Anda di halaman 1dari 2

Pak Saidi juga menceritakan kisah penentangan Datuk Siamang Gagap terhadap Inggeris.

Datuk Siamang Gagap tidak


mahu tunduk terhadap Inggeris lalu bersembunyi di Kampung Juaseh di daerah Jempol. Salah seorang anak Datuk
Siamang Gagap mudik ke Sungai Beranang lalu menetap di Kampung Sungai Ramal.

Pak Saidi menyatakan bahawa penentangan orang-orang Melayu terhadap Inggeris perlulah sesuai dengan tuntutan
semasa. Orang-orang Melayu tidak perlu menggunakan senjata sebaliknya menggunakan cara rundingan politik bagi
menuntut kemerdekaan. Oleh sebab itu, orang Melayu perlu bersatu dan berilmu pengetahuan agar penjajah memandang
hormat kepada kita.
Pak Saidi menjelaskan bahawa moyangnya berasal
dari Pagar Ruyung,Minangkabau. Moyang mereka
Adnan rajin mengikut ayahnya ke kebun durian pernah membantu Dol Said Pahlawan Naning
yang berhampiran dengan tanah perkuburan. menentang Inggeris dalam Perang Naning Pertama
Pak Saidi merupakan seorang yang pemurah dan Perang Naning Kedua. Moyang mereka menjadi
kerana tidak menghalang sekiranya ada orang buruan Inggeris.
datang untuk mengambil buah-buahan itu.

Pak Saidi menyatakan bahawa penentangan orang-orang


Pak Saidi juga menceritakan kisah penentangan Melayu terhadap Inggeris perlulah sesuai dengan tuntutan
Datuk Siamang Gagap terhadap Inggeris. Datuk semasa. Orang-orang Melayu tidak perlu menggunakan senjata
Siamang Gagap tidak mahu tunduk terhadap sebaliknya menggunakan cara rundingan politik bagi menuntut
Inggeris lalu bersembunyi di Kampung Juaseh di kemerdekaan. Oleh sebab itu, orang Melayu perlu bersatu dan
daerah Jempol. Salah seorang anak Datuk Siamang berilmu pengetahuan agar penjajah memandang hormat
Gagap mudik ke Sungai Beranang lalu menetap di kepada kita.
Kampung Sungai Ramal.