Anda di halaman 1dari 114

PANDUAN MENGURUS
DAN MELAPORKAN
TINDAKAN TATATERTIB
KEMENTERIAN
KESIHATAN MALAYSIA
Unit Integriti
Kementerian Kesihatan Malaysia

Buku Panduan ini diilhamkan dengan kandungannya yang disusun secara ringkas dan komprehensif bagi memastikan ianya mudah difahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengurusan tatatertib. seragam dan teratur.T kerana dengan limpah kasih sayang-Nya maka buku “Buku Panduan Mengurus dan Melaporkan Tindakan Tatatertib Kementerian Kesihatan Malaysia” dapat diterbitkan.PRAKATA & SEKAPURSIRIH PRAKATA KETUA UNIT INTEGRITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Assalamualaikum w. Terlebih dahulu saya panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.t dan Salam Sejahtera.b. Langkah ini juga sebagai usaha untuk meningkatkan kecekapan pengurusan sesuatu urusan tatatertib yang berkaitan dengan pegawai bagi mengelakkan timbulnya unsur ‘condonation’ (pemaafan) terhadap sesuatu kes yang mengambil masa yang terlalu lama untuk diambil tindakan sewajarnya. pengurusan tindakan terhadap tatakelakuan pegawai di semua peringkat dapat dilaksanakan dengan cepat. NASARUDDIN BIN MOHD NOR ii . Akhir kata. Wassalam. saya bagi pihak seluruh warga kerja Unit Integriti merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menghasilkan buku ini.W. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu semua pihak di dalam menguatkuasakan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. lengkap. Semoga semua warga Kementerian terutama pihak Penyelia/Ketua Jabatan dapat memanfaatkan buku panduan ini dengan sewajarnya sekaligus dapat meningkatkan kecekapan pengurusan tatatertib di Jabatan masingmasing. Dengan adanya buku panduan ini juga.

Kerajaan telah mengadakan program penerapan nilai-nilai murni. Sekian. Adalah menjadi harapan pihak Pengurusan Tertinggi KKM agar buku ini menjadi panduan dan dapat menambahbaik sistem kawalan pengurusan disiplin terhadap anggota Kementerian. DATUK FARIDA MOHD ALI iii . Buku ini diterbitkan selaras dengan hasrat KKM untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai yang terlibat dalam menguruskan kes-kes pelanggaran tatatertib. pembudayaan integriti serta pencegahan rasuah dan yang paling penting adalah dari segi aspek penguatkuasaan dengan mengambil tindakan yang sesuai dan sesegera mungkin. Pengurusan tatatertib adalah merupakan satu elemen penting dalam Pengurusan Sumber Manusia dengan memastikan setiap penjawat awam menghayati serta memelihara imej perkhidmatan awam. Sehubungan itu. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Unit Integriti. Dalam usaha ini.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SEKAPUR SIRIH KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh dan Salam Sihat 1Malaysia. terima kasih. buku panduan ini adalah bertujuan untuk membantu setiap Ketua jabatan serta Pengurusan PTJ di dalam menguruskan kes tatatertib dan mengelakkan kelewatan tindakan yang diambil. Ini adalah kerana setiap tindakan yang diambil secara teratur dan profesional akan memberikan impak yang positif kepada organisasi di samping menjadi teladan kepada anggota lain. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di atas penerbitan Buku Panduan Mengurus dan Melaporkan Tindakan Tatatertib KKM.

KANDUNGAN BAB 1 PENDAHULUAN PENDAHULUAN TAFSIRAN RUJUKAN DAN PANDUAN SEDIA ADA LATAR BELAKANG PERANAN KETUA JABATAN/PENYELIA CARTA ALIR URUSAN TINDAKAN TATATERTIB DI JABATAN DAN INSTITUSI. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KATEGORI TIDAK HADIR BERTUGAS KATEGORI KESALAHAN BERKAITAN KAD PERAKAM WAKTU ALIRAN URUSAN KES TATATERTIB KKM CARTA ALIR TINDAKAN KETUA JABATAN/ PENYELIA BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT DIKESAN PENUTUP BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA KESALAHAN : TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT DIKESAN TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT DIKESAN Carta Alir Tindakan Penyelia / Ketua Jabatan Bagi Kes Tidak Hadir Bertugas Dan Dapat Dikesan Contoh Surat Tunjuk Sebab Daripada Pegawai Atas Kesalahan Ketidakhadiran Bertugas Dan Dapat Dikesan 4 4 4 5 6 6 8 9 9 10 11 12 12 14 15 16 17 .

Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Bagi Ketidakhadiran Pegawai Tujuh (7) Hari Bekerja Secara Berturut-Turut Contoh Memo Arahan Pemotongan Emolumen Pegawai Contoh Surat Teguran Secara Bertulis Oleh Penyelia Kepada Pegawai Contoh Memo Melaporkan Ketidakhadiran Bertugas dan Dapat Dikesan Oleh Penyelia Kepada Unit Sumber Manusia/Ketua Jabatan 18 19 20 21 KESALAHAN : TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK DAPAT DIKESAN TIDAK HADIR BERTUGAS 7 HARI BEKERJA BERTURUT-TURUT DAN TIDAK DAPAT DIKESAN Carta Alir Tindakan Ketua Jabatan / Penyelia Bagi Kes Tidak Hadir Bertugas Dan Tidak Dapat Dikesan Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Bagi Ketidakhadiran Pegawai Tujuh (7) Hari Bekerja Secara Berturut-Turut yang Dibuat Secara Pos Berdaftar Akuan Terima Contoh Akuan Terima Berdaftar Contoh Surat Ke Jabatan Pendaftaran Contoh Surat Ke Jabatan Imigresen Contoh Memo Arahan Pemotongan Emolumen Pegawai Contoh Memo Melaporkan Ketidakhadiran Bertugas dan Tidak Dapat Dikesan Oleh Penyelia Kepada Unit Sumber Manusia/Ketua Jabatan 22 LAIN-LAIN KESALAHAN PENGURUSAN KES PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN JENAYAH Carta Alir Pengurusan Kes Pegawai Yang Terlibat Dengan Jenayah PENGURUSAN KES YANG MELIBATKAN KEHILANGAN ASET DAN WANG AWAM Carta Alir Pengurusan Kes Yang Melibatkan Kehilangan Aset Dan Wang Awam PENGURUSAN LAIN-LAIN KES Carta Alir Pengurusan Lain-Lain Kes 32 33 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 36 37 38 .

Jabatan dan Institusi PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 62 63 64 69 .2).BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA PENGURUSAN KES TATATERTIB KETIDAKHADIRAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA Carta Alir Tindakan Urus Setia Tatatertib Bagi Kumpulan Pelaksana Contoh Kertas Pertimbangan Pengerusi Contoh Surat Pertuduhan Contoh Kertas Pertimbangan Lembaga Tatatertib Contoh Minit Mesyuarat Contoh Surat Keputusan Contoh Surat Melaporkan Kes Kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Bagi Kes Ditentukan Di Bawah Peraturan 37 39 40 41 42 49 52 55 57 59 BAB 4 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN 61 PENGURUSAN KES TATATERTIB KUMPULAN PENGURUSAN Carta Alir Tindakan Urus Setia Tatatertib Bagi Kumpulan Pengurusan Contoh Kertas Cadangan Melaporkan Kes Tatatertib bagi Kumpulan Pengurusan (No.

PENDAHULUAN BAB 1 PENDAHULUAN .

‘Penyelia’ bermaksud seseorang pegawai yang bertanggungjawab ke atas pegawai bawahannya. Jabatan.1) dan Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. Jabatan. Agensi atau Unit dan termasuklah mana-mana pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi Kementerian. ‘Pegawai’ bermaksud seorang anggota perkhidmatan awam Persekutuan. Agensi atau Unit untuk bertindak bagi pihaknya. Institusi.2)’ bermaksud Lembaga Tatatertib Bukan dengan Tujuan Buang Kerja atau Turun Pangkat. ‘Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2) dan Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No.BAB 1 PENDAHULUAN PENDAHULUAN Panduan ini disediakan dengan tujuan untuk membantu Ketua Jabatan/ Penyelia dan Urus Setia dalam mengambil tindakan awal bagi mengurus dan melaporkan kes tatatertib atas kesalahan tidak hadir bertugas (THB) pegawai awam di Kementerian Kesihatan Malaysia. Pegawai penyelia mestilah mempunyai hubungan taraf tinggi rendah dalam satu susunan kuasa (span of control) di mana jawatan yang lebih tinggi itu bertanggungjawab secara langsung menyelia jawatan yang lebih rendah. ‘Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. 4 .1)’ bermaksud Lembaga Tatatertib dengan Tujuan Buang Kerja atau Turun Pangkat. Institusi. Panduan ini juga boleh membantu Ketua Jabatan/Penyelia dan Urus Setia untuk menjalankan tugas kawalan dan pengawasan tatatertib terhadap pegawai bawahannya supaya masalah ketidakhadiran pegawai sama ada secara berterusan atau berselang-seli dapat diselesaikan atau diputuskan hukumannya dalam tempoh yang ditetapkan. ‘Urus Setia’ bermaksud pegawai di Unit Sumber Manusia Jabatan. TAFSIRAN ‘Ketua Jabatan’ bermaksud seseorang pegawai yang bertanggungjawab bagi sesuatu Kementerian.

Surat Edaran JPA rujukan JPA.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA RUJUKAN DAN PANDUAN SEDIA ADA 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.U. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2004 – Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan 6. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan) 2002 [P. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2007 – Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat Di Semua Agensi Kerajaan Persekutuan 7. Buku Kerusi Bersawang: Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib Tidak Hadir Bertugas – JPA (2011) 10.(S)TT 343 Jld. 5 . 4 Tahun 1998 – Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Yang Bermasalah 4. Buku Setitik Nila: Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib – JPA (2009) 8. Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 – Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat Kerajaan 5.2 (67) bertarikh 26 Mac 2010 berkaitan Tindakan Tatatertib Ke Atas Pegawai Awam Yang Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu Atau Meminda Sijil Cuti Sakit. Buku Panduan Mengurus Pegawai Tidak hadir Bertugas – JPA (2010) 9.(A)246] 2.

bagi keskes tatatertib yang dikendalikan urus setia Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. Selain daripada peratusan yang tinggi dalam kes-kes ketidakhadiran. PERANAN KETUA JABATAN/PENYELIA Tugas kawalan dan pengawasan tatatertib adalah menjadi tugas tiaptiap pegawai ke atas pegawai bawahannya. Berdasarkan statistik. urus setia turut mendapati proses memulakan tindakan tatatertib ke atas pegawai awam yang terlibat kebanyakannya lewat diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Penyelia.1) Jabatan dan Institusi. setiap Ketua Jabatan/Penyelia adalah wajar 6 . boleh dikatakan kesalahan ketidakhadiran bertugas merupakan kesalahan tatatertib yang kerap berlaku di kalangan segelintir pegawai awam di Kementerian. Peranan ini bertujuan bagi memastikan keutuhan dan integriti penjawat awam dapat ditingkatkan di samping memelihara dan menjaga imej perkhidmatan awam supaya ianya kekal terpelihara. Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahun 2014 sebanyak 88% daripada keseluruhan kes-kes tatatertib biasa yang diputuskan hukuman tatatertib merupakan kes kesalahan tidak hadir bertugas. Oleh itu. Ketua Jabatan/Penyelia gagal mengeluarkan surat memohon penjelasan daripada pegawai sebab-sebab ketidakhadiran secara berselang seli dalam ketidakhadiran mereka melebihi tiga (3) bulan. Contohnya Surat Arahan Kembali Bertugas secara Pos Berdaftar Akuan Terima lewat dikeluarkan kepada pegawai walaupun tempoh ketidakhadiran pegawai melebihi tujuh (7) hari bekerja secara berturutturut.BAB 1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Pelaporan awal berkaitan ketidakhadiran bertugas pegawai oleh Ketua Jabatan/Penyelia sangat penting bagi membolehkan tindakan tatatertib diambil ke atas mana-mana pegawai. Kelewatan dalam mengambil tindakan awal ini akan menyebabkan laporan kesalahan pegawai kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan lewat dibuat. Oleh itu. Selain daripada itu.

penyediaan kertas pertimbangan pengerusi dan lain-lain dokumen berkaitannya yang boleh diguna pakai di peringkat Jabatan dan Institusi.” Tindakan awal perlu diambil oleh Ketua Jabatan/Penyelia dengan memantau pegawai bawahan masing-masing dan menegur atau memberi nasihat supaya pegawai sentiasa mematuhi waktu bekerja yang ditetapkan. atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar manamana peruntukan Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. (2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya. 3C. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. (2) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang menyatakan seperti berikut:“3C.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA melaporkan dengan segera kes-kes ketidakhadiran bertugas pegawai bawahannya ke Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi tujuan diambil tindakan tatatertib. (1) Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini. 7 . Ke arah itu. namun pegawai masih mengulangi kesalahan yang sama maka tindakan melaporkan dengan kadar segera kepada pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan wajar dilaksanakan mengikut kategori yang bersesuaian. (1) dan Peraturan 3C. Kementerian telah menyediakan sebuah buku panduan yang mengandungi contoh surat/memo pelaporan. Jika teguran dan nasihat telah diberi oleh Ketua Jabatan/Penyelia. Perkara ini adalah selaras dengan Peraturan 3C.

Kementerian Kesihatan Malaysia Pegawai dikesan melakukan kesalahan @ melanggar peraturan pejabat yang berkuat kuasa Penyelia bertanggungjawab mendapatkan penjelasan awal sebab-sebab pelanggaran dilakukan sebelum dimulakan proses tatatertib Penyelia menimbang kemunasabahan sebab-sebab pelanggaran dan melaporkan kepada Ketua Jabatan sekiranya tidak diterima @ ditolak berserta dokumen sokongan pelanggaran yang dilakukan Ketua Jabatan menerima laporan dan mengarahkan urus setia tatatertib untuk meneruskan proses tindakan tatatertib 8 .BAB 1 PENDAHULUAN Carta Alir Urusan Tindakan Tatatertib di Jabatan dan Institusi.

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KATEGORI TIDAK HADIR BERTUGAS Pegawai-pegawai awam yang tidak hadir bertugas boleh dikategorikan seperti berikut:- Tidak Hadir Bertugas Tidak Hadir 7 Hari Bekerja Berturut-Turut Dan Tidak Dapat Dikesan Tidak Hadir Bertugas Dan Dapat Dikesan Tidak Hadir Pada Masa dan Tempat Yang Ditetapkan KATEGORI KESALAHAN BERKAITAN KAD PERAKAM WAKTU Kesalahan Kad Perakam Waktu Lewat Hadir Bertugas dan Pulang Awal Tidak Mengetik Kad Perakam Waktu 9 .

1) Lembaga Tatatertib Kump. Sokongan (No.1) . Pengurusan (No.2) Lembaga Tatatertib Kump.BAB 1 PENDAHULUAN Aliran Urusan Kes Tatatertib KKM Seksyen/ Unit Seksyen/ Unit KK/KD Seksyen/ Unit Jabatan/ Seksyen/ Unit Bahagian/ Seksyen/ Unit Bahagian/ Seksyen/ Unit Ketua Jabatan Kolej Tanggungjawab Penyelia Bahagian di IPKKM BPL Urus Setia di BKP Urus Setia IPKKM Urus Setia di PKD Urus Setia di JKN Urus Setia Jabatan dan Institusi Urus Setia di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) 10 Urus Setia di Hospital Urus Setia di Institusi Lembaga Tatatertib Kump.2) dan Lembaga Tatatertib Kump. Sokongan (No. Pengurusan (No.

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Carta Alir Urusan Tindakan Tatatertib di Jabatan dan Institusi.2) Semak Laporan dan Status Pegawai Tidak Boleh Dikesan Boleh Dikesan Kertas Pertimbangan Pengerusi Wujud Kesalahan di bawah Peraturan 37 Tidak Wujud Kesalahan Bebas Laporan kepada PBT bagi Tujuan Turun Pangkat/Buang Kerja 11 . Kementerian Kesihatan Malaysia Hadir Bertugas Hadir Bertugas Hadir Bertugas Hubungi Melalui Telefon/Emel Hubungi Pegawai/ Keluarga/Rakan-rakan THB Hari Ke-2 Lawatan Ke Rumah Pegawai THB Hari Ke-3 THB Berterusan Hingga Hari Ke-7 Surat Arahan Kembali Bertugas Surat Tunjuk Sebab Surat Teguran Secara Bertulis / Rujuk Kaunselor (Jika Perlu) THB Hari Pertama Masih THB Arahan Pemotongan Emolumen (Peratuan 14A) Laporan kepada Urus Setia Tatatertib Wujud Kesalahan di bawah Peraturan 36 Surat Pertuduhan [21 Hari] Kertas Pertimbangan LTT Mesyuarat LTT (No.

Ianya juga dapat membantu semua pihak dalam mengambil tindakan segera kes-kes ketidakhadiran pegawai di Jabatan masing-masing. Unit Integriti Kementerian Kesihatan Malaysia Mei 2015 12 .BAB 1 PENDAHULUAN PENUTUP Panduan ini diharap dapat membantu Ketua Jabatan/Penyelia dalam mengurus permasalahan ketidakhadiran bertugas di kalangan anggota perkhidmatan awam di Kementerian Kesihatan Malaysia. Secara tidak langsung ia juga diharap dapat meningkatkan disiplin serta integriti pegawai awam keseluruhannya.

(2). atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab.U. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.” 3C.(A) 395/1993 . P.PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA “Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA KESALAHAN TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT DIKESAN 14 .

Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah bertindak seperti berikut: 1. 4. Menimbang penjelasan yang dikemukakan oleh pegawai dan merekodkannya di dalam fail peribadi pegawai. Sekiranya laporan seperti di atas diterima dan pegawai dapat dikesan. 3. dan 5.TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT DIKESAN Peraturan 24 Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib. Merekodkan semua tindakan awal dengan terperinci di dalam fail peribadi pegawai. Membuat laporan kepada Bahagian Kewangan untuk pemotongan emolumen di bawah Peraturan 14A. 2. Melaporkan kepada urus setia mengenai kesalahan pegawai. 15 PANDUAN TINDAKAN PENYELIA / KETUA JABATAN PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA . Bab C kerana tidak hadir bertugas dan memberikan Teguran Secara Bertulis. Memohon penjelasan daripada pegawai.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Carta Alir Tindakan Penyelia / Ketua Jabatan Bagi Kes Tidak Hadir Bertugas Dan Dapat Dikesan Hubungi Melalui Telefon/Emel THB Hari Pertama Hubungi Pegawai/ Keluarga/Rakan-rakan THB Hari Ke-2 Lawatan Ke Rumah Pegawai THB Hari Ke-3 THB Berterusan Hingga Hari Ke-7 Surat Arahan Kembali bertugas Masih THB AR Surat Diterima Pegawai/wakil Surat Tunjuk Sebab Arahan Pemotongan Emolumen (Peratuan 14A) Surat Teguran Secara Bertulis / Rujuk Kaunselor (Jika Perlu) Laporan kepada Urus Setia Tatatertib 16 .

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Contoh Surat Tunjuk Sebab Daripada Pegawai Atas Kesalahan
Ketidakhadiran Bertugas Dan Dapat Dikesan
Rujukan :
Tarikh :
(Nama dan Alamat Kediaman Terakhir Pegawai)
Tuan,
SURAT TUNJUK SEBAB ATAS KETIDAKHADIRAN BERTUGAS
NAMA
:
NO. K/P
:
JAWATAN
:
TEMPAT BERTUGAS :
Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara Saya
dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut
di atas.
2.
Adalah dimaklumkan bahawa tuan (Nama, No. K/P: XXXXXX-XX-XXXX, Jawatan,
Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa
terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh
seperti di Lampiran.
3.
Ketidakhadiran tuan pada tarikh-tarikh tersebut tanpa sebab yang munasabah boleh
menyebabkan tuan dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24, PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Perbuatan tuan tersebut juga
diertikan melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan 4(2)(g) dan (i) Peraturan yang sama
iaitu tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah.
4. Sehubungan itu, tuan adalah dikehendaki mengemukakan alasan sebab-sebab
ketidakhadiran tuan pada tarikh-tarikh tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh
surat ini diterima oleh pihak tuan bagi dipertimbangkan sama ada ketidakhadiran tuan itu
munasabah atau sebaliknya.
Sekian.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
t.t
(NAMA KETUA JABATAN/ PENYELIA)
Jawatan
Nama Jabatan
s.k.

Unit Sumber Manusia

17

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN
KETUA JABATAN/PENYELIA

Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Bagi Ketidakhadiran
Pegawai Tujuh (7) Hari Bekerja Secara Berturut-Turut
Rujukan :
Tarikh :
(Nama dan Alamat Kediaman Terakhir Pegawai)
Tuan,
ARAHAN KEMBALI BERTUGAS DENGAN SERTA MERTA
NAMA
:
NO. K/P
:
JAWATAN
:
TEMPAT BERTUGAS :
Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara
tersebut di atas.
2.
Adalah dimaklumkan bahawa tuan (Nama, No. K/P: XXXXXX-XX-XXXX, Jawatan,
Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih
dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah secara berterusan mulai
[nyatakan tarikh] hingga sekarang.
3.
Sehubungan itu, tuan dengan ini adalah dikehendaki hadir bertugas dengan serta
merta dan mengemukakan alasan sebab-sebab ketidakhadiran tuan tersebut secara
bertulis dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh surat ini diterima.
4. Kegagalan tuan untuk menghadirkan diri dengan segera serta mengemukakan
alasan sebab-sebab ketidakhadiran tuan pada tarikh-tarikh tersebut boleh menyebabkan
tuan dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24, Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan melanggar Peraturan 4(2)(g) dan (i),
Peraturan yang sama iaitu tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah.
Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
t.t
(NAMA KETUA JABATAN/PENYELIA)
Jawatan
Nama Jabatan

18

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Contoh Memo Arahan Pemotongan Emolumen Pegawai
Kepada
: Unit Kewangan
Daripada :
Salinan Kepada : Unit Sumber
Ruj. Fail
:
Tarikh :
Perkara
: Arahan Pemotongan Emolumen Pegawai [Nama,
No. K/P: XXXXXX-XX-XXXX, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas]
Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara
tersebut di atas.
2.
Adalah dimaklumkan bahawa Encik (Nama, No. K/P: XXXXXX-XX-XXXX, Jawatan,
Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa
terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh
seperti berikut:
Tahun 2010
Bulan

Tarikh

Jumlah

Januari

1 – 31

31

Februari

1 – 28

28

Jumlah Keseluruhan (hari)

59

3. Sehubungan itu, pihak tuan diharap dapat membuat pemotongan emolumen
pegawai pada tarikh yang dinyatakan di atas selaras dengan Peraturan 14A, Bab C.
4. Bersama-sama ini disertakan salinan Kad Perakam Waktu/Rekod Kedatangan/
Pengesahan tarikh ketidakhadiran oleh Penyelia pegawai.
5. Kerjasama pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan diucapkan terima
kasih.
Sekian.
t.t
(NAMA KETUA JABATAN/ PENYELIA)

19

k. t.t (NAMA KETUA JABATAN/PENYELIA) Jawatan Nama Jabatan s. Adalah dimaklumkan bahawa ketidakhadiran tuan telah mengakibatkan urusan jabatan terganggu. K/P : JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut di atas. Oleh yang demikian. TEGURAN SECARA BERTULIS NAMA : NO.BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Contoh Surat Teguran Secara Bertulis Oleh Penyelia Kepada Pegawai Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Kediaman Terakhir Pegawai) Tuan. 2. tuan dengan ini diberikan Teguran Secara Bertulis agar tidak mengulangi perbuatan ini pada masa akan datang. 20 Unit Sumber Manusia . Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

6 Lain-lain dokumen yang berkaitan.. 5...4 Pengesahan alamat terakhir pegawai yang diketahui. Pegawai tersebut ada/tiada mengemukakan jawapan sebab-sebab ketidakhadiran beliau. Pegawai berkenaan telah diminta mengemukakan alasan sebab-sebab ketidakhadiran bertugas beliau melalui surat bil. (Jika ada jawapan) Saya selaku Ketua Unit setelah meneliti jawapan yang diberikan berpendapat alasan yang diberikan pegawai adalah munasabah/tidak munasabah dan memaanjangkan perkara ini untuk proses tindakan tatatertib ke atas pegawai selaras Peraturan 24.2 Salinan surat mohon penjelasan pegawai.5 Rekod Tindakan Awal 5. Pegawai juga dianggap melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan 4(2)(g) dan (i) Peraturan yang sama iaitu tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah. 4.. No. No.... (Jika ada) 6. 5. 5. Bersama-sama ini disertakan bukti-bukti ketidakhadiran bertugas pegawai seperti berikut:- 5. 2.. Jawatan dan Tempat Bertugas) Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut di atas.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Memo Melaporkan Ketidakhadiran Bertugas dan Dapat Dikesan Oleh Penyelia Kepada Unit Sumber Manusia/Ketua Jabatan Kepada : Daripada : Ruj. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993...........t (NAMA KETUA JABATAN/PENYELIA) 21 ... Kerjasama pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan diucapkan terima kasih....... Fail : Tarikh : Perkara : Laporan Mengenai Ketidakhadiran Pegawai (Nama. Sekian.. 3.1 Salinan Kad Perakam Waktu/Rekod Kedatangan/Pengesahan tarikh ketidakhadiran oleh Penyelia pegawai. K/P: XXXXXX-XX-XXXX.. Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran pada tarikh-tarikh seperti di Lampiran. Adalah dimaklumkan bahawa Encik (Nama.. Jawatan.. 5. bertarikh . 5... t. K/P: XXXXXX-XX-XXXX.3 Salinan surat jawapan penjelasan pegawai/pengesahan oleh Penyelia/Ketua Unit menjelaskan pegawai tidak mengemukakan jawapan.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA KESALAHAN TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK DAPAT DIKESAN 22 .

2. Membuat semakan di agensi Kerajaan lain seperti Jabatan Pendaftaran Negara atau Jabatan Imigresen. Membuat laporan kepada Bahagian Kewangan untuk pemotongan emolumen di bawah Perintah Am 14A atau Bab C. Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah bertindak seperti berikut: 1. 3. 4. 5. Mengeluarkan surat arahan kembali bertugas melalui Surat Berdaftar Akuan Terima (A. Melaporkan kepada Urus Setia mengenai kesalahan pegawai.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TIDAK HADIR BERTUGAS 7 HARI BEKERJA BERTURUT-TURUT DAN TIDAK DAPAT DIKESAN Peraturan 24 Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib. Sekiranya pegawai tidak hadir bertugas 7 hari berturut-turut dan usaha-usaha sewajarnya untuk mencari serta mengesan pegawai telah dilakukan tetapi masih gagal. 23 . Register) / serahan tangan kepada pegawai di alamat akhir diketahui. Merekodkan semua tindakan awal dengan terperinci di dalam fail peribadi pegawai.R.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Carta Alir Tindakan Ketua Jabatan / Penyelia Bagi Kes Tidak Hadir Bertugas Dan Tidak Dapat Dikesan Hubungi Pegawai THB Hari Pertama Tidak dapat dihubungi Tidak dapat dihubungi/ Tidak mengetahui keberadaan pegawai Tidak berada di alamat kediaman terakhir Hubungi keluarga/rakan THB Hari Kedua Lawatan Ke Rumah Pegawai THB Hari Ketiga THB Berterusan Hingga Hari Ke-7 Surat Arahan Kembali Bertugas (ATB) Arahan Pemotongan Emolumen (Peratuan 14A) Masih THB ATB Dikembalikan kerana tidak terserah Semak Jabatan Pendaftaran/ Jabatan Imigresen Laporan kepada Urus Setia Tatatertib 24 .

Sekian. 2. 4. 3. K/P : JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut di atas. No. t. Peraturan yang sama iaitu tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah. Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah secara berterusan mulai (tarikh) hingga sekarang. tuan dengan ini adalah dikehendaki hadir bertugas dengan serta merta ke Jabatan tuan dan mengemukakan alasan sebab-sebab ketidakhadiran tuan tersebut secara bertulis dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh surat ini diterima kepada Ketua Jabatan bagi membolehkan pihak Ketua Jabatan menimbangkannya sama ada ketidakhadiran tuan itu munasabah atau sebaliknya.t (NAMA KETUA JABATAN/PENYELIA) Jawatan Nama Jabatan 25 . Jawatan. ARAHAN KEMBALI BERTUGAS DENGAN SERTA MERTA NAMA : NO. K/P: XXXXXX-XX-XXXX. Adalah dimaklumkan bahawa tuan (Nama. terima kasih. Sehubungan itu.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Bagi Ketidakhadiran Pegawai Tujuh (7) Hari Bekerja Secara Berturut-Turut yang Dibuat Secara Pos Berdaftar Akuan Terima Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Kediaman Terakhir Pegawai) Tuan. Kegagalan tuan untuk menghadirkan diri dengan segera serta mengemukakan alasan sebab-sebab ketidakhadiran tuan pada tarikh-tarikh tersebut boleh menyebabkan tuan dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan melanggar Peraturan 4(2)(g) dan (i).

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Contoh Akuan Terima Berdaftar 26 .

Sekian. K/P : JAWATAN : Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.. Sehubungan itu.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Presint 2 62550 PUTRAJAYA (u.. sehingga sekarang tanpa dapat dikesan. Tingkat 1-7.. terima kasih. 3.. Dimaklumkan bahawa pegawai berikut adalah penjawat awam di Kementerian Kesihatan yang telah didapati tidak hadir bertugas mulai .. Kerjasama pihak tuan memberi maklum balas segera dalam perkara ini amat dihargai.15. t......PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Surat Ke Jabatan Pendaftaran Rujukan : Tarikh : Ketua Pengarah Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Kementerian Dalam Negeri No.t (NAMA KETUA JABATAN/PENYELIA) Jawatan Nama Jabatan 27 ...... 2... (Podium) Persiaran Perdana.p: Bahagian Kelahiran... MOHON MAKLUMAT STATUS KELAHIRAN/KEMATIAN NAMA : NO.. pihak tuan adalah dimohon untuk mengemukakan maklumat sekiranya terdapat laporan mengenai pegawai telah meninggal dunia. Kematian dan Anak Angkat) Tuan..

. Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62551 PUTRAJAYA Tuan.. t... Dimaklumkan bahawa pegawai berikut adalah penjawat awam di Kementerian Kesihatan yang telah didapati tidak hadir bertugas mulai . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Contoh Surat Ke Jabatan Imigresen Rujukan : Tarikh : Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya Kementerian Dalam Negeri No.... Persiaran Perdana. K/P : Jawatan : Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.. Kerjasama pihak tuan memberi maklum balas segera dalam perkara ini amat dihargai... Sehubungan itu. MOHON MAKLUMAT STATUS PERMOHONAN KELUAR NEGARA Nama : No. 2.. sehingga sekarang tanpa dapat dikesan..20. 3. Sekian.. terima kasih..t (NAMA KETUA JABATAN/PENYELIA) Jawatan Nama Jabatan 28 ... pihak tuan adalah dimohon untuk mengemukakan rekod perjalanan pegawai keluar negara....

t (NAMA KETUA JABATAN/ PENYELIA) 29 . K/P: XXXXXX-XX-XXXX. Adalah dimaklumkan bahawa Encik (Nama. Kerjasama pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan diucapkan terima kasih. No. Bab C. Gred dan Tempat Bertugas] Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut di atas. Fail : Tarikh : Perkara : Arahan Pemotongan Emolumen Pegawai [Nama. Sekian. 2. pihak tuan diharap dapat membuat pemotongan emolumen pegawai pada tarikh yang dinyatakan di atas selaras dengan Peraturan 14A. Bersama-sama ini disertakan salinan Kad Perakam Waktu/Rekod Kedatangan/ Pengesahan tarikh ketidakhadiran oleh Penyelia pegawai. Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh seperti berikut: Tahun 2010 Bulan Tarikh Jumlah Januari 1 – 31 31 Februari 1 – 28 28 Jumlah Keseluruhan (hari) 59 3. Jawatan. 4. K/P: XXXXXX-XX-XXXX.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Memo Arahan Pemotongan Emolumen Pegawai Kepada : Unit Kewangan Daripada : Salinan Kepada : Unit Sumber Ruj. 5. Jawatan. Sehubungan itu. No. t.

.. No.4 Pengesahan alamat terakhir pegawai (jika ada) 4. K/P: XXXXXX-XX-XXXX. 4.....5 Rekod tindakan awal Ketua Jabatan/Penyelia 4..2 Surat Arahan kembali bertugas dan Kad Akuan Berdaftar 4. Kerjasama pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan diucapkan terima kasih... t.. 2. (Jika ada) 5...t (NAMA PENYELIA/KETUA UNIT) 30 ....3 Surat dan Maklumbalas Jabatan Pendaftaran dan Jabatan Imigresen 4... Jawatan dan Tempat Bertugas] Saya dengan segala hormatnya adalah diarah menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut di atas.. Gred dan Tempat Bertugas) didapati telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh seperti di Lampiran... K/P: XXXXXX-XX-XXXX. No.. Surat Arahan Kembali Bertugas telah dikemukakan pada . 4.1 Salinan Kad Perakam Waktu/Rekod Kedatangan/Pengesahan tarikh ketidakhadiran oleh Penyelia pegawai. 3... Fail : Tarikh : Perkara : Laporan Mengenai Ketidakhadiran Pegawai [Nama. Walaubagaimanapun surat tersebut tidak terserah dan dikembalikan.6 Lain-lain dokumen yang berkaitan. Jawatan. Sekian. Adalah dimaklumkan bahawa Encik (Nama. Bersama-sama ini disertakan bukti-bukti ketidakhadiran bertugas pegawai seperti berikut:- 4..BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Contoh Memo Melaporkan Ketidakhadiran Bertugas dan Tidak Dapat Dikesan Oleh Penyelia Kepada Unit Sumber Manusia/Ketua Jabatan Kepada : Daripada : Ruj.

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 31 .

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA LAIN-LAIN KESALAHAN PENGURUSAN KES PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN JENAYAH PENGURUSAN KES YANG MELIBATKAN KEHILANGAN ASET DAN WANG AWAM PENGURUSAN LAIN-LAIN KES (AUDITAN/KECUAIAN/ADUAN) 32 .

33 . suatu laporan yang mengandungi maklumat-maklumat yang berikut: (i) pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawai itu. Melaporkan kepada urus setia Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk turun pangkat atau buangkerja mengenai perkara tersebut. dan (b) diakhir prosiding itu. 2. 4.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PENGURUSAN KES PEGAWAI YANG TERLIBAT DENGAN JENAYAH Peraturan 28(1) Seseorang pegawai hendaklah dengan segera memaklumkan Ketua Jabatannya jika apa-apa prosiding jenayah telah dimulakan terhadapnya dalam mana-mana mahkamah. 3. Menyemak dan memastikan laporan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar mahkamah adalah lengkap seperti yang dinyatakan di Peraturan 28(2). Membuat salinan Buku Rekod Perkhidmatan pegawai yang telah dikemaskini. dan (iv) apa-apa maklumat lain yang berkaitan. (ii) jika pegawai itu telah ditangkap. Sekiranya laporan seperti di atas diterima. Medapatkan dan mengesahkan alamat terkini pegawai. yang telah difailkan oleh mana-mana pihak. tarikh dan waktu penangkapannya. Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah bertindak seperti berikut: 1. keputusan mahkamah itu dan apa-apa maklumat yang berhubungan dengan apa-apa rayuan. Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar mahkamah yang di dalamnya prosiding itu dimulakan hendaklah menghantar kepada Ketua Jabatan yang di bawahnya pegawai itu sedang berkhidmat – (a) pada permulaan prosiding itu. Pearaturan 28(2) Jika prosiding jenayah dimulakan terhadap seseorang pegawai. jika ada. (iii) sama ada atau tidak pegawai itu diikat jamin.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Carta Alir Pengurusan Kes Pegawai Yang Terlibat Dengan Jenayah Pegawai Ditangkap 28(2) Mahkamah Maklum Balas Lapor Untuk Selaras Peraturan 44 • Buku Rekod Perkhidmatan Perbicaraan Keputusan Mahkamah Ketua Jabatan 28(5) Dapat Maklumat 14 hari Ada Rayuan * Keputusan Mahkamah Ketua Jabatan (1) Pengesahan Dapat Rayuan Pengesahan (2) Syor atau Perakuan Ketua Jabatan Keputusan Rayuan 34 Tindakan Pihak Mahkamah (1) Pertuduhan (2) Laporan Tangkapan (3) Laporan Ikat Jamin (Jika ada) Ketua Jabatan Dapat Maklumat Tindakan Ketua Jabatan Lapor Pihak Berkuasa Tatatertib .

Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Jawatankuasa Siasatan yang ditubuhkan oleh Pegawai Pengawal. 35 . 5. Mengemukakan laporan awal kepada Pegawai Pengawal. Melaporkan kepada urus setia mengenai kesalahan pegawai setelah menerima kelulusan hapus kira dan syor tindakan tatatertib/surcaj daripada Kementerian Kewangan. Memohon pelarasan perakaunan daripada Kementerian Kewangan berdasarkan laporan akhir Jawatankuasa Siasatan. Membuat Laporan Polis sekiranya disyaki ada unsur-unsur jenayah. Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah bertindak seperti berikut: 1. 4. 2. 3.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PENGURUSAN KES YANG MELIBATKAN KEHILANGAN ASET DAN WANG AWAM Sekiranya berlaku sebarang bentuk kehilangan sama ada melibatkan aset kerajaan atau wang awam.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Carta Alir Pengurusan Kes Yang Melibatkan Kehilangan Aset Dan Wang Awam Lapor PDRM Jika Melibatkan Jenayah Laporan Kepada Ketua Jabatan Laporan Awal Kepada Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal Lantik Jawatankuasa Siasatan Untuk Laporan Akhir Siasatan Untuk Laporan Akhir Permohonan Untuk Pelarasan Akaun Pegawai Pengawal Lantik Jawatankuasa Siasatan Untuk Laporan Akhir 36 Lapor Kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Untuk Tindakan Surcaj Atau Tatatertib Atau Kedua-dua • • • Buku Rekod Perkhidmatan Lampiran J Lampiran K Lengkap Dengan Salinan Dokumen Yang Disiasat .

5. Sekiranya laporan tersebut berasas. 2. 3.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PENGURUSAN LAIN-LAIN KES Sekiranya terdapat sebarang hasil auditan (Laporan Ketua Audit Negara. Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah mengenalpasti pegawai yang terlibat dan peraturan/pekeliling/arahan yang dilanggar. Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah bertindak seperti berikut: 1. Memastikan Laporan Jawatankuasa Siasatan adalah lengkap dengan semua bukti dan lampiran dokumen siasatan. Melaporkan kepada urus setia mengenai kesalahan pegawai. Menubuhkan Jawatankuasa Siasatan bagi menyiasat kesalahan yang dilaporkan. Audit Dalam dan Naziran). 4. 37 . Merekodkan hasil siasatan sekiranya auditan atau kecuaian atau aduan didapati tidak berasas. kecuaian (apa-apa bentuk kecuaian) dan aduan yang menunjukkan berlakunya pelanggaran peraturan/pekeliling/arahan.

BAB 2 PANDUAN TINDAKAN KETUA JABATAN/PENYELIA Carta Alir Pengurusan Lain-Lain Kes AUDITAN KECUAIAN Tubuh Jawatan Kuasa Siasatan Kenal pasti pegawai terlibat Kenal pasti Peraturan terlibat Lapor kepada Urus Setia 38 ADUAN Tidak Berasas Rekod .

PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA .

40 Menyediakan Minit Mesyuarat dan Surat Keputusan.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA PENGURUSAN KES TATATERTIB KETIDAKHADIRAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA Pegawai yang telah dilaporkan mengenai tatakelakuannya kepada Pihak Berkuasa Tatatertib hendaklah diuruskan dengan teratur dan dalam kadar segera. Menyediakan Kertas Pertimbangan Lembaga Tatatertib [bagi kes di bawah Peraturan 36] atau Laporan Tatakelakuan ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Kesihatan Malaysia [bagi kes di bawah Peraturan 37] setelah tamat tempoh representasi. b) Salinan Kad Perakam Waktu bertanda Tidak Hadir Bertugas yang telah disahkan. c) Surat Tunjuk Sebab beserta Jawapan atau Salinan Surat Arahan Kembali Bertugas beserta Kad Akuan Terima Pos Berdaftar. Membentangkan Kes di dalam MLTT. Tindakan Urus Setia adalah seperti berikut: 1. . 3. 6. e) Lain-lain dokumen bukti kesalahan pegawai. Menyediakan Kertas Pertimbangan Pengerusi. 2. Mendapatkan salinan Buku Rekod Perkhidmatan dan Penyata Cuti Rehat yang telah dikemaskini. Menyemak dokumen yang dilaporkan dan memastikan ianya disertakan dengan semua dokumen yang lengkap seperti berikut: a) Rekod tindakan awal yang telah diambil oleh Ketua Jabatan/Penyelia. dan f) Surat/Maklumbalas Jabatan Pendaftaran dan Imigresen jika pegawai tidak dapat dikesan. d) Pengesahan alamat kediaman terakhir pegawai. 4. 5.

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Carta Alir Tindakan Urus Setia Tatatertib Bagi Kumpulan Pelaksana Menerima Memo Laporan Penyelia / Ketua Jabatan Tidak Lengkap Semak Laporan Lengkap dengan Lampiran Semak Status Pegawai Wujud Kesalahan di bawah Peraturan 36 Boleh Dikesan Kertas Pertimbangan Pengerusi Surat Pertuduhan (21 Hari) Tidak Boleh Dikesan Wujud Kesalahan di bawah Peraturan 37 Tidak Wujud Kesalahan Bebas Kertas Pertimbangan LTT Mesyuarat LTT (No.2) Laporan kepada PBT bagi Tujuan Turun Pangkat/Buang Kerja 41 .

semasa bertugas di [Tempat Bertugas] di mana telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah selama [jumlah keseluruhan tidak hadir bertugas] hari secara [berselang seli/ berterusan] mulai [nyatakan tarikh mula] hingga [nyatakan tarikh akhir].2 Susulan ketidakhadiran pegawai. Jawatan dan Gred]. 3. 2. LATAR BELAKANG KES 3. Fail KERTAS UNTUK PERTIMBANGAN PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB KUMPULAN SOKONGAN (NO. MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI Maklumat peribadi pegawai dan salinan Kenyataan Perkhidmatan terkini pegawai adalah seperti di Bahagian A.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA Contoh Kertas Pertimbangan Pengerusi No. No.1 Satu laporan telah diterima daripada [Ketua Unit/Pegawai Pelapor] mengenai kelakuan [Nama Pegawai.2) [Nama Jabatan] menentukan jenis pelanggaran tatatertib di bawah peraturan 35 terhadap [Nama Pegawai].2). TUJUAN Kertas ini dikemukakan untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. nyatakan sebab-sebab ketidakhadiran beliau seperti berikut:-] 42 THB secara berselang seli atau hadir selepas diarahkan kembali bertugas . [NAMA JABATAN] [Nama Pegawai] [Jawatan dan Gred] [Tempat Bertugas] 1. 3. [Jawatan dan Gred] semasa bertugas di [Tempat Bertugas] dan seterusnya menentukan wujud/ tidak wujud kesalahan sekiranya penentuan pelanggaran tatatertib adalah di bawah peraturan 36. K/P: XXXXXX-XX-XXXX. Ketua Jabatan telah menyerahkan surat bertarikh [Tarikh] memohon penjelasan sebabsebab ketidakhadiran beliau pada tarikh-tarikh tersebut. [Sekiranya ada. Pegawai ada/tiada memberikan penjelasan terhadap surat mohon penjelasan tersebut.

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ULASAN KETUA JABATAN Ketua Jabatan setelah meneliti kes pegawai berpandangan perbuatan pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24. THB secara berterusan dan surat AR dikeluarkan Salinan surat arahan kembali bertugas dan kad akuan terima/bukti serahan tangan seperti di Lampiran. 43 . Surat tersebut telah dianggap terserah kerana kad akuan terima bertandatangan. pegawai didapati masih tidak hadir bertugas.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (a) ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------(b) ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------Butiran dan bukti kesalahan pegawai seperti di Bahagian B.1 Pegawai telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh seperti di Jadual Ketidakhadiran Pegawai dan salinan Kad Perakam Waktu seperti di perenggan 3.1 Urus setia setelah meneliti kes pegawai dan mengkaji fakta serta keterangan yang ada mendapati bahawa:5. Peraturan yang dilanggar ULASAN URUS SETIA LEMBAGA TATATERTIB [NAMA JABATAN] 5.2 Susulan ketidakhadiran pegawai. Walau bagaimanapun. Atau 3.1. 5.1. 4. Ketua Jabatan telah menghantar sepucuk surat arahan kembali bertugas bertarikh [nyatakan tarikh] secara [Pos Berdaftar Akuan Terima/Serahan Tangan] kepada pegawai dengan dialamatkan kepada alamat terakhir pegawai yang diketahui.

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 6. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang berbunyi seperti berikut:‛‛24.1.1 Tuan selaku Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. Peraturan-Peraturan yang sama.” 5. iaitu merujuk kepada Peraturan 35.1. atau (b) Jika terdapat lebih daripada satu peringkat Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dengan pegawai itu. Jika seseorang pegawai dikatakan telah melakukan sesuatu kesalahan tatatertib:- 44 (a) Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi pegawai itu.2) [Nama Jabatan] dengan ini dipohon menentukan sama ada pelanggaran tatatertib pegawai berkenaan adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 37. PeraturanPeraturan yang sama yang berbunyi seperti berikut: ”4(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 atau dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 36. Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib. Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat hendaklah sebelum memulakan apa-apa prosiding tatatertib berkenaan dengan pegawai . PERAKUAN 6.2 Perbuatan pegawai tersebut boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24.” 6.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA 5.3 Perbuatan pegawai tersebut juga boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab atau ingkar perintah iaitu melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i).2 Mengikut prosedur atau tatacara tatatertib seperti kes pegawai berkenaan.

[Nama Jabatan] ini untuk pertimbangan dan tandatangan tuan jua. Diangkat Kertas Untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 6. dan seterusnya menandatangani surat pertuduhan. Unit Tatatertib [Nama Jabatan] Tarikh: 45 . 6.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA itu.. 6.2).1) di Kementerian Kesihatan Malaysia. menimbang dan menentukan sama ada kesalahankesalahan tatatertib yang diadukan itu adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat atau suatu hukuman yang lebih ringan daripada buang kerja atau turun pangkat. kes pegawai berkenaan akan dirujuk kepada Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3 Jika tuan selaku Pengerusi Lembaga Tatatertib menentukan bahawa kesalahan tatatertib yang dilaporkan adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 36..4 Sebaliknya jika tuan menentukan bahawa kesalahan tatatertib yang dilaporkan adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 37. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 maka tuan adalah dipohon untuk menentukan wujud/tidak wujud kesalahan tatatertib ke atas pegawai seperti di Lampiran .5.

patut dikenakan HUKUMAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT di bawah peraturan 37 PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Jawatan dan Gred] yang bertugas di [Tempat Bertugas] adalah daripada jenis yang: patut dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada buang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 36 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan seterusnya memutuskan bahawa: ATAU.2).2) [Nama Jabatan] Tarikh: * Ditandakan sekiranya Pengerusi menandakan kotak pertama (Peraturan 36) di Para 1 di atas. [Nama Jabatan] setelah menentukan kesalahan tersebut adalah di bawah peraturan 36 berpuashati bahawa: TIDAK WUJUD suatu kesalahan tatatertib.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA BORANG PENENTUAN OLEH PENGERUSI LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM DI BAWAH PERATURAN 35 DAN 36 PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 1. Saya sebagai Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. (NAMA PENUH) Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. WUJUD suatu kesalahan tatatertib. No. *2. 46 . [Nama Jabatan] menentukan kesalahan tatatertib yang diadukan terhadap [Nama Pegawai. K/P: XXXXXX-XX-XXXX. Saya sebagai Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No.2).

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA MAKLUMAT PERKHIDMATAN PEGAWAI Nama dan no. Kad pengenalan : Tarikh lahir dan umur : Tarikh lantikan pertama ke dalam perkhidmatan Kerajaan Skim Perkhidmatan sekarang dan gred jawatan Tarikh dilantik ke Skim Perkhidmatan sekarang : : : Tarikh disahkan dalam perkhidmatan sekarang : Tarikh berada di gred sekarang (Jika naik pangkat) : Taraf perkhidmatan pegawai : Memilih KWSP/Pencen : Jawatan semasa pelanggaran tatatertib dilakukan dan gred jawatan : Gaji sekarang : Tarikh pergerakan gaji : 1 Januari / April / Julai / Oktober 47 .

22. K/P Skim Perkhidmatan Sekarang : : : Jika berterusan:Tahun 2010 Contoh Bulan Tarikh Jumlah Januari 1 – 31 31 Februari 1 – 28 28 Mac 1 – 31 31 April 1 – 30 30 Mei 1 – 31 31 Jumlah Keseluruhan (hari) 151 Atau Jika berselang seli:Tahun 2010 Contoh 48 Bulan Tarikh Jumlah Januari 3. 10 dan 29 5 Mac 14. 19 dan 21 3 April 21. 7.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA JADUAL KESALAHAN: TIDAK HADIR BERTUGAS Nama No. 23 dan 24 4 Jumlah Keseluruhan (hari) 12 . 4.

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Surat Pertuduhan Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Kediaman Terakhir Pegawai) Tuan. 2. [Nama.” 49 . Saya. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang berbunyi seperti berikut: “24. Surat Pertuduhan Tindakan Tatatertib Bukan Dengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat Bahawa satu laporan telah diterima. K/P. Gred] semasa bertugas di [Tempat Bertugas] telah berkelakuan yang melanggar tatakelakuan dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap tuan. Jawatan. yang menyatakan bahawa tuan. boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib. No. [Nama. selaku Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. berpendapat bahawa tuan patut dikenakan tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 36. Kementerian Kesihatan Malaysia setelah menimbangkan segala maklumat yang diterima. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 atas pertuduhan berikut: Bahawa tuan. Jawatan. Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah. 2) Jabatan dan Institusi. Gred] semasa bertugas di [Tempat bertugas] telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut: Tahun 2010 Bulan Tarikh Jumlah Februari 21-22 2 Jumlah Keseluruhan (hari) 33 Perbuatan tuan tersebut boleh dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24.

3. Sila tuan akui penerimaan surat ini dengan menandatangani surat akuan terima yang disertakan dan kembalikan kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2) Jabatan dan Institusi. tuan akan dianggap sebagai tidak hendak membela diri dan perkara ini akan terus diputuskan oleh Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. 4. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Ketua Jabatan tuan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh tuan menerima surat ini.t [NAMA] Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. yang berbunyi seperti berikut: “4(2) Seseorang pegawai tidak boleh – (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah” Jika tuan didapati bersalah ke atas pertuduhan tersebut tuan boleh dihukum mengikut Peraturan 38. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Ketua Jabatan tuan.2) Jabatan dan Institusi. Sekian. iaitu melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i). PeraturanPeraturan yang sama. 2) [Nama Jabatan] 50 . Representasi tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keterangan-keterangan yang sedia ada sahaja.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA Perbuatan tuan tersebut juga boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah.2) Jabatan dan Institusi. Sekiranya tuan tidak membuat representasi tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan itu. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 tuan adalah diminta membuat satu representasi secara bertulis yang mengandungi alasan-alasan yang tuan hendak gunakan untuk membebaskan diri tuan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Mengikut Peraturan 36. t.

................................................... dengan ini mengesahkan bahawa saya telah menerima surat tuan bil …………….............................. .... [Nama..................... Alamat Tempat Bertugas Tuan.................................PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA [Nama Pegawai] .................…......................... 2) [Nama Jabatan] Melalui dan Salinan : Pengarah Jabatan............ No... Sekian........................... Akuan Terima Surat Pertuduhan Saya. pada .. [NAMA PEGAWAI] 51 .................... Tarikh : Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No...................... PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA .................. bertarikh ……..... K/P: xxxxxx-xx-xxxx]........

[NAMA JABATAN Cadangan Untuk Mengambil Tindakan Tatatertib Ke Atas [Nama] [Jawatan] [Gred]. KERTAS PERTIMBANGAN LEMBAGA TATATERTIB KUMPULAN SOKONGAN (NO. . /20. semasa bertugas di [Tempat Bertugas] di mana telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah selama [jumlah keseluruhan tidak hadir bertugas] hari secara [berselang seli/berterusan] mulai [nyatakan tarikh mula] hingga [nyatakan tarikh akhir]. 2).1 Satu laporan telah diterima daripada [Ketua Unit/Pegawai Pelapor] mengenai kelakuan [Nama Pegawai. 2. 3. TUJUAN Kertas ini dikemukakan kepada Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA Contoh Kertas Pertimbangan Lembaga Tatatertib RUJUKAN FAIL Kertas LTT Bil. [Jawatan Gred] semasa bertugas di [Tempat Bertugas] kerana melanggar tatakelakuan pegawai awam di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. No.2 52 Kronologi Kes Pegawai. K/P: XXXXXX-XX-XX. nyatakan berselang seli mulai tarikh bila hingga bila] 3. [Jika tidak hadir berselang seli.. [Tempat Bertugas] 1.. Jawatan dan Gred]. MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI Maklumat peribadi pegawai dan salinan Kenyataan Perkhidmatan terkini pegawai adalah seperti di Lampiran A. LATAR BELAKANG KES 3.2) [Jabatan] atas cadangan untuk mengambil tindakan tatatertib ke atas [Nama]. Butir-butir dan bukti ketidakhadiran pegawai seperti di Lampiran B.

53 .. 5. 5... REPRESENTASI KEPADA SURAT PERTUDUHAN 5..1...1 Pegawai telah mengemukakan representasi beliau pada [Tarikh] terhadap pertuduhan ke atas beliau seperti berikut: 5... 6...PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 4.1 Pegawai tidak mengemukakan sebarang representasi terhadap pertuduhan sehingga tamat tempoh yang telah ditetapkan.... SURAT PERTUDUHAN 4.1 Pegawai menyatakan .....1 Pegawai tidak mengemukakan sebarang representasi terhadap pertuduhan ke atas beliau sehingga tamat tempoh yang telah ditetapkan......1..... Atau 5.. Atau 6. 6. [Jika perlu] Salinan Ulasan Ketua Jabatan seperti di Lampiran D...1 Ketua Jabatan memaklumkan . 6.3 Prestasi pegawai juga adalah ..1 Ketua Jabatan mengesahkan Surat Pertuduhan bertarikh [Tarikh Surat] telah dihantar kepada pegawai secara [Kaedah Pengeposan]. ULASAN KETUA JABATAN KE ATAS JAWAPAN PERTUDUHAN 6. 6.1.......... 5..2 Ketua Jabatan memaklumkan bahawa ..1 Ketua Jabatan telah meneliti representasi pegawai dan mengesahkan jawapan tersebut adalah benar atau tidak benar.2 Pegawai juga telah memaklumkan bahawa .3 Pegawai .... Salinan surat Representasi pegawai seperti di Lampiran C..

ULASAN URUS SETIA 7. (c) lucut hak emolumen. (b) denda.1. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu: (a) amaran.” 7. 7. [Nama Jabatan] mendapati pegawai bersalah.1. (d) tangguh pergerakan gaji. Tarikh: 54 . (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan denganmunasabah sebagai ingkar perintah.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA 7. PERAKUAN Lembaga Tatatertib dipohon menimbangkan dan membuat keputusan.” 7.1 Perbuatan pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah telah melanggar Peraturan 24. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang berbunyi seperti berikut: “4(2) seseorang pegawai tidak boleh – (g) tidak bertanggungjawab. dan (e) turun gaji 8. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang berbunyi seperti berikut: “24. Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah.2 Jika Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2 Perbuatan pegawai juga boleh diertikan sebagai ingkar perintah iaitu melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i).1 Urus Setia setelah mengkaji fakta-fakta dan keterangan yang ada mengenai kesalahan pegawai berpendapat bahawa. boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib. 2). Lembaga mempunyai bidang kuasa mengenakan mana-mana satu atau apa-apa gabungan dua atau lebih bergantung kepada keseriusan kesalahan mengikut hukuman di bawah Peraturan 38.

. (c) Pegawai dalam representasinya menyatakan seperti berikut: i) ii) (d) Ketua Jabatan mengemukakan ulasan seperti berikut: i) ii) 55 .4.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Minit Mesyuarat 4. Fail - [Nama Pegawai] [Jawatan dan Gred] [Tempat Bertugas] 4.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa: (a) Pegawai semasa bertugas di [Tempat Melakukan Kesalahan] telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut: Tahun 2010 Bulan Tarikh Jumlah Januari 1 – 31 31 Februari 1 – 28 28 Mac 1 – 31 31 April 1 – 30 30 Mei 1 – 31 31 Jumlah Keseluruhan (hari) 151 (b) Surat Pertuduhan bertarikh [Tarikh] telah dikemukakan kepada pegawai secara pos biasa.4 Kertas LTT Bil./2014 No. ..

3 Keputusan Lembaga Tatatertib Pegawai didapati bersalah atas pertuduhan yang dihadapkan dan dijatuhkan hukuman [Jenis Hukuman seperti di Peraturan 38]. Perbuatan pegawai telah menyebabkan masalah penyampaian perkhidmatan di Jabatan terganggu.4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berkuat kuasa pada [Tarikh Mesyuarat atau yang ditetapkan oleh LTT]. PeraturanPeraturan yang sama.4. 4. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah di bawah Peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i). 56 .2 Asas Pertimbangan Keputusan: (a) (b) (c) Mesyuarat mengambil maklum perkara yang dibangkitkan di atas. dan Perbuatan pegawai adalah melanggar Peraturan 24.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA 4.

Sekian.. Tuan juga diminta mengambil perhatian bahawa rayuan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Rayuan melalui Ketua Jabatan puan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat keputusan Lembaga Tatatertib ini seperti yang diperuntukkan oleh Peraturan 15(1) Peraturan-Peraturan yang sama. 2) [Nama Jabatan] di dalam Mesyuarat Bil....... . Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.... KEPUTUSAN TINDAKAN TATATERTIB Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No.. selaras dengan Peraturan 14. 2) [Nama Jabatan] 57 ....PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Surat Keputusan Rujukan : Tarikh : [Nama dan Alamat Kediaman Terakhir Pegawai] Tuan. setelah menimbangkan dengan teliti pertuduhan ke atas tuan dan representasi pembelaan diri oleh tuan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berkuat kuasa pada [Tarikh Mesyuarat atau yang ditetapkan oleh LTT]. 2.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sila tuan akui penerimaan surat ini dengan menandatangani surat akuan terima yang disertakan dan kembalikan kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. [NAMA] Pengerusi/Ahli Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. telah memutuskan bahawa tuan bersalah dan dikenakan hukuman: (i) ‘Jenis Hukuman’ mengikut Peraturan ……... tuan adalah dengan ini diberi peluang untuk membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.... 2) [Nama Jabatan] melalui Ketua Jabatan tuan. 3.. Sehubungan itu.. pada .

...... ............ .................................. [No......................................................................................... . Akuan Terima Keputusan Tindakan Tatatertib Saya.... Tarikh : Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No........ dengan ini mengesahkan bahawa saya telah menerima surat tuan bil …................................... Kad Pengenalan]......BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA [Nama Pegawai] ............…………………………… bertarikh ………………… pada ….........................................2) [Nama Jabatan] Tuan....... [Nama Pegawai].........................................…………… Sekian... (NAMA PEGAWAI) 58 .......

.1 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini.... mengenai tatakelakuan [Nama].. 4.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Contoh Surat Melaporkan Kes Kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Bagi Kes Ditentukan Di Bawah Peraturan 37 Rujukan : Tarikh : Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Integriti Aras 5..... 2] [Nama Jabatan] pada ........ telah memutuskan pelanggaran tatatertib oleh pegawai ini adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat mengikut Peraturan 37.Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4.... 4.. Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan [No.. Sehubungan dengan itu.. hingga ... hari]... Dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada [Jabatan/Agensi]........ bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya:4.. Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 W. Blok E3.... 3...... 59 . 2..........P.......... PUTRAJAYA Tuan. [. [Jawatan dan Gred] semasa bertugas di [Tempat Bertugas] telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah beberapa hari mulai ..... Peraturan.. Laporan Tatakelakuan Nama Pegawai : Jawatan : Tempat Bertugas : Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.2 Laporan dari Ketua Jabatan.3 Salinan kad perakam waktu.........

4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. dan 4. 4. t. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.t [NAMA KETUA JABATAN] [Jawatan] [Nama Jabatan] 60 .7 Kertas untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Dibawah Peraturan 35. terima kasih. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4. Sekian.5 Salinan Kad Akuan Terima.BAB 3 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA 4.8 Salinan Borang Penentuan Pengerusi Lembaga Tatatertib Dibawah Peraturan 35.4 Salinan surat arahan kembali bertugas.6 Rekod Tindakan Awal.

PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN BAB 4 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN .

c) Surat Tunjuk Sebab beserta Jawapan atau Salinan Surat Arahan Kembali Bertugas beserta Kad Akuan Terima Pos Berdaftar. d) Pengesahan alamat kediaman terakhir pegawai. Mendapatkan salinan Buku Rekod Perkhidmatan dan Penyata Cuti Rehat yang telah dikemaskini. 3. 62 . dan e) Lain-lain dokumen bukti kesalahan pegawai.BAB 4 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN PENGURUSAN KES TATATERTIB KUMPULAN PENGURUSAN Pegawai yang telah dilaporkan mengenai tatakelakuannya kepada Pihak Berkuasa Tatatertib hendaklah diuruskan dengan teratur dan dalam kadar segera. b) Salinan Kad Perakam Waktu yang telah disahkan. Tindakan Urus Setia adalah seperti berikut: 1. 2. Menyemak dokumen yang dilaporkan dan memastikan ianya disertakan dengan semua dokumen yang lengkap seperti berikut: a) Rekod tindakan awal yang telah diambil oleh Penyelia/Ketua Jabatan. Menyediakan Kertas Cadangan Melaporkan Kes Tatatertib ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Kesihatan Malaysia.

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Carta Alir Tindakan Urus Setia Tatatertib Bagi Kumpulan Pengurusan Memo Laporan Penyelia/Ketua Jabatan Sediakan Kertas Cadangan Melaporkan Kes Tatatertib Hantar ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Kesihatan Malaysia 63 .

3. urus setia mendapati bahawa:- 64 . LATAR BELAKANG KES 2. 2.2). Butiran dan bukti-bukti kesalahan pegawai adalah seperti di Bahagian B.2.1. hari secara berterusan/selang seli mulai ……………. TUJUAN Tujuan kertas ini adalah untuk memaklumkan cadangan melaporkan tatakelakuan [Nama Pegawai]. [Jawatan dan Gred] yang bertugas di [Tempat Bertugas] semasa berkhidmat di [Tempat Melakukan Kesalahan] telah berkelakuan melanggar tatakelakuan Pegawai Awam di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 kepada Pihak Berkuasa Tatatertib di Kementerian Kesihatan Malaysia. ULASAN URUS SETIA 3. Jabatan dan Institusi No. Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini dan diakui sah seperti di Bahagian A. 2. [Jawatan dan Gred] yang telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah selama …….BAB 4 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN Contoh Kertas Cadangan Melaporkan Kes Tatatertib bagi Kumpulan Pengurusan (No.1 Setelah menyemak dan meneliti perakuan daripada Ketua Jabatan. Satu laporan telah diterima daripada [Tempat Bertugas] mengenai [Nama Pegawai]. [JAWATAN DAN GRED] KE PIHAK BERKUASA TATATERTIB DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. Fail CADANGAN UNTUK MELAPORKAN KETIDAKHADIRAN [NAMA PEGAWAI].. Kronologi Kes Pegawai. hingga ………………….

Peraturan-Peraturan yang sama berbunyi seperti berikut:- . 3.PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 3. PENUTUP Kertas Cadangan ini dikemukakan untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Kesihatan Malaysia. urus setia mendapati bahawa tindakan tatatertib ke atas pegawai yang dilaporkan oleh Ketua Jabatan bagi ketidakhadiran pegawai mulai ……………….3 Perbuatan pegawai yang gagal melaporkan diri dan tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah seperti di perenggan 2.1 boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan Peraturan 24.2 Semua dokumen bukti yang dikemukakan adalah mencukupi dan telah diakui sah. hingga ………………………. Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib.1. 3.1.” 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang berbunyi seperti berikut: “ 24.2 Berdasarkan semakan.. 3. [Nama Jabatan] 65 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN 3.” “ 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.1 Tindakan yang diambil oleh Ketua Jabatan adalah teratur dan mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa.4 Perbuatan pegawai tersebut juga boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan di bawah Peraturan 4(2)(g) dan (i).

.................... [Nama] [Jawatan] [Nama Jabatan] * Potong yang mana tidak berkenaan 66 Tarikh: ...................... .. [Jawatan dan Gred] yang bertugas di [Tempat Bertugas]......................................................... Saya *bersetuju/tidak bersetuju untuk mengemukakan perkara ini kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian Kesihatan Malaysia.BAB 4 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN KEPUTUSAN KETUA JABATAN Saya selaku Ketua Jabatan bagi [Nama Jabatan] mengambil maklum mengenai perkara tersebut di atas yang melibatkan [Nama Pegawai].....

Kad pengenalan : Tarikh lahir dan umur : Tarikh lantikan pertama ke dalam perkhidmatan Kerajaan : Skim Perkhidmatan sekarang dan gred jawatan Tarikh dilantik ke Skim Perkhidmatan sekarang : : Tarikh disahkan dalam perkhidmatan sekarang : Tarikh berada di gred sekarang (Jika naik pangkat) : Taraf perkhidmatan pegawai : Memilih KWSP/Pencen : Belum memilih / KWSP / Pencen Jawatan semasa pelanggaran tatatertib dilakukan dan gred jawatan : Gaji sekarang : Tarikh pergerakan gaji : 1 Januari / April / Julai / Oktober 67 .PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA MAKLUMAT PERKHIDMATAN PEGAWAI Nama dan no.

4. 23 dan 24 4 Jumlah Keseluruhan (hari) 12 .BAB 4 PANDUAN UNTUK URUS SETIA MENGURUSKAN KES TATAKELAKUAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN JADUAL KESALAHAN: TIDAK HADIR BERTUGAS Nama No. 7. K/P Skim Perkhidmatan Sekarang : : : Jika berterusan:Tahun 2010 Contoh Bulan Tarikh Jumlah Januari 1 – 31 31 Februari 1 – 28 28 Mac 1 – 31 31 April 1 – 30 30 Mei 1 – 31 31 Jumlah Keseluruhan (hari) 151 Atau Jika berselang seli:Tahun 2010 Contoh 68 Bulan Tarikh Jumlah Januari 3. 10 dan 29 5 Mac 14. 22. 19 dan 21 3 April 21.

(A) 246.U.P. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 .

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 20 Jun 2002. yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini. dipinda dalam peraturan 2 dengan memotong sub. (A) 395/1993]. (A) 246. Pindaan peraturan 2 2. 62 PERUNDANGAN (A) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2002 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh Fasal (2) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P. M A L AY S I A Warta Kerajaan S E R I PA D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY’S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TAMBAHAN No. Yang di-Pertuan Agong membuat peraturan-peraturan yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1.U.P. 70 .U.peraturan 2(2). (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002.

agensi atau unit untuk bertindak bagi pihaknya. yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri.undang bertulis. “kesalahan jenayah” ertinya apa-apa kesalahan yang melibatkan fraud atau ketidakjujuran atau tingkahlaku keji.U. (b) anak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan pengangkatan atau di bawah mana-mana adat atau kelaziman. institusi. “institusi kewangan” ertinya bank atau institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 atau bank Islam yang dilesenkan di bawah Akta Bank Islam 1983 atau mana-mana bank yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang. termasuk— (a) anak yang lahir selepas kematian. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 3 dengan peraturan yang berikut: “3. imbuhan tetap. berhubung dengan seseorang pegawai. dan (c) anak. “emolumen” ertinya segala saraan dalam bentuk wang yang kena dibayar kepada seseorang pegawai dan termasuklah gaji pokok. anak tiri tanggungan dan anak taksah taraf pegawai itu. dengan keterangan yang memuaskan mengenai pengangkatan itu. bayaran insentif dan elaun bulanan lain. Akta 276. institusi. (A) 246. “Ketua Jabatan” ertinya seseorang pegawai yang bertanggungjawab bagi sesuatu Kementerian. Penggantian peraturan 3 3. “gaji” ertinya gaji pokok seseorang pegawai. tidak kira apa jua umurnya. “disabitkan” atau “sabitan”.undang bertulis bahawa pegawai itu bersalah atas suatu kesalahan jenayah. Jabatan. ertinya suatu dapatan oleh mahkamah di bawah mana-mana undang. agensi atau unit dan termasuklah mana-mana pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi Kementerian. Akta 372. melainkan jika konteksnya “anak” ertinya anak bagi seseorang pegawai yang di bawah tanggungannya. 71 .P. Jabatan. Dalam Peraturan-Peraturan menghendaki makna yang lain— ini.

P.U. (A) 246.

“Ketua Setiausaha Kementerian” ertinya Ketua Setiausaha Kementerian
yang berkenaan dan bagi sesuatu jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri
dan Jabatan Perdana Menteri itu sendiri, pegawai yang bertanggungjawab
bagi Jabatan berkenaan;
Akta 502.

“koperasi” ertinya koperasi yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi
1993;
“mahkamah” ertinya mahkamah, termasuklah Mahkamah Syariah, yang
mempunyai bidang kuasa wibawa untuk membicarakan seseorang bagi
sesuatu kesalahan jenayah;

Akta 553.
Akta 312.

“pegawai” ertinya seorang anggota perkhidmatan awam Persekutuan;

“penanggung insurans” ertinya penanggung insurans yang dilesenkan
di bawah Akta Insurans 1996 atau pengendali takaful yang didaftarkan
di bawah Akta Takaful 1984;
“Pihak Berkuasa Tatatertib” ertinya Suruhanjaya Perkhidmatan yang
berkenaan yang bidang kuasanya meliputi perkhidmatan yang pegawai
tersebut ialah seorang anggota mengikut peruntukan- peruntukan Bahagian X
Perlembagaan Persekutuan, dan termasuklah seorang pegawai atau sesuatu
lembaga pegawai dalam perkhidmatan awam yang boleh menjalankan fungsi
Suruhanjaya berhubungan dengan pengawalan tatatertib menurut Fasal (5A),
(5B), (6) atau (6A) Perkara 144 Perlembagaan Persekutuan.”.

Bahagian baru IA dan IB
4. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian I Bahagian yang
berikut:
“BAHAGIAN IA
KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN
Kewajipan
mematuhi
PeraturanPeraturan.

3A. (1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan
Peraturan-Peraturan ini.

Kegagalan
memberi dan
mematuhi aku
janji.

3B. (1) Seseorang pegawai yang gagal memberi aku janji sebagaimana yang
diperuntukkan dalam perintah am 23A , Perintah-Perintah Am Bab A (Lantikan
dan Kenaikan Pangkat) 1973, setelah dikehendaki berbuat demikian oleh
Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan atau Ketua Jabatannya, melakukan
suatu pelanggaran tatatertib dan boleh dikenakan tindakan tatatertib menurut
Peraturan-Peraturan ini.

72

(2) Pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan in oleh
seseorang pegawai boleh menyebabkannya dikenakan tindakan tatatertib
menurut Peraturan-Peraturan ini.

P.U. (A) 246.
(2) Tanpa menjejaskan subperaturan 3A(2) seseorang pegawai yang,
setelah diberikan aku janji yang dirujuk dalam subperaturan (1), gagal
mematuhi terma-terma aku janji itu melakukan suatu pelanggaran tatatertib
dan boleh dikenakan tindakan tatatertib menurut Peraturan-Peraturan ini.
BAHAGIAN IB
TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB
Tugas untuk
menjalankan
kawalan dan
pengawasan
tatatertib

3C. (1) Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan
dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil
tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa
pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini.
(2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan
pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan
terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan
Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan
tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan
tatatertib.

Tugas untuk
memaklumkan
Ketua Pengarah
Perkhidmatan
Awam setiap
tindakan
tatatertib.

3D. Maka menjadi tugas Pihak Berkuasa Tatatertib untuk memaklumkan
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebaik sahaja tindakan tatatertib
dimulakan terhadap seseorang pegawai dan juga keputusan tindakan itu
setelah ia selesai.”.

Penggantian Bahagian II
5. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian II dengan Bahagian yang
berikut::
“BAHAGIAN II
TATAKELAKUAN
Am.

4. (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat
setianya kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan.

(2) Seseorang pegawai tidak boleh—


(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;


(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan

kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya;

73

P.U. (A) 246.

(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak

yang munasabah bahawa—


(i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah
dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan kebergunaannya
sebagai seorang pegawai awam; atau

(ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya
sendiri;

(d) berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama

atau mencemarkan nama perkhidmatan awam;


(e) kurang cekap atau kurang berusaha;

(f) tidak jujur atau tidak amanah;

(g) tidak bertanggungjawab;

(h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau
tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan
berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam, sama ada
tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana
pegawai lain;

(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh

ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah; dan

Gangguan
seksual.

(j) cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4A. (1) Seseorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual
terhadap orang lain, iaitu, seseorang pegawai tidak boleh—

(a) membuat cubaan untuk merapati orang lain secara seksual, atau

meminta layanan seksual daripada orang itu; atau

(b) melakukan apa-apa perbuatan yang bersifat seksual berhubung
dengan orang lain, dalam keadaan yang, setelah mengambil kira
segala hal keadaan, akan menyebabkan seseorang yang waras
tersinggung, terhina atau terugut.

(2) Sebutan dalam subperaturan (1) tentang perlakuan sesuatu perbuatan
yang bersifat seksual kepada orang lain—


(a) termasuklah perbuatan sesuatu pernyataan yang bersifat seksual
kepada, atau di hadapan, orang lain itu sama ada pernyataan itu
dibuat secara lisan, bertulis atau dengan apa-apa lain;

(b) tidak terhad kepada pelakuan perbuatan itu di tempat kerja atau

dalam waktu kerja sahaja selagi pelakuan itu memburukkan atau

mencemarkan nama perkhidmatan awam.

74

(1) Melainkan jika dan setakat yang dia dikehendaki atau dibenarkan untuk berbuat demikian dalam perjalanan tugasnya sebagai seorang pegawai perkhidmatan awam. (c) sebagai seorang pakar. (2) Walau apa pun subperaturan (1). (3) Dalam menimbangkan sama ada atau tidak kebenaran patut diberikan kepada mana-mana pegawai di bawah subperaturan (2).P. dalam pengurusan atau urusan apa-apa pengusahaan komersial. dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatannya. memberikan apa-apa laporan atau memberikan apa-apa keterangan. pentadbir atau penerima. (A) 246. firma atau individu persendirian. sama ada secara langsung atau tidak langsung. 75 . seseorang pegawai boleh.U. (b) tidak akan dengan apa-apa cara cenderung menjejaskan kebergunaan pegawai itu sebagai seorang pegawai perkhidmatan awam. seseorang pegawai tidak boleh— (a) mengambil bahagian. atau (d) bertugas sebagai seorang wasi. menjalankan mana-mana aktiviti atau melaksanakan mana-mana perkhidmatan yang dinyatakan dalam subperaturan itu. sama ada secara percuma atau dengan dibayar upah. sama ada bagi faedahnya atau bagi faedah saudara-maranya yang dekat atau mana-mana badan tidak mencari keuntungan yang baginya dia menjadi seorang pemegang jawatan. 6. (b) mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja dengan mana-mana institusi. syarikat. Pekerjaan luar. (1) Seseorang pegawai semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya mengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau oleh pihak-pihak berkuasa lain. 5. dan (c) tidakakan dengan apa-apa cara cenderung bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam atau menjadi tidak selaras dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang pegawai perkhidmatan awam. (4) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan selainnya oleh Perbendaharaan Persekutuan. Ketua Jabatan hendaklah memberikan perhatian kepada tatakelakuan yang ditetapkan dalam peraturan 4 dan hendaklah memastikan bahawa aktiviti atau perkhidmatan itu— (a) tidak dilakukan dalam waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki melaksanakan tugas rasminya. pertanian atau perindustrian. jika ada. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh mana-mana pegawai lain yang membantu pegawai itu dalam menjalankan aktiviti atau melaksanakan perkhidmatan itu. segala jumlah wang yang diterima oleh seseorang pegawai sebagai saraan kerana menjalankan mana-mana aktiviti atau melaksanakan mana-mana perkhidmatan yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah didepositkan dengan Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun.

(1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil apa-apa dadah berbahaya. selain bagi maksud perubatan. (2) JikaseseorangPegawaiPerubatanKerajaanmemperakuibahawa seseorang pegawai menggunakan atau mengambil. sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya.apa dadah atau bahan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama kepada Akta Dadah Berbahaya 1952. seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberikan dan tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain untuk menerima atau memberikan bagi pihaknya apa-apa hadiah. (4) Bagi maksud peraturan ini. suatu dadah berbahaya atau menyalahgunakan atau menagih suatu dadah berbahaya boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49 dengan syarat pegawai itu telah mencapai umur persaraan pilihan yang ditentukan oleh Kerajaan pada masa itu. suatu dadah berbahaya atau menyalahgunakan atau menagih suatu dadah berbahaya. perkhidmatan seseorang pegawai yang telah diperakui oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan menggunakan atau mengambil. dan jika etiket pakaian bagi upacara itu tidak ditentukan. selain bagi maksud perubatan. 8. Akta 50. 7. (2) Ketua Jabatan seseorang pegawai boleh. badan atau kumpulan orang jika penerimaan atau pemberian hadiah itu dalam apa-apa segi mempunyai kaitan. 76 . dsb. Hadiah. pegawai itu boleh dikenakan tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja. (3) Walau apa pun subperaturan (2). Akta 234. persatuan. (A) 246. dengan tugas rasminya. (3) Ketua Jabatan boleh membenarkan pemungutan sumbangan secara spontan oleh pegawai-pegawai di bawah jagaannya bagi maksud pemberian hadiah kepada seseorang pegawai dalam Jabatannya sempena persaraan. sama ada secara langsung atau tidak langsung. “dadah berbahaya” ertinya apa.P. (2) Seseorang pegawai yang dikehendaki menghadiri sesuatu upacara rasmi hendaklah berpakaian sebagaimana yang ditentukan bagi upacara itu. kecuali sebagaimana yang dipreskripsikan untuk kegunaannya bagi maksud perubatan oleh pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 atau menyalahgunakan atau menagih apa-apa jenis dadah berbahaya. (1) Tertakluk kepada peruntukan peraturan ini. membenarkan pegawai itu untuk menerima suatu surat pujian daripada manamana orang. dia hendaklah berpakaian yang sesuai bagi upacara itu. badan atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukaran pegawai itu asalkan surat pujian itu tidak terkandung dalam suatu bekas yang bernilai. persatuan. pertukaran atau perkahwinan pegawai itu atau apa-apa peristiwa lain yang sesuai.U. jika difikirkannya patut. daripada atau kepada mana-mana orang. Dadah.

(5) Apabila diterima laporan yang dibuat di bawah subperaturan (4). atau apaapa harta yang telah diperoleh olehnya atau oleh isteri atau suaminya atau anaknya dilupuskan. pegawai itu hendaklah dengan segera mengisytiharkan pemerolehan atau pelupusan harta itu kepada Ketua Jabatannya (4) Jika seseorang pegawai atau isteri atau suaminya atau anaknya bercadang hendak memperoleh apa-apa harta. dengan seberapa segera yang praktik. segala harta yang dipunyai olehnya atau oleh isteri atau suaminya atau anaknya atau yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi pihak isteri atau suaminya atau anaknya. apabila dilantik ke perkhidmatan awam atau pada bila-bila masa selepas itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Kerajaan. (A) 246. dan pemerolehan itu adalah tidak selaras dengan peraturan 4. sama ada secara langsung atau tidak langsung. melalui Ketua Jabatan itu. atau (b) mengarahkan supaya hadiah itu dikembalikan. (3) Jika. Seseorang pegawai boleh memberi atau menerima daripada mana-mana orang apa-apa jenis keraian jika— (a) keraian itu tidak dalam apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai seorang pegawai awam untuk kepentingan orang itu. yang penerimaannya dilarang oleh peraturan ini. Pemunyaan harta. mengemukakan suatu laporan bertulis kepada Ketua Jabatannya yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah itu dan hal keadaan hadiah itu diterima. 77 . (4) Jika hal keadaan menyebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk menolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. seseorang pegawai atau isteri atau suaminya atau anaknya memperoleh apa-apa harta. Ketua Jabatan hendaklah— (a) membenarkan pegawai itu menyimpan hadiah itu.U. mengisytiharkan secara bertulis kepada Ketua Jabatannya. Keraian. hadiah itu bolehlah diterima secara rasmi tetapi pegawai itu hendaklah. (1) Seseorang pegawai hendaklah. kepada pemberinya. (2) Seseorang pegawai yang tidak mempunyai apa-apa harta hendaklah membuat suatu perisytiharan secara bertulis yang menyatakan sedemikian. 10. 9.P. dan (b) pemberian atau penerimaan keraian itu tidak dalam apa-apa cara menjadi tidak selaras dengan peraturan 4.selepas membuat suatu perisytiharan dibawah subperaturan (1). pemerolehan itu tidak boleh dibuat tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Setiausaha Kementerian.

atau yang tidak boleh semunasabahnya dijangka telah diperoleh oleh pegawai itu dengan emolumennya dan apa-apa pendapatan persendiriannya yang lain yang sah. melalui notis bertulis. jika pegawai itu tidak memberikan apa-apa penjelasan dalam tempoh yang ditentukan. apabila tempoh itu tamat. mengarahkan supaya ia dicatatkan di dalam rekod perkhidmatan pegawai itu bahawa perisytiharan sedemikian telah dibuat. atau dengan apa-apa cara menjadi tidak selaras dengan peraturan 4. (5) Dalam memutuskan sama ada atau tidak hendak memberikan kebenaran di bawah subperaturan (4). yang ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. (7) Tiap-tiap perisytiharan di bawah subperaturan (1) hendaklah dikategorikan sebagai terperingkat dan tiap-tiap orang yang memperoleh maklumat di bawah peraturan ini tentang apa-apa perisytiharan sedemikian hendaklah mematuhi prosedur dan peraturan-peraturan berkenaan dengan pengurusan dokumen terperingkat Kerajaan. sama ada harta alih atau harta tak alih. (c) apa-apa faktor lain yang dianggap perlu oleh Ketua Setiausaha bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Kementerian hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang berikut: (a) saiz. atau (b) mengawal atau memiliki sumber-sumber kewangan atau harta. sama ada harta alih atau harta tak alih. apabila menerima penjelasan di bawah subperaturan (1) atau. Ketua Jabatan hendaklah. jika ada. atau dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang pegawai awam.P. yang nilainya tidak seimbang dengan. .apa perihalan. menghendaki pegawai itu supaya memberikan penjelasan bertulis dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan notis itu tentang bagaimana dia dapat menyenggara taraf kehidupan sedemikian atau bagaimana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau harta itu. 78 (2) Ketua Jabatan hendaklah. (b) sama ada pemerolehan atau pemegangan harta itu akan atau mungkin akan bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. 11. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. (A) 246. melaporkan hakikat ini kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan penjelasan pegawai itu. (6) Ketua Jabatan hendaklah. “harta” termasuklah harta daripada apa. (8) Dalam peraturan ini. jika ada. jika dia berpuas hati dengan perisytiharan harta yang dibuat oleh pegawai itu.U. (1) Jika Ketua Jabatan berpendapat bahawa seseorang pegawai adalah atau tampaknya— (a) menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendiriannya yang lain yang sah. Menyenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian yang sah.

atau menanggung hutang dengan cara pemerolehan barang-barang melalui perjanjian sewa beli. atau (d) yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. seseorang pegawai boleh meminjam wang daripada. atau dengan apa-apa cara meletakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang— (a) yang secara langsung atau tidak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. (2) Walau apa pun subperaturan (1). Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu atau mengambil apa-apa tindakan lain terhadap pegawai itu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. Meminjam wang. atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang meminjam wang daripada. (b) overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh institusi kewangan.P. seseorang pegawai boleh menanggung hutang yang berbangkit daripada— (a) jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadaikan atau digadaijanjikan. mana-mana institusi kewangan. (c) jumlah wang yang dipinjam daripada penanggung insurans atas cagaran polisi insurans.U. (b) peminjaman itu tidak dan tidak akan membawa kepada skandal awam dan tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu penyalahgunaan oleh pegawai itu kedudukannya sebagai seorang pegawai awam untuk faedah peribadinya. 79 . penanggung insurans atau koperasi. (3) Tertakluk kepada subperaturan (2). (1) Tiada pegawai boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepada mana-mana peminjam. (c) yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan tempat dia mempunyai kuasa rasmi. (b) yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. jika jumlah wang yang dipinjam itu tidak melebihi nilai tanah itu. dan (c) agregat hutangnya tidak atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius sebagaimana yang ditakrifkan di bawah subperaturan 13(7) dan (8). penanggung insurans atau koperasi yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. 12. jika— (a) institusi kewangan. (A) 246. (3) Apabila laporan di bawah subperaturan (2) diterima.

(8) Tanpa menjejaskan pengertian am ungkapan “keterhutangan kewangan yang serius” yang dinyatakan dalam subperaturan (7). atau (e) jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. (3) Jika keterhutangan kewangan yang serius telah berlaku akibat malang yang tidak dapat dielakkan. (A) 246. (4) Jika seseorang pegawai mendapati bahawa hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. Kerajaan boleh memberi pegawai itu apaapa bantuan sebagaimana yang wajar mengikut hal keadaan. 13. seseorang pegawai hendaklah disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius jika— (a) agregat hutang dan nilai tanggungan tidak bercagarnya pada bila-bila masa tertentu melebihi sepuluh kali emolumen bulanannya. Ketua Jabatan hendaklah memantau dan. dia hendaklah dengan serta. (6) Tanpamen jejaskan peruntukan-peruntukan lain dalam peraturan ini. (1) Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. Keterhutangan kewangan yang serius. (2) Keterhutangan kewangan yang serius kerana apa-apa jua pun sebab. dari semasa ke semasa.P. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius kepadanya. atau suatu prosiding sivil berbangkit daripada hutang itu telah dimulakan terhadapnya. ungkapan “keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang.U. (7) Bagi maksud peraturan ini. setelah diambil kira amaun hutang yang ditanggung olehnya. mengkaji semula kes itu. (5) Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau lengah melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius tetapi tidak mendedahkan takat keberhutangannya itu dengan sepenuhnya atau memberikan keterangan yang palsu atau yang mengelirukan mengenai keterhutangannya adalah melakukan suatu pelanggaran tatatertib dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. (d) jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau mana-mana koperasi.merta melaporkan hakikat ini kepada Ketua Jabatannya. 80 . hendaklah dianggap sebagai memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan pegawai itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. selain akibat malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri. jika hutang pegawai itu terjumlah kepada suatu keterhutangan kewangan yang serius tetapi dia belum dihukum bankrap.

(c) sama ada atau tidak Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk memulakan apa-apa prosiding selanjutnya dan. (1) Pendaftar Mahkamah Tinggi atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi dan Pendaftar Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret hendaklah. jika demikian.P. melaporkan kepada Ketua Jabatan yang berkenaan tiap-tiap kes mengenai pegawai awam— (a) yang. atau (c) yang terhadapnya suatu petisyen pemiutang dalam kebankrapan telah diserahkan.U. Laporan mengenai keterhutangan kewangan yang serius. selaku seorang penghutang penghakiman. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelaskan atau selagi tidak ada pembatalan penghukuman kebankrapannya. yang memihak atau tidak memihak kepada pegawai itu. (2) Pegawai Pemegang Harta hendaklah. (9) mana pegawai boleh berhutang bagi maksud pinjaman pendidikan selagi dia tidak diisytiharkan bankrap. kelakuan hina atau apa-apa hal keadaan lain yang khas. menyampaikan kepada Ketua Jabatan yang berkenaan suatu laporan yang mengandungi perkara-perkara yang berikut: (a) Pernyataan Hal-Ehwal yang difailkan oleh sibankrap atau pemakan gaji tidak solven itu mengikut undang-undang kebankrapan yang sedang berkuat kuasa. sebaik sahaja dia telah menyiasat dengan secukupnya tentang hal-ehwal seseorang pegawai awam yang menjadi seorang bankrap atau pemakan gaji yang tidak solven. dan 81 . (A) 246. 14. didapati daripada fail guaman tidak menjelaskan hutangnya dalam tempoh satu bulan dari penerimaan perintah bermeterai penghakiman itu. (b) yang telah memfailkan petisyen dalam kebankrapannya sendiri atau untuk mendapatkan perintah pentadbiran pemakan gaji. (e) sama ada pada pendapatnya kes itu melibatkan malang yang tidak dapat dielakkan. (d) sebab utama kebankrapan itu. (b) amaun bayaran ansuran yang diperintahkan atau yang dicadangkan dibuat. suatu pernyataan ringkas mengenai jenis prosiding selanjutnya itu. mengikut mana-mana yang berkenaan. atau (c) dia ialah seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. berkenaan dengan apa-apa prosiding dalam mahkamah masingmasing. (b) dia ialah seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu tidak dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari penerimaan perintah bermeterai penghakiman itu.

(5) Jika tindakan tatatertib yang diambil di bawah subperaturan (4) berkeputusan dengan hukuman tangguh pergerakan gaji. (6) Seseorang pegawai yang mendapat pembatalan kebankrapannya bolehlah dikira sebagai telah memulihkan kedudukan kewangannya dengan sepenuhnya. apabila habisnya tempoh penangguhan pergerakan gaji tersebut.U. (A) 246. 16. (2) Penyimpanan wang secara deposit tetap atau ke dalam suatu akaun dalam mana-mana institusi kewangan atau koperasi atau dalam bon yang diterbitkan oleh Kerajaan atau oleh mana-mana badan berkanun tidak boleh dianggap sebagai peminjaman wang dengan faedah bagi maksud peraturan ini. Cabutan bertuah. diafikirkan patut disebut. jika demikian.apa buku. (3) Ketua Jabatan hendaklah menghantar laporan yang diterima di bawah subperaturan (1) dan (2) berserta dengan laporannya mengenai kerja dan kelakuan pegawai itu sebelum dan sejak keterhutangan kewangannya yang serius kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. 17. apa tindakan yang hendak diambil. sama ada dengan atau tanpa cagaran. (1) Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah. (f) apa-apa perkara lain yang. Penglibatan dalam pasaran niaga hadapan. dsb. mengikut budi bicaranya. 82 . Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya sebagai pembeli atau penjual atau selainnya dalam pasaran niaga hadapan tempatan atau luar negara. 15. Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan atau mengelolakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa cabutan bertuah atau loteri selain bagi maksud kebajikan. Meminjamkan wang. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. memerintahkan supaya suatu amaun yang sama banyak dengan amaun yang diterima daripada pergerakan gaji yang dipulihkan itu ditambahkan kepada ansuran. makalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat.P. loteri. 18. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah memutuskan sama ada hendak mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai berkenaan dan. (4) Setelah menimbangkan semua laporan itu. dsb.ansuran yang kena dibayar kepada Pegawai Pemegang Harta atau kepada mana-mana pemiutang penghakiman. Seseorang pegawai tidak boleh menerbitkan atau menulis apa. Penerbitan buku.

sama ada yang dibuat olehnya atau mana-mana orang lain. termasuk mana-mana surat khabar. “pernyataan awam” termasuklah apa-apa pernyataan atau ulasan yang dibuat kepada pihak akhbar atau orang ramai atau semasa memberikan apa-apa syarahan atau ucapan awam atau dalam apa-apa penyiaran atau penerbitan. majalah atau jurnal. 83 . maklumat atau penjelasan sedemikian sama ada yang dibuat olehnya atau mana-mana orang lain. Membuat pernyataan awam. atau (d) mengedarkan apa-apa pernyataan atau ulasan. (b) membuat apa-apa pernyataan awam yang boleh memalukan atau memburukkan nama Kerajaan.U.. secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain— (a) membuat apa-apa pernyataan awam yang boleh memudaratkan apa-apa dasar. majalah atau jurnal itu diterbitkan. (1) Seseorang pegawai tidak boleh. tanpa mengambil kira cara surat khabar. (b) penerbitan profesional. Larangan bertindak sebagai seorang penyunting. atau mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan. (b) memberikan apa-apa maklumat berdasarkan fakta berhubung dengan penjalanan fungsi Kerajaan. rancangan atau keputusan Kerajaan tentang apa apa isu. 19. mana-mana penerbitan. kecuali penerbitan yang berikut: (a) penerbitan jabatan. Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting bagi. (3) Subperaturan (2) tidaklah terpakai bagi apa-apa ulasan. rancangan atau keputusan Kerajaan. (c) memberikan apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa peristiwa atau laporan yang melibatkan Kerajaan. tanpa mengambil kira caranya. 20. dsb. maklumat atau penjelasan itu telah diluluskan oleh Menteri. (c) membuat apa-apa ulasan tentang kelemahan apa-apa dasar. sama ada secara am atau khusus. (2) Seseorang pegawai tidak boleh. melainkan jika kebenaran bertulis. (A) 246. atau dengan apa-apa cara membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya kepada. maklumat atau penjelasan yang dibuat. rancangan atau keputusan Kerajaan.P. dalam manamana penerbitan. diberikan atau disebarkan jika kandungan ulasan. atau (d) menyebarkan apa-apa ulasan. (4) Bagi maksud peraturan ini. sama ada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain— (a) membuat apa-apa ulasan tentang kelebihan apa-apa dasar. telah diperoleh terlebih dahulu daripada Menteri.

84 (a) pegawai itu terlebih dahulu telah mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. (d) bertindak sebagai ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana Dewan Undangan Negeri. (c) penerbitan organisasi sukarela yang tidak bercorak politik. (c) terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihan raya umum. dan khususnya dia tidak boleh— (a) membuat apa-apa pernyataan awam. 21. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti.parti politik. . sama ada secara lisan atau bertulis. (e) masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. mengikut mana-mana yang berkenaan. dan (b) dengan penglibatan sedemikian pegawai itu tidak melanggar peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972.apa pilihan raya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. dan (d) penerbitan yang diluluskan secara bertulis oleh Ketua Jabatan bagi maksud peraturan ini. Mengambil bahagian dalam politik.P. seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa— Akta 88. atau apa. pilihan raya kecil. mengikut mana-mana yang berkenaan. (1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subperaturan (3). (A) 246. (b) menerbitkan atau mengedar buku. atau (f) memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. (3) Walauapapun peruntukan subperaturan (1).U. tentang apa-apa perkara yang berkaitan dengan manamana parti politik. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangannya yang berat sebelah atau pandangan orang lain. atau (2) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam suatu parti politik setelah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.

(b) peguam bela dan peguam cara yang hendak diambil dan diarahkan oleh pegawai itu. dijawab atau dibela. (A) 246. (3) Seseorang pegawai yang berkehendakkan bantuan guaman untuk mengambil dan mengarah seseorang peguam bela dan peguam cara bagi maksud prosiding undang-undang berkaitan dengan perkara-perkara yang berbangkit daripada tugas awamnya boleh membuat permohonan kepada Ketua Setiausaha Kementerian. (1) Jika seseorang pegawai berkehendakkan bantuan guaman sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subperaturan (3) pegawai itu tidak boleh memulakan prosiding undang-undang bagi kepentingan peribadinya berkaitan dengan perkara-perkara yang berbangkit daripada tugas awamnya tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada Ketua Setiausaha Kementerian.P. dan kepada syarat tersirat selanjutnya bahawa. Memulakan prosiding undangundang dan bantuan guaman. sekiranya pegawai itu diawardkan kos oleh mahkamah apabila selesai prosiding undang-undang 85 . tertakluk kepada nasihat Peguam Negara tentang— (a) amaun bantuan guaman yang hendak diluluskan. proses mahkamah itu hendaklah diakui terima.U. mengikut mana-mana yang berkenaan. (5) Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. (5) Apabila diterima permohonan itu di bawah subperaturan (3). Ketua Setiausaha Kementerian boleh melulus atau menolak permohonan itu. atau (c) apa-apa syarat lain yang Peguam Negara fikirkan baik. (6) Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik hendaklah memberitahu fakta ini dengan seberapa segera yang mungkin kepada Ketua Jabatannya. (2) Seseorang pegawai yang menerima notis mengenai permulaan prosiding undang-undang atau permulaan prosiding undang-undang yang dicadangkan terhadapnya berkaitan dengan perkara-perkara yang berbangkit daripada tugas awamnya atau yang menerima apa. 22.apa proses mahkamah berhubungan dengan prosiding undang-undang tersebut hendaklah dengan segera melaporkan perkara itu kepada Ketua Jabatan bagi mendapat arahan tentang sama ada dan bagaimana notis atau. (4) Sesuatu permohonan bagi kelulusan dibawah perenggan (3) (a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraannya. (4) Permohonan dibawah subperaturan (3) hendaklah mengandungi segala fakta dan hal keadaan kes itu berserta dengan pendapat Ketua Jabatan yang telah dipertimbangkan tentang jenis penglibatan pegawai itu dan hendaklah dialamatkan dan dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Kementerian.

seberapa segera yang mungkin. setelah di bawah subperaturan terhadap pegawai itu. Ketua Jabatannya hendaklah. Prosedur dalam hal ketidakhadiran tanpa cuti. berhubung dengan seseorang pegawai. mengarahkan pegawai itu supaya segera melaporkan diri untuk bertugas.”. (2) Pihak Berkuasa Tatatertib yang menimbangkan laporan Ketua Jabatan (1). 25. melaporkan hakikat itu berserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya berkenaan dengan ketidakhadiran itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. Ketua Jabatannya hendaklah menyebabkan suatu surat diserahkan kepada pegawai itu sendiri atau dihantar melalui Pos Berdaftar Akuan Terima kepada pegawai itu di alamatnya yang akhir diketahui. Tindakan tatatertib kerana tidak hadir tanpa cuti.U. . (6) Caj untuk mengambil. Dalam Bahagian ini “tidak hadir”. (A) 246. 26. khidmat seorang peguam bela dan peguam cara yang diambil dan diarah oleh atau bagi pihak seseorang pegawai dalam prosiding undang-undang berkaitan dengan perkara-perkara yang berbangkit daripada tugas awamnya tidak akan dibayar oleh Kerajaan. termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pada masa dan di tempat pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. tiada bayaran berkenaan dengan bantuan guaman yang diluluskan demikian akan dibuat oleh Kerajaan melainkan jika amaun kos yang diawardkan demikian kepadanya itu tidak mencukupi untuk membayar cajcaj mengambil dan mengarah seseorang peguam bela dan peguam cara. 23. Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib. 86 berkenaan boleh. memulakan tindakan tatatertib Prosedur jika pegawai tidak hadir tanpa cuti dan tidak dapat dikesan. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian III dengan Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN III KETIDAKHADIRAN TANPA CUTI Tidak hadir untuk bertugas. Penggantian Bahagian II 6. tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian. 24. (1) Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah selama tujuh hari bekerja berturut-turut dan tidak dapat dikesan. tersebut.P. (1) Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah.

Pelucuthakan emolumen kerana tidak hadir untuk bertugas 27. pegawai itu tidak berhak kepada apa-apa emolumen bagi tempoh ketidakhadirannya dan segala emolumen sedemikian hendaklah disifatkan telah terlucut hak walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan pelucuthakan itu. selepas surat itu diserahkan— (a) pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. (2) Jika.P. pegawai itu hendaklah disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan berkuat kuasa mulai dari tarikh dia tidak hadir bertugas. atau (b) pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada khabar didengar daripadanya. Ketua Jabatannya hendaklah melaporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah memulakan prosiding tatatertib terhadap pegawai itu. (7) Pembuangan kerja seseorang pegawai menurut kuasa subperaturan (6) hendaklah diberitahukan dalam Warta. dan (b) menghendaki pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas dalam masa tujuh hari dari tarikh penyiaran itu. apabila menerima laporan yang disebut dalam subperaturan (3) mengambil langkah untuk menyiarkan suatu notis dalam sekurang-kurangnya satu surat khabar harian yang diterbitkan dalam bahasa kebangsaan dan mempunyai edaran di seluruh negara sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu— (a) hakikat bahawa pegawai itu telah tidak hadir bertugas dan tidak dapat dikesan.U. 87 . (A) 246. Ketua Jabatan hendaklah melaporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat ke atas pegawai itu. (4) Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah. (3) Jika surat tidak dapat diserahkan kepada pegawai itu sendiri disebabkan pegawai itu tidak lagi tinggal di alamatnya yang akhir diketahui atau jika surat Pos Berdaftar Akuan Terima telah dikembalikan tidak terserah. (6) Jika pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas dalam masa tujuh hari dari tarikh penyiaran notis yang disebut dalam subperaturan (4). (1) Jika seseorang pegawai telah didapati bersalah kerana tidak hadir untuk bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah. Ketua Jabatannya hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib terhadap pegawai itu. (5) Jika pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas dalam masa tujuh hari dari tarikh penyiaran notis yang disebut dalam subperaturan (4).

U. (1) Seseorang pegawai hendaklah dengan segera memaklumkan Ketua Jabatannya jika apa-apa prosiding jenayah telah dimulakan terhadapnya dalam mana-mana mahkamah. (3) Jika Ketua Jabatan mengetahui bahawa prosiding jenayah telah dimulakan dalam mana-mana mahkamah terhadap seseorang pegawai yang sedang berkhidmat di bawahnya. tarikh dan waktu penangkapannya. DSB.i. suatu laporan yang mengandungi maklumat-maklumat yang berikut: (i) pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawai itu. (A) 246. (2) Seseorang pegawai yang emolumennya telah terlucut hak di bawah subperaturan (1) hendaklah diberitahu secara bertulis mengenai pelucuthakan itu.P. jika ada. keputusan mahkamah itu dan apa-apa maklumat yang berhubungan dengan apa-apa rayuan. yang telah difailkan oleh mana-mana pihak. Ketua Jabatan itu hendaklah mendapatkan suatu laporan yang mengandungi maklumat yang disebutkan dalam perenggan (2)(a) daripada Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar mahkamah dan hendaklah mengemukakan laporan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat berserta dengan syor Ketua Jabatan itu tentang sama ada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. 28. 88 . (2) Jikaprosidingjenayahdimulakanterhadapseseorangpegawai. (ii) jika pegawai itu telah ditangkap. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian IV dengan Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN IV PEGAWAI YANG TERTAKLUK KEPADA PROSIDING JENAYAH. Penggantian Bahagian IV 7. (3) Pelucuthakan emolumen oleh sebab subperaturan (1) bukanlah suatu hukuman tatatertib. dan (b) di akhir prosiding itu. Prosedur jika prosiding jenayah telah dimulakan terhadap seseorang pegawai. Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar mahkamah yang dalamnya prosiding itu dimulakan hendaklah menghantar kepada Ketua Jabatan yang di bawahnya pegawai itu sedang berkhidmat— (a) padapermulaan prosiding itu. dan (iv) apa-apa maklumat lain yang berkaitan. (iii) sama ada atau tidak pegawai itu diikat jamin.”.

(7) Jika prosiding jenayah terhadap seseorang pegawai berkeputusan dengan pembebasannya. serta juga cuti rehat tahunan dan segala kelayakan yang pegawai itu berhak kepadanya dalam tempoh penahanan kerjanya. (8) Jika prosiding jenayah terhadap pegawai itu berkeputusan dengan pembebasannya dan rayuan dibuat oleh Pendakwa Raya. menggantung pegawai itu daripada menjalankan tugasnya berkuat kuasa mulai dari tarikh sabitannya sementara menunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib di bawah peraturan 29. (10) Jika prosiding jenayah terhadap seseorang pegawai berkeputusan dengan pembebasannya tetapi atas rayuan pegawai itu telah disabitkan. dan tiada rayuan dibuat oleh atau bagi pihak Pendakwa Raya terhadap pembebasan itu. (A) 246. sama ada atau tidak pegawai itu merayu terhadap sabitan itu. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai itu daripada 89 .U. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah. serta juga cuti rehat tahunan dan segala kelayakan yang pegawai itu berhak kepadanya dalam tempoh penahanan kerja atau penggantungan kerjanya atau kedua-duanya. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. Timbalan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar mahkamah yang di hadapannya kes itu dibereskan dan mengemukakan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan— (a) keputusan mahkamah itu. yang telah difailkan oleh pegawai itu atau Pendakwa Raya. pegawai itu hendaklah dibenarkan menjalankan semula tugasnya dan pegawai itu berhak untuk menerima apa-apa emolumen yang telah tidak dibayar dalam tempoh penahanan kerja atau penggantungan kerjanya atau kedua-duanya. menahan pegawai itu daripada menjalankan tugasnya. pegawai itu hendaklah dibenarkan menjalankan semula tugasnya dan pegawai itu berhak untuk menerima apaapa emolumen yang telah tidak dibayar dalam tempoh penahanan kerjanya. (6) Jika prosiding jenayah terhadap seseorang pegawai itu berkeputusan dengan pensabitannya.P. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah memutuskan sama ada atau tidak pegawai itu patut terus ditahan kerja sehingga rayuan itu diputuskan. jika ada. jika difikirkannya sesuai. dan (b) maklumat berhubung dengan rayuan. (9) Jika prosiding jenayah terhadap seseorang pegawai berkeputusan dengan pensabitannya tetapi atas rayuan pegawai itu telah dibebaskan. (5) Sebaik sahaja selesai prosiding jenayah terhadap pegawai itu. (4) Setelah menimbangkan laporan dan perakuan Ketua Jabatan yang dikemukakan kepadanya di bawah subperaturan (3). Ketua Jabatannya hendaklah mendapatkan daripada Pendaftar.

(A) 246. (1) Seseorang pegawai yang telah dibebaskan daripada suatu pertuduhan jenayah dalam mana-mana prosiding jenayah tidak boleh dikenakan tindakan tatatertib atas pertuduhan yang sama. . atau (d) tiada hukuman patut dikenakan. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan keputusan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dan perakuan Ketua Jabatan bahawa— (a) pegawai itu patut dibuang kerja atau diturunkan pangkat.P. tiada apa-apa tindakan tatatertib boleh diambil terhadap pegawai itu berasaskan alasan yang sama dengan pertuduhan jenayah dalam prosiding dalam prosiding jenayah itu. menjalankan tugasnya berkuat kuasa mulai dari tarikh sabitannya sementara menunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib di bawah peraturan 29. Tindakan tatatertib tidak diambil sehingga prosiding jenayah selesai. perkataan “pembebasan” termasuklah pelepasan yang tidak terjumlah kepada pembebasan. Akibat pembebasan 90 31. Ketua Jabatannya hendaklah dengan segera mendapatkan suatu salinan keputusan mahkamah itu daripada Pendaftar. (1) Jika prosiding jenayah terhadap seseorang pegawai berkeputusan dengan pensabitannya dan pegawai itu tidak merayu terhadap sabitan itu. Tangungjawab Ketua Jabatan jika pegawai telah disabitkan kerana kesalahan jenayah (11) Bagi maksud peraturan ini. atau jika rayuannya terhadap sabitan itu telah ditolak atau jika rayuan oleh Pendakwa Raya terhadap pembebasannya berkeputusan dengan pensabitannya. (2) Tiada apa-apa jua dalam subperaturan (1) boleh ditafsirkan sebagai menghalang tindakan tatatertib diambil terhadap pegawai itu sementara menunggu penyelesaian prosiding jenayah itu jika tindakan itu diasaskan pada apa-apa alasan lain yang berbangkit daripada kelakuannya dalam pelaksanaan tugasnya. bergantung kepada jenis dan keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan takat sabitan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam.U. 29. (b) pegawai itu patut dihukum dengan apa-apa hukuman selain buang kerja atau turun pangkat. Timbalan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar mahkamah yang olehnya pegawai itu telah disabitkan atau rayuannya telah ditolak. (c) perkhidmatan pegawai itu patut ditamatkan demi kepentingan awam. 30. (1) Juika prosiding jenayah telah dimulakan terhadap seseorang pegawai dan masih belum selesai. (2) Apabila keputusan yang disebut dalam subperaturan (1) diterima.

kediaman terhad. (1) Jika— (a) suatu perintah tahanan selain suatu perintah tahanan reman sementara menunggu perbicaraan atau bagi maksud penyiasatan. buang negeri atau deportasi. tahanan pencegahan. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakannya kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dan perakuan Ketua Jabatan bahawa— (a) pegawai itu patut dibuang kerja atau diturunkan pangkat. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa— (a) pegawai itu patut dibuang kerja atau diturunkan pangkat. (b) suatu perintah pengawasan.mana bahagian Malaysia. Pertimbangan Pihak Berkuasa Tatatertib dalam kes sabitan dan tahanan. (A) 246. sama ada dengan bon atau selainnya. selagi alasan-alasan bagi tindakan tatatertib itu tidak membangkitkan secara substantial isu-isu yang sama dengan isu-isu dalam prosiding jenayah yang berhubungan dengan pertuduhan jenayah yang daripadanya pegawai itu telah dibebaskan. buang negeri. (2) Tiada apa-apa jua dalam subperaturan (1) boleh ditafsirkan sebagai menghalang tindakan tatatertib diambil terhadap pegawai itu atas apa-apa alasan lain yang berbangkit daripada kelakuannya berhubung dengan pertuduhan jenayah itu. bergantung kepada takat keburukan yang telah dibawa oleh pegawai itu kepada perkhidmatan awam itu. kediaman terhad. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat. imigresen atau pelindungan wanita dan gadis atau pelindungan kanak-kanak. (1) Jika.P. (b) pegawai itu patut dihukum dengan apa-apa hukuman selain buang kerja atau turun pangkat. pencegahan jenayah.U. 32. atau (c) suatu perintah yang mengenakan apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan. sama ada atau tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. (c) perkhidmatan pegawai itu patut ditamatkan demi kepentingan awam. (2) Apabila suatu salinan perintah yang disebut dalam subperaturan (1) diterima. telah dibuat terhadap seseorang pegawai di bawah mana-mana undangundang yang berhubungan dengan keselamatan Malaysia atau mana. atau (d) tiada hukuman patut dikenakan. Prosedur jika terdapat suatu perintah tahanan. sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. buang negeri. rekod perkhidmatan dan perakuan Ketua Jabatan yang dikemukakan kepadanya di bawah subperaturan 29(2). 91 . Ketua Jabatan pegawai itu hendaklah memohon untuk mendapatkan suatu salinan perintah itu daripada pihak berkuasa yang berkenaan. dsb. 33. setelah menimbangkan laporan.

Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan ke atas pegawai itu manamana satu atau lebih hukuman selain buang kerja atau turun pangkat sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 38 sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah membebaskannya.P. (1) Tertakluk kepada subperaturan (2). (2) Jika. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu atau lebih hukuman selain buang kerja atau turun pangkat sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 38 sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian V dengan Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN V PROSEDUR TATATERTIB Bab 1-Am Syarat-syarat bagi pembuangan kerja atau penurunan pangkat. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengarahkan pegawai itu supaya menjalankan semula tugasnya. (3) Jika hukuman selain buang kerja telah dikenakan ke atas seseorang pegawai atau jika tiada hukuman telah dikenakan ke atasnya. atau (c) tiada hukuman patut dikenakan ke atas pegawai itu. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah membebaskannya. rekod perkhidmatan dan perakuan Ketua Jabatan yang dikemukakan kepadanya di bawah subperaturan 32(2). 92 34. tiada seorang pegawai pun boleh dibuang kerja atau diturunkan pangkat dalam apa-apa prosiding tatatertib di bawah Bahagian ini. Penggantian Bahagian V 8. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa— (a) pegawai itu patut dibuang kerja atau diturunkan pangkat. (b) alasan yang berdasarkannya perintah itu telah dibuat terhadap pegawai itu tidak mewajarkan hukuman buang kerja atau turun pangkat tetapi mewajarkan pengenaan suatu hukuman yang lebih ringan. (b) kesalahan yang kerananya pegawai itu disabitkan tidak mewajarkan hukuman buang kerja atau turun pangkat tetapi mewajarkan pengenaan suatu hukuman yang lebih ringan.”. melainkan jika pegawai itu telah terlebih dahulu diberitahu secara bertulis mengenai alasan-alasan yang berdasarkannya tindakan itu .U. setelah menimbangkan laporan. (A) 246. atau (c) tiada hukuman patut dikenakan ke atas pegawai itu.

(2) Subperaturan (1) tidak terpakai dalam hal yang berikut: (a) jika seseorang pegawai telah dibuang kerja atau diturunkan pangkat atas alasan kelakuan yang berkenaan dengannya suatu pertuduhan jenayah telah dibuktikan terhadapnya. (c) jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya tidaklah suai manfaat untuk menjalankan kehendak subperaturan (1). kediaman terhad. kediaman terhad. buang negeri atau deportasi telah dibuat terhadap pegawai itu atau jika apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan dengan bon atau selainnya telah dikenakan ke atas pegawai itu. di bawah manamana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya. menimbangkan dan menentukan sama ada kesalahan tatatertib yang diadukan itu adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat atau suatu hukuman yang lebih ringan daripada buang kerja atau turun pangkat. Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat. buang negeri. tahanan pencegahan. (2) Jika Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang disebut dalam perenggan (1)(a) atau (b) menentukan bahawa kesalahan tatatertib yang diadukan itu adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat. sebelum memulakan apa-apa prosiding tatatertib berkenaan dengan pegawai itu. atau perlindungan wanita dan gadis. (b) jika Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpuas hati bahawa kerana sesuatu sebab. pegawai itu hendaklah merujukkan kes itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman sedemikian. Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib hendaklah menentukan jenis pelanggaran tatatertib.U. 93 . 35. tidaklah semunasabahnya praktik untuk menjalankan kehendak subperaturan (1). (1) Jika seseorang pegawai dikatakan telah melakukan suatu kesalahan tatatertib— (a) Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi pegawai itu. imigresen. (A) 246. pengawasan.P. atau (b) jika terdapat lebih daripada satu peringkat Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dengan pegawai itu. atau (d) jika apa-apa perintah tahanan. dicadangkan dan pegawai itu telah diberi peluang yang munasabah untuk didengar. pencegahan jenayah. hendaklah. yang hendaklah direkodkan olehnya secara bertulis.

atau (b) mendapati pegawai itu tidak bersalah. 37. Bab 2-Prosiding tatatertib tidak dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat 36. hendaklah memaklumkan pegawai itu melalui notis di bawah peraturan 52 fakta kesalahan tatatertib yang dikatakan telah dilakukan olehnya dan hendaklah memberi pegawai itu peluang untuk membuat representasi bertulis dalam tempoh dua puluh satu hari dari tarikh dia dimaklumkan mengenai fakta itu. setelah berpuas hati bahawa wujud suatu kesalahan tatatertib. (3) Jika. penjelasan lanjut pegawai itu.P. dan . (1) Jika ditentukan di bawah subperaturan 35(2) bahawa kesalahan tatatertib yang diadukan terhadap seseorang pegawai adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat. (2) Jika didapati oleh Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bahawa wujud suatu kes prima facie terhadap pegawai itu. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah membebaskannya Bab 3-Prosiding tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat Prosedur dalam kes tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu atau lebih hukuman selain buang kerja atau turun pangkat sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 38 sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. setelah menimbangkan representasi pegawai itu dan. (A) 246. Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang disebut dalam perenggan 35(1)(a) atau (b). jika penjelasan lanjut diberikan. (1) Jika ditentukan di bawah subperaturan 35(2) bahawa kesalahan tatatertib yang diadukan terhadap seseorang pegawai adalah daripada jenis yang patut dikenakan suatu hukuman yang lebih ringan daripada buang kerja atau turun pangkat. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan— (a) mendapati pegawai itu bersalah atas kesalahan tatatertib yang dikatakan telah dilakukan olehnya. Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah— 94 (a) mengarahkan supaya suatu pertuduhan yang mengandungi fakta kesalahan tatatertib yang dikatakan telah dilakukan oleh pegawai itu dan alasan-alasan yang berdasarkannya pegawai itu dicadangkan supaya dibuang kerja atau diturunkan pangkatnya dihantar kepada pegawai itu.U. Pihak Berkuasa Tatatertib itu boleh menghendaki pegawai itu supaya memberikan penjelasan lanjut dalam suatu tempoh sebagaimana yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. (2) Jika Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa representasi pegawai itu menghendaki penjelasan lanjut. Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang kepadanya kes itu dirujukkan hendaklah menimbangkan segala maklumat yang ada.

Pihak Berkuasa Tatatertib boleh menubuhkan suatu Jawatankuasa Penyiasatan bagi maksud mendapatkan penjelasan lanjut sedemikian. atau jika pegawai itu telah membuat representasi sedemikian tetapi representasi itu tidak dapat membersihkan dirinya sehingga memuaskan hati Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. (1) Jawatankuasa Penyiasatan— (a) hendaklah memberitahu pegawai yang disiasat itu tarikh persoalan mengenai pembuangan kerja atau penurunan pangkatnya akan dibawa di hadapan Jawatankuasa Penyiasatan. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah terus menimbangkan dan membuat keputusan tentang pembuangan kerja atau penurunan pangkat pegawai itu. (3) Jika. 37B. 95 . setelah menimbangkan representasi yang dibuat menurut subperaturan (1). Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh mengenakan ke atas pegawai itu apa-apa hukuman yang lebih ringan yang dinyatakan dalam peraturan 38 sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. (b) menghendaki pegawai itu untuk membuat. (A) 246. pegawai itu hendaklah menghadirkan dirinya di hadapan Jawatankuasa itu bagi maksud itu. Jawatankuasa Penyiasatan.U. (4) Jika pegawai itu tidak membuat apa-apa representasi dalam tempoh yang dinyatakan dalam perenggan (2)(b). dan (b) boleh memanggil dan memeriksa mana-mana saksi atau mengambil apa-apa tindakan sebagaimana yang difikirkan perlu atau patut oleh Jawatankuasa Penyiasatan untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai kes itu.P. 37A. suatu representasi bertulis yang mengandungi alasan-alasan yang padanya dia bergantung untuk membebaskan dirinya. (5) Jika Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa kes terhadap pegawai itu menghendaki penjelasan lanjut. (1) Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah terdiri daripada tidak kurang daripada dua orang pegawai. (2) Jika Jawatankuasa Penyiasatan berpandangan bahawa pegawai itu patut dibenarkan hadir di hadapan Jawatankuasa Penyiasatan untuk membersihkan dirinya. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa kesalahan tatatertib yang dilakukan oleh pegawai itu tidak mewajarkan hukuman buang kerja atau turun pangkat. (2) Anggota-anggota Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang disiasat itu tetapi Ketua Jabatan pegawai yang disiasat itu tidak boleh menjadi anggota Jawatankuasa Penyiasatan. Prosedur yang hendaklah diikuti oleh Jawatankuasa Penyiasatan. dalam tempoh dua puluh satu hari dari tarikh dia dimaklumkan pertuduhan itu melalui notis di bawah peraturan 52.

Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh merujukkan perkara itu semula kepada Jawatankuasa Penyiasatan bagi penyiasatan lanjut. (7) Jika pegawai yang disiasat yang dikehendaki hadirdihadapan Jawatankuasa Penyiasatan tidak hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan dan jika tiada alasan yang mencukupi diberikan bagi penangguhan itu. (3) Jika saksi-saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Jawatankuasa Penyiasatan. 37C. tetapi Jawatankuasa Penyiasatan boleh menarik balik kebenaran itu tertakluk kepada apa-apa penangguhan yang munasabah dan perlu bagi membolehkan pegawai itu untuk membentangkan kesnya sendiri. alasan-alasan lanjut bagi pembuangan kerja pegawai yang disiasat itu telah kelihatan. (6) Jika Jawatankuasa Penyiasatan membenarkan Kerajaan diwakili. (9) Jika Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa laporan yang dikemukakan kepadanya di bawah subperaturan (8) tidak jelas tentang perkara-perkara tertentu atau bahawa penyiasatan lanjut adalah perlu. (1) Jika. Jawatankuasa Penyiasatan boleh terus menimbangkan dan membuat keputusan tentang aduan itu atau boleh menangguhkan prosiding itu ke suatu tarikh yang lain. (2) Jika Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut diteruskan tindakan terhadap pegawai itu berdasarkan alasan-alasan lanjut itu. 37A. oleh seorang peguam bela dan peguam cara. dan prosedur yang dinyatakan dalam peraturan 37.P. pegawai itu hendaklah diberi suatu pernyataan bertulis mengenai alasan-alasan itu. (A) 246. (4) Tiada keterangan dokumentar boleh digunakan terhadap seseorang pegawai melainkan jika pegawai itu telah sebelum itu dibekali dengan satu salinan keterangan itu atau telah diberi akses kepada keterangan itu. (8) Setelah tamat penyiasatannya. Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah memberitahu Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan mengenai alasanalasan lanjut itu. Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah mengemukakan suatu laporan tentang penyiasatan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. dalam hal yang luar biasa. Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah juga membenarkan pegawai yang disiasat itu diwakili dengan cara yang sama. 96 . Alasan lanjut bagi pembuangan kerja. (5) Jawatankuasa Penyiasatan boleh membenarkan Kerajaan atau pegawai itu diwakili oleh seorang pegawai perkhidmatan awam atau. pegawai itu hendaklah diberi peluang untuk hadir dan untuk menyoal balas saksi-saksi bagi pihak dirinya. semasa sesuatu penyiasatan dijalankan oleh Jawatankuasa Penyiasatan. dan 37B hendaklah terpakai berkenaan dengan alasan lanjut itu sebagaimana prosedur itu terpakai berkenaan dengan alasan asal.U.

bergantung kepada keseriusan kesalahan itu.U. (c) lucut hak emolumen. (b) denda. Penggantian Bahagian VI 9. Jika seseorang pegawai didapati bersalah atas suatu kesalahan tatatertib. mana-mana satu atau apa-apa gabungan dua atau lebih hukuman yang berikut. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat. setelah menimbangkan representasi pegawai dan laporan Jawatankuasa Penyiasatan. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan— (a) mendapati pegawai itu bersalah atas kesalahan tatatertib yang dikatakan telah dilakukan olehnya dan pegawai itu patut dibuang kerja atau diturunkan pangkat. sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. (b) mendapati pegawai itu bersalah atas kesalahan tatatertib yang dikatakan telah dilakukan olehnya tetapi. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian VI dengan Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN VI HUKUMAN TATATERTIB Jenis hukuman tatatertib 38. kesalahan itu tidak mewajarkan hukuman buang kerja atau turun pangkat tetapi mewajarkan pengenaan suatu hukuman yang lebih ringan.P. jika ada. (d) tangguh pergerakan gaji. boleh dikenakan ke atas pegawai itu: (a) amaran. Denda atau lucut hak emolumen. (f) turun pangkat. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu atau lebih hukuman selain buang kerja atau turun pangkat sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 38 sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. (4). 37D. (g) buang kerja.”. (3). (5) dan (6). setelah mengambil kira dalam pertimbangan hal keadaan dalam mana kesalahan tatatertib itu telah dilakukan dan faktor peringanan yang lain. Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah membebaskannya. (1) Hukuman denda atau lucut hak emolumen hendaklah dibuat mengikut subperaturan (2). Kuasa Pihak Berkuasa Tatatertib. Jika. (e) turun gaji. atau (c) mendapati pegawai itu tidak bersalah. 97 . 39. (A) 246.

atau (d) dua belas bulan. (4) Jika hukuman yang dikenakan adalah kerana pegawai tidak hadir untuk bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah. 40. sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu. di bawah peraturan 27. berkenaan dengan ketidakhadiran untuk bertugas itu. dihitung dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. (6) Segala denda atau lucut hak emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dimasukkan ke dalam hasil Kerajaan.P. apa-apa pelucuthakan emolumen pegawai itu hendaklah. (3) Jika seseorang pegawai didenda lebih daripada sekali dalam manamana bulan kalendar. 98 . (3) Seseorang pegawai yang ke atasnya hukuman tangguh pergerakan gaji dikenakan tidak berhak untuk menerima apa-apa pergerakan gaji bagi dan dalam tempoh hukuman itu sedang berkuat kuasa. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak dengan empat puluh lima peratus daripada emolumen bulanannya. (5) Pelaksanaan hukuman denda atau lucut hak emolumen tidak boleh dijalankan ke atas seseorang pegawai yang tidak hadir tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah jika emolumen pegawai itu telah dilucuthakkan. (b) enam bulan. Tangguh pergerakan gaji. (2) Apa-apa denda yang dikenakan pada mana-mana satu masa tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak dengan emolumen bagi tujuh hari pegawai yang berkenaan. melainkan jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan.U. (1) Hukuman tangguh pergerakan gaji boleh dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi tempoh— (a) tiga bulan. (2) Hukuman tangguh pergerakan gaji yang dikenakan ke atas seseorang pegawai hendaklah dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji yang berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. (c) sembilan bulan. (A) 246.

dan (c) tempoh hukuman itu tidak boleh kurang daripada dua belas bulan tetapi tidak boleh lebih daripada tiga puluh enam bulan pada mana mana satu masa.P. pada tarikh hukuman itu dijatuhkan. (1) Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun gaji ke atas seseorang pegawai mengikut peruntukanperuntukan yang berikut: (a) gaji itu hanya boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama. 99 . tetapi paling hampir dengan. dan (b) tarikh pergerakan gajinya hendaklah kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga maksimum dalam jadual gajinya. 42.U. (A) 246. (b) penurunan gaji itu tidak boleh melebihi tiga pergerakan gaji. (4) Sesuatu hukuman tangguh pergerakan gaji hendaklah mempunyai akibat-akibat yang berikut pada pegawai yang atasnya hukuman itu dikenakan: (a) pergerakan gajinya hendaklah diubah ke tarikh pergerakan gaji yang paling hampir selepas tamat tempoh hukuman itu.”. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun pangkat ke atas seseorang pegawai mengikut cara yang berikut: (a) dengan menurunkan gred pegawai itu ke gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. Turun pangkat. (4) Seseorang pegawai yang ke atasnya hukuman turun gaji dikenakan tidak berhak untuk menerima apa-apa pergerakan gaji bagi dan dalam tempoh hukuman itu sedang berkuat kuasa. gaji akhir yang diterima oleh pegawai itu sebelum hukuman itu dikenakan ke atasnya. (3) Tarikh pergerakan gaji seseorang pegawai yang ke atasnya hukuman turun gaji dikenakan hendaklah diubah ke tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas hukuman itu tamat. Turun gaji. 41. (2) Hukuman turun gaji yang dikenakan ke atas seseorang pegawai hendaklah dilaksanakan pada tarikh yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan atau jika tiada tarikh ditetapkan. dan (b) dengan menentukan bahawa gaji baru pegawai itu hendaklah pada suatu mata gaji dalam jadual gaji bagi gred yang dikurangkan itu supaya gaji itu lebih rendah daripada.

dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengambil apa-apa tindakan selanjutnya sebagaimana yang difikirkannya patut di bawah peraturan 44. dan (b) sama ada kehadiran pegawai itu di pejabat akan menggendalakan penyiasatan. 44. perintah penahanan kerja yang dibuat di bawah subperaturan (1) hendaklah terhenti berkuat kuasa mulai dari tarikh prosiding jenayah itu dimulakan atau tindakan tatatertib itu diambil terhadap pegawai itu. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian VI Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN VIA PENAHANAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA Penahanan kerja bagi maksud penyiasatan. 43. atau . (4) Seseorang pegawai yang telah ditahan kerja di bawah peraturan ini berhak menerima emolumen penuhnya dalam tempoh penahanan kerjanya. (A) 246. Penahanan kerja. (1) Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat boleh. menahan seseorang pegawai daripada menjalankan tugasnya jika— 100 (a) prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. jika difikirkannya sesuai dan patut dan dengan mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam subperaturan (4). Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat ke atas pegawai itu boleh menahan kerja pegawai itu bagi suatu tempoh tidak melebihi dua bulan bagi maksud memudahkan penyiasatan terhadap pegawai itu. atau (b) tindakan tatatertib telah diambil terhadapnya dengan tujuan pembuangan kerja atau penurunan pangkatnya. dalam tempoh seseorang pegawai itu ditahan kerja— (a) prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu di mana mana mahkamah. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengambil kira faktor-faktor yang berikut: (a) sama ada pengataan itu atau kesalahan yang disyaki itu adalah secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. (1) Tanpa menjejaskan peraturan 28 dan 44. jika seseorang pegawai dikatakan atau semunasabahnya disyaki telah melakukan suatu kesalahan jenayah atau suatu kesalahan tatatertib yang serius.P. (3) Jika.U. Bahagian baru VIA 10. (2) Dalam memutuskan sama ada hendak menahan kerja seseorang pegawai di bawah subperaturan (1).

penahanan kerjanya boleh dijadikan berkuat kuasa mulai dari tarikh yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. atau (d) sama ada. (3) Jika seseorang pegawai telah ditahan kerja di bawah perenggan (1) (b). (A) 246. dan (c) apa-apa bahagian emolumennya yang telah tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau prosiding tatatertib dengan tujuan pembuangan kerja atau penurunan pangkatnya selesai dan suatu keputusan berkaitan dengan emolumen itu dibuat oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengambil kira faktor-faktor yang berikut: (a) sama ada jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduh adalah secara langsung berhubungan dengan tugasnya. (b) prosiding tatatertib dengan tujuan supaya hukuman buang kerja atau turun pangkat dikenakan ke atasnya telah dimulakan terhadap pegawai itu. (b) pegawai itu hendaklah dibayar emolumen penuhnya mulai tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. 101 . (c) sama ada kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan atau boleh menjejaskan nama atau imej jabatan pegawai itu. penahanan kerja pegawai itu akan menyebabkan Kerajaan menanggung kerugian. dengan mengambil kira jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduh. (5) Jika Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan memanggil balik seseorang pegawai yang telah ditahan kerja di bawah subperaturan (1) untuk menjalankan semula tugasnya sedangkan prosiding jenayah atau prosiding tatatertib dengan tujuan pembuangan kerja atau penurunan pangkatnya masih belum selesai.U. maka— (a) perintah penahanan kerja itu hendaklah terhenti berkuat kuasa mulai dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya.P. (4) Dalam memutuskan sama ada hendak menahan kerja seseorang pegawai di bawah subperaturan (1). (b) sama ada kehadiran pegawai itu di pejabat akan menggendalakan penyiasatan. penahanan kerjanya boleh dijadikan berkuat kuasa mulai dari tarikh pegawai itu telah ditangkap atau dari tarikh saman telah disampaikan kepadanya. (2) Jika seseorang pegawai telah ditahan kerja di bawah perenggan (1)(a).

untuk menerima tidak kurang daripada setengah emolumennya sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. (3) Seseorang pegawai yang telah digantung daripada menjalankan tugasnya— (a) tidak boleh dibenarkan untuk menerima apa-apa bahagian emolumennya yang telah tidak dibayar dalam tempoh penahanan kerjanya di bawah peraturan 44. (A) 246. (2) Jika prosiding tatatertib terhadap seseorang pegawai berkeputusan dengan suatu hukuman selain buang kerja dikenakan ke atas pegawai itu. (4) Keputusan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan untuk menggantung kerja seseorang pegawai hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. (1) Jika prosiding tatatertib terhadap seseorang pegawai berkeputusan dengan pegawai itu dibuang kerja. jika seseorang pegawai telah dibebaskan daripada pertuduhan jenayah atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. (1) Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat boleh menggantung seseorang pegawai daripada menjalankan tugasnya jika— (a) pegawai itu telah disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. dan (b) tidak berhak untuk menerima apa-apa emolumen sepanjang tempoh penggantungan kerjanya. 45A. (7) Tanpa menjejaskan subperaturan 28(7). (2) Tempoh penggantungan kerja di bawah peraturan ini hendaklah mula berkuat kuasa dari tarikh sabitan atau tarikh kuat kuasa perintah itu. 45. apa-apa bahagian emolumennya yang telah tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu ditahan kerja hendaklah dibayar kepadanya. Emolumen yang tidak dibayar. (6) Dalam tempoh penahanan kerjanya di bawah peraturan ini. Penggantungan kerja. seseorang pegawai berhak. atau (b) suatu perintah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 32 telah dibuat terhadap pegawai itu.P.U. 102 . pegawai itu berhak untuk menerima apa-apa bahagian emolumennya yang telah tidak dibayar kepadanya dalam tempoh penahanan kerja atau penggantungan kerjanya. mengikut mana-mana yang berkenaan. pegawai itu tidak berhak kepada apa-apa bahagian emolumennya yang telah tidak dibayar kepadanya dalam tempoh penahanan kerja atau penggantungan kerjanya. melainkan jika dan sehingga pegawai itu digantung kerja atau dibuang kerja.

pegawai itu hendaklah segera dipanggil balik ke Malaysia dan pegawai itu tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. pegawai itu hendaklah ditahan kerja mengikut peraturan 44. 48. dan jika pegawai itu telah disabitkan.P. Jika prosiding tatatertib telah dimulakan terhadap seseorang pegawai di luar Malaysia. Prosedur tatatertib bagi seseorang pegawai yang sedang berkhidmat di luar Malaysia. Penjalanan semula tugas. (2) Laporan yang disebut dalam subperaturan mengandungi butir-butir berhubungan dengan kerja dan (1) hendaklah 103 . (1) Walau apa pun apa-apa peruntukan dalam Peraturan-Peraturan ini. Penggantian Bahagian VII 11.U. Kerajaan bolehlah meminta laporan penuh daripada Ketua Jabatan di mana pegawai itu sedang berkhidmat atau telah berkhidmat. Jika seseorang pegawai telah ditahan kerja di bawah peraturan 44 atau digantung kerja di bawah peraturan 45. 49. (A) 246. tindakan tatatertib hendaklah diambil di bawah Peraturan-Peraturan ini terhadapnya. (1) Seseorang pegawai yang telah ditahan kerja atau digantung daripada menjalankan tugasnya tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian VII dengan Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN VII PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM Penamatan demi kepentingan awam. Pegawai tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran bertulis. 47. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengarahkan pegawai itu supaya menjalankan semula tugasnya. 46. jika Kerajaan mendapati atau jika representasi dibuat kepada Kerajaan bahawa adalah wajar perkhidmatan seseorang pegawai ditamatkan demi kepentingan awam. dan prosiding tatatertib terhadap pegawai itu berkeputusan dengan suatu hukuman selain buang kerja dikenakan ke atas pegawai itu. (2) Jika pegawai yang telah ditahan kerja atau digantung daripada menjalankan tugasnya sedang berkhidmat di luar Malaysia.”. (3) Walau apa pun peruntukan subperaturan 44(6). Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk menghentikan pembayaran apa-apa emolumen kepada seseorang pegawai yang telah ditahan kerja tetapi telah meninggalkan Malaysia tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan.

apabila menamatkan perkhidmatan mana.Peraturan ini. setelah menimbang laporan yang diterima di bawah subperaturan (1). memandangkan syaratsyarat perkhidmatan. (A) 273/69. Bab D). adalah wajar demi kepentingan awam untuk berbuat demikian. (A) 203/80. 50A. Tiap-tiap tindakan tatatertib yang diambil terhadap seseorang pegawai yang berkeputusan dengan suatu hukuman dikenakan ke atas pegawai itu di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah dicatatkan dalam rekod perkhidmatan pegawai itu dengan menyatakan butirbutir kesalahan yang telah dlakukan dan hukuman yang telah dikenakan. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. kegunaan pegawai itu kepada perkhidmatan.U. Kerajaan bolehlah menamatkan perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang hendaklah ditentukan oleh Kerajaan.U.mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini.U. Prosedur-prosedur tatatertib yang diperuntukkan dalam PeraturanPeraturan ini hendaklah terpakai bagi apa-apa pelanggaran apa-apa peruntukan Peratoran-Peratoran Pegawai-Pegawai Awam (Kelakuan dan Tata-tertib) (Perentah Am Bab D). (5) Walau apa pun apa-apa jua dalam Peraturan-Peraturan ini dan mana-mana undang-undang lain yang berlawanan. kerja dan kelakuan pegawai itu dan segala hal keadaan lain kes itu. 1969 atau Perintahperintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Bab “D”) 1980 sebagaimana prosedur itu terpakai bagi apa-apa pelanggaran terhadap mana-mana peruntukan Peraturan. (A) 246. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. Penggantian Bahagian VIII 12. P. Butir-butir kesalahan dan hukuman hendaklah dicatatkan. P. P. 50.U. 104 . Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Bahagian VIII dengan Bahagian yang berikut: “BAHAGIAN VIII PELBAGAI Pemakaian PeraturanPeraturan 1993. (4) Adalah sah di sisi undang-undang bagi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa perkhidmatan seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan di bawah manamana peruntukan Peraturan-Peraturan ini. Kerajaan berpuas hati bahawa. dianggapkan telah dibuang kerja. 1968 atau Peratoran-Peratoran Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Perentah ‘Am. 290/68. (3) Jika. pegawai itu boleh tidak diberikan apaapa peluang untuk didengar dan seseorang pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. tidak kira sama ada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan.P.

52. atau telah didengar tetapi tiada perintah atau keputusan telah dibuat mengenainya. 53. dokumen atau komunikasi yang ditinggalkan di atau diposkan ke atau dihantar dengan apa-apa cara lain yang munasabah ke alamat bagi penyampaian yang diberikan di bawah subperaturan (1) hendaklah disifatkan telah disampaikan atau diberitahu dengan sempurna kepada pegawai itu. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah menyelesaikan pendengaran itu mengikut kuasa yangterletakhak padanya sebelum sahaja mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan boleh membuat apa-apa perintah atau keputusan yang boleh dibuat olehnya di bawah kuasa yang terletakhak padanya sebelum sahaja mula berkuatkuasanya PeraturanPeraturan ini. Penyampaian notis. 54. Akta 61.U. 51. dokumen dsb. (1) Tiap-tiap pegawai hendaklah memberi Ketua Jabatannya alamat kediamannya atau apa-apa perubahan alamat itu dan alamat itu hendaklah menjadi alamatnya bagi maksud menyampaikan kepadanya apa-apa notis atau dokumen yang dikehendaki disampaikan di bawah Peraturan-Peraturan ini atau bagi maksud berkomunikasi dengannya mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan Peraturan-Peraturan ini. Surcaj. prosiding tatatertib belum selesai di hadapan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. 105 . Apa-apa surat-menyurat antara Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan dengan pegawai yang tertakluk kepada tindakan tatatertib hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan atau oleh mana-mana angggota Pihak Berkuasa Tatatertib bagi pihak Pengerusi. mana-mana perkara tatatertib sedang didengar. kemudian daripada ini disebut “Perintah-Perintah Am yang dimansuhkan”. atau membuat sesuatu perintah atau memberi sesuatu keputusan mengenai perkara yang didengar sebelum mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini.P. (1) Perintah-perintah Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Bab “D”) 1980. tetapi jika pada mula berkuatkuasanya PeraturanPeraturan ini. prosiding itu hendaklah diteruskan di bawah Perintah-Perintah Am yang dimansuhkan. (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam PeraturanPeraturan ini. prosiding itu hendaklah diteruskan di bawah dan dengan menepati Peraturan-Peraturan ini. (A) 246. Tandatangan pada surat dan persuratan lain. (2) Jika pada tarikh mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini. (2) Apa-apa notis. Pihak Berkuasa Tatatertib boleh mengenakan surcaj terhadap mana-mana pegawai mengikut Akta Prosedur Kewangan 1957. Pemansuhan dan kecualian. adalah dengan ini dimansuhkan. (3) Bagi maksud menyelesaikan suatu pendengaran di hadapannya. (2) Tiap-tiap pengenaan surcaj di bawah subperaturan (1) hendaklah direkodkan dalam rekod perkhidmatan pegawai itu.

8006/1(12).P. “Pihak Berkuasa Tatatertib” hendaklah mempunyai pengertian yang diberikan kepadanya di bawah Perintah-Perintah Am yang dimansuhkan. Dibuat 23 Mei 2002 [JPA(S)TT. PN(PU2)76/IV] Dengan Titah Perintah TAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN Setiausaha Jemaah Menteri 106 .U. (4) Bagi maksud peraturan ini. (A) 246.”.