Anda di halaman 1dari 17

Cerita sedih untuk muhasabah...

( baca sorang-sorang)
Submitter: hafizrahman Date: 5/23 :! "ie#s: 5$% &ate: '.$5/23
Summar(:)akri mengambi* diari itu dan membuka setia+ *embaran
diari ,isa- setia+
*embaran tertu*is ra+i tu*isan ,isa dan +eristi#a (ang ber*aku +ada
,isa
+ada setia+ hari - )akri membacan(a se+intas dan n(ata
ke*uhan-kesakitan
sega*a *uahan rasa ,isa semuan(a tertera di diarin(a. Dan )akri
da+ati
setia+ +eristi#a itu semuan(a +er*akuan buruk )akri terhada+
,isa...
.duh...sakitn(er. ..isk.... . aduuh..../ang sakit n(a tak tahan sa(a0
ke*uh ,isa +ada suamin(a )akri.
0.+e*ah a#ak ini....*ama sangat nak bersa*in dah ber1am-1am dah
tak ke*uar-ke*uar 1uga. 2enat dah sa(a tunggu. ini mesti ada benda
(ang tak e*ok a#ak buat - itu *ah sebab *ambat ke*uar budak tu
ban(ak dosa *ah tu0 rungut )akri +ada ,isa. ,isa han(a diam dan
menahan sakit nak beranak- ham+ir 1am ,isa da*am bi*ik bersa*in
ta+i bab( tak ke*uar 1uga. Sebak hati ,isa bi*a )akri berkata
begitu.
Se1ak mengandung ada saha1a (ang tidak kena dihati )akri
terhada+n(a.
Seakan-akan membenci ,isa dan anak (ang dikandungn(a.
3urura#at datang
memeriksa dan kemudian bergegas memanggi* Doktor 3ohari.
Doktor 3ohari
(Doktor 2eribadi) datang dan bergegas men(ediakan ke+er*uan
men(ambut
ke*ahiran. ,isa han(a mendiamkan diri menahan sakit dan air mata
me*e*eh
+anas di+i+i bukan disebabkan takut atau sakit ta+i rungutan )akri
tadi.
Doktor 3ohari men(uruh ,isa meneran ...0Come on ,isa u can do
it...once
more....0 4ata ransang Doktor 3ohari itu membuatkan ,isa
bertenaga dan
seka*i teran saha1a ke+a*a bab( sudah ke*uar...05ood mumm(0 kata
Doktor
3ohari se*e+as men(ambut bab( (ang ke*uar itu.
6iba-tiba ,isa terasa sakit *agi dan ,isa meneran untuk ka*i kedua
dan
ke*uar seorang *agi bab(- kembar ru+an(a. 0,isa u got t#in- bo(
and gir*-
+utih macam mumm( dia0 kata Doktor 3ohari memu1i ,isa.
06ahniah )akri-it7s a
t#in0 Doktor 3ohari menguca+kan tahniah ke+ada )akri. )akri
han(a
mendiamkan diri sete*ah men(aksikan ke*ahiran anak +ertaman(a-
kembar +u*ak.
8emang Doktor 3ohari itu men(uruhn(a me*ihat bagaimana
keadaan ke*ahiran
anakn(a. /ab( bo( dan gir* ,isa namakan 8ohammad Dania* dan
,ur Dania.,isa
berasa *ega... ta+i ,isa masih *agi teringat kata-kata )akri +adan(a
sebentar tadi.
6er*a*u ban(ak kata-kata (ang membuat ,isa se*a*u keci* hati .
6a+i ,isa
tahankan saha1a. ,isa tahu ka*au ,isa mengadu +ada emak- ,isa
akan
dimarahi semu*a. 3adi ,isa han(a diam dan memendam rasa.
Dania* dan Dania
di*etakkan dinurser( di 9os+ita* itu sementara menanti ,isa
berehat kemudian da+at*ah
,isa men(usukan Dania* dan Dania. Come* sungguh kembar ,isa.
,isa termenung dan otak fikirann(a menerbang kemba*i detik-
detik semasa
,isa mengandungkan kandungann(a- )akri se*a*u memarahi ,isa-
ada saha1a (ang
tidak kena. 4ata ,isa (ang bukan-bukan- gi*a- ada saha1a tuduhan
(ang
tidak masuk aka* semuan(a dihamburkan +ada ,isa. 6ak sanggu+
,isa hada+i semua
itu ta+i demi kandungann(a- ,isa kuatkan semangat dan +endirian
,isa.
:ngat *agi #aktu ,isa mu*a mengandung )akri tak +erca(a ,isa
mengandung
anak dia- dua ka*i dia membuat +emeriksaan .ntenata* sama ada
,isa
mengandung.)akri ragu anak da*am kandungan ,isa. Dia tak
bo*eh terima baru tiga bu*an
kah#in dah mengandung.. .,isa dah 2 bu*an...,isa cuma kosong
se*ama sebu*an
se*e+as berkah#in. ,isa tak tau nak caka+ a+a.
,isa ba*ik rumah da*am kesedihan. 2ada mu*an(a ,isa gembira
bi*a
mengandung ta+i seba*ikn(a +u*a (ang ter1adi. 2erasaan hati ,isa
bangga ,isa
da+at memberi zuriat ke+ada )akri. 6a+i a+a (ang ,isa da+at
han(a*ah
tuduhan (ang tak +ernah ter*intas di otak 1ema*a ,isa.
04ena+a abang ber*ainan sekarang ni- tak macam du*u +e*embut-
suka
ber1enaka- ni tak as(ik nak cari sa*ah ,isa saha1a. kena+a
/ang;0soa* ,isa
+ada )akri .
04au*ah +en(ebabn(a. 6ak +a(ah nak tun1uk baik +u*a0 )akri
menem+e*ak ,isa
03antan mana (ang kau *a(an kat o+is kau tu0 sergah )akri *agi.
0abang s(ak ,isa dengan *e*aki *ain ke; 4ena+a abang s(ak (ang
bukan-bukan- ,isakan
isteri .bang (ang sah tak kan,isa nak buat 1ahat dengan orang *ain
+u*ak
/ang0; terang ,isa +ada )akri. 0.<<.9 dah bagi kita rezeki
a#a*-tak baik
caka+ macam tu. :tu semua kehendak .<<.90 ,isa sen(um dan
mengham+iri sambi*
meme*uk badan suamin(a teta+i )akri me*eraikan +e*ukan ,isa
dengan kasar
sehingga ,isa ham+ir tersungkur. ,isa menangis dan sedih. )akri
buat tak
tahu saha1a.
Deraian airmata ,isa semakin *a1u. ,isa han(a mam+u menangis.
6erasa dada
,isa sakit menahan semua tohmahan dari )akri- suamin(a (ang
sah.
0=oi- benda-benda tu bo*eh ter1adi*ah ,isa- ka#an baik dengan
bini sendiri-
suami sendiri- ba+ak dengan anak- hah emak dengan menantu +un
bo*eh 1adi tau
a+atah *agi macam kau ini- tau tak. 6u du*u ka#an kau *ama tu
(ang satu
o+is dengan kau tu- >arid- bukan main baik *agi budak tu0marah
)akri.
0?ntah-entah keturunan kau- darah daging kau +un tak
senonoh ....heee
teruk. ,asib aku *ah da+at bini macam engkau ni0kutuk )akri *agi
+ada ,isa.
0/a#a menguca+ /ang- 1angan tuduh sa(a (ang bukan-bukan sa(a
bukan
+erem+uan tak tentu arah #a*au+un sa(a menum+ang ke*uarga ni -
sa(a bukan 1enis
macam tu sa(a tau akan ha*a* haram- hukum hakam agama.
0=a*au+un sa(a tak tau
asa* usu* ke*uarga kandung sa(a- sa(a bers(ukur dan berterima
kasih +ada emak
kerana 1aga sa(a dari keci* dah macam darah daging sa(a sendiri0
kata ,isa
+ada )akri.
06a+i .bang tak bo*eh hina ke*uarga kandung sa(a #a*au+un sa(a
tak +ernah
tengok muka a(ah dan mak kandung sa(a. 8ereka *ahirkan sa(a
kedunia-0uca+
,isa sambi* menangis.
Semen1ak ke1adian itu ,isa ter+aksa mengikut )akri ke tem+at
ker1an(a
a+abi*a habis #aktu ker1a. ,isa berehat di Surau tem+at )akri
beker1a.
)akri beker1a di sa*ah sebuah 2usat membe*i be*ah dan ker1an(a
mengikut
shif.4a*au )akri shif ma*am ter+aksa*ah ,isa menunggu )akri
sehingga +uku* @.3@
ma*am - .3@ ma*am sehingga habis 2usat membe*i be*ah itu
tamat #aktu
+erniagaann(a. ,isa ter+aksa berbohong +ada emak dan ke*uarga
*ain dengan
mengatakan ,isa buat oAertime di +e1abat. ,isa ter+aksa berbuat
demikian
kerana tidak mahu dikata-kata dan dituduh *agi.
Dengan keadaan +erut semakin membesar ,isa gagahkan 1uga.
6eta+i
kadangka*a )akri tidak men1em+ut ,isa di tem+at ker1a
ter+aksa*ah ,isa menaiki bas.
/egitu*ah ,isa sehingga*ah ,isa ham+ir +ada #aktu bersa*in ,isa.
4a*au diminta 1em+ut...macam- macam kata kesat di*em+arkan
+ada ,isa-
+erem+uan tak tau berdikari*ah- ber*agak senang *ah- *agak ka(a
*ah.
2ernah suatu hari ,isa naik marah kerana )akri 1em+ut ,isa
*ambat sam+ai sakit
+inggang ,isa menunggun(a. ,isa menangis. )akri tiba-tiba naik
angin dan
caka+ +erangai ,isa macam firaun *ah- +erem+uan tak sedar
diri*ah- tak
*a(ak 1adi isteri*ah- men(usahkan macam-macam kata nista
di*em+arkan +ada ,isa.
,isa tambah sedih mengenangkan diri ,isa- ngadu kat emak takut
dimarahi
+u*a...bi*a ,isa ba*ik ke rumah- mereka berdua akan ber*akun (ang
mereka
tidak bergaduh...,isa seda(a u+a(a tidak mahu menun1ukkan (ang
masa*ah
me*anda +erkah#inann(a. 4asihan ,isa...da*am keadaan (ang
begitu ,isa
masih mam+u bertahan- masih kuat *agi emosin(a.
Satu hari )akri da*am keadaan marah te*ah menarik rambut ,isa
dan
menghantukkan ke+a*a ,isa ke dinding...,isa han(a mam+u
menangis dan
menanggung kesakitan gara-gara ,isa nak +ergi ke rumah 8ak
Bsu ,isa (ang
ingin mengah#inkan anakn(a di 6an1ung 4arang. ?mak ,isa dah
seminggu +ergi
ke sanauntuk meno*ong. 9ari dah mu*a +etang 1adi ,isa mendesak
agar
berto*ak ce+at kerana ka*au hari ma*am nanti baha(a - 04ita nak
1a*an 1auh
ni /ang. /iar*ah kita +ergi a#a* sikit bo*eh*ah to*ong a+a (ang
+atut.
8asa ini*ah kita nak memba*as +erto*ongan mereka- ingat tak masa
kita
kah#in mereka beker1a keras kan0kata ,isa +ada )akri. )akri
ketika itu sedang
berehat menonton. 0/ang dengar tak ni- *agi +un hari dah mu*a
ge*a+-takut
+u*a hu1an nanti0desak ,isa *agi. 6iba-tiba )akri bangun dan
mukan(a
bengis memandang ,isa 04au tahu aku +enatkan- tak bo*eh tunggu
ke-suka hati aku
*ah nak +ergi ma*am ke siang ke tak +ergi *angsung ke0marah
)akri.
0:tu ,isa tau- .bang dah berehat dari +agi tadi /ang masih +enat
*agi-
,isa cuma nak ingatkan .bang sa1a0,isa memberitahu )akri.
)akri datang +ada
,isa dan direnta+n(a rambut ,isa dan di hantukkann(a ke+a*a
,isa kedinding.
,isa tak da+at buat a+a. C. .<<.9 sanggu+ )akri berbuat
demikian...terasa kebas
ke+a*a ,isa dan mu*a membengkak. 2ening ke+a*a ,isa
dibuatn(a.0C. .<<.9
kau
kuatkan iman aku C. .<<.9- *indungi*ah aku dan kandungan aku
dari baha(a
C.
.<<.90 doa ,isa da*am hatin(a. ,isa memenci*kan diri ,isa
disudut dinding
dan menangis.
)akri kemudian duduk diam. ,isa rasa ke+a*a ,isa macam nak
+ecah. 4ebas
masih *agi dan membengkak.. .berden(ut2. ..0/ang- ,isa minta
maaf 1ika ,isa
membuat .bang marah0 ,isa memohon maaf +ada )akri sambi*
teresak-esak.
6reet-6reet- 6reet- 6reet....bun(i hand+hone )akri. 0Sa+a +u*a ini
sebok
sa1a....0&ungut )akri (ang tengah sibuk berborak dengan ka#an-
ka#an di sa*ah
sebuah cafe.
09oi- ?ncik )akri- bini anda kat #ad tak +ergi 1engok ke- a+a
+un(a *aki anda ini; sindir .z*an- ka#an +e1abat )akri.
0.*ah- dia sihat sa1a kat #ad tu- makan tanggung berak cangkung-
ha-ha-ha0ge*ak )akri dan ka#an-ka#an *ain. .z*an cuma berdiam
diri.
0Senangn(a hidu+ )akri ini tak ada risau *angsung +asa* bini
dia0cetus
hati .z*an.
0.ku*ah ka*au bini aku masuk #ad bersa*in aku sentiasa dok
sebe*ah
dia tau...mereka +er*ukan kita masa tu...n(a#a mereka dihu1ung
tanduk
semata-mata nak me*ahirkan zuriat (ang dari darah daging engkau
tau-cuba
fikir sikit0 .z*an mengingatkan )akri.
0:(e*ah- <an- *agi+un ,isa dah bersa*in- se*amat dah- sekarang
tengah
berehat *ah- a+a aku nak risau *agi0 1a#ab )akri se*amba.
0Suka hati kau *ah- ta+i ka*au ada a+a-a+a nanti kau 1angan
men(esa*
)akri- sesa* tak sudah nanti0 kata .z*an *agi.
6reet- 6reet- 6reet....bun(i hand+hone )akri. 09e**o )akri
s+eaking0 1a#ab
)akri.
09e**o )akri- Doktor 3ohari sini- ada masa*ah*ah )akri- +asa* ,isa-
datang
segera ke hos+ita* (e )akri- ,isa tidak sedarkan
diri........ .0+anggi*an
kecemasan dari Doktor 3ohari
0:(e ke- teruk ke dia 3ohari - oka( : datang0...tuttttttt. )akri
menamatkan +erbua*ann(a dengan Doktor 3ohari.
0<an. 4au ikut aku- ,isa tak sedar diri ...0a1ak )akri +ada <an.
09ah- tadi kau kata bini kau sihat0tan(a <an +ada )akri.
0.*ah 1om *ah ce+at0 desak )akri.
0)akri- kami tak da+at se*amatkan ,isa- ,isa menga*ami
+endarahan otak
(ang serius- sebe*um ini +ernah tak ,isa 1atuh atau...terhantuk kuat
cause
sebe*ah kanan ke+a*an(a ke*ihatan bengkak dan ada tanda *ebam.
8ungkin
kesan dah *ama; tan(a Doktor 3ohari dengan serius dan ingin
+en1e*asan )akri.
)akri han(a mendiamkan diri. .utomatik otak )akri teringat (ang
dia +ernah
menarik rambut ,isa dan menghantukkan ke+a*a ,isa kedinding
sekuatn(a... dan se*e+as ke1adian itu )akri tidak +ernah +un
memba#a ,isa ke 4*inik untuk
membuat +emeriksaan ke+a*an(a dan semen1ak ke1adian itu ,isa
sering sakit
ke+a*a (ang teruk ...ta+i )akri tidak +ernah mengendahkan
kesakitan
,isa....bagin(a ,isa mengada-ngada ..sa1a buat sakit untuk minta
sim+ati...teta+i seba*ikn(a..
...)akri han(a diam....0C. .<<.9 a+a aku dah buat0 rasa bersa*ah
membuat dirin(a rasa menggigi*...
0Doktor )aina* (ang mera#at ,isa kerana ,isa mengadu sakit
ke+a*a se#aktu
,isa memberi susu +ada kembarn(a di ,urser(- sakit (ang amat
sangat
katan(a so Doktor )aina* memba#a ,isa ke <ab untuk membuat
scanning di ke+a*an(a
dan confirm otakn(a ada darah beku ta+i ma*angn(a ia sudah
ditaha+ (ang
kritika*- kami tak mam+u *akukan a+a-a+a kerana ,isa tidak mahu
di
o+eration sebe*um meminta izin dari kau )akri- ,isa te*ah +ergi
du*u dengan
tenang.2ermintaan terakhir ,isa- ,isa minta kau membaca
diarin(a. :7m
rea**(
sorr( )akri..<<.9 berkuasa )akri kita tak da+at mengha*angn(a0
kata
Doktor
3ohari *a*u memberikan )akri sebuah diari (ang berba*ut kemas
dengan kain
*am+in bab( (ang masih baru.
)akri mengambi* diari itu dan membuka setia+ *embaran diari
,isa- setia+
*embaran tertu*is ra+i tu*isan ,isa dan +eristi#a (ang ber*aku +ada
,isa
+ada setia+ hari - )akri membacan(a se+intas dan n(ata
ke*uhan-kesakitan
sega*a *uahan rasa ,isa semuan(a tertera di diarin(a. Dan )akri
da+ati
setia+ +eristi#a itu semuan(a +er*akuan buruk )akri terhada+
,isa...
0C. .<<.9 4ena+a aku buat ,isa begini0 terdetik hati )akri
se*e+as membaca
tia+ *embaran diari ,isa. Dan ter+andang o*eh )akri mukasurat
akhir *embaran
diari (ang ditanda dengan bunga ros merah (ang te*ah
kering...membuat
)akri tertarik untuk membacan(a.. .
Bntuk suami ,isa (ang tersa(ang- : <D"? B /ang... 0S?<.8.6
9.&: B<.,5
6.9B, 2?&4.9=:,., C.,5 2?&6.8.0
. .bang- :ngat tak bunga &os merah ni- .bang berikan +ada
,isa se#aktu mu*a mengena*i .bang. <ama ,isa sim+an bunga tu
/ang.../unga
ini*ah *ambang bermu*an(a +erkena*an ,isa dengan .bang. ,isa
benar-benar
men(a(angi .bang. ,isa men(im+an setia+ hadiah (ang abang
bagi +ada ,isa.
.bang tak +ernah tahu kan... :tu*ah sa*ah satu buktin(a beta+a
sa(angn(a
,isa..
6er*ebih dahu*u ,isa ingin sangat dengar .bang +anggi* ,isa
.C.,5 se+erti
kita baru kah#in....bang +anggi* ,isa .C.,5...terasa diri
diman1a bi*a
.bang +anggi* ,isa macam tu...#a*au+un ,isa da+at merasa
+anggi*an .C.,5 itu
seketika saha1a. .bang dah ban(ak berubah. 2erkataan .C.,5
te*ah hi*ang
dan tidak kedengaran untuk ,isa *agi. 4ena+a; /encikah .bang
+ada ,isa;
.bang...mukasurat ini khas untuk .bang. /aca*ah semoga .bang
tahu sa(angn(a
,isa +ada .bang. .bang ingatkan hari ini hari u*angtahun
+erkah#inan kita
(ang +ertama dan ,isa hadiahkan .bang....... Dania* dan Dania.
Bntuk ,isa
tak +er*u*ah .bang bagi kerana tak ada a+a (ang ,isa inginkan
me*ainkan kasih
sa(ang .bang +ada ,isa. ,isa akan +ergi mencari ketenangan dan
kedamaian
untuk diri ,isa. ,isa +ergi untuk menemui ,C..
,isa hara+ .bang akan men1aga Dania* dan Dania dengan baik dan
1angan
seka*i-ka*i sakiti mereka. Dania* dan Dania tak tahu a+a-a+a. :tu*ah
hadiah
+a*ing berharga dari diri ,isa dan mereka ada*ah darah daging
.bang.
3angan seksa mereka. .bang bo*eh seksa ,isa ta+i bukan mereka.
Sa(angi*ah
mereka...,isa ingin mengatakan baha#a ,isa tak ada hubungan
dengan sesia+a
me*ainkan .bang saha1a di hati ,isa. 3i#a dan raga ,isa han(a
untuk .bang
seorang.
6erima kasih kerana .bang sudi mengah#ini ,isa #a*au+un ,isa
in cuma
menum+ang kasih disebuah ke*uarga (ang men1aga ,isa dari keci*
hingga*ah
,isa bertemu dengan .bang dan berkah#in. ,isa hara+ .bang
tidak akan
mensia-siakan kembar kita dan ,isa tidak mahu mereka mengikut
1e1ak
kehidu+an ,isa (ang ma*angkerana menum+ang kasih dari
ke*uarga (ang bukan
dari darah daging ,isa...ta+i ,isa bers(ukur kerana da+at
mengeca+i kasih
sa(ang se+enuhn(a dari ke*uarga ini. ,isa hara+ sangat .bang
akan sentiasa
memberitahu +ada kembar kita (ang ,isa ibun(a akan sentiasa
bersama
disam+ing kembar kita- #a*au +un ,isa tak da+at membe*ai dan
han(a
seketika saha1a da+at mengen(angkan kembar kita dengan air susu
,isa.
/er1an1i +ada ,isa dan ingat D.,:.< dan D.,:. ada*ah darah
daging
abang....m+unkan ,isa dan ha*a*kan sega*a makan minum ,isa
se*ama setahun
kita bersama.
Sekiran(a .bang tidak sudi menerima Dania* dan Dania beri*ah
+ada emak
,isa su+a(a emak men1aga kembar kita dan sega*a +erbe*an1aan
,isa dah buat nama
emak untuk 4=S2 ,isa. /iar*ah emak men1aga kembar kita
sekurang-kurang
terubat 1uga rindu emak seke*uarga +ada ,isa nanti bi*a
memandang kembar
kita. Come* anak kita bang..Dania mengikut raut muka
.bang...se1uk kata
orang dan ,isa (akin mesti Dania* akan mengikut iras raut #a1ah
,isa...:bun(a. ..se1uk +erut ,isa mengandungkan mereka. :ni*ah
+eningga*an
,isa untuk .bang. Semoga .bang masih sudi men(a(angi dan
mengingati
#a*au+un ,isa sudah tiada disisi .bang dan kembar kita.
=assa*am.
Sa*am terakhir dari ,isa Bntuk .bang dan semua.
Doakan ,isa.
:kh*as dari
,ur ,isa
0Sabar*ah )akri- .<<.9 maha berkuasa. 4uatkan semangat kau-
kau masih ada
Dania* dan Dania0 +u1uk .z*an. )akri han(a tunduk membisu. C.
.<<.9-,isa
maafkan abang ,isa. )akri *ong*ai dan diari ditangann(a ter*e+as-
seke+ing
gambar dihari +ernikahan antara )akri dan ,isa 1atuh dikakin(a
dan )akri
mengambi*n(a.
/e*akang gambar itu tertu*is 09.&: C.,5 2.<:,5 5?8/:&.
D., /.9.5:. /B.6
,:S. D., S?4?<B.&5.. ,:S. D:S.82:,5 SB.8:
6?&C:,6. S?<?2.S D::3./4./B<4.,.
S?8D5. 4?5?8/:&.., D., 4?/.9.5:.., .4.,
8?,C?<B/B,5: D:&: ,:S. D., 4?<B.&5. ,:S.
9:,55. 4?.49:& 9.C.6 ,:S..
)akri ter1e*e+uk di*antai dan ber1uta +en(esa*an merangkumi
se*uruh
tubuhn(a. )akri seakan orang hi*ang aka*. Satu demi satu setia+
+er*akuann(a terhada+ isterin(a ,isa se+erti terakam da*am kotak
otakn(a...setia+
+erbuatann(a. ..se+erti #a(ang 1e*as ter+am+ang.. . kena+a*ah
sam+ai begini
1adin(a...ke1amn(a aku...,isa- ,isa- ,isa maafkan .bang ,isa.
Se#aktu 1enazah ,isa tiba dirumah suasana amat memi*ukan.
)akri tidak
terda(a untuk me*ihat ke*uarga ,isa (ang begitu sedih atas
+emergian ,isa.
,amun emak ,isa begitu tabah dan redha. Dania* dan Dania
sentiasa di da*am
+angkuan nenekn(a.Saat akhir untuk me*ihat 3enazah ,isa- )akri
*ihat muka
,isa tenang bersih dan )akri kucu+ dahi ,isa buat ka*i terakhir
seakan-akan *irik mata ,isa mengikuti #a1ah )akri.
0,isa .bang minta am+un dan maaf0 bisik )akri +er*ahan +ada
te*inga ,isa sambi* menangis dengan ber1uta +en(esa*an menim+a-
nim+a dirin(a. .+abi*a )akri me*etakkan kembar disisi
ibun(a mereka diam dari tangisan dan tangan dari bedungan
terke*uar
seo*ah-o*ah mengusa+i +i+i ibu mereka buat ka*i terakhir dan
ter*ihat o*eh
)akri ada titisan airmata bergenang di te+i mata ,isa. 8e*e*eh
+er*ahan-*ahan bi*a kembar itu diangkat o*eh )akri.
4embar menangis semu*a sete*ah diangkat o*eh )akri dan
diberikan ke+ada
nenekn(a. 3enazah ,isa diba#a ke +usara dan ramai (ang
mengiringin(a
termasuk*ah kembar bersama. =a*au+un kembar tidak tahu a+a-
a+a ta+i
biar*ah kembar mengiringi +emergian ,isa- :bu mereka (ang
me*ahirkan mereka.
.mat sedih ketika itu. )akri tidak mam+u berkata a+a-a+a
me*ainkan
menangisi +emergian ,isa (ang se*ama ini merana atas
+erbuatann(a. Dan akhirn(a
3enazah ,isa se*amat dikebumikan. Satu +ersatu orang ramai
meningga*kan
ka#asan +usara dan akhirn(a tingga**ah )akri keseorangan di
+usara ,isa
(ang merah tanahn(a...merata+i +i*u- berderai airmata dengan
1utaan +en(esa*an
.
..C. .<<.9 - kuatkan hambamu ini C. .<<.9. 9an(a 4.B
saha1a (ang
mengetahui dosa aku +ada ,isa....am+unkan aku C.
.<<.9....akhirn(a )akri
ter*e*a+ disisi +usara ,isa bermim+ikan o*eh )akri-,isa datang
mencium
tangan- mengucu+ dahi dan meme*uk )akri dengan *embut mu*us.
)akri me*ihat ,isa tenang dan 1e*as kegembiraan ter+ancar dimuka
,isa
2utih bersih. ,isa- ,isa- ,isa nak kemana ,isa- ,isa- ,isaaaaaa.
)akri ter1aga
dari *enan(a. 6erngiang-ngiang suara kembar menangis. 0C.
.<<.9
-)akri-)akri
bangun )akri...dan ham+ir sen1a ni- mari kita ba*ik- 4ena+a kau
tidur kat
sini )akri;0 tegur abang *ong - abang i+ar )akri. Dari 1auh )akri
*ihat
emak dan kakak i+ar mengendung kembar. 8ereka menangis.
)akri ber*ari menu1u ke
arah kembarn(a dan mengusa+-usa+ ubun-ubun anak kembar dan
secara
automatik
kembarn(a diam dari menangis. 0Dania*- Dania anak a(ah- a(ah
akan
men1agamu
nak...kau*ah +en(ambung zuriat- darah daging a(ah... emak- abang
dan kakak
i+ar )akri tersedu hiba dan mereka ber*a*u *emah meningga*kan
+usara
,isa...
EE ki*as sinar cermin 3ihad Seekor ,(amuk FF