Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A

[60 markah]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini
adalah 90 minit.
1. Rajah 1 menunjukkan empat aras organisasi sel dalam manusia.

Rajah 1
(a) Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan Aras 2 dan Aras 3.
Nama
Aras
1

(2 markah)

Sel

2
3
4

Sistem

(b) (i) Sel melaksanakan proses X untuk menjadi sel khusus yang menjalankan fungsi tertentu.
Namakan proses X.
________________________________________________________________________
( 1 markah)
(ii) Apakah fungsi struktur pada aras 2?
________________________________________________________________________
(1 markah)
(iii) Struktur dalam aras 4 adalah satu daripada sistem badan. Namakan sistem ini.
________________________________________________________________________
( 1 markah)
(iv) Nyatakan satu fungsi sistem di 2(b)(iii)
________________________________________________________________________
( 1 markah)
(c) (i) Namakan dan terangkan keadaan yang boleh menyebabkan berlakunya penyumbatan
dalam salur darah
Nama: __________________________________________________________________

Penerangan :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( 3 markah)
(ii) Seorang individu mengalami keadaan di 2(c)(i). Nyatakan tiga kesan kesihatannya.
1 _____________________________________________________________________
2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
( 3 markah)

2. Rajah 2 menunjukkan struktur satu sel tumbuhan.

Rajah 2
(i) Namakan organel T
________________________________________________________________________
(1 markah)
(ii) Nyatakan dua fungsi jasad Golgi.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
(2 markah)
(a) (i) Namakan struktur dalam kloroplas yang terlibat dalam tindak balas cahaya fotosintesis
_______________________________________________________________________
(1 markah)
(ii) Jelaskan dengan ringkas fungsi kloroplas dalam fotosintesis.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Seorang surirumah bercadang untuk membuat kobis masin. Dia merendam kobis itu ke dalam
larutan garam pekat pada tempoh masa tertentu.

(i) Lukis rajah berlabel keadaan satu sel kobis itu selepas direndam dalam larutan pekat itu.

( 2 markah)
(ii) Apakah yang berlaku kepada sel di dalam larutan garam pekat itu? Terangkan bagaimana
ini berlaku.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(4 markah)
3. Rajah 3 menunjukkan tiga jenis sel manusia, P, Q dan R

Rajah 3
(a) (i) Namakan sel P, Q dan R.
P : _____________________________
Q : _____________________________
R : _____________________________
[3 markah]
(ii) Nyatakan fungsi P.
________________________________________________________________________
[1 markah]

(iii) Terangkan satu ciri istimewa sel P yang membolehkannya menjalankan tugas yang anda
nyatakan dalam (a) (ii) dengan cekap.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah]
(b) (i) Apakah tisu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 1 markah]
(ii) Sel P, Q dan R akan membentuk organ dan sistem tertentu dalam tubuh manusia.
Lengkapkan jadual berikut.
JENIS SEL

JENIS SISTEM

P
Q
R
[ 3 markah]
(c) Terangkan mengapa organism multisel memerlukan organisasi sel berbanding dengan
organisma unisel.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 2 markah]
4. Rajah 4 menunjukkan struktur membran plasma.

Rajah 4
(a) Namakan bahagian yang berlabel Q dan R
Q : _______________________________________
R : _______________________________________
[ 2 markah]

(b) (i) Nyatakan komponen struktur P


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 1 markah]
(ii) Terangkan fungsi utama P
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 1 markah]
(c) Membran plasma dikatakan bersifat separa telap. Apakah yang dimaksudkan dengan separa
telap?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 1 markah]

(d) Graf di atas menunjukkan peratus sel darah merah yang pecah atau mengecut apabila
dimasukkan ke dalam larutan garam yang berbeza kepekatan.
(i) Berdasarkan graf yang diberi, nyatakan kepekatan larutan yang isotonik terhadap plasma
darah.
________________________________________________________________________
( 1 markah)
(ii) Terangkan jawapan anda dalam (b)(ii)
________________________________________________________________________
( 1 markah)

(iii) Berikan ulasan tentang tekanan osmosis di Q


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( 2 markah)
(e) Kepekatan ion di dalam sel akar adalah 100 kali lebih tinggi berbanding di dalam tanah.
Walaubagaimanapun, ion-ion tersebut masih diangkut ke dalam sel secara pengangkutan aktif.
(i) Takrifkan pengangkutan aktif.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( 1 markah)
(ii) Terangkan apa yang berlaku ketika proses pengangkutan aktif.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(2 markah)
5.

Rajah 5 (a)(i) menunjukkan keadaan eritrosit manusia sebelum direndam dalam larutan garam
0.60 g/100 cm.
Rajah 5 (a)(ii) menunjukkan keadaan eritrosit tersebut selepas direndam dalam larutan garam
0.60 g/100 cm3.

Sebelum direndam
RAJAH 5(a)(i)

Selepas direndam
RAJAH 5(a)(ii)

(a) (i) Berdasarkan Rajah 5 (a) (ii) namakan keadaan yang dialami oleh sel tersebut.
___________________________________________________________________________
[ 1 markah ]
(ii) Apakah yang menyebabkan berlakunya keadaan yang anda namakan di (a)(i). Terangkan.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

(b) (i) Eritrosit pada Rajah 5 (a)(ii) kemudiannya direndam ke dalam larutan garam berkepekatan
0.35 g/100cm selama 30 minit. Ramalkan keadaan sel selepas tempoh tersebut.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 1 markah ]
(ii) Berikan alasan bagi jawapan anda di b(i).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 2 markah ]
(c) Sekiranya sel eritrosit dalam Rajah 5 (a)(i) diganti dengan sel epidermis bawang, ramalkan apa
yang akan berlaku. Berikan alasan bagi jawapan anda.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[ 3 markah ]
(d) Seorang nelayan menyimpan ikan yang telah dimasinkan supaya ikan lebih tahan lebih lama.
Jelaskan pernyataan ini.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[ 3 markah ]

Bahagian B
[60 markah]
Jawab mana-mana dua soalan. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini adalah 60
minit.
6.

Rajah 6 menunjukkan tiga jenis sel.

Rajah 6
(a) i. Namakan sel - sel yang berlabel X, Y dan Z dalam Rajah 6 di atas.
[3 markah]
ii. Nyatakan fungsi - fungsi sel yang berlabel X, Y dan Z dalam Rajah 6.
[3 markah]
(b) Dengan menggunakan sel - sel yang diberikan di atas, jelaskan proses organisasi sel hingga ke
peringkat organisma multiselular yang lengkap.
[14 markah]
7.

Rajah 7 menunjukkan sel darah merah.

Rajah 7
(a) Apakah fungsi sel darah merah?

[1 markah]

(b) Huraikan apa yang berlaku apabila sel darah merah direndam dalam...
(i) larutan hipotonik,
[3 markah]
(ii) larutan isotonik,
[3 markah]
(iii)larutan hipertonik.
[3 markah]
(c) Rajah 8 menunjukkan sel tumbuhan.

Rajah 8
Huraikan apa yang berlaku apabila sel tumbuhan direndam dalam...
(i) larutan hipotonik,
[4 markah]
(ii) larutan isotonik,
[2 markah]
(iii)larutan hipertonik.
[3 markah]
(d) Mengapakah sel merah darah dan sel tumbuhan berkelakuan berbeza apabila direndam dalam
larutan hipotonik?
[1 markah]
8.

(a) Terangkan secara ringkas perbezaan struktur antara sel tumbuhan dengan satu sel haiwan.
Berikan sebab bagi setiap perbezaan.
[6 markah]
(b)

Satu sistem terdiri daripada sebilangan organ yang bekerjasama untuk


melakukan fungsi yang sama.

Nyatakan fungsi sistem pencernaan dan terangkan secara ringkas bagaimana organ-organ
dalam sistem ini melakukan fungsi ini.
[14 markah]
9.

(a) Nyatakan dua faktor yang boleh menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Terangkan secara
ringkas bagaimana faktor-faktor ini menyebabkan kelayuan.
[10 markah]
(b)

Ikan masin, halwa halia dan bawang jeruk adalah tiga makanan yang diawet
dengan menggunakan pengawet yang berbeza.

Namakan ketiga-tiga pengawet ini. Terangkan bagaimana pengawet ini boleh mencegah

makanan daripada mereput.


[10 markah]
-KERTAS SOALAN TAMAT-

10