Anda di halaman 1dari 44

PROFIL DIRI

SURAT
PENGENALAN DIRI

PERNYATAAN
PROFESSIONAL

PETLA LOKASI
DAN PELAN
SEKOLAH

VISI DAN
MISI
SEKOLAH

SENARAI
NAMA
STAF

TAKWIM
SEKOLAH

PERATURAN
PERATURAN
SEKOLAH

GARIS
PANDUAN
PRAKTIKUM

PANDUAN
PENGGUNA

AN BORANG
PRAKTIKUM

HURAIAN
SUKATAN
PELAJARAN

SENARAI
SEMAK

AKTVITI
MINGGUAN

JADUAL
WAKTU
MENGAJAR

Borang Kehadiran/
Senarai Nama
Murid

CONTOH
DAN
FORMAT
RANCANGA
N
SEMESTER

CONTOH
DAN
FORMAT
RANCANGA

N
PENGAJARA
N HARIAN

PANDUAN
DAN

CONTOH
CATATAN
REFLEKSI

PELANTIKAN
GURU
KOKURIKUL
UM

PERANCANG
AN AKTIVITI
KOKURIKUL
UM

SENARAI
NAMA AHLI

DAFTAR
KEHADIRAN
AHLI

LAPORAN
AKTIVITI

PERANCANGAN
PROJEK

LAPORAN
LENGKAP
PROJEK

DOKUMEN
SOKONGAN

FORMAT
PENULISAN
JURNAL

CONTOH
PENULISA
N JURNAL

JURNAL
MINGGUAN

LAPORAN
TINDAKAN
SUSULAN

GARIS
PANDUAN
PENGAJAR
AN

KOLABORA
TIF

BORANG
REKOD
PENGAJARA

N
KOLABORAT
IF

SALINAN
RPH
PENGAJARA
N
KOLABORAT
IF

Dokumen
standard
kurikulum dan
pentaksiran

sejarah tahun 4
dan tahun 5

Rancangan
pengajaran
tahunan sejarah

tahun 4 dan
tahun 5

Carta
organisasi
sekolah

Jadual
Pengajaran
Harian

Jadual Kelas
Yang Diajar

Senarai
Nama Murid

Rekod Pengajaran
Berpasangan

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN
(DSV Tahun 3)

Anda mungkin juga menyukai