Anda di halaman 1dari 11

ALAT DAFTAR

1. TAKRIFAN Daftar sekumpulan flip flop yang bertindak menyimpan data di mana setiap flip flop menyimpan satu bit ingatan. Daftar anjakan sekumpulan flip flop yang akan menyimpan, mengubah dan menganjak data secara siri atau selari apabila CLK adalah aktif. Alat daftar merupakan sekumpulan flip flop yang digunakan untuk menyimpan data. d) Setiap flip flop mewakili 1 bit data dalam nombor perduaan. Ini bermakna alat daftar yang digunakan untuk menyimpan 8 bit nombor binarinya mestilah mempunyai 8 buah flip flop. e) Flip flop disambung mengikut susunan yang tertentu, membolehkan data (nombor binari) masuk atau dianjak ke dalam alat daftar @ pun dianjak keluar. f) Setiap flip flop akan memindahkan data kepada flip flop yang berikutnya apabila berlakunya denyut jam. g) Satu alat daftar berkebolehan mengambil data daripada sumber yang sesuai, mengekalkan data dan menyediakan data untuk digunakan pada ketika yang sesuai. h) Suatu alat daftar dinamakan sebagai alat daftar anjakan apabila ia berfungsi untuk mengubah @ menganjak data. 2. Kegunaan Alat Daftar Anjakan a) Storan sementara b) Penukar siri ke selari atau sebaliknya.

c) Pembilang gegelung (Ring Counter) d) Penjana turutan (Sequence Generator)


3. Contoh Litar Alat Daftar Menggunakan Flip Flop D
MASUKAN CLK D CLK Q Q D CLK Q Q D CLK Q Q D CLK Q KELUARAN

4. Litar asas Antara flip flop yang digunakan untuk membina alat daftar ialah: a) Flip flop D b) Flip flop JK ALAT DAFTAR DENGAN FLIP FLOP JK 1. Syarat menggunakan flip flop JK ialah: a) Bit data mestilah dianjak ke dalam flip flop pada terminal J dan K iaitu apabila terdapat perubahan pada denyut jam. b) Bit data 0 dianjak ke dalam flip flop apabila J = 0 dan K = 1 manakala bit data 1 akan dianjak apabila J = 1 dan K = 0. c) Untuk menghasilkan bit masukan keluaran yang betul, terminal masukan J dan K mestilah dikawal dengan betul.

d) Contoh litar asas daftar anjakan 4 bit data menggunakan flip flop JK ditunjukkan seperti di bawah
Qa (MSB) Qb Qc Qd (LSB)

MASUKAN DATA

J CLK K

J CLK

J CLK

J CLK

CLK

- Katakan data 4 bit dianjak ke dalam alat daftar 4 bit secara siri. - Data bit ini mewakili 4 nombor binari dengan anjakan masuk dimulai dengan LSB. 0 1 2 3 4 5

CLK J K

Qa Qb Qc Qd Rajah Masa Litar Daftar Anjak 4 Bit

CONTOH Katakan 4 bit data 10112 dianjak ke dalam alat daftar 4 bit secara siri mulai dengan LSB. Lukiskan rajah masa keluaran dan anggap Qawal = 0.
Qa (MSB) Qb Qc Qd (LSB) o/p

MASUKAN DATA

J CLK K

J CLK

J CLK

J CLK

CLK

CLK Qa Qb Qc Qd 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 1 1 0 4 1 0 1 1 5 0 1 0 1 6 0 0 1 0 7 0 0 0 1 Jadual Kebenaran Litar Daftar Anjak 4 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7

CLK Qa Qb Qc Qd Rajah Masa Litar Daftar Anjak 4 Bit

SOALAN 1. Apakah data masukan yang ingin dianjak? - 10112 2. Pada bilangan CLK yang berapakah data disimpan sama dengan data yang dimasukkan? - Bilangan CLK 4 3. Bilangan CLK ke berapakah semua data telah dianjak keluar? - Pada CLK 7 4. Apakah data yang disimpan semasa bilangan CLK 3, 5, 7 dan 9?

a. b. c. d.

CLK 3 - 01102 CLK 5 - 01012 CLK 7 - 00012 CLK 9 - 00002

ALAT DAFTAR DENGAN FLIP FLOP D 1. Seperti menggunakan flip flop JK, bilangan data mestilah dianjak ke dalam flip flop pada terminal D iaitu apabila terdapat perubahan pada denyut CLK.

CONTOH Katakan 4 bit data 10102 dimasukkan @ dianjak ke dalam alat daftar 4 bit secara siri dimulai dengan LSB. Lukiskan rajah masa keluaran dan anggap Qawal = 0.
Qa Qb Qc Qd

MASUKAN 10102 CLK

D CLK

D CLK

D CLK

KELUARAN

Litar Asas 4 Bit Data CLK 0 1 2 3 4 5 6 7 Qa Qb Qc Qd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 Rajah Masa Litar Asas 4 Bit Data

SOALAN 1. Pada bilangan CLK berapakah data yang disimpan sama seperti data yang dimasukkan? c) Pada CLK 4 2. Pada bilangan CLK ke berapakah semua data telah dianjak keluar? d) Pada CLK 7 3. 0 1 2 3 4 5 6 7

CLK Qa Qb Qc Q 4. Mengapadflip flop D digunakan? - Flip flop D lebih mudah digunakan kerana ianya hanya mempunyai 1 masukan. Ini bermakna sambungan antara flip flop dapat dikurangkan.

) )

PENGKELASAN ALAT DAFTAR ANJAKAN 1. Boleh dikelaskan mengikut 3 bentuk @ kaedah yang berikut: Masukan data Keluaran data Arah anjakan 2. Format masukan Terdapat 2 kaedah iaitu:

a) Masukan siri (Serial Input) b) Masukan selari (Parallel Input)


3. Terdapat 5 pengkelasan alat daftar anjakan gabungan daripada format masukan dengan keluaran yang ditunjukkan seperti gambarajah di bawah: a) Masukan Siri Keluaran Siri (SISO) Input Output

b) Masukan Siri Keluaran Selari (SIPO) Input

Output c) Masukan Selari Keluaran Siri (PISO) Input Output

d) Masukan Selari Keluaran Selari (PIPO) Input

Output e) Alat Daftar Universal Input Input Output Output

4. Contoh-contoh litar a) Masukan Siri Keluaran Siri


MASUKAN DATA CLK D CLK Q Q D CLK Q Q D CLK Q Q KELUARAN

satu masukan satu keluaran

b) Masukan Siri Keluaran Selari


KELUARAN DATA

Qa
D CLK Q Q D CLK Q Q

Qb

Qc

MASUKAN CLK

D CLK

satu masukan banyak keluaran

c) Masukan Selari Keluaran Siri P0 P1 P2

D CLK CLK

D CLK

D CLK

KELUARAN

Masukan data daripada masukan tak segerak (PRASET)

d) Masukan Selari Keluaran Selari Da Qa Db


D CLK CLK Q Q D CLK Q Q

Qb Dc

Qc

D CLK

banyak masukan banyak keluaran

ARAH ANJAKAN 1. Terdapat 2 kaedah iaitu: a) Anjakan ke kanan b) Anjakan ke kiri 2. Arah Anjakan Ke Kanan a) Ia dilakukan dengan menganjak data bermula daripada LSB ke flip flop pertama untuk memulakan anjakan.
Qa
MASUKAN 11012 CLK

Qb

Qc

Qd

D CLK

D CLK

D CLK

Litar Asas 4 Bit Daftar Anjakan Ke Kanan CLK Qa Qb Qc Qd 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 1 0 4 1 1 0 1 Jadual Kebenaran Daftar Anjakan Ke Kanan 0 1 2 3 4

CLK Qa Qb Qc Qd Rajah Masa Daftar Anjakan Ke Kanan

b) Kebaikan anjakan selari ialah ia dapat menganjak data dengan lebih cepat dengan hanya satu denyut jam.

3. Arah Anjakan Ke Kiri

a) Ia dilakukan dengan menganjak data MSB masuk ke flip flop terakhir untuk memulakan
anjakan. Qa Qb Qc
Masukan Data 10112 D CLK CLK Q Q D CLK Q Q D CLK Q Q

Qd

D CLK

Contoh: Litar Asas 4 Bit Daftar Anjakan Ke Kiri Di Mana Masukan Ialah 10112 Qa 0 0 0 0 1 Qb 0 0 0 1 0 Qc 0 0 1 0 1 Cara Baca Qd 0 1 0 1 1 Data 1 0 1 1 CLK 0 1 2 3 4

Jadual Kebenaran Litar Asas 4 Bit Daftar Anjakan Ke Kiri KEGUNAAN ALAT DAFTAR ANJAKAN 1. Terdapat beberapa kegunaan alat daftar anjakan. Di antaranya ialah a) Litar Arithmetik b) Pembilang 2. Litar Arithmetik a) Terdapat 2 operasi: - Pembahagi dua - Pendarab dua b) Pembahagi Dua Proses bahagi dengan 2 dilakukan dengan menganjak daftar ke kanan. Caranya ialah dengan menganjak MSB ke arah LSB. Contoh: Data Asal Anjakan pertama Anjakan kedua MSB LSB 0 1 0 1 0 0 02 0 0 1 0 1 0 02 0 0 0 1 0 1 02 No.Desimal 40 20 10

c) Pendarab Dua

Proses darab dengan 2 dilakukan dengan menganjak daftar ke kiri. Caranya ialah dengan menganjak LSB ke arah MSB. Contoh: Data Asal Anjakan pertama Anjakan kedua MSB LSB 0 0 0 1 0 1 1 02 0 0 1 0 1 1 0 02 0 1 0 1 1 0 0 02 No.Desimal 22 44 88

3. Alat Daftar Anjakan Sebagai Pembilang a) Pembilang jenis ini menggunakan kaedah suapbalik di mana keluaran flip flop yang terakhir dalam alat daftar anjakan disuapbalik ke masukan flip flop yang pertama. b) Terdapat 2 jenis pembilang iaitu: - Pembilang gegelung (Ring Counter) - Pembilang Johnson PEMBILANG GEGELUNG/GELANG 1. Pembilang jenis ini merupakan pembilang daftar anjakan yang paling mudah. Flip flop disambung agar maklumat atau data dianjak dari kiri ke kanan dan balik semula dari keluaran flip flop terakhir ke masukan flip flop pertama. 2. Dalam kebanyakan ketika hanya ada 1 bit berlogik 1 sahaja berada dalam alat daftar untuk berfungsi dengan baik dan ianya berulang mengelilingi alat daftar selagi ada denyut jam. 3. Caranya ialah dengan memberikan masukan PRESET pada salah satu flip flop dan masukan CLEAR untuk flip flop yang lain. CONTOH Lukiskan litar pembilang gegelung 4 bit yang menggunakan flip flop D. Dapatkan jadual turutan dan rajahmasa sehingga denyut jam ke-5. Anggap data sebelum CLK ialah Qa = Qc = Qd = 0 dan Qb = 1. Di mana Qa keluaran flip flop pertama diikuti Qb, Qc dan Qd.

D CLK CLK

Qa

D CLK

Qb

D CLK

Qc

Qd

CLK Qa Qb Qc

Litar Pembilang Gegelung 4 Bit CLK Qa Qb Qc Qd 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 5 0 0 1 0 Jadual Kebenaran Pembilang Gegelung 4 Bit

Qd

Rajah Masa Litar Pembilang Gegelung 4 Bit Pembilang ini berfungsi sebagai pembilang mod-4. Ini bermakna ianya memerlukan bilangan flip flop yang lebih berbanding dengan pembilang binari yang lain untuk mod yang sama. Contoh i) Pembilang Binari mod 4 2 flip flop ii) Pembilang Gegelung mod 4 4 flip flop

PEMBILANG JOHNSON

10

Pembilang Johnson adalah sama seperti pembilang gegelung cuma keluaran, Q flip flop terakhir disambung ke masukan flip flop pertama. CONTOH Pembilang Johnson 3 bit dengan menggunakan flip flop D. Lukiskan jadual turutan dan rajah masa sehingga denyut jam ke-7. Anggap Qawal bersamaan dengan 0. Qa Qb Qc

D CLK CLK

D CLK

D CLK

Litar Pembilang Johnson 3 Bit CLK Qa Qb Qc Qc 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 0 4 0 1 1 0 5 0 0 1 0 6 0 0 0 1 7 1 0 0 1 Jadual Kebenaran Pembilang Johnson 8 Bit CLK 0 Qa Qb Qc 1 2 3 4 5 6 7

Rajah Masa Litar Pembilang Johnson 3 Bit Merujuk kepada rajah masa dan jadual kebenaran, 1. Pembilang ini mempunyai 6 keadaan sebelum turutan diulang bererti pembilang ini dinamakan sebagai pembilang Johnson mod-6, tetapi ia membilang tidak mengikut turutan.

2. Nombor mod pembilang Johnson adalah sama dengan 2 bilangan flip flop. 3. Untuk suatu nombor mod pembilang Johnson memerlukan hanya 1/2 bilangan flip flop
berbanding dengan pembilang gegelung.

11