Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam

NO. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

JUDUL 100 Soal Tanya Jawab Tentang Bank Islam A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions Adil dan Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah Agar Tidak Terjerat Hutang Akuntansi Asuransi Syariah: Antara Teori dan Praktik Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan Akuntansi Ekuitas: Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam Akuntansi Islam

PENULIS Ahmad Abdul Aziz an-Najjar Yassine Essid AAOIFI AAOIFI Murasa Sarkaniputra Ahmad Abdul Ghaffar Adil bin Muhammad al-Abdul Ali dan Yahya Tengku Abdul Ghoni dan Erny Arianty Hertanto Widodo, Teten Kustiawan M. Arif Mufraini Hendry Y. Setiabudi, Iwan Triyuwono Sofyan Syafri Harahap

PENERBIT PT. Al-Ma’arif, Bandung E. J. Brill, Leiden Bank Muamalat Indonesia, Jakarta AAOIFI, Manama P3EI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Gema Insani, Jakarta Darus Sunnah Press, Jakarta INSCO Consulting, Jakarta Institut Manajemen Zakat, Jakarta Kencana, Jakarta Salemba Empat, Jakarta Bumi Aksara, Jakarta

TAHUN 1993 1995 1998 2003 2005 2004 2005 2007 2001 2006 2002 1999

Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007

Page 1 of 24

Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

Akuntansi Pengawasan dan Manajemen Dalam Perspektif Islam Akuntansi Perbankan Syariah Akuntansi Syari’ah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam Akuntansi Syari’ah: Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Al-Bunuk al-islamiyyah: Baina al-Hurriyyah wa at-Tanzhim, atTaqlid wa al-Ijtihad, an-Nazhariyyah wa at-Tathbiq Al-Ihtikar wa Mauqif al-Syari’ah al-Islamiyyah Minhu fi Ithari al‘Alaqat al-Iqtishadiyyah al-Mu’ashirah Al-Iktisab fi ar-Rizq al-Mustathab Al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj Al-Isyarah Ila Mahasin al-Tijarah wa Ghusyusy al-Mudallisin fi ha Al-Mabadi’ al-Iqtishadiyyah fi al-Islam Al-Makasib Al-Mazhab al-Iqtishad al-Islami

Sofyan Syafri Harahap Sofyan Syafri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf Omar Abdullah Zaid Iwan Triyuwono, M. Mas’udi M. Akhyar Adnan Husein Syahatah Imam al-Mawardi Jamaluddin Athiyyah Ahmad Musthafa Afifi Muhammad ibn al-Hasan asySyaibani Ibnu Rajab al-Hambali Abu Al-Fadhl Ja’far bin Ali AdDimasyqi Ali Abdur Rasul Al-Harits ibn Asad al-Muhasibi Adnan Khalid at-Turkmani

FE Universitas Trisakti, Jakarta LPFE Universitas Trisakti, Jakarta LPFE Universitas Trisakti, Jakarta Salemba Empat, Jakarta UII Press, Yogyakarta Pustaka Progressif, Jakarta Darul Falah, Jakarta Dar al-Kutub al-Qithriyyah, Doha Maktabah Wahbah, Kairo Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Dar ash-Shadir, Beirut Dar al-Fikr al-Arabi, Cairo Dar al-Fikr, Beirut Maktabah as-Sawadi, Yeddah

1992 2005 2004 2001 2005 2004 2000 1986 2003 1986 1985 1999 1980 1996 1990

Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007

Page 2 of 24

Syafi’i Antonio Nazih Hammad Lukman Farouni Mulyanto Dar an-Nafais. Yogyakarta Dar al-Qalam. New Delhi John Willey & Sons Pte. Jakarta Al-Hayyiah al-Mishriyyah al-‘Ammah li alKitab. Cairo Maktabah al-Angelo al-Mishriyyah. Damaskus Gema Insani Press.. Umer Chapra Shabri Hasanin Muhammad Akram Khan Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor Syaikh Adnan ath-Tharsyah Quthb Ibrahim Muhammad Abdul Khaliq an-Nawawi Alauddin Mahmud Za’tari Thohir Luth Karnaen Perwatatmadja. M.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 Al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhabi al-Fiqh wa asySyari’ah Al-Qur’an: Kemiskinan dan Pemerataan Ekonomi Al-Qur’an: Menuju Sistem Moneter Yang Adil Al-Wazhaif al-Iqtishadiyyah li al-‘Uqud al-Muthabbaqah fi alMasharif al-Islamiyyah An Introduction to Islamic Economics An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice Anda dan Harta An-Nazhm al-Maliyah fi al-Islam An-Nizham al-Mali fi al-Islam An-Nuqud: Wazhaifuha al-Asasiyyah wa Ahkamuha asySyar’iyyah Antara Perut dan Etos Kerja: Dalam Perspektif Islam Apa dan Bagaimana Bank Islam Aqd al-Wadi’ah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah Arah dan Strategi Ekonomi Islam Argumentasi Sains Atas Bahaya Riba Muhammad Rawwas Qal’ahji Ziauddin Ahmad M. Yogyakarta Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami. Ltd. Kairo Dar Qutaibah. Singapore Pustaka al-Kautsar. Beirut Dana Bhakti Prima Yasa. Cairo Kitab Bhavan. Damaskus Magistra Insania Press. Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa. Jakarta Dana Bhakti Wakaf. Bandung 1999 1998 1997 1996 1999 2007 2004 1971 1996 2001 1992 1993 2006 2003 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 3 of 24 . Yogyakarta Syaamil Cipta Media.

Jakarta Dar al-I’tisham. dan Riba At-Ta’min: Baina al-Hilli wa at-Tahrim Auditing Dalam Perspektif Islam Abul A’la al-Maududi Ahmad Azhar Basyir Gemala Dewi Quthb Ibrahim Muhammad Quthb Ibrahim Muhammad Quthb Ibrahim Muhammad AM. Hasan Ali Husain Husain Syahatah M. Kairo Al-Hayyiah al-Mishriyyah al-Ammah li alKitab. Jakarta Citra Islami Press. Kairo Al-Hayyiah al-Mishriyyah al-Ammah li alKitab. Maisir. Jakarta Al-Hayyiah al-Mishriyyah al-Ammah li alKitab. Yogyakarta Kencana. Kairo Pustaka Quantum. Nejatullah Siddiqi Yadi Janwari Muhammad Syakir Sula Muhammad bin Ahmad ash-Shalih Muhaimin Iqbal Isa Abduh Sofyan Syafri Harahap PT. Solo Gema Insani Press. Bina Ilmu.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 Asas Ekonomi Islam Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia As-Siyasah al-Maliyah li ’Umar bin Abdul Aziz As-Siyasah al-Maliyah li ’Utsman bin ’Affan As-Siyasah al-Maliyah li Abi Bakr ash-Shiddiq Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis. Teoritis dan Praktis Asuransi Dalam Perspektif Syariah Asuransi Di Dalam Islam Asuransi Syari’ah Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Takaful Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar. Jakarta Penerbit Amzah. Surabaya UII Press. Bandung Gema Insani. Kairo Kencana. Jakarta 2005 2000 2004 1988 1986 1990 2004 2006 1987 2005 2004 1997 2006 2002 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 4 of 24 . Bandung Pustaka Bani Quraisy. Jakarta Pustaka.

Karim Muhammad Syafi’i Antonio Muhammad Syafi’i Antonio Muhammad Syafi’i Antonio Umar Vadillo M. Karim. Jakarta Islamic Publications Ltd. Yogyakarta FH-UI dan Kencana. RajaGrafindo. Jakarta Tazkia Institute dan Bank Indonesia. Bandung Pustaka Pelajar. Praktek dan Realitas Ekonomi Islam Bank dan Asuransi Islam di Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi Bank Islam Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan (Edisi Pertama) Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Edisi Kedua) Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Edisi Ketiga) Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan Bank Tetap Haram: Kritik Kapitalisme. Sosialisme. Jakarta PT. dkk Wirdyaningsih (ed. Jakarta Pustaka Zaman. Lahore 2005 1995 2004 2005 2003 1987 2003 2003 2004 2006 1999 1999 1999 2005 1980 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 5 of 24 . dan Perbankan Syariah Banking Without Interest Yusuf bin Ismail an-Nabhani Yusuf al-Qardhawi Adiwarman A. Jakarta PT. RajaGrafindo. Jakarta Ekonisia. Karim Adiwarman A. Jakarta Tazkia Institute dan Bank Indonesia. Kairo Magistra Insania Press dan MSI UII.) Heri Sudarsono M.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 Awas Di Pasar Ada Setan: Tuntunan Islam Dalam Jual Beli Bai’ al-Murabahah li al-Amri bi asy-Syira Kama Tajrih alMasharif al-Islamiyyah Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori. Yogyakarta IIIT Indonesia. Yogyakarta Pustaka. Karim Adiwarman A. Nejatullah Siddiqi Griya Ilmu. Nejatullah Siddiqi Abdullah Saeed Adiwarman A. Jakarta Maktabah Wahbah. Jakarta Tazkia Institute dan Bank Indonesia.

) Husain Syahatah Abul A’la al-Maududi Tim Penulis Danari Taha Jabir al-Alwani Izzuddin Khatib at-Tamimi Rodney Wilson Ali Mahyuddin Muhammad Sulaiman al-Asqar.p. Yogyakarta Fikahati Aneska. Jakarta BPFE UGM. Bogor UII Press dan Tiara Wacana. Surabaya Mansell Publishing Limited. Amman Al-Ikhlash. Surabaya Akbar Media Eka Sarana. Rusli Karim (ed. Jakarta Danari Publisher. London and New York 2004 1992 2002 2003 t.t. Ahmad ad-Da’ur M. AK Group. t.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank Berbagai Aspek Ekonomi Islam Berbagai Pelanggaran Syari’at Dalam Urusan Keuangan Bicara Tentang Bunga dan Riba Bisnis Ajaran Nabi Muhammad Bisnis Islam Bisnis Islami Bisnis Menurut Islam Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami Buhuts Fiqhiyyah fi Qadhaya Iqtishadiyyah Mu’ashirah (2 Jilid) Bunga Bank Dalam Islam Bunga Bank Haram Bunga Rampai Ekonomi. Yogyakarta Robbani Press. Jakarta Dar al-Basyair al-Islamiyyah. Jakarta Pustaka Qalami. 2005 1995 1988 2002 1998 1993 2001 2004 2004 1993 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 6 of 24 . Bisnis dan Manajemen Islami Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal Business and Accounting Ethics in Islam M. Beirut Dar an-Nafais. Yogyakarta Pustaka Progressif. Jakarta Intermasa. dkk Abu Sura’i Abdul Hadi Yusuf al-Qardhawi Sofyan Syafri Harahap Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh Trevor Gambling and Rifaat Ahmed Abdel Karim Al-Azhar Press.

Yogyakarta Kitab Bhavan. New York Ekonisia FE-UII. Ismail Yusanto. Kuwait 2005 1995 1998 1986 2004 2002 1994 1992 1990 2002 2001 1988 1995 1988 1995 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 7 of 24 .Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 Cara Praktis Menghitung Zakat Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis Contribution of Islamic Thought to Modern Economics Contribution to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics Dasar-Dasar Keuangan Islami Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial Dalam Kitab Tafsir fi Zhilalil Qur’an Dawabith Tanzhim al-Iqtishad fi al-Suq al-Islami Development: An Islamic Perspective Dialog Ilmiah: Bank Syariah vs Bank Konvensional Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy Doktrin Ekonomi Islam (4 Jilid) Economic Justice in Islam Economic Message of The Qur’an Husein Syahatah Muhammad Aslam Haneef Misbah Oreibi (ed. Herndon St. Islamabad and The Islamic Foundation. M. Jakarta Ikraq. Jakarta IIIE-IIU . Jakarta SEM Institute. Selangor Darul Ehsan Darul Falah. Yogayakarta Alvabet. Yusuf Muhammad Akram Khan Kalam Pustaka. Jakarta Dar an-Nafais. Kuala Lumpur International Institute of Islamic Thought. Leicester Dana Bhakti Wakaf.) Masudul Alam Choudhury Muhammad Zainul Arifin Sayid Quthb Ghazi Inayah Aidit Ghazali Wahid Abdussalam Bali M.) Afzalurrahman S. dkk Munawar Iqbal (ed. Beirut Pelanduk Publication. New Delhi Islamic Book Publishers. Martin’s Press. Jakarta Pustaka Litera Antarnusa.

Jakarta Yayasan Amanah. Jakarta Graha Ilmu. Yogyakarta Zikrul Hakim. Bandung Pustaka Pelajar. Karim Mochtar Effendy Muhammad Adiwarman A. Jakarta 1981 1994 1994 2002 1995 2004 2005 2004 2001 1996 2004 2003 1998 2003 2006 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 8 of 24 . Jakarta Pustaka Setia. Karim Husein Syahatah A. Yogyakarta Gema Insani Press.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Economic Security in Islam Economic System of Islam Ekonoi Islam: Suatu Pengantar (2 Jilid) Ekonomi Dalam Perspektif Islam Ekonomi Islam Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional Ekonomi Islam: Prinsip. Yogyakarta IIIT Indonesia. Abul A’la al-Maududi Ibrahim Lubis Abdullah Zaky al-Kaaf Monzer Kahf Said Sa’ad Marthon Eko Suprayitno Abdullah Abdul Husain at-Tariqi Adiwarman A. Jakarta Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam alMukhtar. Palembang BPFE UGM. Dasar dan Tujuan Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur’an dan Hadis Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam Ekonomi Mikro Islami (Edisi Kedua) Ekonomi Rumah Tangga Muslim Ekonomi Syariah Dalam Sorotan Ekonomi Zakat: Suatu Kajian Moneter dan Keuangan Syariah Yusuf al-Qardhawi S. Jakarta Gema Insani Press. Yogyakarta Magistra Insania Press. RajaGrafindo Persada. Riawan Amin. dkk Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba’ly Kazi Publications. Lahore Kalam Mulia. Lahore Islamic Publications. Jakarta PT.

Sophiaan (ed. Bogor Pustaka Progressif. Bandung BPFE UGM.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah Essays on Iqtishad: Islamic Approach to Economic Problems Essays on Islamic Economics Etika Bisnis Dalam Islam Etika Bisnis Dalam Islam Etika Bisnis Islami Etika Bisnis Islami Etika Bisnis: Suatu Kajian Konsep Perekonomian Menurut AlQur’an dan as-Sunnah Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesisi Islami Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam Etos Kerja Pribadi Mulsim Fatwa-Fatwa Jual-Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer Fikih Ekonomi Keuangan Islam Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor M. Fahim Khan Mustaq Ahmad Faisal Badroen. Jakarta Ramadhani. dkk Muhammad Rafik Issa Beekun Mahmud Muhammad Bablily Syed Nawab Haider Naqvi Muhammad dan Alimin Ainur R. Silver Spring The Islamic Foundation. Jakarta Kencana. Jakarta UPP AMP YKPN.) Ash-Shadiq Abdurrahman alGharyani Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi Kaki Langit. Surabaya Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta Risalah Gusti. Solo Mizan. Leicester Pustaka al-Kautsar. Jakarta 2004 1989 1995 2001 2006 2004 2004 1990 1984 2004 1997 1995 2004 2004 2004 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 9 of 24 .) Toto Tasmara Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy (peny. Yogyakarta Pustaka Imam Asy-Syafi’i. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Surabaya Darul Haq. Bandung Nur Corporation.

Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Fiqh al-Muamalat al-Maliyah fi al-Islam Fiqh Muamalat Fiqih Finansial Fiqih Pekerja: Etika Bekerja dan Mencari Rizki Yang Barokah Menurut Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Fiqih Perdagangan Bebas GBEI: Garis-Garis Besar Ekonomi Islam General Takaful Practice: Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty). Jakarta DSN-MUI dan Bank Indonesia Aligarh University. Jakarta Litera Antarnusa. Luthfi Hamidi Ahmad Gozali Dewan Syariah Nasional MUI Abdul Azim Islahi Suhrawardi K. Jakarta PT. Jakarta Senayan Abadi Publishing. Aligarh Sinar Grafika. Solo Pustaka Anisah. Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional History of Economic Thought in Islam: A Subjectwise Survey Hukum Ekonomi Islam Hukum Wakaf Hukum Waris Hukum Zakat Hasan Ayyub Nasrun Haroen Abdullah Lam bin Ibrahim Abdurrahman bin Sa’d adl-Dlarman Ali Yafie. Jakarta 2003 2000 2005 2005 2003 1996 2005 2007 2004 2003 1996 2000 2004 2004 1991 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 10 of 24 . Rembang Teraju. Jakarta Senayan Abadi Publishing. Jakarta Era Intermedia. Elex Media Komputindo. dkk Mahmud Abu Saud Muhaimin Iqbal M. Maisir (Gambling). Berkah. Jakarta Gema Insani. and Riba (Usury) Gold Dinar: Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan Halal. Lubis Muhammad Abid Abdullah alKabisi Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir Yusuf al-Qardhawi Dar as-Salam. Kairo Gema Media Pratama. dan Dompet Dhuafa Republika. Jakarta IIMaN Press. Jakarta Gema Insani Press.

.tp. Umer Chapra Abu Bakr bin Abi ad-Dunya Seyyed Mahmood Taleqani Abul A’la al-Maududi Bustanuddin Agus M.) Adiwarman A. Jakarta WOFIS. Jakarta t. Umer Chapra M. Karim Dar Ibn al-Walid. al-Buraey Mervyn K. Padang Gema Insani Press. Jeddah PT. t. New Delhi Gramedia Pustaka Utama. Dawam Rahardjo Muhammad A. Jakarta Edward Elgar Publishing Inc.t.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah Interest Free Banking Investasi Syariah di Pasar Modal Iqtishaduna: Our Economics (Volume One Part One) Isalm dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Kontemporer Ishlah al-Mal Islam and Ownership Islam dan Dilemma Ekonomi Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan Islamic Banking Islamic Banking Modes for House Building Financing Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis (Edisi Ketiga) Taqiyuddin Ahmad bin Ali alMaqrizi Mohammad Uzair Iggi H. Jakarta Rajawali Press. 2000 2000 1982 1999 1990 1983 1988 2006 2000 1999 1986 2001 1995 2005 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 11 of 24 . Tehran Risalah Gusti. Surabaya Dar al-Wafa. Jakarta Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Akhsien Muhammad Baqir as-Sadr M. Hams Kitab Bhavan. Mazda Publishers. Jakarta Andalas University Press. Lexington Minaret. RajaGrafindo Persada. Lewis dan Latifa M. Algoud Mahmoud Ahmad Mahdi (ed. Massachussets IRTI-IDB.

New Delhi Kluwer Law International. Dawam Rahardjo Quthb Ibrahim Muhammad Muhammad M. and Return Islamic Microeconomics Islamic Thinkers on Economics. Jakarta UII Press. Bandung IAIN Syarif Hidayatullah. Yogyakarta Pustaka. (ed. Jakarta Pustaka Azzam. The Hague Muamalat Institute. Jakarta Ikraq. Administration and Transaction Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jejak-Jejak Ekonomi Syariah Jual Beli Murabahah Keadilan Sosial dalam Islam Keadilan Sosial Dalam Perekonomian Madani Kebijakan Ekonomi Umar bin Kaththab Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam Kegiatan Ekonomi Dalam Islam Tim Multitama Communications Jomo K. dkk. Kuala Lumpur Goodword Books. Hayes Adiwarman A. Heri Sudarso dan Hendi Yogi Prabowo M. Nejatullah Siddiqi Zikrul Hakim. Jakarta 2006 2003 2002 1998 2001 1991 1985 2004 2003 2005 1984 2000 2002 2002 1996 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 12 of 24 . Yogyakarta UII Press. Risk. Jakarta Quill Publishers. S.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Islamic Business Strategy for Entrepreneurship: Bagaimana Menciptakan dan Membangun Usaha Yang Islami Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Direction Islamic Economics Islamic Law and Finance: Religion. Kuala Lumpur PLP2M. Jakarta Salemba Empat. Karim Aidit Ghazali Muhammad al-Faisal al-Saud. Yogyakarta Senaya Abadi Publishing.) Sabahuddin Azmi Frank E. Vogel dan Samuel L. Luthfi Hamidi Wiroso Sayyid Quthb M. Jakarta Bumi Aksara.

Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Keluar Pasar Membawa Laba (Dunia Akhirat) Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam Kepemilikan Dalam Islam Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi Ketika Harta Berbicara Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd) Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Kewajiban Orang Kaya Terhadap Orang Miskin: Hikmah Ujian Kemiskinan Kiat Sukses Manajemen Rasulullah Kiat Sukses Mengelola Zakat Kini Anda Direktur Kitab al-Kharraj Konglomerat Sukses: Bagaimana Meraih dan Mengelola Kekayaan Menurut Tuntunan Islam Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam Khalid Abdurrahman asy-Syayi M. Nejatullah Siddiqi Behesti Mahmud al-Khalidi Mohammad Sobary Abdul Aziz Asy-Syannawi Ugi Suharto Syahid Muhammad Baqir ashShadr Mahmud Ahmad Sa’id al-Athrasy Cecep Darmawan Yusuf al-Qardhawi Muhammad Fathi Abu Yusuf. Bandung Wahyu Press. Ibnu Rajab al-Hanbali Abdullah Li Am Ibn Ibrahim Djaslim Saladin Al-Qowam. Jakarta Yayasan Bintang Budaya. Yogyakarta Pustaka Zahra. Jakarta Pusat Studi Zakat IBS-STIS. Bandung Media Dakwah. Jakarta Dar al-Ma’rifah. Solo Dana Bhakti Prima Yasa. Jakarta Khalifa. 2005 2000 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 13 of 24 . Bandung 2004 1996 1992 2002 1995 2004 2004 2002 2004 2006 1997 2005 t. Yahya bin Adam alQarashi. Beirut Zikrul Hakim. Yogyakarta Pustaka Azzam.t. Jakarta Linda Karya. Jakarta Cendekia Sentra Muslim. Yogyakarta Pustaka Hidayah. Jakarta Khazanah Intelektual.

Jeddah UII Press. Jakarta 2002 2001 1997 2003 2004 1977 2003 1992 2000 2002 1998 2000 1994 1406 H 2004 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 14 of 24 . RajaGrafindo. Jakarta Bina Ilmu. Jeddah Dar an-Nafais.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar Konsep. Islamabad Pustaka Adina. Yogyakarta Cendekia Sentra Muslim.) Muhammad A. Jakarta Islamic Research Institute. Djazuli dan Yadi Janwari Monzer Kahf (ed. Beirut University of Utah Press. Jakarta IRTI-IDB.) Muhammad Rawwas Qal’ahji Adel Allouche Hammad Abdurrahman al-Janidal Mustiko Djati Ekonisia FE-UII. Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah Konstruksi Mudaharabah Dalam Bisnis Syari’ah Kunci Mencari Rezeki Yang Halal Landlord and Peasant in Early Islam Lawan Dolar Dengan Dinar: Kiat Jitu Bebas Krismon dan Merosotnya Nilai Uang Lectures on Islamic Economics Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Suatu Pengenalan) Lessons in Islamic Economics: Volume 2 Mabahits fi al-Iqtishad al-Islami: Min Ushulihi al-Fiqhiyyah Mamluk Economics: A Study and Translation of al-Maqrizi’s Ighathah Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami Manajemen Asuransi Syariah: Seri Pertama (Keberhasilan Menjual Asuransi Syariah Dunia-Akhirat) Heri Sudarsono Tim Pengembangan Perbankan Syariah – IBI Abdul Azim Islahi Muhammad Abu Dzar al-Qilmani Ziaul Haque Zaim Saidi Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (ed. Yogyakarta Penerbit Djambatan. Jakarta IRTI-IDB. Surabaya Pusat Studi Ekonomi Islam STIS. Salt Lake City Syarikat al-Ubaikan li ath-Thaba’ah wa anNashr FEUI. Yogyakarta PT.

Effendi dan Gina Puspita Sudirman Tebba Taqyuddin an-Nabhani Toto Tasmara Karnaen Perwataatmadja UPP AMP YKPN. Jakarta Usaha Kami. Peluang. Tantangan. Yogyakarta Gema Insani Press. Ekonomi Alternatif Membudayakan Etos Kerja Islami Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia Muhammad Muhammad Ahmad Abdul Jawwad Muhammad Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung Ahmad Ibrahim Abu Sinn Mundzir Qahaf Eri Sudewo Ahmad Hasan Zainul Arifin Abdurrahman R. Yogyakarta Bening Publishing. Bandung Risalah Gusti. Jakarta Alvabet. Jakarta Pustaka Nusantara Publishing. RajaGrafindo Persada. Jakarta PT. Jakarta Giliran Timur. dan Prospek Membangun Ekonomi Islam Ala Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad at-Tamimi Membangun Etos Kerja Dalam Perspektif Tasawuf Membangun Sistem. Jakarta PT. Jakarta Institut Manajemen Zakat. Surabaya Gema Insani. Yogyakarta Ekonisia.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 Manajemen Bank Syariah Manajemen Dana Bank Syariah Manajemen Melawan Arus: Panduan Praktis Menuju Keberhasilan Manajemen Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah Manajemen Syariah Dalam Praktik Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer Manajemen Wakaf Produktif Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi. Jakarta Khalifa. Depok 2002 2004 2004 2005 2003 2006 2004 2004 2005 1999 2004 2003 1996 2002 1996 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 15 of 24 . Jakarta UPP AMP YKPN. RajaGrafindo Persada. Terapkan 4 Prinsip Dasar Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami Memahami Bank Syariah: Lingkup.

Bandung Gema Insani.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Mencari Rizki Yang Barokah Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Mengenal MLM Syariah Menggagas Ilmu Ekonomi Islam Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syari’ah Menjadi Kaya Ala Sufi: Etos Fakir Dalam Tasawuf Menjadi Manajer Sukses Menjadi Milyarder Muslim Menjadi Pengusaha Muslim Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam Meraih Rezeki Tak Terduga Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam Harits bin Asad al-Muhasibi Asyraf Muhammad Dawwabah M. Jakarta Ekonisia. Yogyakarta Pustaka Nuun. Jakarta Pustaka al-Kautsar. Jakarta Pustaka al-Kautsar. Amin Azis Kuswara Syed Nawab Haider Naqvi Masdar F. Yogyakarta Mizan. Mas’udi M. Semarang Bangkit. Depok Pustaka Pelajar. Jakarta Pustaka Quantum. Muslehuddin Zaidah Kusumawati Imam Abu Abdillah al-Qurthubi Muhammad Abdul Jawwad Abdul Hamid Rasyad Asyraf M. Jakarta QultumMedia. Jakarta Magistra Insania Press. Dawabah Sofyan Syafri Harahap Ahmad Yasin Ibrahim Muhammad Mitra Pustaka. 2005 2003 2005 1999 2005 2003 2004 2003 2005 2001 2006 2003 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 16 of 24 . Jakarta QultumMedia. Yogyakarta Pustaka Hidayah. Yogyakarta 2004 2006 t.t. Bandung Lentera.

New York ICRIE King Abdul Aziz University. Aghnides Ziauddin Ahmed. Bahauddin al-Qubbani Muhammad Anwar Nicolas P.C. Jakarta Princeton University Press.) Muhammad al-Mubarak Iwan Triyuwono Murtadha Muthahhari Sunarto Zulkifli Abraham L. Beirut LKiS. Gema Insani Press. Bandung Zikrul Hakim. Islamabad Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami. Munawar Iqbal dan M. dkk t. Herndon. Virginia Pustaka Azhary. Jakarta Nuansa Madani. Jakarta IIIT. Washington D. New Jersey Forum Zakat. 1999 1987 1916 1983 1993 2004 1999 1976 2000 1995 2003 1970 2005 1999 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 17 of 24 . Jakarta Dar al-Fikr.) Nazih Hammad Ali Syu’aibi Firdaus Effendi (ed. Fahim Khan (ed. Yogayakarta Pustaka Hidayah.t. Jeddah dan Institute of Policy Studies.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin Miskin dan Kaya Dalam Pandangan Alquran Modeling Interest-Free Economy: A Study in Macroeconomics and Development Mohammedan Theories of Finance Money and Banking in Islam Mu’jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughah al-Fuqaha Muhammad Seorang Milyuner? Nilai dan Makna Kerja Dalam Islam Nizham al-Islam: al-Iqtishad Organisasi dan Akuntansi Syari’ah Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah Partnership and Profit in Medieval Islam Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat Pedoman Akuntansi Syariat: Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Rifa’at al-Awdhi M. Columbia University. Udovitch Tim Penyusun PA-OPZ Hertanto Widodo. Jakarta Mizan. Bandung t.p.

Grasindo. Jakarta PT. dkk M. Jakarta Ekonisia FE-UII. dan Prospek Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam Dalam Bermuamalah Yang Sah Menurut Hukum Nasional Pilar-Pilar Ekonomi Islam Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik Muhammad dan Sholikul Hadi Gustian Djuanda. B. Jakarta Pusat Studi Ekonomi Islam STIS. Jakarta Yayasan Kalimah. Jakarta Grafiti Press. Ciputat PT. Damanhuri Salemba Diniyah. Jakarta Studi Press. RajaGrafindo Persada. RajaGrafindo Persada. dkk Wiroso Yusuf al-Qardhawi Sutan Remi Sjahdeini Latifa M. Lewis Nasrun Haroen Muhammad Muflih Hartono Mardjono Abdul Sami’ al-Mishri Didin S. Bandung 2003 2006 2003 1999 2003 2006 2005 1997 1999 2003 2000 2006 2000 2006 1999 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 18 of 24 .Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Pegadaian Syariah Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian Pengantar Ekonomi Islam Pengantar Ekonomika Mikro Islami Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam Perbankan Islam Perbankan Syariah: Prinsip. Praktik. Jakarta Serambi. Yogyakarta IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta Robbani Press. Nazori Majid Murasa Sarkaniputra M. Yogyakarta Pustaka Hidayah. Hendrie Anto Mustafa Edwin Nasution. Jakarta Pustaka Pelajar. Jakarta PT. Yogyakarta Kencana. Algoud dan Mervyn K.

) Aidit Ghazali dan Syed Omar (ed. Depok P3EI UIN Syarif Hidayatullah. Bangil UII Press.) S.t. Jakarta Pustaka Adina.) Sayed Afzal Peerzada (ed. Bandung Akbar Media Eka Sarana.) Sayyid Tahir. Jakarta Pustaka Firdaus dan LSIK Jakarta Adam Publishers and Distributors. Mas’udi (dkk. New Delhi Longman Malaysia. 1992 1996 1992 1989 1998 2004 2005 2004 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 19 of 24 . Djamal Doa. Yogyakarta Belntika. London Piramedia. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 Pokok-Pokok Pemikiran Hasan al-Banna Tentang Reformasi Ekonomi Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah Politik Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Alquran Problem Kemiskinan: Zakat Sebagai Solusi Alternatif Problematika Hukum islam Kontemporer: Bidang Muamalat Public Finance in Islam Readings in Islamic Economic Thought Readings in Islamic Fiscal Policy Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics Reforming The Muslim World Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah Restorasi Zakat: Menegakkan Kembali Pilar Yang Runtuh Revelation-Based Measurement: Pendekatan Keterpaduan Antara Mantik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi Hasan al-Banna Husein Syahatah Abdurrahman al-Maliki Muhammad AM. A. Jakarta Al-Izzah. M. New Delhi Longman Malaysia. Selangor Darul Ehsan Adam Publishers and Distributors. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed. Fatwa. Selangor Darul Ehsan Pelanduk Publications. Jakarta 2003 2001 2001 2000 2005 1997 t.) AbdalHaqq Bewley dan Amal AbdalHakim Douglas Murasa Sarkaniputra Syaamil Cipta Media.) Masudul Alam Choudhury Masdar F. Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Agil (ed. Siddiqi AbulHasan M. dan Arief Mufti Chuzaimah T. Malaysia Kegan Paul International Ltd.

Jakarta PT. Ma’sum Billah Muhammad Faruq Nabahan Journal of The International Association for Islamic Economics. Kuala Lumpur AAOIFI. Jakarta IIIT Indonesia. Jakarta CIBER dan PKTTI-UI. A. Karim (ed. Noordeen. Karim Adiwarman A. Manama Ilmiah Publishers. Ma’sum Billah AAOIFI Mohd.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 Review of Islamic Economics: Volume 1 Review of Islamic Economics: Volume 2 Riba: Kejahatan Paling Berbahaya Terhadap Agama dan Masyarakat Role of The State in The Economy: An Islamic Perspective Sederhana Penuh Berkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Kedua) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Ketiga) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Pertama) Sekitar Kemiskinan dan Keadilan Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam Shari’a Standard of Business Contract Shari’a Standards Shari’ah Standard of Quantum of Damages in Insurance: A Handbook for Actuaries and Accountants Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Sistem Ekonomi Islam Khurshid Ahmad (ed. dkk M. Karim Adiwarman A. Leicester Dar al-Kutub al Islamiyah. Yogyakarta UII Press. Jakarta A. RajaGrafindo Persada. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.) Muhammad Ali as-Shabuni M. Leicester Journal of The International Association for Islamic Economics. Jakarta The Islamic Foundation. Nejatullah Siddiqi Al-Harits al-Muhasibi Adiwarman A.) Khurshid Ahmad (ed. Leicester Serambi. Mannan Mohd. Selangor UII Press. Jakarta UI Press. Yogyakarta 1991 1992 2003 1996 2005 2004 2006 2001 1999 2001 2006 2003 2003 2000 2000 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 20 of 24 .S.) Sri Edi Swasono.

Jakarta Pustaka Setia. Bandung Mizan Press. Jakarta Akademisk Forlag. Leicester Amzah. Jakarta Pustaka Firdaus. Jakarta Pustaka Thariqul Izzah.) Abdullah bin Ibrahim ath-Thariqi Jorgen Baek Simonsen Khurshid Ahmad (ed. Jeddah dan The Islamic Foundation. Jakarta Pustaka al-Kautsar. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam Society and Economics in Islam Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Stable and Just Global Monetary System: Viability of The Islamic Dinar Stop Boros Studies in Genesis and Early Development of The Caliphal Taxation System Studies in Islamic Economics Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah Suap: Dampak dan Bahayanya Sudah Untung Masuk Surga Lagi: Panduan Moral dan Etis Bisnis Islami Syauqi Ahmad Dunya Mohammad Daud Ali Irfan Mahmud Ra’ana Abdul Qadim Zallum M. Bogor Rineka Cipta. Jakarta Pustaka Hidayah. Barkeley Zikrul Hakim. Muslehuddin Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim Ayatullah Sayyid Mahmud Taleghani Yusuf Qardhawi Ahamed Kameel Mydin Meera (ed. Kuala Lumpur Darul Falah. Copenhagen ICRIE. Yusuf bin Ismail an-Nabhani Fikahati Aneska. Jakarta Research Center IIUM.) Husain Husain Syahatah Abu Abdul Halim Ahmad S. Jakarta UI Press.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 Sistem Ekonomi Islam: Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab Sistem Keuangan di Negara Khilafah Sistem Perbankan Dalam Islam Sistem. Bandung 1994 1988 1997 2002 1994 1999 1982 2005 2002 2003 1988 1980 2005 1996 2004 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 21 of 24 .

Yogyakarta Bangkit Daya Insana. Jalaluddin Zaim Saidi dan Imran N. New Delhi A. Yogyakarta UII Press. Jakarta Dana Bhakti Wakaf. Jakarta Kitab Bhavan. S. Kuala Lumpur Pustaka Adina. Taqi Amini Hasanuzzaman M. Umer Chapra Ahamed Kameel Mydin Meera Tareq el-Dewany Abul Khair M. 323. Noordeen. Metwally M. Noordeen. 325. Dhaka Idarah-i Adabiyat-i Delli. New Delhi International Islamic Publishers. S. Karachi SEBI. 326. Abdul Mannan Gazi Inayah M. Yogyakarta Islamic Economics Research Bureau. 327.) Maulana Mohd. Yogyakarta Tiara Wacana. Selangor Darul Ehsan Akbar Media Eka Sarana. Jakarta Pelanduk Publications.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah Teori dan Model Ekonomi Islam Teori dan Praktek Ekonomi Islam Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak Text Book On Islamic Banking The Agrarian System of Islam The Economic Functions of The Early Islamic State The Future of Economics: An Islamic Perspective The Islamic Gold Dinar The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya The Role of Government in an Islamic Economy Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah Towards Interest Free Banking Transaction in Islamic Law Muhammad Muhammad M. Kabir Hassan (ed. Jakarta A. Kuala Lumpur 2004 2001 1995 1995 2003 2003 1991 1981 2001 2002 2003 1991 1991 2000 1997 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 22 of 24 . 324. Hosein Shakh Mahmud Ahmed Ala ‘Eddin Kharofa UII Press. M.

Jakarta PT. Yogyakarta Lembaga Penerbit FEUI. 336. Jakarta Penerbit Marja. Nasir T. Jakarta Bina Rena Pariwara. Beirut Salemba Diniyah. Ali Visi. Jakarta Pustaka Firdaus.A.Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam 328. Commerce: Perspektif Islam Uang Haram Ushul al-Iqtishad al-Islami Visi Alqur’an Tentang Etika dan Bisnis Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai Zakat Dalam Perekonomian Modern Zakat Dalam Perspektif Sosial Zakat dan Pajak Zakat dan Peran Negara Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Hati Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal Husain Syahatah dan Siddiq Muhammad Al-Amin adh-Dharir Haris Faulidi Asnawi Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir Rafiq Yunus al-Mishri Muhammad dan R. 339.) Yasin Ibrahim al-Syaikh Muhammad Nuruddin Mhd. Jakarta Gema Insani Press. Yogyakarta Penerbit Amzah. 331. 332. Insani Publishing. dan M. Bandung Salemba Diniyah. Jakarta 2005 2004 2006 1999 2002 2004 1997 2002 1995 1991 2006 2004 2002 2006 Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 23 of 24 . 334. Lukman Fauroni Muhammad Muslehuddin Mustafa Kamal (ed. 337. Damaskus dan Dar asySyamiyah. Jakarta Dar al-Qalam. RajaGrafindo Persada. Jakarta Forum Zakat. 338. Jakarta IRCiSoD. 340. 333. 341. (ed. 335.) Didin Hafidhuddin Muhammad Abu Zahrah Munawir Sjadjali. dkk Kuntarno N. 329. Jakarta Magistra Insania Press. 330. Transaksi dan Etika Bisnis Islam Transaksi E.

Daftar Buku Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam Muhammad Yusuf Helmy’s Private Library @ 2007 Page 24 of 24 .