Anda di halaman 1dari 59

BAHAN KECEMERLANGAN 2016

SPM

BK2
MATEMATIK
KERTAS 2

NAMA :
KELAS :

rt

I\

................
................

orBrAyAr oLEH KERAJAAN NEGERT TERENGGANU


-----/)

tg9n

Mrtematik

Nama

r.................

Tingkatan: .,................

Kert*c 2

Febmrri
2016
t

2jiam
2-

BAEAN KECEMERLANGAI\I SPM (BK 2}


TAIIUN 2016
U*tk

MATEMATIK

Keggnadn P e*teriksa

Penrcriksu
Kertas'2
Bahagian
Dua jar:r tiga puluh

minit

JANGAI{ BUI(A KERTAS SOALAI{


INI SEHINGGA DIBSRITAHU

Tuliskan n$na dsn tingkntan


ruangyang disediakan.

eda pods

Soalan

Markalt
Penuh

10

1l

t2

t2

13

t2

l4
l5

12

t2

Jumlah

Kerhs

soalan iai mengandungi 25 halaman bercetak

Markah
dioemleh

D[*TEIVIATIK

SPM

W
w
,fiqe

I52ffirl
Jaurrb

Psd"

gr.f yaq

Hstsae@

Sr

rtsut

d{0 dal;*&hergh

s&l

discdialm, lom**e.
+ 5, y >3 -xda x {:

3.

fui

.ycFS eu-F#F kaigetign


t 3 mrtuhl

Jawapm:

y*x+5

lffimg rilai * dm rdlai y :@g mcmtrdaspotsmm

ltm

srmratbcofls*

*+Zy=-l

3n-;r-rl
Jawryar

t4Eil*ahl
I

BK,?

ffiE$tfie*sH['

HX-s& $i:i&l*imi

irr""
Fmr*l.
t#4'r
:*it':,"
{

A
irl",$'qxr,:x

SFqI

liirr

1;,,r, Or..",,

*+Jr:Ei*

d;:,'r*l

rl*?'
:'.',- f{:

*,6i,,.*lii:'r:,i

;1i:

:riq$.".::i': i-

l-

w,

Rajah 3

,*{+&r*:}+ifu Srr*1

* 4-&.. ., ,;,il:i j

3*

*d

rcauqt*tsn

brgtnt ieffi

15

ciln' , eui

ryi

c*np*

dei x

:,1 'c-,?.,

"i

,;I

W. ArcD.Jftr

'{.

t*& M'

fE*e{SffiM

t*,tfrffi

nrDd

t*ffii

I*tnirpm:

---

--.',*.,.

./"
,fi

i:

/
,' "-.

i:

:,,

;i;.Ii;'r'id ;,!.;;);r'3j:g :*}aT!i r.;i{;ii

.:}:ij',:rEy

i:(t;$}:ijfi'j$

.:

ii,,,-.i^l
ir:-:,r"i:i::,:

,I'l
:

Iffigh

4"

llH$i

-.'

!efi$**?u(

"b{6'g...&}d,?'ffilF

(m

ficF
dlr*rr

.n&*

;":!:':+$:i$i

r.$rqr@dn
pdwhr
fi0S

!
1

trruqm:

:!..i;:i:ll,tir

'L:

Ail]\TEMATIK

SPM

IJ'E
Wot@,

Fanet*s.

(a)' Nlda&ans@aadaperqnrtaanbdk*adalah bcnEr,atfflp+lsu.

ll0lr=

15r dan 200 =

o) kngtupken pemyataaodi

rumg jawapan,untuk merhbelrtuk sstu pcrnlatafli

ymg benar dengan mengguna,lran pe.ngtrurrtid 'smua' atau "itbilangan'

...............:...gandaan bogi
(c)

Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan rnaim$ berihfl

(d)

3 adalah gandaan bagi 6

ialah gandaan bagi

jilra &m hmyr jika

boleh dihhagi tepat dcmgm 5

Burl,satu kesimpulan umum secara anihan begi nombor 2, 5, 8,

11

yang mengikut pola berikut:

2 : 3(l)- I
5 = 3(2)- I
8 = 3(3)- I
1I = 3(4)- I
. . . . . .

. 3

. . . . . . .

'.

. . .

t6Mtahl
Jawapan:

(a)

O)
(c)

...gaodaao bagi 3 adalah gandaan bagi 6

Implikasi

l:

Itnplikasi 2:

(d)

BK2

[iffitfi*rtrtr

;{rTs.rrlfiEltll

I
1

i
$

**i[at

?
. ; t.:.";

r';ri-ml

i:r*i i

.+*g:**l*;{
*Sq*i**:si**l it{t*ri:tri *;{*t*&

ry6
CfiI

".r.ri:':1.';;?ri{;:*Ir*1ery_;Xiadv;i r-r*;l;

CsIi@;::,*'i
Caipiuamr tgi nrh lms.ld{.
@
; . i

i*:'r
:::r*& r;-o"rSi;ijrir:r;J:rJ+:. ..,*ii{ {cjl

({J
.

.'

' l

i. ;,r-i[*i irsfi..-in;tx: 1*o{1;-. i;r.r ":,i ;crl

r+rp:a;.i

i,.; ),

r'ffi
3i':itl.

ra*ki.:-;ie.j r{ir
t)i;{1 E}St.,q

.;fi"t;trr:i
.

Jaunpm
ir'*,.::riri i l

!"

:'i

i'

r.rlr-#

(a)

l;'isq#drgl

iF:

t{ii
(b)

rxqr

iL_ _

SPM

M/IiTEMATIK

ltfrth
Kcgrrc,

Wtka

crd

iaaak-masq dalam Rqiah

k"ilg6r

7, mcnusukkan prialean Eilc& Adom dao

dui KmlaNerus ke kaseuig beliau bcgi men:tmtut


dalm peqialanan
Moeka berhenti rehat selryas 2

ju

IIai

Raya

Reiah 7

Cari
(a) lvlasa dalam minit, Encik Adam dan keluarganya
fDl teiu dstam

kmj'

(c) pnaAa lqiu dalam


balikkampung'

toreta Encik Adam bagi

berMi lch*-

jasrpcrtm-

@ -t bagi kesetunrhan perjalanan

belim dm

feiurguya
t5

Jawapan:

(a)

a)

(c)

BK2

mrtahl

IffiTETE}TAflI(

;.ie'&",i

t*il,i'sli

,m,

ffi*i
.ffilffi

i:i,.1, ',

gi.:r:i',li:-t,,i

r':j..;j:i:,i : .:.

heffiS,ffi

: i'

..

t.,.i,::r:lr: rtl..r.i,.::

i:i:1rr1t,i_r';,::,i.i.,,

.::{i'*..1i

A6lErdl&rEle*n.&ipdr,
pefdrlbctt;m* ktffi,deEffisEi# '1r' ' -11 r'':1.'1';1:;:, " .:.r'!' '".-i',
v,
lil6ffiffi r:*,
, 7' bl&$n ]ry thmd.
'r::

ia:,: r

'{iffi;

rS

B#{t

4
MATEMATIK

Unark

f*N@r
R4iah 9 menugr*kan seb-uah bulatan Png d& oRg i4lah sukuan butatan dengau
qrTat rylunys di o. osr iakh segitiga saura kaki. uritik trya} bagi,s. Di beri
Ort =.RS = l0 cm drrr SU =
= 12 cm

Rajah 9

Menggunakan o

(a)
(b)

=?,hitung

luas, dalamcm2, kawasaa yaag berlorek

perimercr, dolam cm, selurrrtr ra$ah.

16Earlnh]
Jaunapan:

(a)

o)

BI( 2

l0

Pgriorrfu

I
,i!;-;i.1f,;{'8BM

MATEMATIK

&n*

f.frtut
fr,i*fu
l0

Jaurryan:
(s)

(b)

11

BH8

MATEMATIK
IM
r*gwr
paryb

R4i8h

ll

metl'Iqiuktlotie$ kdbrlsbel nombor di dalam kotakP

darr ompat kad

bcrlabcl hltruf di dslam kotak P.

tilTtiltI

tIEtI

.
se.kcping krd

R{iah

ll

diplih scua rauralcdsrip8e kot* P dn kcmrdiim stu ksd puts

dipilih sccara raunk

&ri@tot*

O,

(a) $araitrn smur kc$dahan feristiw yaqg rylrin d rd& 11'


(b) Dcngan mcnyurarrikan sEmlg k6tldrhspeti*iunyrym|ngtin'

cari

IcbarangMtanhlrawa

(i)

nombordmhtmrf vokal

Gi) nombm

I atarrhunf konsnan
t 6 nadcahl

Jautrym:
(a)

(b)

(r0

BK2

t2

MATEMATIK

SPftr.-

Bahagian B
t 48 markahl
Jannab 03mua soalan daripada bahagian

12 (4

ini.

ruo ;.
i+.r .rl,l

tengkapkanJadual 12 diruangjawapanpadahalamnl4bagipmamaan'.
"i
y=2f -x-5 denganmenulisnilai-nilaiyapebila x=-l dan x=3.

t2es*ah]

(b)

Unhrk ceraian soalan ini, gunakan krtas graf yatlg disediakan pada halamm
16, Anda bolhmenggunakan pe,mbaris fiksibel.

Dcngaommg$&aken skala2 c6 kspada I unit padapksi-x dar 2 cm


lcepads5 mitpadapa}si-f, h*i$graf !=2x2 -x-5 bagi *33r34.

(c)

carikan
(, nilai Positif r aPabilaY - 4,

Dcipada graf .ti 12(b),

(ii)

(d)

nilaiyapabila

.:
:

x =25

tukis s*ugris lurus yang ffirai @a $afdi f2(el untr*mdcari nilainilai


x )'ang mmuaskan persamaan 2i -x=15 untuk -3 ( xS4
Nyaralsn ailai-nilai r

ini.

t4 mslmhl

:t_

l3

tr-

BK2

::

l-t '
!,

HT?S.*6t**[
-i,

&n*

fi6!!6
.6rsfi

.i

,.., .;,:fj:.:

ri; ''t EjrLll

:g$ry,,d1 .';-r;

i.,.-:.',ti'tr *i*r;;ti'+;*r rxs*fqbgi *:".e=

. yti'l 'i,,{f

*l

:1

-3

;;r ''i'Ie"r;:

.: an,:.'j.

0
^{***g

I*M

1.,I..,..

$i.{ffi

6**

-.

lal,,.

-*

,*

ir;ti:i'

'si

I$

$,ei
,
;

i:.:;,':!i:: lirt:rri.;'.a'1:i :r.,-l;::1; *i.rfii:r IL-j-':*A.*itti!

giflgt&ESgl;*X*i:']

lel r iefu*lilh

kcffitr&Ms,
f *

ffis

..r'...

ttt&'l

a.;.utt"irt*"d"l"4r"'

t4

t*Li.' 'f'

{tl;

MATEMATIK
SPM

Grqfuntuk Soolan t2

MATEMATIK

13

Rajah 13 mNnr4iuklsn tiga segr tiga ABC , JKL dao BIS pada suatu satah Cartesan.

10

I
/
/

T
K

-2

\
\-

(!

\-

b-

l0

t2 I

Bajah 13

(a)

Jadual 13 mmrm$ukkantitikobjek dantitik imej di balmh sdutrmlasi yang


s&tl&

Tt{kObiek

il

Titiklmej

Jadud

r)
ii)

13

Nyatakar hanslasi trsebut


Nyatakan koordinat bagi titik Mdan titikJU
t3 ma*ah]

BK2

t6

.g:

ffitrF,lY}&ryffi
1::; i f

-[ir 1ii]:-.!

lsi}li {6Gt{

i I|i$i*],,1 l.;.t;' ::r.i:,


' ' :
l' .i-r' ,,

:; ;i'i:-'j::ili:

i{*i

w
t'n#

t:
ili
',

'.

'i
."":r.Ei-

i .iit
ll.

.:

'6iffi
&

ffiq$'$*,ffi
lffiryhlrrytrm.eg*
air:Si'1

11;,i

,.

I l.:

':l;t:u;

tmrym:
I

;'rsi;'i]::.,.

fal

6)

i:.,:

:li'-1',:e

,r'*".*frS

i'

:i

;].'- ::;:9;,$;11

.":

::

,{:

i.,

;,!'!i

J, i:,,;:'r.;,'i i,.l

ii6y
,11ltii;31:i: .ti..i.i,i!: ;
.

;.:i;iii,,lr.ri;

i:.: :.:.d

:::

i':1;.ri1,o3

i
.. .. :.: .

:,i.:i ,tl;:{:j-ti1l

;.,

.t

;gir;;.X;.".I ii*3": 'r:'


*:L,":.,';3,;,:

ii.r.

r-i,i..r.l'ii:rl::.,'; : ii.,

-'-

::-:i.n*#

:*i.:

!:1

i.,i,:,1-1 ;i''i:.ll

iii.::l:lii

{ii

-.*;i"

i ,i

:l:.',r:;. .:;...:::,i *:1,,;gli{.*

f,:*,{:;t,.rllrt::l

..:,il,;,...i:.li.,:..-,..]i.oi*..

id*$*x

ij

*1

*s*

r
i

MATEMATIK

14

Data dalam Rajah 14 menunju}*an taburan markatr Matematik bagi 30 oratrg


' murid di sebuahsekolah.

9l

68

80

75

75

66

80

80

88

85

82

78

82

88

82

E5

E8

90

7A

77

t0

85

76

90

72

80

9l

85
72

Rajah 14

(a)

Bedasr*an

data dalam Rejatt 14, lengkapkan Jadual 14

da

ruang

jawapan
t4 markahl

(b)

Berdasarkan Jadual 14 pada halaman

Matematik

bryi

19, hitungkan min

arrggararr markatr

seorang murid.

[3 markalr]

(c)

Untuk ceraian soalan iai, gunakan kertas gmf yang disdiakan


di halamar20.
Dengan Menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pda paksi mengufirk
dan 2 cm kepada I orang murid padapaksi mengancang,lukis sailr pohgon
kekerapan bagi data tersebw.
[a markah]

(dl Berdasa*an poligon kekerapan di t4(c), nyatakan satu maklumat berkaitan


dengan markah matematik tereebut.

BK2

l8

mad<ah]

frffitDilnm(

;dt t.i"tc,;:;lf,pfti

fir,:l
!ii+

'a:

''::

'.]i MAfEMATIK

SPM
Llrra,ls

Graf

*nt*

Keg*wt
Soalau L4

MATEMATIK
Unitk
Kqglrlrrr,

peneak

l5

Anda tidak dibenarkan menggunakali kertas graf untuk menjawab soalan ini.
Rqiah I 5 rnenuqiukkan gabungan dua pepejal berbentuk prisma tegak dengan
tapak segi mrpat tpdlBcD terletak di atas satah mengufuk. Kedua-dua prisma

ini bercantum di GHIJ. Di bri FJ = JG

Rajah 15

Lukis dengan skalapenuh"

a)

pelangabungapepejal itu,
[a markatr]

b)

dongakaappejal itu @asaibah nencancarg yang selari dengao AB


sebagaimana di lihat dariX.
[a markah]

c)

dongakan pepsjal itu pada satah mencancang yang selari dengan.BC


sebagaimana di lihat dari

[4 markah]

2t

BK2

MAfEMATIK

.SPM

tffi
fiErynart

Jalrapau:

15{d

BK2

pal*iha

'

22

MATEMATIK

SPM

l1(b), (c)

23

BK2

SPM

MATEMATIK
MAKTUMATT'NTUK CALON

l"

dTl Brheghl B' Jawab semrt


Keras soalan ini mengandungi dua bahagian. Bs.rygq {
B.
Bnhogi*r
dalap
aaripaaa li"da;r,ttan r*mua soalan

jelas dslam rusngyang dirediatcln dalam kcrtas smhn'


Iawapan hendaklah ditutls dengan

3.

gnda untuk
Tuqiukkan langkah-langkah penting.Ini boleh menrbantu

;l*

menl,@an metah'

jawapan, bdalkanjawryan itu' Kemudian ailid(Er


sekiranya anda hendak mrnukafktn
jawapan yang baru.

4"

5.

mcngikut skala kecuali dinyatakam'


Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukislen

6.

dan oeraian s@latr difimjukkan dalam


Maakah yang diperuntuklun bagi setiap soalan

kurungan.
7.

yang tidsk boleh diprograrn'


Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

8.

Ko*as soslsn Ini hendaklatr diserahkan di aktrir poperiksaaa.

KERTAS SOAI,A}[ TAI}TAT

BK2

24

BAHAN KECEMERLANGAN 2015

SPM

Skemil

BK2
,N$

MATEMATIK

t-pmroyor
tl

oLEH KERA"IAAN NEGERI

runpNagAIrIU

SPM

M^AIBMATIK

PENATURAN PEBMAruilHAI{
BAtr N T(ECEIIilEAI"ANGAIq 2 (Bt(2)

SrM

TASIN2016

TIIATEMATIKXEBTAS2
Brblghn A
No.

Markah

Pcrrturan Pem*rklhrn

Soolan

--1

y'x+5
I

P1
3

K2

-,

dffi Y=3x*ll

Kl

atauwtfra

7y=-14 atau

7x =21

dm

Kl

setara

N1

x=3

y=1

t{1

ATAU

tl

K1

l,)[;J- [;i)

[;)=*[:l
x=!
y=-Z

PER.{TURAI{ PE*,MARKA}IAN BiK? 24rc

-,.I*,
T)[ n)
Nl
NI

SPM

MATETUATIK

-4x- 15 :0
(3**5[x-3)=0 atap#$a
3x2

5a

,:*;

r=

, J

l?US

atau ISUP

tgttPtl|

*fi

25.640
5(s)
(b)
(c)

ds

nWsf,ars
25038''
P1
P1

Sernua* se6taqgqo
lmplikasi l: Jikar ialah gandaan bagi 5 maka x boldr dibattagi
tcPat durgan 5.

Implilosi 2: Jikat boleh dibalragi tepat &ngan

P1

5 maka.r ialah

gandam bagi 5.

(d)

3n-l
ft

= l,\3,

4r'..'..."..r..
P1

-4
12=4(6)+ c
+ 36

N1

fi=-4x+36

Kl

,='\Y

I
7(a)
(b)

(e)

Kl

N1

30

minit

150-0

-,
2*O
350=87.5ft*i-'
-='l)ftmt'
4

PENATURA}.I PERMARKAHAN BKz 2016

SPM

MATEMATIK

l5xl2xl

Lx4,,*.s'xtz

27

15x12x8

- f,"7-''5r xtl

1209

atau ffi"?f;,.r0'

Lx?Axt6-#'?.,0'

"rlaff@t13'43
W*2*22
3600 7

Tt

*1g

*2*2x10+t0+I0+24

m= 10, n=

Pl Pl

-3

P1

/x\

(4

[yJ- tzx+t-(3x-6]\

N1

x*_i
1

!=2

PERATURA}'I PEBMABKA}IAN BK2

K1

XOT6

}IAT{

tl(a)

6,

$F}'
t{siB}iF&}, {5,s}, (5,T}, (SB} G&6,$H'Sf}"{9S},

srfrI

v,

{*',$.}'(g;TB
(b)

(t)

{(5,8),(S,E),(9

3a,L

12-

(ir) {(8rS),

PEfi "||Tu*.Af{PBf,

(9,B} (9'S)'
(8,T), (8,8), (8,E), (5,8)' (5'SX5'T)'

p,rr)

rdA*KAIIAI{'SS3'816

KI
NT

11

SPM

ulrr*r+rx
f,lhrghn B

!= *2,
y=

10

6taf
-'?r

iii)
i6

P*ksidil*isbesl@grtldd*cqqrlt
sarruatitikdtPqbentt' .... ,
ds
r;emgk,IE *"iatui snrn ffi+ S*t

bsttfit$$

gads

KI
!{1

Pl

(i) l.4t r 51'6


(ii) 4.5<7s55
Permnm

11

rl
lwus

/ = 10

l0dil*bbarl

Craris

ltrrus Y=

2.90

3x 5 3.10

P$ATITRAI{rm&{A HBr2&16

SPM

}TATEMATIK

BKz 2016
PERATUR.AN PERMAN KAH.AN

SPM

MATEMATIK

t?

(a)
lv1
{b)

=(5,10)

N=(1,2)

P =Putaran 90',
ikut uatr jam

P3

L (3,4)

= Peinbesara'n

dengan faktor skala 2

P3

pusatB (3, O

(ri)

* i? x 75.5 atel *tffa_

Luas kawssan berlorek

= !q2 -755

76.5 stn'

82

Polieon KekeraPan (rujuk gr"f ) *P9a"t


Paksi dilukis dengnn betttl dan
bfttl
2. Kesemuatitik diplot dengal
.
ilIigo, kekerapsr dilukis dengur bcttrl

l.
;:

Kelas mod =

80-

&

BK2 2016
PERATURAI'I PERMARKAI{AN

Kl
Kl
N1

MATErvr.&*TlK

Kekerapan

II

rIATIMATIK

sPtil

ri(a)

3cM

I
Scll

P 2crn /V

tr1
N1
N2

4 cvt

ft)

zcnl

N
3crq

f cfn
b cxn

PEMTU*A}{ PEBMAFJHTIAH EI(2 ffOI6

KT

xt
}{2

fi,.

TIATEMAITI(

$PM

(e)

zcth

ii'
3ctn

KI
G

+y|

PERAfi'X,*SI

f*K*ffJnA}{ lGtMi{tlktrl{AH BI(r,m$

?EffiTT

HTffiG*T

IET

lst

BAHAN KEGEMERLANGAN 2016

SPM

BK2
MATEMATIK
KERTAS 2

NAMA

KELAS

DTBIAYAI

'- [J\Nt

OLEH KERAJAAN

NEGERITERENGGANU )

M49n

Matemafik

Nanra;.................

Tingkatan: .....-......'.....

Kertas 2
Februari
20r6
1

2:iam
2-

BAHAN KECEMERLAIYGAIY SPM (BK 2)

TAIIUN 2016
Una* Ke ggrraan P emeriksa

MATEMATIK

Perneriksa:

Kertas 2
Balragian
Dua janr tiga puluh

Soalan

minit

JANGAN BI'KA KEIITAS $OALA}'T


INI SEIIINGGA I}IBERITAHU

Tulislcan nuna dan tingkatan anda pada


ruangyangdisediakan.

Ma*ah
Pe,nuh

10

ll

12

t2

13

t2

t4

t2

l5

t2

Jumlatl

Ke(as

soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

Markah
dioemleh

MATEMATIK

.SPM

EW,

xrgrlw

pe

B*r$*il A

l5znwW

Jawab semue soalail dslam bdngiaa if,i,

Pqda grsf yeqs dtsdiska& le


mtw
y s x + 5, y 23 -xdan x < 3.

re ffirr*aa

.kotiga-tiga

kta*,santaarl

t 3 mr*ahl

Jiuopau:

k=3

s'
/N'
2

Hitr$g nilair dmnilai y yangmeuurukanpersammtinersercntat borlkut:


t+2Y =*1
3x*Y

)
/!i
l(* l,)tl[=(i:i:iil

(;?,)

/r\ =

=11

ffi)

=(,r

tYJ--A

t4sdahl

,1f)

rl

L=s,g;_z

BK2

MATEMATIK
Untuk

Kegtt&o,

WMllb

36

B
I

f,cm
D

3x

4ern

Rsjah

Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat tqat ABCD. Jika luas segi ernpat tepat
tersebut ialah 15 cm' , cari nilai

[4 markah ]
Jaurapan:

LvqS=

I(3r-4),=lf

^a
3f-+r-15=o
[x ->t [lrcr=)"O

T'

L-e nnno

3 ,^,

1L'-3

'

}L = -5

,s{

1T:

MATEMATIK

SFM

Utb*

Kw

pm*e
Rajah 4 menrmjukksn sebuah pri$na tegak. Tapak IlglUialah sebudr-rGgi .fiipd
yang mengufi*. Segi tiga bcrstdut tgak PSf ralah kerdan rcnts tcftgm

tpat

prisma

itu

15em

Rajrh4
Kenal pasti dan hitungltan sudut di antara

gris

UP dengan tapok Rgf'A.

t3

Ersdrel

Jawapan: P

r.i\,
L-cpu
s25t-'

LYUS otn u [_ su7

frn &
g

5g

\(

2E

t
-i
tBu

'

(*)

F'

i3e .6to

BK2

MATEMATIK

SPM

tlrfr*

3 (il) Nydakan samaadapernptaan,bcrihrtadalahbenar

Wswt
ptcrlts

atauplar.

''/

ll0tr=lsf,($zoo=t

I*ngkafkan pernftaaadi

nrang jaurqan,unruk membentuk ssttr prn]ataan

yang benar dengan menggunakan pengkuantiti 'semua' atau 'sebilaagan'

3, 3 1619
6,. 6, l:,lS

...............:...gandaan begi 3 adalatr gandaair bagi 6

(c)

Tulis dua implikasi berdasarkur pernyataan majmuk

(d)

ialatr gandarm bngi

jitu-dm*nafiilsax

berih*

boleh dibahagi tepat dengan 5

Blufr. satu kesimpulan umutn secara aruhart bagi nombor 2, 5, 8,

lI,

ymg mengikut pola berikut

2 : 3(t)- I
5 = 3(2)- I
I = 3(3)- I
ll = 3(4)- I
[6marlrah]
JawElan:

(a)
(b)
(c)

DENftTT
_

Sd'.'.\q.
tmplikasi

Q[.epnda,erbasi 3 adalah gandambasi 6

t:

,s/

Irre x Islsh ggdgqn. htr . .5 .nskq.. .?:


Udi;h

r;\^niii'qi"{up;{ lcn$An

Implilcasi 2:

Tiko ' x'* bo\e,h 4'bqhaqi


tepqL t*nqofi 5
"'

r'dtrq'

Taffi\l g'uyiJo cfii*bdq\"'6v-

rat .......-3-.1!...-....[........r....r]-:-../.r]....].r...1t.fl..:..i.:...........

BK2

SPM

MATEMATIK
IM
X.gfr
Petu
Dalam Rajeh 6,

fidk

f d; ttf,i f

islah ssalsn" Garie hrus I(l, t&fo$ sclgidcqsflq

nasing-rysing terltstr pads patsly dp falpi.r

FIb

tuns -ldY

Rdah6

Cari:

(a/ Cari pcrsamm bagi gsis lurus JAf.

@ W'pintasan-x

bagi guis hrus.tlht

Jaurapan:

(a) fvl:li/l =0-B-^/L


KL [rr.r t-6 -

M,*=-s ll !,,\di*
M(6,12) [ ,r= _2+IC
c= 36 ^.'.

o)
'e/

Prnlasqn-)-

r(=0

J= -$lt+36

6: -(r
1k

+36

,/

\X

s
/

-- 71

u=y=I

'+t{136

BK2

-t
i

MATEMATIK

SPM

Untuh

frguwt

parradfu

jarak-masa italam Rajah 7, menurgutckan

keluarganya dari Ktula


Mrska bertenti rehat selepas

ffialman Encik Adam

dan

I*I: 2 jam dalmr perjalanan.

Jarak

kampung beriau bagi menyambut Hari Raya

ftm)

Mssa

6)

Rajatr 7

Cad
(a/ Masa dalam minig Encik Adam dan keluarganya berhenti rehat.
@/ Laju ddun kmj -t teraa Encik Adam bagi

(c/ purata lqiu dalam kmj


balik kampung.

-'

jer

pertasp

uagi keseruruhan perjaranan beliau dan keluargmya

t5 ma*atr]
Jawapan:

(a) go ryiinit

I Eo r-m

ffi'aqr*/j

c/@:
tw,oso
BK2

irO r.vr

4T*,

; 87.5 r*[i
8

!F'

MATEMATIK

SPM

ITfrI

Wto@

rlaedfu

Mer}4i*8,

ptperel

Wshsilir.ler,

&E

&lsh di

kehdildffi@

pepejal berbentuk k:'t}riid, ABFFGHIM.

Menggrrnakan

'r)

r=*,kira
t

isi@u yang tinggal.

= 3'5cm

-----t,

Jctn
F.qiah

I
t4tnnlnh]

Iatmdp:

t't
Ia ^ 12Kt ,1

l?Lfn

''

j' a '5yn

-;14"?f ,l
A

$
s

- lLa1
BK2
I
I

MA.TEMATIK
ua$

Rajeh 9 menunjukkan sebuah bulatan

PXO dan ORQ r*ffi*?ratm

dengm

psrt sprmya dr O. OS:f iakhsegitigasmakalci. Utiti@ffitagi$f.DibEi


Qfi =.f,f = l0cmdmw:w - 12cm

B.qiah

.22r =},hitung

fY{cnggunalon

(a)
(b)

luas, dalerrr cm2, kaumsan yangber{oodr.

perimeu,dalamern"epluruhreiah.

Jawapan:

' S- @ =,;:|ft.$ - 1,, r all


=W xzyU

rrol + fi+z++[0= 11,[+Zq

tr6o1)?

8169

10

@ry

KwNr
Fa*tw

MATEMATIK

8PM

llrdiik

X,gfia,,,

pelllltfu

Dibri balrauna

r(+ n\(z 3\ (t

;[ t
(a) Mnilai
@l

o\

,J[-6 .J=l.o ,)

rr dan nilai

Tulis persamaan linear

sementak

bsrikut dsLtn bentukpersamaan mafriks:

x+3Y =5

-6r-4Y=-$"'', "
Seterurnya,

'

'..

menggun nksedsh matils,hituqgnitairtlan*taiy,

'

t6qa*ah]

Jawapan:

t l-,g -3)
, ;(;uj) -4rst(
a rl
=

r;t-: ?)

s-

/f,):
I

I
I
I
I
I

tI

BK2

MATEMATIK
llrra/*
Kcgtst@,

pcffilfu
I

Rnjah I I

l(ad
meruniul*8n tiga kod berlabel nombor di dalam kotak P dan Etpat

brlabcl huruf di dalam kotalc P'

rilEtIr

tIEtI

Rtiah

ll

kemudian satr kad pula


Sckeping kad dipitih secara mwakdatipadnkohk P dan
dipilil" sccarsrautak daripads lotak 0.

(a)

Scnaraikan somila k$d8ltm peristiwa yang

mugldn di rajah

l'

(b)De,rrganmerryerrarrikanscmuakesrrd,hanperistiwayangmugkin'cari
kcbarangksliao bahawa

(i)

nombor@nrruf voUf

(ii)

nombor

@U*uf

konsonan

[ 6 narkah]
Jawapm:

st ?), t q,E),(i,q, (sJ ), $,8),( r,E),


[(, ($,5)
,( B, T), {g,ol , ( 1,8),(1 rsJ, ( q,T)
@ (ilile,e),(g,rj

,$,L)\

(ii)

tL

( 8 , B) ,{z ,6) , [fl,s)

,tB ,7), )
{
('[r,r),(
lu, b),($ ?,8), (i,s),t ($-o,s).\
t'/J

?,ri

10

l2
BK2

t2

,"*uo'

MATEMATIK

SPM
Bahagian B
I a8 markah]
Jauxab Bemur soalaa duipada bahagian

t2

(a)

Lengkapkan Jadual 12 di

! =2i -x-5

mng jawapan

dengan merxrlis nilai-nilai

ini.

i.$t
nlJ
'.'.;
til

pada halamsn 14 bagi persamaant '

y apabila I

x;!

d611

;=

12

(b)

ma*ahl

Untuk ceraian soalm ini, gunakan ke*as graf yang disediakan pada halaman
16. Anda boleh menggmakan pembaris fleksibel.

*i]nua@)dr+2-.e
kefada 5 rmit padapalsi-y, lukis grflf y-N-x-s bagf-3 3 r 37.
?( + zqrr,lqtrit,
[4ma*ahJ
Dhganmmggunakan

(c)

Dadpada

Safdi lz(b), carikan

,a*.r

J :+

zcm : S qnii

1:'

(, nilai positif r apabilay * 4,


(ii) nilaiyapabila x =2.5
[2 ma*alt]

(d)

tukis satu garic lums yang

sesuai

Fda $af

alt

126/ untuk mencai nilai-nilai

[4tua*ah]

l3

BK2

MAfErvra*TIK

SPM

Ilrilt*
K.gNw,

Xrwtb

Jaurrym:

(a)

y*zi'-x-.5

-3

-2

16

-l

-1,

,1

t0

23

L {}

cm

*Z

;S
Jc&nl

12

' \wi{
,9un,t

=P +cg1

g.o+@lr*lo
Ferumaangarishrns

-L

BK2

l-

=t0

,6.................., ...,......3

t4

MATEMATIK

Soalan 12

MATEMATIK

13 Rajah 13 menunjukkan tiga segi frgaABC , J/J-dffi BI,S @a suatu satah Cartesan.
v

10

I
/
/

r/

(
L.

b-

L.

b,-

Rajah

(a)

l0

L2x

13

Jadual 13 menuqiukkantitik objek dantitik imej di bawah satu tanslasi yang


salna.

TitikObjek

iv

Titiklmel

-i

l)
ii)

Nyatakan translasi

rcrsebut

Nyatakm koordinatbagi titi* iddaa

titikff

t,

[3 markatr]
1

1
i

BK2

t6i

-"[
IT{ATEMATIK

ttuth

!rw,
p*lrfu
a)
psd*amn

Itrr*ilq

i)

Sry

deilSar

R*elmane.

scleag@ya peqicfnm

=..

[6.ma*ntJ

(c)

[EbcrftemleEeidge

tKrr

ftilt

ruoru

i"Egrymyai

luas

25.5 c,m2.

Ifituogkm luas, dalam

cm2, kaurasao yang

berttrek

I3mr*iel
Jawryer:

(a)

(i)
(lI}

@(0

I7

BK2

._

ju

MATEMATIK

14

SPM

Deta dalam Rqiah 14 menunjukkan taburan ma*ah


muid di sebuah sekolalr-

Matm*ik bagi 30 omng

@@@(e(D
(D(E6D@(9
(e(D@(9@
Rajah 14

(a) Berdasarkan data dalam Rajah 14, lenglapkan Jadual 14 pada ruang
jawapan'
t4

(b)

ma*at{

Berdasarkan Jadual 14 pada halaman 19, hitmgkan min anggaran maxkah


Matematik bagi seorutg mwid"
[3 markatr]

(c)

Untuk ceraian soalan ini, grmakankeras graf yang disediakan


di halarnan20.
Dengan Mcnggunakan skala 2 cm kepada 5 marlcatr pada paksi
darrz cm kepada I orang murid pada palci mencancang, lukis
kekerapan bagi data tersebut.

meyUQ

*(3|y9

|tV ,Smnrhq!
'?-${t

'-

[amarka]rl

I \VAIV

(dl Berdaxukan pligoa kekerapan di l4k),


dengan markah matematik tersebut.

t1 madcah]

ilrodq| ohgJ ,,
fveq,,rrlr5j

BK2

l8

MATEMATIK

SPM
Uns*

Wnw

pcmrtfu

Jawqpan:

(s)

Il{rrkrh

Kekonprn.

TltikTcngrh

2
3

C7

6s-69

7b-7+
a5 -1q

t;

go-fr4

11

Qz
8a
q2

8r-gq
10-q4

?5-9?

rl

,Z

lll

tltxl

lll

tkll ll

91
,r'r,

Jadual 14

/
,/

(4

ffIv1

= (z

x6?)

7 t g1) +

+ hx+21 +Gx7t)

(s xlz)

*b

xSt)+

= 3460 : Bz3o

voi
-#

(c) Bqiuk grnf di tralasan eo.

F*las rnod= Eo-g4

19

BK2

MATEMATIK
<EKT,RAPR

SPM

.\J

Unfik

Graf

uat*

Soalan

l4

peuerlku

ic

g
ii
3

2,S

#,3, er

92 zo g7

{navLqU

MATEMATIK

SPM

Anat

@Wt
pwr.tw
Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

x4*r is menunjukkan gabrmgan dua pepejal

berbentuk prisma tegak dengan

tapak segi empat

{epatlEcD trrletak di atas satah mengufuk. Kedua-dua prisma

ini bercanfiIm di

GIff'

ni-6efr*1ry

;.rG

4em

Rajah 15

Lukis dengan skala

peqrh,

*1,

tJ--I

^,4\

itq
"l(na;!"uunganpepejat
b)

fT--

}s

dongakan pepeial itu pada sat& mencancang yang selari dengan r{B
sebagaimana di lihat dariX.
I
14

c)

ma*ahl

dongakau pepjal itu pada satah


sebagaimana di lihat dari

[4 markah]
,Z

BK2

E:-*-

MATEMATIK

Jauapan:

t5(a)

BK2

MATEMATIK

SPM

l5(b), (c)

23

BK2

MATEMATIK
MAKLUMAT UNTI'K CALON

l,

K*as
soalan

2.
3.
4.

soalan ini mengandungi duabahagian: Bahaglrn A dan Brk


cemue soalan dalam BahegrrnB.

gb! B,Iauab samrr

dar@a SahrgiruAdan

larnryan hcndaklah ditulis denganjelas dalam rumg yamg disodiail(o[ dalam hrtas soalan.
Tunjukkan tangkah.langkahpenting.Ini bolehmemboatu

adauntuk

mrkah.

Sekiranya anda handak menukarkan jawapan" batalkanjewry*n itu. Kmudiar arliskm


jawapan ynng baru.

5.

Rajah ya*g mengiringi soalan

6.

lvlsrkah yang diperuntukkan


kurungan.

7.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

8.

Kertas soalan Ini hendaklah diserat*aa di

tid.k diluki$kan mongikut skala kecuali dinyaakxr.

hgt strap

soalsn ilan cemian sodan

eaififik y*ng tidak boldr dipregm.

al*rirpiksaan.

KERTAS SOAI,AIY TAIVIAT

BK2

dituqir**in dalare

24