Anda di halaman 1dari 16

SMK CHONG HWA (CF)

EKONOMI ASAS
Kertas 1
<Nama Ujian> <Tarikh> Masa :
Kelas : Markah :
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan..

1. Maklumat yang berikut menunjukkan kos yang ditanggung oleh seorang pengusaha dalam pengeluaran jangka
pendek.

Apakah jenis kos tersebut?


A kos sut
B kos tetap
C kos purata
D kos berubah

2. Jadual di bawah ini menunjukkan keluaran sut bagi sebuah firma.

Hitung jumlah keluaran bagi 4 unit faktor berubah.


A 12 unit
B 14 unit
C 28 unit
D 40 unit

3. Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Pertiwi Sendirian Berhad.

Berapakah nilai keanjalan harga penawaran bagi kedua-dua produk tersebut jika harga berubah 20%?

1
4. Maklumat yang berikut berkaitan dengan keanjalan harga penawaran.

Peningkatan harga akan mengakibatkan...


A penurunan kuantiti yang lebih besar.
B penurunan kuantiti yang lebih kecil.
C peningkatan kuantiti yang lebih besar.
D peningkatan kuantiti yang lebih kecil.

5. Penyataan yang berikut berkaitan dengan keluk penawaran.

Manakah yang bertentangan dengan penyataan di atas?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

6. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti penanaman padi.

2
Gambar

Apakah input tetap yang terlibat dalam aktiviti tersebut?

7. Jadual yang berikut berkaitan dengan kos berubah bagisebuah firma.

Hitung kos sut bagi unit ke-4.


A RM3 C RM6
B RM5 D RM8

8. Jadual yang berikut menunjukkan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang K dan barang M.

Apakah jenis pekali keanjalan bagi barang K dan barang M?

3
9. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan buruh dengan jumlah keluaran suatu barang.

Jadual

Penggunaan buruh yang ke berapakah keluaran sut paling tinggi?


A 1 C 3
B 2 D 4

10. Pilih penyataan yang menerangkan tentang penawaran tidak anjal.


A peratusan kenaikan harga yang kecil menyebabkan peratus keianikan kuantiti penawaran yang besar.
B peratus kenaikan harga yang besar menyebabkan peratusan kejatuhan kuantiti penawaran yang kecil
C peratus kejatuhan harga yang besar menyebabkan peratusan kejatuhan kuantiti penawaran yang kecil
D peratus kejatuhan harga yang kecil menyebabkan peratus kenaikan kuantiti penawaran yang besar.

11. Jadual di bawah ini menunjukkan keluaran, kos tetap, dan jumlah kos bagi sebuah firma.

Manakah yang benar?


I firma beroperasi dalam jangka pendek
II firma tidak menggunakan input berubah apabila tiada keluaran
III firma hanya menggunakan input tetap dalam operasinya
IV firma menanggung kos sut sebanyak RM250 pada unit keluaran yang ke-2
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

4
12. Rajah di bawah ini me nunjukkan perubahan keluk penawaran bagi barang X.

Apakah faktor yang menyebabkan keluk penawaran beralih dari S0S0 ke S1S1?
I matlamat pengeluar untuk menguasai pasaran
II harga barang penggenap jatuh
III jangkaan pengeluar bahawa harga akan jatuh
IV harga faktor pengeluaran jatuh
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

13. Jadual di bawah ini menunjukkan keluaran dan jumlah kos.

Kos sut bagi keluaran yang ke-6 ialah...


A RM10 C RM30
B RM15 D RM40

14. Antara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang firma?


I matlamatnya ialah untuk memaksimumkan kepuasan
II berbeza dari segi saiz dan modal
III meminta faktor pengeluaran
IV menggunakan barang dan perkhidmatan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

15. Jawab Soalan berdasarkan pilihan jawapan seperti jadual di bawah.


I Firma ialah satu unit ekonomi yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan output.
II Firma menghasilkan output dengan tujuan mendapat keuntungan maksimum.

5
16. Antara yang berikut, manakah yang merupakan kos berubah firma?
I bil elektrik
II pembelian mesin
III upah pekerja
IV kos bahan mentah
A I, II, dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

17. Gambar di bawah menunjukkan satu input yang digunakan oleh seorang pengusaha dalam pengeluaran jangka
pendek.

Gambar

Apakah ciri input tersebut?


A Berubah secara langsung dengan tingkat keluaran
B Merupakan satu contoh input berubah
C Tetap sama dalam jangka panjang
D Wujud walaupun output sifar

18. Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu konsep pengeluaran.

6
Apakah konsep pengeluaran tersebut?
A kos sut
B kos purata
C keluaran sut
D keluaran purata

19. Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran suatu barang.

Rajah

Faktor yang menyebabkan pergerakan tersebut ialah peningkatan


A harga barang itu
B kos pengeluaran
C tingkat teknologi
D jangkaan harga masa depan

20. Maklumat yang berikut berkaitan dengan keluk penawaran.

Antara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang keluk penawaran tersebut?
I kenaikan harga akan menyebabkan kuantiti penawaran berkurang
II kenaikan harga akan menyebabkan penawaran bertambah
III kejatuhan harga akan menyebabkan kuantiti penawaran berkurang
IV kejatuhan harga akan menyebabkan kuantiti penawaran bertambah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21. Jadual di bawah menunjukkan peratus perubahan kuantiti yang ditawarkan dan peratus perubahan harga bagi
barang X dan barang Y.

7
Jadual

Apakah jenis keanjalan harga penawaran bagi barang X dan barang Y?

22. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran bagi suatu barang.

Apakah faktor yang menyebabkan pergerakan titik a ke titik b?


A harga barang itu naik
B peningkatan tingkat teknologi
C penurunan kos pengeluaran
D harga barang pengganti turun

23. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran barang Y.

Jadual

Berapakah keluaran sut apabila 15 orang buruh digunakan?


A 0.5 unit C 3.0 unit

8
B 1.0 unit D 5.0 unit

24. Keluaran purata ialah...


A perubahan jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan faktor berubah.
B jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan faktor berubah.
C jumlah keluaran yang dihasilkan oleh faktor berubah dan faktor tetap.
D kuantiti keluaran yang dihasilkan oleh seunit faktor berubah.

25. Apakah yang menyebabkan peningkatan penawaran bagi barangan elektronik di pasaran?
A Kenaikan cukai barang elektronik
B Kenaikan upah buruh
C Peningkatan cita rasa
D Peningkatan teknologi

26. Rajah di bawah ini menunjukkan perubahan keluk penawaran bagi ikan.

Apakah faktor yang menyebabkan perubahan keluk penawaran itu?


A harga diesel naik
B harga ikan jatuh
C musim tengkujuh
D harga daging ayam jatuh

27. Jadual di bawah ini menunjukkan penawaran motosikal tempatan.

Perubahan kuantiti penawaran disebabkan oleh...


I harga faktor meningkat.
II kerajaan mengenakan cukai jualan.
III pendapatan menurun.
IV cita rasa.
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

9
28. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis keanjalan harga penawaran bagi Barang I, Barang II dan Barang
III.

Tentukan jenis keanjalan harga penawaran bagi setiap barang tersebut.

29. Apakah yang dimaksudkan dengan keluaran sut?


A Jumlah keluaran per unit input berubah
B Jumlah keluaran ditambah apabila input berubah bertambah
C Perubahan jumlah keluaran akibat daripada perubahan satu unit input tetap
D Perubahan jumlah keluaran akibat daripada perubahan satu unit input berubah

30. Jadual di bawah ini menunjukkan output dan jumlah kos.

Hitung kos berubah untuk mengeluarkan 4 unit output.


A RM60
B RM70
C RM260

10
D RM330

31. Maklumat berikut berkaitan dengan satu penentu penawaran getah.

Rajah manakah yang menunjukkan kesan tindakan tersebut kepada penawaran getah?

11
32. Maklumat yang berikut berkaitan dengan rumus kos purata.

12
Apakah X dan Y?

33. Jadual di bawah ini menunjukkan peratus perubahan kuantiti ditawarkan dan peratus perubahan harga bagi
barang W dan barang X.

Apakah jenis keanjalan harga penawaran bagi barang W dan barang X?

34. Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek?


A Input tetap berubah secara langsung dengan peningkatan output
B Input tetap tidak berubah walaupun output meningkat
C Input tetap dan input berubah tidak digunakan pada output sifar
D Input tetap dan input berubah ditambah untuk meningkatkan output

35. Maklumat yang berikut berkaitan dengan jenis keanjalan harga penawaran bagi Barang X, Barang Y, dan

13
Barang Z.

Tentukan jenis keanjalan harga penawaran bagi setiap barang itu.

36. Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran bagi barang X.

Hitung pekali keanjalan harga penawarannya?


A 0.1 C 2.0
B 1.8 D 2.5

37. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang jumlah kos pengeluaran jangka pendek?
I Jumlah kos meningkat apabila input berubah bertambah

14
II Jumlah kos ialah kos per unit bagi pelbagai tingkat keluaran
III Jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah
IV Jumlah kos sama dengan kos tetap pada output sifar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38. Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan perbezaan antara pengeluaran jangka pendek dengan
pengeluaran jangka panjang?

39. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang jumlah kos pengeluaran jangka pendek?
I jumlah kos meningkat apabila input berubah bertambah
II jumlah kos ialah perubahan kos akibat daripada perubahan satu unit keluaran
III jumlah kos ialah kos berubah tambah kos purata
IV jumlah kos sama dengan kos tetap pada output sifar
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penentu penawaran?


I Harga faktor pengeluaran
II Harga barang lain
III Matlamat pengeluar
IV Promosi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

15
16

Anda mungkin juga menyukai