Anda di halaman 1dari 1

MAKLUMAT ASAS PEKERJA

NAMA
JAWATAN

:
:

NO KAD PENGENALAN

NO.SOCSO

NO.KWSP

NO AKAUN BANK

PANEL BANK

Saya bertanggungjawab dengan segala maklumat yang saya berikan dan


segala maklumat yang saya berikan adalah benar bagi kegunaan Pusat
Pengambilan Pelajar Borneo (PPPB).

Tandatangan

Tarikh

Beri Nilai