Anda di halaman 1dari 10

BIL 1

MASA 8.15 pagi

ATURCARA/AKTIVITI a) Semua petugas dan AJK Majlis Konvokesyen bersiap sedia di lokasi masing-masing a) "etugas-petugas dan AJK di #e$an memeriksa dan memastikan% i. peralatan& kerusi dan meja dalam keadaan baik dan teratur. ii. alat siaraya& rakaman dan multimedia berada pada ta'ap sediaguna b) "ara penyambut tetamu bersedia di 'adapan #e$an Sri "utra dan lokasi yang sepatutnya () "etugas-petugas di )ilik *+" ,#e$an) membuat persiapan ak'ir. d) "etugas di )ilik -etamu ,"entadbiran) membuat persiapan ak'ir. e) "emba$a )unga "a'ar bersiap-sedia di 'adapan #e$an. Jamuan refreshment disediakan dilokasi berkaitan. Mu.ik latar dimainkan di dalam #e$an.

TINDAKAN Semua JK

8. ! pagi

Jurua(ara / 0 " "eng'ulur Sijil JK Sambutan JK -eknikal& Siaraya& Multimedia 0 "enggambaran JK "ersemba'an JK "emandu 1raduan JK "rotokol JK Jamuan JK Kebersi'an "asukan persemba'an "emba$a "a'ar JK Jamuan JK "ersiapan

8.35 pagi

KETIBAAN PARA GRADUAN & IBUBAPA/WARIS a) Kenderaan diara' ke tempat letak kereta. b) +bubapa4$aris diiring ke #e$an Konvokesyen. () 1raduan diba$a ke lokasi penda5taran untuk penda5taran. JK /alulintas JK Sambutan JK "emandu 1raduan

6.15 pagi

+bubapa "elajar 7emerlang diiringi ole' "enyambut -etamu duduk di tempat k'as di dalam #e$an. a) Mu.ik latar di'entikan. b) Jurua(ara membuat pengumuman perarakan graduan masuk ke dalam #e$an % Mengumumkan perarakan masuk para graduan ke Dewan Konvokesyen () Mu.ik gamelan dimainkan dan graduan berarak masuk. d) "emandu 1raduan memastikan graduan duduk di tempat yang betul. e) Mu.ik gamelan di'entikan apabila perarakan tamat.

JK Sambutan

6.2! pagi

JK "ersemba'an 8 Mu.ik Jurua(ara /

JK "ersemba'an 8 Kumpulan4mu.ik 1amelan JK "emandu 1raduan JK "ersemba'an 8 Kumpulan4mu.ik 1amelan

1/10

BIL

MASA 6.2! pagi 5)

ATURCARA/AKTIVITI Jurua(ara membuat pengumuman% Hadirin dan hadirat yan dih!r"ati #$%a&ian' S$(an)an Ma)&i# K!n*!%$#y$n ini +$r&an #,n ' %$r)a#a"a t,an-(,an ada&ah di(!h!n ,nt,%. "$"a#ti%an t$&$/!n +i"+it t,an-(,an di"ati%an ata, di#$t%an %$ 0#i&$nt "!d$1' "$"ini","%an ($r $ra%an t,an/(,an #$"a#a Ma)&i# +$r&an #,n dan tida% "$n a"+i& a"+ar #$"a#a Ma)&i# +$r&an #,n 2 S$%ian' t$ri"a %a#ih23 g) Mu.ik latar dimainkan kembali.

TINDAKAN Jurua(ara "

JK "ersemba'an - Mu.ik

6.35 pagi

KETIBAAN PENGARAH-PENGARAH P4LITEKNIK & K4LE5 K4MUNITI a) "enyambut -etamu mengiring mereka ke dilokasi berkaitan untuk refreshment dan setela' itu mengiringi mereka masuk ke dalam #e$an. b) )uku atur(ara disediakan di tempat duduk masingmasing di #e$an. KETIBAAN DI6-DI6 5EMPUTAN a) "enyambut -etamu mengiringi jemputan masuk ke dalam #e$an dan ke tempat duduk masing-masing. b) )uku atur(ara disera'kan apabila mereka duduk. JK Sambutan JK Sambutan "engurusan ":S.")S&"mK/ JK Sambutan JK Jamuan JK Sambutan

6.5! pagi

KETIBAAN KETUA PENGARAH 5PP 7 BHG DATUK H5 M4KHLIS BIN 5AA6AR a) Kereta <)'g #atuk =j Mok'lis tiba di perkarangan #e$an Sri "utra. b) <)'g #atuk =j Mok'lis disambut di 5oyer )angunan "entadbiran dan diba$a masuk ke )ilik -etamu untuk refreshment. "engara'-pengara' -imbalan-timbalan "engara' Ketua-ketua Jabatan JK "rotokol JK Sambutan

1!.!! pagi

KETIBAAN TETAMU KEH4RMAT 7 BHG DR M4HAMAD SALMI B M4HD S4H4D Kereta tetamu ke'ormat tiba di perkarangan #e$an Sri "utra. <)'g #r Mo'amed Salmi disambut di 5oyer #e$an Sri "utra dan diba$a masuk ke )ilik -etamu untuk refreshment. Ketua "engara' J"" "engara'-pengara' -imbalan-timbalan "engara' Ketua-ketua Jabatan JK "rotokol

2/10

JK Sambutan BIL MASA 1!.!! pagi ATURCARA/AKTIVITI <)'g #r Mo'amed Salmi & <)'g #atuk =j Mok'lis& "engara'-pengara'& -imbalan-timbalan "engara' dan Ketua-ketua Jabatan memakai juba'. TINDAKAN <)'g #r Mo'amed Salmi Ketua "engara' J"" "engara' -imbalan "engara' Ketua-ketua Jabatan JK "rotokol JK Sambutan

JK Sambutan& "emba$a )unga "a'ar bersiap sedia di pintu masuk depan #e$an Konvokesyen. 6 1!.1! pagi "ega$ai "rotokol 4-ugas-tugas K'as memberi isyarat kepada <)'g #r Mo'amed Salmi dan pengiring-pengiring serta Jurua(ara ba'a$a "erarakan Masuk akan dimulakan.

JK Sambutan "emba$a )unga "a'ar

"ega$ai "rotokol 4-ugastugas K'as

1!

1!.15 pagi

PERARAKAN MASUK a) Jurua(ara membuat pengumuman % Mengumumkan perarakan masuk YBhg Dr Mohamed Salmi Mohd Sohod - Ahli Lembaga enasiha! oli!eknik Malaysia" diiringi oleh YBhg Da!uk #$ Mokhlis bin %aa&ar ' Ke!ua engarah %aba!an enga$ian oli!eknik" Kem( endidikan Malaysia" engarah-pengarah" )imbalan-!imbalan engarah dan Ke!ua-ke!ua %aba!an oli!eknik *ilai" oli!eknik Ban!ing dan oli!eknik Me!ro Kuala Lumpur( ara hadirin mohon berdiri( b) Mu.ik 1amelan dimainkan. () "emba$a-pemba$a bunga pa'ar dan rombongan perarakan mula bergerak menuju ke pentas di 'adapan #e$an mengikut susunan berikut % Kumpulan 1amelan "emba$a )unga "a'ar >ombongan "erarakan Jurua(ara /

PP :; := K; K= KA K@ KC K;; K;= K;> K;? K;B VIP PP :< :> K< K> K? KB K;D K;< K;> K;A K;@

PP 8 P$"+a9a +,n a (ahar :; 8 KP 5PP :< 8 P$n arah PNS := 8 P$n arah PBS :> 8 P$n arah P"KL K; - K= 8 TPA K> - K? 8 TPSA K@ 8 K;A 8 K5 K;? 8 K;B 8 K5 HEP

"emba$a )unga "a'ar setela' sampai di 'adapan pentas terus keluar dari #e$an melalui pintu di sisi pentas <)'g #r Mo'amed Salmi dan pengiring-pengiring naik ke atas pentas dan berdiri di 'adapan tempat duduk masingmasing.

"emba$a )unga "a'ar <)'g #r Mo'amed Salmi Ketua "engara' J""

3/10

"engara' -imbalan "engara' MASA 1!.15 pagi Mu.ik gamelan ber'enti. <)'g #r Mo'amed Salmi dan pengiring-pengiring duduk di kerusi masing-masing. "etugas-petugas di pentas memberi )uku Atur(ara kepada **+" ,)arisan 'adapan) dan menuangkan air minuman. )uku Atur(ara diletakkan di atas kerusi untuk selain dari kerusi barisan 'adapan. 11 1!.2! pagi UPACARA BERMULA Kata aluan daripada jurua(ara majlis% "antun % M+LAYA*, S+-.*D.) D. A)AS +-MA)A*,
M+-BA# B+-K./A0 D. #0%0*, M0A-A +MA*.S KA)A S+LAMA) DA)A*, A1AL B.SM.LLA# +MB0KA B./A-A

ATURCARA/AKTIVITI

TINDAKAN Ketua-ketua Jabatan JK "ersemba'an 8 Kumpulan4mu.ik 1amelan

JK "enyampaian Sijil

Jurua(ara "

Selama! da!ang ke Ma$lis Konvokesyen 2345 oli!eknik *ilai" oli!eknik Ban!ing dan oli!eknik Me!ro Kuala Lumpur( Bismillahhirrahmanirrahim" Assalamualaikum w(b(! dan Salam Se$ah!era( 4( YBhg Dr Mohamed Salmi Bin Mohd Sohod" engarah 0rusan .n-&usion Solu!ion Sdn Bhd Merangkap Ahli Lembaga enasiha! oli!eknik Malaysia" 2( YBhg Da!uk #$ Mokhlis bin %aa&ar Ke!ua engarah %aba!an enga$ian oli!eknik" Kem( endidikan Malaysia Jurua(ara /

6( Yang Berusaha" +n )a$uddin bin Abd -ashid engarah oli!eknik *ilai" *( Sembilan 5( Yang Berusaha" )n #$ 7ulki&li bin Salleh" engarah oli!eknik Ban!ing" Selangor" 8( Yang Berusaha" +n9ik Mohamad bin Abdullah engarah oli!eknik Me!ro Kuala Lumpur :( ;( engarah- engarah oli!eknik dan Kole$ Komuni!i Kemen!erian endidikan Malaysia" egawai- egawai Kanan %aba!an enga$ian oli!eknik dan %aba!an enga$ian Kole$ Komuni!i Kemen!erian endidikan Malaysia"

4/10

<( Ahli %awa!ankuasa enasiha! oli!eknik *S" BS dan mKL

MASA 1!.2! pagi =(

ATURCARA/AKTIVITI engarah-pengarah >agensi kera$aan? pegawaipegawai kanan"

TINDAKAN Jurua(ara /

43( Da!uk-Da!uk" Da!in-Da!in" 44( .bubapa" para graduan ser!a para hadirin yang dihorma!i sekalian" Sekali lagi diu9apkan Selama! Da!ang ke Ma$lis Konvokesyen 2345 oli!eknik *ilai" oli!eknik Ban!ing dan oli!eknik Me!ro Kuala Lumpur( >Aya! se!erusnya diolah oleh %urua9ara? 1 1!.25 pagi BACAAN D4A K4NV4KES7EN Jurua(ara menjemput pemba(a doa ke rostrum pentas% Sebagai !anda kesyukuran dan memohon res!u daripada .llahi ke a!as Ma$lis Konvokesyen yang diadakan pada hari ini" Ma$lis dengan segala horma!nya men$empu! al-@adhil 0s!aA BB un!uk memimpin ba9aan doa( Ma$lis dengan ini mempersilakan Al @adhil 0s!aA( "emba(a doa berjalan ke rostrum& memberi salam dan seterusnya memba(a doa. Jurua(ara mengu(apkan ribuan terima kasi' kepada pemba(a doa. Amin Ya -abbal CAlamin( Semoga Ma$lis ki!a pada hari ini mendapa! keberka!an dari Allah Subhanahu 1a!aala( Ma$lis merakamkan ribuan !erima kasih kepada Al- @adhil 0s!aA( 1 1!.3!pagi? UCAPAN ALUAN KETUA PENGARAH Jurua(ara membuat pengumuman% "antun % Sudilah !uan $alan berlapan" %alan berlapan di malam kelamD Sudilah !uan beri u9apan" Ka!a aluan pemanis kalam Se!erusnya" Ma$lis dengan segala horma!nya Jurua(ara / "emba(a #oa Jurua(ara " Jurua(ara / Jurua(ara "

5/10

mempersilakan YBhg Da!uk #$ Mokhlis bin %aa&ar Ke!ua engarah %aba!an enga$ian oli!eknik un!uk menyampaikan u9apan aluan( Dengan segala horma!nya dipersilakan( MASA ATURCARA/AKTIVITI <)'g Ketua "engara' berjalan ke rostrum. "engunjuk sijil berjalan ke rostrum dan meng'ulurkan teks u(apan kepada <)'g Ketua "engara'. <)'g Ketua "engara' menyampaikan u(apan. Setela' u(apan disampaikan& <)'g Ketua "engara' kembali ke kerusinya. 12 11.!!pagi? Jurua(ara membuat pengumuman% Ma$lis merakamkan u9apan ribuan !erima kasih kepada YBhg Da!uk #$ Mokhlis bin %aa&ar Ke!ua engarah %aba!an enga$ian oli!eknik di a!as u9apan aluan i!u !adi( 13 11.!!pagi? UCAPAN PERASMIAN 4LEH 7BHG DR M4HAMAD SALMI B M4HD S4H4D Jurua(ara membuat pengumuman% "antun % )erbang di awan burung $en!ayu" Di a!as papan ba!ang $eramiD )ampillah !uan kami merayu" Bersama u9apan ka!a perasm Bagi meneruskan Ma$lis" suka9i!anya di$empu! Yang Berusaha engarah oli!eknik > *S" BS" mKL? un!uk mempersilakan YBhg Dr Mohamed Salmi Bin Mohd Sohod" engarah 0rusan .n-&usion Solu!ion Sdn Bhd Merangkap Ahli Lembaga enasiha! oli!eknik Malaysia bagi menyampaikan u9apan dan se!erusnya merasmikan Ma$lis Konvokesyen 2345 oli!eknik *ilai" oli!eknik Ban!ing dan oli!eknik Me!ro Kuala Lumpur( Dengan segala horma!nya dipersilakan( -uan "engara' bangun dan menjemput <)'g #r Mo'amed Salmi ke rostrum pentas. <)'g #r Mo'amed Salmi berjalan menuju ke rostrum. "engunjuk Sijil berjalan ke rostrum dan meng'ulur teks u(apan kepada <)'g #r Mo'amed Salmi . <)'g #r Mo'amed Salmi <)'g #r Mo'amed Salmi menyampaikan u(apan. Setela' selesai beliau kembali ke tempat duduk. Jurua(ara membuat pengumuman % Ma$lis merakamkan se!inggi-!inggi penghargaan Jurua(ara / -uan "engara' <)'g #r Mo'amed Salmi JK "enyampaian sijil Jurua(ara " TINDAKAN <)'g Ketua "engara' JK "enyampaian Sijil <)'g Ketua "engara'

Jurua(ara "

6/10

dan !erima kasih kepada YBhg Dr Mohamed Salmi Bin Mohd Sohod di a!as u9apan perasmian i!u !adi(

MASA 13 1!.2!pagi

ATURCARA/AKTIVITI UPACARA PEN7AMPAIAN SI5IL PNS a) "eng'ulur Sijil bersedia di tempat masing-masing. b) 1raduan ":S bangun dan bergerak dalam barisan ke posisi yang tela' ditetapkan untuk menunggu giliran naik ke pentas. () "enyelaras @)ar 7ode >eaderA bersedia untuk imbas ,scan) nama graduan. d) Jurua(ara membuat pengumuman. Sekarang !ibalah masa yang dinan!i-nan!ikan iai!u 0pa9ara enyampaian Si$il kepada para graduan oli!eknik *ilai" oli!eknik Ban!ing dan oli!eknik Me!ro Kuala Lumpur( gin memaklumkan bahawa para graduan yang memakai pinga! semasa menerima si$il adalah Ma$lis dengan suka9i!anya mem$empu! )uan engarah oli!eknik *ilai un!uk menpersilakan dan mengiringi YBhg Dr Mohamed Salmi Bin Mohd Sohod engarah 0rusan .n-&usion Solu!ion Sdn Bhd Merangkap Ahli Lembaga enasiha! oli!eknik Malaysia un!uk menyampaikan Si$il kepada para graduan( Dengan segala horma!nya" dipersilakan

TINDAKAN

JK "enyampaian Sijil "emandu 1raduan ":S

"enyelaras @)ar 7ode >eaderA Jurua(ara "

Jurua(ara /

7/10

MASA

ATURCARA/AKTIVITI a) "engara' ":S bangun untuk menjemput <)'g #r Mo'amed Salmi . b) <)'g #r Mo'amed Salmi dan "engara' ":S bergerak ke kedudukan yang ditandakan. () "eng'ulur Sijil memba$a troli sijil ke sisi "engara'. d) )arisan graduan ":S bersedia di tangga pentas. ,bersedia di tempat yang tela' ditandakan mengikut giliran) e) Jurua(ara membuat pengumuman % Ma$lis dengan ini mempersilakan Ke!ua %aba!an erdagangan un!uk men$empu! para graduan( Dipersilakan( 5) Ketua Jabatan "erdagangan berjalan menuju ke rostrum. g) Ketua Jabatan "erdagangan mengumumkan % enyampaian si$il dimulakan dengan graduan sesi Julai !12 dan diikuti graduan sesi #isember !12. ( Di$empu! graduan %aba!an erdagangan" *S un!uk menerima diploma( ') 1raduan pertama bergerak dari tepi pentas ke 'adapan <)'g #r Mo'amed Salmi untuk menerima diploma. (nama graduan akan disebut secara automatik apabila mereka melintas di hadapan mesin pengimbas). i) Mu.ik gamelan dimainkan apabila nama pertama graduan diba(a. j) 1raduan kedua dan seterusnya bergerak dari tepi pentas ke 'adapan <)'g #r Mo'amed Salmi untuk menerima sijil sebaik sa'aja graduan sebelumnya bergerak meninggalkan "enyampai sijil. k) 1raduan kemudian berjalan turun dari pentas kembali ke tempat duduk. l) Selesai pemberian sijil kepada graduan terak'ir Jab "erdagangan& mu.ik gamelan di'entikan. m) "enerima-penerima Anugera' Ke(emerlangan Akademik dan Ko-kurikulum bersedia di tangga pentas. n) Jurua(ara mengumumkan % %aba!an erdagangan" *S merakamkan se!inggi-!inggi penghargaan dan !erima kasih kepada YBhg Dr kerana sudi menyampaikan diploma kepada para graduan(

TINDAKAN "engara' ":S

<)'g #r Mo'amed Salmi "engara' ":S "eng'ulur Sijil "emandu 1raduan ":S.

Jurua(ara /

KJ "erdagangan

KJ "erdagangan

1raduan

Kumpulan 1amelan

1raduan

Kumpulan 1amelan "emandu 1raduan ":S

Jurua(ara /

MASA

ATURCARA/AKTIVITI PEN7AMPAIAN ANUGERAH GRADUAN CEMERLANG P4LITEKNIK NILAI a) "enerima-penerima Anugera' Ke(emerlangan Akademik dan Ko-kurikulum Sesi Januari !!5 dan Julai !!5

TINDAKAN

JK "enyampaian Sijil 1raduan 7emerlang

8/10

Aturcara Tadbir Majlis Konvokesyen 2014 Politeknik Nilai Politeknik Banting Politeknik Metro Kuala Lu !ur

2" Mac 2014


9/10

10/10

Anda mungkin juga menyukai