Anda di halaman 1dari 5

Profesionalisme diri merupakan hasil daripada suatu proses pemikiran profesional dan tindakan dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Ia suatu proses di mana guru menyemak semula, membaharui dan melanjutkan komitmen mereka sebagai agen perubahan terhadap tujuan pengajaran; mereka menguasai dan memperkembangkan secara kritikal pengetahuan, kemahiran serta kecerdasan pelbagai yang diperlukan dalam pengajaran (Day,1999 . !." #$%&$'(I )' &%&* P'+I+()&$&+ P%,-'#I,+&.I#/' (0%0 (lobalisasi dan perubahan dalam dasar pendidikan /alaysia yang menuju ke arah kemajuan sosio ekonomi pula membuktikan guru perlu meningkatkan profesionalisme diri untuk mampu bersaing seiring dengan ledakan maklumat terkini. &ntara strategi yang boleh meningkatkan profesinalisme guru adalah1 melibatkan diri dalam latihan dalaman, kursus pendek kelolaan maktab, sistem pementoran, amalan refleksi melalui penulisan reflektif2jurnal dan fortopolio pengajaran, penyelidikan tindakan, latihan profesionalisme secara berterrusan, perkembangan profesional 3one4line3 dan aktifitas Pusat )egiatan (uru (5oon Pon 6ing 7""8 !.1 Peningkatan Profesionalisme /elalui .atihan Dalam Perkhidmatan Dalam era teknologi moden, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran pengkhususan, ino9asi dalam pedagogi menuntut agar guru4guru dilatih semula semasa dalam perkhidmatan. Ia sememangnya dapat mempertingkat dan memperkukuh profesionalisme diri selain mengembangkan potensi insan ke tahap yang diingini. #ebagai guru, kita mampu memperkukuh kapasiti untuk memperbaiki pembelajaran pelajar dengan melanjutkan pengetahuan profesional kita dalam menguasai dan mengembangkan kemahiran4kemahiran serta memperjelas nilai4nilai profesional kita. (uru yang berpandangan progresif mampu memperkaya diri dengan pengetahuan, kemahiran dan trenda4trenda pengajaran4pembelajaran baru melalui )ursus Pendek )elolaan /aktab ()P)/ . 5erkaitan dengan ini, guru yang telah menghadiri kursus seharusnya menjalankan latihan dalaman untuk sekolah masing4masing agar semua guru dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang4bidang tertentu. #ebaran input4input yang baru seperti pembelajaran bestari, pengajaran /atematik dan #ains, $eknologi /aklumat dan )omunikasi, 5imbingan dan )aunseling dan sebagainya diberi kepada guru akan meningkatkan kualiti pengajaran guru dari segi ino9asi dalam pengajaran. !.7 &malan %efleksi Dan Penulisan %eflektif )e &rah PeningkatanProfesionalisme (uru &malan refleksi dapat memperkaya diri dan merangsang amalan professional. Ia bertindak sebagai forum untuk membuat keputusan yang mengakibatkan tindakan tentang konteks pengajaran. %efleksi yang dikemukakan oleh De:ey (19;; menjadi batu asas dalam mengkaji proses kognitif guru semasa membuat keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan refleksi memerlukan perkembangan sikap dan kebolehan

seperti keterbukaan, kerelaan untuk menerima tanggungja:ab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. %efleksi memberi peluang guru menganalisis diri serta menyedari tentang kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, guru dapat membuat pengubahsuaian serta membaiki proses pembelajaran mereka dengan efektif. &ntara strategi yang boleh dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka ialah penulisan jurnal2reflektif. Ia sebagai jentera untuk mereflek secara sistematik dan merangsangkan pemikiran reflektif. )ajian menunjukkan akti9iti ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk mendorong guru mengamalkan penyiasatan reflektif dan penilaian kendiri terhadap isu4isu pengajaran dan pembelajaran (5olin, 1988; %ichert, 199"; <eichner = .iston, 198> . Dalam penulisan reflektif, #chon (198;, 198> membe?akan proses pemikiran kepada refleksi semasa tindakan di mana seseorang melihat semula dan memikirkan permasalahan yang :ujud untuk memahami situasi manakala refleksi ke atas tindakan di mana guru merenung kembali proses pemikirannya dan menganalisis situasi sebelum merancang tindakan susulan. )edua4dua refleksi semasa tindakan dan refleksi ke atas tindakan dapat membantu guru berkembang diri dalam bidang profesionalnya. Penulisan reflektif menggambarkan secara keseluruhan satu pola pemikiran yang beralih dari refleksi teknikal ke tahap refleksi kritikal. Penulisan reflektif merupakan satu cara meninjau teori4teori pengajaran dan perkembangan professional. Pemikiran baru akan dirangsangkan dan melalui perbincangan dengan rakan sekerja, teori4teori dan persoalan4persoalan dipertikai dan diperkembangkan. %efleksi menyediakan satu asas yang kaya dan komprehensif mengenai pengajaran dan pembelajaran. Ia bukan sahaja membolehkan seseorang guru memperoleh pengertian mengenai tugasnya tetapi ia memberi pelbagai perspektif terhadap pengajaran yang boleh dicontohi atau dipelajari oleh guru4guru lain (5oon, 7""7 . Dalam pada itu, refleksi mempunyai nilai4nilai peribadi yang memba:a kepada kepuasan intrinsik apabila guru dapat menganalisis sesuatu situasi atau pengalaman dengan sebaik mungkin dan membentuk satu pandangan secara logik. !.;.Portfolio Pengajaran $renda /engenai Pengajaran Dan %efleksi 5erkait rapat dengan penulisan reflektif ialah pembentukan portfolio pengajaran sebagai cara guru meningkatkan profesionalisme diri. Portfolio pengajaran yang mengandungi koleksi bahan4bahan seperti artifek dan penulisan reflektif dapat memperkukuhkan perkembangan diri guru. Ia menggambarkan kemahirankemahiran, pengetahuan dan falsafah pengajaran peribadi seseorang itu. Portfolio pengajaran memberi impak yang besar dan memba:a manfaat serta meningkatkan kualiti pengajaran guru dalam profesionnya. Ini kerana proses perkembangan portfolio secara berterusan memberi peluang guru membuat refleksi tentang perkembangan dan perubahan pelajarnya sepanjang masa. &pabila seseorang guru meneliti amalan pengajaran sendiri, sudah tentu amalan penelitian pengajaran sendiri meletus penilaian kendiri terhadap tanggungja:abnya.

@ontoh4contoh amalan baik dalam portfolio boleh dikaji dan diguna atau diadaptasikan dalam bilik darjah. /enurut #hulman (198> , melalui portfolio pengajaran, guru akan menjadi lebih reflektif tentang apa yang mereka lakukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia membantu guru mendokumentasi dan menerangkan tindakan mereka; membuktikan pengetahuan professional mereka dan membuat refleksi tentang apa, bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan (.oughran = @orrigan, 199A; #eldin, 199> . Dengan mengimbas balik pengalaman4pengalaman lepas dalam portfolio, ia menggalakkan mereka mengenal pasti halangan4halangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan memikirkan penyelesaian. (uru boleh mengubahsuai atau mengubah teknik pengajaran untuk mencapai matlamat. Portfolio pengajaran dan refleksi membantu perkembangan pemahaman masalah yang dihadapi kerana proses refleksi memandu arah untuk meneroka idea4idea dari sumbersumber lain. Pada hakikatnya, portfolio pengajaran digunakan sebagai satu cara dokumentasi professional dan refleksi peribadi (#eldin, 199> . Proses membina portfolio merangsang guru untuk memikirkan semula akti9iti pengajaran, keberkesanan strategi4strategi pengajaran dan merancang pendekatan baru atau teknik4teknik untuk masa akan datang. /aka, portfolio pengajaran dapat membekalkan satu pangkalan data pengetahuan professional dan perkembangan diri yang bermakna dan komprehensif di kalangan :arga guru. )ha?anah harian ini bernilai Bberlian3 jika digilap tetapi bagai kaca jika disalut debu atau terbiar sahaja. Portfolio pengajaran menjadi tempat di mana pemikiran reflektif berlaku untuk menghalusi pengajaran sendiri. #eseorang guru boleh merekod kaedah mengetahui, mengumpul maklumat baru, memikirkan sama ada idea itu boleh diaplikasi atau tidak, mengambilkira sama ada idea baru sesuai atau tidak, dan menentukan apa yang perlu disimpan dan apa pula yang harus dihapus kira. Proses ini akan membentuk seorang guru itu mengamal tabiat serta sikap berfikir dan berikhtiar dalam melaksanakan tugasnya. !.! Penyelidikan $indakan &malan Profesionalisme 6ang 'fektif #atu lagi strategi guru mampu meningkatkan profesionalisme diri ialah menjalankan penyelidikan tindakan tentang semua aspek yang berkaitan dengan pengajaran. Idea4idea baru tentang kaedah4kaedah mengajar dalam pengajaran perlu diterokai. 5udaya penyelidikan, penulisan dan pembacaan :ajib dipupuk di kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara professional. Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yang memerlukan suatu kesedaran tinggi tentang B:hatCs going on3, B:hy things are happening that :ay3 dan Bho: are :e going to resol9e the problem3. )esedaran tentang keputusan pedagogi dan tindakan hanya boleh dibentuk dengan penilaian kritikal melalui dialog reflektif, dokumentasi dan tindakan. Penyelidikan tindakan menyediakan cara untuk membolehkan proses tersebut berlaku. 0ntuk meningkatkan profesionalisme diri, guru :ajar menjadikan profesion keguruan a research4based profesion iaitu profesion yang berasaskan kajian dan amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik dan bukan pendapat.

!.A &malan )onsep B5elajar #eumur *idup3 Dalam perkembangan diri, guru harus mengamalkan konsep Bbelajar seumur hidup3. &malan membaca, menulis dan melakukan penyelidikan tindakan memperluaskan pengalaman, pengetahuan dan pandangan guru terhadap bidang. Ia menajamkan kecekapan serta keyakinannya dan ia akan menjadi kreatif, reflektif dan berino9asi dalam amalan pengajaran . (uru mampu memperbaiki diri sebagai pelajar dalam paradigma belajar seumur hidup. /ereka perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam era globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi (I@$ kini, dan sebagai guru, kita harus mempertajam kemahiran mengajar melalui I@$, meneroka dan menukar maklumat dengan guru4guru lain yang lebih berpengalaman. #atu langkah yang bijak untuk meningkatkan profesionalisme diri ialah membuat jaringan2net:orking dengan guru4guru di negara lain sebagai mencerminkan imej pengantarabangsaan serta berpeluang untuk berkongsi ilmu, dan kemahiran dengan mereka. Program secara Bon4line3 merupakan perkembangan baru dalam I@$ dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara Bon4line3. Dapatan kajian menunjukkan guru4guru 5ahasa Inggeris memperkembangkan profesionalisme diri melalui internet adalah menggalakkan. &ntara contoh ialah Dir$'@ (Dirtual $eacher 'ducation @enter yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang guru dalam perkembangan professional guru 5ahasa Inggeris (/ohamed &min 'mbi, /uhammad )amarul )abilan = &?mi &bdul .atiff, 7""7 . !.E #istem Pementoran #ebagai @ara Peningkatan Diri #atu pendekatan untuk mempertingkat tahap professional diri guru ialah sistem pementoran di sekolah4sekolah. (uru boleh mengadakan perbincangan intelektual dengan guru yang lebih berpengalaman mengenai pengetahuan baru, teknik4teknik baru dan bimbingan dalam penilaian seperti pembinaan item soalan. /elalui sistem pementoran ini, setiap guru akan mempunyai seorang atau beberapa orang mentor di tempat bertugas bagi memberi nasihat, dan bimbingan berterusan agar dapat meningkatkan tahap profesionalisme mereka. /engikut &nderson (198> , pementoran merujuk kepada 1 Fa nurturing process in :hich a more skilled or more eGperienced person, ser9ing as a role model, teaches, sponsors, encourages, counsels and befriends a less skilled or less eGperienced person for the purpose of promoting the latterCs professional and2or personal de9elopment. 5erdasarkan definisi di atas, ia memba:a implikasi baha:a berlakunya proses perkembangan di mana orang yang mengasuh mampu untuk mengenal pasti kebolehan, pengalaman dan kematangan psikologikal seseorang yang sedang diasuh dan boleh memberi akti9iti4akti9iti yang akan memba:a kepada peningkatan profesionalismenya.

!.> Diskusi di Pusat )egiatan (uru &khir sekali, guru boleh meningkatkan profesionalisme diri dengan mengadakan perjumpaan dengan guru4guru lain di Pusat )egiatan (uru (P)( untuk membincangkan dan membuat refleksi sesama mereka pengalaman mengajar topik4topik tertentu di samping mendapat input4input baru daripada fasilitator yang pakar dalam bidang4bidang tertentu. (uru4guru dapat menilai diri sendiri tentang pengajaran, memperoleh maklumbalas daripada rakan4rakan, membaca penulisan reflektif rakan4rakan dan berkongsi maklumat tentang strategi4strategi pengajaran dan pembelajaran. &pabila mereka mereflek dan membincang sesama rakan tentang pengalaman pengajaran, mereka akan menjadi Bmore thoughtful teachers3. Dengan cara ini, guru akan dapat menambahkan ilmu, ketrampilan dan berkongsi pengalaman bagaimana hendak memilih strategi terbaik untuk menyelesai masalah pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran seperti yang dinyatakan oleh -ullan dan *argrea9es (199; baha:a guru perlukan interacti9e professionalism. A." )'#I/P0.&+ )ualiti guru adalah asas kecemerlangan pelajar dan sekolah. )e:iba:aan guru merupakan tunggak kepada profesionalisme guru. (uru sentiasa perlu membuat refleksi mendalam tentang diri sendiri dan amalan pengajaran H pembelajaran. 0saha guru untuk meningkatkan profesionalisme diri dari segi keilmuan, ketrampilan dan kemahiran serta pembentukan sahsiah yang berakhlak mulia. Dengan ini, guru dapat bergerak seiring dengan arus perubahan dalam era teknologi dan globalisasi.

Anda mungkin juga menyukai