Anda di halaman 1dari 40

REFERAT

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAPenyusun:
Afian Ishak Prasetyo (2011-061-025)
Andrew Utama (2011-061-)
Carissa u!aiman (2011-061-)
u"riatin Adi (2011-061-)
#idya
$ia %artanuh
&a!di
'ikka
her!y
Pem(im(in) dr* +ianti %astuti
I$,U -.'/-0.1A2 &/1.2I-
1U,A% A-I0 U,U, PUA0 '1 -A1IA'I
P.1I/'. 13 A4U0U 2015- 51 A4U0U 2015
DAFTAR ISI
%A$A,A2 6U'U$777777777777777777777777777 i
'A&0A1 II77777777777777777777777777****** 77*** ii
+A+ I P.2'A%U$UA27777777777777777777777777 1
1*1* $atar +e!akan)777777777777777777777777** 1
1*2* Perumusan ,asa!ah777777777777777777777772
1*5* 0u8uan7777777777777777777777777777* 2
1*9* ,anfaat777777777777777777777777777** 2
+A+ II 0I26AUA2 PU0A-A7777777777777777777777** 5
2*1* e8arah UU -'10 dan UU no 25 0ahun 2009777777777777* 5
2*2* Pen8e!asan UU no 25 0ahun 200977777777777777777** :
2*5* As"ek %ukum -'107777777777777777777777* 19
2*9* ,a;am -'107777777777777777777777777* 15
2*9*1* -ekerasan terhada" Istri77777777777777777* 15
2*9*1*1* Pendahu!uan777777777777777777* 15
2*9*1*2* Insidensi7777777777777777777** 1:
2*9*1*5* +entuk -ekerasan terhada" Istri7777777777* 1:
2*9*1*9* 'am"ak -'10 terhada" Istr*****7777777777* 21
2*9*2* -ekerasan terhada" Anak777777777777777******* 22
2*9*2*1* Pendahu!uan777777777777777777 22
2*9*2*2* Insidensi7777777777777777777729
2*9*2*5* %ak Anak dan Instrumen %ukum serta Pasa! -on<ensi %ak
Anak777777777777777777777777** 2:
2*9*2*9** 'am"ak -ekerasan terhada" Anak77777777** 51
2*9*2*5* Prinsi" Penan)anan -asus -ekerasan Anak777777 52
2*9*5* -ekerasan terhada" Pem(antu 1umah 0an))a77777777** 52
2*9*5*1* Pendahu!uan777777777777777777 52
2*9*5*2* +entuk -ekerasan777777777777777** 55
2*5* Anamnesis= Catatan ,edis dan Pe!a"oran77777777777777 56
2*5*1* Anamnesis dan Catatan ,edis777777777777777 56
2*5*1*1* Anamnesis7777777777777777777 5:
2*5*1*2* Catatan ,edis77777777777777777** 5>
2*5*2* Pen;atatan dan Pe!a"oran7777777777777777** 5>
+A+ III -.I,PU$A27777777777777777777777777* 51
'A&0A1 PU0A-A77777777777777777777777777* 52
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
-ekerasan 'a!am 1umah 0an))a (-'10) yaitu setia" "er(uatan terhada" an))ota
ke!uar)a= yan) (eraki(at tim(u!nya kesen)saraan atas "enderitaan se;ara fisik= seksua!=
"siko!o)i= dan atau "ene!antaran rumah tan))a termasuk an;aman untuk me!akukan "er(uatan=
"emaksaan= dan "eram"asan kemerdekaan seseoran) me!awan hukum da!am !in)kun)an rumah
tan))a* Ada (e(era"a faktor "enye(a( ter8adinya kekerasan da!am rumah tan))a antara !ain
hidu" da!am kemiskinan ? him"itan ekonomi= se8ak ke;i! ter(iasa me!ihat dan men)a!ami
kekerasan da!am rumah tan))a= "ema(uk= frustasi= ke!ainan 8iwa= tidak adanya "en)ertian antara
suami isteri men)enai hak dan kewa8i(an da!am mem(ina ke!uar)a*
1
-'10 meru"akan (entuk kekerasan yan) ter(anyak dia!ami "erem"uan dari tahun ke
tahun*Catatan tahunan -omnas Perem"uan se8ak tahun 2001 sam"ai 200: menun8ukkan
"enin)katan "e!a"oran ada!ah se(anyak 5 ka!i !i"at* e(e!um Undan)-Undan) Pen)ha"usan
-ekerasan 'a!am 1umah 0an))a (UU P-'10)= da!am rentan) 2001-2009= 8um!ah yan)
di!a"orkan ada!ah se(anyak 3*662 kasus* e8ak di(er!akukannya UU P-'10= terhim"un
se(anyak 55*:09 kasus -'10 yan) di!a"orkan "ada tahun 2005-200:*
1
Indonesia memi!iki UU 2o* 25 0ahun 2009 tentan) Pen)ha"usan -ekerasan 'a!am
1umah 0an))a (UU P-'10) yan) kemudian mu!ai di(er!akukan "ada tahun 2005* -ehadiran
UU P-'10 den)an te)as menyatakan tindakan kekerasan fisik= "siko!o)is= seksua! dan
"ene!antaran yan) di!akukan di da!am !in)ku" rumah tan))a se(a)ai se(uah tindakan "idana*
+ahkan Undan)-Undan) ini me!indun)i hak "erem"uan untuk (e(as dari marital rape atau
"erkosaan da!am "erkawinan* Undan)-Undan) ini tidak hanya di!en)ka"i den)an "en)aturan
sanksi teta"i 8u)a tentan) hukum a;aranya karena -'10 ada!ah isu yan) mem(utuhkan
"enan)anan khusus* 0ermasuk di da!amnya ada!ah tentan) kewa8i(an ne)ara mem(erikan
"er!indun)an se)era ke"ada kor(an yan) me!a"or* Ini ada!ah se(uah tero(osan hukum yan)
san)at "entin) (a)i u"aya "ene)akan %A, "ada umumnya= men)in)at sam"ai hari ini "un
(e!um ada !a)i sistem "er!indun)an untuk sanksi dan kor(an*
1
1.2. Perumuan Maala!
Perumusan masa!ah yan) diam(i! da!am "okok (ahasan ini ada!ah:
A"akah "en)ertian -'10@
A"a "en)aruh -'10 da!am rumah tan))a@
A"a "eran dokter da!am mem(erikan (antuan terhada" kor(an -'10@
1.". Tu#uan
0u8uan "enu!isan referat ini ada!ah untuk men8e!askan "en)ertian -'10= "en)aruhnya
terhada" rumah tan))a dan "eran dokter da!am mem(erikan (antuan terhada" kor(an -'10*
1.$. Man%aat
Penu!isan referat ini dihara"kan da"at mem(antu mahasiswa da!am men)etahui a"a yan)
dimaksud den)an -'10 dan memahami "eran dokter da!am mem(erikan (antuan terhada"
kasus -'10*
BAB II
TIN&AUAN PUSTAKA
2.1. Se#ara! UU PKDRT N'.2" Ta!un 2(($
-ekerasan rumah tan))a te!ah men8adi wa;ana tersendiri= "erem"uan dan 8u)a anak-anak
meru"akan kor(an utama dari kekerasan rumah tan))a yan) seharusnya mem"ero!eh
"er!indun)an hukum* a!ah satu "ersoa!an yan) menda"at "erhatian serius dari )erakan hak
"erem"uan "ada 5 tahun "ertama dari era reformasi ada!ah kekerasan da!am rumah tan))a
(-'10) khususnya kekerasan yan) di!akukan suami terhada" istri dan o!eh oran) tua terhada"
anak* Pada masa itu= kasus-kasus -'10 su!it untuk dise!esaikan se;ara hukum* %ukum "idana
Indonesia tidak men)en!a -'10= (ahkan kata-kata kekerasan "un tidak ditemukan da!am -ita(
Undan)-Undan) %ukum Pidana (-U%P)* -asus-kasus "emuku!an suami terhada" istri atau
oran) tua terhada" anak dise!esaikan den)an men))unaka "asa! tentan) "en)aniayaan= yan)
kemudian su!it seka!i di"enuhi unsure-unsur "em(uktiannya= sehin))a kasus yan) diadukan=
tidak !a)i ditindak !an8uti*
1
Penan)anan kasus -'10 ini mem(erikan inisiatif ke"ada $+% ad<okasi untuk
"erem"uan Indonesia dan keadi!an (API-) (ersama den)an !em(a)a swadaya masyarakat
!ainnya yan) ter)an(un) da!am 6arin)an -er8a Ad<okasi Anti -ekerasan 0erhada" Perem"uan
(6an)ka P-0P) untuk menyia"kan 1UU anti -'10* 1UU anti -'10 ini te!ah disia"kan o!eh
$+% API- dan 6an)ka P-0P se8ak tahun 133> me!a!ui dia!o) "u(!i;* Persia"an ini termasuk
!ama men)in)at isu -'10 masih kuran) dikena! o!eh masyarakat*
1
0u8uan adanya 1UU ini dihara"kan mam"u men)hi!an)kan atau meminima!isasi tindak
"idana -'10* 'ari data dan fakta di!a"an)an yan) ditemukan= "ihak yan) serin) men8adi
kor(an ada!ah "erem"uan dan anak-anak* 6um!ah kor(an -'10 men)a!ami "enin)katan dari
hari ke hari* Akan teta"i "ene)ak hukum da!am "en;a"aian keadi!an (a)i kor(an -'10
(er(andin) menun8ukkan an)ka yan) ter(a!ik den)an 8um!ah kor(an* e!ain itu den)an adanya
UU -'10 dihara"kan an))ota ke!uar)a mam"u men)har)ai hak dan kewa8i(an masin)-masin)
dan tidak (ertindak yan) semena-mena*
1
Persoa!an -'10 meru"akan fenomena )unun) es yan) hanya ke!ihatan "un;aknya
sedikit teta"i tidak menun8ukkan data yan) <a!id* Padaha! da!am kehidu"an sehari-hari kasus
-'10 ini serin) ditemukan* 'a!am menan)ani kasus -'10 maka 2e)ara kita te!ah memi!iki
undan)-undan) 2o* 25 tahun 2009 tentan) Pen)ha"usan -ekerasan 'a!am 1umah 0an))a yan)
disahkan tan))a! 22 e"tem(er 2009* 'en)an undan)-undan) ini dihara"kan ter8adi "enurunan
kasus -'10 dan ter!indun)inya hak dan kewa8i(an an))ota ke!uar)a*
1
Catatan tahunan komnas "erem"uan se8ak tahun 2001 sam"ai den)an 200: menun8ukkan
"enin)katan !a"oran ada!ah se(anyak 5 ka!i !i"at* e(e!um UUP-'10= yaitu da!am rentan)
2001-2009= 8um!ah yan) di!a"orkan ada!ah atau se(anyak 3*662 kasus* e8ak di(er!akukannya
UUP-'10= 2005-200:= terhim"un se(anyak 55*:09 kasus -'10 yan) di!a"orkan*
1
2.2. Pen#elaan UU PKDRT
Pengert)an Kekeraan Dalam Ruma! Tangga
-ekerasan da!am rumah tan))a ada!ah setia" "er(uatan terhada" seseoran)
terutama "erem"uan= yan) (eraki(at tim(u!nya kesen)saraan atau "enderitaan se;ara
fisik= seksua!= "siko!o)is= dan ataau "ene!antaran rumah tan))a termasuk an;aman untuk
me!a"orkan "er(uatan= "emaksaan atau "eram"asan kemerdekaan se;ara me!awan
hukum da!am !in)ku" rumah tan))a (Ps 1 an)ka 1)*
2
L)ngku* Ruma! Tangga
Aan) termasuk ;aku"an rumah tan))a menurut "asa! 2 UU-P-'10 ada!ah:
1*
uami= istri dan anak (termasuk anak an)kat dan anak tiri)
2*
/ran)-oran) yan) mem"unyai hu(un)an ke!uar)a den)an oran) se()aimana
dise(utkan diatas karena hu(un)an darah= "erkawinan (misa!nya mertua= menantu=
i"ar= dan (esan)= "ersusuan= "en)asuhan= dan "erwa!ian= yan) meneta" da!am rumah
tan))a dan atau
5*
Pran) yan) (eker8a mem(antu rumah tan))a dan meneta" da!am rumah tan))a
terse(ut= da!am 8an)ka waktu se!ama (erada da!am rumah tan))a yan) (ersan)kutan
(Ps 2 (2))*
2
Aa Peng!a*uan Kekeraan Dalam Ruma! Tangga +P ",
1* Pen)hormatan hak asasi manusia
2* -eadi!an dan kese8ahteraan )ender= yakni suatu keadaan dimana "erem"uan dan
!aki-!aki menikmati status yan) setara dan memi!iki kondisi yan) sama untuk
mewu8udkan se;ara "enuh hak-hak asasi dan "otensinya (a)i keutuhan dan
ke!an)sun)an rumah tan))a se;ara "ro"orsiona!*
Tu#uan Peng!a*uan Kekeraan Dalam Ruma! Tangga +P $,
1*
,en;e)ah se)a!a (entuk kekerasan da!am rumah tan))a
2*
,e!indun)i kor(an kekerasan da!am rumah tan))a
5*
,enindak "e!aku kekerasan da!am rumah tan))a
9*
,eme!ihara keutuhan rumah tan))a yan) harmonis dan se8ahtera*
2
Bentuk Kekeraan Dalam Ruma! Tangga
1*
-ekerasan fisik= yakni "er(uatan yan) men)aki(atkan rasa sakit= 8atuh sakit= atau !uka
(erat (Ps 5 8o 6)
2*
-ekerasan "sikis= yakni "er(uatan yan) men)aki(atkan ketakutan= hi!an)nya rasa
"er;aya diri= hi!an)nya kemam"uan untuk (ertindak= rasa tidak (erdaya= dan atau
"enderitaan "sikis (erat "ada seseoran) (Ps 5 8o :)
5*
-ekerasan seksua!= yakni setia" "er(uatan yan) (eru"a "emaksaan hu(un)an
seksuak= "emaksaan hu(un)an seksua! den)an ;ara tidak wa8ar dan atau tidak
disukai= "emaksaan hu(un)an seksua! den)an oran) !ain untuk tu8uan komersia! dan
dan atau tu8uan tertentu (Ps 5 8o >)= yan) me!i"uti:
a* Pemaksaan hu(un)an seksua! yan) di!akukan terhada" oran) yan) meneta"
da!am !in)ku" rumah tan))a terse(ut
(* Pemaksaan hu(un)an seksua! terhada" sa!ah seoran) da!am !in)ku" rumah
tan))anya den)an oran) !ain untuk tu8uan komersia! dan atau tu8uan tertentu
9*
Pene!antaran rumah tan))a= yakni "er(uatan "ene!antaran oran) da!am !in)ku" rumah
tan))a= "adaha! menurut hukum yan) (er!aku (a)i yan) (ersan)kutan atau karena
"ersetu8uan atau "er8an8ian ia wa8i( mem(erikan kehidu"an= "erawatan atau
"eme!iharaan terhada" oran) terse(ut* Pene!antaran 8u)a (er!aku (a)i setia" oran)
yan) men)aki(atkan keter)antun)an ekonomi den)an ;ara mem(atasi dan atau
me!aran) untuk (eker8a yan) !ayak dida!am atau di!uar rumah sehin))a kor(an
(erada di(awah kenda!i oran) terse(ut ("s 5 8o 3)*
2
Hak-Hak K'r.an Kekeraan Dalam Ruma! Tangga +P 1(,
1*
Per!indun)an dari "ihak ke!uar)a= ke"o!isian= ke8aksaan= "en)adi!an= ad<okat=
!em(a)a sosia!= atau "ihak !ainnya (aik sementara mau"un (erdasarkan "eneta"an
"emerintah "er!indun)an dari "en)adi!an*
2*
Pe!ayanan kesehatan sesuai den)an ke(utuhan medis
5*
Penan)anan se;ara khusus (erkaitan den)an kerahasiaan kor(an
9*
Pendam"in)an o!eh "eker8a so;ia! dan (antuan hukum "ada setia" tin)kat "roses
"emeriksaan sesuai den)an ketentuan "eraturan "erundan)-undan)an
5*
Pe!ayanan (im(in)an rohani*
2
Ke/a#).an Pemer)nta!
Pemerintah (;B* ,enteri Pem(erdayaan Perem"uan) (ertan))un) 8awa( da!am u"aya
"en;e)ahan kekerasan da!am rumah tan))a (Ps11)* /!eh karenanya= se(a)ai "e!aksanaan
tan))un) 8awa( terse(ut= "emerintah (Ps 12):
1*
,erumuskan ke(i8akan "en)ha"usan kekerasan da!am rumah tan))a
2*
,enye!en))arakan komunikasi= informasi dan edukasi tentan) kekerasan da!am
rumah tan))a
5*
,enye!en))arakan ad<okasi dan sosia!isasi tentan) kekerasan da!am rumah tan))a*
9*
,enye!en))arakan "endidikan dan "e!atihan sensiti<e )ender dan isu kekerasan
da!am rumah tan))a serta meneta"kan standard dan akreditasi "e!ayanan yan)
sensiti<e )ender*
2
e!an8utnya menurut "asa! 15= untuk "enye!en))araan "e!ayanan terhada" kor(an
kekerasan da!am rumah tan))a= "emerintah dan "emerintah daerah sesuai den)an fun)si
dan tu)asnya masin)-masin) da"at me!akukan u"aya:
1* Penyediaan ruan) "e!ayanan khusus (1P-) di kantor ke"o!isian
2* Penyediaan a"arat= tena)a kesehatan= "eker8a sosia! dan "em(im(in) rohani
5* Pem(uatan dan "e)em(an)an sistem dan mekanisme ker8a sama "ro)ram "e!ayanan
yan) me!i(atkan "ihak yan) mudah diakses o!eh kor(an
9* ,em(erikan "er!indun)an (a)i "endam"in)= saksi= ke!uar)a= dan teman kor(an*
'a!am "enye!en))araan u"aya-u"aya terse(ut= "emerintah dan "emerintah daerah
da"at me!akukan ker8a sama den)an masyarakat atau !em(a)a sosia! !ainnya ("s 19)*
Ke/a#).an Ma0arakat +P 11,
esuai (atas kemam"uannya=setia" oran) yan) menden)ar= me!ihat= atau men)etahui
ter8adinya kekerasan da!am rumah tan))a wa8i( me!akukan u"aya untuk :
1* men;e)ah (er!an)sun)nya tindak "idana
2* mem(erikan "er!indun)an "ada kor(an
5* mem(erikan "erto!on)an darurat
9* mem(antu "roses "en)a8uan "ermohonan "eneta"an "er!indun)an
Pela*'ran Kekeraan Dalam Ruma! Tangga +P 22,
-or(an (erhak me!a"orkan se;ara !an)sun) atau mem(erikan kuasa "ada ke!uar)a
atau oran) !ain tentan) kekerasan da!am rumah tan))a yan) dia!aminya ke"ada
ke"o!isian= (aik diten"at kor(an (erada atau ditem"at ke8adian "erkara* 'a!am ha! kor(an
ada!ah seoran< anak=!a"oran da"at di!akukan o!eh oran) tua=wa!i= "en)asuh atau anak
yan) (ersan)kutan ("s 2:)
Bentuk Perl)n3ungan4Pela0anan Bag) K'r.an KDRT
-.P/$IIA2
1* 'a!am waktu 1C29 8am terhitun) se8ak men)etahui atau menerima !a"oran -'10=
"o!isi wa8i( se)era mem(erikan "er!indun)an sementara "ada kor(an ("s 16 (1))*
2* 'a!am waktu 1C29 8am terhitun) se8ak "em(erian "er!indun)an sementara ke"o!isian
wa8i( meminta surat "eneta"an "erintah "er!indun)an dari "en)adi!an ("s (16 (5))*
5* -e"o!isian wa8i( mem(erikan keteran)an "ada kor(an tentan) hak kor(an untuk
menda"at "e!ayanan dan "endam"in)an ("s 1>)
9* -e"o!isian wa8i( se)era me!akukan "enye!idikan sete!ah men)etahui atau menerima
!a"oran tentan) ter8adinya -'10 (Ps 13)
5* -e"o!isian se)era menyam"aikan "ada kor(an tentan):
1* identitas "etu)as untuk "en)ena!an "ada kor(an
2* -'10 ada!ah ke8ahatan terhada" marta(at kemanusiaan
5* kewa8i(an ke"o!isian untuk me!indun)i kor(an ("s 20)
0.2A4A -..%A0A2 ("s 21(1)):
1* ,emeriksa kesehatan kor(an sesuai standar "rofesi
2* ,em(uat !a"oran tertu!is hasi! "emeriksaan terhada" kor(an dan <isum et re"ertum
atas "ermintaan "enyidik ke"o!isian atau surat keteran)an medis yan) memi!iki kekuatan
hukum yan) sama se(a)ai a!at (ukti* "e!ayanan kesehatan di!akukan disarana kesehatan
mi!ik "emerintah= "emerintah daerah= atau masyarakat ("s 21 (2))*
P.-.16A /IA$ ("s 22 (2)):
,e!akukan konse!in) untuk men)uatkan dan mem(erikan rasa aman (a)i kor(an*
1* ,em(erikan informasi men)enai hak-hak kor(an untuk menda"atkan "er!indun)an
dari ke"o!isian dan "eneta"an "erintah "er!indun)an dari "en)adi!an
2* ,en)antarkan kot(an ke rumah aman atau tem"at tin))a! a!ternatif
5* ,e!akukan koordinasi yan) ter"adu da!am mem(erikan !ayanan ke"ada kor(an
den)an "i(ak ke"o!isian=dinas sosia!= !em(a)a sosia! yan) di(utuhkan kor(an* Pe!ayanan
"eker8a sosia! di!akukan di rumah mi!ik "emerintah="emerintah daerah atau masyarakat
("s 22(2))*
1.$A#A2 P.2'A,PI24 (Ps 25):
1e!awan "endam"in) aa!ah oran) yan) mem"unyai keah!ian untuk me!akukan
konse!in)= tera"i= dan ad<okasi )una "en)uatan dan "emu!ihan diri kor(an kekerasan*
+entuk "e!ayanannya ada!ah:
1 ,en)informasikan "ada kor(an akan haknya untuk menda"at seoran) atau (e(era"a
oran) "endam"in)
1 ,endam"in)i kor(an di tin)kat "enyidikan= "enuntutan atau tin)kat "emeriksaan
"en)adi!an den)an mem(im(in) kor(an untuk se;ara o(8ektif dan !en)ka"
mema"arkan kekerasan da!am rumah tan))a yan) dia!aminya*
2 ,enden)arkan se;ara em"ati se)a!a "enuturan kor(an sehin))a kor(an merasa aman
didam"in)i o!eh "endam"in)*
5 ,em(erikan den)an aktif "en)uatan se;ara "siko!o)is dan fisik "ada kor(an*
P.,+I,+I24 1/%A2I ("s 29):
,em(erikan "en8e!asan men)enai hak=kewa8i(an=dan mem(erikan "en)uatan iman
dan taBwa "ada kor(an*
A'D/-A0 (Ps 25):
1* ,em(erikan konsu!tasi hukum yan) men;aku" informasi men)enai hak-hak kor(an
dan "roses "eradi!an
2* ,endam"in)i kor(an di tin)kat "enyidikan= "enuntutan dan "emeriksaan da!am
sidan) "en)adi!an dan mem(antu kor(an untuk se;ara !en)ka" mema"arkan kekerasan
da!am rumah tan))a yan) dia!aminya
5* ,e!akukan koordinasi den)an sesama "ene)ak hukum= re!awan "endam"in)= dan
"eker8a sosia! a)ar "roses "eradi!an (er8a!an se(a)aimana mestinya
P.24A'I$A2
1 -etua "en)adi!an da!am ten))an) waktu : hari se8ak diterimanya "ermohonan wa8i(
men)e!uarkan surat "eneta"an yan) (erisi "erintah "er!indun)an (a)i kor(an dan an))ota
ke!uar)a !ain= ke;ua!i ada a!asan yan) "atut ("s 2>)*
2 "ermohonan kor(an atau kuasanya= "en)adi!an da"at mem"ertim(an)kan untuk ("s
51 (1)):
a*meneta"kan suatu kondisi khusus= yakni "em(atasan )erak "e!aku= !aran)an
memasuki tem"at tin))a! (ersama= !aran)an mem(untuti= men)awasi atau
men)intimidasi kor(an*
(* atau mem(ata!kan suatu*kondisi khusus dari "erintah "er!indun)an*
Pertim(an)an "en)adi!an dimaksud da"at dia8ukan (ersama den)an "roses "en)a8uan
"erkara kekerasan da!am rumah tan))a ("s 51 (2))*
5* Pen)adi!an da"at menyatakan satu atau !e(ih tam(ahan "erintah "er!indun)an ("s 55
(1))* 'a!am "em(erian tam(ahan "erintah "er!indun)an="en)adi!an wa8i(
mem"ertim(an)kan keteran)an dari kor(an= tena)a kesehatan= "eker8a sosia!= re!awan
"endam"in) dan atau "em(im(in) rohani ("s 55 (2))*
9* Pertim(an)an (ahaya yan) mun)kin tim(u!= "en)adi!an da"at menyatakan satu atau
!e(ih tam(ahan kondisi da!am "erintah "er!indun)an den)an kewa8i(an
mem"ertim(an)kan keteran)an dari kor(an= tena)a kesehatan= "eker8a sosia!= re!awan
"endam"in)= dan atau "em(im(in) rohani ("s 59)*
Pelanggaran Per)nta! Perl)n3ungan
1* -e"o!isian da"at menan)ka" untuk se!an8utnya me!akukan "enahanan tan"a surat "erintah
terhada" "e!aku yan) diyakini te!ah me!an))ar "erintah "er!undun)an= wa!au"un
"e!an))aran terse(ut tidak di!akukan ditem"at "o!isi itu (ertu)as ("s 55 (1))*
2* Untuk mem(erikan "er!indun)an ke"ada kor(an= ke"o!isian da"at menan)ka" "e!aku den)an
(ukti "ermu!aan yan) ;uku" karena te!ah me!an))ar "erintah "er!i(dun)an ("s 56 (1))*
5* Penan)ka"an da"at di!an8utkan den)an "enahanan yan) disertai surat "erintah "enahanan
da!am waktu 1C29 8am ("s 56 (2))*
9* -or(an= ke"o!isian= atau re!awan "endam"in) da"at men)a8ukan !a"oran se;ara tertu!is
tentan) adanya du)aaan "e!an))aran erhada" "erintah "er!indun)an ("s 5: (1))* +i!amana
"en)adi!an menda"at !a"oran tertu!is tentan) danya du)aan "e!an))aran erhada" "erintah
"er!indun)an ini= "e!aku di"erintahkan men)hada" da!am waktu 5C29 8am )una di!akukan
"emerikaaan=ditem"at "e!aku "ernah tin))a! (ersama den)an kor(an "aa waktu "e!an))aran
didu)a ter8adi ("s 5: (2) (5))*
5* A"a(i!a "en)adi!an men)etahui (ahwa "e!aku te!ah me!an))ar "erintah "er!indun)an* dan
didu)a akan me!akukan "e!an))aran !e(ih !an8ut= maka Pen)adi!an da"at mewa8i(kan
"e!aku untuk mem(uat "ernyataan tertu!is yan) isinya (wru"a kesan))u"an untuk mematuhi
"erintah "er!indun)an ("s 5> (1))* +i!amana ta" tidak men)indahkan surat "ernyataan ertu!is
terse(ut= "en)adi!an da"at menahan (den)an surat "wrintah "enahanan) "e!aku "a!in) !ama
50 hari ("s 5> (2))*
Pemul)!an K'r.an
Untuk ke"entin)an "emu!ihan= kor(an da"at mem"ero!eh "e!ayanan dari:
1 0ena)a kesehatanE 0ena)a kesehatan wa8i( memeriksa kor(an sesuai den)an standar "rofesi
dan da!am ha! kor(an memer!ukan "erawatan= tena)a kesehatan wa8i( memu!ihkan dan
mereha(i!itasi kesehatan kor(an
2 Peker8a sosia!
5 1e!awan "endam"in)
9 Pem(im(in) rohani
Peker8a sosia!= re!awan "endam"in) dan atau "em(im(in) rohani wa8i( mem(erikan "e!ayanan
ke"ada kor(an da!am (entuk "em(erian konse!in) untuk men)uatkan dan atau mem(erikan rasa
aman (a)i kor(an*
2.". A*ek Hukum KDRT
Ketentuan P)3ana
-.-.1AA2 &II- '.$I- A2CA,A2 A2-I
a* -ekerasan fisik da!am !in)ku" rumah tan))a yaitu "en8ara "a!in) !ama 5 (!ima)
tahunE atau denda "a!in) (anyak 1" 15 8uta*
(* -ekerasan fisik yan) men)aki(atkan kor(an menda"at 8atuh sakit atau !uka (erat
yaitu "en8ara "a!in) !am(at 10 (se"u!uh tahun)
;* -ekerasan fisik yan) men)aki(atkan matinya kor(an yaitu "en8ara "a!in) !ama15
(!ima (e!as) tahun atau denda "a!in) (anyak 1" 95 8uta
d* -ekerasan fisik yan) di!akukan suammi terhada" isteri atau se(a!iknya yan) tidak
menim(u!kan "enyakit atau ha!an)an untuk men8a!ankan "eker8aan 8a(atan atau mata
"en;aharian atau ke)iatan sehari-hari yaitu "en8ara "a!in) !ama 9 (em"at) (u!an atau
denda "a!in) (anyak 1" 5 8uta*
-.-.1AA2 .-UA$ '.$I- A2CA,A2 A-I
a* -ekerasan seksua! yaitu "en8ara "a!in) !ama 12 tahun atau denda "a!in) (anyak 1"
56 8uta
(* ,emaksa oran) yan) meneta" da!am rumah tan))anya me!akukan hu(un)an seksua!
yaitu "en8ara "a!in) sin)kat 9 tahun dan "a!in) !ama 15 tahun atau denda "a!in)
sedikit 1" 12 8uta dan "a!in) (anyak 1" 500 8uta
;* ,en)aki(atkan kor(an menda"at !uka yan) tidak mem(eri hara"an akan sem(uh
sama seka!i= men)a!ami )an))uan daya "ikir atau ke8iawaan sekuran)-kuran)nya
se!ama 9 min))u terus menerus atau 1 tahun tidak (erturut-turut= )u)ur atau matinya
8anin da!am kandun)an= atau men)aki(atkan tidak (erfun)sinya a!at re"roduksi yaitu
"en8ara "a!in) sin)kat 5 tahun dan "a!in) !ama 20 tahun atau denda "a!in) sedikit 25
8uta dan "a!in) (anyak 500 8uta*
P.2.$A20A1A2 1U,A% 0A244A '.$I- A2CA,A2 A-I
,ene!antarkan oran) !ain da!am !in)ku" rumah tan))aE atau mene!antarkan oran) !ain
yan) (erada di(awah kenda!i yaitu "en8ara "a!in) !ama 5 tahun atau denda "a!in) (anyak
15 8uta*
Pidana 0am(ahan
e!ain an;aman "idana "en8ara dan?atau denda terse(ut diatas= hakim da"at men8atuhkan
"idana tam(ahan (eru"a:
a* Pem(atasan 4erak "eri!aku (aik yan) (ertu8uan untuk men8auhkan "e!aku dari
kor(an da!am 8arak dan waktu tertentu mau"un "em(atasan hak-hak tertentu dari
"e!aku
(* Peneta"an "e!aku men)ikuti "ro)ram konse!in) di(awah "en)awasan !em(a)a
tertentu*
2.$. Ma5am-Ma5am Kekeraan Dalam Ruma! Tangga
2.$.1. Kekeraan Ter!a3a* Itr)
2.$.1.1. Pen3a!uluan
0indak kekerasan di da!am rumah tan))a (domestic violence) meru"akan
8enis ke8ahatan yan) kuran) menda"atkan "erhatian dan 8an)kauan hukum*
0indak kekerasan di da!am rumah tan))a "ada umumnya me!i(atkan "e!aku dan
kor(an diantara an))ota ke!uar)a di da!am rumah tan))a= sedan)kan (entuk
tindak kekerasan (isa (eru"a kekerasan fisik dan kekerasan <er(a! (an;aman
kekerasan)* Pe!aku dan kor(an tindak kekerasan di da!am rumah tan))a (isa
menim"a sia"a sa8a= tidak di(atasi o!eh strata= status sosia!= tin)kat "endidikan=
dan suku (an)sa*
9
Pe!a"oran -asus -'10 Pas;a Undan)-Undan) P-'10
2(($ 2((1 2((2 2((6 &umla!
Itr) 1*:>2 9*>>6 1*59> 1:*::2 25*:>>
Pa5ar 251 921 552 963 1*635
Anak 521 655 >16 ::6 2*59>
Pem.antu :1 >: :5 256 96:
'ari ta(e! di atas= diketahui (ahwa kor(an ter(anyak da!am kasus -'10
ada!ah istri= atau men;a"ai >5F dari tota! kor(an* Anak "erem"uan ada!ah kor(an
ter(anyak keti)a ter(anyak sete!ah "a;ar* Pada kasus kekerasan den)an kor(an
anak= ada 8u)a kasus dimana "e!akunya ada!ah "erem"uan da!am statusnya
se(a)ai i(u* ,enurut "en)amatan -omnas Per!indun)an Anak= se(a)ian (esar i(u
yan) men8adi "e!aku -'10 ada!ah sudah ter!e(ih dahu!u men8adi kor(an
kekerasan o!eh suaminya= atau (erada da!am tekanan ekonomi yan) !uar (iasa
aki(at "emiskinan yan) dia!ami o!eh ke(anyakan an))ota masyarakat tem"at ia
tin))a!*
9
0indak kekerasan "ada istri da!am rumah tan))a meru"akan masa!ah
sosia! yan) serius= akan teta"i kuran) menda"at tan))a"an dari masyarakat dan
"ara "ene)ak hukum karena (e(era"a a!asan= "ertama : ketiadaaan statistik
krimina! yan) akurat= kedua : tindak kekerasan "ada istri da!am rumah tan))a
memi!iki ruan) !in)ku" san)at "ri(adi dan ter8a)a privacynya (erkaitan den)an
kesu;ian dan keharmonisan rumah tan))a (sanctitive of the home)= keti)a : tindak
kekerasan "ada istri dian))a" wa8ar karena hak suami se(a)ai "emim"in dan
ke"a!a ke!uar)a= keem"at : tindak kekerasan "ada istri da!am rumah tan))a ter8adi
da!am !em(a)a !e)a! yaitu "erkawinan*
9
e(a)ian (esar "erem"uan serin) (ereaksi "asif dan a"atis terhada" tindak
kekerasan yan) dihada"i* Ini memanta"kan kondisi tersem(unyi ter8adinya tindak
kekerasan "ada istri yan) di"er(uat o!eh suami* -enyataan ini menye(a(kan
minimnya res"on masyarakat terhada" tindakan yan) di!akukan suami da!am
ikatan "ernikahan* Istri memendam sendiri "ersoa!an terse(ut= tidak tahu
(a)aimana menye!esaikan dan semakin yakin "ada an))a"an yan) ke!iru= suami
dominan terhada" istri* 1umah tan))a= ke!uar)a meru"akan suatu institusi sosia!
"a!in) ke;i! dan (ersifat otonom= sehin))a men8adi wi!ayah domestik yan)
tertutu" dari 8an)kauan kekuasaan "u(!ik*
9
2.$.1.2. In)3en)
%asi! "ene!itian yan) di!akukan o!eh 1ifka Annisa #omsis Crisis Centre
(1A#CC= 1335) tentan) kekerasan da!am rumah tan))a terhada" 262 res"onden
(istri) menun8ukkan 9>F "erem"uan (istri) men)a!ami kekerasan <er(a!= dan 2F
men)a!ami kekerasan fisik* 0in)kat "endidikan dan "eker8aan suami ("e!aku)
menye(ar dari eko!ah 'asar sam"ai Per)uruan 0in))i (2)E "eker8aan dari
wiraswasta= P2= +U,2= A+1I* -or(an (istri) yan) (eker8a dan tidak (eker8a
men)a!ami kekerasan termasuk "en)hasi!an istri yan) !e(ih (esar dari suami*
5
%asi! "ene!ittian kekerasan "ada istri di A;eh yan) di!akukan o!eh &!ower
(133>) men)identifikasi dari 100 res"onden terse(ut ada :6 oran) meres"on dan
hasi!nya 5: oran) men)atakan "ernah men)a!ami tindak kekerasan da!am rumah
tan))a= kekerasan (eru"a "siko!o)is (52 oran))= kekerasan seksua! (11 oran))=
kekerasan ekonomi (13 oran))= kekerasan fisik (11 oran))* 0emuan !ain se(a)ian
res"onden tidak hanya men)a!ami satu kekerasan sa8a* 'ari 5: res"onden= 20
res"onden men)a!ami !e(ih dari satu kekerasan= (iasanya dimu!ai den)an
"er(edaan "enda"at antara istri (kor(an) den)an suami !a!u mun;u! "ernyataan-
"ernyataan yan) menyakitkan kor(an= (i!a situasi semakin "anas maka suami
me!akukan kekerasan fisik*
5
'ari "ene!itian ini terun)ka" (ahwa se(a)ai suami yan) me!akukan tindak
kekerasan ke"ada istri meyakini ke(enaran tindakannya itu= karena "eri!aku istri
dian))a" tidak menurut ke"ada suami= me!a!aikan "eker8aan rumah tan))a=
;em(uru= "er)i tan"a "amit* %a! ini diyakini o!eh "ihak istri= sehin))a mereka
men)a!ami kekerasan dari suaminya dan ;enderun) diam tidak mem(antah*
5
2.$.1.". Bentuk kekeraan ter!a3a* )tr)
Ada"un faktor-faktor ter8adinya kekerasan terhada" "erem"uan da!am
rumah tan))a khususnya yan) di!akukan o!eh suami terhada" istri se(a)ai
(erikut:
5
1* Adanya hu(un)an kekuasaan yan) tidak seim(an) antara suami dan
istri*
An))a"an (ahwa suami !e(ih (erkuasa dari "ada istri te!ah terkonstruk
sedemikian ru"a da!am ke!uar)a dan ku!tur serta struktur masyarakat*
+ahwa istri ada!ah mi!ik suami o!eh karena harus me!aksanakan se)a!a
yan) diin)inkan o!eh yan) memi!iki* %a! ini menye(a(kan suami
men8adi merasa (erkuasa dan akhirnya (ersika" sewenan)-wenan)
terhada" istrinya* 6ika sudah demikian ha!nya maka ketim"an)an
hu(un)an kekuasaan antara suami dan istri akan se!a!u men8adi akar
dari "eri!aku keras da!am rumah tan))a*
2* -eter)antun)an ekonomi
&aktor keter)antun)an istri da!am ha! ekonomi ke"ada suami memaksa
istri untuk menuruti semua kein)inan suami meski"un ia merasa
menderita* +ahkan= seka!i"un tindakan keras di!akukan ke"ada ia teta"
en))an untuk me!a"orkan "enderitaannya den)an "ertim(an)an demi
ke!an)sun)an hidu" dirinya dan "endidikan anak-anaknya* %a! ini
dimanfaatkan o!eh suami untuk (ertindak sewenan)-wenan) ke"ada
istrinya*
5* -ekerasan se(a)ai a!at untuk menye!esaikan konf!ik
&aktor ini meru"akan faktor dominan keti)a dari kasus kekerasan
da!am rumah tan))a* +iasanya kekerasan ini di!akukan se(a)ai
"e!am"iasan dari ketersin))un)an atau keke;ewaan karena tidak
di"enuhinya kein)inan= kemudian di!akukan tindakan kekerasan
den)an tu8uan istri da"at memenuhi kein)inannya dan tidak
me!akukan "er!awanan* %a! ini didasari o!eh an))a"an (ahwa 8ika
"erem"uan rewe! maka harus di"er!akukan se;ara keras a)ar ia
men8adi "enurut* An))a"an di atas mem(uktikan (ahwa suami serin)
men))unakan ke!e(ihan fisiknya da!am menye!esaikan "ro(!em rumah
tan))anya*
9* Persain)an
6ika di muka te!ah diteran)kan men)enai fakor "ertama kekerasan
da!am rumah tan))a ada!ah ketim"an)an hu(un)an kekuasaan antara
suami dan istri* ,aka disisi !ain= "erim(an)an antara suami dan istri=
(aik da!am ha! "endidikan= "er)au!an= "en)uasaan ekonomi (aik yan)
mereka a!ami se8ak masih ku!iah= di!in)kun)an ker8a= dan !in)kun)an
masyarakat dimana mereka tin))a! da"at menim(u!kan ter8adinya
kekerasan da!am rumah tan))a* +ahwa di satu sisi suami tidak mau
ka!ah= sementara di sisi !ain istri 8u)a tidak mau ter(e!akan) dan
dikekan)*
5* &rustasi
0erkadan) "u!a suami me!akukan kekerasan terhada" istrinya karena
merasa frustasi tidak (isa me!akukan sesuatu yan) semestinya men8adi
tan))un) 8awa(nya* %a! ini (iasanya ter8adi "ada "asan)an yan)
(e!um sia" kawin= suami (e!um memi!iki "eker8aan dan "en)hasi!an
teta" yan) men;uku"i ke(utuhan rumah tan))a dan masih ser(a
ter(atas da!am ke(e(asan karena masih menum"an) "ada oran) tua
atau mertua*'a!am kasus ini (iasanya suami men;ari "e!arian ke"ada
ma(uk-ma(ukkan dan "er(uatan ne)atif !ain yan) (eru8un) "ada
"e!am"iasan terhada" istrinya den)an memarahinya= memuku!nya=
mem(entaknya dan tindakan !ain yan) sema;amnya*
6* -esem"atan yan) kuran) (a)i "erem"uan da!am "roses hukum
Pem(i;araan tentan) "roses hukum da!am kasus kekerasan da!am
rumah tan))a tidak ter!e"as dari "em(i;araan hak dan kewa8i(an
suami istri* %a! ini "entin) karena (isa 8adi !a"oran kor(an ke"ada
a"arat hukum dian))a" (ukan se(a)ai tindakan krimina! ta"i hanya
kesa!ah"ahaman da!am ke!uar)a* %a! ini 8u)a ter!ihat dari minima!nya
-U%AP mem(i;arakan men)enai hak dn kewa8i(an istri se(a)ai
kor(an= karena "osisi dia hanya se(a)ai saksi "e!a"or atau saksi
kor(an* 'a!am "roses sidan) "en)adi!an= san)at minim kesem"atan
istri untuk men)un)ka"kan kekerasan yan) ia a!ami*
+anyak "ihak yan) masih (e!um mau men)akui adanya "raktek
"emaksaan hu(un)an seksua! da!am "erkawinan* ,eman) kasus ini tidak (anyak
teran)ka" karena kor(an !e(ih serin) menyem(unyikan "enderitaan yan)
dia!aminya* ,en)an))a" a"a yan) dia!aminya ada!ah ha! yan) ta(u untuk
diketahui oran) !ain*
6
e(a)ian masyarakat masih (er"enda"at (ahwa tidak ada yan) namanya
"erkosaan da!am "erkawinan* ,enurut mereka= setia" hu(un)an seksua! yan)
(er!an)sun) antara suami istri= ter!e(ih da!am ikatan yan) sah se;ara hukum dan
a)ama ada!ah suatu kewa8aran dan rutinitas yan) meman) sudah seharusnya
di!akukan* An))a"an !ain di masyarakat yan) tidak te"at ada!ah istri tidak (o!eh
meno!ak a8akan suami untuk (erhu(un)an seksua!* -uatnya an))a"an terse(ut
menye(a(kan ketika suami me!akukan "emaksaan dan kekerasan seksua!
terhada" istri= ke;enderun)an masyarakat ada!ah 8ustru menya!ahkan istri* A"a!a)i
8ika istri meno!ak= mereka akan di"andan) se(a)ai istri yan) me!awan suami*
+a)i mereka= istri harus se!a!u sia" me!ayani ka"an"un suami men)in)inkan
hu(un)an seksua!* Padaha!= adaka!anya istri sedan) tidak (er)airah= sedan)
menstruasi atau tertidur karena ke!e!ahan sesudah (erakti<itas seharian= (aik itu di
!uar atau"un di da!am rumah*
6
0idak 8aran) "u!a ada suami yan) memaksa me!akukan <ariasi hu(un)an
seksua! den)an )aya atau ;ara yan) tidak in)in di!akukan o!eh si istri karena istri
men)an))a"nya di !uar kewa8aran* e(a)ai "erem"uan yan) memi!iki tu(uhnya
sendiri= istri tentu memi!iki hak untuk men)atakan tidak dan meno!ak setia"
(entuk hu(un)an seksua! yan) tidak diin)inkannya* 'en)an demikian= "entin)
untuk di;amkan (ahwa "erkosaan da!am "erkawinan ada!ah setia" hu(un)an
seksua! da!am ikatan "erkawinan yan) (er!an)sun) tan"a "ersetu8uan (ersama=
di!akukan den)an "aksaan= di(awah an;aman atau den)an kekerasan*
6
ehin))a= 8ika ada suami yan) memaksa istrinya untuk me!akukan
hu(un)an seksua! "adaha! istri tidak men)in)inkannya= maka itu termasuk tindak
"erkosaan*
:
+erikut ada!ah (e(era"a <ariasi kasus "emaksaan hu(un)an seksua! yan)
kera" ter8adi mau"un kasus-kasus yan) "ernah ditan)ani o!eh $+% API-
6akarta:
:
1* Pemaksaan hu(un)an seksua! sesuai se!era seksua! suami* Istri di"aksa
me!akukan ana! seks (memasukkan "enis ke da!am anus)= ora! seks
(memasukkan "enis ke da!am mu!ut) dan (entuk-(entuk hu(un)an
seksua! !ainnya yan) tidak dikehendaki istri*
2* Pemaksaan hu(un)an seksua! saat istri tertidur
5* Pemaksaan hu(un)an seksua! (erka!i-ka!i da!am satu waktu yan) sama
sementara istri tidak menyan))u"inya
9* Pemaksaan hu(un)an seksua! o!eh suami yan) sedan) ma(uk atau
men))unakan o(at "eran)san) untuk mem"er"an8an) hu(un)an intim
tan"a "ersetu8uan (ersama dan istri tidak men)in)inkannya
5* ,emaksa istri men)e!uarkan suara rintihan untuk mena(ah )airah
seksua!* Pemaksaan hu(un)an seksua! saat istri sedan)
haid?menstruasi*
6* Pemaksaan hu(un)an seksua! den)an men))unakan kekerasan "sikis
se"erti men)e!uarkan an;aman serta ;a;i maki
:* ,e!akukan kekerasan fisik atau ha!-ha! yan) menyakiti fisik istri
se"erti memasukkan (enda-(enda ke da!am <a)ina istri= men)o!eskan
(a!sem ke <a)ina istri= men))untin) ram(ut kema!uan istri dan (entuk
kekerasan fisik !ainnya*
,en)enai hukuman (a)i "e!aku= dite)askan da!am "asa! 96 UU P-'10
ini yan) menyatakan "ara "e!aku "emaksaan hu(un)an seksua! da!am rumah
tan))a dian;am hukuman "idana "en8ara "a!in) !ama 12 (dua (e!as) tahun atau
denda "a!in) (anyak 1" 56*000*000 (ti)a "u!uh enam 8uta ru"iah)*
:
2.$.1.$. KDRT ter!a3a* )tr)
-arena kekerasan se(a)aimana terse(ut di atas ter8adi da!am rumah
tan))a= maka "enderitaan aki(at kekerasan ini tidak hanya dia!ami o!eh istri sa8a
teta"i 8u)a anak-anaknya* Ada"un dam"ak kekerasan da!am rumah tan))a yan)
menim"a istri ada!ah :
>
- -ekerasan fisik !an)sun) atau tidak !an)sun) da"at men)aki(atkan
istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan !uka se(a)ai aki(at
tindakan kekerasan terse(ut*
- -ekerasan seksua! da"at men)aki(atkan turun atau (ahkan hi!an)nya
)airah seks= karena istri men8adi ketakutan dan tidak (isa meres"on
se;ara norma! a8akan (erhu(un)an seks*
- -ekerasan "siko!o)is da"at (erdam"ak istri merasa tertekan= sho;k=
trauma= rasa takut= marah= emosi tin))i dan me!edak-!edak= ku"er=
serta de"resi yan) menda!am*
- -ekerasan ekonomi men)aki(atkan ter(atasinya "emenuhan
ke(utuhan sehari-hari yan) di"er!ukan istri dan anak-anaknya*
-ekerasan terhada" istri 8u)a d menim(u!kan dam"ak 8an)ka "an8an)=
terutama "ada kekerasan yan) (eru!an) dan (er!an)sun) !ama se"erti "ada
kekerasan da!am rumah tan))a* 'am"ak terse(ut da"at (eru"a ketidakharmonisan
ke!uar)a yan) (eraki(at ke"ada ter)an))unya "ertum(uhan dan "erkem(an)an
anak= child abuse, cycle of violence= )an))uan "erkem(an)an menta! dan
"eri!aku seksua! d!!*
3
2.$.2. Kekeraan Ter!a3a* Anak
2.$.2.1. Pen3a!uluan
e;ara umum kekerasan didefinisikan se(a)ai suatu tindakan yan)
di!akukan satu indi<idu terhada" indi<idu !ain yan) men)aki(atkan )an))uan
fisik dan atau menta!* Aan) dimaksud den)an anak ia!ah indi<idu yan) (e!um
men;a"ai usia 1> tahun* /!eh karena itu= kekerasan "ada anak ada!ah tindakan
yan) di!akukan seseoran)?indi<idu "ada mereka yan) (e!um )ena" (erusia 1>
tahun yan) menye(a(kan kondisi fisik dan atau menta!nya ter)an))u* erin)ka!i
isti!ah kekerasan "ada anak ini dikaitkan da!am arti sem"it den)an tidak
ter"enuhinya hak anak untuk menda"at "er!indun)an dari tindak kekerasan dan
eks"!oitasi* -ekerasan "ada anak 8u)a serin)ka!i dihu(un)kan den)an !a"is
"ertama dan kedua "em(eri atau "enan))un) 8awa( "emenuhan hak anak= yaitu
oran) tua (ayah dan i(u) dan ke!uar)a* -ekerasan yan) dise(ut terakhir ini
dikena! den)an "er!akuan sa!ah terhada" anak atau child abuse yan) meru"akan
(a)ian dari kekerasan da!am rumah tan))a (domestic violence).
10=11
+entuk kekerasan terhada" anak tentunya tidak hanya (eru"a kekerasan
fisik sa8a= se"erti "en)aniayaan= "em(unuhan= mau"un "erkosaan= me!ainkan 8u)a
kekerasan nonfisik se"erti= kekerasan ekonomi= "sikis*
1* &isik (dianiaya di !uar (atas: di"uku!= di8am(ak= ditendan)= diin8ak= di;u(it=
di;ekik= di;akar= di8ewer= disetrika= disiram air "anas= ds()
2* Psikis (dihina= di;a;i maki= die8ek= di"aksa me!akukan sesuatu yan) tidak
dikehendaki= di(entak= dimarahi= dihardik= dian;am= ds()
5* eksua! (di"erkosa= disodomi= dira(a-ra(a a!at ke!aminnya= diremas-remas
"ayudaranya= di;o!ek "antatnya= dira(a-ra(a "ahanya= di"aksa me!akukan ora!
seks= di8ua! "ada mu;ikari= di"aksa men8adi "e!a;ur= di"aksa (eker8a di
warun) reman)-reman) dan "e!e;ehan seksua! !ainnya*
9* .konomi (di"aksa (eker8a men8adi "emu!un)= di"aksa men)amen= di"aksa
men8adi "em(antu rumah tan))a= di"aksa men)emis= ds()
-ekerasan "ada anak atau "er!akuan sa!ah "ada anak ada!ah suatu
tindakan semena-mena yan) di!akukan o!eh seseoran) yan) seharusnya men8a)a
dan me!indun)i anak (caretaker) "ada seoran) anak (aik se;ara fisik= seksua!=
mau"un emosi* Pe!aku kekerasan disini karena (ertindak se(a)ai caretaker= maka
mereka umumnya meru"akan oran) terdekat di sekitar anak* I(u dan (a"ak
kandun)= i(u dan (a"ak tiri= kakek= nenek= "aman= su"ir "ri(adi= )uru= tukan)
o8ek "en)antar ke seko!ah= tukan) ke(on= dan seterusnya*
12
Undan)-undan) 1e"u(!ik Indonesia 2omor 25 tahun 2002 tentan)
Per!indun)an Anak= Uni;ef= Indonesia* +anyak teori yan) (erusaha meneran)kan
(a)aimana kekerasan ini ter8adi= sa!ah satu diantaranya teori yan) (erhu(un)an
den)an stres da!am ke!uar)a (family stress). tres da!am ke!uar)a terse(ut (isa
(erasa! dari anak= oran) tua= atau situasi tertentu*
12
tres (erasa! dari anak misa!nya anak den)an kondisi fisik= menta!=
"eri!aku yan) ter!ihat (er(eda den)an anak "ada umumnya* +ayi dan usia (a!ita=
serta anak den)an "enyakit kronis atau menahun 8u)a meru"akan sa!ah satu
"enye(a( stress*
1*
tres yan) (erasa! dari oran) tua misa!nya oran) tua den)an )an))uan 8iwa
("sikosis atau neurosa)= oran) tua se(a)ai kor(an kekerasan di masa !a!u=
oran) tua ter!am"au "erfek den)an hara"an "ada anak ter!am"au tin))i= oran)
tua ter(iasa den)an sika" disi"!in*
2*
tres (erasa! dari situasi tertentu= misa!nya terkena P%- ("emutusan
hu(un)an ker8a) atau "en)an))uran= "indah !in)kun)an= dnake!uar)a serin)
(erten)kar*
12
'en)an adanya stres da!am ke!uar)a dan faktor sosia! (udaya yan) kenta!
den)an ketidaksetaraan da!am hak dan kesem"atan= sika" "ermisif terhada"
hukuman (adan se(a)ai (a)ian dari mendidik anak= maka "ara "e!aku makin
merasa sah untuk mendera anak* 'en)an sedikit faktor "emi;u= (iasanya
(erkaitan den)an tan)isan tan"a henti dan ketidak"atuhan "ara "e!aku= ter8adi!ah
"en)aniayaan "ada anak yan) tidak 8aran) mem(awa ma!a"etaka (a)i anak dan
ke!uar)anya*
12
2.$.2.2. In)3en)
Pada saat ini di Indonesia (er(a)ai masa!ah seakan tidak "ernah (erhenti=
mu!ai dari krisis ekonomi yan) (erke"an8an)an= krisis "o!itik yan) (erke!an8utan=
kerusuhan hin))a "erseteruan di antara ke!om"ok= )o!on)an mau"un a"arat
ne)ara yan) saat ini sedan) marak* ,asa!ah sosia! sudah men8adi to"ik yan)
han)at di(i;arakan= misa!nya masa!ah kemiskinan= ke8ahatan= dan 8u)a
kesen8an)an sosia!= (e)itu "u!a den)an (er(a)ai kasus kekerasan yan) kera"
ter8adi (e!akan)an ini* etia" (u!annya terda"at 50 kasus kekerasan yan)
diadukan o!eh kor(annya ke"ada !em(a)a konse!in) Aayasan -ese8ahteraan Anak
Indonesia* e(anyak 60F meru"akan kor(an kekerasan rin)an= (eru"a kekerasan
<er(a! atau ;a;i maki= sedan)kan 90F sisanya men)a!ami kekerasan fisik hin))a
seksua!* -asus kekerasan terhada" "ria= wanita= mau"un anak"un serin) men8adi
head!ine di (er(a)ai media* 2amun= (anyak kasus yan) (e!um terun)ka" karena
kasus kekerasan ini dian))a" se(a)ai suatu ha! yan) tidak "entin)= terutama
masa!ah kekerasan yan) ter8adi "ada anak-anak* +e)itu (anyak kasus kekerasan
yan) ter8adi "ada anak teta"i hanya sedikit kasus yan) ditindak!an8uti* Padaha!=
seoran) anak meru"akan )enerasi "enerus (an)sa* -ehidu"an masa ke;i! anak
san)at (er"en)aruh terhada" sika" menta! dan mora! anak ketika dewasa nanti*
15
-enyataannya= masih (anyak anak Indonesia yan) (e!um mem"ero!eh
8aminan ter"enuhinya hak-haknya= antara !ain (anyak yan) men8adi kor(an
kekerasan= "ene!ataran= eks"!oitasi= "er!akuan sa!ah= diskriminasi= dan "er!akuan
tidak manusiawi* emua tindakan kekerasan ke"ada anak-anak direkam da!am
(awah sadar mereka dan di(awa sam"ai ke"ada masa dewasa= dan terus
se"an8an) hidu"nya* 0indakan-tindakan di atas da"at dikata)orikan se(a)ai child
abuse atau "er!akuan ke8am terhada" anak-anak* Child abuse itu sendiri (erkisar
se8ak "en)a(aian anak sam"ai ke"ada "emerkosaan dan "em(unuhan* 0erry .*
$awson= "sikiater anak mem(a)i child abuse men8adi em"at ma;am= yaitu
emosiona! abuse, ter8adi ketika si i(u sete!ah men)etahui anaknya memeinta
"erhatian= men)a(aikan anak itu* i i(u mem(iarkan anak (asah atau !a"ar karena
i(u ter!a!u si(uk atau tidak in)in di)an))u "ada waktu itu* i i(u (o!eh 8adi
men)a(aikan ke(utuhan anak untuk di"e!uk atau di!indun)i*
15
Anak akan men)in)at semua kekerasan emosiona! 8ika kekerasan
emosiona! itu (er!an)sun) konsisten* Verbal abuse ter8adi ketika si i(u sete!ah
men)etahui anaknya meminta "erhatian= menyuruh anak itu untuk GdiamH atau
G8an)an menan)isH* 6ika si anak mu!ai (er(i;ara= i(u terus-menerus men))unakan
kekerasan <er(a!= se"erti =Hkamu (odohH= Gkamu ;erewetH= Gkamu kuran) a8arH=
dan seterusnya* Physical abuse ter8adi ketika si i(u memuku! anak den)an tan)an
atau kayu= ku!it= atau !o)am akan diin)at anak itu* Seual abuse= (iasanya tidak
ter8adi se!ama de!a"an (e!as (u!an "ertama da!am kehidu"an anak* #a!au"un ada
(e(era"a kasus ketika anak "erem"uan menderita kekerasan seksua! da!am usia
enam (u!an*
15
+edasarkan data yan) dida"at dari Aayasan -ese8ahteraan Anak Indonesia
me!a!ui Center for !ourism "esearch and #evelopment Uni<ersitas 4a8ah ,ada=
men)enai (erita tentan) child abuse yan) ter8adi dari tahun 1332-2002 di : kota
(esar= yaitu ,edan= "a!em(an)= 6akarta= emaran)= ura(aya= U8un) Pandan)=
dan -u"an)= ditemukan (ahwa ada 5363 kasus den)an rin;ian seual abuse
65*>F= physical abuse 13*6F, emotional abuse 6*5F, dan child ne$lect >*5F*
19
+erdasarkan kate)ori usia kor(an:
1* -asus seual abuse% "ersentase tertin))i usia 6-12 tahun (55F) dan terendah
0-5 tahun (:=:F)
2* -asus physical abuse: "ersentase tertin))i usia 0-5 tahun (52*5F) dan
terendah usia 15-15 tahun (16*2F)
5* -asus emotional abuse: "ersentase tertin))i usia 6-12 tahun (2>*>) dan
terendah usia 16-1> tahun (0*3F)* 6urna! "endidikan Pena(ur-2o*05?0h*III?
'esem(er 2009 151 0indakan -ekerasan "ada Anak da!am -e!uar)a*
9* -asus child ne$lect: "ersentase tertin))i usia 0-5 tahun (:9*:F) dan terendah
usia 16-1> tahun (6*0F)
+erdasarkan tem"at ter8adinya kekerasan:
1* -asus seual abuse% rumah (9>*:F)= seko!ah(9*6F)= tem"at umum (6*1F)=
tem"at ker8a (5*0F)= dan tem"at !ainnya-diantaranya mote!= hote!= d!! (5:*6F)
2* -asus physical abuse% rumah (25*5F)= seko!ah(10*0F)= tem"at umum
(22*0F)= tem"at ker8a (5*>F)= dan tem"at !ainnya (56*6F)
5* -asus emotional abuse% rumah (50*1F)= seko!ah (15*0F)= tem"at umum
(16*1F)= tem"at ker8a (2*1)= dan tem"at !ainnya (5>*3F)
9* -asus child ne$lect% rumah (1>*>F)= seko!ah (1*3F)= tem"at umum (55*>F)=
tem"at ker8a (1*3F)= dan tem"at !ainnya (95*5F)
0indakan kekerasan ada!ah sa!ah satu "ro(!em sosisa! yan) (esar "ada
masyarakat modern* Pro(!em sosia! ada!ah "o!a "eri!aku masyarakat atau
se8um!ah (esar an))ota masyarakat yan) se;ara me!uas tidak dikehendaki
masyarakat teta"i dise(a(kan o!eh faktor-faktor sosia! dan di"er!ukan tindakan
soisa! untuk men)hada"inya* 0an"a kita sadari= child abuse serin) ter8adi di
sekitar kita= se"erti anak-anak ke;i! yan) (eker8a di 8a!an raya= "antai= "a(rik= atau
tem"at (er(ahaya !ainnya 8u)a "erke!ahian antar "e!a8ar= atau mun)kin ha!
terse(ut ter8adi "ada sa!ah seoran) an))ota ke!uar)a kita* Ada satu 8awa(an atas
semua "ertanyaan di atas yaitu (ahwa kekerasan "ada anak-anak meman) sudah
men8adi "ro(!em sosia! di ne)eri ini* -arena itu!ah tu!isan ini men;o(a untuk
!e(ih menyadarkan masyarakat terhada" kekerasan "ada anak-anak*
19
2.$.2.". Hak Anak 3an Intrumen Hukum erta Paal K'n7en) Hak
Anak
0e!ah terda"at (anyak hukum yan) tu8uan utamanya untuk me!indun)i
anak-anak* Pada tahun 1229 me!a"isi an))aran dasar dari #in;hester mem(atasi
wanita untuk mem(awa (a!ita di tem"at tidur (ersamanya* Pem(unuhan (a!ita
masih dian))a" ke8ahatan ke;i! di(andin)kan "em(unuhan= namun "em(unuhan
"ada tahun "ertama kehidu"an masih 5-10 ka!i !e(ih tin))i dari"ada tin)kat usia
!ainnya den)an rata-rata 66 "er 1*000*000*000 "enduduk*
19
Undan)-undan) nomor 25 tahun 2005 0entan) Per!indun)an Anak= "asa! 9
menye(utkan (ahwa: Gsetia" anak (erhak untuk da"at hidu"= tum(uh=
(erkem(an)= dan (er"artisi"asi se;ara wa8ar sesuai den)an harkat dan marta(at
kemanusiaan= serta menda"at "er!indun)an dari kekerasan dan diskriminasi*H
-e(anyakan ne)ara memi!iki hukum yan) me!aran) incest. &ncest men8adi
ke8ahatan krimina! di In))ris "ada tahun 130>= wa!au"un ini sudah 8e!as
meru"akan ke8ahatan krimina! dari tahun 1650 sam"ai 1660* 0erutama "ada tahun
1303 ke8ahatan ini dihukum den)an "en)adi!an 4ere8a -risten*
19
Umur !e)a! yan) di"erhitun)kan (er<ariasi dari ne)ara satu den)an ne)ara
yan) !ain dan antara ne)ara (a)ian di Amerika* 'i In))ris (er!aku umur 16 tahun
dan se;ara teori ditu8ukan untuk men)uran)i "en)aniayaan seksua! dan
eks"!oitasi* ,raIek (13>2) men;atat (ahwa ah!i antro"o!o)i sudah
mendokumentasikan (ahwa semua )o!on)an masyarakat memi!iki "andan)an
yan) seru"a tentan) ta(u terhada" incest den)an atau tan"a saksi atau hukuman
krimina! yan) forma!* Ini mem(erikan )am(aran (ahwa semua )o!on)an
masyarakat memi!iki ke;enderun)an unutk men)hada"i masa!ah incest.
19
$e(ih (anyak hukum dan hukum )a(un)an yan) (aru da!am the Children
'ct (()*)) saat ini ada!ah (erdasarkan (er(a)ai "en)a!aman da!am "raktek
"erawatan anak "ada ten)ah a(ad terakhir ini* +e(era"a ;ara "emeriksaan untuk
memeriksa kasus kematian ,aria Co!we!! ('% 13:9) te!ah menye(a(kan
"eru(ahan da!am "raktek dan "erundan)-undan)an
%ak setia" anak ada!ah:
1* Untuk di!ahirkan= untuk memi!iki nama dan kewar)ane)araan
2* Untuk memi!iki ke!uar)a yan) menyayan)i dan men)asihi
5* Untuk hidu" da!am komunitas yan) aman= damai= dan !in)kun)an yan) sehat
9* Untuk menda"atkan makanan yan) ;uku" dan tu(uh yan) sehat dan aktif
5* Untuk menda"atkan "endidikan yan) (aik dan men)em(an)kan "otensinya
6* Untuk di(erikan kesem"atan (ermainan waktu santai
:* Untuk di!indun)i dari "enyiksaan= eks"!oitasi= "enyia-siaan= kekerasan= dan
dari mara(ahaya
>* Untuk di"ertahankan dan di(erikan (antuan o!eh "emerintah*
K'n7en) Hak Anak
Pasa! 2
2e)ara-ne)ara "eserta akan men)hormati dan men8amin hak-hak yan)
diteta"kan da!am kon<ensi ini dan setia" anak da!am wi!ayah hukum mereka
tan"a diskriminasi da!am (entuk a"a"un= tan"a memandan) ras= warna ku!it= 8enis
ke!amin= (ahasa= a)ama= "andan)an "o!itik= atau "andan)an !ain= asa! usu! (an)sa=
asa!-usu! etnik= atau sosia!= kekayaan= ketidakmam"uan= ke!ahiran= atau status !ain
atau anak= atau dan oran) tua anak atau wa!inya yan) sah menurut hukum*
Pasa! 5
1* 'a!am semua tindakan yan) menyan)kut anak-anak= (aik yan) di!akukan o!eh
!em(a)a-!em(a)a kese8ahteraan sosia! "emerintah atau swasta= !em(a)a
"eradi!an= !em(a)a "emerintahan= mau"un (adan !e)is!atif= ke"entin)an
ter(aik dan anak-anak harus men8adi "ertim(an)an utama
2* 2e)ara-ne)ara "eserta (eru"aya untuk men8amin adanya "er!indun)an dan
"erawatan sedemikian ru"a yan) di"er!ukan untuk kese8ahteraan anak*
Pasa! 6
1* 2e)ara-ne)ara Peserta men)akui (ahwa setia" anak memi!iki hak kodrati atas
kehidu"an*
2* 2e)ara-ne)ara Peserta semaksima! mun)kin akan men8amin ke!an)sun)an
hidu" dan tum(uh kem(an) anak
Pasa!15
Anak mem"unyai hak atas ke(e(asan untuk menyata8an "enda"atE hak ini
men;aku" ke(e(asan untuk men;ari= menerima= dan mem(eri se)a!a ma;am
informasi dan )a)asan ter!e"as dari (atas wi!ayah= (aik se;ara !isan= tertu!is atau
;etakan= da!am (entuk karya seni mau"un me!a!ui media !ain sesuai den)an
"i!ihan anak yan) (ersan)kutan*
Pasa! 13
2e)ara-2e)ara Peserta akan men)am(i! !an)kah !e)is!atif= administratif=
sosia!= dan "endidikan yan) !ayak )una me!indun)i anak dan semua (entuk
kekerasan fisik atau menta!= ;edera atau "enya!ah)unaan= "en)a(aian atau
tindakan "ene!antaran= "er!akuan sa!ah= atau eks"!oitasi= termasuk
"enya!ah)unaan seksua!= sementara mereka (erada da!am "en)asuhan oran) tua=
wa!i yan) sah atau setia" oran) !ain yan) merawat anak*
Pasa! 25
2e)ara-ne)ara Peserta men)akui (ahwa anak-anak yan) ;a;at fisik atau
menta! hendaknya menikmati kehidu"an "enuh dan !ayak= da!am kondisi-kondisi
yan) men8amin marta(at= menin)katkan "er;aya diri dan mem"ermudah "eran
aktif anak da!am masyarakat*
Pasa! 2>
2e)ara-ne)ara Peserta men)akui hak atasw anak "endidikan= dan untuk
mewu8udkan hak ini se;ara (ertaha" dan (erdasarkan kesem"atan yan) sama=
2e)ara-ne)ara Peserta se;ara khusus akan:
a* ,em(uat "endidikan dasar suatu kewa8i(an dan tersedia se;ara Cuma-Cuma
untuk semua anakE
(* ,endoron) "en)em(an)an (entuk-(entuk "endidikan menen)ah yan)
(er(eda= termasuk "endidikan umum dan ke8uruan= menyediakan "endidikan
terse(ut untuk setia" anak= dan men)am(i! !an)kah J !an)kah yan) te"at
se"erti "enera"an "endidikan ;uma-;uma dan menawarkan (antuan keuan)an
(i!a di"er!ukanE
Pasa! 23
a* 2e)ara-ne)ara Peserta se"enda"at (ahwa "endidikan anak akan diarahkan
"adaE
(* Pen)em(an)an ke"ri(adian anak= (akat dan kemam"uan menta! dan fisik
hin))a men;a"ai "otensi mereka se"enuhnyaE
;* Pen)em(an)an "en)hormatan atas hak-hak aIasi manusia dan kemerdekaan
hakiki= serta terhada" "rinsi"-"rinsi" yan) dia(adikan da!am Pia)am P++*
d* Pen)em(an)an rasa hormat ke"ada oran)tua= identitas (udaya= (ahasa dan
ni!ai-ni!ainya= ni!ai-ni!ai ke(an)saan dan ne)ara tem"at anak terse(ut
(ertem"at tin))a!= (erasa!= dan ke"ada "erada(an-"erada(an yan) (er(eda dan
"erada(annya sendiri*
e* Persia"an anak untuk kehidu"an yan) (ertan))un) 8awa( da!am suatu
masyarakat yan) (e(as= da!am seman)at sa!in) "en)ertian= "erdamaian=
to!eransi= "ersamaan 8enis ke!amin= dan "ersaha(atan antara sesama=
ke!om"ok-ke!om"ok etnik= (an)sa dan a)ama dan oran)-oran) "ri(umi*
f* Pen)em(an)an rasa hormat ke"ada !in)kun)an a!am
Pasa! 50
'i ne)ara-ne)ara dimana terda"at ke!om"ok-ke!om"ok minoritas suku
(an)sa= a)ama atau "ri(umi se"erti itu tidak akan disan)ka! haknya da!am
(ermasyarakat den)an an))ota-an))ota !ain dan ke!om"oknya= untuk menikmati
(udayanya sendiri= untuk me!aksanakan a8aran a)amanya sendiri= atau
men))unakan (ahasanya sendiri*
Pasa! 52
2e)ara-ne)ara Peserta men)akui hak anak untuk di!indun)i dan
eks"!oitasi ekonomi dan dari "e!aksanaan setia" "eker8aan yan) mun)kin
(er(ahaya atau men))an))u "endidikan anak= atau mem(ahayakan kesehatan
atau "erkem(an)an fisik= menta!= s"iritua!= mora! atau sosia! anak*
Pasa! 59
2e)ara-ne)ara Peserta (erusaha untuk me!indun)i anak dan semua (entuk
eks"!oitasi seksua! dan "enya!ah)unaan seksua!* Untuk tu8uan ini= 2e)ara-ne)ara
Peserta se;ara khusus akan men)am(i! !an)kah-!am)kah nasiona!= (i!atera! dan
mu!ti!atera! untuk men;e)ah :
a* +u8ukan atau "emaksaan terhada" anak untuk me!akukan ke)iatan seksua!
yan) tidak sahE
(* Pen))unaan anak se;ara eks"!oitstif da!am "e!a;uran atau "raktek-"raktek
seksua! !ain yan) tidak sahE
;* Pen))unaan anak se;ara eks"!oitatif da!am "ertun8ukkan-"ertun8ukkan dan
(ahan-(ahan "orno)rafis*
2.$.2.$. Dam*ak kekeraan ter!a3a* anak
1* 'am"ak 8an)ka "endek
Umumnya dam"ak 8an)ka "endek kekerasan ada!ah ;edera fisik yan)
diderita o!eh kor(an (!uka-!uka= "atah tu!an)= kehi!an)an fun)si a!at tu(uh atau
indera= d!!)= )e8a!a sisa di (idan) kesehatan dan "siko!o)is= serta dam"ak terhada"
"endidikan dan "ertum(uhan anak terutama (i!a da!am kasus kekerasan rumah
tan))a*
2* 'am"ak 8an)ka "an8an)
+anyak "ene!itian yan) te!ah mem(uktikan (ahwa anak-anak yan)
tum(uh dari ke!uar)a yan) (iasa den)an kekerasan terhada" "erem"uan atau 8u)a
terhada" anak= akan me!akukan "er(uatan yan) sama "ada saat mereka men8adi
dewasa dan (erumahtan))a sendiri* Anak !aki-!aki (e!a8ar dari ayahnya da!am
me!akukan kekerasan terhada" istrinya= sedan)kan anak "erem"uan (e!a8ar dari
i(unya untuk men8adi kor(an kekerasan* ,asyarakat !uas te!ah menerima teori
(ahwa kekerasan ada!ah "eri!aku yan) di"ero!eh dari (e!a8ar dan (ersifat sik!ik*
6affe dkk men)atakan (ahwa anak !aki-!aki yan) tum(uh dari ke!uar)a
den)an kekerasan akan !e(ih mun)kin men)a!ami kesu!itan "enyesuaian dan
manifestasi men8adi masa!ah "eri!aku* +ahkan &is;her yan) me!akukan studi
!on)itudina! se!ama 50 tahun men)atakan (ahwa adanya "erten)karan dan
kekerasan yan) di!akukan oran) tuanya se!ama ia kanak-kanak meru"akan
"rediksi yan) (ermakna untuk tim(u!nya ke8ahatan terhada" oran) "ada saat ia
dewasa ke!ak= se"erti "enyeran)an= "er;o(aan "erkosaan= "erkosaan= "er;o(aan
"em(unuhan= "en;u!ikan dan "em(unuhan= teta"i tidak "rediktif untuk ke8ahatan
terhada" (aran)*
2.$.2.1. P'la Penanganan Kau Kekeraan Anak
Prinsi" "enan)anan kasus kekerasan anak sesuai -%A yaitu non
diskriminasi= ke"entin)an ter(aik anak= men)hormati "enda"at anak= dan
men)utamakan hak anak demi ke!an)sun)an hidu" dan tum(uh kem(an)*
Indikator ke(erhasi!an "enan)anan kekerasan (a)i anak:
1* em(uhnya trauma anak= (aik fisik mau"un "sikis
2* Penem"atan anak da!am ke!uar)a sendiri= ke!uar)a asuh= ke!uar)a an)kat atau
"anti sosia! asuhan anak (erdasar "ada ke"entin)an yan) ter(aik untuk anak
5* 0er"enuhinya semua ke(utuhan fisik= menta! dan sosia! se;ara o"tima!
9* emakin menin)katnya kemam"uan anak untuk (erinteraksi den)an
!in)kun)an sosia!nya*
e"erti ha!nya da!am "enan)anan kekerasan da!am rumah tan))a "ada
umumnya= dokter dan "aramedis (er"eran da!am "enan)anan kor(an yan)
men)a!ami trauma (aik fisik= seksua! atau"un "sikis yan) memer!ukan (antuan
(aik se;ara medis mau"un konse!in)* e!ain se(a)ai "enyedia !ayanan medis= dan
men)hadirkan (ukti medis me!a!ui "em(uatan <isum et re"ertum* 1umah sakit
meru"akan (a)ian "entin) da!am "roses "enyidikan kekerasan yan) ter8adi*
2.$.". Kekeraan ter!a3a* Pem.antu Ruma! Tangga
2.$.".1. Pen3a!uluan
6ika ter8adi kekerasan emosiona!?"siko!o)ika! atau kekerasan aki(at
finansia! dan "eristiwa terse(ut (e!um mem"unyai tanda se"erti kekerasan fisik*
'i sam"in) itu 8u)a kor(an (e!um mem"ero!eh ad<okasi* $a8u (iduk "erkawinan
meru"akan hasi! ker8a sama antara suami dan istri serta anak-anak* Pada akhirnya
keter)antun)an meru"akan sika" umum "erem"uan* uatu sika" yan) in)in
di!indun)i dan di"e!ihara*
15
Per!u diketahui (ahwa (atasan "en)ertian Pen)ha"usan -ekerasan 'a!am
1umah 0an))a (P-'10) yan) terda"at di da!am Undan)-Undan) 2o*25 tahun
2009 ada!ah E Gsetia" "er(uatan terhada" seseoran) terutama "erem"uan= yan)
(erak i(at tim(u!nya kesen)saraan= atau "enderitaan se;ara fisik= seksua!
"siko!o)is= dan? atau "ene!antaran rumah tan))a= termasuk an;aman untuk
me!akukan "er(uatan= "emaksaan= atau "eram"asan kemerdekaan se;ara me!awan
hukum da!am !in)kun)an rumah tan))aH ("asa! 1 ayat 1)*
15
,en)in)at UU tentan) -'10 meru"akan hukum "u(!ik yan) di
da!amnya ada an;aman "idana "en8ara atau denda (a)i yan) me!an))arnya= maka
masyarakat !uas khususnya kaum !e!aki= da!am kedudukan se(a)ai ke"a!a
ke!uar)a se(aiknya men)etahui a"a itu kekerasan da!am rumah tan))a (-'10)*
Ada"un tentan) sia"a sa8a yan) termasuk da!am !in)ku" rumah tan))a
ada!ah :
1*
uami= istri= dan anak= termasuk anak an)kat dan anak tiri
2*
/ran)-oran) yan) mem"unyai hu(un)an ke!uar)a den)an suami= istri yan)
tin))a! meneta" da!am rumah tan))a= se"erti : mertua= menantu= i"ar= dan
(esan
5*
/ran) yan) (eker8a mem(antu di rumah tan))a dan meneta" tin))a! da!am
rumah tan))a terse(ut= se"erti "em(antu rumah tan))a
16
2.$.".2. Bentuk-.entuk Kekeraan
Kekeraan F))k
a* -ekerasan &isik +erat= (eru"a "en)aniyaan (erat se"erti menendan)=
memuku!= menyudut= me!akukan "er;u(aan "em(unuhan atau "em(unuhan
dan semua "er(uatan !ain den)an men)aki(atkan :
Cedera (erat
0idak mam"u men8a!ankan tu)as sehari-hari
Pin)san
$uka (erat "ada tu(uh kor(an dan atau !uka yan) su!it disem(uhkan
atau yan) menim(u!kan (ahaya mati
-ehi!an)an sa!ah satu "an;a indra
,enda"at ;a;at
,enderita sakit !um"uh
0er)an))u daya "ikir se!ama 9 min))u !e(ih
4u)urnya atau matinya kandun)an seoran) "erem"uan
-ematian kor(an
(* -ekerasan &isik 1in)an= (eru"a menam"ar= men8am(ak= mendoron)= dan
"er(uatan !ainya yan) men)aki(atkan :
Cedera rin)an
1asa sakit dan !uka fisik yan) tidak termasuk kate)ori (erat
,e!akukan re"etisi kekerasan fisik rin)an da"at dimasukkan ke da!am 8enis
kekerasan fisik (erat*
Kekeraan P)k)
a* -ekerasan Psikis +erat= (eru"a tindakan "en)enda!ian= mani"u!asi=
eks"!oitasi= kesewenan)an= "erendahan dan "en)hinaan= da!am (entuk
"e!aran)an= "emaksaan dan iso!asi sosia!E tindakan atau u;a"an yan)
merendahkan atau men)hinaE "en)untitanE kekerasan dan atau an;aman
kekerasan fisik= seksua! dan ekonomisE yan) masin)-masin) (isa
men)aki(atkan "enderitaan "sikis (erat (eru"a sa!ah satu atau (e(era"a ha!
(erikut :
4an))uan tidur atau )an))uan makan atau keter)antun)an o(at atau
disfun)si seksua! yan) sa!ah satu atau dua
-esemuanya (erat dan atau menahun
4an))uan stress "aska trauma
4an))uan fun)si tu(uh (erat (se"erti ti(a-ti(a !um"uh atau (uta tan"a
indikasi medis)
'e"eresi (erat atau destruksi diri
4an))uan 8iwa da!am (entuk hi!an)nya kontak den)an rea!itas se"erti
skiIofrenia dan atau (entuk "sikotik !ainnya
+unuh diri
(* -ekerasan Psikis 1in)an= (eru"a tindakan "en)enda!ian= mani"u!asi=
eks"!oitasi= kesewenan)an= "erendahan dan "en)hinaan= da!am (entuk
"e!an))aran= "emaksaan dan iso!asi sosia!E tindakan dan atau u;a"an yan)
merendahkan atau men)hinaE "en)untitanE an;aman kekerasan fisik= seksua!
dan ekonomis yan) masin)-masin) (isa men)aki(atkan "enderitaan "sikis
rin)an= (eru"a sa!ah satu atau (e(era"a ha! di (awah ini :
-etakutan dan "erasaan terteror
1asa tidak (erdaya= hi!an)nya rasa "er;aya diri= hi!an)nya kemam"uan
untuk (ertindak
4an))uan tidur atau )an))uan makan atau disfun)si seksua!
4an))an fun)si tu(uh rin)an (misa!nya sakit ke"a!a= )an))uan
"en;ernaan tan"a indikasi medis)
&o(ia atau de"resi tem"orer
Kekeraan Sekual
a* -ekerasan eksua! +erat= (eru"a :
Pe!e;ehan seksua! den)an kontak fisik= se"erti mera(a= menyentuh
or)an seksua!= men;ium se;ara "aksa= meran)ku! serta "er(uatan !ain
yan) menim(u!kan rasa muak? 8i8ik= terteror= terhina dan merasa
dikenda!ikan* Pemaksaan hu(un)an seksua! tan"a "ersetu8uan kor(an
atau "ada saat kor(an tidak men)hendaki*
Pemaksaan hu(un)an seksua! den)an ;ara tidak disukai= merendahkan=
dan atau menyakitkan
Pemaksaan hu(un)an seksua! den)an oran) !ain untuk tu8uan
"e!a;uran dan atau tu8uan tertentu
0er8adinya hu(un)an seksua! dimana "e!aku memanfaatkan "osisi
keter)antun)an kor(an yan) seharusnya
'i!indun)i
0indakan seksua! den)an kekerasan fisik den)an atau tan"a (antuan
a!at yan) menim(u!kan sakit= !uka= atau ;edera
(* -ekerasan eksua! 1in)an= (eru"a "e!e;ehan seksua! se;ara <er(a! se"erti
komentas <er(a!= )urauan= )urauan "orno= siu!an= e8ekan dan 8u!ukan dan atau
se;ara non<er(a!= se"erti eks"resi wa8ah= )erakan tu(uh atau "un "er(uatan
!ainnya yan) meminta "erhatian seksua! yan tidak dikehendaki o!eh kor(an
(ersifat me!e;ehkan dan atau men)hina kor(an
Kekeraan Ek'n'm)
a*
-ekerasan .konomi +erat= yakni tindakan eks"!oitasi= mani"u!asi dan
"en)enda!ian !ewat sarana ekonomi (eru"a :
a) ,emaksa kor(an (eker8a den)an ;ara eks"!oitatif termasuk "e!a;uran
() ,e!aran) kor(an (eker8a ta"i mene!antarkannya
;) ,en)am(i! tan"a se"en)etahuan dan tan"a "ersetu8uan kor(an=
meram"as dan atau memani"u!asi harta (enda kor(an*
(*
-ekerasan .konomi 1in)an= (eru"a me!akukan u"aya-u"aya sen)a8a yan)
men8adikan kor(an ter)antun) atau tidak (erdaya se;ara ekonomi atau tidak
ter"enuhi ke(utuhan dasarnya
16
2.1. Anamnea8 9atatan Me3) 3an Pela*'ran
2.1.1. Anamnea 3an 9atatan Me3)
e(e!um memeriksa kor(an= dokter atau "erawat= (idan atau tena)a medis
!ain yan) te!ah (er"en)a!aman den)an (anyak men)ena! kasus -tP dan -tA harus
men8e!askan ke"ada kor(an tentan) "rinsi" dan tu8uan "emeriksaan= tata!aksana
dan inter"retasi hasi! "emeriksaanE serta kemudian meminta "ersetu8uan da!am
(erkas rekam medis*
-or(an yan) te!ah (erusia 21 tahun ke atas atau te!ah "ernah menikah=
sadar diri tidak mem"unyai )an))uan 8iwa ("sikosis atau retardasi menta!) harus
menandatan)ani sendiri !em(ar "ersetu8uan* -or(an yan) tidak memenuhi kriteria
di atas harus didam"in)i o!eh oran) tua? wa!i? ke!uar)a terdekatnya (ditanda
tan)ani (ersama)*
'i (awah ini ditun8ukkan seran)kaian mode! "rosedur "emeriksaan yan)
da"at di8adikan a;ua= yan) da"at disesuaikan mode! "roedur "emeriksaan yan)
da"at di8adikan a;uan= yan) da"at disesuaikan den)an situasi dan kondisi
setem"at= serta kemam"uan dan tena)a medis setem"at* 2amun demikian=
a!an)kah (aiknya a"a(i!a setia" sarana kesehatan (eru"aya untuk
me!aksanakannya*
2.1.1.1. Anamne)
a* U"ayakan anamnesis di"ero!eh se;ara ;ermat= (aik dari "en)antar mau"un dari
kor(an sendiri*
(* 2i!ai ke8an))a!an sika" istri= suami atau "en)antar !ain*
;* 2i!ai ke8an))a!an keteran)an yan) di(erikan*
d* $en)ka"i rekam medis den)an menanyakan kem(a!i tentan) identitasnya*
e* 0anyakan tentan) "roses ter8adinya kekerasan se;ara rin;i= termasuk :
1) Urutan ke8adiannya
2) A"a yan) men8adi "emi;u ("enye(a()
5) Penderaan a"a yan) te!ah ter8adi
9) /!eh sia"a
5) -a"an
6) 'imana
:) 'en)an men))unakan a"a atau (a)aimana ter8adinya
>) +era"a ka!i
3) A"a aki(atnya "ada si kor(an
10) /ran)-oran) yan) ada di sekitar "ada saat ke8adian
11) #aktu 8eda (time !a)) antara saat ke8adian dan saat menerima
"erto!on)an medis
12) A"a yan) di!akukan kor(an sete!ah ke8adian
15) A"a yan) di!akukan "e!aku sete!ah ke8adian
f* Pero!eh "u!a informasi tentan) :
1) -eadaan kesehatannya se(e!um trauma
2) Pernahkah trauma se"erti ini se(e!umnya
5) Adakah riwayat "enyakit dan "eri!aku se(e!umnya
9) Adakah faktor-faktor sosia!= (udaya= ekonomi yan) (er"en)aruh "ada
"eri!aku da!am ke!uar)a
5) +a)aimanakah "ertum(uhan fisik= "erkem(an)an (terutama motorik)
dan "sikis anak-anaknya
6) A"akah anaknya 8u)a men)a!ami kekerasan
)* -eteran)an "asien atau kor(an untuk setia" ke!ainan fisik yan) ditemukan
harus di;atat*
8* Anamnesis seharusnya di!akukan se;ara ter"isah dari suami atau
"en)antanya("ri<ate settin))= sete!ah itu di(andin)kan den)an keteran)an <ersi
"en)antar atau suami*
2.1.1.2 Rekam Me3)
a* $en)ka"i rekam medis den)an identitas dokter "emeriksa= "en)antar kor(an=
tan))a!= tem"at dan waktu "emeriksaan serta 8ati diri kor(an= terutama umur dan
"erkem(an)an seksnya (menar;he dan seks sekunder) serta ke)iatan seksua!
terakhir= sik!us haid= haid terakhir dan a"akah masih haid saat ke8adian*
(* e!an8utnya rekonfirmasi tentan) kekerasan se(e!um ke8adian= rin;ian ke8adian=
waktunya= !okasinya= ter8adi atau tidaknya "enetrasi dan a"a yan) te!ah di!akukan
sete!ah ter8adinya kekerasan seksua! terse(ut (men;u;i diri= )anti (a8u= mandi=
d!!)*
2.1.2. Pen5atatan 3an Pela*'ran
,e!i"uti (e(era"a ha! :
1* 'esentra!isasi?/tonomi
2* 'emokrasi
5* -ua!itas data
9* ederhana
5*Pen)em(an)an 8e8arin)
6* +ermanfaat dan da"at di"er;aya
:* 'a"at dimonitor "erkem(an)annya
Pen;atatan dan "e!a"oran tindak kekerasan terhada" "erem"uan dan anak
men)him"un keteran)an-keteran)an yan) san)at terkait dan (ermanfaat untuk
me!akukan "emantauan dan e<a!uasi ke(i8akan "er!indun)an terhada" tindak
kekerasan "erem"uan dan anak= serta u"aya "en)em(an)annya* -eteran)an yan)
dikum"u!kan me!i"uti :
1* Identitas kor(an
a* 2ama
(* A!amat
;* Umur
d* Pendidikan
e* A)ama
f* tatus "erkawinan
)* Peker8aan
h* 6enis ke!amin
i* -e(an)saan
2* Identitas Pe!aku
5* 6enis -ekerasan
a* &isik
(* Psikis
;* Perkosaan
d* Pen;a(u!an
e* Pene!antaran
9* 0em"at ke8adian
5* 6enis Pe!ayanan
a* Pendam"in)an
(* Pe!ayanan kesehatan
;* -onse!in)
d* Pe!ayanan hukum
e* 1eha(i!itasi
f* Penem"atan kor(an di 1umah Aman
6* Potensi Unit Pe!ayanan
a* 2ama dan a!amat unit "e!ayanan
(* 6um!ah dan kua!ifikasi ',
;* 6enis "e!ayanan yan) tersedia "ada unit "e!ayanan terse(ut
Ham.atan
,eski"un te!ah ada "erkem(an)an yan) (aik da!am 8um!ah ke(i8akan dan
!em(a)a yan) menan)ani kor(an dan koordinasi !intas instansi= tidak serta merta
kua!itas "e!ayanan dan "enan)anan sudah memenuhi ke(utuhan kor(an -'10
atas ke(enaran= keadi!an dan "emu!ihan (aik yan) dia!ami kor(an dan?atau
"e!a"or* %ama(atannya mun;u! da!am (er(a)ai !a"isan= termasuk di antara ada!ah
ka"asitas dari !em(a)a-!em(a)a !ayanan*
a* -enda!a +udaya
eka!i"un sudah di8amin di da!am UU P-'10= tidak semua
"erm"uan merasa yakin untuk me!a"orkan kasusnya karena masih merasa
ma!u= (ersa!ah atas kekerasan yan) menim"a dan 8u)a kuatir akana
di"ersa!ahkan o!eh ke!uar)a dan masyarakat seke!i!in)nya* Adanya "u!a
kera)uan kor(an untuk me!an8utkan "roses hukum karena takut akan
kehan;uran ke!uar)a Pertim(an)an seru"a 8u)a mendasari kor(an yan)
te!ah me!a"orkan kasusnya kemudian menarik "en)aduannya* Catatan
1P- UUP se8ak tahun 2005 menun8ukkan (ahwa sekitar 50 F dari tota!
kasus yan) di!a"orkan di;a(ut kem(a!i o!eh kor(an dan (erarti "roses
hukum tidak diteruskan*
(* -enda!a %ukum
'ari se)i su(stansi hukum= UU P-'10 (ukan meru"akan"roduk
hukum yan) sem"urna= meski UU P-'10 meru"akan tero(osanyan)
"ro)resif da!am sistem hukum dan "erundan)-undan)an kita terkait
den)an u"aya "er!indun)an hukum terhada"a ko(an -'10* +erikut
ham(atan yan) terkait den)an su(stansi hukum yan) ada*
1) Payun) ke(i8akan di (awah undan)-undan)= se"erti "eraturan-
"eraturan "e!aksanaan dan a!okasi an))aran ne)ara= masih 8auh
dari memadai sehin))a mem"ersu!it "enan)anan yan) sesuai
den)an a"a yan) dimandatkan da!am Undan)-undan) no 25 tahun
2009* %a! ini terutama ter8adi "ada taha" awa! "enan)anan yan)
me!i(atkan "o!isi= !em(a)a !ayanan kesehatan dan "endam"in)
kor(an*
2) An;aman hukum a!ternatif (eru"a kurun)an atau denda=
an;aman hukuman ter!a!u rin)an untuk kasus tindak
ke8ahatan?kekerasan yan) teren;an dan kasus yan) kor(annya
menin))a!= kekerasan seksua! dan "sikis yan) di!akukan suami
terhada"a istri= meru"akan de!ik aduan*
5) UU P-'10 !e(ih menitik(eratkan "roses "enan)anan hukum
"idana dan "en)hukuman dari kor(an* 'i satu sisi UU ini da"at
ter8adi a!at untuk men8erakan "e!aku dan re"resi terhada" siaa yan)
akan me!akukan tindakan -'10* 'i sisi !ain= "en)hukuman suami
masih dian))a" (ukan 8a!an yan) utama (a)i kor(an= khususnya
istri= yan) man)a!ami -'10*
BAB III
KESIMPULAN
-ekerasan 'a!am 1umah 0an))a (-'10) ada!ah setia" "er(uatan terutama terhada"
seoran) "erem"uan= yan) (eraki(at tim(u!nya kesen)saraan atas "enderitaan se;ara fisik=
seksua!= "siko!o)i dan atau "ene!antaran rumah tan))a termasuk an;aman untuk me!akukan
"er(uatan= "emaksaan dan "eram"asan kemerdekaan seseoran) me!awan hukum da!am
!in)kun)an rumah tan))a*
&aktor "enye(a( ter8adinya kekerasan da!am rumah tan))a antara !ain hidu" da!am
kemiskinan?him"itan ekonomi= se8ak ke;i! ter(iasa me!ihat dan men)a!ami kekerasan da!am
rumah tan))a= "ema(uk= frustasi= ke!ainan 8iwa= tidak adanya "en)ertian antara suami isteri
men)enai hak dan kewa8i(an da!am mem(ina ke!uar)a*
,a;am kekerasan da!am rumah tan))a da"at (eru"a kekerasan terhada" isteri= kekerasan
terhada" anak= dan kekerasan terhada" "em(antu rumah tan))a* +entuk -'10 da"at da!am
(entuk kekerasan fisik= kekerasan "sikis= kekerasan seksua! ("emaksaan hu(un)an seksua! yan)
di!akukan terhada" oran) yan) meneta" da!am !in)ku" rumah tan))a terse(ut dan "emaksaan
hu(un)an seksua! terhada" sa!ah seoran) da!am !in)ku" rumah tan))anya den)an oran) !ain
untuk tu8uan komersia! dan tu8uan tertentu)= dan "ene!antaran rumah tan))a*
DAFTAR PUSTAKA
1* +ittner = 2ew(er)er .%: Pediatri; understandin) of ;hi!d a(use and ne)!e;t* Pediatr "ev
2:13>= 13>1*
2* 4inott %* +et,een parents and child 2001* 6akarta : P*0* 4ramedia "ustaka utama*
5* 4unarsa ' et a!* Psiko!o)i Perkem(an)an Anak dan 1ema8a* 6akarta: P*0* +P- 4unun)
,u!ia*
9* &arouk U* 0indak Pidana -ekerasan 'a!am 1umah 0an))a 2006*
5* %amIah A* 0in8auan osia! dan %ukum 0erhada" -ekerasan 'a!am 1umah 0an))a (,enu8u
&orma!isaasi %ukum Isk!am 0entan) Penye!esaian -'10) 200:*
6* %as(ianto .2* -ekerasan 'a!am 1umah 0an))a* Potret ,uram -ehidu"an 1336
:* %o((s C6 et a!* Child 'buse and -e$lect ' Clinician.s /andbook. .d ke-2* Chur;hi!!
$i<in)stone= $ondon 1333*
>* -euma!ahayati* -ekrasan Pada Istri 'a!am 1umah 0an))a +erdam"ak terhada" -esehatan
1e"roduksi 200:*
3* $+% API-* Pemaksaan %u(un)an eksua! da!am Perkawinan ada!ah -e8ahatan Perkosaan*
200:*
10* $u(is * -ekerasan 'a!am 1umah 0an))a (-'10)* 2002
11* ,ateri 0/0 (a)i "etu)as kesehatan da!am "e!ayanan kor(an tindak kekerasan terhada"
"erem"uan dan anak di 6awa 0en)ah= 'inas -esehatan Pro"insi 6awa 0en)ah* 2005
12* 1ef!eksi reformasi Undan)-Undan) -'10*
15* am"urna +* Peranan I!mu &orensik da!am Pene)akan %ukum* 6akarta 2005
19* unusi ,* 0ata!aksana -om"rehensif dan 'am"ak -ekerasan Pada Anak* 2005
15* Undan)-Undan) 1e"u(!ik Indonesia 2omor 25 tahun 2002 tentan) Per!indun)an Anak*
Uni;ef= Indonesia*
16* Deny 1* -ekerasan 'a!am 1umah 0an))a* $+% API- 6akarta 2005*