Anda di halaman 1dari 11

Name/Nama : ____________________________________________________

Class/Kelas : ____________________________________________________

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA ENCHEREMIN
96800, KAPIT, SARAWAK


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
NOVEMBER 2014
___________________________________________
MATEMATIK
TAHUN DUA
Satu jam
___________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 45 soalan.
2. Jawab semua soalan.

_______________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

Warnakan jawapan yang betul.

1. Enam ratus tiga puluh tiga :2. Lapan ratus lima puluh dua :Tulis nombor dalam angka / perkataan.

1.

tujuh ratus lima belas2.413


Susun nombor-nombor yang berikut mengikut tertib yang diberikan.

1.
633 323 332
805 852 580
324 , 326 , 320 , 318 , 322
Tertib menaik : __________ , __________ , __________ , ___________ , __________
2 M
2 M
5 M
Lengkapkan rangkaian nombor yang berikut.

1.


Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris.

1. 6 9 7 = ________________ 3. 5 0 5 = ________________
2. 2 8 4 = ________________


Cerakinkan setiap nombor mengikut nilai tempat.

1. 7 4 2 = ______ ratus + ______ puluh + ______ sa
2. 8 1 6 = 8 ratus + 1 _________ + 6 sa
3. 9 3 6 = 900 + _______ + 6
825 835 845
2 M
3 M
3 M
Cari hasil tambah bagi yang berikut.

1. 2.Cari hasil tolak bagi yang berikut.

3. 4.2 3 1 + 2 8 = ______________ 2 5 3 + 3 6 2 = ______________
412 196 = ____________ 343 53 = _________
4 M
4 M
Cari hasil darab bagi yang berikut & lukiskan gambar rajah.

1. 8 x 5 = ___________
2. 12 x 7 = ___________

4 M
Cari hasil bahagi bagi yang berikut & lukiskan gambar rajah.

1. 25 5 = ___________
2. 36 9 = ___________

4 M
Tulis nama dan bentuk 2D yang betul berdasarkan pilihan di bawah.
PILIHAN JAWAPAN: BULAT/ SEGI EMPAT SAMA/ SEGI TIGA
CIRI-CIRI SIAPAKAH SAYA
Saya ada 3 sisi

Saya ada 3 bucu


Saya ada 4 bucu

Saya ada 4 sisi lurus yang sama panjang


Saya ada sisi melengkung

Saya tiada bucu


Namakan bentuk 3 Dimensi dibawah
BENTUK NAMA

-KERTAS SOALAN TAMAT-
3 M
3 M
Nyatakan masa berikut dalam gandaan 5 minit
\Tulis ukuran panjang yang ditandakan pada pembaris berikut.
1.

2.


3 M
2 M
Warnakan bikar penyukat mengikut isipadu air.
1. 2.


Padankan pecahan berikut
3
2 M
4 M
Lukiskan jarum jam mengikut
Tuliskan nilai wang berikut
1.


2.
4 M
3 MIsi tempat kosong dengan nombor perpuluhan yang betul.


Tuliskan nombor perpuluhan yang berikut dalam perkataan

0.8


0.15 M
2 M