Anda di halaman 1dari 18

Kemahiran Menulis

Kemahiran 11.0

Pendekatan Pedagogi Kemahiran Menulis Tahap 1


Hasil pembelajaran
11. 0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1

Tahun 1
Tiada Tiada

Tahun 2

Tahun 3
Menonton petikan drama dan menyenaraikan perkara yang menarik dalam drama tersebut.

Aras 3

Tahun 1
Tiada

Tahun 2
Tiada

Tahun 3
Memberi pandangan tentang perkara yang

menarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. Membuat ulasan tentang perkara yang menarik daripada teks yang dibaca. Contoh :

Peristiwa 1. 2. 3.

Watak

Gambar

Pendekatan Pedagogi Kemahiran Menulis Tahap 2

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1

Tahun 4
Menyebut perkara yang menarik dalam karya.

Tahun 5
Membaca karya sastera atau bukan sastera. Mengimbas kembali perkaraperkara menarik dalam karya yang dibaca.

Tahun 6
Menggaris bawah perkataan, ayat yang menarik dalam sesebuah karya.
Menyatakan

Menyatakan peristiwa menarik dalam karya yang dibaca. Contoh : Mencuit hati, peristiwa gembira, suasana, suspens

secara bertulis sebab perkataan dan ayat tersebut dianggap menarik dengan memberikan contoh.

Aras 2 Tahun 4
Memberikan komen tentang perkaran yang menarik.

Tahun 5
Membaca dan memahami sebuah karya yang dipilih. Contoh : cerpen Memberikan pendapat tentang karya yang dibaca.

Tahun 6
Mengadakan perbahasan kelas tentang tajuk Kekuatan yag terkandung dalam karya...

Mencatat perkara yang menarik dalam karya yang dibahaskan.

Contoh : Jalan cerita, watak, latar dan bahasa

Aras 3 Tahun 4
Membuat ulasan tentang perkara yang menarik. Contoh : Membuat sinopsis

Tahun 5
Mendengar pendapat rakan tentang karya yang dibaca. Berbincang tentang sesuatu unsur sesebuah karya yang dibincangkan. Contoh : Latar, watak, plot

Tahun 6
Membuat kesimpulan secara kritis tentang maklumat yang menarik dalam karya yang dibaca.

Mencatat rumusan yang telah dibuat.

Memberikan rumusan hasil perbincangan

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai, dan pengajaran
Aras 1
Tahun 4
Mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam teks. Contoh : Menggariskan maklumat Memberikan pendapat tentang teks yang dibaca.

Tahun 5
Membaca dan memahami karya berunsur ilmu. Mencatat pelbagai maklumat berkaitan karya yang dibaca. Contoh : Perkataan baru Jenis ayat

Tahun 6
Mencatat perkara yang menarik dalam teks yang dibaca dari aspek perkataan, idea, ayat dan penanda wacana.

Memberikan pendapat tentang aspek yang dikaji.

Memberikan pendapat tentang perkara yang menarik dan nilai serta pengajaran yang terdapat dalam karya tersebut

Aras 2

Tahun 4
Memilih dan menjelaskan mesej dan nilai daripada teks yang dibaca. Contoh : Menyenaraikan mesej dan nilai

Tahun 5
Membaca teks ilmiah secara berpasangan. Berbincang untuk mendapatkan maklumat tentang nilai yang positif.

Tahun 6
Berbincang dalam kumpulan kecil untuk mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya yang dibaca.

Menceritakan perkara yang menarik dalam karya tersebut.

Menerangkan nilai yang diperolehi dan bahan yang dibaca.

Aras 3 Tahun 4
Memberikan pendapat tentang mesej dan nilai teks yang dibaca. Contoh : Membandingkan budaya Timur dengan budaya Barat memakai kasut dalam rumah cara makan

Tahun 5
Membaca rencana bersama rakan. Contoh : Pengaruh internet kepada pelajar. Mencari nilai-nilai dari rencana yang dibaca.

Tahun 6
Membuat kesimpulan secara kritis tentang perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terkandung dalam karya yang dibaca.

Mengklasifikasikan nilai-nilai dari segi positif dan negatif berdasarkan budaya tempatan

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan, watak dari perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa Aras 1 Tahun 4
Menyenaraikan watak dan perwatakan dalam teks. Memberikan pendapat tentang watak dan perwatakan dalam teks. Contoh : Watak wira, watak pengecut

Tahun 5
Guru mengungkapkan pantun dan bersyair. Membezakan bentuk pantun dan syair. Contoh : Bentuk, rima akhir, pemilihan diksi. Menceritakan watak utama sesebuah karya secara ringkas.

Tahun 6
Perbincangan kumpulan untuk menentukan tema dan persoalan sesebuah karya yang dibaca.

Menjelaskan hasil perbincangan dalam bentuk lembaran pengurusan grafik (LPG).

Aras 2 Tahun 4
Menulis urutan peristiwa beserta latar daripada teks. Mencatatkan pendapat tentang peristiwa dan latar daripada teks. Contoh : Latar tempat kampung Latar masa zaman Jepun

Tahun 5
Menyatakan latar tempat dan masa sesuatu peristiwa. Menyusun cerita mengikut urutan.

Tahun 6
Mengenal pasti nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

Menjalankan aktiviti sumban saran untuk melengkapkan maklumat. Memberikan maklumat lengkap tentang nilai dan pengajaran dalam karya yang dibaca.

Aras 3 Tahun 4
Mengecam isi utama dan menghubungkaitkan dengan tema daripada teks. Menghuraikan tema dan persoalan utama daripada teks.

Tahun 5
Berbincang secara berpasangan untuk menentukan tema sesuatu persoalan yang dibaca. Menghuraikan tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

Tahun 6
Mencatat dan mengklasifikasikan : diksi frasa ungkapan jenis ayat

Membuat catatan dalam bentuk lembaran pegurusan grafik (LPG).

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1

Tahun 4
Tiada

Tahun 5
Mendengar pita rakaman tentang isu semasa. Berbincang dalam kumpulan untuk mencari dan menyusun maklumat yang diterima.

Tahun 6
meneliti dan memberikan komen terhadap pandangan yang ditulis oleh pembaca dalam akhbar.

Memberikan respons berkaitan hujah daripada rakan.

Contoh: Pandangan pembaca dalam ruangan surat pembaca atau komentar pembaca.

Menulis pandangan yang telah dibincangkan.

Aras 1 Tahun 4
Tiada

Tahun 5
Menyenaraikan buah fikiran yang dikemuakan di atas kertas sebak secara berkumpulan tentang tajuk yang diberi. Membentang dan membezakan pandangan pelbagai pihak.

Tahun 6
aktiviti kumpulan menghasilkan logo kumpulan dan membentangkan pendapat tentang logo tersebut.
Kumpulan

lain memberikan komen secara kritis dan kreatif terhadap pendapat tersebut.

menjelaskan pandapat daripada perbincangan bersama rakan.


Mencatat

hasil dapatan.

Aras 3 Tahun 4
Mngecam isi utama dan menghubungkaitkan dengan tema daripada teks.

Tahun 5
berdiskusi untuk memahami pendapat yang dipersembahkan oleh wakil kumpulan.
Membentangkan

Tahun 6
menjalankan aktiviti temu bual untuk mendapatkan komen pelbagai pihak tentang sesuatu isu. Contoh : Sistem persekolahan satu sesi lebih baik untuk murid.

Menghuraikan tema dan persoalan utama daripada teks.

hasil dapatan kumpulan untuk membahas pendapat kumpulan lain.


Menulis

membuat rumusan dapatan temubual tersebut

kesimpulan daripada pelbagai idea.