUNAN SEKOLAH PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
KETUA LAU CHONG LING KETUA JEMRY BIN NAWI
S/U ZULKARNAI BIN ZAHARI S/U JACLYN ANAK MENG
AJK 1. NYULANG ANAK LASSA AJK 1. WINNIE LINA
2. MUHAMMAD AFNAN 2. TING NGU HONG
3. CHENG TECK WEE 3. RAJES
KARNIVAL KOKURUKULUM AMBANG KEMERDEKAAN
KETUA MUHAMMAD AFNAN KETUA MARTINI BINTI APIN
S/U KONG MEE YUEN S/U LOH CHII LING
AJK 1. HAMIMAH ABU SEMAN AJK 1. MARILYN
2. DORNIE AUGUSTINE 2. RAHAYU KARTINI
3. NGO SIEW LEH 3. NORMAH
HARI SUKAN NEGARA
KETUA MERDONNA ANAK AGAM
S/U MARTINI BINTI APIN
AJK 1. NYULANG ANAK LASSA
2. NORBAIZURA
3. ENSINGAN
TUGAS-TUGAS
JAWATANKUASA KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan Jangka Panjang / Pendek.
2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
3. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
5. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.
6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah /
negeri / kebangsaan.
7. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
8. Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah, Merentas Desa, Hari Kokurikulum dan kegiatan lain.
9. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan Aktiviti tahunan serta mengemaskini Buku
Rekod Aktiviti Kokurikulm.
10. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.
11. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan
digunakan.
12. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan
prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

MAJLIS SUKAN SEKOLAH


1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.
2. Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang / pendek.
3. Mengenalpasti T.O.V (Take of Value) dan merancangkan aktiviti sekolah.
4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
5. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.
6. Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.
7. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman / luaran.
8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan,
kelancaran dan kelicinan pelaksanaan.
TUGAS-TUGAS
JAWATANKUASA KOKURIKULUM

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN


1. Menyelaras semua aktiviti, latihan dan pertandingan antara rumah dan sekolah supaya sesuai
dengan hari, masa, tempat gelanggang dan padang.
2. Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti.
3. Membantu Guru Besar mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.
4. Menetapkan pelajar baru dan lama dalam Rumah Sukan masing-masing.
5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
6. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sekolah.
9. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
10. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk
edaran, rujukan dan rekod.
11. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar /Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum
untuk kepentingan sukan sekolah.
12. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Aktiiviti
Kokurikulum.
13. Merancang kursus pendek untuk AJK Tertinggi persatuan/kelab/unit beruniform tentang cara-
cara menggerakkan aktiviti kokurikulum.
14. Menetapkan Ketua guru rumah dan guru-guru rumah.
15. Menyimpan rekod yang lengkap segala jenis perlawanan yang disertai oleh sekolah baik di
peringkat zon dan negeri, persahabatan dan sebagainya, mengandungi tarikh, jenis
pertandingan, pasukan yang terlibat, tempat pertandingan dan keputusannya.
16. Mencadangkan nama Olahragawan sekolah.

KETUA RUMAH SUKAN


1. Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan pelajar).
2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
3. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan.
4. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan.
5. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah.
6. Sentiasa berbincang dengan Penyelaras Sukan dan Pemainan /Pen. Kanan Kokurikulum
sekiranya menghadapi masalah.
7. Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod.
8. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada penyelaras sukan untuk
dicalonkan sebagai wakil sekolah.
9. Menetapkan tugas guru-guru rumah.
10. Menjadi penasihat kewangan dan kebajikan ahli-ahli rumah.
11. Mengambil tindakan ke atas ahli rumah yang tidak mengikut peraturan.
TUGAS-TUGAS
JAWATANKUASA KOKURIKULUM

GURU RUMAH SUKAN


1. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan oleh Penyelaras Sukan dan
Permainan.
2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan Rumah Sukan. Kedatangan dicatat dalam
Buku Kehadiran.
3. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara Rumah
Sukan.
4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
5. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir.
6. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan.
7. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.
8. Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan.
9. Mematuhi arahan Ketua Rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
10. Mencadangkan kepada Ketua Guru Rumah peralatan-peralatan yang atut dibeli pada
penghujung tahun untuk tindakan Penyelaras Sukan Dan Permainan.

GURU PERMAINAN
1. Bertanggungjawab dalam membentuk jawatankuasa pasukan permainan sekolah.
2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan di
bawah jagaannya dengan cara melatih mereka mengikut jadual yang telah ditetapkan.
3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar dalam permainan jagaannya.
4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.
6. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/kelas/sekolah.
7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar serta memastikan
pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat permainan.
8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pertandingan luar.
9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan
sekolah dan pertandingan peringkat sekolah kepada Penyelaras Sukan dan Permainan.
10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan bagi permainan dan
menyerahkannya kepada Setiausaha Sukan dan Permainan.
11. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan
mencukupi untuk digunakan seperti alat permainan, pakaian, minuman, kenderaan,
perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi.
12. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
13. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkannya.
14. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri,wakil
daerah/negeri dan negara).
15. Mengawasi perjalanan latihan dan pertandingan pasukan masing-masing.
16. Menjaga kebajikan pemain-pemain seperti minuman, kecederaan dan sebagainya.
TUGAS-TUGAS
JAWATANKUASA KOKURIKULUM

PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM


1. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit beruniform.
2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
3. Menyelaras semua aktiviti.
4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar memasuki
persatuan/kelab/unit beruniform.
5. Menentukan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
6. Memastikan peraturan Perlembagaan dan minit mesyuarat agung direkodkan dan difailkan.
7. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang
ditetapkan.
8. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum :
1. Mengagihkan Buku Kokurikulum kepada guru / guru kelas untuk diedarkan kepada pelajar .
2. Mengutip kembali dari guru / guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod.
9. Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti :
1. Borang memasuki persatuan.
2. Borang senarai AJK dan ahli.
3. Buku Laporan Kegiatan / Laporan Aktiviti Kokurikulum.
4. Fail-fail yang diperlukan.
10. Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod.
11. Mengumpulkan laporan tahunan dan buku kegiatan untuk edaran, rujukan dan rekod.
12. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum
13. Menyediakan anggaran perbelanjaan setahun.

GURU PENGIRING PERTANDINGAN


1. Bertanggungjawab dalam mempastikan keselamatan sebelum, semasa dan selepas
pertandingan.
2. Mengawasi perjalanan latihan dan pertandingan pasukan masing-masing.
3. Menentukan peraturan-peraturan pertandingan yang disertai.
4. Menentukan keperluan seperti pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan
kegunaan pasukan ada dan mencukupi.
5. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar serta memastikan
pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat pertandingan.
6. Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan
sekolah kepada Penyelaras Sukan Dan Permainan.
7. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pertandingan dan menguruskan pasukan dan
menyerahkannya kepada Setiausaha Kokurikulum.
8. Menilai prestasi pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan
percapaian.
9. Mencatatkan penglibatan setiap pelajar dalam pertandingan berkenaan untuk dijadikan asas
dalam penyediaan laporan tahunan, penilaian kegiatan kokurikulum pelajar berkenaan.
Laporan ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum Sekolah.
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan Guru Besar dari semasa ke semasa.
TUGAS-TUGAS
JAWATANKUASA KOKURIKULUM

GURU PENASIHAT KELAB/PERSATUAN


1. Membentuk jawatankuasa persatuan/kelab.
2. Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah / JPN.
3. Memastikan adanya peraturan/perlembagaan.
4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya kepada Penyelaras untuk
simpanan dan rekod.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategik untuk peningkatan persatuan/kelab cara yang sesuai.
8. Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan.
9. Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan persatuan/kelab.
10. Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.
11. Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan
persatuan/kelab.
12. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum, Hari Sukan,
Hari Ucapan, Hari Guru dan lain-lain.
13. Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.
14. Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.
15. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar/disebarkan di kalangan ahli.
16. Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa
Kokurikulum.
17. Mengadakan Mesyuarat Agung kelab/persatuan/unit beruniform pada minggu ke 3 bulan januari untuk
melantik AJK persatuan/kelab/unit beruniform berkenaan.
18. Menyerahkan perkara-perkara berikut kepada Setiausaha Kokurikulum:
 Pelembagaan persatuan/kelab/unit beruniform.
 Senarai AJK.
 Senarai nama ahli.
 Rancangan/aktiviti tahunan.
19. Bertanggungjawab memberi bimbingan kepada pelajar-pelajar dalam menyediakan laporan kegiatan
mengikut format yang ditentukan selewat-lewatnya seminggu selepas setiap kegiatan diadakan.
20. Bertanggungjawab menempah bas sekolah jika pengangkutan diperlukan.
21. Mengiringi rombongan yang dianjurkan oleh persatuannya jika tidak dapat bersama hendaklah mencari
wakil.
22. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Persatuan dari semasa ke semasa.
UNIT PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

PERKARA BILANGAN
KATA-KATA ALUAN PENOLONG KANAN PPKI 1
JAWATANKUASA INDUK PPKI 2
ViSi DAN MiSi UNiT PPKI 3
OBJEKTiF DAN MATLAMAT UNiT PPKI 4
SASARAN AKADEMIK UNIT PPKI 5
KATA-KATA ALUAN
GURU PENOLONG KANAN PPKi

Dengan nama Allah, selawat dan salam buat


junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta sekalian
sahabat-sahabat baginda, guru-guru, kaum keluarga dan
warga sekolah SK Sentosa. Bersyukur ke hadrat Illahi kerana
dengan limpah kurniaNya Buku Pengurusan Sekolah sesi
2022/23 telah dapat dihasilkan dengan membawa harapan
buku pengurusan ini dapat membantu dan menjadi panduan
semua warga SK Sentosa. Adalah diharapkan dengan
terhasilnya Buku Pengurusan Sekolah Sesi 2022/23 ini akan
memacu SK Sentosa ke arah kecemerlangan.

Hasrat murni ini akan menjadi realiti apabila semua panduan yang disediakan ini
dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Selain itu, kepimpinan peringkat
sekolah perlulah efektif dan efisien, mempunyai barisan guru yang berkualiti, berilmu
pengetahuan, berkemahiran dan memiliki sikap serta sahsiah yang unggul.

Adalah diharapkan pengemblengan tenaga semua pihak dapat melahirkan


generasi murid yang cemerlang. Buatlah sesuatu yang terbaik pada anak-anak didik kita
berdasarkan kerelaan dan keikhlasan yang sejati. Tahun 2022 sudah bermula. Justeru,
persiapan yang rapi semaksimum mungkin perlu kita persiapkan bagi menghadapi
cabaran pendidikan masa kini. Seluruh warga sekolah wajar membuat tranformasi ke arah
peningkatan minda, nilai kualiti kerja serta pembentukan sahsiah terpuji agar sekolah ini
dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di arena Pendidikan Negara.

Selamat bertugas, sekian terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

..............................................………...........

(ARZIBAH BINTI AMIR)

PENOLONG KANAN PPKI


SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA, SIBU
JAWATANKUASA INDUK
UNIT PPKI

PENGERUSI
ADMAH BINTI MOHAMED JAMLI
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
ARZIBAH BINTI AMIR
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3


NORATESSIE ANTHONY ZURIYAH BINTI JEMI BUHARI BIN HASSAN
PK KURIKULUM PK HEM PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA PPKI
NOOR AFIZA BT AZMI

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK
SITI NORDIANA BT YUSOP ZARINA BT MOHAMED ZAIN TAN RONG HUNG

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN MORAL TMK
NOR AFIZA BT AZMI NUR ASILAH ABDULLAH SITI NORDIANA BT YUSOP

KETUA PANITIA
KETUA PANITIA KETUA PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI &
PSSAS KH PERKEBUNAN
KESIHATAN
ZARINA BT MOHAMED ZAIN RAJES PISOON ABDULLAH
JEMRI BIN NAWI

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


MUZIK DAN KESENIAN PENGURUSAN DIRI KEMAHIRAN MANIPULATIF
NOORMALA BT RAMLI SITI NOORFADZIELLA SITI NOORFADZIELLA

PEMBANTU PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN


MURID MURID
MARYA KETTY ADRIAN

PEMBANTU PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN


MURID MURID
MASNAH BT ISMAIL JACQUELINE TEMAI
JAWATANKUASA INDUK
UNIT PPKI

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK
SITI NORDIANA BT YUSOP ZARINA BT MOHAMED ZAIN TAN RONG HUNG

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA


PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN MORAL TMK
NOOR AFIZA BT AZMI NUR ASILAH ABDULLAH SITI NORDIANA BT YUSOP

KETUA PANITIA
KETUA PANITIA KETUA PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI &
PSSAS KH PERKEBUNAN
KESIHATAN
ZARINA BT MOHAMED ZAIN RAJES PISOON ABDULLAH
JEMRI BIN NAWI
JAWATANKUASA INDUK
UNIT PPKI

KETUA PANITIA
KETUA PANITIA KETUA PANITIA
KEMAHIRAN MANIPULATIF
MUZIK DAN KESENIAN PENGURUSAN DIRI
SITI NOORFADZIELLA
NOORMALA BT RAMLI SITI NOORFADZIELLA

PEMBANTU PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN


MURID MURID
MARYA KETY ANAK ADRIAN

PEMBANTU PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN


MURID MURID
MASNAH BT ISMAIL JACQUELINE TEMAI
VISI DAN MISI
UNIT PPKI

VISI

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti

kepada pelajar dengan keperluan khas ke arah

kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat

Falsafah Pendidikan Negara.

MISI

Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada

pelajar dengan keperluan khas. Menjadikan

mereka insan yang dapat berdikari , berjaya

dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti

kepada Masyarakat dan Negara.


OBJEKTIF DAN MATLMAT
UNIT PPKI

 Memberi perkhidmatan yang adil dalam pengajaran

dan pembelajaran yang kondusif.

 Melaksanakan tugas dengan bersih, cekap dan

amanah demi mempertingkatkan kualiti pengajaran

dan pembelajaran.

 Memberi layanan dan perkhidmatan yang terbaik

kepada warga sekolah dan ibu bapa atau penjaga.

 Menyediakan satu bidang pengurusan kemahiran

hidup bagi murid pendidikan khas untuk berdikari.

 Menyediakan kemudahan dan kelengkapan luaran

dan dalaman yang selesa, selamat dan berkualiti.

 Memupuk keyakinan diri ke arah kestabilan kendiri dan

berdikari.

 Mempertingkatkan kemahiran sosial.

 Melahirkan murid Pendidikan Khas yang cemerlang

dalam bidang akademik dan kokurikulum.


SASARAN
UNIT PPKI

TAHAP 1
MENINGKATKAN PENGUASAAN
PENGURUSAN DIRI
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MANIPULATIF
MENGENAL HURUF

TAHAP 2
MENINGKATKAN PENGUASAAN (3M)
(KEMAHIRAN ASAS)
MENGURANGKAN BUTA HURUF
MENINGKATKAN PENCAPAIAN KUALITI

Catatan
Dijangka pada akhir pertengahan tahun
persekolahan, kelemahan pelajar sudah dapat
dikenalpasti oleh guru-guru darjah/mata pelajaran
serta menyediakan pelan tindakan susulan yang
harus diambil sebelum pelajar ini melangkah
masuk ke Tahap 2 dan ke Tahun 6.
TAKWIM TAHUNAN
SEKOLAH
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH MAC
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 SELASA

2 RABU

3 KHAMIS

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN

8 SELASA

9 RABU

10 KHAMIS LDP 2

11 JUMAAT LDP 2

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN

15 SELASA

16 RABU

17 KHAMIS

18 JUMAAT MESYUARAT STAF 1 GURU BESAR

SEMUA GURU
PENDAFTARAN MURID
19 SABTU PERASMIAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
PK 1
PENYELARAS TRANSISI

20 AHAD
SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1/2022-2023
21 ISNIN BERMULA

22 SELASA MESYUARAT KURIKULUM 1 PK 1 & SU KURIKULUM

23 RABU MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN 1 KETUA PANITIA

MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN 1 KETUA PANITIA


24 KHAMIS MESYUARAT HEM BIL 1 PK HEM & SU HEM
MESYUARAT PPKI BIL 1 PK PPKI & SU PPKI

25 JUMAAT

26 SABTU

27 AHAD
AKTIVITI KH PERTANIAN (PPKI)
28 ISNIN MESYUARAT UNIT HEM BIL 1

PK 1
29 SELASA MESYUARAT PLC 1
PENYELARAS PLC

30 RABU MERENTAS DESA PK KK

31 KHAMIS
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH APRIL
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 JUMAAT

2 SABTU

3 AHAD

4 ISNIN

5 SELASA

6 RABU

7 KHAMIS

8 JUMAAT

9 SABTU

10 AHAD

11 ISNIN MESYUARAT KOKURIKULUM 1 PK KK & SU KK

12 SELASA

13 RABU

14 KHAMIS MESYUARAT UNIT HEM 2

15 JUMAAT PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN

19 SELASA KEM KEPIMPINAN

20 RABU
PENGHANTARAN PBD 1 PK 1
21 KHAMIS (PERINGKAT SEKOLAH) PENYELARAS PBD

22 JUMAAT
SEKOLAH GANTI UNTUK 30/05/2022
23 SABTU (ISNIN)- HARI GAWAI DAYAK

24 AHAD

25 ISNIN

26 SELASA

27 RABU

28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

31 AHAD
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH MEI
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 AHAD

2 ISNIN CUTI AM-LABOUR DAY

3 SELASA CUTI AM HARI PEKERJA

4 RABU CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

5 KHAMIS CUTI TAMBAHAN KPM

6 JUMAAT CUTI TAMBAHAN KPM

7 SABTU

8 AHAD

9 ISNIN

10 SELASA

11 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & S/P

12 KHAMIS

13 JUMAAT

14 SABTU

15 AHAD
PENGHANTARAN LAPORAN PLC KITARAN 1 PK 1
16 ISNIN SAMBUTAN HARI GURU PENYELARAS PLC

17 SELASA PENTAKSIRAN 1 PK 1/SU SAPS

PENTAKSIRAN 1 PK 1/SU SAPS


18 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & UB

19 KHAMIS PENTAKSIRAN 1 PK 1/SU SAPS

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD

23 ISNIN

24 SELASA MESYUARAT KURIKULUM 2 PK 1 & SU KURIKULUM

25 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & K/P

26 KHAMIS

27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD

30 ISNIN CUTI GANTI HARI GAWAI

31 SELASA
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH JUN
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 RABU CUTI AM-HARI GAWAI

2 KHAMIS CUTI AM-HARI GAWAI

3 JUMAAT CUTI TAMBAHAN KPM

CUTI PENGGAL 1
4 SABTU 04/06/2022-12/06/2022

5 AHAD

6 ISNIN

7 SELASA

8 RABU

9 KHAMIS

10 JUMAAT

11 SABTU

12 AHAD

13 ISNIN SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL 2 BERMULA

14 SELASA

15 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & S/P

MESYUARAT HEM BIL.2 PK HEM & SU HEM


16 KHAMIS MESYUARAT KK BIL. 2 PK KK & SU KK
MESYUARAT PPKI BIL 2 PK PPKI & SU PPKI

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELASA TAKLIMAT / CERAMAH (BULI) GURU BIMBINGAN

HARI KEUSAHAWANAN (PPKI)


22 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & S/P

23 KHAMIS SUKAN TAHUNAN SEKOLAH SU SUKAN

AKTIVITI CUCI KERETA (PPKI)


24 JUMAAT SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

SEKOLAH GANTI HARI GAWAI, 31/05


25 SABTU JADUAL HARI SELASA
MESYUARAT BERSAMA WARIS PPKI

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELASA

29 RABU

30 KHAMIS SAMBUTAN HARI LAHIR (PPKI)


TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH JULAI
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 JUMAAT

2 SABTU

3 AHAD

4 ISNIN

5 SELASA

6 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & UB

7 KHAMIS

8 JUMAAT

9 SABTU

10 AHAD HARI RAYA QURBAN

11 ISNIN CUTI AM

12 SELASA

13 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & S/P

MINGGU PANITIA (PPKI)


14 KHAMIS KEM KEPIMPINAN

15 JUMAAT

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN

19 SELASA PENTAKSIRAN 2

PENTAKSIRAN 2
20 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & S/P

PENTAKSIRAN 2
21 KHAMIS MERENTAS DESA

22 JUMAAT

23 SABTU

24 AHAD

25 ISNIN

26 SELASA

27 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & K/P

28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

31 AHAD
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH OGOS
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 ISNIN

2 SELASA

3 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & S/P

4 KHAMIS

5 JUMAAT

6 SABTU

7 AHAD

8 ISNIN

9 SELASA MESYUARAT KURIKULUM 3 PK 1 & SU KURIKULUM

10 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & S/P

PENGHANTARAN PBD HANTARAN KE 2 PK 1


11 KHAMIS PROGRAM MEKAR CERAMAH ALAM REMAJA GURU BIMBINGAN

12 JUMAAT

13 SABTU

14 AHAD

15 ISNIN

16 SELASA

17 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & UB

18 KHAMIS MINGGU PANITIA (PPKI)

19 JUMAAT

20 SABTU

21 AHAD

22 ISNIN

23 SELASA

24 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & UB

25 KHAMIS

26 JUMAAT AKTIVITI CUCI KERETA (PPKI)

27 SABTU

28 AHAD

29 ISNIN

30 SELASA AMBANG KEMERDEKAAN KELAB RUKUN NEGARA

31 RABU
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH SEPTEMBER
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 KHAMIS

2 JUMAAT
CUTI PENGGAL 2/2022-2023
3 SABTU 03.09.2022-11.09.2022

4 AHAD

5 ISNIN

6 SELASA

7 RABU

8 KHAMIS CERAMAH ANTI DADAH GURU BIMBINGAN

9 JUMAAT

10 SABTU

11 AHAD

12 ISNIN SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL3

13 SELASA CERAMAH PROGRAM PENCEGAHAN JENAYAH GURU BIMBINGAN

14 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & S/P

15 KHAMIS

16 JUMAAT CUTI AM-MALAYSIA DAY

17 SABTU

18 AHAD
PK 1
19 ISNIN PLC KITARAN 2
PENYELARAS PLC

20 SELASA

21 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & S/P

22 KHAMIS MINGGU PANITIA (PPKI)

23 JUMAAT LAWATAN PENANDA ARAS (PPKI)

24 SABTU

25 AHAD

26 ISNIN

27 SELASA

28 RABU

29 KHAMIS PERJUMPAAN KOKURIKULUM UB & K/P

30 JUMAAT
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH OKTOBER
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 SABTU

2 AHAD

3 ISNIN

4 SELASA

5 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & S/P

6 KHAMIS

7 JUMAAT HARI SUKAN NEGARA

8 SABTU

9 AHAD

10 ISNIN CUTI AM-PROPHET MUHAMMAD’S BIRTHDAY

11 SELASA

12 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM K/P & S/P

TAKLIMAT / CERAMAH PROGRAM PENCEGAHAN


13 KHAMIS JENAYAH
GURU BIMBINGAN

14 JUMAAT

15 SABTU

16 AHAD

17 ISNIN

18 SELASA
PERKHEMAHAN TAHUNAN
19 RABU HARI KEUSAHAWANAN (PPKI)

20 KHAMIS MINGGU PANITIA (PPKI)

21 JUMAAT

22 SABTU

23 AHAD

24 ISNIN PENTAKSIRAN 3

25 SELASA PENTAKSIRAN 3

26 RABU PENTAKSIRAN 3

27 KHAMIS PENTAKSIRAN 3

28 JUMAAT AKTIVITI CUCI KERETA (PPKI)

29 SABTU

30 AHAD

31 ISNIN
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH NOVEMBER
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 SELASA

2 RABU SUKANTARA SU SUKAN

3 KHAMIS

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

8 SELASA KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)


9 RABU PENGHANTARAN PBD 3

KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)


10 KHAMIS MESYUARAT UNIT HEM 3

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

15 SELASA KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

16 RABU KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

17 KHAMIS KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

22 SELASA KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

23 RABU KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)

MINGGU PANITIA (PPKI)


KARNIVAL KOKURIKULUM (E-MAS)
24 KHAMIS MESYUARAT HEM BIL.3
MESYUARAT KK BIL.3
MESYURAT PPKI BIL 3

25 JUMAAT

26 SABTU

27 AHAD

28 ISNIN

29 SELASA MESYUARAT KURIKULUM 4

30 RABU
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH DISEMBER
SESI 2022/23 2022

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 KHAMIS

2 JUMAAT SAMBUTAN HARI LAHIR (PPKI)

3 SABTU

4 AHAD

5 ISNIN

6 SELASA

7 RABU PROGRAM 1 MURID 1 SUKAN

8 KHAMIS MAJLIS APC

9 JUMAAT

10 SABTU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

11 AHAD CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

12 ISNIN CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

13 SELASA CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

14 RABU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

15 KHAMIS CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

16 JUMAAT CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

17 SABTU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

18 AHAD CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

19 ISNIN CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

20 SELASA CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

21 RABU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

22 KHAMIS CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

23 JUMAAT CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

24 SABTU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

25 AHAD CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

26 ISNIN CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

27 SELASA CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

28 RABU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

29 KHAMIS CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

30 JUMAAT CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

31 SABTU CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023


TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH JANUARI
SESI 2022/23 2023

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 AHAD

2 ISNIN

3 SELASA

4 RABU

5 KHAMIS

6 JUMAAT

7 SABTU

8 AHAD

9 ISNIN MINGGU KERJAYA (BERMULA)

10 SELASA

11 RABU

12 KHAMIS MINGGU KERJAYA (TAMAT)

13 JUMAAT

14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN

17 SELASA

18 RABU

19 KHAMIS

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD

23 ISNIN

24 SELASA

25 RABU

26 KHAMIS

27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD

30 ISNIN

31 SELASA
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH FEBRUARI
SESI 2022/23 2023

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 RABU

2 KHAMIS

3 JUMAAT

4 SABTU

5 AHAD

6 ISNIN

7 SELASA

8 RABU

9 KHAMIS MESYUARAT UNIT HEM 4

10 JUMAAT

11 SABTU

12 AHAD

13 ISNIN

14 SELASA HARI ANUGERAH KOKURIKULUM

15 RABU

16 KHAMIS

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELASA

22 RABU HARI KEUSAHAWANAN (PPKI)

23 KHAMIS

24 JUMAAT

25 SABTU HARI KELUARGA PPKI

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELASA
TAKWIM TAHUNAN SEKOLAH MAC
SESI 2022/23 2023

TARIKH HARI PERISTIWA TINDAKAN MINGGU

1 RABU LAWATAN KE PUSTAKA NEGERI (PPKI) PK PPKI

MESYUARAT HEM BIL.4 PK HEM & SU HEM


2 KHAMIS MESYUARAT KK BIL.4 PK KK & SU KK
MESYUARAT PPKI BIL 4 PK PPKI & SU PPKI

3 JUMAAT

4 SABTU

5 AHAD

6 ISNIN

7 SELASA

8 RABU

9 KHAMIS

10 JUMAAT

11 SABTU

12 AHAD

13 ISNIN

14 SELASA

15 RABU

16 KHAMIS

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELASA

22 RABU

23 KHAMIS

24 JUMAAT

25 SABTU

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELASA

29 RABU

30 KHAMIS

31 JUMAAT
Lampiran

Anda mungkin juga menyukai