Anda di halaman 1dari 3

TEKS UCAPAN PENGETUA UNTUK PESTA MUZIK DAERAH JELEBU 2013 Dalam kapasiti sebagai Timbalan Pengerusi Pengelola

Bersama Pertandingan Pesta Muzik Daerah Jelebu Tahun 2013, saya mengambil kesempatan dalam atur ara yang diperuntukkan ini untuk memba!a mauduk program kita pada hari ini bukan semata"mata ber#okus atas nama pertandingan, malah saya ingin memba!a program yang ber orak koakademik yang diadakan pada hari ini dalam keterangkuman yang lebih luas supaya muzik itu tidak dilihat dalam skop yang sempit sebagaimana pemahaman pelbagai pihak se$ak sekian lama, iaitu muzik hanya sinonim dengan hiburan semata"mata% &ehubungan itu, program sebegini boleh di$adikan sebagai !ahana untuk membin angkan muzik itu dalam perspekti# yang lebih luas% Para 'adirin yang dihormati, (pabila kita berbi ara tentang muzik, (lan P Merriam ada menyatakan baha!a muzik itu sebagai suatu lambang darihal yang berkaitan dengan idea"idea mahupun perilaku suatu masyarakat% Muzik $uga merupakan sebahagian dari kesenian, manakala kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan, dan merupakan salah satu keperluan manusia se ara uni)ersal yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan masyarakat% Muzik di iptakan oleh manusia untuk memenuhi keperluan akan sebuah keindahan% Muzik memiliki #ungsi dalam kehidupan manusia% &eterusnya, (lan P Merriam dalam bukunya yang berta$uk The Anthropology Of Music menyatakan ada 10 #ungsi muzik dalam kehidupan manusia itu sendiri% (pakah sepuluh #ungsi muzik itu * +ang berikut saya $elaskan #ungsi muzik itu dalam pelbagai aspek yang menun$angi kehidupan manusia% 1% Pengungkap E !"# Muzik ber#ungsi sebagai suatu media bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaan atau emosinya% Dengan kata lain si pemain dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui muzik% 2% Peng$a%a&an E"&e&#ka Muzik merupakan suatu karya seni% &uatu karya dapat dikatakan karya seni apabila memiliki unsur keindahan atau estetika di dalamnya% Melalui muzik kita dapat merasai nilai"nilai keindahan baik melalui melodi ataupun kedinamikannya% 3% Un"u' H#(u'an Muzik memiliki #ungsi hiburan yang memba!a kepada pengertian baha!a sesuatu muzik pasti mengandung unsur"unsur yang bersi#at menghibur% 'al ini dapat dinilai dari melodi ataupun liriknya% ,% Me)#u K! un#ka"# Muzik memiliki #ungsi komunikasi yang bererti baha!a sesuatu muzik yang dimainkan di sesebuah daerah kebudayaan itu mengandung isyarat"isyarat tersendiri yang hanya diketahui oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut% 'al ini dapat dilihat dari teks atau pun melodi muzik tersebut%

-% *ung"# Pe'+a (angan Muzik memiliki #ungsi dalam melambangkan sesuatu hal% 'al ini dapat dilihat dari aspek"aspek muzik tersebut, misalmya tempo sesuatu muzik% Jika tempo sesuatu muzik itu bersi#at perlahan, maka kebanyakan teksnya men eritakan hal"hal yang menyedihkan sehingga muzik itu melambangkan suasana kesedihan% .% Reak"# Ja" an# Jika sesesuatu muzik itu dimainkan, muzik itu dapat merangsang sel"sel sara# manusia sehingga menyebabkan tubuh kita bergerak mengikuti irama muzik tersebut% Jika muziknya epat, maka gerakan kita epat, demikian $uga sebaliknya% /% *ung"# %ang Be'ka#&an )engan N!' a S!"#a+ Muzik ber#ungsi sebagai media penga$aran tentang norma"norma atau peraturan" peraturan masyarakat% Penyampaian muzik dipersembahkan melalui teks"teks nyanyian yang berisi tentang norma"norma masyarakat% 0% *ung"# Penge"a$an Le (aga S!"#a+ 1ungsi muzik di sini bererti baha!a sesuatu muzik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu upa ara % Muzik merupakan salah satu unsur yang penting dan men$adi sebahagian dalam upa ara, bukan hanya sebagai pengiring% 2% *ung"# Ke"#na (ungan Bu)a%a 1ungsi ini hampir sama dengan #ungsi yang berkaitan dengan norma sosial% Dalam hal ini muzik berisi tentang a$aran"a$aran untuk meneruskan sebuah sistem dalam kebudayaan terhadap generasi selan$utnya% 10% *ung"# Peng#n&eg'a"#an Ma"%a'aka& Muzik memiliki #ungsi dalam pengintegrasian masyarakat% &esuatu muzik $ika dimainkan se ara bersama"sama, maka tanpa disedari muzik tersebut menimbulkan rasa kebersamaan antara pemain atau penikmat muzik itu% Para hadirin yang dimuliakan, Pentingnya muzik dalam kehidupan ini $uga tidak luput dari pemerhatian Muhammad 34bal, ahli #alsa#ah dan sastera!an kelahiran Pakistan, yang banyak memberi sumbangan pemikiran kebudayaan dalam dunia 3slam% Menurut 34bal, muzik tidak mempunyai erti tanpa pertaliannya dengan hidup, manusia, dan masyarakat% Tu$uan seni muzik adalah untuk hidup itu sendiri% 5leh sebab itu, seni muzik harus men iptakan kerinduan terhadap kehidupan yang abadi% Menurut 34bal lagi, muzik $uga mempunyai persamaan dengan puisi% Muzik yang di dalamnya mengandungi bait"bait keindahan dan keselarasan harmoni haruslah mengutamakan pesanan berbuat kebaikan dan menga$arkan kebi$aksanaan% &ebagai re#leksi seni, muzik seharusnya tidak luput daripada pemahaman"pemahaman yang menyangkut ungkapan perasaan, alam #ikiran dan kesedaran manusia akan realiti sosial dan nilai"nilai kehidupan yang benar"benar membina ketinggian nilai insaniah, dan bukannya men$erumus manusia dalam $urang kebobrokan hidup yang bertuhankan ha!a na#su yang tidak bertepian% Jelasnya, muzik merupakan salah satu kan)as kehidupan yang boleh di orakkan oleh pelukisnya dalam

pelbagai genre% Maka, terpulanglah kepada setiap penikmatnya sama ada bermatlamatkan kehidupan abadi atau sekadar menge$ar #atamorgana di tengah"tengah kepanasan gurun% &ekadar ini saha$a yang dapat kita berkongsi in#ormasi yang berkaitan dengan seni muzik, khususnya dalam konteks yang lebih menyeluruh% (khir kata, sekali lagi saya mengu apkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan PPDJJ atas keper ayaan yang diberi dan tidak lupa $uga kepada !arga pendidik sekolah"sekolah menengah daerah Jelebu dan Jempol, serta murid"murid yang banyak membantu men$ayakan pertandingan pada kali ini% &egala kekurangan, kelemahan, serta salah dan silap, ampun dan maa# kami pohonkan% &ekian, !assalamualaikum !arahmatullah%