Anda di halaman 1dari 5

Koleksi Assignment: HBEF1403: SENI DALAM PENDIDIKAN (Contoh) Jawapan: 1.

0 Kesan
positif terhadap ketiga-tiga bidang utama mata pelajaran ini, , iaitu Seni visual, Muzik dan
Pergerakan. Seni Dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan. Kursus ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui
penajaman intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Guru akan memberi murid
untuk menjalankan aktiviti untuk meneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa
pancaindera. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, seni muzik
dan seni pergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi untuk
mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan. Kursus ini meliputi
pengetahuan asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan serta konsep Seni Dalam
Pendidikan. Mata pelajaran ini memberi pengenalan kepada kepentingan Seni Dalam
Pendidikan bagi mengembangkan proses pembelajaran di kalangan kanak-kanak untuk
mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan. Ia menekankan
kepentingan aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan yang melibatkan imaginasi,
ekspresi, inkuiri dan kepelbagaian kecerdasan. Mata pelajaran ini juga membantu guruguru menjalankan aktiviti untuk meneroka, mengalami dan ekspresi yang melibatkan
kepekaan deria kanak-kanak Kursus ini juga memberi peluang kepada anda untuk
memahami kepentingan seni dan kaitannya dengan keinginan dan keperluan asas kanakkanak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Justeru,
salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak
adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang
kreatif dan imaginatif. Kursus ini juga dapat menyedarkan tentang kepentingan deria yang
dianugerahkan tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui, memahami dan
mengenalpasti apa yang terdapat disekelilingnya. Dengan menggunakan deria pelajar akan
dapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang dilakukannya.
Untuk itu kefahaman tentang deria adalah penting. Deria terdiri daripada pancaindera
lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu. Kelima-lima deria ini adalah penting dalam
pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Pada masa ini Pendidikan Seni Visual
telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai subjek yang berperanan besar dalam pengajaran
dan pembelajaran kerana subjek ini merentasi kurikulum dalam subjek-subjek lain. Dalam
pengajaran guru, Pendidikan Seni Visual menjadi asas alat bantu mengajar yang baik
melalui penampilan grafik yang efisyen, pemilihan warna harmoni,dan reka bentuk maujud
yang cantik. Di kalangan pelajar, Pendidikan Seni Visual menjadi subjek penting untuk
berkreativiti bagi melahirkan insanyang celik seni dan berbudaya. Pendedahan tentang
Pendekatan Bertema dalam kursus ini banyak membantu kerana seringkali digunapakai
untuk memenuhi keperluan pendidikan asas dalam perkembangan kanak-kanak. Program
ini mantap dan efektif kerana ia menggabungjalinkan pelbagai perspektif budaya,
pengalaman dan kepakaran artistic.Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran,
mencerminkan budaya dan minat murid dan guru. Ia merupakan kandungan maklumat dan
memberi peluang kepadapelajar untuk memindahkan maklumat kepada ilmu melalui
proses individu. Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran. Kursus ini
membantu anda memahami pendekatan bertema dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan
dengan tema serta dapat membantu pelajar untuk meningkatkan tahap kefahaman dan
kesedaran untuk lebih mendalami tentang tema-tema yang ada serta dapat membantu
untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi muzik, pergerakan dan seni
visual. 2.0 Cara dan peranan guru dan murid dalam melaksanakan penghububungkaitan
tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran Penghubungkaitan dan pautan di dalam

mata pelajaran ini boleh disamakan dengan program-program antara disiplin-disiplin yang
terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Ia boleh dilakukan dengan beberapa cara
seperti 1. Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran, Proses
penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah brfokuskan kepada
matlamat terakhirnya. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan
antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat 2.
Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran Dengan adanya
penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait
sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar. Penghubungkaitan ini
berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu melahirkan
pembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar dapat
membentuk supaya setiap insan itu akan terus dihormati; menggalakkan sikap kepimpinan
yang terpuji, berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan bersikap
inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat merangsang
setiap pelajar untuk mencapai kecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun
kokurikulum. Ia secara tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah,
sains dan teknologi, kajian sosial, bahasa danfizikal dan pembangunan sosial, meletakkan
keseluruhan kurikulum kedalam konteks kehidupan yang sebenar. Setiap pelajar berhak
memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai bentuk walau pun mereka
datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang berbeza dan mempunyai
sebarang kekurangan. Untuk itu seni visual memainkan peranan yang penting dalam
pendidikan keseluruhan dan pembangunan minda pelajar. Sebagai seorang guru peranan
yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk merancang
sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik. Untuk mencapai
matlamat ini, guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan
penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar. Selain itu guru
berperanan memberi motivasi kepada pelajar.Motivasi bermakna seni praktik
menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar
menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini. Pelajar adalah digalakkan untuk
melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa
ada sebarang pengecualian. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak
langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian,
pandangan, tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan
menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam
tingkahlaku yang positif. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar
memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang
dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka. 3.0 Pilih SATU (1) bidang mata pelajaran
di sekolah rendah untuk anda gunakan dalam pengajaran yang menggunakan pendekatan
bertema. Mata Pelajaran : Sains Tahun Empat Tajuk : 3.1 Basic needs of Plants Tema
Persekitaran : Pokok Murid diperkenalkan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam
kawasan sekolah dengan cara membawa murid-murid melawat kawasan sekolah dan
sebagainya. Selepas itu, murid diminta melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok
diiringi muzik yang dihasilkan dengan pelbagai alat muzik. Pergerakan : (a) Cara dahandahan bergerak semasa angin bertiup, (b) Memungut daun-daun yang gugur pada aras yang
berbeza tinggi, rendah, berterbangan. Muzik : (a) Bunyi yang kuat --- pokok tumbang (b)
Bunyi yang lembut --- daun gugur,angin bertiup Seni Visual : (a) Mewarna

danmenggambarkan perasaan seperti gembira,marah dengan menggunakan sapuan berus


dengan pelbagai warna. Pelajaran diteruskan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti
penerangan dalam kumpulan, sumbangsaran tentang aktiviti yang telah dibuat. Kesimpulan
dari aktiviti-aktiviti itu secara tidak langsung akan dapat membantu, - untuk mengesan
bahagian-bahagian pokok (Sains) - mengeluarkan sati urutan bunyi berkaitan dengan
persekitaran (muzik) - menunjukkan perasaan melalui sapuan berus dengan warna yang
berbeza-beza (seni visual) - melakukan pergerakan lokomotor (pendidikan jasmani) 3.1
Perkara penting yang terdapat pada tema yang dipilih; Tema Persekitaran : Pokok yang
dipilih selain daripada mata pelajaran Sains, ia juga boleh digunakan kepada semua
matapelajaran. Dalam mata pelajaran matematik, pelajar boleh menggunakan aktiviti
mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. Manakala dalam matapelajaran
muzik, pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok
bergoyang, pokok tumbang dan sebagainya. Tema Pokok ini juga berkaitan dengan
pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. Ini akan memudahkan guru untuk membuat
interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan. Tema
Pokok juga bersesuaian dengan keadaan situasi, masa dan peristiwa yang berlaku pada
masa kini. Secara tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara
perkara yang diajar dengan kedaan situasi yang sebenar. Penyediaan kemudahan untuk
memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran mudah didapati di persekitaran sekolah. Tema yang dipilih dapat
disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah
pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. 3.2 Aktiviti pengintegrasian
mata pelajaran yang boleh dijalankan dalam P&P a)Penggabungjalinan Bermaksud sebagai
proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran
yang integratif dan menyeluruh. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai
kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmonidan bersepadu, sama ada
dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Strategi penggabungjalinan
kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan
bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih
berkesan. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa
kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. 2)Penyerapan Penyerapan ialah proses
menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu
mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Proses
penyerapan lebih kepada unsure pengetahuan. Penyerapan merupakan proses
mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam
sesuatu pelajaran. Contohnya, daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil
petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran
Bahasa Melayu. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa
mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. 3)Penerapan Konsep penerapan
membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan
kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai
murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan,
ketuhanan dan sebagainya. 4)Pemulihan Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara
khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang
tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Aktiviti pemulihan pula merupakan aktiviti
yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi
pengetahuan dan kemahiran. 5)Pengayaan Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada

pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya, oleh itu pengayaan
adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. 3.3
Bagaimanakah aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran? Saranan
mengintegrasikan seni dalam pendidikan ke dalam bidang-bidang kurikulum yang lain
mempunyai kebaikan dan kelebihan. Antaranya : (a)Mempunyai kepelbagaian dan
keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. Apabila seni dalam pendidikan
diintegrasikan di dalam unit-unit kerja, maka bertambahlah peluang pelajar untuk
menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dengan ini tahap kebolehan mereka untuk
menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka
telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam
menyelesaikan maslah Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan
menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan. (b)
Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. Apabila
setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan
proses penyelesaian masalah, secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang
baik bagi menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan. c)
Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Apabila Seni dalam
pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain, akan terbit suatu
tanggapan, baik di kalangan guru mahupun pelajar, bahawa integrasi itu merupakan
sebahagian daripada program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing
dan terpisah 3.4 . Apakah alat/bahan yang sesuai dengan aktiviti tersebut untuk murid
meneroka, memperolehi pengalaman dan mengalami ekspresi? Apakah kesan penggunaan
alat/bahan ini kepada proses pengajaran dan pembelajaran? Seni dalam Pendidikan
memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang
mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir dengan setiap aktiviti pembelajaran.
Dalam pengajaran dan pembelajaran bertema persekitaran pokok ini pelajar menggunakan
persekitaran sebenar iaitu melihat, merasai dan menjiwai keindahan pokok-pokok di
kawasan sekolah. Ini dapat meneydiakan cara tambahan untuk belajar membaca, menulis
dan mengira bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan
bahasa untuk mereka berfikir secara kreatif, imaginative dan kritis. Bukan itu sahaja,
bahkan Seni dalam Pendidikan dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan
kegirangan di dalam bilik darjah. Pelajar digalakkan untuk meneroka dengan membuat
ekperimen, menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Tujuannya
adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benar-benar lebih berimaginatif.
Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran
kinestetik yang mendalam, kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan
memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah,
membuat eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara kreatif, membuat
penilaian dan bijak membuat pilihan. Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang
menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri
melalui pekataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka. Bahasa-bahasa simbol yang
digunakan untuk membuat ekspresi dalamaktiviti-aktiviti seni. Ini akan membatu para
pelajar untuk merasa, menyentuh, mendengar dan melihat secara langsung dunia mereka
dengan cara tersendiri. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang
seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. Penerokaan,
memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang penting pada
seni dalam pendidikan. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang

pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan dan
memanipulasi sesuatu aktiviti. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan
mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk
menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu