Anda di halaman 1dari 20

Surat Al Faatihah (1) ayat 1 7

Daftar Isi


bismillaahirrahmaanirrahiim


alhamdulillaahirabbil'aalamiin


arrahmaanirrahiim


maalikiyawmiddiin


iyyaakana'buduwa-iyyaakanasta'iinihdinaashshiraathalmustaqiim


shiraathalladziinaan'amta'alayhim ghayrilmaghdhuubi'alayhim
walaadhdhaalliin
- i - - 1 -


Surat Al Iklas (112) ayat 1 - 4

Surat Al Falaq (113) ayat 1 5
Qul huwallahu ahad(un)Allahush-shamad(u)Lam yalid walam yuuladWalam yakul(n) lahu kufuwan ahad(un)

Qul a'uudzu birabbil falaqMin syarri maa khalaqWamin syarri ghaasiqin idzaa waqabWamin syarrin-naffaatsaati fiil 'uqad
Wamin syarri haasidin idzaa hasad


- 2 - - 3 -


Surat An Naas (114) ayat 1 - 6

Surat Al Baqarah (2) ayat 1 5
Qul a'uudzu birabbin-naas
Malikin-naasIlahin-naasMin syarril waswaasil khan-naasAl-ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naasMinal jinnati wan-naas

dzaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiinaalladziina yu/minuuna bialghaybi wayuqiimuuna alshshalaata
wamimmaa razaqnaahum yunfiquunawaalladziina yu/minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min
qablika wabial-aakhirati hum yuuqinuuna
ulaa-ika 'alaa hudan min rabbihim waulaa-ika humu almuflihuuna

- 4 - - 5 -


Surat Al Baqarah (2) ayat 163, 255

Surat Al Baqarah (2) ayat 284 - 286
wa-ilaahukum ilaahun waahidun laa ilaaha illaa huwa
alrrahmaanu alrrahiimuallaahu laa ilaaha illaa huwa alhayyu alqayyuumu laa
ta/khudzuhu sinatun walaa nawmun lahu maa fii
alssamaawaati wamaa fii al-ardhi man dzaa alladzii yasyfa'u
'indahu illaa bi-idznihi ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa
khalfahum walaa yuhiithuuna bisyay-in min 'ilmihi illaa bimaa
syaa-a wasi'a kursiyyuhu alssamaawaati waal-ardha walaa
yauuduhu hifzhuhumaa wahuwa al'aliyyu al'azhiimu

lillaahi maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wa-in tubduu maa
fii anfusikum aw tukhfuuhu yuhaasibkum bihi allaahu fayaghfiru
liman yasyaau wayu'adzdzibu man yasyaau waallaahu 'alaa kulli
syay-in qadiirunaamana alrrasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu/
minuuna kullun aamana biallaahi wamalaa-ikatihi wakutubihi
warusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi waqaaluusami'naa wa-atha'naa ghufraanaka rabbanaa wa-ilayka almashiiru

- 6 - - 7 -


Surat Al Baqarah (2) ayat 286

Surat Yusuf (12) ayat 1 14
laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa
kasabat wa'alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu-
aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha/naa rabbanaa walaa
tahmil 'alaynaa ishran kamaa hamaltahu 'alaa alladziina
min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa
thaaqata lanaa bihi wau'fu 'annaa waighfir lanaa


Aliflamra tilka ayatu alkitabi almubeenu


Inna anzalnahu quranan AAarabiyyan laAAallakum
taAAqiloonawairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa 'alaa alqawmi
alkaafiriina


Nahnu naqussu AAalayka ahsana alqasasi bima awhayna
ilayka hatha alqurana wain kunta min qablihi lamina
alghafileena

Ith qala yoosufu liabeehi ya abati innee raaytu ahada
AAashara kawkaban waalshshamsa waalqamara raaytuhum
lee sajideena

- 8 - - 9 -


Surat Yusuf (12) ayat 1 - 14

Surat Yusuf (12) ayat 1 - 14
Qala ya bunayya la taqsus ruyaka AAala ikhwatika fayakeedoo laka kaydan
inna alshshaytana lilinsani AAaduwwun mubeenun


Wakathalika yajtabeeka rabbuka wayuAAallimuka min taweeli alahadeethi
wayutimmu niAAmatahu AAalayka waAAala ali yaAAqooba kama
atammaha AAala abawayka min qablu ibraheema waishaqa inna rabbaka
AAaleemun hakeemun
Laqad kana fee yoosufa waikhwatihi ayatun lilssaileenaIth qaloo layoosufu waakhoohu ahabbu ila abeena minna wanahnu AAusbatun inna
abana lafee dalalin mubeenin

Oqtuloo yoosufa awi itrahoohu ardan yakhlu lakum wajhu abeekum watakoonoo min
baAAdihi qawman saliheena
Qala qailun minhum la taqtuloo yoosufa waalqoohu fee ghayabati aljubbi yaltaqithu
baAAdu alssayyarati in kuntum faAAileena

- 10 - - 11 -


Surat Yusuf (12) ayat 1 - 14

Surat Maryam (19) ayat 1 - 24
Qaloo ya abana ma laka la tamanna AAala yoosufa wainna lahu lanasihoona
Arsilhu maAAana ghadan yartaAA wayalAAab wainna lahu lahafithoona
Qala innee layahzununee an thathhaboo bihi waakhafu an yakulahu alththibu
waantum AAanhu ghafiloona
Qaloo lain akalahu alththibu wanahnu AAusbatun inna ithan lakhasiroona

Kaaf haa yaa ain shaad

Dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakarii-yaaDzikru rahmati rabbika 'abdahu zakarii-yaa


Qaala rabbi innii wahanal 'azhmu minnii wa-asyta'alarra'su syaiban walam akun
bidu'aa-ika rabbi syaqii-yan
Wa-innii khiftul mawaaliya min waraa-ii wakaanatiimraatii 'aaqiran fahab lii min
ladunka walii-yan

- 12 - - 13 -


Surat Maryam (19) ayat 1 - 24

Surat Maryam (19) ayat 1 - 24
Yaritsunii wayaritsu min aali ya'quuba waaj'alhu rabbi radhii-yanYaa zakarii-yaa innaa nubasy-syiruka bighulaamin asmuhu yahya lam
naj'al lahu min qablu samii-yan
Qaala rabbi anna yakuunu lii ghulaamun wakaanatiimraatii 'aaqiran
waqad balaghtu minal kibari 'itii-yan
Qaala kadzalika qaala rabbuka huwa 'alai-ya hai-yinun waqad khalaqtuka min
qablu walam taku syai-an
Qaala rabbiij'al lii aayatan qaala aayatuka alaa tukallimannaasa tsalaatsa layaalin
sawii-yan
Fakharaja 'ala qaumihi minal mihraabi fa-auha ilaihim an sabbihuu bukratan
wa'asyii-yan
- 14 - - 15 -Surat Maryam (19) ayat 1 - 24

Surat Maryam (19) ayat 1 - 24
Yaa yahya khudzil kitaaba biquu-watin waaatainaahul hukma
shabii-yanWahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqii-yanWabarran biwaalidaihi walam yakun jabbaaran 'ashii-yanWasalaamun 'alaihi yauma wulida wayauma yamuutu
wayauma yub'atsu hai-yanWaadzkur fiil kitaabi maryama idziintabadzat min ahlihaa
makaanan syarqii-yanFa-attakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilaihaa
ruuhanaa fatamats-tsala lahaa basyaran sawii-yan
Qaalat innii a'uudzu bir-rahmani minka in kunta taqii-yanQaala innamaa anaa rasuulu rabbiki ahaba laki ghulaaman
zakii-yanQaalat anna yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii
basyarun walam aku baghii-yan


- 16 - - 17 -


Surat Maryam (19) ayat 1 - 24

Surat Al-Mu'minun (23) ayat 12 - 19
Qaala kadzaliki qaala rabbuki huwa 'alai-ya hai-yinun
walinaj'alahu aayatan li-nnaasi warahmatan minnaa wakaana
amran maqdhii-yan

Fahamalathu faantabadzat bihi makaanan qashii-yanFa-ajaa-ahaal makhaadhu ila jidz'innakhlati qaalat yaa laitanii
mittu qabla hadzaa wakuntu nasyan mansii-yanWalaqad khalaqnaa-insaana min sulaalatin min thiininTsumma ja'alnaahu nuthfatan fii qaraarin makiinin
Tsumma khalaqnaannuthfata 'alaqatan fakhalaqnaal 'alaqata
mudhghatan fakhalaqnaal mudhghata 'izhaaman fakasaunaal
'izhaama lahman tsumma ansya'naahu khalqan aakhara
fatabaarakallahu ahsanul khaaliqiin


Fanaadaahaa min tahtihaa alaa tahzanii qad ja'ala rabbuki
tahtaki sarii-yanTsumma innakum ba'da dzalika lamai-yituun


- 18 - - 19 -Surat Al-Mu'minun (23) ayat 12 - 19

Surat Luqman (31) ayat 1 - 12
Tsumma innakum yaumal qiyaamati tub'atsuunWalaqad khalaqnaa fauqakum sab'a tharaa-iqa wamaa kunnaa
'anil khalqi ghaafiliin

Alif laam miim


Tilka aayaatul kitaabil hakiiHudan warahmatal(n)-lilmuhsiniin(a)Al-ladziina yuqiimuunash-shalaata

Wa-anzalnaa minassamaa-i maa-an biqadarin fa-askannaahu fiil
ardhi wa-innaa 'ala dzahaabin bihi laqaadiruun
Fa-ansya'naa lakum bihi jannaatin min nakhiilin wa-a'naabin
lakum fiihaa fawaakihu katsiiratun waminhaa ta'kuluunwayu'tuunazzakaata wahum bil-aakhirati hum
yuuqinuun
Uula-ika 'ala hudan min rabbihim wa-uula-ika humul
muflihuun

- 20 - - 21 -


Surat Luqman (31) ayat 1 - 12

Surat Luqman (31) ayat 1 - 12
Waminannaasi man yasytarii lahwal hadiitsi liyudhilla 'an
sabiilillahi bighairi 'ilmin wayattakhidzahaa huzuwan
uula-ika lahum 'adzaabun muhiinun
Khaalidiina fiihaa wa'dallahi haqqan wahuwal 'aziizul
hakiim


Wa-idzaa tutla 'alaihi aayaatunaa walla mustakbiran kaan
lam yasma'haa kaanna fii udzunaihi waqran fabasy-syirhu
bi'adzaabin aliimin

Innal-ladziina aamanuu wa'amiluush-shaalihaati lahum
jannaatunna'iim
khalaqas-samaawaati bighairi 'amadin taraunahaa wa-alqa
fiil ardhi rawaasiya an tamiida bikum wabats-tsa fiihaa
min kulli daabbatin wa-anzalnaa minassamaa-i maa-an fa-
anbatnaa fiihaa min kulli zaujin kariimin


Hadzaa khalqullahi fa-aruunii maadzaa khalaqal-ladziina
min duunihi balizh-zhaalimuuna fii dhalalin mubiinin
- 22 - - 23 -

Surat Luqman (31) ayat 1 - 12

Surat Ar Rahman (55) ayat 1 - 27
Walaqad aatainaa luqmaanal hikmata aniisykur lillahi
waman yasykur fa-innamaa yasykuru linafsihi waman
kafara fa-innallaha ghanii-yun hamiidun

Ar-rahman'Allamal quraanKhalaqa-insaan'Allamahul bayaanAsy-syamsu wal qamaru bihusbaaninWannajmu wasy-syajaru yasjudaan

- 24 - - 25 -

Surat Ar Rahman (55) ayat 1 - 27

Surat Ar Rahman (55) ayat 1 - 27Wassamaa-a rafa'ahaa wawadha'al miizaan


Alaa tathghau fiil miizaan


Wa-aqiimuul wazna bil qisthi walaa tukhsiruul
miizaanWal ardha wadha'ahaa lil-anaam


Fiihaa faakihatun wannakhlu dzaatul akmaamWal habbu dzuul 'ashfi warraihaan
Khalaqa-insaana min shalshaalin kal fakh-khaar


Wakhalaqal jaanna min maarijin min naarin


Fabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rabbul masyriqaini warabbul maghribain
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang
memelihara kedua tempat terbenamnya

Fabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan


Marajal bahraini yaltaqiyaan


Bainahumaa barzakhun laa yabghiyaan


Fabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

- 26 - - 27 -


Surat Ar Rahman (55) ayat 1 - 27

Doa Orang Hamil


Fabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan


Yakhruju minhumaallu'lu'u wal marjaan


Fabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan


Walahul jawaaril munsyaaatu fiil bahri kal a'laamFabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan


Ali Imran (QS 3): 38

Hunaalika da'aa zakarii-yaa rabbahu qaala rabbi hab
lii min ladunka dzurrii-yatan thai-yibatan innaka
samii'uddu'aaAsh Shaffaat (QS 37): 100

Rabbi hab lii minash-shaalihiinAl Furqaan (QS 25): 74

Waal-ladziina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min
azwaajinaa wadzurrii-yaatinaa qurrata a'yunin


Kullu man 'alaihaa faanin


Wayabqa wajhu rabbika dzuul jalali wal-ikraam

waaj'alnaa lilmuttaqiina imaaman


- 28 - - 29 -

Tasyakuran Empat
BulananKeluarga
Tedjodiningrat & Reisa

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat,
inayah,hidayah dan taufiq-Nya kepada kita sekalian. Semoga shalwat dan
salam selalu dilimpahkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW beserta kaum
keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya sampai akhir zaman, Amiin.

Sebagai ungkapan rasa kebahagiaan yang sedalam-dalamnya, kami sekeluarga
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniai
kehamilan 4 (empat) bulan anak kami.

Kehamilan ini merupakan pertama kalinya bagi kami. Meskipun demikian,
kami yakin bahwa pada saat kehamilan mencapai usia 4 (empat) bulan, Allah
SWT
meniupkan ruh ke janin yang ada dalam kandungan anak kami. Semoga ruh
yang
dititipkan-Nya adalah ruh suci yang kelak mengantar anak kami/cucu kami
menjadi
anak yang shalih/shalihah, yang sehat jasmani-rohani, yang bertaqwa kepada


Jakarta, 26 Oktober 2014

Allah SWT, yang berbakti kepada orangtua, bangsa dan negaranya, Amiin.

Kami berdo`a dan memohon dorongan dari Bapak/Ibu, kerabat, saudara, dan
handaitaulan,agar Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan,
kesehatan, dan kesabaran kepada kami berdua dalam menjaga kehamilannya
dan semoga kelahiran bayi kami akan berlangsung selamat serta lancar.
Keluarga Besar,
Tedjodiningrat & Reisa