Anda di halaman 1dari 13

1 SULIT

3757/1

Arahan: Tiap-tiap soalan atau penyataan yang tidak lengkap di bawah ini diikuti oleh empat jawapan pilihan atau pelengkap penyataan yang dicadangkan. Bagi tiap-tiap satu, pilih jawapan yang betul atau yang paling sesuai. 1 Apakah tujuan individu membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi? A B C D 2 Mengutamakan barang kehendak Memaksimumkan perbelanjaan Memaksimumkan kepuasan Mengutamakan keselesaan

Pernyataan berikut merujuk kepada suatu masalah kos lepas. Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih output yang paling menguntungkan. Unit ekonomi yang manakah mengalami kos lepas itu? A B C D Seorang suri rumah Tuan punya sebuah kilang Kementerian Pertanian Malaysia Perbadanan Pembangunan Infrastruktur Negara

Barang ini tidak mempunyai kos lepas 3 Antara yang berikut, yang manakah dapat menerangkan jenis barang di atas A Air paip C Air suling B Air hujan D Air mineral Antara berikut, yang manakah merujuk kepada untuk siapa barang dikeluarkan dalam penyelesaian masalah asas ekonomi? I II III IV A B C D 5 Agihan pendapatan Penentuan kualiti Agihan barangan Jenis barangan I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Syarikat XYZ bercadang untuk mengeluarkan jentera yang inovatif bagi kegunaan 1 1

Shamsfinal2011K1

2 SULIT

3757/1

syarikat-syarikat minyak di Malaysia. Dijangkakan syarikat ini mampu memasarkan produk mereka sekurang-kurangnya 10 unit sebulan. Apakah faktor yang belum diambilkira oleh syarikat XYZ? A Apakah barang hendak dikeluarkan ? B Berapakah barang hendak dikeluarkan ? C Bagaimana barang hendak dikeluarkan ? D Untuk siapakah barang hendak dikeluarkan ? 6 Masalah agihan barang diselesaikan oleh kuasa beli wang dan kerajaan Agihan pendapatan yang tidak setara diselesaikan dengan pemberian subsidi Hospital dan sekolah disediakan Apakah negara yang mengamalkan sistem ekonomi di atas A Amerika Syarikat C Arab Saudi B Korea Utara D Malaysia

7 A B C.

Pasangan yang manakah tidak benar ? SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi perancangan pusat Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi campuran CIRI-CIRI Pengguna tidak bebas membuat pilihan Kebajikan masyarakat diutamakan Harga ditentukan oleh mekanisme harga Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh firma. Harga ditentukan oleh mekanisme harga dan dikawal oleh kerajaan Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh firma Wujud persaingan sihat Kebajikan masyarakat dititikberatkan

Sistem ekonomi Islam

Sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikan masalah bagaimana barangan hendak dikeluarkan melalui 2 2

Shamsfinal2011K1

3 SULIT A B C D 9 Kaedah pengeluaran yang ditentukan oleh kerajaan Kaedah persaingan antara firma dan juga kerajaan Kaedah meningkatkan permintaan dan penawaran Kaedah pengeluaran paling cekap dan meminimumkan kos

3757/1

Berikut adalah jenis pekerjaan yang terdapat dalam sektor ketiga. A B Jurutera Jurukimpal C D Jurubina Jururawat

Encik Hamid telah mengusahakan perniagaan batik. Beliau juga mempunyai sebidang tanah yang disewakan kepada seorang petani. 10 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pendapatan yang diterima oleh Encik Hamid? A B C D 11 Bayaran pindahan dan upah Dividen dan sewa Faedah dan untung Untung dan sewa

Berikut adalah harga untuk tiga jenis barang pada tahun 2010.
Jenis barang Barang X Barang Y Harga sekilo (RM) 5.50 1.50

Berapakah upah benar Encik Tahir jika gaji bulanan beliau ialah RM 2 800? A B 12 400 unit 800 unit C D 2 800 unit 19 600 unit

Encik Afiq ialah seorang pegawai di sebuah syarikat swasta. Gaji bulanan beliau ialah RM 5 500. Beliau mempunyai lima orang anak yang masih bersekolah dan seorang isteri yang tidak bekerja. Pada setiap bulan beliau mencarum sebanyak 11% daripada pendapatan bulanannya dalam KWSP dan membayar RM 150 untuk premium insurans pendidikan. Beliau juga menanggung kos perubatan ibunya sebanyak RM 400 dan membayar ansuran kereta sebanyak RM 720. Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan pelepasan cukai Encik Afiq. A B C D RM15 550 RM16 155 RM16 875 RM16 985 3 3

Shamsfinal2011K1

4 SULIT

3757/1

13

Rumus berikut digunakan dalam pengiraan suatu pendapatan. Pendapatan - Potongan Wajib = X Apakah X? A B C D Pendapatan boleh cukai Pendapatan boleh guna Pendapatan individu Pendapatan benar

14

Manakah susunan langkah penyediaan belanjawan peribadi yang baik? I menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan II mencatat semua perbelanjaan III kenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib IV imbangkan pendapatan boleh guna dengan jumlah perbelanjaan A B C D I,II,III dan IV III,II,I dan IV II,III,I dan IV IV,I,II dan III

15 Maklumat berikut menunjukkan beberapa kenyataan. Membeli barang tahan lama Memulakan perniagaan Membiayai perbelanjaan pendidikan

Penyataan di atas berkaitan dengan tujuan A B C D 16 melabur menabung meminjam mengguna barang

Pernyataan yang manakah menunjukkan perbezaan antara keperluan dan kehendak 4 4

Shamsfinal2011K1

5 SULIT individu?
Keperluan Tidak dipengaruhi oleh pendapatan Barang yang pelbagai jenis Tidak mempunyai unsur kemestian Harga barang tidak dikawal oleh kerajaan

3757/1

A B C D 17

Kehendak Dipengaruhi oleh pendapatan Barang yang sama jenis Mempunyai unsur kemestian Harga barang dikawal oleh kerajaan

Berdasarkan maklumat dalam jadual permintaan di bawah, yang manakah selaras dengan

hukum permintaan. Harga asal (RM) 2.00 4.00 5.00 4.00 Kuantiti permintaan Harga baru asal (unit) (RM) 100 3.00 100 4.50 120 3.00 150 5.00 Kuantiti permintaan baru (unit) 80 120 80 150

A B C D 18

Apabila harga barang X menurun, kuantiti barang Y diminta juga menurun. Apakah kemungkinan barang X dan Barang Y? Barang X Kamera Kereta Pen Mentega Barang Y Filem Petrol Dakwat Marjerin

A B C D 19

Jadual di bawah menunjukkan permintaan komputer riba pada tahun 2007 hingga 2008. Tahun 2007 2008 Permintaan (unit) 40 000 70 500

Antara faktor berikut, yang manakah menyebabkan perubahan permintaan terhadap komputer pada tahun 2008? I Penurunan kos pengeluaran komputer II Kenaikan pendapatan pengguna III Harga komputer dijangka akan meningkat pada tahun depan IV Kerajaan memberi insentif pembelian komputer A C I, II dan III I, III dan IV B D I, II dan IV II, III dan IV

Shamsfinal2011K1

6 SULIT 20 Jadual menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi suatu barang.
Harga (RM) 10 20 Kuantiti diminta (unit) 5 4

3757/1

Berapakah keanjalan harga permintaan jika harga berubah daripada RM 10 kepada RM 20? A 0.20 C 0.40 B 0.25 D 0.50

21

Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yang menyebabkan pergerakan daripada titik R ke titik S? A Penurunan harga barang penggenap B Penurunan harga barang itu C Kenaikan pendapatan pengguna D Jangkaan harga akan meningkat pada masa depan Maklumat berikut merujuk kepada pekali keanjalan harga permintaan bagi Barang X dan Barang Y.
Pekali keanjalan Barang X 1.5 Barang Y 0.5

22

Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh peniaga untuk meningkatkan hasil jualan bagi setiap barangan berikut?
Barang X Naikkan harga Kekalkan harga Turunkan harga Naikkan harga Barang Y Turunkan harga Turunkan harga Naikkan harga Kekalkan harga

A B C D

23

Pernyataan berikut berkaitan dengan Syarikat Selamat Berhad.

Shamsfinal2011K1

7 SULIT Syarikat Selamat Berhad melancarkan jualan murah sempena Karnival Jualan Kebangsaan. Syarikat ini memberi diskaun sebanyak 20% terhadap barang keluarannya. Kesannya hasil jualan syarikat meningkat sebanyak 50%.

3757/1

Kesimpulan daripada pernyataan di atas ialah barang tersebut mempunyai A B C D 24 keanjalan harga permintaan tidak anjal keanjalan harga permintaan adalah uniti keanjalan harga permintaan melebihi satu keanjalan harga permintaan kurang daripada satu

Firma merujuk kepada sebuah organisasi yang A B C D membuat perancangan untuk meminimumkan kos pengeluaran menyusun strategi untuk mendapatkan keuntungan maksimum menggabungkan input-input pengeluaran untuk menghasilkan output membekalkan faktor-faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran

25

Maklumat berikut mengenai Firma Harapan.


Firma Harapan telah memperluaskan pasarannya ke seluruh negara.

Apakah matlamat utama firma tersebut? A B C D 26 Memaksimumkan kepuasannya Meminimumkan penggunaan input berubah Memaksimumkan keuntungan Memaksimumkan kebajikan rakyat

Dalam ilmu ekonomi, pengeluaran bermaksud A B C D gabungan antara pengusaha dan buruh dalam proses pengeluaran aktiviti pengeluaran merupakan proses penciptaan utiliti pengeluaraan tidak melibatkan perubahan bentuk bahan mentah aktiviti pengeluaran hanya berkaitan dengan pengeluaran barang sahaja

27

Jangka panjang dalam fungsi pengeluaran bermaksud A B C input tetap dan input berubah boleh ditambahkan hanya terdapat dalam firma bersaiz besar sahaja proses pengeluaran mengambil masa selama sekurang-kurangnya setahun 7 7

Shamsfinal2011K1

8 SULIT D 28 faktor-faktor berubah digabungkan dengan faktor tetap.

3757/1

Input-input pengeluaran dalam jangka masa pendek boleh diklasifikasikan kepada A input tetap sahaja B input berubah sahaja C input tetap dan input berubah sahaja D input tetap, input berubah dan input semasa
Input tetap 1 1 1 1 1 Input berubah 0 1 2 3 4 Jumlah Keluaran (unit) 10 15 25 40

29

Berdasarkan data dalam jadual di atas, kirakan keluaran sut pada tingkat input berubah ke 4. A B 5 10 C D 15 20

30

Apakah yang dimaksudkan dengan keluaran sut? A B C D Jumlah keluaran bagi setiap unit input berubah Jumlah keluaran dikeluarkan apabila input berubah ditambah kepada input tetap Perubahan dalam jumlah keluaran apabila berlaku perubahan dalam penggunaan satu unit input tetap Perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah
Kos tetap: Kos berubah: Kos purata: RM 250.00 RM 190.00 RM 22.00

31

Maklumat di atas menunjukkan kos pengeluaran majalah dalam masa tiga hari oleh firma S & S. Berapakah jumlah output yang dihasilkan? A B 15 unit 20 unit C D 25 unit 30 unit

32

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang jumlah kos pengeluaran jangka pendek? I Jumlah kos meningkat apabila input berubah bertambah II Jumlah kos ialah kos per unit bagi pelbagai tingkat keluaran III Jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah 8 8

Shamsfinal2011K1

9 SULIT IV Jumlah kos sama dengan kos tetap pada output sifar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Maklumat berikut berkaitan dengan rumus kos purata. Kos Purata = X + Y Jumlah Output

3757/1

33

Apakah X dan Y?
X Kos berubah Input berubah Kos sut Kos tetap Y Kos tetap Input tetap Jumlah kos Kos sut

A B C D

34

Pn Zaidah memerlukan ikan, tepung, mesin pengisar dan pekerja untuk membuat keropok. Apakah input tetap yang terlibat dalam proses tersebut? A B C D Ikan, tepung dan mesin pengisar Pekerja dan mesin pengisar Ikan, tepung dan pekerja Mesin pengisar

35

Jadual menunjukkan keluaran dan jumlah kos bagi sebuah firma.


0 15 2 20 4 24 6 30 8 36 10 42

Keluaran (unit) Jumlah Kos (RM)

Hitungkan kos tetap untuk mengeluarkan 6 unit keluaran. A B 36 RM 5 RM 6 C D RM 15 RM 30

Jadual menunjukkan jumlah pengeluaran kasut sukan oleh Firma Bagus.


Harga (RM) Kuantiti penawaran (pasang)

Shamsfinal2011K1

10 SULIT
10 Jan 2005 2 000 Jun 2005 4 000

3757/1

Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor menyebabkan perubahan dalam kuantiti ditawarkan seperti dalam jadual tersebut. A B C D 37 Kenaikan harga kasut tersebut Pemberian subsidi oleh kerajaan Perubahan dalam citarasa pengguna Peningkatan upah pekerja

Maklumat berikut berkaitan dengan keanjalan harga penawaran barang X.


Es = 1.5

Pernyataan manakah yang menerangkan tentang keanjalan harga penawaran tersebut? A B C D 38 Peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti ditawarkan. Peratus perubahan harga sama dengan peratus perubahan kuantiti ditawarkan. Peratus perubahan kuantiti ditawarkan lebih besar daripada peratus perubahan harga. Perubahan dalam harga lebih besar daripada perubahan dalam kuantiti ditawarkan.

Seorang penjual menawarkan 1 500 kg ubi kentang pada harga RM6 sekilogram. Tetapi apabila harganya jatuh kepada RM3 sekilogram, kuantiti ubi kentang yang ditawarkan ialah1000 kilogram. Hitungkan keanjalan penawarannya. A B 0.17 0.67 C D 0.2 0.5

39

Rajah menunjukkan keluk penawaran bagi Firma ABC. Harga (RM) S

Shamsfinal2011K1

10

10

11 SULIT S Kuantiti (unit)

3757/1

Antara berikut, yang manakah bercanggah dengan keluk dalam rajah tersebut? A B C D 40 Keluk SS mencerun ke atas dari kanan ke kiri Harga dan kuantiti yang ditawarkan berkadar langsung Semakin tinggi harga, semakin banyak barang ditawarkan Keluk SS mempunyai kecerunan yang positif Jadual di bawah menunjukkkan peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti untuk empat jenis barang Peratus perubahan kuantiti ditawarkan 12 2 2 8

Barang Petroleum Kereta Gula Pakaian

Peratus Perubahan harga 10 4 20 8

Barang yang manakah paling anjal? A B C D petroleum kereta gula baju

KERTAS SOALAN TAMAT

Shamsfinal2011K1

11

11

12 SULIT

3757/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B B B C D C D D D A B B B C A A D D B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C A C B D A C C D B C A A D C C B A B C

Shamsfinal2011K1

12

12

13 SULIT

3757/1

Shamsfinal2011K1

13

13