Anda di halaman 1dari 3

Pengenalan

1. Jelaskan secara ringkas tentang Revolusi Pertanian- Suatu perubahan besar yng berlaku secara mendadak
- Berlaku secara menyeluruh
- Beraku dalam bidang politik, sosial dn ekonomi
- Memakan masa yang agak lama
- Secara berterusan
- Tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau
sebulan
- Menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian


2. Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian

Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada
berlakunya perkembangan revolusi pertanian di
Eropah

Pemilikan Tanah Persendirian
- Sistem pemilikan tanah persendirian
- Sistem pemilikan tanah awam
- Dipunyai oleh golongan kaya
- Dimiliki oleh orang perseorangan
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-
kecilan
- Memelihara ternakan
- Memburu binatang
- Memancing
- Untuk menampung kehidupan harian
- Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan
pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Tuan tanah memagari tanah awam
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
- Berhijrah ke bandar
- Menjadi buruh kilang


Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut
musim
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman
dapat tumbuh dengan subur
- Tanaman baru diperkenalkan
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
- untuk menggali dan menugal
- dilakukan dengan lebih pantas

Pertanian komerial
- Baja asli mula digunakan
- Tanaman lebih subur
- Hasil pertanian bertambah
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
- Lebihan produk diperdagangkan

3. Kesan revolusi pertanian
Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah

- Sebagai puna ekonomi negara
- Dikomersilkan
- Lebihan produk pertanian dieksport
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
- Menyediakan makanan yang cukup
- Tenaga buruh banyak
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak
dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
- Keuntungan dimaksimumkan
- Kemajuan bidang pengangkutan
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Penggunaan keretapi
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
- Buruh tidak mendapat layanan baik

4. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia
sebagai pusat pertanian antarabangsa

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan
Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa

-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai kemahiran
-menjamin keamanan
-mengekalkan perpaduan kaum
-kreatif dan inovatif
-mengalakkan pelaburan asing
-menaik taraf infranstrutur
-menambah tenaga mahir
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
Mana-mana munasabah

5. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian
antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan
kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam
sektor pertanian antarabangsa

-Pengeluar komoditi utama dunia (koko/getah/kelapa
sawit)
-Bioteknolog
-menjadikan pertanian sati industri
-pusat pengeluaran herba
-peranan agensi penyelidikan seperti RISDA,MARDI
-Pengurusan pertanian: FAMA, FELDA, FELCRA
-Teknologi pertanian (Hydrophonic/petigasi
gantung/baja)
-pasaran luas di peringkat antarabangsa
-pelopor hab halal
6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad
ke-21

i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia
pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan
ekonomi negara (5M)

kewangan
-kekurangan moda
-nilai mata wang turun naik
Pelaburan
-Kejatuhan pasaran saham
-Masalah menarik pelabur asing

Teknologi
-Masih rendah
-Bergantung kepada teknologi luar

Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju

Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju

Tenaga kerja
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar

ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi
cabaran di atas (5M)

-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
-Mengukuhkan sistem kewangan
-Meningkatkan kualiti barangan
-Mencari pasaran baru
-E-dagang
-promosi
-modal insan


7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi
negara

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh
daripada perkembangan ekonomi negara


Nilai murni
-Kerjasama
-perpaduan
-kegigihan/kesungguhan bekerja
-Jati diri
-kebijaksanaan pemimpin
-Berdaya saing
-pembangunan dan penyelidikan
-penguasaan ilmu pengetahuan
-penguasaan pelbagai kemahiran
-memanfaatkan sumber
-bijak mengambil peluang
-bersyukur


8. Rumusan

- Pengetahuan yang diperoleh
- Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
- Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia
yang lebih cemerlang
-pengetahuan yang diperoleh
-Iktibar kepada diri bangsa dan negara
-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang
lebih cemerlang